EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0769

Smernica Rady z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

OJ L 262, 27.9.1976, p. 201–203 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 178 - 180
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 005 P. 208 - 210
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 005 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 317 - 319
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 003 P. 133 - 135

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009; Zrušil 32006R1907 . Latest consolidated version: 11/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/769/oj

31976L0769Úradný vestník L 262 , 27/09/1976 S. 0201 - 0203
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 4 S. 0178
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0208
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0208
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0229
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 5 S. 0229


Smernica Rady

z 27. júla 1976

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

(76/769/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1]

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže všetky predpisy týkajúce sa uvádzania nebezpečných látok a prípravkov na trh musia byť zamerané na ochranu verejnosti a obzvlášť osôb, ktoré takéto látky a prípravky používajú;

keďže tieto predpisy by mali prispieť k ochrane životného prostredia pred všetkými látkami a prípravkami, ktoré sa vyznačujú ekotoxikologickými vlastnosťami alebo ktoré by mohli znečisťovať životné prostredie;

keďže tieto predpisy by sa mali zameriavať na obnovu, zachovanie a zlepšenie kvality ľudského života;

keďže nebezpečné látky a prípravky podliehajú v členských štátoch predpisom; keďže tieto predpisy sa líšia podmienkami uvádzania týchto látok a prípravkov na trh a ich použitia; keďže tieto rozdiely vytvárajú prekážku obchodu a priamo postihujú vytvorenie a fungovanie spoločného trhu;

keďže táto prekážka by preto mala byť odstránená; keďže toto si vyžaduje aproximáciu zákonov upravujúcich celú záležitosť v členských štátoch;

keďže ustanovenia vzťahujúce sa na určité nebezpečné látky a prípravky už boli zakotvené v smerniciach spoločenstva; keďže je ešte potrebné ustanoviť predpisy na iné výrobky, a to obzvlášť na tie, vzhľadom na ktoré sa medzinárodné organizácie rozhodli pre obmedzenia, napríklad na polychlórované bifenyly (PCB), ktorých výrobu a použitie obmedzuje rozhodnutie schválené Radou Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (Council of the OECD) 13. februára 1973; keďže takéto opatrenie je potrebné na účely zabránenia absorpcie polychlórovaných bifenylov (PCB) ľudským organizmom a následného ohrozenia ľudského zdravia;

keďže podrobný výskum ukázal, že polychlórované terfenyly (PCT) sú podobným zdrojom nebezpečenstva, akým sú polychlórované bifenyly (PCB); keďže marketing a používanie takýchto látok by mali tiež byť obmedzené;

keďže navyše bude potrebné celý problém periodicky revidovať s cieľom postupne dospieť k úplnému zákazu polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT);

keďže použitie chlór-1-etylému (monomérového vinilchloridu) ako aerosólovej pohonnej látky (propelantu) predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, jeho použitie by malo byť zakázané,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Bez vplyvu na uplatnenie iných dôležitých ustanovení spoločenstva sa táto smernica týka obmedzenia marketingu a použitia nebezpečných látok a prípravkov, ktoré sú uvedené v prílohe v rámci členských štátov spoločenstva.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) prepravu nebezpečných látok a prípravkov po železnici, cestných komunikáciách, vnútroštátnych (vnútrozemských) vodných cestách, po mori alebo letecky;

b) nebezpečné látky a prípravky vyvážané do nečlenských krajín;

c) látky a prípravky v tranzitnej preprave a ktoré podliehajú colnej kontrole za predpokladu, že neprejdú spracovaním.

3. Na účely tejto smernice:

a) "látky" znamenajú chemické prvky a ich zlúčeniny v podobe, v akej sa vyskytujú v prírode alebo v akej sú priemyselne vyrábané;

b) "prípravky" znamenajú zmesi alebo roztoky pozostávajúce z dvoch alebo viacerých látok.

Článok 2

Členské štáty sú povinné podniknúť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby nebezpečné látky a prípravky uvedené v prílohe mohli byť uvádzané na trh alebo používané iba v súlade s podmienkami špecifikovanými v prílohe. Takéto obmedzenia sa nevzťahujú na marketing alebo použitie na účely výskumu, vývoja alebo analýzy.

Článok 3

1. Členské štáty sú povinné schváliť a zaviesť ustanovenia, ktoré sú potrebné na splnenie ustanovení tejto smernice do 18 mesiacov od dátumu jej oznámenia a sú povinné o tom bezodkladne informovať Komisiu.

2. Členské štáty sú povinné oznámiť Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijímajú a schvaľujú v oblasti pokrytej touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 27. júla 1976

Za Radu

predseda

M. van der stoel

[1] Ú. v. ES C 60, 13.3.1975, s. 49.

[2] Ú. v. ES C 16, 23.1.1975, s. 25.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Označenie látky, skupín látok alebo prípravku | Podmienky obmedzenia |

1.Polychlórované bifenyly (PCB), okrem mono- a dichlórovaných bifenylov,Polychlórované terfenyly (PCT),Prípravky s obsahom PCB alebo PCT vyšším ako 0,1 hmotnostného %. | Nesmú byť použité, s výnimkou nasledovných kategórií: 1.elektrické zariadenia s uzavretým systémom: transformátory, rezistory (odporníky) a induktory;2.veľké kondenzátory (≥ 1 kg celkovej hmotnosti);3.malé kondenzátory (za predpokladu, že PCB má maximálny obsah chlóru 43 % a neobsahuje viac ako 3,5 % penta- alebo vyšších chlórovaných bifenylov).Malé kondenzátory, ktoré nespĺňajú horeuvedené požiadavky, môžu byť napriek tomu uvádzané na trh na obdobie jedného roka od dátumu nadobudnutia platnosti tejto smernice. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na malé kondenzátory, ktoré sú už v prevádzke;4.kvapaliny slúžiace na prenos tepla v zariadeniach na výmenu tepla s uzavretým systémom (s výnimkou zariadení na spracovávanie potravín, krmív, farmaceutických a veterinárnych prípravkov; ak sú však polychlórované bifenyly (PCB) používané v horeuvedených zariadeniach v čase oznámenia tejto smernice, môžu sa naďalej používať, najneskôr však do 31. decembra 1979);5.hydraulické kvapaliny používané v:a)zariadeniach hlbinného dobývania;b)strojových obslužných bunkách na elektrolytickú výrobu hliníka, ktoré sú v prevádzke v čase schválenia tejto smernice, najneskôr však do 31. decembra 1979;6.primárne produkty a medziprodukty určené na ďalšie spracovanie na iné produkty (výrobky), ktoré nie sú touto smernicou zakázané. |

2.Chlór-1-etylén (monomérový vinylchlorid) | Nesmie byť použitý ako aerosólová pohonná látka (propelant) na žiadny účel. |

--------------------------------------------------

Top