EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000L0021

Smernica Komisie 2000/21/ES z 25. apríla 2000, ktorá sa týka zoznamu právnych predpisov spoločenstva uvedených v piatej zarážke článku 13 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHSText s významom pre Európsky hospodársky priestor.

OJ L 103, 28.4.2000, p. 70–71 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 025 P. 120 - 122
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 029 P. 3 - 5

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2008; Zrušil 32006R1907

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/21/oj

32000L0021Úradný vestník L 103 , 28/04/2000 S. 0070 - 0071


Smernica Komisie 2000/21/ES

z 25. apríla 2000,

ktorá sa týka zoznamu právnych predpisov spoločenstva uvedených v piatej zarážke článku 13 ods. 1 smernice Rady 67/548/EHS

(Text s významom pre Európsky hospodársky priestor)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [1], naposledy zmenenú a doplnenú Európskym parlamentom a smernicou Rady 1999/33/ES [2], najmä na jej článok 13 ods. 1,

keďže:

(1) Článok 13 ods. 1 smernice 67/548/EHS vyníma z ustanovení článkov 7, 8, 14 a 15 uvedenej smernice určité látky, ktoré sa týkajú oznamovania. Konkrétnejšie, piata zarážka článku 13 ods. 1 vyníma látky, ktoré sa používajú výhradne v iných výrobných sektoroch, pri ktorých sa uplatňuje oznamovanie alebo schvaľovacie konanie spoločenstva, a pri ktorých sú požiadavky na predloženie údajov totožné s tými, ktoré ustanovuje smernica 67/548/EHS. Preto sa od Komisie požaduje, aby vytvorila zoznam tých častí právnych predpisov spoločenstva, ktoré toto oznamovacie alebo schvaľovacie konanie obsahujú. Zoznam sa bude pravidelne preverovať a v prípade potreby aj meniť.

(2) Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh [3], naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 1999/80/ES [4], stanovuje zahrnutie účinných látok do jej prílohy I ako predpoklad pre povolenie daných prípravkov pred ich umiestnením na trh. Smernica Komisie 93/90/EHS z 29. októbra 1993, ktorá sa týka zoznamu látok uvedených v článku 13 ods. 1 piata zarážka smernice Rady 67/548/EHS [5], sa vzťahuje len na účinné látky pre zahrnutie do prílohy I smernice 91/414/EHS týkajúcej sa umiestňovania na trh. Účinné látky, ktoré sa majú povoliť na iné účely vrátane výskumu a vývoja podľa článku 22 smernice 91/414/EHS, by sa mali tiež zahrnúť, aby sa povoľovacie konanie na tieto látky ohraničilo iba na pôsobnosť smernice 91/414/EHS.

(3) Látky používané výhradne ako účinné látky biocídnych výrobkov podľa smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 týkajúcej sa umiestňovania biocídnych výrobkov na trh [6] sa vzťahujú na piatu zarážku článku 13 ods. 1 smernice 67/548/EHS, a preto by sa mali vyňať vrátane účelov ako je výskum a vývoj aby sa tak povoľovacie konanie ohraničilo na tieto látky iba v pôsobnosti smernice 98/8/ES.

(4) Smernica 93/90/EHS by sa mala zrušiť.

(5) Ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobovanie sa smerníc technickému pokroku pri odstraňovaní technických prekážok obchodu s nebezpečnými látkami a prípravkami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zoznam právnych predpisov spoločenstva týkajúci sa výrobných sektorov, na ktoré sa vzťahuje oznamovanie alebo schvaľovacie konanie spoločenstva a pri ktorých sú požiadavky na predloženie údajov pre kategórie látok identifikovaných v zozname, totožné s tými, ktoré stanovuje smernica 67/548/EHS, je obsahom prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Smernica 93/90/EHS sa týmto zrušuje.

Článok 3

1. Členské štáty prijmú a uverejnia opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. apríla 2001 a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. apríla 2000

Za Komisiu

Margot Wallström

členka Komisie

[1] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 199, 30.7.1999, s. 57.

[3] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1

[4] Ú. v. ES L 210, 10.8.1999, s. 13

[5] Ú. v. ES L 277, 10.11.1993, s. 33.

[6] Ú. v. ES L 123, 24.4.1998, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Právne predpisy spoločenstva týkajúce sa výrobných sektorov, na ktoré sa vzťahuje oznamovanie alebo schvaľovacie konanie spoločenstva, a pri ktorých sú požiadavky na predloženie údajov pre kategórie identifikovaných látok totožné s tými, ktoré ustanovujú články 7, 8, 14 a 15 smernice 67/548/EHS.

1. Smernica Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.

2. Smernica 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocídnych výrobkov na trh.

Pre látky, ktoré sa používajú výhradne ako účinné látky na ochranu rastlín a/alebo biocídne výrobky.

--------------------------------------------------

Top