EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0068-20190220

Consolidated text: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 68/2013 zo 16. januára 2013 o Katalógu kŕmnych surovín (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/68/2019-02-20

02013R0068 — SK — 20.02.2019 — 002.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 68/2013

zo 16. januára 2013

o Katalógu kŕmnych surovín

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 029 30.1.2013, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1017 z 15. júna 2017,

  L 159

48

21.6.2017

 M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/145 z 30. januára 2019,

  L 27

11

31.1.2019
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 68/2013

zo 16. januára 2013

o Katalógu kŕmnych surovín

(Text s významom pre EHP)Článok 1

Zriaďuje sa Katalóg kŕmnych surovín uvedený v článku 24 nariadenia (ES) č. 767/2009, ako sa stanovuje v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Nariadenie (EÚ) č. 575/2011 sa zrušuje.

Odkazy na zrušené nariadenie sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 3

Kŕmne suroviny, ktoré boli označené v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2011 pred 19. augustom 2013, sa môžu naďalej uvádzať na trh a používať do vyčerpania zásob.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA

KATALÓG KŔMNYCH SUROVÍN

ČASŤ A

Všeobecné ustanovenia

1. Používanie tohto katalógu prevádzkovateľmi krmivárskych podnikov je dobrovoľné. Názov kŕmnej suroviny uvedenej v časti C sa však môže použiť len v prípade kŕmnej suroviny, ktorá spĺňa požiadavky príslušnej položky.

2. Všetky položky v zozname kŕmnych surovín v časti C musia byť v súlade s obmedzeniami týkajúcimi sa používania kŕmnych surovín v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie; pozornosť treba venovať najmä dodržiavaniu ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ( 1 ), pokiaľ ide o kŕmne suroviny, ktoré sú geneticky modifikované organizmy alebo sú z nich vyrobené, alebo sú výsledkom procesu fermentácie, ktorý zahŕňa geneticky modifikované mikroorganizmy. Kŕmne suroviny, ktoré pozostávajú z vedľajších živočíšnych produktov alebo ich obsahujú, musia spĺňať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ( 2 ) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/20011 ( 3 ) a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ( 4 ). Prevádzkovatelia krmivárskych podnikov, ktorí používajú kŕmnu surovinu uvedenú v katalógu, musia zabezpečiť, aby spĺňala požiadavky článku 4 nariadenia (ES) č. 767/2009.

3. „Bývalé potraviny“ sú potraviny iné ako zvyšky zo stravovania, ktoré boli vyrobené na ľudskú spotrebu v plnom súlade s potravinovým právom EÚ, no už nie sú určené na ľudskú spotrebu z praktických alebo logistických dôvodov alebo z dôvodu výrobných alebo baliacich nedostatkov alebo iných nedostatkov, a ktoré pri použití ako krmivo nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie. Stanovenie maximálnych obsahov, ako sa uvádza v bode 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009, sa neuplatňuje na bývalé potraviny a zvyšky zo stravovania. Uplatňuje sa vtedy, ak sa ďalej spracúvajú ako krmivo.

4. V súlade s osvedčeným postupom podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady(ES) č. 183/2005 ( 5 ) kŕmne suroviny neobsahujú chemické nečistoty, ktoré pochádzajú z výrobného procesu, ani pomocné látky, pokiaľ v katalógu nie je stanovený špecifický maximálny obsah. Látky, ktorých používanie v krmive je zakázané, nesmú byť prítomné, a v ich prípade sa takéto maximálne obsahy nestanovujú. V záujme transparentnosti sú kŕmne suroviny s tolerovanými rezíduami doplnené o relevantné informácie, ktoré poskytli prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v kontexte bežných obchodných transakcií.

5. V súlade s osvedčeným postupom, ako sa uvádza v článku 4 nariadenia (ES) č. 183/2005, s uplatňovaním zásady ALARA ( 6 ) a bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie nariadenia (ES) č. 183/2005, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/32/ES ( 7 ), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ( 8 ) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ( 9 ), je vhodné v Katalógu kŕmnych surovín špecifikovať maximálne obsahy chemických nečistôt pochádzajúcich z výrobného procesu alebo pomocných látok, ktoré sú prítomné v množstvách najmenej 0,1 %. V Katalógu kŕmnych surovín sa môžu stanoviť aj maximálne obsahy chemických nečistôt a pomocných látok prítomných v množstvách nižších ako 0,1 %, ak sa pokladajú za vhodné na účely dobrých obchodných praktík. Pokiaľ sa v časti B alebo C tejto prílohy nestanovuje inak, maximálne obsahy sa vyjadrujú v hmotnostných percentách ( 10 ).

Špecifické maximálne obsahy chemických nečistôt a pomocných látok sú stanovené buď v opise procesu v časti B, v opise kŕmnej suroviny v časti C alebo na konci jednotlivých kategórií v časti C. Pokiaľ nie je stanovený špecifický maximálny obsah v časti C, uplatňuje sa akýkoľvek maximálny obsah stanovený v časti B pre daný proces na akúkoľvek kŕmnu surovinu uvedenú v časti C, pokiaľ sa opis uvedenej kŕmnej suroviny odvoláva na tento proces a pokiaľ predmetný proces zodpovedá opisu uvedenému v časti B.

6. Kŕmne suroviny, ktoré nie sú uvedené v kapitole 12 časti C a ktoré boli vyrobené fermentáciou a/alebo sa vyznačujú prirodzenou prítomnosťou mikroorganizmov, sa môžu uvádzať na trh so živými mikroorganizmami, pokiaľ zamýšľané použitie kŕmnych surovín a kŕmnych zmesí, ktoré ich obsahujú,

a) nie je množenie mikroorganizmov a

b) nie je spojené s funkciou, ktorú mikroorganizmus(-y) plní(-ia) podľa prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1831/2003.

Prítomnosť mikroorganizmov, ani žiadna funkcia, ktorá z tejto prítomnosti vyplýva, sa neuvádza pri kŕmnych surovinách ani kŕmnych zmesiach, ktoré ich obsahujú.

7. Botanická čistota kŕmnej suroviny je minimálne 95 %. Botanické nečistoty, ako sú rezíduá iných olejnatých semien alebo olejnatých plodov pochádzajúce z predchádzajúceho spracovateľského procesu, však predstavujú maximálne 0,5 % pri každom type olejnatých semien alebo olejnatých plodov. Odchylne od týchto všeobecných pravidiel sa v zozname kŕmnych surovín v časti C stanovuje špecifická hodnota.

8. K názvu kŕmnej suroviny sa na účely označenia, že kŕmna surovina prešla príslušným procesom alebo procesmi, pridáva spoločný názov/pojem jedného alebo viacerých procesov, ako sa uvádza v poslednom stĺpci slovníka procesov v časti B ( 11 ). Kŕmna surovina, ktorej názov je kombináciou názvu uvedeného v časti C a spoločného názvu/pojmu jedného alebo viacerých procesov uvedených v časti B, sa pokladá za kŕmnu surovinu zahrnutú v katalógu a jej označenie zahŕňa v príslušnom prípade povinné údaje vzťahujúce sa na túto kŕmnu surovinu, ako sa stanovuje v posledných stĺpcoch častí B a C. Ak sa špecifická metóda použitá pri danom procese uvádza v poslednom stĺpci časti B, špecifikuje sa v názve kŕmnej suroviny.

9. Ak sa výrobný proces pre kŕmnu surovinu odlišuje od opisu príslušného procesu uvedeného v slovníku procesov v časti B, výrobný proces sa uvádza v opise príslušnej kŕmnej suroviny.

10. Pre viacero kŕmnych surovín sa môžu použiť synonymá. Takéto synonymá sa uvádzajú v hranatých zátvorkách v stĺpci „názov“ položky pre príslušnú kŕmnu surovinu v zozname kŕmnych surovín v časti C.

11. V opise kŕmnych surovín v zozname kŕmnych surovín v časti C sa namiesto slova „vedľajší produkt“ používa slovo „produkt“, aby sa vystihla situácia na trhu a jazyk, ktorý používajú prevádzkovatelia krmivárskych podnikov v praxi s cieľom podčiarknuť komerčnú hodnotu kŕmnych surovín.

12. Botanický názov rastliny sa uvádza len v opise prvej položky v zozname kŕmnych surovín v časti C týkajúcej sa danej rastliny.

13. Základným princípom povinného označovania analytických zložiek určitej kŕmnej suroviny v katalógu je to, či určitý produkt obsahuje vysoké koncentrácie špecifických zložiek, alebo či výrobný proces zmenil nutričné vlastnosti daného produktu.

14. V článku 15 písm. g) nariadenia (ES) č. 767/2009 v spojení s bodom 6 prílohy I k uvedenému nariadeniu sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o obsah vlhkosti. V článku 16 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia v spojení s jeho prílohou V sa stanovujú požiadavky na označovanie, pokiaľ ide o ďalšie analytické zložky. Okrem toho sa v bode 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009 vyžaduje uvedenie obsahu popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, ak prekračuje 2,2 % vo všeobecnosti, alebo ak v prípade určitej kŕmnej suroviny prekračuje obsah stanovený v príslušnom oddiele prílohy V k uvedenému nariadeniu. Niektoré položky v zozname kŕmnych surovín v časti C sa však odchyľujú od uvedených pravidiel, a to takto:

a) povinné údaje týkajúce sa analytických zložiek v zozname kŕmnych surovín v časti C nahrádzajú povinné údaje stanovené v príslušnom oddiele prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009;

b) ak je stĺpec týkajúci sa povinných údajov v zozname kŕmnych surovín v časti C prázdny, pokiaľ ide o analytické zložky, ktoré by sa mali uvádzať v súlade s príslušným oddielom prílohy V k nariadeniu (ES) č. 767/2009, nie je potrebné označiť žiadnu z týchto zložiek. V prípade popola nerozpustného v kyseline chlorovodíkovej, pre ktorý v zozname kŕmnych surovín v časti C nie je stanovený obsah, sa však obsah uvádza vtedy, ak prekročí 2,2 %;

c) ak je v zozname kŕmnych surovín v časti C v stĺpci „povinné údaje“ uvedená jedna hodnota alebo viac hodnôt pre špecifický obsah vlhkosti, uplatňujú sa tieto hodnoty namiesto hodnôt uvedených v bode 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009. Ak je však obsah vlhkosti menej ako 14 %, jeho uvedenie nie je povinné. Ak v uvedenom stĺpci nie je stanovená hodnota špecifického obsahu vlhkosti, uplatňuje sa bod 6 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 767/2009.

15. Prevádzkovateľ krmivárskeho podniku, ktorý tvrdí, že kŕmna surovina má viac vlastností, než sa špecifikuje v stĺpci „opis“ zoznamu kŕmnych surovín v časti C, alebo odkazuje na proces uvedený v časti B, ktorý sa môže chápať ako tvrdenie (napr. ochrana v bachore), musí spĺňať požiadavky článku 13 nariadenia (ES) č. 767/2009. Okrem toho môžu kŕmne suroviny spĺňať aj určitý nutričný účel v súlade s článkami 9 a 10 nariadenia (ES) č.767/2009.

ČASť B

Slovník procesov 

Proces

Definícia

Spoločný názov/pojem

1

Frakcionácia vzduchom

oddeľovanie častíc pomocou prúdenia vzduchu

frakcionovaný vzduchom

2

Aspirácia

proces odstraňovania prachu, jemných častíc a iných častíc so suspendovanými jemnými podielmi obilnín z voľne loženého zrna pomocou prúdu vzduchu počas premiestňovania

aspirovaný

3

Blanšírovanie

proces pozostávajúci z tepelného ošetrenia organickej látky varením alebo parou na účely denaturácie prírodných enzýmov, zmäkčenia tkaniva a odstránenia pachutí, po ktorom nasleduje ponorenie do studenej vody, aby sa proces varenia zastavil

blanšírovaný

4

Bielenie

odstraňovanie prirodzene sa vyskytujúcej farby chemickými alebo fyzikálnymi procesmi alebo použitím bieliacej hlinky

bielený

5

Chladenie

znižovanie teploty pod teplotu prostredia, no nad bod mrazu na uľahčenie konzervácie

chladený

6

Rezanie

zmenšovanie veľkosti častíc použitím jedného alebo viacerých nožov

narezaný

7

Čistenie

odstraňovanie predmetov (kontaminantov, napr. kameňov) alebo vegetatívnych častí rastlín, napr. oddelených častíc slamy, šupiek alebo buriny

vyčistený/vytriedený

8

Koncentrácia (1)

odstraňovanie vody a/alebo iných zložiek

koncentrát

9

Kondenzácia

premena látky z plynnej fázy na kvapalnú

kondenzovaný

10

Varenie

aplikácia tepla s cieľom zmeniť fyzikálne a chemické vlastnosti kŕmnych surovín

varený

11

Šrotovanie

zmenšovanie častíc použitím šrotovníka (drviča)

šrotovaný

12

Kryštalizácia

purifikácia vytvorením tuhých kryštálov z kvapalného roztoku. Nečistoty v kvapaline zvyčajne nie sú zabudované do mriežkovej štruktúry kryštálu

kryštalizovaný

13

Odkôrňovanie (2)

úplné alebo čiastočné odstraňovanie vonkajších vrstiev zo zŕn, semien, plodov, orechov a iných produktov

odkôrnený, čiastočne odkôrnený

14

Lúpanie/šúpanie

odstraňovanie vonkajších obalov bôbov, zŕn a semien obvykle fyzickým spôsobom

lúpaný alebo šúpaný (3)

15

Depektinizácia

extrakcia pektínov z kŕmnej suroviny

depektinizovaný

16

Desikácia

proces extrakcie vlhkosti

desikovaný

17

Odslizovanie

proces na odstránenie vrstvy slizu na povrchu

odslizený

18

Odcukrenie

úplné alebo čiastočné odstránenie monosacharidov a disacharidov z melasy a iného materiálu obsahujúceho cukor chemickými alebo fyzikálnymi prostriedkami

odcukrený, čiastočne odcukrený

19

Detoxifikácia

proces, ktorým sa ničia toxické kontaminanty, alebo sa znižuje ich koncentrácia

detoxifikovaný

20

Destilácia

frakcionácia kvapalín varením a odoberaním kondenzovanej pary do oddelenej nádoby

destilovaný

21

Sušenie

dehydratácia umelými alebo prirodzenými postupmi

prirodzene alebo umelo sušený, podľa vhodnosti

22

Silážovanie

uskladnenie kŕmnych surovín s pridaním alebo bez pridania konzervačných látok, alebo s použitím anaeróbnych podmienok s doplnkovými látkami do siláže alebo bez nich

silážovaný

23

Odparovanie

znižovanie obsahu vody

odparený

24

Expanzia

tepelný proces, počas ktorého prudká premena vnútorného obsahu vody v produkte na paru vedie k rozpadu produktu

expandovaný alebo napučiavaný

25

Lisovanie

odstraňovanie oleja/tuku mechanickým stláčaním

výlisky a olej/tuk

26

Extrakcia

odstraňovanie tuku/oleja z určitých materiálov pomocou organického rozpúšťadla alebo odstraňovanie cukrov či iných vo vode rozpustných zložiek vodným rozpúšťadlom

extrahovaný/múčka a tuk/olej, melasa/dužina a cukor alebo iné vo vode rozpustné zložky

27

Extrúzia

tepelný proces, počas ktorého sa vnútorný obsah vody v produkte rýchlo odparuje, čo vedie k rozpadu produktu, v kombinácii so špecifickým tvarovaním produktu jeho pretláčaním cez vymedzené otvory

extrudovaný

28

Fermentácia

proces, pri ktorom dochádza k produkcii mikroorganizmov, ako sú baktérie, huby alebo kvasinky, alebo k ich použitiu na materiáloch s cieľom zmeniť ich chemické zloženie alebo vlastnosti

fermentovaný

29

Filtrácia

proces, pri ktorom prechádza kvapalina cez pórovité prostredie alebo membránový filter, aby sa odstránili pevné častice

filtrovaný

30

Vločkovanie

valcovanie vlhkého tepelne upraveného materiálu, pri ktorom sa tvoria tenké kúsky materiálu

vločky

31

Mletie zrna

zmenšovanie veľkosti častíc suchého zrna a uľahčovanie rozdeľovania do jednotlivých frakcií (v zásade múka, otruby a mlynské zvyšky)

múka, otruby, mlynské zvyšky (4) alebo krmivo, podľa vhodnosti

32

Winterizácia

chladením olejov sa oddeľujú nasýtené časti olejov od nenasýtených častí oleja. Nasýtené časti oleja chladením stuhnú, zatiaľ čo nenasýtené časti oleja sú kvapalné a môžu sa napr. dekantovať. Winterizovaný produkt je stuhnutý olej

winterizovaný

33

Fragmentácia

proces lámania kŕmnej suroviny na fragmenty

fragmentovaný

34

Smaženie

proces varenia kŕmnych surovín v oleji alebo tuku

smažený

35

Želírovanie

proces, ktorým sa vytvára gélový, tuhý, rôsolu podobný materiál, ktorý môže byť mäkký a slabý až tvrdý a hutný, obvykle použitím želírovacích látok

želírovaný

36

Granulovanie

ošetrenie kŕmnych surovín, ktorého cieľom je dosiahnuť špecifickú veľkosť a konzistenciu častíc

granulovaný

37

Drvenie/mletie

zmenšovanie veľkosti častíc tuhých kŕmnych surovín suchým alebo mokrým procesom

mletý alebo drvený

38

Zahrievanie/tepelná úprava

tepelná úprava vykonávaná za špecifických podmienok, ako sú tlak a vlhkosť

zahriaty/tepelne upravený

39

Hydrogenácia/stužovanie

katalytický proces, ktorého cieľom je nasýtenie dvojitých väzieb olejov/tukov/mastných kyselín, vykonávaný pri vysokej teplote pod tlakom vodíka s cieľom získať čiastočne alebo úplne nasýtené triglyceridy/mastné kyseliny alebo polyoly redukciou karbonylových skupín uhľohydrátov na hydroxylové skupiny

stužený/čiastočne stužený

40

Hydrolýza

zmenšovanie veľkostí molekúl vhodnou úpravou pomocou vody a buď tepla/tlaku, enzýmov alebo kyselín/zásad

hydrolyzovaný

41

Skvapalnenie

premena tuhej alebo plynnej fázy na kvapalnú

kvapalný/tekutý

42

Macerácia

zmenšovanie veľkosti kŕmnych surovín použitím mechanických prostriedkov často za prítomnosti vody alebo iných kvapalín

macerovaný

43

Sladovanie

vytvorenie podmienok na klíčenie zŕn s cieľom aktivovať prirodzene sa vyskytujúce enzýmy, ktoré dokážu rozštiepiť škrob na fermentovateľné uhľohydráty a bielkoviny na aminokyseliny a peptidy

sladovaný

44

Rozpúšťanie/roztápanie

premena tuhej fázy na kvapalnú fázu aplikáciou tepla

rozpustený/roztopený

45

Mikronizácia

proces zmenšovania stredného priemeru častíc tuhého materiálu na veľkosti rádu mikrometrov

mikronizovaný

46

Predvarenie

proces namáčania do vody a podrobenia tepelnej úprave s cieľom úplnej želatinizácie škrobu, po ktorom nasleduje proces sušenia

predvarený

47

Pasterizácia

zohrievanie na kritickú teplotu počas špecifikovaného času s cieľom eliminovať škodlivé mikroorganizmy, po ktorom nasleduje rýchle schladenie

pasterizovaný

48

Olúpanie/ošúpanie

odstránenie šupky/kôry z ovocia a zeleniny

olúpaný/ošúpaný

49

Granulovanie/peletovanie

tvarovanie pretláčaním cez otvory lisovacích zariadení

granuly, granulovaný/peletovaný

50

Brúsenie ryže

takmer úplné alebo čiastočné odstraňovanie otrúb a embrya z olúpanej ryže

brúsený

51

Predželatinizácia

modifikovanie škrobu s cieľom výrazne zlepšiť jeho schopnosti napučiavania v studenej vode

predželatínovaný (5)

52

Lisovanie (6)

fyzické odstraňovanie tekutín, ako je tuk, olej, voda alebo šťava z tuhých látok

výlisky (v prípade látok obsahujúcich olej)

dužina, ovocné výlisky (v prípade ovocia atď.)

lisované rezky (v prípade cukrovej repy)

53

Rafinácia

úplné alebo čiastočné odstraňovanie nečistôt alebo nežiaducich zložiek chemickým/fyzikálnym spracovaním

rafinovaný, čiastočne rafinovaný

54

Praženie

zahrievanie kŕmnych surovín na suchý stav s cieľom zlepšiť stráviteľnosť, zvýrazniť farbu a/alebo znížiť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

pražený

55

Valcovanie

zmenšovanie veľkosti častíc prechodom materiálu (napr. zŕn) medzi valcami

valcovaný

56

Ochrana v bachore

proces, ktorého cieľom je buď fyzikálnou úpravou s použitím tepla, tlaku, pary a kombinácie uvedených podmienok, ako aj/alebo pôsobením napr. aldehydov, lignosulfonátov, hydroxidu sodného alebo organických kyselín (ako kyselina propiónová alebo kyselina tanínová) chrániť živiny pred rozkladom v bachore.

