EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992L0084

Smernica Rady 92/84/EHS z 19. októbra 1992 o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje

Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj

31992L0084Úradný vestník L 316 , 31/10/1992 S. 0029 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0108
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0108


Smernica Rady 92/84/EHS

z 19. októbra 1992

o aproximácii sadzieb spotrebnej dane na alkohol a alkoholické nápoje

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na článok 99,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže smernica 92/12/EHS [4] obsahuje ustanovenia o všeobecnom systéme pre tovar podliehajúci spotrebnej dani;

keďže smernica 92/83/EHS [5] obsahuje ustanovenia o harmonizácii štruktúry spotrebných daní na alkohol a alkoholické nápoje;

keďže členské štáty musia od 1. januára 1993 používať na tieto výrobky minimálne sadzby spotrebnej dane, ak sa má od tohto času vytvoriť vnútorný trh;

keďže najvhodnejším základom pre uloženie spotrebnej dane na etylalkohol je objem čistého alkoholu;

keďže najvhodnejším základom pre uloženie spotrebnej dane na víno a medziprodukty je objem hotového výrobku;

keďže penivé vína podliehajú iným spôsobom spotreby ako tiché vína, môže sa členským štátom povoliť pre oba výrobky použiť rozličné daňové sadzby;

keďže pivo sa v členských štátoch zdaňuje na rozličných základoch; tieto rôzne postupy môžu byt' naďalej povolené, pokiaľ sa stanoví minimálny odvod vypočítaný podľa obsahu kmeňovej sladiny a obsahu alkoholu vo výrobku;

keďže niektorým členským štátom môže byť povolené použiť na výrobky, ktoré sú určené pre spotrebu v určitých oblastiach ich výsostného územia, znížené daňové sadzby;

keďže minimálne sadzby stanovené v tejto smernici musia byť pravidelne preverované na základe správy Komisie, ktorá zohľadní všetky relevantné faktory;

keďže treba stanoviť postup pre prepočet položiek vyjadrených v ECU do národných mien,

PRIJALA NASLEDOVNÚ SMERNICU:

Článok 1

Najneskôr k 1. januáru 1993 budú členské štáty používať minimálne sadzby spotrebnej dane v zmysle tejto smernice.

Článok 2

Táto smernica platí pre nasledovné výrobky:

- alkohol a alkoholické nápoje,

- medziprodukty,

- víno,

- pivo,

podľa definícií v smernici 92/83/EHS.

Článok 3

1. Od 1. januára 1993 bude minimálna sadzba spotrebnej dane na alkohol a na alkohol obsiahnutý v iných nápojoch, ako sú uvedené v článkoch 4, 5 a 6, stanovená na 550 ECU na hektoliter čistého alkoholu.

Členské štáty však nesmú znižovať svoju národnú daňovú sadzbu používanú na alkohol a alkoholické nápoje, ktorá nie je vyššia ako 1000 ECU na hektoliter čistého alkoholu. Okrem toho členské štáty, ktoré na menované výrobky používajú daňovú sadzbu vyššiu ako 1000 ECU na hektoliter čistého alkoholu, nesmú svoju národnú daňovú sadzbu znížiť pod 1000 ECU na hektoliter čistého alkoholu.

2. Dánske kráľovstvo si však môže svoje úpravy pre zdanenie alkoholu a ich výrobkov obsahujúcich alkohol ponechať do 30. júna 1996, pokiaľ pri používaní tejto úpravy výsledné daňové zaťaženie v žiadnom období nekleslo nižšie ako je zaťaženie, ktoré by vyšlo pri použití odseku 1 v zmysle nariadení smernice 92/83/EHS.

3. Talianska republika si však môže svoje úpravy pre zdanenie alkoholu a iných výrobkov obsahujúcich alkohol, ktoré predpokladajú redukovanú sadzbu pre niektoré kategórie alkoholu, ponechať do 30. júna 1996, pokiaľ pri používaní tejto úpravy výsledné daňové zaťaženie v žiadnom období nekleslo nižšie ako je zaťaženie, ktoré by vyšlo pri použití odseku 1 v zmysle nariadení smernice 92/83/EHS.

Článok 4

Od 1. januára 1993 je minimálna sadzba spotrebnej dane na medziprodukty stanovená na 45 ECU na hektoliter výrobku.

