EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0689

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 689/2008 zo 17. júna 2008 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

Ú. v. EÚ L 204, 31.7.2008, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Tento dokument bol uverejnený v osobitnom vydaní (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; Zrušil 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj

31.7.2008   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 689/2008

zo 17. júna 2008

o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 133 a článok 175 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s postupom ustanoveným v článku 251 zmluvy (2),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 z 28. januára 2003 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (3) bol vykonaný Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode (4), ďalej len „dohovor“, ktorý nadobudol platnosť 24. februára 2004, a nahradilo sa ním nariadenie Rady (EHS) č. 2455/92 z 23. júla 1992 o vývoze a dovoze vybraných nebezpečných chemikálií (5).

(2)

Vo svojom rozsudku z 10. januára 2006 vo veci C-178/03 (Komisia Európskych spoločenstiev/Európsky parlament a Rada Európskej únie) (6) Súdny dvor Európskych spoločenstiev zrušil nariadenie (ES) č. 304/2003, keďže bolo založené len na článku 175 ods. 1 zmluvy, a podľa rozhodnutia Súdneho dvora je primeraným právnym základom článok 133 aj článok 175 ods. 1. Súdny dvor však zároveň rozhodol, že účinky uvedeného nariadenia sa majú zachovať v primeranej lehote až do prijatia nového nariadenia založeného na vhodných právnych základoch. Z toho vyplýva aj to, že povinnosti, ktoré boli už splnené podľa nariadenia (ES) č. 304/2003, nie je potrebné plniť znova.

(3)

V súlade s nariadením (ES) č. 304/2003 Komisia predložila správu Európskemu parlamentu a Rade o doterajšom uplatňovaní nariadenia (ES) č. 304/2003 v období od roku 2003 do roku 2005. Z celkového hľadiska sa postupy osvedčili. Správa však uvádza aj niekoľko technických zmien a doplnení, ktoré sú podľa všetkého nevyhnutné. Je preto primerané začleniť uvedené aspekty do tohto nariadenia.

(4)

Dohovor umožňuje zmluvným stranám právo prijať opatrenia na ochranu zdravia ľudí a životného prostredia, ktoré sú prísnejšie ako tie, ktoré sa uvádzajú v dohovore, pokiaľ sú takéto opatrenia v súlade s ustanoveniami dohovoru, ako aj v súlade s medzinárodným právom. V záujme zachovania rovnakej úrovne ochrany životného prostredia a verejnosti dovážajúcich krajín podľa nariadenia (EHS) č. 2455/92 je preto v niektorých prípadoch potrebné a primerané ísť nad rámec ustanovení dohovoru.

(5)

Pokiaľ ide o účasť Spoločenstva na dohovore, je nevyhnutné, aby na komunikáciu medzi Spoločenstvom a sekretariátom a ostatnými zmluvnými stranami dohovoru, ako aj ostatnými krajinami existovalo jedno kontaktné miesto. Týmto kontaktným miestom by mala byť Komisia.

(6)

Vývoz nebezpečných chemikálií, ktoré sú v Spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené, by mal naďalej podliehať spoločnému postupu oznámenia o vývoze. Preto by sa na nebezpečné chemikálie, či už vo forme látok ako takých alebo látok v prípravkoch alebo vo výrobkoch, ktorých použitie ako prípravkov na ochranu rastlín, ktoré sú inou formou pesticídov alebo priemyselných chemikálií určených len na odborné použitie alebo spotrebiteľské použitie, je Spoločenstvom zakázané alebo prísne obmedzené, mali vzťahovať pravidlá oznámenia o vývoze podobné tým, ktoré sa na tieto chemikálie uplatňujú, keď sú zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo obidvoch kategórií použitia ustanovených v dohovore, t. j. ako pesticídy alebo chemikálie na priemyselné použitie. Okrem toho by sa rovnaké pravidlá mali vzťahovať aj na chemikálie podliehajúce medzinárodnému postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC). Tento postup oznámenia o vývoze by sa mal uplatňovať na vývoz zo Spoločenstva do všetkých tretích krajín bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo či sa zúčastňujú na jeho postupoch. Členské štáty by mali mať možnosť účtovať správne poplatky na pokrytie svojich nákladov súvisiacich s uplatňovaním tohto postupu.

(7)

Vývozcovia a dovozcovia by mali byť povinní poskytovať informácie o množstvách chemikálií v medzinárodnom obchode, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, aby bolo možné monitorovať a posúdiť dosah a efektívnosť opatrení, ktoré sú v ňom ustanovené.

(8)

Oznámenia určené sekretariátu dohovoru o platných regulačných opatreniach Spoločenstva alebo členského štátu, ktoré zakazujú alebo prísne obmedzujú chemikálie s cieľom zaradiť ich pod medzinárodný postup PIC, by mala posielať Komisia a mali by sa týkať prípadov, ktoré spĺňajú kritériá ustanovené v dohovore. V prípade potreby by sa mali požadovať doplňujúce informácie na podporu takýchto oznámení.

(9)

V prípadoch, keď si platné regulačné opatrenia Spoločenstva alebo členského štátu nevyžadujú zaslanie oznámenia, pretože nespĺňajú kritériá, by sa informácie o týchto opatreniach mali aj napriek tomu zasielať sekretariátu dohovoru a ostatným zmluvným stranám dohovoru v záujme výmeny informácií.

(10)

Je tiež nevyhnutné zabezpečiť, aby Spoločenstvo prijímalo rozhodnutia o dovoze chemikálií podliehajúcich medzinárodnému postupu PIC do Spoločenstva. Tieto rozhodnutia by mali vychádzať z platných právnych predpisov Spoločenstva a brať do úvahy zákazy alebo prísne obmedzenia uložené členskými štátmi. V odôvodnených prípadoch by sa mali navrhnúť zmeny alebo doplnenia právnych predpisov Spoločenstva.

(11)

Sú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa členské štáty a vývozcovia dozvedeli rozhodnutia dovážajúcich krajín týkajúce sa chemikálií podliehajúcich medzinárodnému postupu PIC a aby vývozcovia uvedené rozhodnutia rešpektovali. Okrem toho by sa s cieľom predísť neželanému vývozu nemali vyvážať žiadne chemikálie zakázané alebo prísne obmedzené v rámci Spoločenstva, ktoré spĺňajú kritériá dohovoru alebo podliehajú medzinárodnému postupu PIC, pokiaľ sa nepožiadalo o výslovný súhlas dovážajúcej krajiny a tento súhlas nebol udelený, bez ohľadu na to, či táto krajina je alebo nie je stranou dohovoru. Okrem toho je v prípade splnenia určitých podmienok primerané oslobodiť vývoz vybraných nebezpečných chemikálií do krajín, ktoré sú členmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), od povinnosti súhlasu. V záujme umožnenia dočasného pokračovania vývozu určitých chemikálií za odôvodnených podmienok je potrebný aj postup vybavovania prípadov, keď napriek všetkému úsiliu nebola získaná odpoveď od dovážajúcej krajiny. Je potrebné zabezpečiť aj pravidelné preskúmanie všetkých takých prípadov, ako aj prípadov, v ktorých bol udelený výslovný súhlas.

(12)

Databáza zriadená Komisiou je dôležitým nástrojom, ktorý by mal podporiť uplatňovanie tohto nariadenia a jeho kontrolu.

(13)

Je tiež dôležité, aby všetky vyvážané chemikálie boli vhodne skladované, aby mohli byť použité efektívne a bezpečne. V prípade pesticídov, najmä tých, ktoré sa vyvážajú do rozvojových krajín, je obzvlášť dôležité, aby k nim boli priložené informácie o vhodných podmienkach na ich uskladnenie a aby sa použili vhodné obaly a vhodná veľkosť prepraviek s cieľom predchádzať vzniku starých zásob.

(14)

Výrobky obsahujúce chemikálie nepatria do oblasti pôsobnosti dohovoru. Napriek tomu je primerané, aby sa pravidlá oznámenia o vývoze vzťahovali aj na výrobky obsahujúce chemikálie, ktoré by sa mohli uvoľniť pri určitom používaní alebo zneškodňovaní a ktoré sú v Spoločenstve zakázané alebo prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií použitia ustanovených v dohovore, alebo ktoré podliehajú medzinárodnému postupu PIC. Okrem toho by sa nemali vôbec vyvážať vybrané chemikálie a výrobky obsahujúce vybrané chemikálie, ktoré síce nepatria do oblasti pôsobnosti dohovoru, ale vzbudzujú mimoriadne obavy.

(15)

V súlade s dohovorom by sa informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich medzinárodnému postupu PIC mali poskytovať zmluvným stranám dohovoru, ktoré o takéto informácie požiadajú.

(16)

Pravidlá Spoločenstva týkajúce sa obalov a označovania a ďalších bezpečnostných informácií by sa mali uplatňovať na všetky nebezpečné chemikálie, ak sú určené na vývoz do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a do ostatných krajín, pokiaľ uvedené ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek osobitnými požiadavkami týchto krajín, a to s prihliadnutím na príslušné medzinárodné normy.

(17)

Na účely zabezpečenia účinnej kontroly a presadzovania pravidiel by členské štáty mali určiť orgány, ako napríklad colné orgány, ktoré by boli zodpovedné za kontrolu dovozu a vývozu chemikálií, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje. Komisia a členské štáty majú kľúčovú úlohu a mali by konať cielene a koordinovane. Členské štáty by mali ustanoviť príslušné sankcie za prípadné porušenie pravidiel. Na uľahčenie colných kontrol a zníženie administratívneho bremena pre vývozcov aj orgány by sa mal ustanoviť systém kódov na potvrdzovanie zhody s pravidlami, ktorý by sa používal vo vyhláseniach o vývoze. Malo by sa ustanoviť krátke prechodné obdobie, aby si všetky zmluvné strany dohovoru zvykli na tento systém skôr, ako sa stane povinným.

(18)

Mala by sa podporovať výmena informácií, spoločná zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci medzi Spoločenstvom a členskými štátmi a tretími krajinami s cieľom zabezpečiť správny manažment chemikálií bez ohľadu na to, či sú tieto tretie krajiny zmluvnými stranami dohovoru. V prvom rade by Komisia a členské štáty mali priamo alebo nepriamo prostredníctvom podpory mimovládnych organizácií poskytovať technickú pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v prechodnom období, aby týmto krajinám umožnili vykonávať dohovor.

(19)

Ak majú byť postupy efektívne, je potrebné ich pravidelne monitorovať. Na tento účel by členské štáty mali pravidelne predkladať správy Komisii, ktorá by mala zase pravidelne predkladať správy Európskemu parlamentu a Rade.