Kŕmne suroviny, ktoré sú chránené v bachore aldehydmi, môžu obsahovať až do 0,12 % voľných aldehydov

chránený v bachore pôsobením [doplňte podľa vhodnosti]

57

Preosievanie

oddeľovanie častíc rôznej veľkosti prechodom kŕmnych surovín cez sito(-á) za súčasného pretriasania alebo preosievania

preosiaty

58

Odstreďovanie

oddeľovanie vrchnej plávajúcej vrstvy tekutiny, napr. mliečneho tuku, mechanickými prostriedkami

odstredený

59

Krájanie na ploché kúsky

krájanie kŕmnych surovín na ploché kúsky

krájaný

60

Máčanie

navlhčenie a zmäkčenie kŕmnych surovín, zvyčajne semien, s cieľom skrátiť čas varenia, uľahčiť odstránenie obalu semien a umožniť nasiaknutie vodou, čím sa aktivuje proces klíčenia alebo znižuje koncentrácia prirodzene sa vyskytujúcich antinutričných faktorov

máčaný

61

Sušenie rozprašovaním

znižovanie obsahu vlhkosti tekutiny preháňaním teplého vzduchu cez kŕmnu surovinu s cieľom zväčšiť pomer plochy povrchu kŕmnej suroviny k jej hmotnosti rozprašovaním alebo premenou na hmlovitú konzistenciu

sprejovo sušený

62

Naparovanie

proces, pri ktorom sa používa stlačená para na zahriatie a varenie s cieľom zvýšiť stráviteľnosť

naparený

63

Toastovanie

zohrievanie s použitím suchého tepla, ktoré sa obvykle aplikuje na olejniny, napr. s cieľom znížiť alebo odstrániť prirodzene sa vyskytujúce antinutričné faktory

toastovaný

64

Ultrafiltrácia

filtrácia kvapalín cez jemnú membránu priepustnú len pre malé molekuly

ultrafiltrovaný

65

Odklíčkovanie

proces úplného alebo čiastočného odstraňovania klíčkov z drvených zŕn obilnín

odklíčkovaný

66

Mikronizácia použitím infračerveného žiarenia

tepelný proces s použitím infračerveného žiarenia na varenie a praženie obilnín, koreňov, semien alebo hľúz alebo ich vedľajších produktov, po ktorom zvyčajne nasleduje vločkovanie

mikronizovaný použitím infračerveného žiarenia

67

Štiepenie olejov/tukov a stužených olejov/tukov

chemický proces hydrolýzy tukov/olejov. Reakcia tukov/olejov s vodou, ktorá prebieha pri vysokých teplotách a tlakoch, umožňuje získať surové mastné kyseliny v hydrofóbnej fáze a sladké vody (surový glycerol) v hydrofilnej fáze

štiepený

68

Ultrazvuková sonikácia

uvoľnenie rozpustných zlúčenín mechanickým spracovaním pomocou vysokovýkonného ultrazvuku a tepla vo vode

sonikovaný

69

Mechanické odstraňovanie balenia potravín

mechanické odstraňovanie baliaceho materiálu

mechanicky odbalený

(1)   V nemčine sa výraz „Konzentrieren“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Eindicken“, v takom prípade by mal byť spoločný pojem „eingedickt“.

(2)   „Odkôrňovanie“ sa môže, ak je to vhodné, nahradiť „lúpaním“ alebo „šúpaním“, v takom prípade by mal byť spoločný pojem „lúpaný“ alebo „ošúpaný“.

(3)   V prípade ryže sa tento proces uvádza ako „lúpanie“ a spoločný pojem „lúpaný“.

(4)   Vo francúzštine sa môže použiť názov „issues“.

(5)   V nemčine sa môže použiť pojem „aufgeschlossen“ a názov „Quellwasser“ (vo vzťahu ku škrobu). V dánčine sa môže použiť pojem „Kvældning“ a názov „Kvældet“ (vo vzťahu ku škrobu).

(6)   Vo francúzštine sa výraz „Pressage“ môže, ak je to vhodné, nahradiť výrazom „Extraction mécanique“.

ČASť C

Zoznam kŕmnych surovín

1.    Zrná obilnín a produkty z nich získanéČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

1.1.1

Jačmeň

zrná Hordeum vulgare L. Produkt môže byť chránený v bachore

 

1.1.2

Jačmeň, napučiavaný

produkt získaný z mletého alebo zlomkového jačmeňa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom

škrob

1.1.3

Jačmeň, pražený

produkt získaný čiastočným pražením jačmeňa na nízku intenzitu farby

škrob, ak > 10 %

dusíkaté látky, ak > 15 %

1.1.4

Jačmenné vločky

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpaného jačmeňa. Môže obsahovať malé množstvo jačmenných šupiek. Produkt môže byť chránený v bachore

škrob

1.1.5

Jačmenná vláknina

produkt z výroby jačmenného škrobu. Pozostáva z častíc endospermu a prevažne z vlákniny.

vláknina

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.6

Jačmenné šupky

produkt z výroby etanolu a škrobu po suchom mletí, preosiatí a olúpaní jačmenných zŕn

vláknina

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.1.7

Jačmenné mlynské zvyšky

produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného jačmeňa na krúpy, krupicu alebo múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn

vláknina

škrob

1.1.8

Jačmenná bielkovina

produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu a otrúb. Pozostáva hlavne z bielkoviny.

dusíkaté látky

1.1.9

Bielkovinové krmivo z jačmeňa

produkt z jačmeňa získaný po oddelení škrobu. Pozostáva hlavne z bielkoviny a častíc endospermu

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 45 %:

— dusíkaté látky

— škrob

1.1.10

Jačmenné šťavy

produkt z jačmeňa získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu

dusíkaté látky

1.1.11

Jačmenné otruby

produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn olúpaného jačmeňa. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu

vláknina

1.1.12

Tekutý jačmenný škrob

druhotná škrobová frakcia z výroby škrobu z jačmeňa

ak vlhkosť < 50 %:

— škrob

1.1.13

Zvyšky po preosiatí sladovníckeho jačmeňa

produkt z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúci z malých jačmenných zŕn a frakcií jačmenných zŕn oddelených pred procesom sladovania

vláknina

popol, ak > 2,2 %

1.1.14

Jemné podiely sladovníckeho jačmeňa a sladu

produkt pozostávajúci z frakcií jačmenných zŕn a sladu oddelených počas výroby sladu

vláknina

1.1.15

Šupky sladovníckeho jačmeňa

produkt čistenia sladovníckeho jačmeňa pozostávajúci z frakcií šupiek a jemných podielov

vláknina

1.1.16

Jačmenné liehovarnícke mláto, mokré

produkt z jačmeňa získaný pri výrobe etanolu. Obsahuje tuhú kŕmnu frakciu z destilácie

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky

1.1.17

Jačmenné liehovarnícke výpalky, tekuté

produkt z jačmeňa získaný pri výrobe etanolu. Obsahuje tekutú kŕmnu frakciu z destilácie.

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %:

— dusíkaté látky

1.1.18

Slad (1)

produkt z naklíčených obilnín, sušený, mletý a/alebo extrahovaný

 

1.1.19

Sladové korienky (1)

produkt z klíčenia sladovníckych obilnín a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovaných obilnín. Môže byť mletý.

 

1.2.1

Kukurica (2)

zrná Zea mays L. ssp. mays. Produkt môže byť chránený v bachore

 

1.2.2

Kukuričné vločky (2)

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpanej kukurice. Môže obsahovať malé množstvo kukuričných šupiek

škrob

1.2.3

Kukuričné mlynské zvyšky (2)

produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z kukuričných otrúb. Môže obsahovať nejaké zlomky kukuričných klíčkov.

vláknina

škrob

tuk, ak > 5 %

1.2.4

Kukuričné otruby (2)

produkt z kukurice získaný pri výrobe múky alebo krupice. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva zlomkov kukuričných klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu

vláknina

1.2.5

Kukuričné klasy (2)

stredné jadro kukuričného klasu. Môže zahŕňať malé množstvá kukurice a častí rastliny, ktoré sa nemuseli odstrániť počas mechanického zberu.

vláknina

škrob

1.2.6

Zvyšky po preosiatí kukurice (2)

frakcie kukuričných zŕn oddelené procesom preosievania pri príjme produktu

 

1.2.7

Kukuričná vláknina (2)

produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva najmä z vlákniny

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 50 %:

— vláknina

1.2.8

Kukuričný glutén (2)

produkt z výroby kukuričného škrobu. Pozostáva hlavne z gluténu získaného počas separácie škrobu

vlhkosť, ak < 70 % alebo > 90 %

ak vlhkosť < 70 %:

— dusíkaté látky

1.2.9

Kukuričné gluténové krmivo (2)

produkt získaný počas výroby kukuričného škrobu. Pozostáva z otrúb a kukuričnej šťavy. Produkt môže takisto obsahovať zlomkovú kukuricu a zvyšky z extrakcie oleja z kukuričných klíčkov. Môžu byť pridané iné produkty získané zo škrobu a rafinácie alebo fermentácie škrobových produktov

vlhkosť, ak < 40 % alebo > 65 %

ak vlhkosť < 40 %:

— dusíkaté látky

— vláknina

— škrob

1.2.10

Kukuričné klíčky (2)

produkt z kukurice získaný pri výrobe krupice, múky alebo škrobu. Pozostáva hlavne z kukuričných klíčkov, vonkajších obalov a častí endospermu.

vlhkosť, ak < 40 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 40 %:

— dusíkaté látky

— tuk

1.2.11

Výlisky kukuričných klíčkov (2)

produkt z výroby oleja získaný lisovaním spracovaných kukuričných klíčkov, ku ktorým môžu byť ešte prilepené časti endospermu a vonkajších obalov semien

dusíkaté látky

tuk

1.2.12

Múčka z kukuričných klíčkov (2)

produkt z výroby oleja získaný extrakciou spracovaných kukuričných klíčkov

dusíkaté látky

1.2.13

Surový olej z kukuričných klíčkov (2)

olej získaný z kukuričných klíčkov

vlhkosť, ak > 1 %

1.2.14

Kukurica, napučiavaná (2)

produkt získaný z mletej alebo zlomkovej kukurice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom

škrob

1.2.15

Kukuričný výluh (2)

koncentrovaná tekutá frakcia z namáčania kukurice

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 65 %

ak vlhkosť < 45 %:

— dusíkaté látky

1.2.16

Siláž zo sladkej kukurice (2)

vedľajší produkt spracovateľského priemyslu sladkej kukurice, ktorý pozostáva zo sekaných a odvodnených alebo vylisovaných centrálnych klasov, šúpolia a základu zŕn. Vzniká sekaním klasov sladkej kukurice, šúpolia a listov za prítomnosti zŕn sladkej kukurice

vláknina

1.2.17

Odklíčkovaný kukuričný šrot (2)

produkt získaný odklíčkovaním drvenej kukurice. Pozostáva hlavne zo zlomkov endospermu a môže obsahovať malé množstvo častíc kukuričných klíčkov a vonkajších obalov

vláknina

škrob

1.2.18

Kukuričný šrot (2)

tvrdé na hrubo zomleté zrná kukurice s malým alebo žiadnym obsahom otrúb alebo klíčkov

vláknina

škrob

1.3.1

Proso

zrná Panicum miliaceum L.

 

1.4.1

Ovos

zrná Avena sativa L. a iných kultivarov ovsa

 

1.4.2

Lúpaný ovos

lúpané zrná ovsa. Môže byť ošetrený parou

 

1.4.3

Ovsené vločky

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpaného ovsa. Môže obsahovať malé množstvo ovsených šupiek

škrob

1.4.4

Ovsené mlynské zvyšky

produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na ovsené krúpy a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a malého množstva endospermu

vláknina

škrob

1.4.5

Ovsené otruby

produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn lúpaného ovsa. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu

vláknina

1.4.6

Ovsené šupky

produkt získaný počas lúpania ovsených zŕn

vláknina

1.4.7

Ovos, napučiavaný

produkt získaný z mletého alebo zlomkového ovsa úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom

škrob

1.4.8

Ovsené krúpy

vyčistený ovos bez šupiek

vláknina

škrob

1.4.9

Ovsená múka

produkt získaný mletím ovsených zŕn

vláknina

škrob

1.4.10

Kŕmna ovsená múka

ovsený produkt s vysokým obsahom škrobu, po olúpaní

vláknina

1.4.11

Ovsené krmivo

produkt získaný počas spracovania preosiateho, olúpaného ovsa na ovsené krúpy a múku. Pozostáva hlavne z ovsených otrúb a malého množstva endospermu

vláknina

1.5.1

Semeno mrlíka bieleho, extrahované

vyčistené celé semeno rastliny mrlíka bieleho (Chenopodium quinoa Willd.), z ktorého bol odstránený saponín obsiahnutý vo vonkajšej vrstve semien

 

1.6.1

Zlomková ryža

časť ryžového zrna Oryza sativa L. s dĺžkou menej ako tri štvrtiny celého zrna. Ryža mohla byť predvarená

škrob

1.6.2

Zbrúsená ryža

lúpaná ryža, z ktorej boli počas brúsenia odstránené takmer všetky otruby a embryá. Ryža mohla byť predvarená

škrob

1.6.3

Predželatínovaná ryža

produkt získaný predželatinizáciou z brúsenej alebo zlomkovej ryže

škrob

1.6.4

Extrudovaná ryža

produkt získaný extrúziou ryžovej múky

škrob

1.6.5

Ryžové vločky

produkt získaný vločkovaním predželatínovaných zŕn ryže alebo zlomkových zŕn

škrob

1.6.6

Lúpaná ryža

ryža nelúpaná (Oryza sativa L.), z ktorej boli odstránené len šupky. Môže byť predvarená. Proces lúpania a manipulovania s ryžou môže spôsobiť stratu otrúb

škrob

vláknina

1.6.7

Kŕmna ryža šrotovaná

produkt získaný šrotovaním kŕmnej ryže pozostávajúci buď zo zelených, zvápenatených alebo nezrelých zŕn vytriedených preosievaním počas brúsenia olúpanej ryže, alebo z normálnych olúpaných zŕn, ktoré sú žlté alebo škvrnité

škrob

1.6.8

Ryžová múka

produkt získaný mletím zbrúsenej ryže. Ryža mohla byť predvarená

škrob

1.6.9

Lúpaná ryža, múka

produkt získaný mletím lúpanej ryže. Ryža mohla byť predvarená

škrob

vláknina

1.6.10

Ryžové otruby

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z vonkajších vrstiev zrna (oplodie, obal semena, zárodočné jadro, aleurón) s časťou klíčka. Ryža mohla byť predvarená alebo extrudovaná

vláknina

1.6.11

Ryžové otruby s uhličitanom vápenatým

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z vonkajších vrstiev zrna (oplodie, obal semena, zárodočné jadro, aleurón) s časťou klíčka. Môže obsahovať až do 23 % uhličitanu vápenatého použitého ako pomocná látka. Ryža mohla byť predvarená

vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.12

Odtučnené ryžové otruby

ryžové otruby, ktoré sú výsledkom extrakcie oleja. Produkt môže byť chránený v bachore

vláknina

1.6.13

Olej z ryžových otrúb

olej extrahovaný zo stabilizovaných ryžových otrúb

 

1.6.14

Ryžové mlynské zvyšky

produkt z výroby ryžovej múky a škrobu získaný suchým alebo mokrým mletím a osievaním. Pozostáva najmä zo škrobu, bielkoviny, tuku a vlákniny. Ryža mohla byť predvarená. Môže obsahovať až do 0,25 % sodíka a až do 0,25 % sulfátu

škrob, ak > 20 %

dusíkaté látky, ak > 10 %

tuk, ak > 5 %

vláknina

1.6.15

Ryžové mlynské zvyšky s uhličitanom vápenatým

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z častíc aleurónovej vrstvy a endospermu. Môže obsahovať až do 23 % uhličitanu vápenatého použitého ako pomocná látka. Ryža mohla byť predvarená

škrob

dusíkaté látky

tuk

vláknina

uhličitan vápenatý

1.6.16

Ryža

zrná Oryza sativa L. Produkt môže byť chránený v bachore

 

1.6.17

Ryžové klíčky

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z embrya

tuk

dusíkaté látky

1.6.18

Výlisky z ryžových klíčkov

produkt, ktorý zostal po vylisovaní oleja z rozdrvených ryžových klíčkov

dusíkaté látky

tuk

vláknina

1.6.20

Ryžová bielkovina

produkt z výroby ryžového škrobu získaný mokrým mletím osievaním, oddeľovaním, koncentráciou a sušením

dusíkaté látky

1.6.21

Tekuté krmivo z ryže

koncentrovaný tekutý produkt z mokrého mletia a preosievania ryže

škrob

1.6.22

Ryža, napučiavaná

produkt získaný expandovaním ryžových zŕn alebo zlomkových zŕn

škrob

1.6.23

Ryža, fermentovaná

produkt získaný fermentovaním ryže

škrob

1.6.24

Zdeformovaná ryža, brúsená/zvápenatená ryža, brúsená

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z deformovaných zŕn a/alebo zo zvápenatených zŕn a/alebo z poškodených zŕn, a/alebo prirodzene sfarbených zŕn (zelených, červených, žltých) a/alebo normálnych olúpaných zŕn, celých alebo zlomkových. Môže byť predvarená.

škrob

1.6.25

Nezrelá ryža, brúsená

produkt získaný počas brúsenia ryže, ktorý pozostáva najmä z nezrelého a/alebo zvápenateného zrna

škrob

1.7.1

Raž

zrná of Secale cereale L.

