Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0211

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov

OJ L 65, 11.3.2011, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 20 Volume 001 P. 31 - 52

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/oj

11.3.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 65/1


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 211/2011

zo 16. februára 2011

o iniciatíve občanov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 prvý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Zmluva o Európskej únii (Zmluva o EÚ) posilňuje občianstvo Únie a ďalej zlepšuje demokratické fungovanie Únie okrem iného tým, že stanovuje právo každého občana zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie prostredníctvom európskej iniciatívy občanov. Tento postup umožňuje občanom, aby sa priamo obracali na Komisiu so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Únie na účely uplatňovania zmlúv, čo je právo podobné právomoci Európskeho parlamentu podľa článku 225 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a Rady podľa článku 241 ZFEÚ.

(2)

Postupy a podmienky požadované v prípade iniciatívy občanov by mali byť v záujme podpory účasti občanov a sprístupnenia Únie jasné, jednoduché, užívateľsky prijateľné a primerané povahe iniciatívy občanov. Mali by zabezpečovať primeranú rovnováhu medzi právami a povinnosťami.

(3)

Mali by zároveň zabezpečovať, aby sa na občanov Únie vzťahovali podobné podmienky týkajúce sa podpory iniciatívy občanov bez ohľadu na to, z ktorého členského štátu pochádzajú.

(4)

Komisia by mala na požiadanie poskytnúť občanom informácie a neformálne poradenstvo o iniciatívach občanov, najmä pokiaľ ide o kritériá registrácie.

(5)

Je potrebné stanoviť minimálny počet členských štátov, z ktorých musia občania pochádzať. V snahe zabezpečiť, aby iniciatíva občanov odrážala záujem Únie, pričom sa zabezpečí, aby jej nástroje boli naďalej jednoducho použiteľné, tento počet by mal byť stanovený na jednu štvrtinu členských štátov.

(6)

Na tento účel je takisto vhodné stanoviť minimálny počet signatárov, ktorí pochádzajú z každého z týchto členských štátov. Na to, aby občania mali zabezpečené podobné podmienky na podporu iniciatívy občanov, tieto minimálne počty by mali byť zostupne proporčné. Kvôli jednoznačnosti by sa tieto minimálne počty mali stanoviť pre každý členský štát v prílohe k tomuto nariadeniu. Minimálny počet signatárov požadovaný v každom členskom štáte by mal zodpovedať počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobeného číslom 750. Komisia by mala byť splnomocnená na zmenu a doplnenie tejto prílohy, aby sa v nej odzrkadľovali akékoľvek zmeny v zložení Európskeho parlamentu.

(7)

Je vhodné stanoviť minimálny vek, kedy môže občan podporiť iniciatívu občanov. Ten by mal byť stanovený ako vek, v ktorom sú občania oprávnení voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu.

(8)

Na úspešné uskutočnenie iniciatívy občanov je potrebná minimálna organizačná štruktúra. Mala by mať formu občianskeho výboru, ktorý budú tvoriť fyzické osoby (organizátori) pochádzajúce najmenej zo siedmich rôznych členských štátov, čo by podnecovalo nastoľovanie celoeurópskych tém a podporovalo reakciu na ne. V záujme transparentnosti a bezproblémovej a efektívnej komunikácie by si mal občiansky výbor určiť zástupcov, ktorí počas celého procesu zabezpečia spojenie medzi občianskym výborom a inštitúciami Únie.

(9)

Subjekty, konkrétne organizácie, ktoré podľa zmlúv prispievajú k formovaniu povedomia o európskej politike a k vyjadrovaniu vôle občanov Únie, by mali byť schopné podporovať iniciatívu občanov, za predpokladu, že tak budú robiť úplne transparentne.

(10)

V snahe zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť v súvislosti s navrhovanými iniciatívami občanov a zabrániť tomu, aby sa zbierali podpisy za iniciatívu občanov, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené týmto nariadením, by sa mala zaviesť povinná registrácia týchto iniciatív na webovej stránke, ktorú sprístupní Komisia, pred zbieraním potrebných vyhlásení o podpore od občanov. Všetky navrhované iniciatívy občanov, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v tomto nariadení, by mala registrovať Komisia. Komisia by mala vykonávať registráciu v súlade so všeobecnými zásadami riadnej správy.