(20)

Mali by sa vypracovať technické usmernenia, ktoré príslušným orgánom, vrátane takých orgánov, ako sú colné orgány kontrolujúce vývoz, uľahčia uplatňovanie tohto nariadenia.

(21)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (7).

(22)

Komisia by predovšetkým mala byť splnomocnená na prijatie opatrení zameraných na zaradenie chemikálie do časti 1 alebo 2 prílohy I na základe platného regulačného opatrenia na úrovni Spoločenstva, opatrení na zaradenie chemikálií, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach (8), do časti 1 prílohy V, opatrení na zmenu a doplnenie prílohy I vrátane zmien už existujúcich zápisov, opatrení na zaradenie chemikálie už podliehajúcej zákazu vývozu na úrovni Spoločenstva do časti 2 prílohy V, opatrení na zmenu a doplnenie príloh II, III, IV a VI a opatrení na zmenu už existujúcich údajov v prílohe V. Keďže tieto opatrenia majú všeobecnú pôsobnosť a ich cieľom je zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia, musia sa prijať v súlade s regulačným postupom s kontrolou ustanoveným v článku 5a rozhodnutia 1999/468/ES,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

1.   Ciele tohto nariadenia sú:

a)

vykonávať Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre vybrané nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode, ďalej len „dohovor“;

b)

podporovať spoločnú zodpovednosť a spoločné úsilie pri spolupráci súvisiacej s medzinárodným pohybom nebezpečných chemikálií s cieľom chrániť zdravie ľudí a životné prostredie pred možným poškodením;

c)

prispievať k environmentálne vhodnému použitiu nebezpečných chemikálií.

Ciele uvedené v prvom pododseku sa dosiahnu uľahčovaním výmeny informácií o vlastnostiach takýchto chemikálií, ustanovením rozhodovacieho procesu v rámci Spoločenstva o ich dovoze a vývoze a zasielaním rozhodnutí zmluvným stranám dohovoru a prípadne aj ďalším krajinám.

2.   Okrem cieľov uvedených v odseku 1 sa týmto nariadením zabezpečuje aj to, že ustanovenia smernice Rady 67/548/EHS (9) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES (10) v oblasti klasifikácie, balenia a označovania chemikálií nebezpečných pre človeka alebo pre životné prostredie, ktoré sa uvádzajú na trh Spoločenstva, sa uplatňujú aj vtedy, keď sa takéto chemikálie vyvážajú z členských štátov do krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, alebo iných krajín, pokiaľ tieto ustanovenia nie sú v rozpore s akýmikoľvek špecifickými požiadavkami uvedených zmluvných strán alebo iných krajín.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa uplatňuje na:

a)

vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré podliehajú postupu udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení podľa dohovoru, ďalej len „postup PIC“;

b)

vybrané nebezpečné chemikálie, ktoré sú v Spoločenstve alebo členskom štáte zakázané alebo prísne obmedzené;

c)

vyvážané chemikálie, pokiaľ ide o ich klasifikáciu, balenie a označovanie.

2.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na:

a)

omamné látky a psychotropné látky podľa nariadenia Rady (ES) č. 111/2005 z 22. decembra 2004, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (11);

b)

rádioaktívne materiály a látky podľa smernice Rady 96/29/Euratom z 13. mája 1996, ktorá stanovuje základné bezpečnostné normy ochrany zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečenstvami vznikajúcimi v dôsledku ionizujúceho žiarenia (12);

c)

odpady podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES z 5. apríla 2006 o odpadoch (13) a smernice Rady 91/689/EHS z 12. decembra 1991 o nebezpečnom odpade (14);

d)

chemické zbrane podľa nariadenia Rady (ES) č. 1334/2000 z 22. júna 2000 stanovujúceho režim Spoločenstva na kontrolu exportov položiek a technológie s dvojakým použitím (15);

e)

potraviny a prídavné látky v potravinách podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (16);

f)

krmivá podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (17), vrátane prídavných látok, bez ohľadu na to, či sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované, ktoré sú určené na kŕmenie zvierat;

g)

geneticky modifikované organizmy podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia (18);

h)

lieky a veterinárne lieky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch (19), a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/82/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje Zákonník Spoločenstva o veterinárnych liekoch (20), pokiaľ sa na ne nevzťahuje článok 3 ods. 4 písm. b) tohto nariadenia;

i)

chemikálie v množstvách, pri ktorých nie je pravdepodobné, že by nepriaznivo ovplyvňovali zdravie ľudí alebo životné prostredie, no v žiadnom prípade nie vo väčšom množstve ako 10 kg pod podmienkou, že sa dovážajú alebo vyvážajú na účely výskumu alebo analýzy.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„chemikália“ je látka v zmysle smernice 67/548/EHS, či už ide o látku ako takú, látku v prípravku, alebo prípravok, pričom táto látka alebo prípravok boli buď vyrobené, alebo získané z prírody, s výnimkou živých organizmov, ktorá patrí do niektorej z týchto kategórii:

a)

pesticídy vrátane veľmi nebezpečných pesticídnych prípravkov;

b)

priemyselné chemikálie;

2.

„prípravok“ je zmes alebo roztok zložený z dvoch alebo viacerých látok;

3.

„výrobok“ je konečný produkt obsahujúci chemikáliu, ktorej použitie v tomto konkrétnom výrobku bolo zakázané alebo prísne obmedzené právnymi predpismi Spoločenstva;

4.

„pesticídy“ sú chemikálie jednej z týchto dvoch podkategórií:

a)

pesticídy používané ako prípravky na ochranu rastlín podľa smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh (21);

b)

iné pesticídy, napr. biocídne výrobky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh (22), alebo dezinfekčné prostriedky, insekticídy a paraziticídy podľa smernice 2001/82/ES a smernice 2001/83/ES;

5.

„priemyselné chemikálie“ sú chemikálie jednej z týchto dvoch podkategórií:

a)

chemikálie na odborné použitie;

b)

chemikálie na spotrebiteľské použitie;

6.

„chemikália, ktorá podlieha oznámeniu o vývoze“, je každá chemikália, ktorá je v Spoločenstve zakázaná alebo ktorej používanie v Spoločenstve je prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií, a každá chemikália, ktorá podlieha postupu PIC a ktorá je uvedená v časti 1 prílohy I;

7.

„chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC“, je každá chemikália, ktorá je v Spoločenstve alebo členskom štáte zakázaná alebo ktorej používanie je prísne obmedzené v Spoločenstve alebo členskom štáte v rámci jednej alebo viacerých kategórií. Chemikálie, ktoré sú v Spoločenstve zakázané alebo ktorých používanie je v Spoločenstve prísne obmedzené v rámci jednej alebo viacerých kategórií, sú uvedené v časti 2 prílohy I;

8.

„chemikália, ktorá podlieha postupu PIC“, je každá chemikália uvedená v prílohe III k dohovoru a v časti 3 prílohy I k tomuto nariadeniu;

9.

„zakázaná chemikália“ je buď:

a)

chemikália, ktorej každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané platným regulačným opatrením Spoločenstva s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, alebo

b)

chemikália, ktorej žiadosť o prvé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Spoločenstva, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

10.

„chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené“, je buď:

a)

chemikália, ktorej prakticky každé použitie v rámci jednej alebo viacerých kategórií alebo podkategórií bolo zakázané právoplatným regulačným opatrením Spoločenstva s cieľom chrániť zdravie ľudí alebo životné prostredie, ale ktorej určité špecifické použitie je aj naďalej povolené, alebo

b)

chemikália, ktorej žiadosť o povolenie prakticky pre každé použitie bola zamietnutá alebo ktorú príslušné odvetvie buď stiahlo z trhu Spoločenstva, alebo z jej ďalšieho posudzovania v rámci procesu oznámenia, registrácie alebo schvaľovania, a ak existujú dôkazy, že táto chemikália vzbudzuje oprávnené obavy o zdravie ľudí alebo životné prostredie;

11.

„zakázaná chemikália alebo chemikália, ktorej používanie je prísne obmedzené členským štátom“, je každá chemikália, ktorej používanie je zakázané alebo prísne obmedzené národným platným regulačným opatrením členského štátu;

12.

„platné regulačné opatrenie“ je právny akt, ktorého účelom je chemikáliu zakázať alebo prísne obmedziť;

13.

„veľmi nebezpečný pesticídny prípravok“ je chemikália vyvinutá na použitie ako pesticíd, ktorá má pri dodržaní podmienok použitia veľmi nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie krátko po jednorazovom alebo opakovanom vystavení jej účinkom;

14.

„vývoz“ je:

a)

trvalý alebo dočasný vývoz chemikálie spĺňajúcej podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy;

b)

opätovný vývoz chemikálie, ktorá nespĺňa podmienky článku 23 ods. 2 zmluvy a ktorá sa nachádza v inom colnom režime, ako je vonkajší tranzit Spoločenstva, na pohyb tovaru na colnom území Spoločenstva;

15.

„dovoz“ je fyzický vstup chemikálie, ktorá je prepustená do iného colného režimu, ako je vonkajší tranzit Spoločenstva, na pohyb tovaru na colnom území Spoločenstva;

16.

„vývozca“ je ktorákoľvek z týchto osôb, či už fyzická, alebo právnická:

a)

osoba, v ktorej mene sa predkladá vyhlásenie o vývoze, t. j. osoba, ktorá má v čase prijatia vyhlásenia o vývoze zmluvu s príjemcom v krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajine, a má právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia Spoločenstva;

b)

v prípade, že nebola uzavretá zmluva o vývoze alebo ak zmluvná strana zmluvy o vývoze nekoná vo vlastnom mene, je to osoba, ktorá má právomoc rozhodnúť o zaslaní chemikálie mimo colného územia Spoločenstva;

c)

v prípade, že podľa zmluvy o vývoze má právo disponovať s chemikáliou osoba usadená mimo Spoločenstve, je to zmluvná strana usadená v Spoločenstve;

17.

„dovozca“ je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v čase dovozu na colné územie Spoločenstva príjemcom chemikálie;

18.

„zmluvná strana dohovoru“ je štát alebo organizácia regionálnej hospodárskej integrácie, ktorá súhlasí s tým, že bude viazaná dohovorom a v ktorej tento dohovor nadobudol platnosť;

19.

„iná krajina“ je ktorákoľvek krajina, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru.

Článok 4

Poverené národné orgány

Každý členský štát poverí orgán alebo orgány (ďalej len „poverený národný orgán“ alebo „poverené národné orgány“), ktoré budú vykonávať administratívne úlohy, ktoré si vyžaduje toto nariadenie, ak tak už neurobili pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

O takých poverených orgánoch informuje Komisiu do 1. novembra 2008.