 

1.7.2

Ražné mlynské zvyšky

produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn

škrob

vláknina

1.7.3

Ražné krmivo

produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva najmä z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako z ražných otrúb

škrob

vláknina

1.7.4

Ražné otruby

produkt z výroby múky získaný z preosiatej raže. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu

škrob

vláknina

1.8.1

Cirok; [Milo]

zrná/smená Sorghum bicolor (L.) Moench

 

1.8.2

Biely cirok

zrná špecifických kultivarov ciroku s bielym obalom semena

 

1.8.3

Cirokové krmivo

sušený produkt získaný počas oddeľovania cirokového škrobu. Pozostáva najmä z otrúb. Produkt môže takisto obsahovať sušené zvyšky maceračnej vody a môžu byť pridané klíčky

dusíkaté látky

1.9.1

Pšenica špaldová

zrná pšenice Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum

 

1.9.2

Otruby z pšenice špaldovej

produkt z výroby špaldovej múky. Pozostáva hlavne z vonkajších obalov a z malého množstva zlomkov špaldových klíčkov, s malým množstvom častíc endospermu

vláknina

1.9.3

Špaldové šupky

produkt získaný počas lúpania zŕn pšenice špaldovej

vláknina

1.9.4

Mlynské zvyšky z pšenice špaldovej

produkt získaný počas spracovania preosiatej, olúpanej pšenice špaldovej na špaldovú múku. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn

vláknina

škrob

1.10.1

Tritikale

zrná hybridu Triticum × Secale cereale L.

 

1.11.1

Pšenica

zrná Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iných kultivarov pšenice. Produkt môže byť chránený v bachore

 

1.11.2

Pšeničné korienky

produkt z klíčenia sladovníckej pšenice a čistenia sladu, ktorý pozostáva z korienkov, jemných podielov obilnín, šupiek a malých zlomkových zŕn sladovanej pšenice

 

1.11.3

Pšenica, predželatínovaná

produkt získaný z lúpanej alebo zlomkovej pšenice úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom

škrob

1.11.4

Pšeničné mlynské zvyšky

produkt z výroby múky získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom zvyškov po preosiatí zŕn

vláknina

škrob

1.11.5

Pšeničné vločky

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpanej pšenice. Môže obsahovať malé množstvo pšeničných šupiek. Produkt môže byť chránený v bachore

vláknina

škrob

1.11.6

Pšeničné krmivo

produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej pšenice špaldovej. Pozostáva hlavne z fragmentov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bolo odstráneného menej endospermu ako v pšeničných otrubách

vláknina

1.11.7

Pšeničné otruby (3)

produkt z výroby múky alebo sladovania získaný z preosiatych zŕn pšenice alebo z olúpanej špaldovej pšenice. Pozostáva hlavne zo zlomkov vonkajších obalov a z častíc zŕn, z ktorých bola odstránená väčšina endospermu

vláknina

1.11.8

Sladované fermentované častice pšenice

produkt získaný kombináciou sladovania a fermentácie pšenice a pšeničných otrúb. Produkt sa potom vysuší a pomelie

škrob

vláknina

1.11.10

Pšeničná vláknina

vláknina extrahovaná pri spracovaní pšenice. Pozostáva najmä z vlákniny

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

— vláknina

1.11.11

Pšeničné klíčky

produkt mletia múky pozostávajúci hlavne z pšeničných klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené zlomky endospermu a vonkajších obalov

dusíkaté látky

tuk

1.11.12

Pšeničné klíčky, fermentované

produkt fermentácie pšeničných klíčkov

dusíkaté látky

tuk

1.11.13

Výlisky zo pšeničných klíčkov

Produkt výroby oleja získaný lisovaním pšeničných klíčkov Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. a iných kultivarov pšenice a olúpanej pšenice špaldovej (Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L.), ku ktorým môžu byť ešte prilepené úlomky endospermu a vonkajších obalov semien

dusíkaté látky

1.11.15

Pšeničná bielkovina

pšeničná bielkovina extrahovaná počas výroby škrobu alebo etanolu, môže byť čiastočne hydrolyzovaná

dusíkaté látky

1.11.16

Pšeničné gluténové krmivo

produkt z výroby pšeničného škrobu a gluténu. Pozostáva z otrúb, z ktorých môžu byť čiastočne odstránené klíčky. Môže byť pridaná pšeničná šťava, zlomková pšenica a iné produkty získané zo škrobu a z rafinácie alebo fermentácie škrobových produktov

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 45 %:

— dusíkaté látky

— škrob

1.11.18

Vitálny pšeničný glutén

pšeničná bielkovina, ktorá sa vyznačuje vysokou viskoelasticitou v hydratovanom stave s minimálne 80 % bielkovín (N × 6,25) a maximálne 2 % popola v sušine

dusíkaté látky

1.11.19

Tekutý pšeničný škrob

produkt získaný z výroby škrobu/glukózy a gluténu z pšenice

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 85 %

ak vlhkosť < 65 %:

— škrob

1.11.20

Pšeničný škrob obsahujúci bielkovinu, čiastočne odcukrený

produkt získaný počas výroby pšeničného škrobu obsahujúci hlavne čiastočne ocukrený škrob, rozpustné bielkoviny a iné rozpustné časti endospermu

dusíkaté látky

škrob

celkový obsah cukru vyjadrený ako sacharóza

1.11.21

Pšeničná šťava

produkt zo pšenice získaný po mokrej extrakcii bielkoviny a škrobu. Môže byť hydrolyzovaný

vlhkosť, ak < 55 % alebo > 85 %

ak vlhkosť < 55 %:

— dusíkaté látky

1.11.22

Koncentrát pšeničných kvasníc

mokrý vedľajší produkt, ktorý vzniká pri fermentácii pšeničného škrobu na výrobu alkoholu

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

— dusíkaté látky

1.11.23

Zvyšky po preosiatí sladovníckej pšenice

produkt z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúci z malých pšeničných zŕn a frakcií pšeničných zŕn oddelených pred sladovaním

vláknina

1.11.24

Jemné podiely sladovníckej pšenice a sladu

produkt pozostávajúci z frakcií pšeničných zŕn a sladu oddelených počas výroby sladu

vláknina

1.11.25

Šupky sladovníckej pšenice

produkt čistenia sladovníckej pšenice pozostávajúci z frakcií šupiek a jemných podielov

vláknina

1.12.2

Obilná múka (1)

múka z mletia obilia

škrob

vláknina

1.12.3

Koncentrát obilnej bielkoviny (1)

koncentrát a sušený produkt získaný z obilia po odstránení škrobu fermentáciou kvasnicami

dusíkaté látky

1.12.4

Zvyšky po preosiatí obilnín (1)

produkty z mechanického preosiatia (frakcionácia podľa veľkosti) pozostávajúce z malých zŕn a frakcií jadier zŕn, ktoré môžu byť naklíčené, oddelené pred ďalšou úpravou zrna. Produkty obsahujú viac surovej vlákniny (napr. šupky) ako nefrakcionované obilniny

vláknina

1.12.5

Obilné klíčky (1)

produkt mletia múky a výroby škrobu pozostávajúci hlavne z obilných klíčkov, valcovaných alebo iným spôsobom spracovaných, ku ktorým môžu byť ešte prilepené zlomky endospermu a vonkajších obalov

dusíkaté látky,

tuk

1.12.6

Sirup z obilných výpalkov (1)

produkt z obilia získaný odparením koncentrátu z výpalkov z fermentácie a destilácie obilia použitého pri výrobe obilných destilátov

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %:

— dusíkaté látky

1.12.7

Liehovarské mláto vlhké (1)

vlhký produkt vyrobený ako tuhá frakcia odstreďovaním a/alebo filtráciou výpalkov z fermentovaného a destilovaného obilia použitého pri výrobe obilných destilátov

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky

1.12.8

Koncentrované liehovarské výpalky (1)

vlhký produkt z výroby alkoholu fermentáciou a destiláciou rozomletej pšeničnej hmoty a cukrového sirupu po predchádzajúcom oddelení otrúb a gluténu. Môže obsahovať mŕtve bunky a/alebo časti mikrioorganizmov použitých pri fermentácii.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky, ak > 10 %

1.12.9

Liehovarské mláto s výpalkami (1)

produkt získaný pri výrobe alkoholu fermentáciou a destiláciou rozomletej obilnej hmoty a/alebo iných produktov obsahujúcich škrob a cukor. Môžu obsahovať mŕtve bunky a/alebo časti mikrioorganizmov použitých pri fermentácii. Môže obsahovať 2 % sulfátu. Produkt môže byť chránený v bachore

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 80 %

ak vlhkosť < 60 %:

— dusíkaté látky

1.12.10

Liehovarské mláto sušené

produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

1.12.11

Liehovarské mláto tmavé (1); [Liehovarské mláto s výpalkami sušené] (1)

produkt destilácie alkoholu získaný sušením tuhých zvyškov fermentovaných zŕn, ku ktorému bol pridaný sirup „Pot ale“ alebo odparené výpalky. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

1.12.12

Pivovarské mláto (1)

pivovarský produkt zložený zo zvyškov sladovaných a nesladovaných obilnín a iných škrobových produktov, ktoré môžu obsahovať chmeľ. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkom stave, ale môže sa predávať aj v sušenej forme. Môže obsahovať až do 0,3 % dimetylpolysiloxánu, môže obsahovať až do 1,5 % enzýmov, môže obsahovať až do 1,8 % bentonitu

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky

1.12.13

Draff (1)

pevný produkt z výroby obilninovej whisky. Pozostáva zo zvyškov sladových obilnín po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení extraktu usadzovaním

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky

1.12.14

Mash Filter Grains

pevný produkt získaný z výroby piva, sladového extraktu a whisky. Pozostáva zo zvyškov mletého sladu a prípadne aj iných prídavkov bohatých na cukor alebo škrob po extrakcii horúcou vodou. V typickom prípade sa uvádza na trh vo vlhkej forme po odstránení extraktu lisovaním.

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 88 %

ak vlhkosť < 65 %:

— dusíkaté látky

1.12.15

Pot ale

produkt, ktorý zostal v destilačnom prístroji z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare

dusíkaté látky, ak > 10 %

1.12.16

Sirup Pot ale

produkt z prvej destilácie (sfermentovaného sladu) v sladovníckom liehovare vyrobený odparením výpalkov, ktoré zostali v destilačnom prístroji

vlhkosť, ak < 45 % alebo > 70 %

ak vlhkosť < 45 %:

dusíkaté látky

(1)   K tomuto názvu sa môže doplniť označenie druhu obilnín.

(2)   V angličtine sa používa výraz „maize“ alebo „corn“.

(3)   Ak sa tento produkt podrobil jemnejšiemu mletiu, k názvu sa môže pridať slovo „jemné“ alebo sa názov môže nahradiť zodpovedajúcim pomenovaním.

2.    Semená olejnín, olejnaté plody a z nich získané produktyČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

2.1.1

Výlisky z Babassu

produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových orechov Babassu odrôd Orbignya

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.2.1

Semeno ľaničníka siateho

semená Camelina sativa L. Crantz

 

2.2.2

Výlisky z ľaničníka siateho

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien ľaničníka siateho

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.2.3

Múčka z ľaničníka siateho

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov semien ľaničníka siateho

dusíkaté látky

2.3.1

Kakaové škrupiny

tegumenty sušených a pražených bôbov Theobroma cacao L.

vláknina

2.3.2

Kakaové šupky

produkt získaný spracovaním bôbov Theobroma cacao L.

vláknina

dusíkaté látky

2.3.3

Kakaový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný extrakciou suchých a pražených kakaových bôbov Theobroma cacao L., z ktorých bola odstránená časť šupiek

dusíkaté látky

vláknina

2.4.1

Kokosové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.4.2

Kokosové výlisky hydrolyzované

produkt z výroby oleja získaný lisovaním a enzymatickou hydrolýzou vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.4.3

Kokosová múčka

produkt z výroby oleja získaný extrakciou vysušeného jadra (endospermu) a vonkajšieho obalu (tegumentu) semena kokosovej palmy Cocos nucifera L.

dusíkaté látky

2.5.1

Bavlníkové semená

semená bavlníka Gossypium spp., z ktorých bola odstránená vláknina. Produkt môže byť chránený v bachore

 

2.5.2

Bavlníkový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný extrakciou semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina a časť šupiek. (Maximálny obsah vlákniny 22,5 % v sušine). Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

2.5.3

Bavlníkové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien bavlníka, z ktorých bola odstránená vláknina

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.6.1

Podzemnicové výlisky z čiastočne lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný lisovaním čiastočne olúpanej podzemnice olejnej Arachis hypogaea L. a iných druhov Arachis.

(Maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine)

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.6.2

Podzemnicový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov čiastočne olúpanej podzemnice olejnej (maximálny obsah vlákniny 16 % v sušine)

dusíkaté látky

vláknina

2.6.3

Podzemnicové výlisky z lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný lisovaním olúpaných semien podzemnice olejnej

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.6.4

Podzemnicový extrahovaný šrot z lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov olúpaných semien podzemnice olejnej

dusíkaté látky

vláknina

2.7.1

Kapokové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien kapoka (Ceiba pentadra L. Gaertn.)

dusíkaté látky

vláknina

2.8.1

Ľanové semená

semená ľanu Linum usitatissimum L. (minimálna botanická čistota 93 %) celé, vyhladené alebo pomleté. Produkt môže byť chránený v bachore

 

2.8.2

Ľanové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.8.3

Ľanový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou ľanových výliskov. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.8.4

Krmivo z ľanových výliskov

produkt z výroby oleja získaný lisovaním ľanových semien. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do:

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.8.5

Krmivo z ľanového extrahovaného šrotu

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou ľanových výliskov. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.9.1

Horčicové otruby

produkt z výroby horčice (Brassica juncea L.). Pozostáva z fragmentov vonkajších obalov a čiastočiek zrna

vláknina

2.9.2

Extrahovaný šrot z horčicových semien

Produkt získaný extrakciou prchavého horčicového oleja z horčicových semien

dusíkaté látky

2.10.1

Nigerové semená

semená rastliny niger Guizotia abyssinica (L. F.) Cass

 

2.10.2

Nigerové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny niger (popol nerozpustný v HCl: maximálne 3,4 %)

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.11.1

Olivový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný extrakciou lisovaných olív Olea europea L., podľa možnosti čo najviac oddelený od častí jadier

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.11.2

Krmivo z odtučnenej olivovej múčky

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov olivového extrahovaného šrotu, podľa možnosti čo najviac oddelený od častí jadier. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku

dusíkaté látky

vláknina

2.11.3

Odtučnená olivová múčka

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov olivového extrahovaného šrotu, podľa možnosti čo najviac oddelený od častí jadier.

dusíkaté látky

vláknina

2.12.1

Palmojadrové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním palmových jadier Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L. H. Bailey (Elaeis melanococca auct.), z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.12.2

Palmojadrový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný extrakciou palmových jadier, z ktorých bola v najväčšej možnej miere odstránená tvrdá šupka

dusíkaté látky

vláknina

2.13.1

Tekvicové a dyňové semená

semená Cucurbita pepo L. a rastlín rodu Cucurbita

 

2.13.2

Tekvicové a dyňové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien Cucurbita pepo a rastlín rodu Cucurbita

dusíkaté látky

tuk

2.14.1

Repkové semeno (1)

semená repky Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. indického sarsonu Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk. Minimálna botanická čistota 94 %. Produkt môže byť chránený v bachore

 

2.14.2

Repkové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.14.3

Repkový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov repkových semien. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.14.4

Repkové semeno, extrudované

produkt získaný z celej repky úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

tuk

2.14.5

Bielkovinový koncentrát z repkového semena

produkt z výroby oleja získaný oddelením bielkovinovej frakcie repkového semena alebo výliskov z repkového semena

dusíkaté látky

2.14.6

Krmivo z repkových výliskov

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien repky. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.14.7

Krmivo z repkového extrahovaného šrotu

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov repkových semien. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.15.1

Požltové semeno

Semeno požltu Carthamus tinctorius L.

 

2.15.2

Požltový extrahovaný šrot z čiastočne lúpaných semien

produkt z výroby oleja získaný extrakciou čiastočne olúpaných požltových semien

dusíkaté látky

vláknina

2.15.3

Požltové šupky

produkt získaný počas lúpania požltových semien

vláknina

2.16.1

Sezamové semeno

Semená Sesamum indicum L.

 

2.17.1

Sezamové semeno, čiastočne olúpané

produkt z výroby oleja získaný odstránením časti šupiek

dusíkaté látky

vláknina

2.17.2

Sezamové šupky

produkt získaný počas lúpania sezamových semien

vláknina

2.17.3

Sezamové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien rastliny sezamu (popol nerozpustný v HCl: maximálne 5 %)

dusíkaté látky

vláknina

tuk

2.18.1

Toastované sójové bôby

sójové bôby (Glycine max L. Merr.) podrobené primeranej tepelnej úprave (ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.). Produkt môže byť chránený v bachore

 

2.18.2

Sójové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien sóje

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.18.3

Sójový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a primeranej tepelnej úprave (ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.).

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

ak > 8 % v sušine

2.18.4

Extrahovaný šrot z lúpanej sóje

produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a primeranej tepelnej úprave (ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × min.). Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.18.5

Sójové šupky

produkt získaný počas lúpania sójových bôbov

vláknina

2.18.6

Sójové bôby, extrudované

produkt získaný zo sójových bôbov úpravou vo vlhkých, teplých podmienkach a pod tlakom zvyšujúcim želatinizáciu škrobu. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

tuk

2.18.7

Sójový bielkovinový koncentrát

produkt získaný z olúpaných, odtučnených sójových bôbov po druhej extrakcii alebo enzymatickom ošetrení s cieľom znížiť obsah bezdusíkatého extraktu. Môže obsahovať inaktivované enzýmy

dusíkaté látky

2.18.8

Sójová pasta; [sójová pasta]

produkt získaný počas extrakcie sójových bôbov na prípravu jedla

dusíkaté látky

2.18.9

Melasa zo sójových bôbov

produkt získaný počas spracúvania sójových bôbov

dusíkaté látky

tuk

2.18.10

Vedľajší produkt zo spracovania sójových bôbov

produkty získané pri spracúvaní sójových bôbov s cieľom získať potravinové prípravky zo sójových bôbov

dusíkaté látky

2.18.11

Sója (bôby)

sójové bôby (Glycine max L. Merr.)

ureázová aktivita, ak > 0,4 mg N/g × min.