(11)

Organizátori môžu zbierať vyhlásenia o podpore od občanov po zaregistrovaní navrhovanej iniciatívy občanov.

(12)

Je vhodné stanoviť v prílohe k tomuto nariadeniu formulár vyhlásenia o podpore, v ktorom sa určia údaje, ktoré sa vyžadujú na účely overenia členskými štátmi. Komisia by mala byť oprávnená zmeniť a doplniť túto prílohu v súlade s článkom 290 ZFEÚ, aby sa zohľadnili informácie, ktoré jej poskytnú členské štáty.

(13)

Pri plnom dodržiavaní zásady, že osobné údaje musia byť primerané, relevantné a nesmú byť neprimerane podrobné vo vzťahu k účelom, na aké sú zhromažďované, sa požaduje poskytnutie osobných údajov, ak je to potrebné vrátane osobného identifikačného čísla alebo čísla dokladu totožnosti, od signatárov navrhovanej iniciatívy občanov, pokiaľ môže byť nevyhnutné, aby sa členským štátom umožnilo overiť vyhlásenia o podpore v súlade s vnútroštátnym právom a postupmi.

(14)

V záujme využívania moderných technológií ako nástroja participatívnej demokracie je vhodné zabezpečiť, aby sa vyhlásenia o podpore zbierali elektronicky aj v papierovej podobe. Elektronické systémy zberu by mali obsahovať primerané bezpečnostné prvky, ktoré by okrem iného zaistili, že údaje sú bezpečne zozbierané a uložené. Na tento účel by Komisia mala vypracovať podrobné technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu.

(15)

Je vhodné, aby členské štáty overovali súlad elektronických systémov zberu s požiadavkami tohto nariadenia predtým, ako sa zozbierajú vyhlásenia o podpore.

(16)

Komisia by mala sprístupniť voľný softvér, ktorý obsahuje príslušné technické a bezpečnostné prvky potrebné na súlad s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa elektronických systémov zberu.

(17)

Je vhodné zabezpečiť, aby sa vyhlásenia o podpore iniciatívy občanov zbierali v rámci určitej lehoty. V snahe zabezpečiť, aby navrhované iniciatívy občanov zostali relevantné, a zároveň zohľadniť zložitosť zbierania vyhlásení o podpore v celej Únii, by táto lehota nemala byť dlhšia ako 12 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

(18)

Je vhodné zabezpečiť, aby v prípade, že iniciatíva občanov získa od signatárov potrebný počet vyhlásení o podpore, bol každý členský štát zodpovedný za overenie a osvedčenie vyhlásení o podpore získaných od signatárov pochádzajúcich z tohto členského štátu. Vzhľadom na potrebu obmedziť administratívnu záťaž členských štátov by mali členské štáty v lehote troch mesiacov od doručenia žiadosti o osvedčenie vyhlásení o podpore vykonať tieto overenia na základe vhodných kontrol, ktoré môžu byť založené na náhodne vybratej vzorke, a mali by vydať dokument osvedčujúci počet prijatých platných vyhlásení o podpore.

(19)

Pred predložením iniciatívy občanov Komisii by organizátori mali zabezpečiť splnenie všetkých príslušných podmienok stanovených v tomto nariadení.

(20)

Komisia by mala posúdiť iniciatívu občanov a osobitne vymedziť svoje právne a politické závery. Mala by stanoviť aj opatrenia, ktoré má v úmysle prijať v reakcii na túto iniciatívu, v lehote troch mesiacov. S cieľom preukázať, že iniciatíva občanov podporená najmenej miliónom občanov Únie a jej prípadné nadväzné opatrenia sa dôkladne preskúmali, Komisia by mala jasne, zrozumiteľne a podrobne vysvetliť dôvody na zamýšľané opatrenia a rovnako by mala vysvetliť dôvody, ak nemá v úmysle prijať žiadne opatrenia. Keď Komisia dostane iniciatívu občanov podporenú požadovaným počtom signatárov, ktorá spĺňa ostatné požiadavky tohto nariadenia, organizátori by mali byť oprávnení prezentovať túto iniciatívu na verejnom vypočutí na úrovni Únie.