Článok 5

Účasť Spoločenstva na dohovore

1.   Za účasť Spoločenstva na dohovore sú spoločne zodpovedné Komisia a členské štáty, najmä za technickú pomoc, výmenu informácií a záležitosti týkajúce sa riešenia sporov, účasť v pomocných orgánoch a hlasovanie.

2.   Pokiaľ ide o účasť Spoločenstva na dohovore, pri plnení administratívnych úloh dohovoru súvisiacich s postupom PIC a oznámením o vývoze vystupuje Komisia ako spoločný poverený orgán v mene všetkých poverených národných orgánov, úzko pri tom spolupracuje s poverenými národnými orgánmi členských štátov a konzultuje s nimi.

Komisia je zodpovedná najmä za:

a)

zasielanie oznámení o vývoze Spoločenstva zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám podľa článku 7;

b)

predkladanie oznámení príslušných platných regulačných opatrení o chemikáliách, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC podľa článku 10, sekretariátu dohovoru, ďalej len „sekretariát“;

c)

zasielanie informácií o iných platných regulačných opatreniach o chemikáliách, ktoré nespĺňajú podmienky na oznámenie PIC podľa článku 11;

d)

prijímanie informácií zo sekretariátu vo všeobecnosti.

Komisia tiež poskytuje sekretariátu odpovede pri dovoze chemikálií, ktoré podľa článku 12 podliehajú postupu PIC, do Spoločenstva.

Okrem toho Komisia koordinuje príspevky Spoločenstva k všetkým technickým otázkam, ktoré súvisia:

a)

s dohovorom;

b)

s prípravou konferencie zmluvných strán dohovoru ustanovenej podľa článku 18 dohovoru;

c)

s Posudzovacím chemickým výborom zriadeným v súlade s článkom 18 ods. 6 dohovoru;

d)

s inými pomocnými orgánmi.

V prípade potreby sa zriadi sieť spravodajských členských štátov, ktoré budú mať za úlohu vypracovať technické dokumenty, ako sú usmernenia pre prijímanie rozhodnutí uvedené v článku 7 ods. 3 dohovoru, ďalej len „usmernenia pre prijímanie rozhodnutí“.

3.   Komisia a členské štáty vyvinú iniciatívu potrebnú na zabezpečenie náležitého zastúpenia Spoločenstva v rozličných orgánoch, ktoré vykonávajú dohovor.

Článok 6

Chemikálie, ktoré podliehajú oznámeniu o vývoze, chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC, a chemikálie, ktoré podliehajú postupu PIC

1.   Chemikálie, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa oznámenia o vývoze, oznámenia PIC a postupu PIC, sú uvedené v prílohe I.

2.   Chemikálie v prílohe I je možné zaradiť do jednej alebo viacerých skupín chemikálií, ktoré sú uvedené v častiach 1, 2 a 3 prílohy I.

Chemikálie uvedené v časti 1 prílohy I podliehajú postupu oznámenia o vývoze ustanovenému v článku 7, ktoré obsahuje podrobné informácie o látke, kategórii a/alebo podkategórii použitia, ktorá podlieha obmedzeniu, druhu obmedzenia, a prípadne aj ďalšie informácie, najmä o výnimkách z požiadaviek týkajúcich sa oznámenia o vývoze.

Okrem toho, že chemikálie uvedené v časti 2 prílohy I podliehajú oznámeniu o vývoze podľa článku 7, spĺňajú aj podmienky pre postup oznámenia PIC ustanovené v článku 10; v tejto časti sa uvádzajú podrobné informácie o látke a kategórii použitia.

Chemikálie uvedené v časti 3 prílohy I podliehajú postupu PIC; v tejto časti sa uvádzajú kategórie použitia a v prípade potreby aj doplňujúce informácie, a to najmä o prípadných požiadavkách týkajúcich sa oznámenia o vývoze.

3.   Zoznamy uvedené v odseku 2 sa sprístupňujú verejnosti elektronicky.

Článok 7

Oznámenia o vývoze zasielané zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám

1.   Odseky 2 až 8 sa uplatňujú v prípade látok uvedených v časti 1 prílohy I alebo prípravkov obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok mohla odôvodňovať povinné označovanie podľa smernice 1999/45/ES.

2.   V prípade, že má vývozca vyviezť chemikáliu uvedenú v odseku 1 zo Spoločenstva do krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny prvýkrát odo dňa, keď sa na neho začnú vzťahovať ustanovenia tohto nariadenia, musí to oznámiť poverenému národnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený, a to najneskôr 30 dní pred tým, ako sa má uskutočniť vývoz chemikálie. Vývozca potom každý kalendárny rok oznámi poverenému národnému orgánu prvý vývoz takejto chemikálie, a to najneskôr 15 dní pred uskutočnením vývozu. Oznámenie musí byť v súlade s požiadavkami ustanovenými v prílohe II.

Poverený národný orgán skontroluje súlad informácií s prílohou II a bezodkladne zašle Komisii oznámenie, ktoré dostal od vývozcu.

Komisia prijme potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že poverený národný orgán dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúci orgán inej dovážajúcej krajiny dostanú oznámenie najneskôr 15 dní pred prvým plánovaným vývozom chemikálie a potom pred každým prvým vývozom chemikálie každý nasledujúci kalendárny rok. To platí bez ohľadu na predpokladané použitie chemikálie v dovážajúcej krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajine.

Každé oznámenie o vývoze sa zaregistruje v databáze Komisie a v rámci tejto databázy sa mu pridelí identifikačné referenčné číslo vývozu; aktualizovaný zoznam dotknutých chemikálií, dovážajúcich krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a iných krajín za každý kalendárny rok sa sprístupní verejnosti a v prípade potreby sa zašle povereným národným orgánom členských štátov.

3.   Ak Komisia do 30 dní od odoslania oznámenia nedostane od dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny potvrdenie o doručení prvého oznámenia o vývoze vystaveného po zaradení chemikálie do časti 1 prílohy I, zašle druhé oznámenie. Komisia vynaloží primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby poverený národný orgán dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúci orgán inej dovážajúcej krajiny dostal druhé oznámenie.

4.   Nové oznámenie o vývoze podľa odseku 2 sa vystaví pre každý vývoz, ku ktorému dôjde po zmenách právnych predpisov Spoločenstva, ktoré sa týkajú uvádzania na trh, používania alebo označovania príslušných látok, alebo pri každej zmene zloženia príslušného prípravku, v dôsledku ktorej je potrebné zmeniť jeho označovanie. Nové oznámenie musí spĺňať požiadavky stanovené v prílohe II a musí sa v ňom uvádzať, že ide o revíziu predchádzajúceho oznámenia.

5.   V prípade, že vývoz chemikálie súvisí s mimoriadnou situáciou, pri ktorej by meškanie mohlo ohroziť zdravie ľudí alebo životné prostredie v dovážajúcej krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajine, môže poverený národný orgán po porade s Komisiou úplne alebo čiastočne ustúpiť od uplatňovania požiadaviek odsekov 2, 3 a 4.

6.   Povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 sa neuplatňujú v týchto prípadoch:

a)

chemikália začne podliehať postupu PIC;

b)

dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, v súlade s článkom 10 ods. 2 dohovoru oznámi sekretariátu, či súhlasí s dovozom chemikálie;

c)

sekretariát túto informáciu oznámi Komisii, ktorá ju zašle členskému štátu.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípadoch, keď dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, vyslovene požaduje oznámenie o vývoze zo strany vyvážajúcich krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a to napríklad prostredníctvom svojho rozhodnutia o dovoze alebo iným spôsobom.

Povinnosti stanovené v odsekoch 2, 3 a 4 sa neuplatňujú aj v týchto prípadoch:

a)

poverený národný orgán dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúci orgán inej dovážajúcej krajiny zruší požiadavku oznámenia o dovoze chemikálie;

b)

Komisia dostane informácie od sekretariátu alebo od povereného národného orgánu dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúceho orgánu inej dovážajúcej krajiny, zašle ich členským štátom a sprístupní ich na internete.

7.   Komisia, relevantné poverené národné orgány členských štátov a vývozcovia poskytnú dovážajúcim krajinám, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, a iným krajinám na požiadanie dostupné doplňujúce informácie o vyvážaných chemikáliách.

8.   Členské štáty môžu zaviesť systémy, ktoré vývozcom ukladajú povinnosť zaplatiť za každé vydané oznámenie o vývoze a za každú vydanú žiadosť o výslovný súhlas správny poplatok zodpovedajúci nákladom, ktoré im vzniknú pri vykonávaní postupov stanovených v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku a v článku 13 ods. 3, 6 a 7.

Článok 8

Oznámenia o vývoze prijaté od zmluvný strán dohovoru a iných krajín

1.   Oznámenia o vývoze, ktoré Komisia dostane od povereného národného orgánu zmluvnej strany dohovoru alebo zodpovedajúceho orgánu inej krajiny a ktoré sa týkajú vývozu do Spoločenstva takej chemikálie, ktorej výroba, použitie, manipulácia s ňou, ako aj jej spotreba, preprava a/alebo predaj podliehajú zákazu alebo prísnemu obmedzeniu podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny, sa sprístupnia elektronicky prostredníctvom databázy Komisie.

Komisia potvrdí prijatie prvého doručeného oznámenia o vývoze pre každú chemikáliu od každej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny.

Poverený národný orgán členského štátu, ktorý prijíma tento dovoz, dostane kópiu prijatého oznámenia spolu so všetkými dostupnými informáciami. Ostatné členské štáty si môžu vyžiadať kópiu.

2.   Ak by poverené národné orgány členských štátov dostali akékoľvek oznámenie o vývoze buď priamo, alebo nepriamo od poverených národných orgánov zmluvných strán dohovoru alebo zodpovedajúcich orgánov iných krajín, bezodkladne tieto oznámenia zašlú Komisii spolu so všetkými dostupnými informáciami.

Článok 9

Informácie o vývoze a dovoze chemikálií

1.   Každý vývozca:

látok uvedených v prílohe I,

prípravkov obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok alebo výrobkov obsahujúcich také látky mohla odôvodňovať povinné označovanie podľa smernice 1999/45/ES, alebo

výrobkov obsahujúcich látky uvedené v častiach 2 alebo 3 prílohy I v nezreagovanej forme alebo prípravkov obsahujúcich takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok mohla odôvodňovať povinné označovanie podľa smernice 1999/45/ES,

informuje v prvom štvrťroku každého roka poverený národný orgán svojho členského štátu o množstve chemikálie (vo forme látky ako takej alebo látky v prípravkoch alebo vo výrobkoch), ktoré bolo počas predchádzajúceho roka dodané do každej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny. Tieto informácie sa poskytnú spolu so zoznamom mien/názvov a adries všetkých dovozcov, ktorým bola chemikália v danom období dodaná. V týchto informáciách sa osobitne uvádza vývoz podľa článku 13 ods. 7.

