EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3037

Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve

Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3037/oj

31990R3037Úradný vestník L 293 , 24/10/1990 S. 0001 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0152
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 7 S. 0152


Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90

z 9. októbra 1990

o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže vnútorný trh si kvôli svojmu fungovaniu vyžaduje štatistické normy, ktoré možno aplikovať na zber, prenos a publikovanie národných štatistických údajov a štatistických údajov spoločenstva, aby sa podnikom, finančným inštitúciám, vládam a všetkým ostatným prevádzkovateľom v jednotnom trhu mohli poskytovať spoľahlivé a porovnateľné štatistické údaje;

keďže je nevyhnutné, aby takéto informácie umožňovali podnikom hodnotiť svoju schopnosť konkurencie a aby boli užitočné inštitúciám v spoločenstve pri predchádzaní deformáciám konkurencie;

keďže len vtedy, ak členské štáty používajú klasifikácie činností napojené na klasifikáciu spoločenstva, bude možné poskytnúť používané integrované informácie s potrebnou spoľahlivosťou, rýchlosťou, pružnosťou a stupňom podrobnosti pre manažment vnútorného trhu;

keďže pre členské štáty je potrebné vypracovať ustanovenie, aby boli schopné kvôli splneniu národných požiadaviek uchovať alebo vložiť do svojich národných klasifikácií ďalšie členenia založené na štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve;

keďže medzinárodná kompatibilita ekonomických štatistických údajov si vyžaduje, aby členské štáty a inštitúcie spoločenstva používali klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú priamo napojené na Medzinárodnú štandardnú odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností Spojených národov (ISIC);

keďže použitie klasifikácie ekonomických činností v spoločenstve si vyžaduje, aby Komisii pomáhal Výbor pre štatistický program, zriadený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom [4], pri akomkoľvek probléme, ktorý sa týka aplikácie tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o interpretáciu tejto klasifikácie, jej menších zmien a doplnkov, navrhovanie a aktualizáciu vysvetľujúcich poznámok a vytvorenie usmernení pre klasifikáciu štatistických jednotiek v súlade s uvedenou klasifikáciou;

keďže je rozhodujúce, aby sa obsah rôznych kategórií klasifikácie činností v Európskom spoločenstve interpretoval rovnako vo všetkých členských štátoch;

keďže si zavedenie novej klasifikácie vyžaduje určité prechodové obdobie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Účelom tohto nariadenia je vytvoriť všeobecnú štatistickú klasifikáciu ekonomických činností v rámci Európskeho spoločenstva, aby sa zabezpečila porovnateľnosť národných klasifikácií a klasifikácie spoločenstva, a tým aj národných štatistických údajov a štatistických údajov spoločenstva.

2. Toto nariadenie sa bude aplikovať iba na použitie klasifikácií na štatistické účely.

3. Toto nariadenie samo osebe nezaväzuje členské štáty zbierať, uverejňovať ani dodávať údaje a nezaoberá sa záväzkami, pokiaľ ide o stupeň podrobnosti a typ štatistických jednotiek používaných v štatistických zisťovaniach a analýzach.

Článok 2

1. Týmto sa vytvára všeobecná základňa pre štatistické klasifikácie ekonomických činností v rámci Európskeho spoločenstva, v ďalšom texte len "NACE Rev. 1", ktorá obsahuje:

- prvú úroveň pozostávajúcu z názvov označených abecedným kódom (kategórie),

- medziúroveň pozostávajúcu z názvov označených dvojznakovým abecedným kódom (subkategórie),

- druhú úroveň pozostávajúcu z názvov označených dvojciferným číselným kódom (oddiely),

- tretiu úroveň pozostávajúcu z názvov označených trojciferným číselným kódom (skupiny),

- štvrtú úroveň pozostávajúcu z názvov označených štvorciferným číselným kódom (triedy).

2. NACE Rev. 1 je pripojená k tomuto nariadeniu.

Článok 3

1. Komisia bude používať NACE Rev. 1 pre všetky štatistické údaje klasifikované podľa ekonomických činností.

2. Štatistické údaje členských štátov klasifikované podľa ekonomických činností sa budú zostavovať pomocou NACE Rev. 1 alebo národnej klasifikácie z nej odvodenej, ktorá vyhovuje nasledujúcim pravidlám:

a) národné klasifikácie musia obsahovať úrovne zodpovedajúce úrovniam v NACE Rev. 1 v tom zmysle, že každá z úrovní bude pozostávať buď z rovnakých názvov ako zodpovedajúca úroveň NACE Rev. 1, alebo z názvov vytvárajúcich jej presnú špecifikáciu;

b) je možné zaviesť aj ďalšie úrovne;

c) každá z úrovní, okrem najvyššej, sa presne zoskupí do nasledujúcej vyššej úrovne NACE Rev. 1;

d) kódovanie môže byť odlišné.

3. Pred uverejnením odovzdajú členské štáty Komisii na schválenie návrhy definujúce alebo modifikujúce ich národné klasifikácie. Komisia preverí súlad týchto návrhov s odsekom 2 tohto článku. Národná klasifikácia schválená Komisiou sa doručí ostatným členským štátom pre informáciu. Uverejnenia členských štátov budú zahŕňať korelačnú tabuľku medzi národnými klasifikáciami a NACE Rev. 1.

4. Členské štáty želajúce si používať národnú klasifikáciu odvodenú od NACE Rev. 1 prijmú čo najskôr, najneskôr do 31. decembra 1992, opatrenia nevyhnutné na vytvorenie národnej klasifikácie podľa tohto článku.