(21)

Na spracovanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia sa v plnej miere uplatní smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (4). Z tohto hľadiska je z dôvodu právnej istoty vhodné objasniť, že prevádzkovateľmi údajov v zmysle smernice 95/46/ES sú organizátori iniciatívy občanov a príslušné orgány členských štátov, a stanoviť maximálnu dobu, počas ktorej možno uchovávať osobné údaje zbierané na účely iniciatívy občanov. Organizátori musia vo funkcii prevádzkovateľov údajov prijať všetky vhodné opatrenia, aby splnili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo smernice 95/46/ES, týkajúce sa najmä oprávnenosti spracovania, bezpečnosti spracovania a poskytovania informácií, ako aj práv dotknutých osôb na prístup k svojim osobným údajom, na vykonanie ich opravy a na ich vymazanie.

(22)

Pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov vykonávané pri uplatňovaní tohto nariadenia, v plnej miere sa uplatnia ustanovenia kapitoly III smernice 95/46/ES o súdnych opravných prostriedkoch, zodpovednosti a sankciách. Organizátori iniciatívy občanov by mali byť v súlade s uplatniteľným vnútroštátnym právom zodpovední za škodu, ktorú spôsobia. Okrem toho by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa na organizátorov v prípade porušenia tohto nariadenia vzťahovali primerané sankcie.

(23)

Na spracovanie osobných údajov vykonávané Komisiou pri uplatňovaní tohto nariadenia sa v plnej miere uplatní nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (5).

(24)

S cieľom umožniť v prípade potreby budúce prispôsobenia by Komisia mala byť splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ na účely zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas svojich prípravných prác uskutočnila náležité konzultácie aj na expertnej úrovni.

(25)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (6).

(26)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady obsiahnuté v Charte základných práv Európskej únie, najmä v jej článku 8, v ktorom sa stanovuje, že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

(27)

Európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov bol konzultovaný a prijal stanovisko (7),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú postupy a podmienky požadované na iniciatívu občanov, ako sa stanovuje v článku 11 Zmluvy o EÚ a v článku 24 ZFEÚ.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„iniciatíva občanov“ je iniciatíva predložená Komisii v súlade s týmto nariadením, ktorou sa Komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie, a ktorú podporil najmenej jeden milión oprávnených signatárov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny všetkých členských štátov;

2.

„signatári“ sú občania Únie, ktorí podporili danú iniciatívu občanov vyplnením formulára vyhlásenia o podpore pre túto iniciatívu;

3.

„organizátori“ sú fyzické osoby, ktoré tvoria občiansky výbor zodpovedný za vypracovanie iniciatívy občanov a jej predloženie Komisii.

Článok 3

Požiadavky na organizátorov a signatárov

1.   Organizátori musia byť občanmi Únie a musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

2.   Organizátori vytvoria občiansky výbor zložený z najmenej siedmich osôb, ktoré majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch.

Organizátori určia jedného zástupcu a jedného náhradníka (ďalej len „kontaktné osoby“), ktorí počas celého postupu zabezpečia spojenie medzi občianskym výborom a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení hovoriť a konať v mene občianskeho výboru.

Organizátori, ktorí sú poslancami Európskeho parlamentu, sa nezapočítavajú do minimálneho počtu členov požadovaného na vytvorenie občianskeho výboru.

Na účely registrácie navrhnutej iniciatívy občanov v súlade s článkom 4 Komisia posúdi len informácie týkajúce sa siedmich členov občianskeho výboru, ktorí sú potrební na splnenie požiadaviek stanovených v odseku 1 tohto článku a v tomto odseku.

3.   Komisia môže požadovať, aby organizátori poskytli vhodný dôkaz o splnení požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2.

4.   Na to, aby boli signatári oprávnení podporiť navrhovanú iniciatívu občanov, musia byť občanmi Únie a musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Článok 4

Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov

1.   Pred začiatkom zbierania vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy občanov od signatárov musia organizátori túto iniciatívu zaregistrovať v Komisii, pričom uvedú informácie stanovené v prílohe II, najmä predmet a ciele navrhovanej iniciatívy občanov.

Uvedené informácie sa poskytujú v jednom z úradných jazykov Únie a zapisujú sa do elektronického registra, ktorý na tento účel sprístupní Komisia (ďalej len „register“).

Organizátori poskytujú pravidelne aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania navrhovanej iniciatívy občanov na evidenciu v registri a prípadne ich uverejnia na svojej webovej stránke.