Každý dovozca v Spoločenstve poskytne rovnaké informácie o množstvách dovezených do Spoločenstva.

2.   Na žiadosť Komisie alebo povereného národného orgánu členského štátu vývozcu alebo dovozcu, vývozca alebo dovozca poskytne doplňujúce informácie o chemikáliách potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

3.   Každý členský štát poskytne Komisii každý rok súhrnné informácie v súlade s prílohou III. Komisia zhrnie tieto informácie na úrovni Spoločenstva a sprístupní údaje, ktoré nemajú dôverný charakter vo svojej databáze prostredníctvom internetu.

Článok 10

Oznámenie zakázaných chemikálií alebo chemikálií, ktorých používanie je prísne obmedzené podľa dohovoru

1.   Komisia písomne oznámi sekretariátu, ktoré chemikálie spĺňajú podmienky na oznámenie PIC.

2.   V prípade, že aj ďalšie chemikálie spĺňajú podmienky na oznámenie PIC a doplnia sa do časti 2 prílohy I, Komisia to oznámi sekretariátu. Oznámenie sa zašle čo najskôr po prijatí príslušného platného regulačného opatrenia Spoločenstva o zákaze alebo prísnom obmedzení používania chemikálie, najneskôr však do 90 dní po dni, keď sa platné regulačné opatrenie musí začať uplatňovať.

3.   Oznámenie musí obsahovať všetky podstatné informácie požadované v prílohe IV.

4.   Pri určovaní priorít pre oznámenie Komisia zohľadní, či je chemikália už uvedená v časti 3 prílohy I, rozsah, v akom môžu byť splnené požiadavky na informácie ustanovené v prílohe IV, a závažnosť rizík, ktoré chemikália predstavuje, najmä pre rozvojové krajiny.

V prípade, že chemikália spĺňa podmienky na oznámenie PIC, ale informácie nie sú dostatočné na to, aby spĺňali požiadavky prílohy IV, uvedení vývozcovia a/alebo dovozcovia na žiadosť Komisie do 60 dní od podania žiadosti poskytnú všetky podstatné informácie, ktoré majú k dispozícii, vrátane informácií z iných národných alebo medzinárodných programov na kontrolu chemikálií.

5.   Komisia písomne oznámi sekretariátu, keď dôjde k zmene platného regulačného opatrenia oznámeného podľa odsekov 1 alebo 2, čo možno najskôr po prijatí nového platného regulačného opatrenia, najneskôr však do 60 dní odo dňa, keď sa nové platné regulačné opatrenie musí začať uplatňovať.

Komisia poskytne všetky relevantné informácie, ktoré nemala k dispozícii v čase vypracovania pôvodného oznámenia podľa odsekov 1 alebo 2.

6.   Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany dohovoru alebo sekretariátu Komisia poskytne doplňujúce informácie o chemikálii alebo o platnom regulačnom opatrení, pokiaľ je to možné.

Členské štáty na žiadosť Komisie pomôžu v prípade potreby so zberom informácií.

7.   Komisia bezodkladne zašle členským štátom informácie, ktoré dostane od sekretariátu a ktoré sa týkajú chemikálií, ktoré ostatné zmluvné strany dohovoru oznámili ako zakázané chemikálie alebo chemikálie, ktorých používanie je prísne obmedzené.

V prípade potreby Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni Spoločenstva s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí alebo životné prostredie v rámci Spoločenstva.

8.   V prípadoch, keď členský štát prijme národné platné regulačné opatrenie v súlade s príslušnými právnymi predpismi Spoločenstva, ktorým zakáže alebo prísne obmedzí používanie chemikálie, poskytne Komisii relevantné informácie. Komisia sprístupní tieto informácie ďalším členským štátom. Členské štáty môžu do štyroch týždňov od sprístupnenia týchto informácií zaslať Komisii a členskému štátu, ktorý národné platné regulačné opatrenie predložil, pripomienky k možnému oznámeniu PIC vrátane relevantných informácií o ich vnútroštátnej regulačnej situácii v súvislosti s chemikáliou. Po zvážení pripomienok predkladajúci členský štát informuje Komisiu o tom, či má Komisia:

zaslať sekretariátu oznámenie podľa tohto článku, alebo

poskytnúť sekretariátu informácie podľa článku 11.

Článok 11

Informácie, ktoré sa majú zasielať sekretariátu o zakázaných chemikáliách alebo chemikáliách, ktorých používanie je prísne obmedzené, ktoré nespĺňajú podmienky na oznámenie PIC

V prípade, že je chemikália uvedená len v časti 1 prílohy I, alebo po doručení informácií z členského štátu na účely článku 10 ods. 8 druhej zarážky Komisia poskytne sekretariátu informácie o príslušných platných regulačných opatreniach, aby tieto informácie mohli byť v prípade potreby zaslané iným zmluvným stranám dohovoru.

Článok 12

Povinnosti týkajúce sa dovozu chemikálií

1.   Keď Komisia dostane od sekretariátu usmernenia pre prijímanie rozhodnutí, bezodkladne ich zašle členským štátom.

Komisia v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 prijme rozhodnutie o dovoze vo forme konečnej alebo predbežnej odpovede pri dovoze v mene Spoločenstva o budúcom dovoze príslušnej chemikálie. Rozhodnutie oznámi čo najskôr sekretariátu, najneskôr však do deviatich mesiacov od odoslania usmernenia pre prijímanie rozhodnutí sekretariátom.

Ak sa na chemikáliu vzťahujú dodatočné alebo zmenené obmedzenia podľa právnych predpisov Spoločenstva, Komisia upraví rozhodnutie o dovoze v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 a oznámi upravené rozhodnutie o dovoze sekretariátu.

2.   V prípade zakázanej chemikálie alebo chemikálie, ktorej používanie je prísne obmedzené jedným alebo viacerými členskými štátmi, Komisia na písomnú žiadosť príslušného členského štátu zohľadní túto skutočnosť vo svojom rozhodnutí o dovoze.

3.   Rozhodnutie o dovoze podľa odseku 1 sa týka kategórie alebo kategórií uvedených pre danú chemikáliu v usmernení pre prijímanie rozhodnutí.

4.   Pri oznámení rozhodnutia o dovoze sekretariátu Komisia uvedie zákon alebo správne opatrenie, na ktorom je rozhodnutie založené.

5.   Každý poverený národný orgán v rámci Spoločenstva sprístupní rozhodnutia o dovoze podľa odseku 1 tým, ktorí patria do jeho pôsobnosti, a to v súlade so svojimi zákonmi alebo správnymi opatreniami.

6.   V prípade potreby Komisia úzko spolupracuje s členskými štátmi a vyhodnotí potrebu navrhnúť opatrenia na úrovni Spoločenstva s cieľom predísť akýmkoľvek neprijateľným rizikám pre zdravie ľudí a životné prostredie v rámci Spoločenstva, s prihliadnutím na informácie uvedené v usmernení pre prijímanie rozhodnutí.

Článok 13

Povinnosti týkajúce sa vývozu chemikálií, ktoré sú iné ako požiadavky oznámenia o vývoze

1.   Komisia bezodkladne zašle členským štátom a európskym priemyselným združeniam informácie doručené zo sekretariátu, či už formou obežníkov, alebo inou formou, ktoré sa týkajú chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC, ako aj rozhodnutí dovážajúcich krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru, o podmienkach dovozu uplatniteľných na tieto chemikálie. Členským štátom zašle bezodkladne aj informácie o všetkých prípadoch, keď nebola zaslaná odpoveď v súlade s článkom 10 ods. 2 dohovoru. Komisia pridelí všetkým rozhodnutiam o dovoze identifikačné referenčné číslo rozhodnutia o dovoze a uchováva všetky informácie o nich vo svojej databáze, ktorá je verejne dostupná na internete, a sprístupní informácie každému, kto o ne požiada.

2.   Komisia klasifikuje každú chemikáliu uvedenú v prílohe I podľa kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva. Tieto klasifikácie sa upravia podľa potreby, pokiaľ v prípade dotknutých chemikálií nastane akákoľvek zmena nomenklatúry harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie alebo kombinovanej nomenklatúry Európskeho spoločenstva.

3.   Každý členský štát oznámi odpovede zaslané Komisiou podľa odseku 1 tým, ktorí patria do jeho jurisdikcie.

4.   Vývozcovia splnia požiadavky rozhodnutia uvedené v každej odpovedi pri dovoze najneskôr do šiestich mesiacov po tom, ako sekretariát prvýkrát informoval Komisiu o takejto odpovedi podľa odseku 1.

5.   Komisia a členské štáty poskytnú v prípade potreby a na požiadanie dovážajúcim krajinám, ktoré sú zmluvné strany dohovoru poradenstvo, a pomoc pri získavaní ďalších informácií, aby im uľahčili vypracovanie odpovede pre sekretariát o dovoze danej chemikálie.

6.   Látky uvedené v časti 2 alebo 3 prílohy I alebo prípravky obsahujúce takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok mohla odôvodňovať povinné označovanie podľa smernice 1999/45/ES, sa môžu vyvážať len vtedy, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

vývozca požiadal o výslovný súhlas s dovozom do príslušnej tretej krajiny a tento súhlas dostal prostredníctvom svojho povereného národného orgánu po porade s Komisiou a povereným národným orgánom dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo zodpovedajúcim orgánom v inej dovážajúcej krajine;

b)

v prípade chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I posledný obežník vydaný sekretariátom podľa odseku 1 uvádza, že dovážajúca krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, s dovozom súhlasila.

V prípade chemikálií uvedených v časti 2 prílohy I, ktoré sú určené na vývoz do krajín OECD, môže poverený národný orgán vývozcu po porade s Komisiou a so zreteľom na konkrétny prípad rozhodnúť, že pre chemikáliu nie je potrebný žiaden výslovný súhlas, ak bola chemikália v čase dovozu do príslušnej krajiny OECD licencovaná, zaregistrovaná alebo povolená.

Pokiaľ v prípade podania žiadosti o výslovný súhlas podľa písmena a) Komisia alebo poverený národný orgán vývozcu nedostali odpoveď na svoju žiadosť do 30 dní, Komisia zašle upomienku. Ak nepríde odpoveď ani v ďalšej lehote 30 dní, môže Komisia prípadne zaslať ďalšie upomienky.

