EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2140

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/2140 z 21. októbra 2019 o štátnej pomoci SA.52194 – 2019/C (ex 2018/FC) – Slovenská republika – Odvod z maloobchodného obratu na Slovensku [oznámené pod číslom C(2019) 7474] (Iba slovenské znenie je autentické) (Text s významom pre EHP)

C/2019/7474

OJ L 324, 13.12.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2140/oj

13.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 324/11


ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/2140

z 21. októbra 2019

o štátnej pomoci SA.52194 – 2019/C (ex 2018/FC) – Slovenská republika – Odvod z maloobchodného obratu na Slovensku

[oznámené pod číslom C(2019) 7474]

(Iba slovenské znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 108 ods. 2 prvý pododsek,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Národná rada Slovenskej republiky 13. decembra 2018 prijala zákon o osobitnom odvode obchodných reťazcov (ďalej len „zákon o odvode z maloobchodného predaja“) (1), ktorým sa zavádza odvod z obratu maloobchodníkov, ktorí predávajú potraviny konečným spotrebiteľom (ďalej len „odvod z maloobchodného predaja“). Zákon o odvode z maloobchodného predaja nadobudol účinnosť 1. januára 2019. Prvé odvodové obdobie bolo od januára do marca 2019 so splatnosťou odvodu do konca apríla 2019.

(2)

Komisia sa dozvedela o odvode z maloobchodného predaja na základe informácií o trhu, ktoré dostávala od októbra 2018. Komisii bola 21. decembra 2018 doručená sťažnosť, v ktorej sa uvádza, že oslobodenie od odvodu z maloobchodného predaja podľa zákona o odvode z maloobchodného predaja predstavuje v prípade určitých maloobchodníkov štátnu pomoc.

(3)

Útvary Komisie 11. januára 2019 poslali Slovenskej republike list, ktorým žiadali o poskytnutie informácií o odvode z maloobchodného predaja. Útvary Komisie 22. januára 2019 postúpili Slovenskej republike sťažnosť s možnosťou vyjadriť sa k nej.

(4)

Komisii bola 7. februára 2019 doručená odpoveď Slovenskej republiky na list Komisie z 11. januára 2019 spolu s vyjadrením Slovenskej republiky k sťažnosti.

(5)

Útvary Komisie 13. februára 2019 poslali Slovenskej republike list, v ktorom uviedli svoje predbežné stanovisko k danej veci a informovali Slovenskú republiku o tom, že Komisia zvažuje vydanie príkazu na pozastavenie pomoci v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia Rady (EÚ) 2015/1589 (2), a dáva Slovenskej republike možnosť predložiť pripomienky.

(6)

Slovenská republika 5. marca 2019 odpovedala na list Komisie z 13. februára 2019.

(7)

Listom z 2. apríla 2019 Komisia oznámila Slovenskej republike svoje rozhodnutie začať konanie stanovené v článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), pokiaľ ide o uvedené opatrenie zavedené zákonom o odvode z maloobchodného predaja („rozhodnutie o začatí konania“). Komisia požiadala aj o okamžité pozastavenie opatrenia v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/1589.

(8)

Rozhodnutie o začatí konania bolo uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie (3). Komisia požiadala zúčastnené strany, aby predložili svoje pripomienky k opatreniu pomoci.

(9)

Slovenská republika listom z 13. mája 2019 predložila svoje pripomienky týkajúce sa rozhodnutia o začatí konania a informovala Komisiu o tom, že zákon o odvode z maloobchodného predaja bol zrušený.

(10)

Na základe informácií predložených Slovenskou republikou 13. mája 2019 útvary Komisie 29. mája 2019 poslali Slovenskej republike list, v ktorom žiadali o dodatočné informácie týkajúce sa právnej účinnosti zákona o odvode z maloobchodného predaja. Slovenská republika odpovedala na list Komisie 10. júna 2019.

(11)

Komisii neboli od zúčastnených strán doručené žiadne pripomienky týkajúce sa rozhodnutia o začatí konania.