Po potvrdení registrácie v súlade s odsekom 2 môžu organizátori do registra poskytnúť navrhovanú iniciatívu občanov v iných úradných jazykoch Únie. Za preklad navrhovanej iniciatívy občanov do iných úradných jazykov Únie sú zodpovední organizátori.

Komisia zriadi kontaktný bod, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo.

2.   Do dvoch mesiacov od doručenia informácií stanovených v prílohe II Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatívu občanov pod jedinečným registračným číslom a zašle potvrdenie organizátorom, a to za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

bol vytvorený občiansky výbor a boli určené kontaktné osoby v súlade s článkom 3 ods. 2;

b)

navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

c)

navrhovaná iniciatíva občanov nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a

d)

navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ.

3.   Komisia zamietne registráciu, ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 2.

Ak Komisia zamietne registráciu navrhovanej iniciatívy občanov, informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy.

4.   Navrhovaná iniciatíva občanov, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejní v registri. Bez toho, aby boli dotknuté práva dotknutých osôb podľa nariadenia (ES) č. 45/2001, sú dotknuté osoby oprávnené požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z registra po uplynutí dvojročnej lehoty od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

5.   Organizátori môžu navrhovanú iniciatívu občanov, ktorá bola zaregistrovaná, vziať späť kedykoľvek pred predložením vyhlásení o podpore v súlade s článkom 8. V takomto prípade sa o tom urobí v registri záznam.

Článok 5

Postupy a podmienky zbierania vyhlásení o podpore

1.   Organizátori sú zodpovední za zozbieranie vyhlásení o podpore od signatárov pre navrhovanú iniciatívu občanov, ktorá bola zaregistrovaná v súlade s článkom 4.

Na zbieranie vyhlásení o podpore možno použiť iba formuláre, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III a ktoré sú v jednej z jazykových verzií uvedených v registri pre navrhovanú iniciatívu občanov. Pred začatím zbierania vyhlásení o podpore od signatárov organizátori vyplnia formuláre tak, ako sa uvádza v prílohe III. Informácie uvedené vo formulároch musia zodpovedať informáciám obsiahnutým v registri.

2.   Organizátori môžu zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme alebo elektronicky. Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú elektronicky, uplatňuje sa článok 6.

Na účely tohto nariadenia sa s vyhláseniami o podpore, ktoré boli podpísané elektronicky s použitím zdokonaleného elektronického podpisu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy (8), zaobchádza rovnako ako s vyhláseniami o podpore v papierovej forme.

3.   Signatári musia vyplniť formuláre vyhlásenia o podpore, ktoré im poskytli organizátori. Uvádzajú len osobné údaje požadované na účely overenia členskými štátmi, ako sa stanovuje v prílohe III.

Signatári môžu podporiť danú iniciatívu občanov iba raz.

4.   Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu týkajúcu sa informácií uvedených v prílohe III. Komisia môže na základe zohľadnenia týchto zmien prijať zmeny a doplnenia prílohy III prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19.

5.   Všetky vyhlásenia o podpore sa zbierajú po dni registrácie navrhovanej iniciatívy občanov a v lehote, ktorá nie je dlhšia ako 12 mesiacov.

Na konci uvedenej lehoty sa v registri zaznamená, že lehota uplynula a prípadne že nebol zozbieraný potrebný počet vyhlásení o podpore.

Článok 6

Elektronické systémy zberu

1.   Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú elektronicky, údaje získané prostredníctvom elektronického systému zberu sa uchovávajú na území členského štátu.

Elektronický systém zberu musí mať osvedčenie v súlade s odsekom 3 v členskom štáte, ktorom sa budú údaje zozbierané prostredníctvom elektronického systému zberu uchovávať. Organizátori môžu využívať jeden elektronický systém zberu na účely zberu vyhlásení o podpore vo viacerých alebo vo všetkých členských štátoch.

Na účely elektronického zberu možno vzory formulára vyhlásenia o podpore upraviť.

2.   Organizátori zabezpečia, aby elektronický systém zberu, použitý na zber vyhlásení o podpore, bol v súlade s odsekom 4.

Pred začatím zberu vyhlásení o podpore organizátori požiadajú príslušný orgán dotknutého členského štátu, aby osvedčil, že elektronický systém zberu použitý na tento účel je v súlade s odsekom 4.