2.18.12

Sója, vločky

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním vylúpaných sójových bôbov (ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.).

dusíkaté látky

2.18.13

Krmivo zo sójového extrahovaného šrotu

produkt z výroby oleja získaný zo sójových bôbov po extrakcii a primeranej tepelnej úprave (ureázová aktivita maximálne 0,4 mg N/g × min.). Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna)

— 1,3 % lecitínov

— 1,5 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

ak > 8 % v sušine

2.18.14

Krmivo z extrahovaného šrotu lúpanej sóje

produkt z výroby oleja získaný z lúpaných sójových bôbov po extrakcii a primeranej tepelnej úprave (ureázová aktivita maximálne 0,5 mg N/g × min.). Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna),

— 1,3 % lecitínov

— 1,5 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.18.15

Sójová bielkovina, fermentovaná (koncentrát)

produkt získaný z olúpaných, odtučnených sójových bôbov po mikrobiálnej fermentácii s cieľom znížiť obsah bezdusíkatého extraktu. Môže obsahovať aj mŕtve bunky a/alebo ich časti mikroorganizmov použitých pri fermentácii

dusíkaté látky

2.19.1

Slnečnicové semeno

semená slnečnice Helianthus annuus L. Produkt môže byť chránený v bachore

 

2.19.2

Slnečnicové výlisky

produkt z výroby oleja získaný lisovaním slnečnicových semien

dusíkaté látky

tuk

vláknina

2.19.3

Extrahovaný šrot zo slnečnicového semena

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien. Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

2.19.4

Extrahovaný šrot z lúpaného slnečnicového semena

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé šupky (maximálny obsah vlákniny 27,5 % v sušine)

dusíkaté látky

vláknina

2.19.5

Šupky zo slnečnicového semena

produkt získaný počas lúpania slnečnicových semien

vláknina

2.19.6

Krmivo z extrahovaného šrotu zo slnečnicového semena

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien. Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna),

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

2.19.7

Krmivo z extrahovaného šrotu lúpaného slnečnicového semena

produkt z výroby oleja získaný extrakciou a primeranou tepelnou úpravou výliskov slnečnicových semien, z ktorých bola odstránená časť šupiek alebo celé šupky Len ak sa vyrába v integrovaných zariadeniach na šrotovanie a rafináciu, môže obsahovať až do

— 1 % sumy použitej bieliacej hlinky a filtračnej pomocnej látky (napr. kremelina, amorfné kremičitany a oxid kremičitý, fylosilikáty a celulózové alebo drevné vlákna),

— 1,3 % lecitínov

— 2 % mydlového roztoku.

Maximálny obsah vlákniny: 27,5 % sušiny.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

2.19.8

Frakcia s vysokým obsahom bielkovín a nízkym obsahom celulózy z extrahovaného slnečnicového šrotu

produkt zo spracovania extrahovaného slnečnicového šrotu získaný mletím a frakcionáciou (preosievaním a frakcionáciou vzduchom) extrahovaného šrotu z lúpaného slnečnicového semena

minimálny obsah dusíkatých látok: 45 % pri 8 % vlhkosti.

Maximálny obsah vlákniny: 8 % pri 8 % vlhkosti.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

2.19.9

Frakcia s vysokým obsahom celulózy z extrahovaného slnečnicového šrotu

produkt zo spracovania extrahovaného slnečnicového šrotu získaný mletím a frakcionáciou (preosievaním a frakcionáciou vzduchom) extrahovaného šrotu z lúpaného slnečnicového semena

Maximálny obsah vlákniny: 38 % pri 8 % vlhkosti.

Minimálny obsah dusíkatých látok: 17 % pri 8 % vlhkosti.

Produkt môže byť chránený v bachore

dusíkaté látky

vláknina

2.20.1

Rastlinný olej a tuk (2)

olej a tuk získaný z olejnín alebo olejnatých plodov (okrem ricínového oleja z ricínovníka), môže byť odglejený, rafinovaný a/alebo stužený

vlhkosť, ak > 1 %

2.20.2

Použité rastlinné oleje z potravinárskeho priemyslu

rastlinné oleje, ktoré použili prevádzkovatelia potravinárskych podnikov v súlade s nariadením (ES) č. 852/2004 na účely varenia a ktoré neboli v kontakte s mäsom, so živočíšnymi tukmi, s rybami ani s vodnými živočíchmi

vlhkosť, ak > 1 %

2.21.1

Lecitíny

produkt získaný počas odstraňovania glejovitých látok zo surového oleja z olejnatých semien a olejnatých plodov vodou. Počas odstraňovania glejovitých látok zo surového oleja sa môže sa pridať kyselina citrónová, kyselina fosforečná, hydroxid sodný alebo enzýmy

 

2.22.1

Semeno konopy

kontrolované semená odrôd Cannabis sativa L. s maximálnym obsahom tetrahydrokanabinolu podľa nariadenia (ES) č. 1782/2003

 

2.22.2

Výlisky z konopy

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien konopy

dusíkaté látky

vláknina

2.22.3

Olej z konopy

olej získaný lisovaním rastlín a semien konopy

vlhkosť, ak > 1 %

2.23.1

Semeno maku

semená Papaver somniferum L.

 

2.23.2

Makový extrahovaný šrot

produkt z výroby oleja získaný extrakciou výliskov semena maku

dusíkaté látky

(1)   V prípade potreby sa môže pridať označenie „s nízkym obsahom glukozinolátu“, ako sa definuje v právnych predpisoch Únie. To platí pre všetky produkty z repkového semena.

(2)   Názov „rastlinný olej a tuk“ možno podľa potreby nahradiť výrazom „rastlinný olej“ alebo „rastlinný tuk“. Doplní sa k nemu druh rastliny a prípadne časť rastliny. Uvedie sa, či olej(-e) a/alebo tuk(-y) je/sú surový(-é) alebo rafinovaný(-é).

3.    Semená strukovín a z nich získané produktyČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

3.1.1

Fazuľa, toastovaná

semená Phaseolus spp. alebo Vigna spp. podrobené primeranej tepelnej úprave. Produkt môže byť chránený v bachore

 

3.1.2

Fazuľový bielkovinový koncentrát

produkt získaný z oddelenej vody z plodov fazule pri výrobe škrobu

dusíkaté látky

3.2.1

Struky svätojánskeho chleba

sušené plody stromu svätojánskeho chleba Ceratonia siliqua L. s obsahom semena svätojánskeho chleba

vláknina

3.2.3

Šrotovaný svätojánsky chlieb

produkt získaný šrotovaním suchých plodov (bôbov) stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená svätojánskeho chleba

vláknina

3.2.4

Múčka zo svätojánskeho chleba [múka zo svätojánskeho chleba]

produkt získaný mikronizáciou suchých plodov (bôbov) stromu svätojánskeho chleba, z ktorých boli odstránené semená

vláknina

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

3.2.5

Klíčky svätojánskeho chleba

klíčky zo semien svätojánskeho chleba

dusíkaté látky

3.2.6

Výlisky z klíčkov svätojánskeho chleba

produkt z výroby oleja získaný lisovaním klíčkov svätojánskeho chleba

dusíkaté látky

3.2.7

Semená svätojánskeho chleba

semená získané zo strukov svätojánskeho chleba, ktoré pozostávajú z endospermu, šupiek a klíčkov

vláknina

3.2.8

Šupky zo semien svätojánskeho chleba

šupky zo semien svätojánskeho chleba získané vylúpaním semien svätojánskeho chleba

vláknina

3.3.1

Cícer baraní

semená Cicer arietinum L.

 

3.4.1

Vika šošovicová

semená Ervum ervilia L.

 

3.5.1

Semeno senovky gréckej

semeno senovky gréckej (Trigonella foenum-graecum)

 

3.6.1

Guarová múčka

produkt získaný po extrakcii rastlinného slizu zo semien guarových bôbov Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

dusíkaté látky

3.6.2

Múčka z guarových klíčkov

produkt extrakcie rastlinného slizu z klíčkov semien guarových bôbov

dusíkaté látky

3.7.1

Bôb konský

semená Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.

 

3.7.2

Vločky z bôbu konského

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním olúpaného bôbu konského

škrob

dusíkaté látky

3.7.3

Šupky bôbu konského; [šupky bôbu obyčajného]

produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä z vonkajších obalov

vláknina

dusíkaté látky

3.7.4

Bôb konský, lúpaný

produkt získaný počas lúpania semien bôbu konského pozostávajúci najmä jadier bôbov bôbu konského

dusíkaté látky

vláknina

3.7.5

Bielkovina z bôbu konského

produkt získaný mletím a frakcionáciou bôbu konského vzduchom

dusíkaté látky

3.8.1

Šošovica

semená Lens culinaris a.o. Medik

 

3.8.2

Šupky šošovice

produkt získaný počas lúpania šošovicových semien

vláknina

3.9.1

Lupina sladká

semená Lupinus spp. s nízkym obsahom horkých semien

 

3.9.2

Lupina sladká, lúpaná

lúpané semená lupiny

dusíkaté látky

3.9.3

Šupky lupiny; [šupky lupiny]

produkt získaný počas lúpania semien lupiny pozostávajúci najmä z vonkajších obalov

dusíkaté látky

vláknina

3.9.4

Extrahovaná lupina

produkt získaný po extrakcii zložiek lupiny

vláknina

3.9.5

Mlynské zvyšky lupiny

produkt získaný počas výroby lupinovej múky z lupiny. Pozostáva najmä z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek

dusíkaté látky

vláknina

3.9.6

Lupinová bielkovina

produkt získaný z oddelenej vody z plodov lupiny pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácii vzduchom

dusíkaté látky

3.9.7

Múčka z lupinovej bielkoviny

produkt spracovania lupiny na výrobu múčky s vysokým obsahom proteínu

dusíkaté látky

3.10.1

Fazuľa mungo

bôby Vigna radiata L.

 

3.11.1

Hrach

semená Pisum spp. Produkt môže byť chránený v bachore

 

3.11.2

Hrachové otruby

produkt získaný počas výroby hrachovej múčky. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia hrachu

vláknina

3.11.3

Hrachové vločky

produkt získaný naparovaním alebo mikronizáciou použitím infračerveného žiarenia a valcovaním vylúpaných semien hrachu

škrob

3.11.4

Hrachová múka

produkt získaný počas mletia hrachu

dusíkaté látky

3.11.5

Hrachové šupky

produkt získaný počas výroby hrachovej múčky z hrachu. Pozostáva najmä zo šupiek odstránených počas lúpania a čistenia a v menšej miere z endospermu

vláknina

3.11.6

Hrach, lúpaný

vylúpané semená hrachu

dusíkaté látky

vláknina

3.11.7

Hrachové mlynské zvyšky

produkt získaný počas výroby hrachovej múky. Pozostáva najmä z častíc kotyledonu a v menšej miere zo šupiek

dusíkaté látky

vláknina

3.11.8

Zvyšky po preosiatí hrachu

produkt z mechanického preosiatia, ktorý pozostáva z frakcií hrachových jadier oddelených pred ďalšou úpravou

vláknina

3.11.9

Hrachová bielkovina

produkt získaný z oddelenej vody z plodov hrachu pri výrobe škrobu alebo po mletí a frakcionácii vzduchom, môže byť čiastočne hydrolyzovaný.

dusíkaté látky

3.11.10

Extrahovaný hrach

produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z vnútornej vlákniny a škrobu

vlhkosť, ak < 70 % alebo > 85 %

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

3.11.11

Hrachová šťava

produkt získaný mokrou extrakciou škrobu a bielkoviny z hrachu. Pozostáva najmä z rozpustných bielkovín a oligosacharidov

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 85 %

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

dusíkaté látky

3.11.12

Hrachová vláknina

produkt získaný extrakciou po pomletí a preosiatí lúpaného hrachu

vláknina

3.12.1

Vika

semená Vicia sativa L. var. sativa a iné odrody

 

3.13.1

Hrachor siaty

semená Lathyrus sativus L. podrobené primeranej tepelnej úprave.

metóda tepelnej úpravy

3.14.1

Vika monantha

semená Vicia monanthos Desf.

 

4.    Hľuzy, korene a z nich získané produktyČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

4.1.1

Cukrová repa

koreň Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell.

 

4.1.2

Skrojky cukrovej repy

čerstvý produkt z výroby cukru pozostávajúci najmä z očistených častí cukrovej repy a prípadne s časťami jej listov

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 50 %

4.1.3

(Repný) cukor; [sacharóza]

cukor extrahovaný z cukrovej repy s použitím vody

 

4.1.4

Melasa z (cukrovej) repy

sirupovitý produkt získaný počas výroby alebo rafinácie cukru z cukrovej repy. Môže obsahovať až do 0,5 protipeniacich činidiel, 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku, 2 % sulfátu a 0,25 % sulfitu

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.5

Melasa z (cukrovej) repy, čiastočne odcukrená a/alebo zbavená betaínu

produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy a/alebo betaínu z melasy z cukrovej repy s použitím vody. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu a 0,25 % sulfitu

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.6

Melasa z izomaltulózy

nekryštalizovaná frakcia z výroby izomaltulózy enzymatickou premenou sacharózy z cukrovej repy

vlhkosť, ak > 40 %

4.1.7

Cukrovarské rezky mokré

produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody. Minimálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 82 % alebo > 92 %

4.1.8

Cukrovarské rezky lisované

produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru je nízky a blíži sa k nule v dôsledku (mliečnej) fermentácie. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.9

Cukrovarské rezky lisované, melasované

produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody, ktoré boli mechanicky lisované a ku ktorým bola pridaná melasa. Maximálny obsah vlhkosti: 82 %. Obsah cukru sa znižuje v dôsledku (mliečnej) fermentácie. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.1.10

Cukrovarské rezky sušené

produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody a ktoré boli mechanicky lisované a vysušené. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza, ak > 10,5 %

4.1.11

Cukrovarské rezky sušené, melasované

produkt z výroby cukru pozostávajúci z plátkov cukrovej repy, z ktorých bol cukor extrahovaný použitím vody, ktoré boli mechanicky lisované a sušené a ku ktorým bola pridaná melasa. Môže obsahovať až do 0,5 % protipeniacich činidiel a 2 % sulfátu

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

4.1.12

Cukrový sirup

produkt získaný spracovaním cukru a/alebo melasy. Môže obsahovať až do 0,5 % sulfátu a 0,25 % sulfitu

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 35 %

4.1.13

Cukrové rezky, varené

produkt z výroby jedlého sirupu z cukrovej repy, ktorý môže byť lisovaný alebo sušený

ak sušený:

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

ak lisovaný:

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 % sušiny

vlhkosť, ak < 50 %

4.1.14

Fruktooligosacharidy

produkt získaný z cukrovej repy enzymatickým procesom

vlhkosť, ak > 28 %

4.1.15

Melasa z (cukrovej) repy, bohatá na betaín, kvapalná/suchá (1)

produkt získaný po extrakcii cukru s použitím vody a po ďalšej filtrácii melasy z cukrovej repy. Takýto produkt obsahuje zložky melasy a väčšie množstvo prirodzene sa vyskytujúceho betaínu než bežná melasa. Môže byť sušený.

Môže obsahovať až do 0,5 protipeniacich činidiel, 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku, 2 % sulfátu a 0,25 % sulfitu

obsah betaínu

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 14 %

4.1.16

Izomaltulóza

izomaltulóza ako kryštalická monohydrátová látka. Získava sa enzymatickou premenou sacharózy z cukrovej repy

 

4.2.1

Šťava z cukrovej repy

šťava z lisovania červenej repy (Beta vulgaris convar. crassa var. conditiva) s následnou koncentráciou a pasterizáciou, ktorá si zachová typickú zeleninovú chuť a arómu.

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.3.1

Mrkva

koreň žltej alebo červenej mrkvy Daucus carota L.

 

4.3.2

Mrkvové šupky, naparené

vlhký produkt z odvetvia spracovania mrkvy pozostávajúci zo šupiek odstránených z koreňov mrkvy naparením, ku ktorému môže byť pridaný odtečený rôsolovitý mrkvový škrob. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak > 97 %

4.3.3

Mrkvové oškrabky

vlhký produkt získaný mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní mrkvy a zvyškov mrkvy. Produkt môže byť podrobený tepelnej úprave. Maximálny obsah vlhkosti: 97 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak > 97 %

4.3.4

Mrkvové vločky

produkt získaný vločkovaním koreňov žltej alebo červenej mrkvy, ktorý je následne vysušený

 

4.3.5

Mrkva sušená

korene žltej alebo červenej mrkvy bez ohľadu na spôsob spracovania, ktoré sú následne vysušené

vláknina

4.3.6

Krmivo z mrkvy, sušené

produkt zložený z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené

vláknina

4.4.1

Korene čakanky

korene Cichorium intybus L.

 

4.4.2

Skrojky čakanky

čerstvý produkt zo spracovania čakanky. Pozostáva prevažne z očistených častí čakanky a častí listov

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak < 50 %

4.4.3

Semeno čakanky

semeno Cichorium intybus L.

 

4.4.4

Dužina čakanky, lisovaná

produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty a voda boli čiastočne odstránené. Môže obsahovať až do 1 % sulfátu a 0,2 % sulfitu

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

vlhkosť, ak < 65 % alebo > 82 %

4.4.5

Rezky z čakanky, sušené

produkt z výroby inulínu z koreňov Cichorium intybus L. pozostávajúci z extrahovaných a mechanicky lisovaných plátkov čakanky a následne vysušený. (Rozpustné) čakankové uhľohydráty boli čiastočne extrahované. Môže obsahovať až do 2 % sulfátu a 0,5 % sulfitu

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.6

Múčka z koreňov čakanky

produkt získaný rezaním, sušením a mletím koreňov čakanky. Môže obsahovať až do 1 % protispekavých látok

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.4.7

Melasa čakanky

produkt zo spracovania čakanky získaný počas výroby inulínu a oligofruktózy. Melasa z čakanky pozostáva z organického rastlinného materiálu a minerálov. Môže obsahovať až do 0,5 % protipeniacich činidiel.

dusíkaté látky

popol

vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.8

Vinas z čakanky

vedľajší produkt zo spracovania čakanky získaný po oddelení inulínu a oligofruktózy a po ionovýmennej elúcii. Vinas z čakanky pozostáva z organického rastlinného materiálu a minerálov. Môže obsahovať až do 1 % protipeniacich činidiel

dusíkaté látky

popol

vlhkosť, ak < 30 % alebo > 40 %

4.4.9

Inulín (2)

inulín je fruktán extrahovaný z koreňov Cichorium intybus L., Inula helenium alebo Helianthus tuberosus; surový inulín môže obsahovať až do 1 % sulfátu a 0,5 % sulfitu

 

4.4.10

Oligofruktózový sirup

produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L.; surový oligofruktózový sirup môže obsahovať až do 1 % sulfátu a 0,5 % sulfitu

vlhkosť, ak < 20 % alebo > 30 %

4.4.11

Oligofruktóza, sušená

produkt získaný čiastočnou hydrolýzou inulínu z Cichorium intybus L. a následným sušením

 

4.5.1

Cesnak, sušený

biely až žltý prášok čistého mletého cesnaku Allium sativum L.

 

4.6.1

Maniok; [tapioka]; [kassava]

korene Manihot esculenta Crantz bez ohľadu na spôsob ich spracovania

vlhkosť, ak < 60 % alebo > 70 %

4.6.2

Maniok, sušený; [tapioka, sušená]

korene manioku bez ohľadu na spôsob ich spracovania, ktoré sú následne vysušené.