Článok 4

Okrem ustanovení uvedených v článku 3 v prípade nekompatibility medzi určitými pozíciami NACE Rev. 1 a národnou ekonomickou štruktúrou môže Komisia oprávniť členský štát používať na danej úrovni zoskupenie pozícií NACE Rev. 1 v osobitnom odvetví.

Ak chce členský štát získať takéto oprávnenie, musí Komisii poskytnúť všetky nevyhnutné informácie na zváženie jeho požiadavky.

Avšak bez ohľadu na ustanovenia článku 3 (2) a) toto povolenie neoprávňuje príslušný členský štát ďalej členiť zoskupené názvy spôsobom, ktorý sa líši od NACE Rev. 1.

Komisia bude spolu s príslušným členským štátom periodicky revidovať uplatňovanie týchto ustanovení, aby si overila, či sú ešte stále oprávnené.

Článok 5

Komisia vykoná všetky potrebné opatrenia na zaistenie a zvládnutie implementácie NACE Rev. 1.

Článok 6

Komisia vykoná, na požiadanie členského štátu alebo na základe vlastnej iniciatívy a po konzultácii s výborom uvedeným v článku 7, nevyhnutné kroky na zaistenie jednotného uplatňovania NACE Rev. 1.

Článok 7

Komisii vypomáha Výbor pre štatistický program, v ďalšom texte len "výbor", zostavený zo zástupcov členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie.

Článok 8

Výbor môže preskúmať akékoľvek otázky týkajúce sa NACE Rev. 1, vznesené jeho predsedom z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie zástupcu členského štátu, ktoré majú vzťah k aplikácii tohto nariadenia, najmä pokiaľ ide o:

a) interpretáciu NACE Rev. 1;

b) zaradenie menších zmien a doplnkov do NACE Rev. 1:

- navrhnutých preto, aby sa zohľadnil technický alebo ekonomický vývoj,

- navrhnutých pre zoradenie a vyjasnenie textov,

- vyplývajúcich zo zmien a doplnkov iných ekonomických klasifikácií, najmä ISIC Rev. 3;

c) prípravu a koordináciu práce na revidovaní NACE Rev. 1;

d) navrhovanie a aktualizáciu vysvetľujúcich poznámok k NACE Rev. 1;

e) vypracovanie usmernení pre klasifikovanie štatistických jednotiek v súlade s NACE Rev. 1;

f) preskúmanie problémov vznikajúcich z implementácie NACE Rev. 1 v klasifikáciách ekonomických činností členských štátov;

g) pokus pripraviť, pokiaľ je to vhodné, spoločné stanovisko týkajúce sa práce medzinárodných organizácií na klasifikáciách ekonomických činností, najmä na ISIC a jej vysvetľujúcich poznámkach.

Opatrenia, ktoré je potrebné vykonať podľa a) až g), budú prijaté v súlade s postupom definovaným v článku 9.

Článok 9

1. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže určiť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa prijme väčšinou hlasov stanovenou v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré potrebuje prijať Rada na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom upraveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

2. Komisia prijme opatrenia, ktoré je potrebné aplikovať okamžite. Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. V takom prípade Komisia odloží aplikáciu opatrení, o ktorých rozhodla, o tri mesiace od dátumu oznámenia.

3. Rada konajúca kvalifikovanou väčšinou hlasov môže prijať odlišné rozhodnutie v rámci lehoty uvedenej v odseku 2.

Článok 10

1. Štatistické údaje zozbierané po 1. januári 1993 členskými štátmi, zahŕňajúce klasifikáciu podľa ekonomickej činnosti, sa zostavia s využitím NACE Rev. 1 alebo národnej klasifikácie, odvodenej z nej podľa článku 3.

2. Členské štáty využívajú NACE Rev. 1 na prenos štatistických údajov klasifikovaných podľa ekonomickej činnosti, zozbieraných po 1. januári 1993, Komisii.

Článok 11

1. Počnúc 1. januárom 1993 sa začína prechodové obdobie, ktoré sa končí 31. decembra 1994. Počas tohto obdobia môže Komisia pre určité údaje zozbierané po 1. januári 1993 oprávniť členský štát na základe náležite odôvodnených technických alebo prevádzkových dôvodov na používanie klasifikácie, ktorá sa líši od tej, ktorá je uvedená v článku 3.

2. Komisia môže predĺžiť prechodové obdobie na požiadanie členského štátu.

Článok 12

1. Pri prenose údajov uvedených v článku 11 Komisii sa členské štáty vynasnažia na požiadanie Komisie o ich prenos vo forme prispôsobenej NACE Rev. 1.

2. Členské štáty poskytnú Komisii (Eurostatu) informácie potrebné pre korelačné tabuľky používané pre tieto údaje. Komisia uverejní tieto korelačné tabuľky.

Článok 13

Komisia uverejní korelačnú tabuľku v časovom období medzi súčasnou klasifikáciou NACE a NACE Rev. 1, a to do šiestich mesiacov po nadobudnutí platnosti tohto nariadenia.

Článok 14

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po dni jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 9. októbra 1990

Za Radu

prezident

P. Romita

[1] Ú. v. ES C 58, 8.3.1990, s. 25.

[2] Ú. v. ES C 175, 16.7.1990, s. 84, a rozhodnutie z 12. septembra 1990 (ešte nebolo uverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 182, 23.7.1990, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Klasifikácie

NACE Rev. 1

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 29/2002, Ú. v. ES L 6, 10.1.2002, s. 3.

--------------------------------------------------

Top