Organizátori môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore prostredníctvom elektronického systému zberu až vtedy, keď získali osvedčenie uvedené v odseku 3. Organizátori verejne sprístupnia kópiu uvedeného osvedčenia na webovej stránke používanej pre elektronický systém zberu.

Komisia do 1. januára 2012 zriadi a potom spravuje voľný softvér, ktorý obsahuje príslušné technické a bezpečnostné prvky potrebné na súlad s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa elektronického systému zberu. Tento softvér sa bezplatne sprístupní.

3.   Ak je elektronický systém zberu v súlade s odsekom 4, príslušný orgán vydá o tom do jedného mesiaca osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

Členské štáty uznávajú osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

4.   Elektronické systémy zberu majú zavedené primerané bezpečnostné a technické prvky s cieľom zaistiť, že:

a)

formulár vyhlásenia o podpore môžu predložiť elektronicky iba fyzické osoby;

b)

údaje poskytnuté elektronicky sú bezpečne zozbierané a uložené, aby sa okrem iného zabezpečilo, že ich nie je možné meniť ani použiť na žiadny iný účel než na podporu danej iniciatívy občanov v nich uvedenú, a aby boli osobné údaje chránené proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene alebo neoprávnenému sprístupneniu či prístupu;

c)

systém môže generovať vyhlásenia o podpore vo forme, ktorá je v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III, aby sa umožnilo členským štátom vykonať overenie v súlade s článkom 8 ods. 2.

5.   Komisia do 1. januára 2012 prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 2 technické špecifikácie na vykonanie odseku 4.

Článok 7

Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch

1.   Signatári iniciatívy občanov pochádzajú najmenej z jednej štvrtiny členských štátov.

2.   Najmenej v jednej štvrtine členských štátov predstavujú signatári aspoň minimálny počet občanov stanovený v čase registrácie navrhovanej iniciatívy občanov v prílohe I. Tieto minimálne počty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobeného číslom 750.

3.   Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19 primerané úpravy prílohy I, aby sa zohľadnili zmeny v zložení Európskeho parlamentu.

4.   Členským štátom pôvodu signatára je členský štát, ktorý zodpovedá za overenie jeho vyhlásenia o podpore v súlade s článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom.

Článok 8

Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore členskými štátmi

1.   Po vyzbieraní potrebných vyhlásení o podpore od signatárov v súlade s článkami 5 a 7 organizátori predložia vyhlásenia o podpore v papierovej alebo elektronickej forme na overenie a osvedčenie príslušným orgánom uvedeným v článku 15. Na tento účel použijú organizátori formulár uvedený v prílohe V a oddelia vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme, vyhlásenia podpísané prostredníctvom zdokonaleného elektronického podpisu a vyhlásenia zozbierané elektronickým systémom zberu.

Organizátori predložia vyhlásenia o podpore príslušnému členskému štátu, a to:

a)

členskému štátu pobytu alebo štátnej príslušnosti signatára, ako sa uvádza v časti C bode 1 prílohy III, alebo

b)

členskému štátu, ktorý vydal osobné identifikačné číslo alebo doklad totožnosti uvedený vo vyhlásení o podpore, ako sa stanovuje v časti C bode 2 prílohy III.

2.   Príslušné orgány overia predložené vyhlásenia o podpore prostredníctvom primeraných kontrol v lehote nepresahujúcej tri mesiace od doručenia žiadosti, a to v súlade s vnútroštátnym právom a prípadne praxou. Na základe toho vydajú organizátorom osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI, v ktorom osvedčia počet platných vyhlásení o podpore za daný členský štát.

Na účely overovania vyhlásení o podpore sa nevyžaduje, aby sa osvedčovala pravosť podpisov.

3.   Osvedčenie ustanovené v odseku 2 sa vydáva bezplatne.

Článok 9

Predloženie iniciatívy občanov Komisii

Po získaní osvedčení ustanovených v článku 8 ods. 2 a za predpokladu, že boli dodržané všetky príslušné postupy a podmienky ustanovené v tomto nariadení, môžu organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii, pričom ju doplnia o informácie týkajúce sa prípadnej podpory a finančných prostriedkov, ktoré na túto iniciatívu získali. Tieto informácie sa uverejnia v registri.

Suma podpory a financovania získaná z akéhokoľvek zdroja, pri ktorej prekročení sa poskytujú informácie, je zhodná so sumou ustanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni (9).