2.   OPIS OPATRENIA

(12)

Zákonom o odvode z maloobchodného predaja sa zaviedol odvod s týmito hlavnými prvkami:

a)

odvod z maloobchodného predaja vo výške 2,5 % sa uplatňuje na čistý obrat maloobchodníkov, ktorí predávajú potraviny (vrátane obratu, ktorý nepochádza z predaja potravín) a

b)

v prípade ktorých sa predajom potravín konečnému spotrebiteľovi vytvára najmenej 25 % obratu a

c)

ktorí pôsobia aspoň v 15 % všetkých slovenských okresov;

d)

osoby prepojené majetkovo alebo personálne s obchodnými alianciami a obchodnými reťazcami sa na účely splnenia podmienok uplatnenia odvodu z maloobchodného predaja považujú za samostatné daňové subjekty;

e)

povinnosť platiť odvod z maloobchodného predaja sa nevzťahuje na tieto kategórie maloobchodníkov:

1.

malé a stredné podniky vymedzené v nariadení Komisie (EÚ) č. 651/2014 (4);

2.

zariadenia spoločného stravovania;

3.

maloobchodníci, ktorí sú výrobcami potravín (alebo sú majetkovo prepojení s výrobcom potravín) a ktorí predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % ich čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobia;

4.

maloobchodníci, v prípade ktorých najmenej 80 % ich obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy;

5.

maloobchodníci, v prípade ktorých výška odvodu z maloobchodného predaja za kalendárny štvrťrok nepresiahne 5 000 EUR;

f)

do základu odvodu sa nezapočítava čistý obrat obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú:

1.

v najmenej rozvinutých okresoch Slovenska a ktoré majú najviac desiatich zamestnancov;

2.

v obci, kde sú najviac tri obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi.

(13)

Podľa zákona o odvode z maloobchodného predaja ministerstvo pôdohospodárstva použije čisté výnosy z odvodu z maloobchodného predaja najmä na podporu poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora. Čistý výnos je rozdiel a) sumy výnosu z odvodu z maloobchodného predaja a b) sumy zníženia dane z príjmov z dôvodu platenia odvodu.

3.   ZRUŠENIE OPATRENIA

(14)

Listom z 13. mája 2019 Slovenská republika informovala Komisiu, že zákon o odvode z maloobchodného predaja bol zrušený zákonom č. 88/2019 z 9. apríla 2019 („zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z.“). Slovenská republika preto zastáva názor, že formálne vyšetrovacie konanie, ktoré začala Komisia, už nie je opodstatnené.

(15)

V odpovedi z 10. júna 2019 na žiadosť o dodatočné informácie Slovenská republika informovala Komisiu o tom, že zákon o odvode z maloobchodného predaja nebol zrušený so spätnou účinnosťou, pretože zákaz retroaktivity daňových právnych predpisov je v Slovenskej republike jedným zo základných princípov právneho štátu. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z., nadobudol účinnosť 9. apríla 2019 a od toho dňa bol zákon o odvode z maloobchodného predaja zrušený.

(16)

Na žiadosť útvarov Komisie Slovenská republika navyše poskytla informáciu, že subjekty, na ktoré sa zákon o odvode z maloobchodného predaja počas obdobia jeho účinnosti vzťahoval, neboli povinné platiť odvod z maloobchodného predaja a Slovenská republika nemá žiadny právny titul na vymáhanie tejto platby. Slovenská republika potvrdila, že odvod z maloobchodného predaja nezaplatil žiaden subjekt.

(17)

Podľa informácií, ktoré poskytla Slovenská republika, bol zákon o odvode z maloobchodného predaja zrušený a nedošlo k žiadnym platbám odvodu ani k vzniku daňovej povinnosti za obdobie, v ktorom bol príslušný zákon účinný.

(18)

Vzhľadom na to, že Slovenská republika zákon o odvode z maloobchodného predaja zrušila, sa formálne vyšetrovacie konanie, ktoré sa začalo v súvislosti s opatrením pomoci podľa uvedeného zákona, stalo bezpredmetným.

4.   ZÁVER

(19)

Konanie podľa článku 108 ods. 2 ZFEÚ sa z dôvodu zrušenia zákona o odvode z maloobchodného predaja Slovenskou republikou stalo bezpredmetným a malo by sa uzavrieť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Z dôvodu zrušenia zákona o odvode z maloobchodného predaja Slovenskou republikou sa formálne vyšetrovacie konanie podľa článku 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktoré sa začalo 2. apríla 2019 v súvislosti s opatrením pomoci podľa zákona o odvode z maloobchodného predaja, stalo bezpredmetným a týmto sa uzatvára.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Slovenskej republike.

V Bruseli 21. októbra 2019

Za Komisiu

Margrethe VESTAGER

členka Komisie


(1)  Zákon č. 385/2018 Z. z. z 13. decembra 2018 o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

(2)  Nariadenie Rady (EÚ) 2015/1589 z 13. júla 2015 stanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 248, 24.9.2015, s. 9).

(3)  Ú. v. EÚ C 194, 7.6.2019, s. 11.

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26.6.2014, s. 1).


Top