EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0178

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/178 z 31. januára 2020 o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

C/2020/440

Ú. v. EÚ L 37, 10.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj

10.2.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 37/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/178

z 31. januára 2020

o informáciách pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov, ktoré sa týkajú zákazov uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 1 štvrtý pododsek,

keďže:

(1)

V zmysle nariadenia (EÚ) 2016/2031 majú členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy poskytovať cestujúcim informácie o zákazoch a požiadavkách týkajúcich sa uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie.

(2)

Tieto informácie poskytujú svojim klientom aj prevádzkovatelia poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia zapojení do predaja na diaľku.

(3)

Informácie by sa mali poskytovať jednoduchou a ľahko zrozumiteľnou formou. Preto by mali vizuálne zobrazovať zakázané predmety, ktoré majú cestujúci so sebou, konkrétne: rastliny určené na výsadbu, rezané kvety, ovocie a zelenina.

(4)

V záujme prehľadnosti by mali obsahovať aj informáciu o najdôležitejších pravidlách a požiadavkách týkajúcich sa uvádzania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie. Jej súčasťou by mali byť podrobnosti o druhoch ovocia, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky vydania rastlinolekárskeho osvedčenia v zmysle článku 73 nariadenia (EÚ) 2016/2031, o tretích krajinách, z ktorých sa nevyžaduje rastlinolekárske osvedčenie, ako aj o územiach Únie, z ktorých sa osvedčenie vyžaduje.

(5)

Tieto informácie by mali byť k dispozícii na každom mieste vstupu na územie Únie alebo v dopravných prostriedkoch smerujúcich do Únie. Členské štáty by mali mať možnosť zvoliť aj iné miesta, napr. miesta odchodu z Únie do tretích krajín, aby sa cestujúci, ktorí sa neskôr z týchto krajín vrátia späť do Únie, mohli k týmto informáciám dostať včas.

(6)

Toto nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení, aby sa zabezpečilo, že cestujúci, ako aj klienti poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia zapojení do predaja na diaľku budú čo najskôr informovaní o uplatňovaní nových pravidiel.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Informácie pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín a klientov poštových služieb, ako aj pre určitých profesionálnych prevádzkovateľov

1.   Členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy umiestnia na všetkých miestach vstupu do Únie alebo v každom dopravnom prostriedku smerujúcom do Únie plagáty s informáciami uvedenými v prílohe pre cestujúcich prichádzajúcich z tretích krajín.

Členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy môžu plagáty uvedené v prvom pododseku umiestniť aj na miestach odchodu z Únie.

2.   Prevádzkovatelia poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia zapojení do predaja na diaľku sprístupnia informácie uvedené v prílohe svojim klientom, a to minimálne cez internet.

3.   Informácie uvedené v prílohe sa umiestňujú na ľahko viditeľné plochy tak na fyzickom mieste, ako aj na internete.

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 31. januára 2020

Za Komisiu

predsedníčka

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.


PRÍLOHA

Plagát v zmysle článku 1

Image 1


Top