EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2027

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2027 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2020 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej

C/2019/8752

OJ L 313, 4.12.2019, p. 28–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/2027/oj

4.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 313/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2027

z 28. novembra 2019,

ktorým sa stanovuje výnimka z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny podávania žiadostí a vydávania dovozných povolení na rok 2020 v rámci colných kvót na obilniny, ryžu a olivový olej

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 187 prvý odsek písm. e),

keďže:

(1)

Nariadenia Komisie (ES) č. 2305/2003 (2), (ES) č. 969/2006 (3), (ES) č. 1067/2008 (4) a vykonávacie nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2081 (5) a (EÚ) 2017/2200 (6) obsahujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie na jačmeň v rámci kvóty 09.4126, na kukuricu v rámci kvóty 09.4131, na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 a na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307, 09.4308, 09.4277, 09.4278 a 09.4279.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 1964/2006 (7) a vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 480/2012 (8) sa stanovujú osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a ich vydávanie na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 a na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079.

(3)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 (9) obsahuje osobitné ustanovenia na podávanie žiadostí a vydávanie dovozných povolení na olivový olej s pôvodom v Tunisku v rámci kvóty 09.4032.

(4)

Vzhľadom na dni pracovného pokoja v roku 2020 je vhodné na určité obdobia stanoviť výnimku z nariadení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006, (ES) č. 1067/2008, vykonávacích nariadení (EÚ) 2015/2081 a (EÚ) 2017/2200, nariadenia (ES) č. 1964/2006 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 a nariadenia (ES) č. 1918/2006, pokiaľ ide o termíny na podávanie žiadostí o dovozné povolenia a na vydávanie týchto povolení, aby sa zabezpečilo dodržanie predmetných objemov kvót. V prípade potreby sa naďalej uplatňuje prideľovací koeficient stanovený podľa článku 7 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (10).

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obilniny

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa žiadosti o dovozné povolenia na jačmeň v rámci kvóty 09.4126 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 2305/2003 sa dovozné povolenia na jačmeň vydané v rámci kvóty 09.4126 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

3.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 969/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na kukuricu v rámci kvóty 09.4131 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

4.   Odchylne od článku 4 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 969/2006 sa dovozné povolenia na kukuricu vydané v rámci kvóty 09.4131 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

5.   Odchylne od článku 4 ods. 1 druhého pododseku nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa žiadosti o dovozné povolenia na pšenicu obyčajnú, okrem pšenice vysokej kvality, v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

6.   Odchylne od článku 4 ods. 4 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1067/2008 sa dovozné povolenia na pšenicu obyčajnú inú ako vysokej kvality vydané v rámci kvót 09.4123, 09.4124, 09.4125 a 09.4133 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

7.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081 sa žiadosti o dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

8.   Odchylne od článku 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2081 sa dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine vydané v rámci kvót 09.4306, 09.4307 a 09.4308 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

9.   Odchylne od článku 2 ods. 1 druhého pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2200 sa žiadosti o dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

10.   Odchylne od článku 2 ods. 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2200 sa dovozné povolenia na obilniny s pôvodom na Ukrajine vydané v rámci kvót 09.4277, 09.4278 a 09.4279 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe I k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

Článok 2

Ryža

1.   Odchylne od článku 4 ods. 3 prvého pododseku nariadenia (ES) č. 1964/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši v rámci kvóty 09.4517 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

2.   Odchylne od článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1964/2006 sa dovozné povolenia na ryžu s pôvodom v Bangladéši vydané v rámci kvóty 09.4517 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

3.   Odchylne od článku 2 ods. 1 tretieho pododseku vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 sa žiadosti o dovozné povolenia na zlomkovú ryžu v rámci kvóty 09.4079 na rok 2020 nemôžu podávať po piatku 11. decembra 2020 13.00 hod. bruselského času.

4.   Odchylne od článku 3 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012 sa dovozné povolenia na zlomkovú ryžu vydané v rámci kvóty 09.4079 na rok 2020, o ktoré sa požiadalo v období uvedenom v prílohe II k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušnému dátumu stanovenému v danej prílohe.

Článok 3

Olivový olej

1.   Odchylne od článku 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa žiadosti o dovozné povolenia na olivový olej s pôvodom v Tunisku na rok 2020 nemôžu podávať po utorku 15. decembra 2020.

2.   Odchylne od článku 3 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1918/2006 sa dovozné povolenia na olivový olej s pôvodom v Tunisku, o ktoré sa požiadalo v obdobiach uvedených v prílohe III k tomuto nariadeniu, vydajú k príslušným dátumom uvedeným v danej prílohe.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Stráca účinnosť 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. novembra 2019

Za Komisiu

v mene predsedníčky

Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ

Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2305/2003 z 29. decembra 2003, ktorým sa otvára tarifná kvóta Spoločenstva na dovoz jačmeňa z tretích krajín a ustanovuje sa jej spravovanie (Ú. v. EÚ L 342, 30.12.2003, s. 7).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 969/2006 z 29. júna 2006, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colnej kvóty Spoločenstva na dovoz kukurice pôvodom z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2006, s. 44).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1067/2008 z 30. októbra 2008, ktorým sa otvára a ustanovuje správa colných kvót Spoločenstva pre bežnú pšenicu z tretích krajín, okrem pšenice vysokej kvality, a ktoré stanovuje výnimku z nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 290, 31.10.2008, s. 3).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2081 z 18. novembra 2015, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny s pôvodom na Ukrajine a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 302, 19.11.2015, s. 81).

(6)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2200 z 28. novembra 2017, ktorým sa otvárajú dovozné colné kvóty na určité obilniny z Ukrajiny a ktorým sa stanovuje ich správa (Ú. v. EÚ L 313, 29.11.2017, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1964/2006 z 22. decembra 2006 o podrobných pravidlách otvárania a o spôsobe spravovania dovoznej kvóty na ryžu s pôvodom v Bangladéši podľa nariadenia Rady (EHS) č. 3491/90 (Ú. v. EÚ L 408, 30.12.2006, s. 19).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 480/2012 zo 7. júna 2012, ktoré otvára a spravuje colnú kvótu pre zlomkovú ryžu s číselným znakom KN 1006 40 00 na produkciu potravinových prípravkov s číselným znakom KN 1901 10 00 (Ú. v. EÚ L 148, 8.6.2012, s. 1).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1918/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa otvára colná kvóta a stanovuje spravovanie colnej kvóty na olivový olej s pôvodom v Tunisku (Ú. v. EÚ L 365, 21.12.2006, s. 84).

(10)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).


PRÍLOHA I

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na obilniny

Dátumy vydávania povolení

od piatka 3. apríla 13.00 hod. do piatka 10. apríla 2020 13.00 hod. bruselského času

prvý pracovný deň od utorka 20. apríla 2020


PRÍLOHA II

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na ryžu

Dátumy vydávania povolení

od piatka 3. apríla 13.00 hod. do piatka 10. apríla 2020 13.00 hod. bruselského času

prvý pracovný deň od utorka 20. apríla 2020


PRÍLOHA III

Obdobia podávania žiadostí o dovozné povolenia na olivový olej

Dátumy vydávania povolení

pondelok 6. alebo utorok 7. apríla 2020

prvý pracovný deň od piatka 17. apríla

pondelok 18. alebo utorok 19. mája 2020

prvý pracovný deň od utorka 28. mája


Top