Na účely tohto článku použijú organizátori formulár uvedený v prílohe VII a predložia ho vyplnený spolu s kópiami osvedčení uvedených v článku 8 ods. 2 v papierovej alebo elektronickej forme.

Článok 10

Postup posudzovania iniciatívy občanov Komisiou

1.   Keď Komisia dostane iniciatívu občanov v súlade s článkom 9:

a)

bezodkladne uverejní iniciatívu občanov v registri;

b)

prijme organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy občanov;

c)

do troch mesiacov uvedie v oznámení svoje právne a politické závery o iniciatíve občanov, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, a odôvodnenie, prečo tieto opatrenia prijme alebo neprijme.

2.   O oznámení uvedenom v odseku 1 písm. c) Komisia informuje organizátorov, Európsky parlament a Radu a zverejní ho.

Článok 11

Verejné vypočutie

Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) a v lehote stanovenej v článku 10 ods. 1 písm. c), sa organizátorom poskytne možnosť prezentovať iniciatívu občanov na verejnom vypočutí. Komisia a Európsky parlament zabezpečia, že sa toto vypočutie zorganizuje v Európskom parlamente prípadne spoločne s inými inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré by sa chceli zúčastniť, a že Komisia je zastúpená na primeranej úrovni.

Článok 12

Ochrana osobných údajov

1.   Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia organizátori iniciatívy občanov a príslušné orgány členského štátu konajú v súlade so smernicou 95/46/ES a vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré boli prijaté na jej základe.

2.   Na účely príslušného spracúvania údajov sa organizátori iniciatívy občanov a príslušné orgány určené v súlade s článkom 15 ods. 2 považujú za prevádzkovateľov údajov v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES.

3.   Organizátori zabezpečia, aby sa osobné údaje zozbierané na účely iniciatívy občanov nepoužili na žiaden iný účel ako na podporu danej iniciatívy, a zničia všetky vyhlásenia o podpore prijaté v súvislosti s danou iniciatívou a všetky ich kópie najneskôr do jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii v súlade s článkom 9, najneskôr však do 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

4.   Príslušný orgán použije osobné údaje, ktoré sa mu doručia v súvislosti s určitou iniciatívou občanov, len na účely overenia vyhlásení o podpore v súlade s článkom 8 ods. 2, a zničí všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr do jedného mesiaca od vydania osvedčenia ustanoveného v uvedenom článku.

5.   Vyhlásenia o podpore danej iniciatívy občanov a ich kópie možno uchovávať dlhšie ako je stanovené v odsekoch 3 a 4, ak je to potrebné na účely súdneho a správneho konania týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov. Organizátori a príslušný orgán zničia všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr týždeň po uzatvorení daného konania konečným rozhodnutím.

6.   Organizátori vykonajú primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu, najmä ak spracúvanie zahŕňa prenos údajov cez sieť, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania.

Článok 13

Zodpovednosť

Organizátori sú v súlade s vnútroštátnym právom zodpovední za škodu, ktorú spôsobia pri organizácii iniciatívy občanov.

Článok 14

Sankcie

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa organizátorom uložili primerané sankcie za porušenie tohto nariadenia, najmä za:

a)

nepravdivé vyhlásenia poskytnuté organizátormi;

b)

podvodné použitie údajov.

2.   Sankcie uvedené v odseku 1 musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Príslušné orgány v rámci členských štátov

1.   Na účely vykonávania článku 6 ods. 3 určia členské štáty príslušné orgány zodpovedné za vydávanie osvedčenia ustanoveného v uvedenom článku.

2.   Na účely vykonávania článku 8 ods. 2 určí každý členský štát jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za doručenie osvedčení ustanovených v uvedenom článku.

3.   Najneskôr do 1. marca 2012 členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy príslušných orgánov.

4.   Komisia zverejní zoznam príslušných orgánov.

Článok 16

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže prijať zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu v rozsahu príslušných ustanovení tohto nariadenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19.

Článok 17

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.

2.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.   Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 18 a 19.

Článok 18

Odvolanie delegovania právomoci

1.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2.   Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na informovanie druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.   Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Námietky voči delegovaným aktom

1.   Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.   Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.   Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 20

Výbor

1.   Na účely vykonávania článku 6 ods. 5 Komisii pomáha výbor.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 21

Oznámenie vnútroštátnych ustanovení

Každý členský štát oznámi Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto nariadenia.