Článok 5

Od I. januára 1993 je minimálna sadzba spotrebnej dane na víno stanovená na:

- 0 ECU pre tiché víno a

- 0 ECU pre penivé víno

na hektoliter hotového výrobku.

Článok 6

Od 1. januára 1993 je minimálna sadzba spotrebnej dane na pivo stanovená na:

- 0,748 ECU na hl/stupeň plató alebo

- 1,87 ECU na hl/stupeň alkoholu

hotového výrobku.

Článok 7

1. Grécka republika môže na etylalkohol určený pre spotrebu v okresoch Lesbos, Chios, Samos, Dodekanes, Kyklady a na určité ostrovy v Egejskom moci, a síce Thassos, Severné Sporady, Samothraki a Skiros, používať znížené sadzby spotrebnej dane.

Znížená daňová sadzba nesmie byt' o viac ako 50 % nižšia ako normálna národná sadzba spotrebnej dane pre etylalkohol.

2. Talianska republika môže na alkohol a alkoholické nápoje určené na spotrebu v oblastiach Gorizie a údolia Aosta ponechať oslobodenie od spotrebnej dane a znížené sadzby spotrebnej dane platné 1. januára 1992, ktoré ležia pod minimálnymi sadzbami.

3. Portugalská republika môže naďalej používať znížené sadzby spotrebnej dane, ktoré nie sú o viac ako 50 % nižšie ako národné daňové sadzby, na nasledovné výrobky, ktoré sú určené pre spotrebu v autonómnych oblastiach Madeira a Azory:

a) Madeira:

- víno z regionálnych sort révy menovaných v článku 15 nariadenia (EHS) č. 4252/88;

- rum v zmysle článku 1, odsek 4, písmeno a) nariadenia (EHS) č. 1576/89, ktorý vykazuje zemepisný pôvod podľa článku 5, odsek 3 a prílohy II, bod 1 uvedeného nariadenia;

- likéry zo subtropického ovocia zmiešaného s pálenkou z cukrovej trstiny, ktoré majú znaky a vlastnosti popísané v článku 5, odsek 3, písmeno b) nariadenia (EHS) č. 1576/89;

b) Azory:

- likéry získané z plodu múčenky a z ananásu v zmysle článku 1, odsek 4, písmeno r) nariadenia (EHS) č. 1576/89;

- matolinová pálenka, ktorá má znaky a vlastnosti popísané v článku 5, odsek 3, písmeno b) nariadenia (EHS) č. 1576/89.

Článok 8

Každé dva roky, prvýkrát najneskôr do 31. decembra 1994 Rada na základe správy a prípadne na návrh Komisie preverí sadzby spotrebnej dane stanovené v tejto smernici a po vypočutí Európskeho parlamentu stanoví jednomyseľne potrebné opatrenia. V správe Komisie a pri previerke Komisiou sa kladie dôraz na bezproblémové fungovanie vnútorného trhu, na súťaž prebiehajúcu medzi rôznymi druhmi alkoholických nápojov, na reálnu hodnotu daňových sadzieb a na širšie ciele Zmluvy.

Článok 9

1. Kurz pre prepočet eku na výpočet špecifických spotrebných daní v národných menách bude stanovený jedenkrát ročne. Smerodajné sú kurzy, ktoré sú uverejnené v prvý pracovný deň v októbri v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, nadobúdajú účinnosť od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roku.

2. Ak sa spotrebná daň vyjadrená v národnej mene prepočtom spotrebnej dane v eku zvýši o menej ako 5 % alebo menej ako 5 ECU, pričom smerodajná je nižšia z hodnôt, môžu si členské štáty ponechať tú hodnotu spotrebnej dane, ktorá platí pred dátumom ročného prispôsobenia predpokladaného odsekom 1.

Článok 10

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1992. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú uvedené predpisy uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty určia spôsob uvedenia takéhoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii doslovné znenie najdôležitejších vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré vydávajú na územiach spadajúcich pod túto smernicu.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná všetkým členským štátom.

V Luxemburgu 19. októbra 1992

Za Radu

predseda

J. Cope

[1] Ú. v. ES C 12, 18.1.1990, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 94, 13.4.1992, s. 46.

[3] Ú. v. ES C 225, 10.9.1991, s. 54.

[4] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

[5] Pozri stranu 21 tohto vestníka.

--------------------------------------------------

Top