škrob

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.1

Cibuľové výlisky

vlhký produkt získaný počas spracúvania cibule (rodu Allium) a pozostáva zo šupiek a celých cibúľ. Ak je získaný z procesu výroby cibuľového oleja, pozostáva väčšinou z varených zvyškov cibule

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.7.2

Cibuľa, smažená

ošúpané a obalené kúsky cibule, ktoré sú potom smažené

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

tuk

4.7.3

Cibuľová šťava, sušená

suchý produkt, ktorý sa získava zo spracúvania cibule. Získava sa extrakciou alkoholom a/alebo vodou; frakcia vody alebo alkoholu sa oddeľuje a suší rozprašovaním. Pozostáva najmä z uhľohydrátov

vláknina

4.8.1

Zemiaky

hľuzy Solanum tuberosum L.

vlhkosť, ak < 72 % alebo > 88 %

4.8.2

Zemiaky, ošúpané

zemiaky, z ktorých je odstránená šupa pomocou pary

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.3

Zemiakové šupky, naparené

vlhký produkt z odvetvia spracovania zemiakov pozostávajúci zo šupiek odstránených z hľúz zemiaka pomocou pary, ku ktorému môže byť pridaný odtečený rôsolovitý zemiakový škrob. Môže byť vo forme kaše

vlhkosť, ak > 93 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.4

Odrezky zo zemiakov, surové

produkt získaný počas prípravy zemiakových produktov určených na ľudskú spotrebu zo zemiakov, ktoré boli ošúpané

vlhkosť, ak > 88 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.5

Zemiakové oškrabky

produkt získaný mechanickým oddeľovaním pri spracúvaní zemiakov a zvyškov zemiakov. Produkt môže byť podrobený tepelnej úprave

Vlhkosť, ak > 93 %;

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.6

Zemiaková kaša

blanšírovaný alebo prevarený a potom roztlačený zemiakový výrobok

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.7

Zemiakové vločky

produkt získaný valcovým sušením umytých, ošúpaných alebo neošúpaných naparených zemiakov

škrob

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

4.8.8

Zemiaková dužina

produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov

vlhkosť, ak < 77 % alebo > 88 %

4.8.9

Zemiaková dužina, sušená

sušený produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci z extrahovaných mletých zemiakov

 

4.8.10

Zemiaková bielkovina

produkt z výroby škrobu pozostávajúci hlavne z bielkovinových látok získaných po oddelení škrobu

dusíkaté látky

4.8.11

Zemiaková bielkovina, hydrolyzovaná

bielkovina získaná kontrolovanou enzymatickou hydrolýzou zemiakových bielkovín

dusíkaté látky

4.8.12

Zemiaková bielkovina, fermentovaná

produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny a následným sušením rozprašovaním

dusíkaté látky

4.8.13

Zemiaková bielkovina fermentovaná, tekutá

tekutý produkt získaný fermentáciou zemiakovej bielkoviny

dusíkaté látky

4.8.14

Zemiaková šťava, koncentrovaná

koncentrovaný produkt z výroby zemiakového škrobu pozostávajúci zo zvyškov po čiastočnom odstránení vlákniny, bielkovín a škrobov z celej zemiakovej dužiny a odparení časti vody

vlhkosť, ak < 50 % alebo > 60 %

ak vlhkosť < 50 %:

— dusíkaté látky

— popol

4.8.15

Zemiakové granule

zemiaky po umytí, ošúpaní, zmenšení ich veľkosti (krájaním, vločkovaním atď.) a sušení

 

4.9.1

Sladký zemiak

hľuzy Ipomoea batatas L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania

vlhkosť, ak < 57 % alebo > 78 %

4.10.1

Jeruzalemské artičoky; [topinambur]

hľuzy Helianthus tuberosus L. bez ohľadu na spôsob ich spracovania

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 80 %

(1)   Výrazy sa líšia najmä z hľadiska obsahu vlhkosti a majú sa používať tak, ako je to vhodné.

(2)   K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

5.    Iné semená a plody a z nich získané produktyČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

5.1.1

Žaluď

Celé plody duba letného Quercus robur L., duba zimného Quercus petraea (Matt.) Liebl., duba korkového Quercus suber L. alebo iných druhov duba

 

5.1.2

Žaluď, lúpaný

produkt získaný počas lúpania žaluďa

dusíkaté látky

vláknina

5.2.1

Mandľa

celé alebo zlomkové plody Prunus dulcis so šupkami alebo bez nich

 

5.2.2

Mandľové šupky

mandľové šupky získané z olúpaných mandľových semien fyzikálnym oddeľovaním od jadier a mleté

vláknina

5.2.3

Výlisky z mandľových jadier

produkt z výroby oleja získaný lisovaním mandľových jadier

dusíkaté látky

vláknina

5.3.1

Semeno anízu

semená Pimpinella anisum.

 

5.4.1

Jablková dužina, sušená; [jablkové výlisky, sušené]

produkt získaný z výroby šťavy z Malus domestica alebo cidru. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú vysušené. Môže byť depektinizovaný

vláknina

5.4.2

Jablková dužina, lisovaná; [Jablkové výlisky, lisované]

vlhký produkt získaný z výroby jablkovej šťavy alebo cidru. Pozostáva hlavne z vnútornej dužiny a vonkajších obalov, ktoré sú lisované. Môže byť depektinizovaný

vláknina

5.4.3

Jablková melasa

produkt získaný po výrobe pektínu z jablkovej dužiny. Môže byť depektinizovaný

dusíkaté látky

vláknina

oleje a tuky, ak > 10 %

5.5.1

Semeno cukrovej repy

semená cukrovej repy

 

5.6.1

Pohánka

semená Fagopyrum esculentum

 

5.6.2

Pohánkové šupky a otruby

produkt získaný počas mletia pohánkových zŕn

vláknina

5.6.3

Pohánkové mlynské zvyšky

produkt z výroby múky získaný z preosiatej pohánky. Pozostáva hlavne z častíc endospermu s jemnými zlomkami vonkajších obalov a s malým množstvom rôznych častí zŕn. Nesmie obsahovať viac ako 10 % vlákniny

vláknina

škrob

5.7.1

Semeno červenej kapusty

semená Brassica oleracea var. capitata f. Rubra

 

5.8.1

Semeno lesknice kanárskej

semená Phalaris canariensis

 

5.9.1

Semená rasce

semená Carum carvi L.

 

5.12.1

Zlomky gaštanov

produkt z výroby gaštanovej múky pozostávajúci hlavne z častíc endospermu s jemnými fragmentmi obalov a malým množstvom zvyškov gaštanu (Castanea spp.)

dusíkaté látky

vláknina

5.13.1

Citrusové výlisky (1)

produkt získaný lisovaním citrusových plodov Citrus (L.) spp. alebo počas výroby citrusovej šťavy. Môže byť depektinizovaný. Môže obsahovať súhrnne až do 1 % metanolu, etanolu a propán-2-olu v prepočte na sušinu

vláknina

5.13.2

Citrusové výlisky, sušené (1)

produkt získaný lisovaním citrusových plodov alebo počas výroby citrusovej šťavy, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný. Môže obsahovať súhrnne až do 1 % metanolu, etanolu a propán-2-olu v prepočte na sušinu

vláknina

5.14.1

Semeno ďateliny lúčnej

semená Trifolium pratense L.

 

5.14.2

Semeno ďateliny plazivej

semená Trifolium repens L.

 

5.15.1

Kávové šupky

produkt získaný z olúpaných semien rastliny Coffea

vláknina

5.16.1

Semeno nevädze poľnej

semená Centaurea cyanus L.

 

5.17.1

Semeno uhorky siatej

semená Cucumis sativus L.

 

5.18.1

Semeno cyprusu

semená Cupressus L.

 

5.19.1

Plody datle

plody Phoenix dactylifera L. Môžu byť sušené

 

5.19.2

Semeno datle

celé semená Phoenix dactylifera L.

vláknina

5.20.1

Semeno feniklu

semená Foeniculum vulgare Mill.

 

5.21.1

Plody figy

plody Ficus carica L. Môžu byť sušené

 

5.22.1

Ovocné jadierka (2)

produkt pozostávajúci z vnútorných jedlých semien orechov alebo ovocných kôstok

 

5.22.2

Ovocná dužina (2)

produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré. Môže byť depektinizovaný.

vláknina

5.22.3

Ovocná dužina, sušená (2)

produkt získaný počas výroby ovocnej šťavy a ovocného pyré, ktorý je následne vysušený. Môže byť depektinizovaný

vláknina

5.23.1

Žerucha siata

semená Lepidium sativum L.

vláknina

5.24.1

Trávové semená

semená tráv čeľadí Poaceae, Cyperaceae a Juncaceae

 

5.25.1

Hroznové jadierka

jadierka Vitis L. oddelené od hroznovej dužiny, z ktorých nebol odstránený olej

tuk

vláknina

5.25.2

Múčka z hroznových jadierok

produkt získaný počas extrakcie oleja z hroznových jadierok

vláknina

5.25.3

Hroznové výlisky [matoliny]

hroznová dužina, rýchlo vysušená po extrakcii alkoholu, z ktorej bolo odstránených podľa možnosti čo najviac stopiek a jadierok

vláknina

5.25.4

Šťava z hroznových jadierok

produkt získaný z hroznových jadierok po výrobe hroznovej šťavy. Pozostáva najmä z uhľohydrátov. Môže byť koncentrovaný

vláknina

5.26.1

Lieskové orechy

celé alebo zlomkové plody Corylus (L.) spp. so šupkami alebo bez nich

 

5.26.2

Výlisky z lieskových orechov

produkt z výroby oleja získaný lisovaním jadier lieskových orechov

dusíkaté látky

vláknina

5.27.1

Pektín

pektín sa získava vodnou extrakciou (prírodných druhov) vhodného rastlinného materiálu, zvyčajne citrusových plodov alebo jabĺk. Ako organické zrážadlo sa použije iba metanol, etanol a propán-2-ol. Môže obsahovať súhrnne až do 1 % metanolu, etanolu a propán-2-olu v prepočte na sušinu. Pektín pozostáva hlavne z čiastočných metylových esterov kyseliny polygalakturónovej a ich amónnych, sodných, draselných a vápenatých solí

 

5.28.1

Semená perily

semená Perilla frutescens L. a produkty z jej mletia

 

5.29.1

Píniové orechy

semená Pinus (L.) spp.

 

5.30.1

Pistáciové orechy

plody Pistacia vera L.

 

5.31.1

Semeno skorocelu

semená Plantago (L.) spp.

 

5.32.1

Reďkovkové semeno

semená Raphanus sativus L.

 

5.33.1

Špenátové semeno

semená Spinacia oleracea L.

 

5.34.1

Semeno bodliaka

semená Carduus marianus L.

 

5.35.1

Paradajková dužina [paradajkové výlisky]

produkt získaný lisovaním paradajok Solanum lycopersicum L. počas výroby paradajkovej šťavy. Pozostáva hlavne z paradajkovej šupky a semien

vláknina

5.36.1

Semená rebríčka obyčajného

semená Achillea millefolium L.

 

5.37.1

Výlisky z marhuľových jadier

produkt z výroby oleja získaný lisovaním marhuľových jadier (Prunus armeniaca L.). Môže obsahovať kyanovodík

dusíkaté látky

vláknina

5.38.1

Výlisky z čiernej rasce

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien čiernej rasce (Bunium persicum L.)

dusíkaté látky

vláknina

5.39.1

Výlisky z boráka lekárskeho

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien boráka lekárskeho (Borago officinalis L.).

dusíkaté látky

vláknina

5.40.1

Výlisky z prvosienky obyčajnej

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien prvosienky obyčajnej (Oenothera L.)

dusíkaté látky

vláknina

5.41.1

Výlisky z granátovníka púnskeho

produkt z výroby oleja získaný lisovaním semien granátovníka púnskeho (Punica granatum L.)

dusíkaté látky

vláknina

5.42.1

Výlisky z jadier vlašských orechov

produkt z výroby oleja získaný lisovaním jadier vlašských orechov (Juglans regia L.).

dusíkaté látky

vláknina

(1)   K názvu sa v prípade potreby doplní slovo „depektinizovaný“.

(2)   K názvu sa doplní označenie rastlinného druhu

6.    Úsušky a objemové krmivá a produkty z nich získanéČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

6.1.1

Listy repy

listy Beta spp.

 

6.2.1

Obilniny (1)

celé rastliny alebo časti daného druhu. Môžu byť sušené, čerstvé alebo silážované

 

6.3.1

Slama z obilnín (1)

slama z obilnín

 

6.3.2

Slama z obilnín upravená (1) (2)

produkt získaný vhodnou úpravou slamy z obilia

sodík, pri úprave pomocou NaOH

6.4.1

Ďatelinová múčka

produkt získaný sušením a mletím ďateliny Trifolium spp. Môže obsahovať až do 20 % lucerny (Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn) alebo iné objemové krmivo sušené a pomleté súčasne s ďatelinou

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.5.1

Múčka z objemového krmiva (3); [trávna múčka] (3); [zelená múčka] (3)

produkt získaný sušením a mletím a v niektorých prípadoch stláčaním objemového krmiva

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.1

Tráva, sušená na poli; [seno]

druh akejkoľvek trávy, vysušenej na poli

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.2

Tráva, sušená pri vysokej teplote

produkt získaný z trávy (akejkoľvek odrody), ktorá bola umelo dehydrovaná (v akejkoľvek forme)

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.6.3

Tráva; byliny; strukoviny; [zelené objemové krmivá]

čerstvé, silážované alebo sušené plodiny pozostávajúce z trávy, strukovín alebo bylín všeobecne opísané ako siláž, senáž, seno alebo zelené objemové krmivá

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.7.1

Konopná múka

múka mletá zo sušených listov Cannabis sativa L.

dusíkaté látky

6.7.2

Konopná vláknina

produkt získaný počas spracovania konopy, sfarbený na zeleno, vysušený, vláknitý

 

6.8.1

Slama z bôbu konského

slama z bôbu konského [Vicia faba L. ssp. faba var. equina Pers. a var. minuta (Alef.) Mansf.]

 

6.9.1

Ľanová slama

Slama z ľanu (Linum usitatissimum L.).

 

6.10.1

Lucerna; [alfalfa]

rastliny Medicago sativa L. a Medicago var. Martyn alebo ich časti

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.2

Lucerna sušená na poli; [alfalfa sušená na poli]

lucerna sušená na poli

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.3

Lucerna, sušená pri vysokej teplote; [alfalfa, sušená pri vysokej teplote]

lucerna umelo dehydrovaná, v akejkoľvek forme

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.4

Lucerna, extrudovaná; [alfalfa, extrudovaná]

pelety alfalfa, ktoré boli extrudované

 

6.10.5

Lucernová múčka (4); [múčka z alfalfa] (4)

produkt získaný sušením a mletím lucerny. Môže obsahovať až do 20 % ďateliny alebo iných objemových krmív vysušených a pomletých zároveň s lucernou

dusíkaté látky

vláknina

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 % sušiny

6.10.6

Lucernové výlisky; [výlisky alfalfa]

sušený produkt získaný lisovaním šťavy z lucerny

dusíkaté látky

vláknina

6.10.7

Lucernový bielkovinový koncentrát; [bielkovinový koncentrát alfalfa]

produkt získaný umelým sušením frakcií lucernovej vylisovanej šťavy, ktoré boli oddelené odstredením a tepelne upravené s cieľom vyzrážať bielkoviny

dusíkaté látky

karotén

6.10.8

Lucernová tekutá frakcia

produkt získaný po extrakcii bielkovín z lucernovej šťavy, môže byť sušený

dusíkaté látky

6.11.1

Kukuričná siláž

silážované rastliny Zea mays L. ssp. mays alebo ich časti

 

6.12.1

Hrachová slama

slama Pisum spp.

 

6.13.1

Repková slama

slama Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., kapusty poľnej trojdielnej Brassica napus L. var. glauca (Roxb.) O.E. Schulz a repky Brassica rapa ssp. oleifera (Metzg.)

 

(1)   K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

(2)   K názvu sa musí doplniť uvedenie spôsobu vykonanej úpravy.

(3)   K názvu sa môže doplniť druh objemového krmiva.

(4)   Výraz „múčka“ možno nahradiť výrazom „pelety“. K názvu možno doplniť metódu sušenia.

7.    Iné rastliny, riasy a z nich získané produktyČíslo

Názov

Opis

Povinné údaje

7.1.1

Riasy (1)

riasy, živé alebo spracované vrátane čerstvých, chladených alebo mrazených rias. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.2

Sušené riasy (1)

produkt získaný sušením rias. Tento produkt môže byť premytý s cieľom znížiť obsah jódu a riasy môžu byť inaktivované. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.3

Múčka z rias (1)

produkt z výroby oleja z rias získaný extrakciou rias. Riasy boli inaktivované. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

dusíkaté látky

tuk

popol

7.1.4

Olej z rias (1)

Olej získaný extrakciou z rias. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

vlhkosť, ak > 1 %

7.1.5

Extrakt z rias (1); [frakcia z rias] (1)

vodný alebo alkoholový extrakt rias, ktorý obsahuje prevažne uhľohydráty. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

 

7.1.6

Múčka z morských rias

produkt získaný sušením a drvením makrorias, konkrétne hnedých morských rias. Tento produkt môže byť premytý s cieľom znížiť obsah jódu. Môže obsahovať až do 0,1 % protipeniacich činidiel

popol

7.3.1

Kôra (1)

vyčistená a usušená kôra stromov alebo kríkov

vláknina

7.4.1

Kvety (1), sušené

všetky časti sušených kvetov jedlých rastlín a ich frakcie

vláknina

7.5.1

Brokolica, sušená

produkt získaný sušením rastliny Brassica oleracea L. po umytí, zmenšení veľkosti (krájaním, vločkovaním atď.) a odstránení obsahu vody.

 

7.6.1

Melasa z (cukrovej) trstiny

sirupovitý produkt získaný počas výroby alebo rafinácie cukru zo Saccharum L. Môže obsahovať až do 0,5 % protipeniacich činidiel, 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku, 3,5 % sulfátu a 0,25 % sulfitu.

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 30 %

7.6.2

Melasa z (cukrovej) trstiny, čiastočne odcukrená

produkt získaný po ďalšej extrakcii sacharózy z melasy z cukrovej trstiny s použitím vody.

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 28 %

7.6.3

(Trstinový) cukor [sacharóza]

cukor extrahovaný z cukrovej trstiny s použitím vody

 

7.6.4

Trstinová bagasa

produkt získaný počas extrakcie cukru z cukrovej trstiny s použitím vody. Pozostáva najmä z vlákniny

vláknina

7.7.1

Listy, sušené (1)

sušené listy jedlých rastlín a ich frakcie

vláknina

7.8.1

Lignocelulóza

produkt získaný mechanickým spracovaním surového prírodného sušeného dreva, ktorý pozostáva najmä z lignocelulózy. Zohľadňuje sa prirodzený obsah stopových prvkov

vláknina

7.8.2

Celulózový prášok

produkt získaný rozkladom, oddelením lignínu a ďalším čistením celulózy z rastlinných vlákien neošetreného dreva a modifikovaný len mechanickým spracovaním. vlákno neutrálneho detergentu (NDF) minimálne 87 %

vláknina

7.9.1

Koreň sladkého drievka

koreň Glycyrrhiza L.

 

7.10.1

Mäta

produkt získaný sušením nadzemných častí rastlín Mentha apicata, Mentha piperita alebo Mentha viridis (L.) bez ohľadu na spôsob ich spracovania

 

7.11.1

Špenát, sušený

produkt získaný zo sušenia rastliny Spinacia oleracea L. bez ohľadu na spôsob jej spracovania

 

7.12.1

Juka, mohave

Yucca schidigera Roezl. rozomletá na prášok

vláknina

7.12.2

Šťava z Yucca schidigera

produkt získaný rezaním a lisovaním Yucca Schidigera pozostávajúci hlavne z uhľohydrátov

 

7.13.1

Rastlinné uhlie; [drevné uhlie]

produkt získaný zuhoľnatením organického rastlinného materiálu

vláknina

7.14.1

Drevo (1)

chemicky nespracované drevo alebo drevné vlákna

vláknina

7.15.1

Múčka z ľuľka sivolistého

produkt získaný sušením a mletím listov Solanum glaucophyllum,

vláknina

vitamín D3

(1)   K názvu sa doplní označenie druhu rastlín.