7.   V prípade chemikálií uvedených v časti 2 alebo časti 3 prílohy I poverený národný orgán vývozcu môže po porade s Komisiou a so zreteľom na konkrétny prípad rozhodnúť, že vývoz sa môže uskutočniť, pokiaľ napriek všetkému úsiliu nebola odpoveď na žiadosť o výslovný súhlas podľa odseku 6 písm. a) doručená do 60 dní a ak z úradných zdrojov dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny existujú dôkazy o tom, že bola chemikália licencovaná, zaregistrovaná alebo povolená.

Pri rozhodovaní o vývoze chemikálií uvedených v časti 3 prílohy I posúdi poverený národný orgán po porade s Komisiou možný vplyv na zdravie ľudí alebo životné prostredie v dovážajúcej krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru alebo inej krajine.

8.   Platnosť každého výslovného súhlasu získaného podľa odseku 6 písm. a) alebo oslobodenia od povinnosti súhlasu udeleného podľa odseku 7 pravidelne preskúma Komisia po porade s príslušným členským štátom takto:

a)

v prípade každého výslovného súhlasu získaného podľa odseku 6 písm. a) sa do konca tretieho kalendárneho roka po udelení súhlasu vyžaduje nový výslovný súhlas, pokiaľ v podmienkach daného súhlasu nie je stanovené inak;

b)

pokiaľ medzičasom nebola doručená odpoveď na žiadosť, každé oslobodenie od povinnosti súhlasu udelené podľa odseku 7 platí maximálne 12 mesiacov, po uplynutí ktorého je opäť potrebný výslovný súhlas.

V prípadoch uvedených v písmene a) tohto odseku sa však môže pokračovať vo vývoze 12 mesiacov aj po uplynutí príslušného obdobia, a to až do doručenia odpovede na novú žiadosť o výslovný súhlas.

Všetky nové žiadosti sa zasielajú cez Komisiu.

9.   Komisia zaregistruje vo svojej databáze všetky žiadosti o výslovný súhlas, získané odpovede a udelené oslobodenia. Každému výslovnému súhlasu, ktorý bol získaný alebo od ktorého bolo udelené oslobodenie, sa pridelí referenčné identifikačné číslo výslovného súhlasu a uvádza sa spolu so všetkými podstatnými informáciami o prípadných podmienkach, lehotách platnosti atď. Informácie, ktoré nemajú dôverný charakter, sú verejne dostupné na internete.

10.   Žiadna chemikália sa nesmie vyviezť neskôr ako šesť mesiacov pred dátumom jej expirácie, ak takýto dátum existuje alebo ak je možné ho odvodiť z dátumu výroby, pokiaľ to neznemožňujú základné vlastnosti chemikálie. Najmä v prípade pesticídov vývozcovia zabezpečia, aby veľkosť a balenie prepraviek s pesticídmi boli optimalizované tak, aby sa minimalizovalo riziko vytvárania starých zásob.

11.   Pri vyvážaní pesticídov vývozcovia zabezpečia, aby etiketa obsahovala špecifické informácie o podmienkach na uskladnenie a stabilitu pri uskladnení zodpovedajúce klimatickým podmienkam dovážajúcej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, alebo inej krajiny. Okrem toho zabezpečia, aby vyvážané pesticídy spĺňali normy pre čistotu ustanovené v právnych predpisoch Spoločenstva.

Článok 14

Vývoz vybraných chemikálií a výrobkov, ktoré obsahujú chemikálie

1.   Výrobky obsahujúce látky uvedené v častiach 2 alebo 3 prílohy I v nezreagovanej forme alebo prípravky obsahujúce takéto látky v koncentrácii, ktorá by bez ohľadu na prítomnosť akýchkoľvek iných látok mohla odôvodňovať povinné označovanie podľa smernice 1999/45/ES, podliehajú postupu oznámenia o vývoze ustanovenému v článku 7.

2.   Chemikálie a výrobky, ktorých použitie je v Spoločenstve zakázané z dôvodu ochrany zdravia ľudí alebo životného prostredia a ktoré sú uvedené v prílohe V, sa nesmú vyvážať.

Článok 15

Informácie o tranzite

1.   Zmluvné strany dohovoru, ktoré spolu s informáciami, ktoré požadujú všetky zmluvné strany dohovoru, požadujú aj informácie o tranzite chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC, sú uvedené v prílohe VI.

2.   V prípade, že vývozca prepravuje chemikáliu uvedenú v časti 3 prílohy I cez územie zmluvnej strany dohovoru uvedenej v prílohe VI, poskytne v rámci možností poverenému národnému orgánu členského štátu, v ktorom je usadený, informácie, ktoré požaduje daná zmluvná strana dohovoru v súlade s prílohou VI, a to najneskôr 30 dní pred uskutočnením prvého tranzitu a najneskôr 8 dní pred každým nasledujúcim tranzitom.

3.   Poverený národný orgán členského štátu zašle Komisii informácie, ktoré dostal od vývozcu podľa odseku 2, spolu so všetkým dostupnými doplňujúcimi informáciami.

4.   Komisia zašle informácie, ktoré dostane podľa odseku 3, povereným národným orgánom zmluvných strán dohovoru, ktoré tieto informácie požadujú, spolu so všetkým dostupnými doplňujúcimi informáciami, a to najneskôr 15 dní pred prvým tranzitom a pred každým ďalším tranzitom.

Článok 16

Sprievodné informácie k chemikáliám určeným na vývoz

1.   Chemikálie určené na vývoz podliehajú opatreniam týkajúcim sa balenia a označovania, ktoré sú ustanovené v smernici 67/548/EHS, smernici 1999/45/ES, smernici 91/414/EHS a smernici 98/8/ES alebo v akýchkoľvek iných právnych predpisov Spoločenstva.

Prvý pododsek sa uplatňuje bez toho, aby sa dotýkal akýchkoľvek osobitných požiadaviek dovážajúcej zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny, a s prihliadnutím na podstatné medzinárodné normy.

2.   V prípade potreby sa na etiketách uvedie dátum expirácie a dátum výroby chemikálií uvedených v odseku 1 alebo uvedených v prílohe I a v prípade potreby sa uvedú dátumy expirácie pre rozličné klimatické oblasti.

3.   K chemikáliám uvedeným v odseku 1 sa pri vývoze prikladá karta bezpečnostných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry (23). Vývozca zasiela túto kartu bezpečnostných údajov každému dovozcovi.

4.   Informácie na etikete a v karte bezpečnostných údajov sa v rámci možností uvádzajú v úradných jazykoch alebo v jednom alebo viacerých hlavných jazykoch krajiny určenia alebo oblasti plánovaného použitia.

Článok 17

Povinnosti orgánov členských štátov a vývozcov týkajúce sa kontroly dovozu a vývozu

1.   Každý členský štát určí orgány, napríklad colné orgány, ktoré budú zodpovedné za kontrolu dovozu a vývozu chemikálií uvedených v prílohe I, ak už tak neurobil pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia.

Pri monitorovaní dodržiavania tohto nariadenia zo strany výrobcov Komisia a členské štáty postupujú cielene a koordinovane.

Každý členský štát vo svojich pravidelných správach o fungovaní postupov podľa článku 21 ods. 1 uvádza podrobnosti o činnosti svojich orgánov v tejto oblasti.

2.   Vývozcovia uvádzajú vo svojom vývoznom vyhlásení (kolónka 44 jednotných administratívnych dokladov alebo príslušný dátový prvok v elektronickom vývoznom vyhlásení) v zmysle článku 161 ods. 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (24), príslušné identifikačné referenčné čísla uvedené v článku 7 ods. 2 alebo článku 13 ods. 1 alebo 9 tohto nariadenia, a tým potvrdzujú dodržiavanie príslušných povinností.

Článok 18

Sankcie

Členské štáty určia sankcie, ktoré sa budú uplatňovať v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie správneho uplatňovania týchto ustanovení. Sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. Členské štáty oznámia Komisii tieto opatrenia do 1. augusta 2009, ak to neurobili už pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia. Oznámia tiež všetky ďalšie zmeny čo najskôr po ich prijatí.

Členské štáty sprístupnia na požiadanie všetky informácie o sankciách.

Článok 19

Výmena informácií

1.   Komisia a členské štáty v prípade potreby uľahčia poskytovanie vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií o chemikáliách, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, vrátane toxikologických, ekotoxikologických a bezpečnostných informácií.

Komisia, v prípade potreby s podporou členských štátov, zabezpečí:

a)

poskytovanie verejne dostupných informácií o platných regulačných opatreniach, ktoré sú relevantné z hľadiska cieľov dohovoru, a

b)

poskytovanie informácií zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám, priamo alebo prostredníctvom sekretariátu, o tých opatreniach, ktoré zásadne obmedzujú jeden alebo viac spôsobov použitia niektorej chemikálie.

2.   Komisia a členské štáty chránia dôverné informácie získané na základe vzájomnej dohody od zmluvnej strany dohovoru alebo inej krajiny.

3.   Pokiaľ ide o prenos informácií podľa tohto nariadenia a bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí (25), za dôverné sa nepovažujú aspoň tieto informácie:

a)

informácie uvedené v prílohe II a prílohe IV;

b)

informácie uvedené v karte bezpečnostných údajov podľa článku 16 ods. 3;

c)

dátum expirácie chemikálie;

d)

dátum výroby chemikálie;

e)

informácie o bezpečnostných opatreniach vrátane klasifikácie nebezpečnosti, charakteru rizika a príslušných bezpečnostných pokynoch;

f)

zhrnutie výsledkov toxikologických a ekotoxikologických testov;

g)

informácie o zaobchádzaní s obalom po vyprázdnení chemikálie.

Na základe príspevkov členských štátov Komisia pravidelne pripravuje súhrn informácií, ktoré sa majú zasielať.

Článok 20

Technická pomoc

Komisia a poverené národné orgány členských štátov spolupracujú s prihliadnutím na potreby rozvojových krajín a krajín v prechodnom období pri poskytovaní technickej pomoci vrátane odbornej prípravy v záujme rozvoja infraštruktúry, kapacít a získavania vedomostí o správnom nakladaní s chemikáliami počas ich životného cyklu.

Technická pomoc určená na pomoc týmto krajinám pri vykonávaní dohovoru sa má poskytovať najmä prostredníctvom poskytovania technických informácií o chemikáliách, podporovaním výmeny expertov, poskytovaním podpory pri zriaďovaní alebo fungovaní poverených národných orgánov a poskytovaním technických expertíz pri identifikácii nebezpečných pesticídnych formulácií a pri príprave oznámení pre sekretariát.

Komisia a členské štáty aktívne pôsobia v rámci informačnej siete pre budovanie kapacít zriadenej Medzivládnym fórom pre chemickú bezpečnosť, a to poskytovaním informácií o projektoch, ktoré podporujú alebo financujú v záujme lepšieho nakladania s chemikáliami v rozvojových krajinách a krajinách v prechodnom období.

Komisia a členské štáty zvážia aj poskytovanie podpory mimovládnym organizáciám.

Článok 21

Monitorovanie a podávanie správ

1.   Členské štáty pravidelne zasielajú Komisii informácie o fungovaní postupov ustanovených v tomto nariadení vrátane informácií o colných kontrolách, porušeniach ustanovení, pokutách a nápravných opatreniach.

2.   Komisia pravidelne vypracováva správy o plnení úloh ustanovených v tomto nariadení, za ktoré je zodpovedná, a zahrnie ich do súhrnnej správy, ktorá obsahuje informácie poskytnuté členskými štátmi podľa odseku 1. Súhrnná správa, ktorá sa uverejňuje na internete, sa zašle Európskemu parlamentu a Rade.

3.   Pokiaľ ide o informácie poskytnuté podľa odsekov 1 a 2, členské štáty a Komisia dodržiavajú príslušné povinnosti na ochranu dôverného charakteru údajov a vlastníctva.

Článok 22

Aktualizácia príloh

1.   Komisia preskúmava zoznam chemikálií uvedený v prílohe I aspoň raz ročne na základe vývoja právnych predpisov Spoločenstva a podľa dohovoru.

2.   Pri rozhodovaní, či v prípade platného regulačného opatrenia na úrovni Spoločenstva ide o zákaz alebo prísne obmedzenie, že si príslušná chemikália vyžaduje oznámenie PIC, sa účinok tohto opatrenia posudzuje na úrovni podkategórií v rámci kategórie „pesticídy“ a „priemyselné chemikálie“. Ak platné regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obmedzuje použitie chemikálie v ktorýchkoľvek podkategóriách, uvádza sa v časti 1 prílohy I.

Pri rozhodovaní, či v prípade platného regulačného opatrenia na úrovni Spoločenstva ide o zákaz alebo prísne obmedzenie použitia a príslušná chemikália teda spĺňa podmienky na oznámenie PIC podľa článku 10, sa účinok tohto opatrenia posudzuje na úrovní kategórií „pesticídy“ a „priemyselné chemikálie“. Ak platné regulačné opatrenie zakazuje alebo prísne obmedzuje použitie chemikálie v jednej z týchto dvoch kategórií, uvádza sa aj v časti 2 prílohy I.

3.   Rozhodnutie o zaradení chemikálií do prílohy I alebo o prípadnej zmene ich zaradenia sa prijme bez zbytočného odkladu.

4.   Nasledujúce opatrenia, zamerané na zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 24 ods. 3:

a)

opatrenia na zaradenie chemikálie do časti 1 alebo 2 prílohy I v súlade s odsekom 2 na základe platného regulačného opatrenia na úrovni Spoločenstva;

b)

opatrenia na zaradenie chemikálie, ktorá podlieha nariadeniu (ES) č. 850/2004, do časti 1 prílohy V;

c)

iné opatrenia na zmenu a doplnenie prílohy I vrátane zmien už existujúcich údajov;

d)

opatrenia na zaradenie chemikálie, ktorá už podlieha zákazu vývozu na úrovni Spoločenstva, do časti 2 prílohy V;

e)

opatrenia na zmenu a doplnenie príloh II, III, IV a VI;

f)

opatrenia na zmenu už existujúcich údajov v prílohe V.

Článok 23

Technické usmernenia

Komisia vypracuje v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 24 ods. 2 technické usmernenia v záujme uľahčenia každodenného uplatňovania tohto nariadenia.

Tieto technické usmernenia sa uverejnia v sérii C Úradného vestníka Európskej únie.

Článok 24

Výbor

1.   Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 3 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8.

Článok 25

Odkazy na nariadenie (ES) č. 304/2003

Odkazy na nariadenie (ES) č. 304/2003 sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 17 ods. 2 sa však uplatňuje od 1. novembra 2008.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 17. júna 2008

Za Európsky parlament

predseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

predseda

J. LENARČIČ


(1)  Ú. v. EÚ C 175, 27.7.2007, s. 40.

(2)  Stanovisko Európskeho parlamentu z 15. januára 2008 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 5. júna 2008.

(3)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 1376/2007 (Ú. v. EÚ L 307, 24.11.2007, s. 14).

(4)  Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29.

(5)  Ú. v. ES L 251, 29.8.1992, s. 13. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 300/2002 (Ú. v. ES L 52, 22.2.2002, s. 1).

(6)  Zb. 2006, s. I-107.

(7)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/512/ES (Ú. v. EÚ L 200, 22.7.2006, s. 11).

(8)  Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 323/2007 (Ú. v. EÚ L 85, 27.3.2007, s. 3).

(9)  Smernica Rady 67/548/ES z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES  196, 16.8.1967, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/121/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851, korigerdum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 281).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3).

(11)  Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2005, s. 1.

(12)  Ú. v. ES L 159, 29.6.1996, s. 1.

(13)  Ú. v. EÚ L 114, 27.4.2006, s. 9.

(14)  Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 (Ú. v. EÚ L 33, 4.2.2006, s. 1).

(15)  Ú. v. ES L 159, 30.6.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1183/2007 (Ú. v. EÚ L 278, 22.10.2007, s. 1).

(16)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 301/2008 (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 85).

(17)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 575/2006 (Ú. v. EÚ L 100, 8.4.2006, s. 3).

(18)  Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/27/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 45).

(19)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2008/29/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 51).

(20)  Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/28/ES (Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 58).

(21)  Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2008/45/ES (Ú. v. EÚ L 94, 5.4.2008, s. 21).

(22)  Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/31/ES (Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 57).

(23)  Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1, korigendum v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1354/2007 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2007, s. 1).

(24)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1791/2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 1).

(25)  Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26.


PRÍLOHA I

ZOZNAM CHEMIKÁLIÍ

(uvedený v článku 6)

ČASŤ 1

Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze

(uvedený v článku 7)

V prípade, že chemikálie uvedené v tejto časti prílohy podliehajú postupu PIC, povinnosť oznámiť vývoz podľa článku 7 ods. 2, 3 a 4 sa neuplatňuje za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 7 ods. 6 písm. b) a c). Chemikálie označené v nižšie uvedenom zozname symbolom # sa v záujme uľahčenia odkazu uvádzajú aj v časti 3 tejto prílohy.

Treba tiež poznamenať, že ak chemikálie uvedené v tejto časti prílohy spĺňajú podmienky na oznámenie PIC z dôvodu povahy platného regulačného opatrenia Spoločenstva, uvádzajú sa aj v časti 2 tejto prílohy. Tieto chemikálie sú v nižšie uvedenom zozname označené symbolom +.

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Podkategória (1)

Obmedzenie používania (2)

Krajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie

1,1,1-trichlóretán

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

b

 

1,2-dibrómetán (etyléndibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

1,2-dichlóretán (etyléndichlorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

 

i(2)

b

 

cis-1,3-dichlóropropén ((Z)-1,3-dichlóropropén)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

2-aminobután (sek-butylamín)

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)-p(2)

b-b

 

2-naftylamín a jeho soli +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 s iné

2921 45 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

2,4,5-T a jeho soli a estery #

93-76-5 a iné

202-273-3, 229-188-1 a iné

2918 91 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amín) a jeho soli +

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

4-nitrobifenyl +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

b

 

 

i(2)

b

 

acefát +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

acifluorfen

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)-p(2)

b-b

 

alachlór +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

b

 

aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)-p(2)

sr-b

 

ametrín

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

sr

 

zlúčeniny arzénu

 

 

 

p(2)

sr

 

azbestové vlákna

1332-21-4 a iné

 

 

 

 

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

krocidolit #

12001-28-4

 

2524 10 00

i

b

 

amozit #

12172-73-5

 

2524 90 00

i

b

 

antofylit #

77536-67-5

 

2524 90 00

i

b

 

aktinolit #

77536-66-4

 

2524 90 00

i

b

 

tremolit #

77536-68-6

 

2524 90 00

i

b

 

chryzotil +

12001-29-5 alebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

 

atrazín +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)-p(2)

sr-b

 

azinfos-etyl

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

azinfos-metyl

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

b

 

benzultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

benzén (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

sr

 

benzidín a jeho soli +

deriváty benzidínu +

92-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i(1)-i(2)

i(2)

sr-b

b

 

 

 

 

 

 

binapakryl #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

kadmium a jeho zlúčeniny

7440-43-9 a iné

231-152-8 a iné

8107

3206 49 30 a iné

i(1)

sr

 

cadusafos +

95465-99-9

neuv.

2930 90 85

p(1)

b

 

kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

b

 

kaptafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

karbaryl +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)-p(2)

b-b

 

karbofurán +

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

b

 

chlorid uhličitý

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

b

 

karbosulfán +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

b

 

kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

chinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórdekón

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

sr

 

chlórdimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

chlórfenapyr +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

b

 

chlorfénvinfos

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórmefos

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

chlórbenzilát #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

chloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

b

 

chlozolinát +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

cholekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

b

 

kumafuryl

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)-p(2)

b-b

 

kreozot a látky príbuzné kreozotu

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

b

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

krimidín

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

b

 

kyanazín

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

cyhalothrín

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

b

 

DBB(Di-μ-oxo-di-n-butylstanio-hydroxyborán/dioxastanaboretán-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

b

 

diazinón

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

b

 

dichlórvos

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

b

 

dikofol obsahujúci < 78 % p, p’-dikofol alebo 1 g/kg DDT a zlúčeniny príbuzné DDT +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

dimeténamid +

87674-68-8

neuv.

2934 99 90

p(1)

b

 

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako napr. amónna soľ, draselná soľ a sodná soľ) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)-p(2)

b-b

 

dinoseb a jeho soli a estery #

88-85-7

s iné

201-861-7

s iné

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

b-b

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

diurón

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b

 

práškové prípravky určené na rozprašovanie obsahujúce kombináciu

 

 

3808 99 90

 

 

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

7 % alebo viac benomylu

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

b

 

10 % alebo viac karbofuránu

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

b

 

a 15 % alebo viac tiramu #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

endosulfán +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

b

 

etión

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

etylénoxid (oxirán) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

b

 

fenpropatrín

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentión +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

sr

 

fentín-acetát +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fentín-hydroxid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

b

 

ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

fluóracetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)-p(2)

b-b

 

furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)-p(2)

b-b

 

haloxyfop-R +

95977-29-0

neuv.

2933 39 99

p(1)

b

 

(haloxyfop-P-metyl ester)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

 

HCH/hexachlórocyklohexán (zmesné izoméry) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

hexachlóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

sr

 

hexazinón

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)-p(2)

b-b

 

iminoktadín

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)-p(2)

b-b

 

izoxatión

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

b

 

lindán (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

malation

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

b

 

a)

hydrazid kyseliny maleínovej a jeho soli okrem cholínových, draselných a sodných solí;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

b

 

b)

cholínové, draselné a sodné soli hydrazidu kyseliny maleínovej obsahujúce viac než 1 mg/kg voľného hydrazínu vyjadreného pomocou kyselinového ekvivalentu.