8.    Mliečne výrobky a z nich získané produkty

Kŕmne suroviny v tejto kapitole musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia (ES) č. 999/2001.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

8.1.1

Maslo a výrobky z masla

maslo a výrobky získané výrobou alebo spracovaním masla (napr. maslové sérum), pokiaľ sa neuvádzajú samostatne

dusíkaté látky

tuk

laktóza

vlhkosť, ak > 6 %

8.2.1

Cmar/sušený cmar (1)

produkt získaný pri mútení masla zo smotany alebo podobnými procesmi.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

tuk

laktóza

vlhkosť, ak > 6 %

8.3.1

Kazeín

produkt získaný z odstredeného mlieka alebo z cmaru sušením kazeínu vyzrážaného pomocou kyselín alebo syridla

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 10 %

8.4.1

Kazeinát

produkt extrahovaný zo syroviny alebo kazeínu použitím neutralizujúcich látok a sušením

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 10 %

8.5.1

Syr a výrobky zo syra

syr a výrobky vyrobené zo syra a produktov na báze mlieka

dusíkaté látky

tuk

8.6.1

Mledzivo/sušené mledzivo (1)

tekutina vylučovaná mliečnymi žľazami zvierat produkujúcich mlieko do piatich dní po pôrode. Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

dusíkaté látky

8.7.1

Vedľajšie mliečne produkty

produkty získané pri výrobe mliečnych výrobkov (vrátane, ale nie výhradne na: mliečne výrobky, ktoré sa už nepoužívajú ako potraviny, kal z odstrediviek alebo separátorov, preplachovaciu vodu, mliečne minerálne látky).

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

vlhkosť

dusíkaté látky

tuk

Celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

8.8.1

Fermentované mliečne výrobky

produkty získané fermentáciou mlieka (napr. jogurt atď.)

dusíkaté látky

tuk

8.9.1

Laktóza

cukor oddelený z mlieka alebo zo srvátky purifikáciou a sušením

vlhkosť, ak > 5 %

8.10.1

Mlieko/sušené mlieko (1)

bežná tekutina vylučovaná mliečnymi žľazami získaná z jedného dojenia alebo viacerých dojení. Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením.

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

8.11.1

Odstredené mlieko/sušené odstredené mlieko (1)

mlieko, ktorého obsah tuku bol znížený jeho oddelením.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 5 %

8.12.1

Mliečny tuk

produkt získaný odstreďovaním mlieka

tuk

8.13.1

Sušená mliečna bielkovina

produkt získaný sušením bielkovinových zložiek extrahovaných z mlieka chemickou alebo fyzikálnou úpravou

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

8.14.1

Kondenzované a odparené mlieko a produkty z nich

kondenzované a odparené mlieko a produkty získané výrobou alebo spracovaním týchto produktov

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

8.15.1

Mliečny permeát/sušený mliečny permeát (1)

produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) z kvapalnej fázy mlieka, z ktorého mohla byť čiastočne odstránená laktóza.

Môže sa upraviť reverznou osmózou, koncentráciou a/alebo sušením

popol

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.16.1

Mliečny bielkovinový koncentrát/sušený mliečny bielkovinový koncentrát (1)

produkt, ktorý ostane na membráne po filtrácii (ultrafiltrácii, nanofiltrácii alebo mikrofiltrácii) mlieka.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

dusíkaté látky

popol

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.17.1

Srvátka/sušená srvátka (1)

produkt z výroby syra, tvarohu alebo kazeínu alebo z podobných procesov.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

popol

8.18.1

Delaktózovaná srvátka/delaktózovaná sušená srvátka (1)

srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

popol

8.19.1

Srvátková bielkovina/sušená srvátková bielkovina (1)

produkt získaný sušením zložiek srvátkovej bielkoviny extrahovaných zo srvátky chemickou alebo fyzikálnou úpravou. Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

8.20.1

Demineralizovaná delaktózovaná srvátka/sušená demineralizovaná delaktózovaná srvátka (1)

srvátka, z ktorej bola čiastočne odstránená laktóza a minerálne látky.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

laktóza

popol

vlhkosť, ak > 8 %

8.21.1

Srvátkový permeát/sušený srvátkový permeát (1)

produkt získaný filtráciou (ultrafiltráciou, nanofiltráciou alebo mikrofiltráciou) z kvapalnej fázy srvátky, z ktorej mohla byť čiastočne odstránená laktóza. Môže sa upraviť reverznou osmózou, koncentráciou a/alebo sušením.

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

popol

dusíkaté látky

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

8.22.1

Srvátkový bielkovinový koncentrát/sušený srvátkový bielkovinový koncentrát (1)

produkt ktorý ostane na membráne po filtrácii (ultrafiltrácii, nanofiltrácii alebo mikrofiltrácii) srvátky.

Môže sa upraviť koncentráciou a/alebo sušením

Ak sa pripravuje osobitne ako kŕmna surovina, môže obsahovať:

— až do 0,5 % fosfátov, napr. polyfosfátov (napr. hexametafosforečnan sodný), difosfátov (napr. difosforečnan tetrasodný), používaných na zníženie viskozity a na stabilizáciu bielkovín počas úpravy,

— až do 0,3 % anorganických kyselín: kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina fosforečná, ktoré sa používajú na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 0,5 % zásad, napr. hydroxid sodný, hydroxid draselný, hydroxid vápenatý, hydroxid horečnatý, používaných na úpravu pH v mnohých štádiách výrobných procesov,

— až do 2 % látok na zvýšenie sypkosti, napr. oxid kremičitý, trifosforečnan pentasodný, fosforečnan vápenatý, používaných na zlepšenie sypkosti

dusíkaté látky

popol

laktóza

vlhkosť, ak > 8 %

(1)   Výrazy nie sú synonymá a líšia sa najmä obsahom vlhkosti; v príslušnom prípade sa musí použiť zodpovedajúci výraz.

9.    Produkty zo suchozemských zvierat a z nich získané produkty

Kŕmne suroviny v tejto kapitole musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia (ES) č. 999/2001.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

9.1.1

Vedľajšie živočíšne produkty (1)

celé telá alebo časti teplokrvných suchozemských zvierat, čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 8 %

9.2.1

Živočíšny tuk (2)

produkt pozostávajúci z tuku suchozemských zvierat vrátane bezstavovcov okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá vo všetkých životných štádiách. Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

9.3.1

Vedľajšie včelárske produkty

med, včelí vosk, materská kašička, propolis, peľ, spracované alebo nespracované

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

9.4.1

Spracovaná živočíšna bielkovina (2)

produkt získaný tepelnou úpravou, sušením a mletím celých tiel suchozemských zvierat alebo ich častí vrátane bezstavovcov okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá, vo všetkých životných štádiách, z ktorého môže byť čiastočne extrahovaný alebo fyzicky odstránený tuk. Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.5.1

Bielkoviny z výroby želatíny (2)

sušené živočíšne bielkoviny získané z výroby želatíny odvodené zo surovín podľa nariadenia (ES) č. 853/2004

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.6.1

Hydrolyzované živočíšne bielkoviny (2)

polypeptidy, peptidy a aminokyseliny a ich zmesi získané hydrolýzou živočíšnych bielkovín, ktoré môžu byť koncentrované sušením

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.7.1

Krvná múčka (2)

produkt získaný tepelnou úpravou krvi zabitých teplokrvných zvierat

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.8.1

Krvné produkty (1)

produkty získané z krvi alebo frakcií krvi zabitých teplokrvných zvierat; zahŕňajú sušenú/mrazenú/tekutú krvnú plazmu, sušenú celú krv, sušené/mrazené/tekuté červené krvinky alebo ich frakcie a zmesi

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.9.1

Zvyšky zo stravovania [recyklát zo stravovania]

všetok potravinársky odpad obsahujúci materiál živočíšneho pôvodu vrátane použitého kuchynského oleja s pôvodom v reštauráciách, stravovacích zariadeniach a kuchyniach vrátane centrálnych kuchýň a kuchýň v domácnostiach

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.10.1

Kolagén (2)

produkt na báze bielkovín získaný zo živočíšnych kostí, koží, kožiek a šliach

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.11.1

Perová múčka

produkt získaný sušením a mletím peria zabitých zvierat, môže byť hydrolyzovaný

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.12.1

Želatína (2)

prírodná rozpustná bielkovina, želírujúca alebo neželírujúca, získaná čiastočnou hydrolýzou kolagénu vyrobeného z kostí, koží a kožiek a šliach zvierat

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

9.13.1

Škvarky (2)

produkt získaný z výroby loja, sadla a iných extrahovaných alebo fyzicky odstránených tukov živočíšneho pôvodu, čerstvý, mrazený alebo sušený.

Ak je extrahovaný rozpúšťadlami, môže obsahovať až do 0,1 % hexánu

dusíkaté látky

tuk

popol

vlhkosť, ak > 8 %

9.14.1

Produkty živočíšneho pôvodu (1)

bývalé potraviny s obsahom živočíšnych produktov; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 8 %

9.15.1

Vajcia

Celé vajcia Gallus gallus L. so škrupinami alebo bez škrupín

 

9.15.2

Albumín

produkt získaný z vajec po oddelení škrupín a žĺtkov, pasterizovaný a prípadne denaturovaný

dusíkaté látky

prípadne metóda denaturácie

9.15.3

Produkty z vajec, sušené

produkty pozostávajúce z pasterizovaných sušených vajec, bez škrupín alebo zmesi rôznych podielov sušeného albumínu a sušeného vaječného žĺtka

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

9.15.4

Sušené vajcia pocukrované

sušené celé vajcia alebo ich časti

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

9.15.5

Vaječné škrupiny, sušené

produkt získaný z hydinových vajec po tom, ako z nich bol odstránený obsah (žĺtok a albumín). Škrupiny sú vysušené

popol

9.16.1

Suchozemské bezstavovce, živé (1)

živé suchozemské bezstavovce vo všetkých životných štádiách okrem druhov, ktoré majú nežiaduce účinky na zdravie rastlín, zvierat a ľudí

 

9.16.2

Suchozemské bezstavovce, mŕtve (1)

mŕtve suchozemských bezstavovce okrem druhov, ktoré majú nežiaduce účinky na zdravie rastlín, zvierat a ľudí, vo všetkých životných štádiách, ošetrené alebo neošetrené, ale nespracované podľa nariadenia (ES) č. 1069/2009

dusíkaté látky

tuk

popol

(1)   

Bez toho, aby boli dotknuté povinné požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ako sú stanovené v nariadení Komisie (EÚ) č. 142/2011 (kapitola III prílohy VIII), ak sa katalóg používa na účely označovania, názov:

sa podľa vhodnosti nahrádza

— živočíšnym druhom a

— časťou živočíšneho produktu [napr. pečeň, mäso (len v prípade kostrového svalu)] a/alebo

— životným štádiom (napr. larva) a/alebo

— uvedením názvu živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie (napr. bez obsahu hydiny)

alebo sa k názvu podľa vhodnosti dopĺňa:

— živočíšny druh a/alebo

— časťou živočíšneho produktu [napr. pečeň, mäso (len v prípade kostrového svalu)] a/alebo

— životným štádiom (napr. larva) a/alebo

— názov živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie.

(2)   

Bez toho, aby boli dotknuté povinné požiadavky týkajúce sa obchodných dokladov a zdravotných osvedčení pre vedľajšie živočíšne produkty a odvodené produkty, ako sú stanovené v nariadení (EÚ) č. 142/2011 (kapitola III prílohy VIII), a ak sa katalóg používa na účely označovania, k názvu sa podľa vhodnosti dopĺňa:

— spracovaný živočíšny druh (napr. ošípané, prežúvavce, vtáky, hmyz) a/alebo

— životným štádiom (napr. larva) a/alebo

— spracovaný materiál (napr. kosť) a/alebo

— aplikovaný proces (napr. odtučnený, rafinovaný) a/alebo

— názov živočíšneho druhu, ktorý nebol použitý vzhľadom na zákaz vnútrodruhovej recyklácie (napr. neobsahuje hydinu).

10.    Ryby, iné vodné živočíchy a z nich získané produkty

Kŕmne suroviny v tejto kapitole musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/2011 a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia (ES) č. 999/2001.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

10.1.1

Vodné bezstavovce (1)

celé telá alebo časti morských alebo sladkovodných bezstavovcov vo všetkých životných štádiách okrem druhov patogénnych pre ľudí a zvieratá; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené

dusíkaté látky

tuk

popol

10.2.1

Vedľajšie produkty z vodných živočíchov (1)

pochádzajúce z prevádzkarní alebo závodov spracúvajúcich alebo vyrábajúcich produkty na ľudskú spotrebu; spracované alebo nespracované, napr. čerstvé, mrazené, sušené

dusíkaté látky

tuk

popol

10.3.1

Múčka z kôrovcov (2)

produkt získaný zahriatím, lisovaním a vysušením celých tiel alebo častí kôrovcov vrátane voľne žijúcich a chovaných kreviet

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

10.4.1

Ryby (2)

celé ryby alebo ich časti; čerstvé, mrazené, varené, ošetrené kyselinou alebo sušené

dusíkaté látky

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.2

Rybia múčka (2)

produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením celých rýb alebo ich častí, do ktorého môžu byť pred sušením znovu pridané rybie šťavy

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.3

Rybie šťavy

kondenzovaný produkt získaný počas výroby rybej múčky, ktorý bol oddelený a stabilizovaný acidifikáciou alebo sušením

dusíkaté látky

tuk

vlhkosť, ak > 5 %

10.4.4

Rybia bielkovina, hydrolyzovaná

produkt získaný hydrolýzou celých rýb alebo ich častí, ktorý môže byť koncentrovaný sušením

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.4.5

Múčka z rybích kostí

produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením častí rýb. Pozostáva najmä z rybích kostí

popol

10.4.6

Rybí olej

olej získaný z rýb alebo ich častí, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu (môže obsahovať údaje špecifické pre daný druh, napr. olej z pečene tresky)

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

10.4.7

Rybí olej, stužený

olej získaný hydrogenáciou rybieho oleja

vlhkosť, ak > 1 %

10.4.8

Stearín z rybieho oleja [winterizovaný rybí olej]

frakcia rybieho oleja s vysokým obsahom nasýtených tukov získaná počas rafinácie surového rybieho oleja na rafinovaný rybí olej použitím procesu winterizácie, v ktorej nasýtené tuky tuhnú a následne sa zbierajú

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

10.5.1

Olej z krilu

olej získaný z varenej a lisovanej planktonickej pancierovky, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu

vlhkosť, ak > 1 %

10.5.2

Bielkovinový koncentrát z pancierovky (bielkovina z krilu), hydrolyzovaný

produkt získaný enzymatickou hydrolýzou celých pancieroviek alebo ich častí, často koncentrovaný sušením

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.6.1

Múčka z morských špirálovcov

produkt získaný zahriatím a sušením celých morských špirálovcov alebo ich častí vrátane Nereis virens M. Sars.

tuk

popol, ak > 20 %,

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.1

Múčka z morského zooplanktónu

produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením morského zooplanktónu, napr. pancierovky

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.7.2

Olej z morského zooplanktónu

olej získaný z vareného a lisovaného morského zooplanktónu, následne upravený odstredením s cieľom odstrániť vodu

vlhkosť, ak > 1 %

10.8.1

Múčka z mäkkýšov

produkt získaný zahriatím a sušením celých mäkkýšov alebo ich častí vrátane kalamárov a lastúrnikov

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.9.1

Múčka z kalamárov

produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením celých kalamárov alebo ich častí

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

10.10.1

Múčka z hviezdíc [múčka z morských hviezdíc]

produkt získaný zahriatím, lisovaním a sušením celých Asteroidea alebo ich častí

dusíkaté látky

tuk

popol, ak > 20 %

vlhkosť, ak > 8 %

(1)   K názvu sa doplní označenie druhu.

(2)   V prípade výroby z rýb z farmových chovov/kôrovcov sa k názvu doplní druh.

11.    Minerálne látky a produkty z nich získané

Kŕmne suroviny, ktoré sa uvádzajú v tejto kapitole a ktoré obsahujú živočíšne produkty, musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/20011 a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia (ES) č. 999/2001.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

11.1.1

Uhličitan vápenatý (1); [vápenec]

produkt získaný mletím zdrojov uhličitanu vápenatého (CaCO3), ako je vápenec, alebo vyzrážaním z kyselinového roztoku.

Môže obsahovať až do 0,25 % propylénglykolu. Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.2

Zvápenatené morské ulity

produkt prírodného pôvodu získaný z morských ulít pomletých alebo granulovaných, ako sú ulity ustríc alebo morských mušlí

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.3

Uhličitan horečnato-vápenatý

prírodná zmes uhličitanu vápenatého (CaCO3) a uhličitanu horečnatého (MgCO3). Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

vápnik

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.4

Maerl

produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias, pomletý alebo granulovaný

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.5

Lithothamn

produkt prírodného pôvodu získaný zo zvápenatených morských rias [Phymatolithon calcareum (Pall.)], mletý alebo granulovaný

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.6

Chlorid vápenatý

chlorid vápenatý (CaCl2). Môže obsahovať až do 0,2 % síranu bárnatého

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.7

Hydroxid vápenatý

hydroxid vápenatý [Ca(OH)2].

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.8

Síran vápenatý, bezvodý

bezvodý síran vápenatý (CaSO4) získaný mletím bezvodého síranu vápenatého alebo dehydratáciou dihydrátu síranu vápenatého

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.9

Síran vápenatý, hemihydrát

hemihydrát síranu vápenatého (CaSO4 ×
image H2O) získaný čiastočnou dehydratáciou dihydrátu síranu vápenatého

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.10

Síran vápenatý, dihydrát

dihydrát síranu vápenatého (CaSO4 × 2H2O) získaný mletím dihydrátu síranu vápenatého alebo hydratáciou hemihydrátu síranu vápenatého

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.11

Vápenaté soli organických kyselín (2)

Vápenaté soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka

vápnik

organické kyseliny

11.1.12

Oxid vápenatý

oxid vápenatý (CaO) získaný kalcináciou prirodzene sa vyskytujúceho vápenca.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.13

Glukonát vápenatý

vápenatá soľ kyseliny glukónovej všeobecne vyjadrená ako Ca(C6H11O7)2 a jej hydratované formy

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.15

Síran/uhličitan vápenatý

produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.16

Pidolát vápenatý

L-pidolát vápenatý (C10H12CaN2O6). Môže obsahovať až do 5 % kyseliny glutámovej.

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.1.17

Uhličitan vápenatý-oxid horečnatý

produkt získaný zahriatím látok s obsahom prírodného vápnika a horčíka ako dolomit. Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

vápnik

horčík

11.2.1

Oxid horečnatý

kalcinovaný oxid horečnatý (MgO), nie menej ako 70 % MgO

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

obsah železa ako Fe2O3, ak > 5 %

11.2.2

Síran horečnatý, heptahydrát

síran horečnatý (MgSO4 × 7 H2O)

horčík

síra

popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.3

Síran horečnatý, monohydrát

síran horečnatý (MgSO4 × H2O)

horčík

síra

popol nerozpustný v HCl, ak > 15 %

11.2.4

Síran horečnatý, bezvodý

bezvodý síran horečnatý (MgSO4)

horčík

síra

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.5

Propionát horečnatý

propionát horečnatý (C6H10MgO4)

horčík

11.2.6

Chlorid horečnatý

chlorid horečnatý (MgCl2) alebo roztok získaný prirodzeným skoncentrovaním morskej vody po vyťažení chloridu sodného

horčík

chlór

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.7

Uhličitan horečnatý

prírodný uhličitan horečnatý (MgCO3)

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.8

Hydroxid horečnatý

hydroxid horečnatý [Mg(OH)2].