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

zlúčeniny ortuti vrátane anorganických zlúčenín ortuti, alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylových a arylových zlúčenín ortuti #

10112-91-1, 21908-53-2 a iné

233-307-5, 244-654-7 a iné

2852 00 00

p(1)- p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 003808 50 00

p(2)

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

metidatión

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

metylparatión + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

metoxurón

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)-p(2)

b-b

 

monokrotofos #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

monolinurón

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

b

 

monometyl-dibróm-difenylmetán,

obchodný názov DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

b

 

monometyl-dichlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monometyl-tetrachlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1)-i(2)

b-b

 

monurón

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

b

 

nitrofén +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)-p(2)

b-b

 

nonylfenoly C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (phenol, nonyl-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

sr

 

 

84852-15-3 (phenol, 4-nonyl-, branched)

284-325-5

 

 

 

 

 

11066-49-2 (isononylphenol),

234-284-4

 

 

 

 

 

90481-04-2, (phenol, nonyl-, branched),

291-844-0

 

 

 

 

 

104-40-5(p-nonylphenol) a iné

203-199-4 a iné

 

 

 

 

nonylfenol-etoxyláty (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

sr

b-b

 

oktabrómdifenyléter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

sr

 

ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

oxydemetón-metyl +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

b

 

paratión #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)-p(2)

b-b

 

pentabrómdifenyléter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

sr

 

pentachlórfenol a jeho soli a estery #

87-86-5 a iné

201-778-6 a iné

2908 11 00

2908 19 00 a iné

p(1)-p(2)

b-sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

perfluoroktánsulfonáty

1763-23-1

neuv.

2904 90 20

i(1)

sr

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

a iné

 

a iné

 

 

 

[X = OH, kovová soľ (O-M +), halidy, amidy a iné deriváty vrátane polymérov] + (a)

 

 

 

 

 

 

permetrín

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

b

 

fosalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

b

 

fosfamidón (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1 000 g aktívnej zložky/l) #

13171-21-6 (zmes, (E)&(Z) izoméry)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)-p(2)

b-b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

 

23783-98-4 ((Z)-izomér)

 

 

 

 

 

 

297-99-4 ((E)-izomér)

 

 

 

 

 

polybrómované bifenyly (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 a iné

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 a iné

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

polychlórované terfenyly (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

b

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

profám

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

b

 

pyrazofos +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)-p(2)

b-b

 

chintozén +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

scilirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

b

 

simazín +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

sr

 

strychnín

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

b

 

teknazén +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

terbufos

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

tetraetylové olovo #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

tetrametylové olovo #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

sulfát tálitý

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

b

 

tiocyklám

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

tiodikarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

b

 

triazofos

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

trichlórfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)-p(2)

b-b

 

tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)-p(2)

b-b

 

triorganociničité zlúčeniny +

2931 00 95 a iné

p(2) i(2)

Sr sr

 

tris(2, 3-dibrómpropyl)-fosfát #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

sr

Pozri obežník PIC na www.pic.int/

tris-aziridín-1-yl)fosfánoxid (1,1’,1“-fosforyltriaziridín) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

sr

 

vamidotión

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)-p(2)

b-b

 

vinklozolín

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

b

 

zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 alebo 3824 90 97

p(1)

b

 

Číslo CAS

=

číslo v registri „Chemical Abstracts Service“.

#

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

+

Chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC.

(a)

Položka sa uplatňuje od 27. júna 2008.

ČASŤ 2

Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC

(uvedený v článku 10)

Tento zoznam obsahuje chemikálie, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC. Vo všeobecnosti neobsahuje chemikálie, ktoré podliehajú postupu PIC, ktoré sú uvedené v časti 3 tejto prílohy.

Chemikália

Číslo CAS

Číslo Einecs

Kód KN

Kategória (4)

Obmedzenie použitia (5)

2-naftylamín (naftalén-2-amín) a jeho soli

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 a iné

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 a iné

2921 45 00

i

b

4-aminobifenyl (bifenyl-4-amín) a jeho soli

92-67-1, 2113-61-3 a iné

202-177-1 a iné

2921 49 80

i

b

4-nitrobifenyl

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

b

acefát

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

b

alachlór

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

b

aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

sr

amitraz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

sr

azbestové vlákna: chryzotil

12001-29-5 alebo 132207-32-0

 

2524 90 00

i

b

atrazín

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

sr

benzidín a jeho soli

92-87-5, 36341-27-2 a iné

202-199-1, 252-984-8 a iné

2921 59 90

i

sr

 

 

 

 

deriváty benzidínu

 

 

 

 

 

cadusafos

95465-99-9

neuv.

2930 90 85

p

b

karbaryl

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

b

karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

b

karbosulfán

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

b

chlórfenapyr

122453-73-0

 

2933 99 90

p

sr

chlozolinát

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

b

dikofol obsahujúci < 78 % p, p’-dikofol alebo 1 g/kg DDT a zlúčeniny príbuzné DDT

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

b

dimeténamid

87674-68-8

neuv.

2934 99 90

p

b

dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

b

endosulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

b

fentión

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

sr

fentín-acetát

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

b

fentín-hydroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

b

haloxyfop-R

95977-29-0

neuv.

2933 39 99

p

b

(haloxyfop-P-metylester)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

metylparatión #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

b

monometyl-dibróm-difenylmetán

obchodný názov: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

b

monometyl-dichlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec 121 alebo Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

b

monometyl-tetrachlór-difenylmetán,

obchodný názov: Ugilec141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

b

nitrofén

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

b

nonylfenoly C6H4(OH)C9H19

25154-52-03, (fenol, nonyl-)

246-672-0

2907 13 00

i

sr

 

84852-15-3, (fenol, 4-nonyl-, rozvetvený),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononylfenol)

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonyl-, rozvetvený),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5(P-nonylfenol) a iné

203-199-4 a iné

 

 

 

nonylfenol-etoxyláty (C2H O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 a iné

 

3402 13 00

i

p

sr

b

oktabrómdifenyléter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

sr

oxydemeton-metyl

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

b

pentabrómdifenyléter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

sr

perfluoroktánsulfonáty

1763-23-1

neuv.

2904 90 20

i

sr

(PFOS) C8F17SO2X [X = OH, kovová soľ (O-M+), halidy, amidy a iné deriváty vrátane polymérov]

2795-39-3

a iné

 

2904 90 20

a iné

 

 

fosalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

b

pyrazofos

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

b

chintozén

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

b

simazín

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

sr

teknazén

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

b

tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

b

trichlórfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

b

triorganociničité zlúčeniny, predovšetkým tributylciničité zlúčeniny vrátane tributylcínoxidu

56-35-9 a iné

200-268-0 a iné

2931 00 95 a iné

p

sr

Číslo CAS

=

číslo v registri „Chemical Abstracts Service“.

#

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

ČASŤ 3

Zoznam chemikálií, ktoré podľa Rotterdamského dohovoru podliehajú postupu PIC

(uvedený v článkoch 12 a 13)

(Uvedené kategórie sa nachádzajú v dohovore)

Chemikália

Príslušné čísla CAS

Kód HS

čistá látka

Kód HS

zmesi a prípravky obsahujúce látku

Kategória

2,4,5-T a jeho soli a estery

93-76-5 #

2918.91

3808.50

pesticíd

aldrín (6)

309-00-2

2903.52

3808.50

pesticíd

binapakryl

485-31-4

2916.19

3808.50

pesticíd

kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

pesticíd

chlórdan (6)

57-74-9

2903.52

3808.50

pesticíd

chlórdimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

pesticíd

chlórbenzilát

510-15-6

2918.18

3808.50

pesticíd

DDT (6)

50-29-3

2903.62

3808.50

pesticíd

dieldrín (6)

60-57-1

2910.40

3808.50

pesticíd

dinitro-orto-krezol (DNOC) a jeho soli (ako napr. amónna soľ, draselná soľ a sodná soľ)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

pesticíd

dinoseb a jeho soli a estery

88-85-7 #

2908.91

3808.50

pesticíd

1,2-dibrómetán (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

pesticíd

etyléndichlorid (1,2-dichlóretán)

107-06-2

2903.15

3808.50

pesticíd

etylénoxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

pesticíd

fluóroacetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

pesticíd

HCH (zmesné izoméry)

608-73-1

2903.51

3808.50

pesticíd

heptachlór (6)

76-44-8

2903.52

3808.50

pesticíd

hexachlórbenzén (6)

118-74-1

2903.62

3808.50

pesticíd

lindán

58-89-9

2903.51

3808.50

pesticíd

zlúčeniny ortuti vrátane anorganických zlúčenín ortuti, alkylových zlúčenín ortuti a alkyloxyalkylu a arylových zlúčenín ortuti

10112-91-1, 21908-53-2 a iné

Pozri aj:

www.pic.int/

2852.00

3808.50

pesticíd

monokrotofos

6923-22-4

2924.12

3808.50

pesticíd

paratión

56-38-2

2920.11

3808.50

pesticíd

pentachlórfenol a jeho soli a estery

87-86-5 #

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

3808.92

3808.93

3808.94

3808.99

pesticíd

toxafén (6)

8001-35-2

3808.50

pesticíd

práškové prípravky určené na rozprašovanie obsahujúce kombináciu 7 % alebo viac benomylu, 10 % alebo viac karbofuránu a 15 % alebo viac tiramu

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

metamidofos (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 600 g aktívnej zložky/l)

10265-92-6

2930.50

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

metylparatión emulgovateľné koncentráty (EC) s obsahom aktívnej zložky 19,5 % alebo viac a práškové produkty obsahujúce 1,5 % aktívnej zložky alebo viac)

298-00-0

2920.11

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

fosfamidón (rozpustné kvapalné prípravky látky, ktoré obsahujú viac ako 1 000 g aktívnej zložky/l)

 

2924.12

3808.50

veľmi nebezpečný pesticídny prípravok

zmes (E)&(Z) izomérov

13171-21-6

 

 

 

(Z)-izomér

23783-98-4

 

 

 

(E)-izomér

297-99-4

 

 

 

azbestové vlákna:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.91

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

priemyselná chemikália

krocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

antofylit

77536-67-5

2524.90

 

 

amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

polybrómované bifenyly (PBB)

 

 

 

 

(hexa-)

36355-01-8

3824.82

 

 

 

 

 

priemyselná chemikália

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

polychlórované bifenyly (PCB) (6)

1336-36-3

3824.82

priemyselná chemikália

polychlórované terfenyly (PCT)

61788-33-8

3824.82

priemyselná chemikália

tetraetyl-olovo

78-00-2

2931.00

3811.11

priemyselná chemikália

tetrametyl-olovo

75-74-1

2931.00

3811.11

priemyselná chemikália

tris(2, 3-dibrómpropyl) fosfát

126-72-7

2919.10

3824.83

priemyselná chemikália

#

Uvádzajú sa len čísla CAS materských zlúčenín.