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.9

Síran draselno-horečnatý

hydrát síranu draselno-horečnatého [K2Mg(SO4)2 × nH2O, n = 4,6].

horčík

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.2.10

Horečnaté soli organických kyselín (2)

horečnaté soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka

horčík

organické kyseliny

11.2.11

Glukonát horečnatý

horečnatá soľ kyseliny glukónovej všeobecne vyjadrená ako Mg(C6H11O7)2 a jej hydratované formy

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

 

 

 

 

11.2.13

Pidolát horečnatý

L-pidolát horečnatý (C10H12MgN2O6). Môže obsahovať až do 5 % kyseliny glutámovej.

horčík

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.1

Hydrogenfosforečnan vápenatý (3) (4); [hydrogenfosforečnan vápenatý]

hydrogenfosforečnan vápenatý získaný z kostí alebo anorganických zdrojov (CaHPO4 × nH2O, n = 0 alebo 2).

Ca/P > 1,2

Môže obsahovať až do 3 % chloridu vyjadreného ako NaCl

vápnik

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.2

Monodikalciumfosfát

produkt zložený z hydrogenfosforečnanu vápenatého a dihydrogenfosforečnanu vápenatého (CaHPO4 × Ca(H2PO4)2 × n H2O, n = 0 alebo 1)

0,8 < Ca/P < 1,3

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.3

Dihydrogenfosforečnan vápenatý; [dihydrogenfosforečnan vápenatý]

dihydrogenfosforečnan vápenatý [Ca(H2PO4)2 × nH2O, n = 0 alebo 1]

Ca/P < 0,9

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.4

Fosforečnan vápenatý (4); [fosforečnan vápenatý]

fosforečnan vápenatý z kostí alebo anorganických zdrojov [Ca3(PO4)2 × H2O] alebo hydroxylapatit [Ca5(PO4)3OH]

Ca/P > 1,3

vápnik

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.5

Fosforečnan horečnato-vápenatý

fosforečnan horečnato-vápenatý [Ca3Mg3(PO4)4]

vápnik

horčík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.6

Odfluórovaný fosfát

produkt získaný z anorganických zdrojov, kalcinovaný a ďalej tepelne upravený

celkový fosfor

vápnik

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.3.7

Pyrofosforečnan vápenatý; [dikalciumdifosfát]

pyrofosforečnan/difosforečnan vápenatý (Ca2P2O7).

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.8

Fosforečnan horečnatý

produkt pozostávajúci z dihydrogenfosforečnanu, hydrogenfosforečnanu a fosforečnanu horečnatého

celkový fosfor

horčík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.9

Fosforečnan horečnato-sodno-vápenatý

produkt pozostávajúci z fosforečnanu horečnato-sodno-vápenatého

celkový fosfor

horčík

vápnik

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.10

Dihydrogenfosforečnan sodný; [dihydrogenfosforečnan sodný]

dihydrogenfosforečnan sodný

(NaH2PO4 × n H2O; n = 0, 1 alebo 2)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.11

Hydrogenosforečnan sodný; [hydrogenfosforečnan sodný]

hydrogenfosforečnan sodný (Na2HPO4 × nH2O; n = 0, 2, 7 alebo 12)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.12

Fosforečnan sodný; [fosforečnan sodný]

fosforečnan sodný (Na3PO4 × nH2O; n = 0, 1/2, 1, 6, 8 alebo 12)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.13

Pyrofosforečnan sodný; [difosforečnan tetrasodný]

pyrofosforečnan/difosforečnan sodný (Na4P2O7× n H2O; n = 0 alebo 10)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.14

Dihydrogenfosforečnan draselný; [dihydrogenortofosforečnan monodraselný]

dihydrogenfosforečnan draselný (KH2PO4)

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.15

Hydrogenfosforečnan draselný; [hydrogenortofosforečnan didraselný]

hydrogenfosforečnan draselný (K2HPO4 × nH2O; n = 0, 3 alebo 6)

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.16

Fosforečnan sodno-vápenatý

fosforečnan sodno-vápenatý (CaNaPO4)

celkový fosfor

vápnik

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.17

Dihydrogenfosforečnan amónny; [dihydrogenfosforečnan amónny]

dihydrogenfosforečnan amónny (NH4H2PO4)

celkový dusík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.18

Fosforečnan dvojamónny; [hydrogenfosforečnan amónny]

fosforečnan dvojamónny [(NH4)2HPO4]

celkový dusík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.19

Trifosforečnan pentasodný; [polyfosfát fosforečnan sodný]

trifosforečnan pentasodný (Na5P3O10 × nH2O; n = 0 alebo 6)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.20

Fosforečnan horečnato-sodný

fosforečnan horečnato-sodný (MgNaPO4)

celkový fosfor

horčík

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.21

Fosfornan horečnatý

Fosfornan horečnatý [Mg(H2PO2)2 × 6 H2O]

horčík

celkový fosfor

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.22

Kostná múčka odglejená

odglejené, sterilizované a pomleté kosti, z ktorých bol odstránený tuk

celkový fosfor

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.23

Popol z kostí

minerálne zvyšky z horenia, spaľovania alebo splyňovania vedľajších živočíšnych produktov

celkový fosfor

vápnik

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.3.24

Polyfosforečnan vápenatý

heterogénne zmesi vápenatých solí kondenzovaných kyselín polyfosforečných všeobecného vzorca H(n+2)PnO(3n+1), kde „n“ je najmenej 2.

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.25

Dihydrogendifosforečnan vápenatý

dihydrogéndifosforečnan/pyrofosforečnan vápenatý (CaH2P2O7)

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.26

Horečnatá soľ kyseliny pyrofosforečnej

dihydrogénpyrofosforečnan/dihydrogéndifosforečnan horečnatý (MgH2P2O7) produkt vyrobený z purifikovanej kyseliny fosforečnej apurifikovaného hydroxidu horečnatého alebo oxidu horečnatého odparovaním vody a kondenzáciou ortofosforečnanu na difosforečnan

celkový fosfor

horčík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.27

Dihydrogendifosforečnan sodný

dihydrogendifosforečnan sodný (Na2H2P2O7)

celkový fosfor

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.28

Difosforečnan trisodný

hydrogéndifosforečnan sodný (bezvodý: Na3HP2O7; monohydrát: Na3HP2O7 × nH2O; n = 0, 1 alebo 9)

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.29

Polyfosforečnan sodný; [hexametafosforečnan sodný]

heterogénne zmesi sodných solí lineárnych kondenzovaných polyfosforečných kyselín všeobecného vzorca H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je najmenej 2.

celkový fosfor

sodík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.30

Fosforečnan tri-draselný

monofosforečnan tri-draselný (K3PO4 × nH2O; n = 0, 1, 3, 7 alebo 9)

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.31

Difosforečnan draselný

pyrofosforečnan/difosforečnan draselný (K4P2O7 × nH2O; n = 0, 1 alebo 3)

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.32

Trifosforečnan pentadraselný

trifosforečnan pentadraselný (K5P3O10)

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.33

Polyfosforečnan draselný

heterogénne zmesi draselných solí lineárnych kondenzovaných polyfosforečných kyselín všeobecného vzorca H(n + 2)PnO(3n + 1), kde „n“ je najmenej 2

celkový fosfor

draslík

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.3.34

Polyfosforečnan sodno-vápenatý

polyfosforečnan sodno-vápenatý

celkový fosfor

sodík

vápnik

P nerozpustný v 2 % kyseliny citrónovej, ak > 10 %

11.4.1

Chlorid sodný (1)

chlorid sodný (NaCl) alebo produkt získaný kryštalizáciou odparovaním vody zo soľného roztoku (nasýteného alebo ochudobneného v inom procese) (vákuová soľ) alebo odparením morskej vody (morská soľ) alebo mletím kamennej soli

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.2

Bikarbonát sodný [hydrogenuhličitan sodný]

hydrogenuhličitan sodný (NaHCO3)

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.3

(Bi)karbonát sodný/amónny [(hydrogen)uhličitan sodný/amónny]

produkt získaný počas výroby uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu sodného so stopami hydrogenuhličitanu amónneho (hydrogenuhličitan amónny max. 5 %)

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.4

Uhličitan sodný

uhličitan sodný (Na2CO3)

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.5

Seskviuhličitan sodný [monohydrogenbis(uhličitan) sodný]

seskviuhličitan sodný [Na3H(CO3)2]

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.6

Síran sodný

síran sodný (Na2SO4).

Môže obsahovať až do 0,3 % metionínu

sodík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.4.7

Sodné soli organických kyselín (2)

sodné soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka

sodík

organické kyseliny

11.5.1

Chlorid draselný

chlorid draselný (KCl) alebo produkt získaný mletím prírodných zdrojov chloridu draselného

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.2

Síran draselný

síran draselný (K2SO4)

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.3

Uhličitan draselný

uhličitan draselný (K2CO3)

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.4

Hydrogenuhličitan draselný

hydrogenuhličitan draselný (KHCO3)

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 10 %

11.5.5

Draselné soli organických kyselín (2)

draselné soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka

draslík

organické kyseliny

11.5.6

Pidolát draselný

L-pidolát draselný (C5H6KNO3). Môže obsahovať až do 5 % kyseliny glutámovej.

draslík

popol nerozpustný v HCl, ak > 5 %

11.6.1

Sírny kvet

prášok získaný z prírodných ložísk minerálu. Tiež produkt získaný z rafinácie ropy podľa postupov výrobcov síry

síra

11.7.1

Atapulgit

prírodný minerál obsahujúci horčík, hliník a kremík

horčík

11.7.2

Kremeň

prirodzene sa vyskytujúci minerál získaný mletím zdrojov kremeňa.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

 

11.7.3

Kristobalit

oxid kremičitý(SiO2) získaný z rekryštalizácie kremeňa.

Môže obsahovať až do 0,1 % pomocných látok pri mletí

 

11.8.1

Síran amónny

síran amónny [(NH4)2SO4] získaný chemickou syntézou. Môže byť prítomný vo forme vodného roztoku

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

síra

11.8.3

Amónne soli organických kyselín (2)

amónne soli jedlých organických kyselín minimálne so 4 atómami uhlíka

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

organické kyseliny

11.8.4

Laktát amónny (mliečnan amónny)

laktát amónny NH4(CH3CHOHCOO). Zahŕňa laktát amónny produkovaný fermentáciou pomocou Lactobacillus delbrueckii ssp. Bulgaricus, Lactococcus lactis ssp., Leuconostoc mesenteroides, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus spp., alebo Bifidobacterium spp., s obsahom aspoň 44 % dusíka vyjadreného ako dusíkaté látky.

Môže obsahovať až do 2 % fosforu, 2 % draslíka, 0,7 % horčíka, 2 % sodíka, 2 % sulfátov, 0,5 % chloridov, 5 % cukrov a 0,1 % silikónového protipeniaceho činidla

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

popol

draslík, ak > 1,5 %

horčík, ak > 1,5 %,

sodík, ak > 1,5 %

11.8.5

Octan amónny

octan amónny NH4(CH3COO) vo vodnom roztoku obsahujúci najmenej 55 % octanu amónneho

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

11.9.1

Minerálny grit

produkt získaný drvením prirodzene sa vyskytujúceho minerálu vo forme štrku

veľkosť častíc

11.9.2

Tehlový grit

produkt získaný drvením a mletím produktov získaných z pálenia hliny

veľkosť častíc

vlhkosť, ak > 2 %

(1)   Názov možno zameniť za pôvod zdroja alebo možno pôvod zdroja doplniť do názvu.

(2)   Názov sa zmení tak, aby sa v ňom špecifikovala organická kyselina, alebo sa doplní o jej špecifikáciu.

(3)   Výrobný proces sa môže uviesť v názve.

(4)   K názvu sa doplní „z kostí“, ak je to vhodné.

12.    Produkty a vedľajšie produkty získané fermentáciou s použitím mikroorganizmov, ktorých inaktivácia spôsobila neprítomnosť živých mikroorganizmov

Kŕmne suroviny uvedené v tejto kapitole, ktoré sú geneticky modifikovanými organizmami alebo sú z nich vyprodukované, alebo sú výsledkom fermentačného procesu, ktorý zahŕňa geneticky modifikované mikroorganizmy, musia byť v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

12.1.1

Produkt z Methylophilus methylotrophus bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný pomocou kultúry Methylophilus methylotrophus (NCIMB kmeň 10.515) na metanole, obsah dusíkatých látok je aspoň 68 % a koeficient odrazu aspoň 50

dusíkaté látky

popol

tuk

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.2

Produkt z Methylococcus capsulatus (Bath), Alca ligenes acidovorans, Bacillus brevis a Bacillus firmus bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný pomocou kultúry Methylococcus capsulatus (Bath) (NCIMB kmeň 11132), Alcaligenes acidovorans (NCIMB kmeň 13287), Bacillus brevis (NCIMB kmeň 13288) a Bacillus firmus (NCIMB kmeň 13289) na zemnom plyne (pribl. 91 % metánu, 5 % etánu, 2 % propánu, 0,5 % izobutánu, 0,5 % n-butánu), amoniaku a minerálnych soliach, obsah dusíkatých látok je najmenej 65 %

dusíkaté látky

popol

tuk

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.3

Produkt z Escherichia coli bohatý na bielkoviny (1) (2)

vedľajší produkt fermentácie z výroby aminokyselín kultúrou Escherichia coli K12 na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, amoniaku alebo minerálnych soliach; môže byť hydrolyzovaný

dusíkaté látky

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.4

Produkt z Corynebacterium glutamicum bohatý na bielkoviny (1) (2)

vedľajší produkt fermentácie z výroby aminokyselín kultúrou Corynebacterium glutamicum na substrátoch rastlinného alebo chemického pôvodu, amoniaku alebo minerálnych soliach; môže byť hydrolyzovaný

dusíkaté látky

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.5

Kvasnice [pivovarské kvasnice] (1) (2)

všetky kvasnice získané z (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii alebo Brettanomyces ssp. na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako sú melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.6

Mycéliová siláž z výroby penicilínu (1) (2)

mycelium (dusíkaté zlúčeniny), vlhký vedľajší produkt výroby penicilínu pomocou Penicillium chrysogenum (ATCC 48271) na rôznych zdrojoch uhľohydrátov a ich hydrolyzátov, tepelne upravený a silážovaný pomocou Lactobacillus brevis, plantarum, sake, collinoides a Streptococcus lactis na inaktiváciu penicilínu, dusík vyjadrený ako dusíkaté látky je aspoň 7 %

dusík vyjadrený ako dusíkaté látky

popol

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.7

Kvasnice z procesu bionafty (1) (2)

všetky kvasinky a ich časti (6) získané z (4) Yarrowia lipolytica kultivované na rastlinných olejoch a odstránením glejovitých látok a glycerolových frakcií tvorených počas výroby bionafty

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.8

Produkt z druhov Lactobacillus bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný z kultúry Lactobacillus na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli. Produkt môže byť sušený

dusíkaté látky

popol

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.9

Produkt z Trichoderma viride bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný z kultúry Trichoderma viride na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli. Produkt môže byť sušený

dusíkaté látky

popol

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.10

Produkt z Bacillus subtilis bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný z kultúry Bacillus subtilis na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli. Produkt môže byť sušený

dusíkaté látky

popol

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.11

Produkt z Aspergillus oryzae bohatý na bielkoviny (1) (2)

produkt fermentácie získaný z kultúry Aspergillus oryzae na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli. Produkt môže byť sušený

dusíkaté látky

popol

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.1.12

Kvasnicové produkty (1) (2)

všetky časti kvasníc (6) získané zo (4) Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces carlsbergensis, Kluyveromyces lactis, Kluyveromyces fragilis, Torulaspora delbrueckii, Cyberlindnera jadinii (3), Saccharomyces uvarum, Saccharomyces ludwigii alebo Brettanomyces ssp. na substrátoch väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákna, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli

vlhkosť, ak < 75 % alebo > 97 %

ak vlhkosť < 75 %:

dusíkaté látky

kyselina propiónová, ak > 0,5 %

12.2.1

Vinas [kondenzované melasové šťavy] (2) (5)

vedľajšie produkty získané priemyselným spracovaním muštov/kvasnej kvapaliny z procesov mikrobiálnej fermentácie, ako je výroba alkoholu, organických kyselín alebo kvasníc. Sú zložené z kvapalnej/pastovej frakcie získanej po oddelení fermentačných muštov/kvasnej kvapaliny. Môžu obsahovať aj mŕtve bunky mikroorganizmov použitých pri fermentácii a/alebo ich časti (6). Substráty sú väčšinou rastlinného pôvodu, ako je melasa, cukrový sirup, alkohol, destilačné zvyšky, obilniny a produkty obsahujúce škrob, ovocné šťavy, srvátka, kyselina mliečna, cukor, hydrolyzované rastlinné vlákniny, a fermentačné živiny ako amoniak alebo minerálne soli

dusíkaté látky

substrát a prípadne uvedenie výrobného procesu

12.2.2

Vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej (2) (5)

vedľajšie produkty z výroby kyseliny L-glutámovej fermentáciou pomocou Corynebacterium melassecola na substráte zloženom zo sacharózy, z melasy, zo škrobových produktov a ich hydrolyzátov, z amónnych solí a iných dusíkatých zlúčenín

dusíkaté látky

12.2.3

Vedľajšie produkty z výroby L-lyzín monohydrochloridu pomocou Brevibacterium lactofermentum (2) (5)

vedľajšie produkty z výroby L-lyzín monohydrochloridu fermentáciou pomocou Brevibacterium lactofermentum na substráte zloženom zo sacharózy, z melasy, zo škrobových produktov a ich hydrolyzátov, z amónnych solí a iných dusíkatých zlúčenín

dusíkaté látky

12.2.4

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Corynebacterium glutamicum (2) (5)

vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou Corynebacterium glutamicum na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, z amoniaku alebo minerálnych solí

dusíkaté látky

popol

12.2.5

Vedľajšie produkty z výroby aminokyselín s Escherichia coli K12 (2) (5)

vedľajšie produkty z výroby aminokyselín fermentáciou s Escherichia coli K12 na substráte rastlinného alebo chemického pôvodu, z amoniaku alebo minerálnych solí

dusíkaté látky

popol

12.2.6

Vedľajší produkt výroby enzýmov s Aspergillus niger (2) (5)

vedľajší produkt fermentácie pomocou Aspergillus niger na pšenici a slade na účely výroby enzýmov

dusíkaté látky

12.2.7

Polyhydroxybutyrát z fermentácie s Ralstonia eutropha (2)

produkt obsahujúci 3-hydroxybutyrát a 3-hydroxyvalerát, vyrobený fermentáciou s Ralstonia eutropha, a múčky z neživej bakteriálnej bielkoviny, ktorá zostala z produkcie bakteriálneho a fermentačného luhu.

 

(1)   Produkty získané z biomasy špecifických mikroorganizmov kultivovaných na určitých substrátoch. Môžu obsahovať až do 0,3 % protipeniacich činidiel, 1,5 % filtračných/číriacich prípravkov a 2,9 % kyseliny propiónovej.

(2)   Mikroorganizmy použité vo fermentácii boli inaktivované, že žiadne takéto mikroorganizmy nie sú živé v kŕmnych surovinách.

(3)   Kultivácia na n-alkánoch je zakázaná [nariadenie (EÚ) č. 568/2010].

(4)   Použitý názov kmeňov kvasníc sa môže odlišovať od vedeckého názvoslovia. Preto mohli byť použité i synonymá uvedených kmeňov kvasníc.

(5)   Iné vedľajšie produkty fermentácie. Môžu obsahovať až do 0,6 % protipeniacich činidiel, 0,5 % činidiel proti vytváraniu povlaku a 0,2 % sulfitu.

(6)   Časti sú rozpustné a nerozpustné frakcie kvasníc vrátané častí z membrány alebo vnútorných častí bunky.

13.    Rôzne

Kŕmne suroviny, ktoré sa uvádzajú v tejto kapitole a ktoré obsahujú živočíšne produkty, musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1069/2009 a nariadenia (EÚ) č. 142/20011 a ich používanie môže podliehať obmedzeniam podľa nariadenia (ES) č. 999/2001.Číslo

Názov

Opis

Povinné údaje

13.1.1

Produkty z pekární a z výroby cestovín

produkty získané počas výroby chleba, sušienok, oplátok alebo cestovín a z nich. Môžu byť sušené.

škrob

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

tuk, ak > 5 %

13.1.2

Produkty z výroby múčnikov

produkty získané počas výroby múčnikov a koláčov a z nich. Môžu byť sušené.

škrob

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

tuk, ak > 5 %

13.1.3

Produkty z výroby raňajkových cereálií

látky alebo produkty, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, alebo je vhodné očakávať, že ich ľudia môžu konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

oleje/tuky, ak > 10 %

škrob, ak > 30 %

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.4

Produkty z výroby cukroviniek

produkty získané počas výroby cukroviniek vrátane výrobkov z čokolády a z nich. Môžu byť sušené

škrob

tuk, ak > 5 %

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

13.1.5

Produkty z výroby zmrzliny

produkty získané počas výroby zmrzliny. Môžu byť sušené

škrob

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

tuk

13.1.6

Produkty a vedľajšie produkty zo spracovania čerstvého ovocia a zeleniny (1)

produkty získané pri spracovaní čerstvého ovocia a zeleniny (vrátane šupiek, celých častí ovocia/zeleniny a ich zmesí). Môžu byť sušené alebo mrazené

škrob

vláknina

tuk, ak > 5 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.7

Produkty zo spracovania rastlín (1)

produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia celých rastlín alebo ich častí

vláknina

13.1.8

Produkty zo spracovania korenín a chuťových prísad (1)

produkty získané zo zmrazovania alebo sušenia korenín a chuťových prísad alebo ich častí

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

oleje/tuky, ak > 10 %

škrob, ak > 30 %

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza, ak > 10 %

13.1.9

Produkty zo spracovania bylín (1)

produkty získané roztĺkaním, mletím, mrazením alebo sušením bylín alebo ich častí

vláknina

13.1.10

Produkty z priemyslu spracúvania zemiakov

podukty získané pri spracúvaní zemiakov. Môžu byť sušené alebo mrazené

škrob

vláknina

tuk, ak > 5 %

popol nerozpustný v HCl, ak > 3,5 %

13.1.11

Produkty a vedľajšie produkty z výroby omáčok

látky z výroby omáčok, ktoré sú určené na ľudskú spotrebu, alebo je vhodné očakávať, že ich ľudia môžu konzumovať, a to v spracovanej, čiastočnej spracovanej alebo nespracovanej forme. Môžu byť sušené

tuk

13.1.12

Produkty a vedľajšie produkty z odvetvia výroby ochutených snackov

produkty a vedľajšie produkty odvetvia výroby ochutených snackov získané počas výroby a z výroby ochutených snackov – zemiakových lupienkov, snackov na báze zemiakov a/alebo obilnín (priamo extrudované, na báze cesta a granulované) a orechov

tuk

13.1.13

Produkty z odvetvia výroby potravín určených na priamu spotrebu

produkty získané počas výroby potravín určených na priamu spotrebu. Môžu byť sušené

tuk, ak > 5 %

13.1.14

Vedľajšie rastlinné produkty z výroby liehovín

pevné produkty z rastlín (vrátane bobúľ a semien, ako je aníz) získané po macerácii týchto rastlín v alkoholovom roztoku alebo po odparení/destilácii alkoholu alebo oboch procesoch, pri príprave aróm na výrobu liehovín. Tieto produkty musia byť destilované, aby sa odstránili zvyšky alkoholu

dusíkaté látky, ak > 10 %

vláknina

oleje/tuky, ak > 10 %

13.1.15

Kŕmne pivo

produkt z výroby piva, ktorý nie je predajný ako nápoj určený na ľudskú spotrebu

obsah alkoholu

vlhkosť, ak < 75 %

13.1.16

Sladký ochutený nápoj

produkty z odvetvia výroby nealkoholických nápojov získané z výroby sladkých ochutených nealkoholických nápojov alebo nebalených nepredajných nápojov so sladkou príchuťou.

Môžu byť koncentrované alebo sušené

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 30 %

13.1.17

Ovocný sirup

produkty z odvetvia výroby ovocných sirupov získané z výroby ovocného sirupu určeného na ľudskú spotrebu

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 30 %

13.1.18

Sladký ochutený sirup

produkty z odvetvia výroby sladkých ochutených sirupov získané z výroby sirupu alebo z nebaleného nepredajného sirupu.

Môžu byť koncentrované alebo sušené

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

vlhkosť, ak > 30 %

13.2.1

Karamelizované cukry

produkt získaný kontrolovaným zahrievaním akéhokoľvek cukru

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

13.2.2

Dextróza

dextróza je získaná po hydrolýze škrobu a pozostáva z purifikovanej a kryštalizovanej glukózy s kryštálovou vodou alebo bez nej

 

13.2.3

Fruktóza

fruktóza ako purifikovaný kryštalický prášok. Získava sa z glukózy v glukózovom sirupe použitím glukózovej izomerázy z inverzie sacharózy

 

13.2.4

Glukózový sirup

glukózový sirup je purifikovaný a koncentrovaný vodný roztok výživných sacharidov získaných hydrolýzou zo škrobu. Môže byť sušený

vlhkosť, ak > 30 %

13.2.5

Glukózová melasa

produkt vyrobený počas rafinácie glukózových sirupov

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

13.2.6

Xylóza

cukor extrahovaný z dreva

 

13.2.7

Laktulóza

polosyntetický disacharid (4-O-D-galaktopyranozyl-D-fruktóza) získaný z laktózy izomerizáciou glukózy na fruktózu. Vyskytuje sa v tepelne spracovanom mlieku a mliečnych výrobkoch

 

13.2.8

Glukozamín (chitozamín) (6)

aminocukor (monosacharid), ktorý je súčasťou štruktúry polysacharidov chitosanu a chitínu. Vyrobený hydrolýzou exoskeletov kôrovcov a iných článkonožcov alebo fermentáciou zrna, ako je kukurica alebo pšenica

sodík alebo draslík, podľa vhodnosti

13.2.9

Xylo-oligosacharid

reťazce molekúl xylózy viazané väzbami β1–4 so stupňom polymerizácie v rozmedzí od 2 do 10 a vyrobené enzymatickou hydrolýzou rôznych surovín bohatých na hemicelulózu

vlhkosť, ak > 5 %

13.2.10

Gluko-oligosacharid

produkt získaný buď fermentáciou alebo hydrolýzou a/alebo fyzikálnym tepelným ošetrením glukózových polymérov, glukózy, sacharózy a maltózy

vlhkosť, ak > 28 %

13.3.1

Škrob (2)

škrob

škrob

13.3.2

Škrob (2), predželatinovaný

produkt pozostávajúci zo škrobu expandovaného tepelnou úpravou

škrob

13.3.3

Zmes škrobov (2)

produkt pozostávajúci z prírodného a/alebo modifikovaného potravinárskeho škrobu získaného z rôznych botanických zdrojov

škrob

13.3.4

Koláč z hydrolyzovaného škrobu (2)

produkt z filtrácie hydrolyzačného roztoku škrobu, ktorý pozostáva z: bielkoviny, škrobu, polysacharidov, tuku, oleja a filtračnej pomocnej látky (napr. kremeliny, drevného vlákna)

vlhkosť, ak < 25 % alebo > 45 %

ak vlhkosť < 25 %:

— tuk

— dusíkaté látky

13.3.5

Dextrín

dextrín je čiastočne okyslený hydrolyzovaný škrob

 

13.3.6

Maltodextrín

maltodextrín je čiastočne hydrolyzovaný škrob

 

13.4.1

Polydextróza

polymér glukózy s náhodnými väzbami vyrobený tepelnou polymerizáciou D-glukózy

 

13.5.1

Polyoly

produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovaných monosacharidov, disacharidov alebo oligosacharidov či polysacharidov

 

13.5.2

Izomalt

cukrový alkohol získaný zo sacharózy po enzymatickej premene a hydrogenácii

 

13.5.3

Manitol

produkt získaný hydrogenáciou alebo fermentáciou a pozostávajúci z redukovanej glukózy a/alebo fruktózy

 

13.5.4

Xylitol

produkt získaný hydrogenáciou a fermentáciou xylózy

 

13.5.5

Sorbitol

Produkt získaný hydrogenáciou glukózy

 

13.6.1

Kyslé oleje z chemickej rafinácie (3)

produkt získaný počas odkysľovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu pomocou zásad, po ktorom nasleduje acidulácia s následným oddelením vodnej fázy obsahujúcej voľné mastné kyseliny, oleje alebo tuky a prírodné zložky semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako monoglyceridy a diglyceridy, surový leicitín a vlákninu

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

13.6.2

Mastné kyseliny esterifikované glycerolom (4)

glyceridy získané esterifikáciou mastných kyselín s glycerolom. Môžu obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

vlhkosť, ak > 1 %

tuk

nikel, ak > 20 ppm

13.6.3

Monoglyceridy, diglyceridy a triglyceridy mastných kyselín (4)

produkt pozostávajúci zo zmesí monoesterov, diesterov a triesterov glycerolu s mastnými kyselinami.

Môžu obsahovať malé množstvá voľných mastných kyselín a glycerolu.

Môžu obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

tuk

nikel, ak > 20 ppm

13.6.4

Soli mastných kyselín (4)

produkt získaný reakciou mastných kyselín, ktoré majú aspoň štyri atómy uhlíka, s hydroxidmi, oxidmi alebo soľami vápnika, horčíka, sodíka alebo draslíka.

Môžu obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

tuk (po hydrolýze)

vlhkosť

Ca alebo Na alebo K alebo Mg (podľa vhodnosti)

nikel, ak > 20 ppm

13.6.5

Destiláty mastných kyselín z fyzikálnej rafináce (3)

produkt získaný počas odkyslovania olejov a tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu pomocou destilácie s obsahom voľných mastných kyselín, olejov alebo tukov a prírodných zložiek semien, ovocia alebo živočíšnych tkanív ako monoglyceridy a diglyceridy, streroly a tokoferoly

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

13.6.6

Mastné kyseliny zo štiepenia (3)

produkt získaný štiepením olejov/tukov. Podľa vymedzenia pozostáva z mastných kyselín C6 – C24, alifatických, lineárnych, monokarboxylových, nasýtených a nenasýtených. Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

nikel, ak > 20 ppm

13.6.7

Čisté destilované mastné kyseliny zo štiepenia (3)

produkt získaný destiláciou mastných kyselín zo štiepenia olejov/tukov, môže byť podrobený hydrogenácii. Podľa vymedzenia pozostáva z čistých destilovaných mastných kyselín C6 – C24, alifatických, lineárnych, monokarboxylových, nasýtených a nenasýtených.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

nikel, ak > 20 ppm

13.6.8

Mydlový roztok (3)

produkt získaný počas odkysľovania rastlinných olejov a tukov pomocou vodného roztoku hydroxidu vápenatého, horečnatého, sodného alebo draselného s obsahom solí mastných kyselín, olejov alebo tukov a prírodných zložiek semien, plodov alebo živočíšnych tkanív, ako sú monoglyceridy a diglyceridy, surový licitín a vláknina

vlhkosť, ak < 40 % a > 50 %,

Ca alebo Na alebo K alebo Mg podľa vhodnosti

13.6.9

Monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín esterifikované organickými kyselinami (4) (5)

monoglyceridy a diglyceridy mastných kyselín aspoň so štyrmi atómami uhlíka esterifikované organickými kyselinami

tuk

13.6.10

Sacharózové estery mastných kyselín (4)

estery sacharózy a mastných kyselín

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

tuk

13.6.11

Sacharózoglyceroly mastných kyselín (4)

zmes esterov sacharózy a monoglyceridov a diglyceridov mastných kyselín

celkový obsah cukrov vyjadrený ako sacharóza

tuk

13.6.12

Palmitoylglukozamín

tuková organická zlúčenina prítomná v koreňoch mnohých rastlín, obzvlášť vo väčšine strukovín. Je produkovaná acyláciou D-glukozamínu s kyselinou palmitovou. Môže obsahovať až do 0,5 % acetónu

vlhkosť, ak > 2 %,

tuk

13.6.13

Soli laktylovaných mastných kyselín

neglyceridové estery mastných kyselín. Produkt môže byť vápenatá, horečnatá, sodná alebo draselná soľ mastných kyselín esterifikovaných s kyselinou mliečnou. Môže obsahovať soli voľných mastných kyselín a kyseliny mliečnej

tuk

vlhkosť, ak > 1 %

nikel, ak > 20 ppm

Ca alebo Na alebo K alebo Mg podľa vhodnosti

13.8.1

Glycerín, surový

[glycerol, surový]

Vedľajší produkt získaný z/zo:

— oleochemického procesu štiepenia olejov/tukov s cieľom získať mastné kyseliny a sladkú vodu, po ktorom nasleduje koncentrácia sladkej vody na účely získania surového glycerolu alebo transesterifikácia (môže obsahovať až do 0,5 % metanolu) prírodných olejov/tukov s cieľom získať metylové estery mastných kyselín a sladkú vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody s cieľom získať surový glycerol,

— produkcie bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu. V glyceríne môžu zostať minerálne a organické soli (až do 7,5 %).

Môže obsahovať až do 0,5 % metanolu a až do 4 % organickej hmoty bez obsahu glycerolu (Matter Organic Non Glycerol, MONG) pozostávajúcej z metylesterov mastných kyselín, etylesterov mastných kyselín, voľných mastných kyselín a glyceridov,

— zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydla.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

glycerol

draslík, ak > 1,5 %,

sodík, ak > 1,5 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.8.2

Glycerín

[glycerol]

produkt získaný z/zo:

— oleochemického procesu a) štiepenia olejov/tukov, po ktorom nasleduje koncentrácia sladkých vôd a rafinácia destiláciou (pozri položku 20 v časti B slovníka procesov) alebo ionovýmenným procesom; b) transesterifikácie prírodných olejov/tukov s cieľom získať metylestery mastných kyselín a surovú sladkú vodu, po ktorej nasleduje koncentrácia sladkej vody s cieľom získať surový glycerol a proces rafinácie destiláciou alebo ionovýmenným procesom,

— výroby bionafty (metylestery alebo etylestery mastných kyselín) transesterifikáciou olejov a tukov nešpecifikovaného rastlinného a živočíšneho pôvodu s následnou rafináciou glycerínu. Obsah glycerolu: 99 % sušiny,

— zmydelňovania olejov/tukov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu za normálnych okolností s alkáliami/alkalickými zeminami na účely získania mydiel, po ktorých nasleduje rafinácia surového glycerolu a destilácia.

Môže obsahovať až do 50 ppm niklu z hydrogenácie

glycerol, ak < 99 % na báze sušiny

sodík, ak > 0,1 %,

draslík, ak > 0,1 %,

nikel, ak > 20 ppm

13.9.1

Metylsulfonylmetán

organická zlúčenina síry [(CH3)2SO2] získaná chemickou syntézou, ktorá je totožná s prirodzene sa vyskytujúcim zdrojom v rastlinách

síra

13.10.1

Rašelina

produkt z prírodného rozkladu rastliny (hlavne sphagnum) v anaeróbnom a oligotrofickom prostredí

vláknina

13.10.2

Leonardit

produkt, ktorý je prirodzene sa vyskytujúci minerálny komplex fenolových uhľovodíkov, tiež známy ako humát, ktorý pochádza z rozkladu organického materiálu trvajúceho milióny rokov

vláknina

13.11.1

Propylénglykol; [propán-1,2-diol]; [propán-1,2-diol]

organická zlúčenina (diol alebo dvojitý alkohol) so vzorcom C3H8O2. Ide o viskóznu kvapalinu s jemne sladkou chuťou, hygroskopickú a miešateľnú s vodou, acetónom a chloroformom. Môže obsahovať až do 0,3 % propylénglykolu

 

13.11.2

Monoestery propylénglykolu a mastných kyselín (4)

mono-estery propylénglykolu a mastných kyselín, samostatné alebo v zmesiach s diestermi

propylénglykol

tuk

13.12.1

Kyselina hyalurónová

glukózamínglukán (polysacharid) s opakujúcou sa jednotkou, ktorá sa skladá z aminocukru (N-acetyl-D-glukózamín) a kyseliny D-glukurónovej prítomnej v koži, synoviálnej tekutine a pupočnej šnúre, vyrábaný napríklad zo živočíšneho tkaniva alebo bakteriálnou fermentáciou

sodík alebo draslík, podľa vhodnosti

13.12.2

Chondroitín sulfát

produkt získaný extrakciou zo šliach, kostí a iných zvieracích tkanív obsahujúcich chrupavku a mäkké spojivové tkanivá

sodík

13.12.3

Kyselina glukónová

kyselina glukónová (C6H12O7), vo vode rozpustná organická kyselina s hodnotou pKa 3,7, má priezračnú až hnedú farbu. Tekutá forma má minimálny obsah kyseliny glukónovej 50 %. Je vyrobená mikrobiálnou fermentáciou glukózového sirupu alebo ako vedľajší produkt výroby glukono-delta-laktónu potravinovej akostnej triedy

kyselina glukónová

(1)   K názvu sa prípadne doplní druh ovocia, zeleniny, rastliny, korenia a bylín.

(2)   K názvu sa doplní označenie botanického pôvodu.

(3)   K názvu sa doplní označenie botanického alebo živočíšneho pôvodu.

(4)   Názov sa zmení tak, aby sa v ňom špecifikovali použité mastné kyseliny, alebo sa doplní o ich špecifikáciu.

(5)   Názov sa zmení tak, aby sa v ňom špecifikovala organická kyselina, alebo sa doplní o jej špecifikáciu.

(6)   K názvu sa prípadne doplnia slová „zo živočíšnych tkanív“ alebo „z fermentácie“.( 1 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) No 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1).

( 3 ) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).

( 4 ) Ú. v. ES L 147, 31.5.2001, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ L 35, 8.2.2005, s. 1.

( 6 ) Na najnižšej rozumne dosiahnuteľnej úrovni.

( 7 ) Ú. v. ES L 140, 30.5.2002, s. 10.

( 8 ) Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

( 9 ) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

( 10 ) Ustanovenia týkajúce sa chemických nečistôt a pomocných látok uvedené v tomto odseku sa nevzťahujú na kŕmne suroviny uvedené v registri kŕmnych surovín podľa v článku 24 ods. 6 nariadenia (ES) č. 767/2009.

( 11 ) Odchylne od tejto povinnosti sa môže pridaťv prípade procesu „sušenie“ doplniť spoločný názov/pojem.

Top