(1)  Podkategória: p(1) – pesticíd zo skupiny prípravkov na ochranu rastlín, p(2) – iný pesticíd vrátane biocídov, i(1) – priemyselná chemikália určená na odborné použitie a i(2) – priemyselná chemikália určená na spotrebiteľské použitie.

(2)  Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie) podľa právnych predpisov Spoločenstva.

(3)  Okrem motorových pohonných látok, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

Číslo CAS

=

číslo v registri „Chemical Abstracts Service“.

#

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

+

Chemikália, ktorá spĺňa podmienky na oznámenie PIC.

(a)

Položka sa uplatňuje od 27. júna 2008.

(4)  Kategória: p – pesticídy, i – priemyselná chemikália.

(5)  Obmedzenie použitia: sr – prísne obmedzenie, b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie).

Číslo CAS

=

číslo v registri „Chemical Abstracts Service“.

#

Chemikália, ktorá úplne alebo čiastočne podlieha postupu PIC.

(6)  Na tieto látky sa vzťahuje zákaz vývozu v súlade s ustanoveniami článku 14 ods. 2 tohto nariadenia a prílohou V k tomuto nariadeniu.

#

Uvádzajú sa len čísla CAS materských zlúčenín.


PRÍLOHA II

OZNÁMENIE O VÝVOZE

Informácie požadované podľa článku 7

1.

Identifikácia látky, ktorá sa má vyviezť:

a)

názov podľa názvoslovia Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie;

b)

iné názvy (napr. označenie ISO, bežné názvy, obchodné názvy, skratky);

c)

číslo Einecs (Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok) a číslo CAS (číslo v registri „Chemical Abstracts Service“);

d)

číslo CUS (Európsky colný súpis chemických látok) a kód kombinovanej nomenklatúry;

e)

hlavné znečisťujúce prímesi v látke, ak sú obzvlášť dôležité.

2.

Identifikácia prípravku, ktorý sa má vyviezť:

a)

obchodný názov a/alebo označenie prípravku;

b)

pre každú látku uvedenú v prílohe I percentuálny podiel a/alebo podrobné údaje uvedené v bode 1;

c)

číslo CUS (Európsky colný súpis chemických látok) a kód kombinovanej nomenklatúry.

3.

Identifikácia výrobku, ktorý sa má vyviezť:

a)

obchodný názov a/alebo označenie výrobku;

b)

pre každú látku uvedenú v prílohe I percentuálny obsah a podrobné údaje uvedené v bode 1.

4.

Informácie o vývoze:

a)

krajina určenia;

b)

krajina pôvodu;

c)

predpokladaný dátum prvého vývozu v danom roku;

d)

odhadované množstvo chemikálie, ktoré sa má počas daného roka doviezť do príslušnej krajiny;

e)

zamýšľané použitie v krajine určenia, ak je známe, vrátane informácií o kategóriách podľa Rotterdamského dohovoru, do ktorých použitie patrí;

f)

meno/názov, adresa a iné podstatné identifikačné údaje dovozcu alebo dovážajúcej spoločnosti;

g)

meno/názov, adresa a iné podstatné identifikačné údaje vývozcu alebo vyvážajúcej spoločnosti.

5.

Poverené národné orgány:

a)

názov, adresa, telefón a telex, faxové číslo alebo e-mail povereného orgánu v Európskej únii, od ktorého je možné získať ďalšie informácie;

b)

názov, adresa, telefón a telex, faxové číslo alebo e-mail povereného orgánu v dovážajúcej krajine.

6.

Informácie o bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné prijať, vrátane kategórie nebezpečenstva a rizika a bezpečnostných pokynoch.

7.

Súhrn fyzikálno-chemických, toxických a ekotoxických vlastností.

8.

Použitie chemikálie v Európskej únii:

a)

použitia, kategórie podľa Rotterdamského dohovoru a podkategórie Spoločenstva podliehajúce kontrolnému opatreniu (zákazu alebo prísnemu obmedzeniu);

b)

použitia, ktoré nie sú pre danú chemikáliu prísne obmedzené alebo zakázané

(uviesť kategórie a podkategórie podľa prílohy I k nariadeniu);

c)

v prípade možnosti odhad množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie.

9.

Informácie o bezpečnostných opatreniach na obmedzenie vystavenia pôsobeniu chemikálie alebo na zníženie jej emisií.

10.

Súhrn regulačných obmedzení a dôvodov ich prijatia.

11.

Súhrn informácií uvedených v prílohe IV bode 2 písm. a), c), a d).

12.

Doplňujúce informácie poskytnuté vyvážajúcou zmluvnou stranou dohovoru, pretože sú považované za dôležité, alebo ďalšie informácie špecifikované v prílohe IV, ak ich dovážajúca zmluvná strana dohovoru požaduje.


PRÍLOHA III

Informácie, ktoré majú Komisii podľa článku 9 poskytovať poverené národné orgány členských štátov

1.

Súhrn množstiev chemikálií (vo forme látok, prípravkov a výrobkov) patriacich do prílohy I a vyvezených v predchádzajúcom roku

a)

rok vývozu;

b)

tabuľka obsahujúca súhrn množstiev vyvezených chemikálií (vo forme látok, prípravkov a výrobkov), ako je uvedená nižšie.

Chemikália

Dovážajúca krajina

Množstvo látky

 

 

 

 

 

 

2.

Zoznam dovozcov

Chemikália

Dovážajúca krajina

Dovozca alebo dovážajúca spoločnosť

Adresa a iné podstatné identifikačné údaje dovozcu alebo dovážajúcej spoločnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRÍLOHA IV

Oznámenie o zákaze a prísnom obmedzení používania chemikálií sekretariátu dohovoru

Informačné požiadavky pre oznámenia podľa článku 10

Oznámenia musia obsahovať:

1.

vlastnosti, identifikáciu a použitie

a)

všeobecný názov;

b)

chemický názov podľa medzinárodne uznávaného názvoslovia [napríklad Medzinárodnej únie čistej a aplikovanej chémie (IUPAC)], ak takéto názvoslovie existuje;

c)

obchodné názvy a názvy prípravkov;

d)

kódové označenia: číslo CAS (Chemicals Abstract Service), colný kód harmonizovaného systému a iné čísla;

e)

informácie o klasifikácii nebezpečenstva, ak chemikália podlieha klasifikačným požiadavkám;

f)

použitie alebo použitia chemikálií:

v Európskej únii,

inde (ak sú známe);

g)

fyzikálno-chemické, toxické a ekotoxické vlastnosti;

2.

platné regulačné opatrenie

a)

informácie týkajúce sa platného regulačného opatrenia:

i)

súhrn platného regulačného opatrenia;

ii)

odkaz na regulačný dokument;

iii)

dátum nadobudnutia platnosti platného regulačného opatrenia;

iv)

informácie o tom, či bolo platné regulačné opatrenie prijaté na základe hodnotenia rizika alebo posúdenia nebezpečnosti, a ak áno, informácie o takomto hodnotení alebo posúdení vrátane odkazu na príslušnú dokumentáciu;

v)

dôvody prijatia platného regulačného opatrenia súvisiace so zdravím ľudí vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov, alebo súvisiace so životným prostredím;

vi)

súhrn nebezpečenstiev a rizík, ktoré chemikália predstavuje pre zdravie ľudí, vrátane zdravia spotrebiteľov a pracovníkov, alebo pre životné prostredie, ako aj očakávaný účinok platného regulačného opatrenia;

b)

kategória alebo kategórie, pre ktoré bolo prijaté platné regulačné opatrenie, a pre každú kategóriu:

i)

použitie alebo použitia zakázané platným regulačným opatrením;

ii)

povolené použitie alebo použitia;

iii)

ak je to možné, tak odhad množstiev vyrobenej, dovezenej, vyvezenej a použitej chemikálie;

c)

čo možno najviac informácií o pravdepodobnej relevantnosti platného regulačného opatrenia pre ostatné štáty a regióny;

d)

iné relevantné informácie, ktoré sa môžu týkať:

i)

posúdenia sociálno-hospodárskych účinkov platného regulačného opatrenia;

ii)

informácií o alternatívach a súvisiacich rizikách, ak sú k dispozícií, ako napríklad:

integrované stratégie pre boj proti škodcom,

priemyselná prax a procesy vrátane čistejších technológií.


PRÍLOHA V

Chemikálie a výrobky, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

(uvedené v článku 14)

Časť 1

Perzistentné organické látky uvedené v prílohách A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach podľa jeho ustanovení

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

 

aldrín

číslo EC 206-215-8,

číslo CAS 309-00-2,

kód KN 2903 52 00

chlórdan

číslo EC 200-349-0,

číslo CAS 57-74-9,

kód KN 2903 52 00

dieldrín

číslo EC 200-484-5,

číslo CAS 60-57-1,

kód KN 2910 40 00

DDT (1,1,1-trichlór-2,2-bis(4-chlórfenyl))

číslo EC 200-024-3,

číslo CAS 50-29-3,

kód KN 2903 62 00

endrín

číslo EC 200-775-7,

číslo CAS 72-20-8,

kód KN 2910 90 00

heptachlór

číslo EC 200-962-3,

číslo CAS 76-44-8,

kód KN 2903 52 00

 

hexachlórbenzén

číslo EC 200-273-9,

číslo CAS 118-74-1,

kód KN 2903 62 00

mirex

číslo EC 219-196-6,

číslo CAS 2385-85-5,

kód KN 2903 59 80

toxafén (kamfechlór)

číslo EC 232-283-3,

číslo CAS 8001-35-2,

kód KN 3808 50 00

polychlórované bifenyly (PCB)

číslo EC 215-648-1 a iné, číslo CAS 1336-36-3 a iné,

kód KN 2903 69 90

Časť 2

Chemikálie odlišné od perzistentných organických látok uvedených v prílohách A a B k Štokholmskému dohovoru o perzistentných organických látkach podľa jeho ustanovení

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozu

Prípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)

Kozmetické mydlá s obsahom ortuti

kódy KN 3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00


PRÍLOHA VI

Zoznam krajín, ktoré sú zmluvnými stranami dohovoru a požadujú informácie o tranzite chemikálií podliehajúcich postupu PIC

(uvedený v článku 15)

Krajina

Požadované informácie

 

 

 

 


Top