Komisia o nich informuje ostatné členské štáty.

Článok 22

Preskúmanie

Do 1. apríla 2015 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 16. februára 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

MARTONYI J.


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011, s. 182.

(2)  Ú. v. EÚ C 267, 1.10.2010, s. 57.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. decembra 2010 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. februára 2011.

(4)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

(5)  Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(7)  Ú. v. EÚ C 323, 30.11.2010, s. 1.

(8)  Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

(9)  Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.


PRÍLOHA I

MINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Belgicko

16 500

Bulharsko

12 750

Česká republika

16 500

Dánsko

9 750

Nemecko

74 250

Estónsko

4 500

Írsko

9 000

Grécko

16 500

Španielsko

37 500

Francúzsko

54 000

Taliansko

54 000

Cyprus

4 500

Lotyšsko

6 000

Litva

9 000

Luxembursko

4 500

Maďarsko

16 500

Malta

3 750

Holandsko

18 750

Rakúsko

12 750

Poľsko

37 500

Portugalsko

16 500

Rumunsko

24 750

Slovinsko

5 250

Slovensko

9 750

Fínsko

9 750

Švédsko

13 500

Spojené kráľovstvo

54 000


PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA POŽADUJÚ PRI REGISTRÁCII NAVRHOVANEJ INICIATÍVY OBČANOV

Na účely zaregistrovania navrhovanej iniciatívy občanov v elektronickom registri Komisie sa musia uviesť tieto informácie:

1.

názov navrhovanej iniciatívy občanov – najviac 100 znakov;

2.

predmet – najviac 200 znakov;

3.

opis cieľov navrhovanej iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 500 znakov;

4.

ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;

5.

mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia siedmich členov občianskeho výboru, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries (1);

6.

všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu občanov v čase registrácie (1).

Organizátori môžu poskytnúť podrobnejšie informácie o predmete, cieľoch a kontexte navrhovanej iniciatívy občanov v prílohe. Ak si to želajú, môžu tiež predložiť návrh právneho aktu.


(1)  Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o navrhovanej iniciatíve občanov. Verejne sprístupnené v elektronickom registri Komisie budú len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z elektronického registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.


PRÍLOHA III

Image

Image

Image

Image

ČASŤ C

1.

Zoznam členských štátov, ktoré nevyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti (formulár vyhlásenia o podpore – časť A)

Členský štát

Signatári, ktorých vyhlásenie o podpore sa predloží tomuto členskému štátu

Belgicko

osoby s pobytom v Belgicku

belgickí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Dánsko

osoby s pobytom v Dánsku

dánski štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Nemecko

osoby s pobytom v Nemecku

nemeckí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Estónsko

osoby s pobytom v Estónsku

estónski štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny

Írsko

osoby s pobytom v Írsku

Holandsko

osoby s pobytom v Holandsku

Slovensko

osoby s pobytom na Slovensku

slovenskí štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny

Fínsko

osoby s pobytom vo Fínsku

fínski štátni príslušníci s pobytom mimo krajiny

Spojené kráľovstvo

osoby s pobytom v Spojenom kráľovstve

2.

Zoznam členských štátov, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti, ako sa uvádza nižšie, vo formulári vyhlásenia o podpore – časť B:

 

BULHARSKO

Единен граждански номер (osobné číslo)

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Občanský průkaz (občiansky preukaz)

Cestovní pas (cestovný pas)

 

GRÉCKO

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (doklad totožnosti)

Διαβατήριο (cestovný pas)

Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (osvedčenie o pobyte/osvedčenie o trvalom pobyte)

 

ŠPANIELSKO

Documento Nacional de Identidad (preukaz totožnosti)

Pasaporte (cestovný pas)

 

FRANCÚZSKO

Passeport (cestovný pas)

Carte nationale d'identité (národný preukaz totožnosti)

Titre de séjour (povolenie na pobyt)

Permis de conduire (vodičský preukaz)

iné:

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire (preukaz poslanca s fotografiou, vydaný predsedom parlamentného zhromaždenia)

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat (preukaz totožnosti zvoleného miestneho zástupcu s fotografiou, vydaný príslušným štátnym orgánom)

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (preukaz vojnového veterána žltohnedej farby alebo trojfarebný)

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie (preukaz civilného alebo vojenského invalida s fotografiou)

Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie (preukaz štátneho zamestnanca s fotografiou)

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires (preukaz totožnosti alebo cestovný preukaz s fotografiou, vydaný vojenskými orgánmi)

Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’Etat (povolenie na lov zveri s fotografiou, vydané príslušným štátnym orgánom)

Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (doklad o voľnom pohybe vydaný prefektúrou podľa zákona č. 69-3 z 3. januára 1969)

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7o) de l’article 138 du code de procédure pénale [doklad preukazujúci totožnosť vydaný namiesto dokladov totožnosti v prípade súdneho dohľadu podľa deviateho odseku (očíslovaný odsek 7) článku 138 Trestného poriadku]

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune (osvedčenie o podaní žiadosti o národný preukaz totožnosti alebo cestovný pas, vydané miestnym samosprávnym orgánom a nie staršie ako tri mesiace, s fotografiou žiadateľa, opatrené odtlačkom pečiatky samosprávneho orgánu)

 

TALIANSKO

Passaporto (cestovný pas), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (vrátane vydávacieho orgánu)

Carta di identità (preukaz totožnosti), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (vrátane vydávacieho orgánu)

 

CYPRUS

Δελτίο Ταυτότητας (preukaz totožnosti štátneho príslušníka alebo osoby s trvalým pobytom)

Διαβατήριο (cestovný pas)

 

LOTYŠSKO

Personas kods (osobné identifikačné číslo)

 

LITVA

Asmens kodas (osobné číslo)

 

LUXEMBURSKO

Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la Sécurité sociale) (národné identifikačné číslo uvedené na preukaze sociálneho poistenia)

 

MAĎARSKO

személyazonosító igazolvány (preukaz totožnosti)

útlevél (cestovný pas)

személyi azonosító szám (személyi szám) (osobné identifikačné číslo)

 

MALTA

Karta tal-Identità (preukaz totožnosti)

 

RAKÚSKO

Reisepass (cestovný pas)

Personalausweis (preukaz totožnosti)

 

POĽSKO

Numer ewidencyjny PESEL (identifikačné číslo PESEL)

 

PORTUGALSKO

Bilhete de identidade (preukaz totožnosti)

Passaporte (cestovný pas)

Cartão de Cidadão (občiansky preukaz)

 

RUMUNSKO

carte de identitate (preukaz totožnosti)

pasaport (cestovný pas)

certificat de inregistrare (osvedčenie o evidencii)

cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (preukaz o trvalom pobyte pre občanov EÚ)

Cod Numeric Personal (osobné identifikačné číslo)

 

SLOVINSKO

Osebna izkaznica (preukaz totožnosti)

Potni list (cestovný pas)

 

ŠVÉDSKO

Personnummer (osobné identifikačné číslo) v preukaze totožnosti

Personnummer (osobné identifikačné číslo) v cestovnom pase


PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE POTVRDZUJÚCE SÚLAD ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU ZBERU S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 211/2011 ZO 16. FEBRUÁRA 2011 O INICIATÍVE OBČANOV

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) týmto osvedčuje, že elektronický systém zberu … (adresa webovej stránky) využitý na zber vyhlásení o podpore pre … (názov navrhovanej iniciatívy občanov) je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:


PRÍLOHA V

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE VYHLÁSENÍ O PODPORE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1.

Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb:

2.

Názov navrhovanej iniciatívy občanov:

3.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

4.

Dátum registrácie:

5.

Počet signatárov pochádzajúcich z (názov členského štátu):

6.

Prílohy:

[Pripojte všetky vyhlásenia o podpore získané od signatárov na overenie príslušným členským štátom.

Prípadne pripojte príslušné osvedčenie/osvedčenia o súlade elektronického systému zberu s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov.]

7.

Dátum a podpis kontaktných osôb:


PRÍLOHA VI

OSVEDČENIE O POČTE PLATNÝCH VYHLÁSENÍ O PODPORE ZÍSKANÝCH V … (NÁZOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU)

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) po potrebnom overení, ktoré sa vyžaduje podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov týmto osvedčuje, že v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia je platných … vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy občanov s registračným číslom ….

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:


PRÍLOHA VII

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY OBČANOV KOMISII

1.

Názov iniciatívy občanov:

2.

Registračné číslo pridelené Komisiou:

3.

Dátum registrácie:

4.

Počet prijatých platných vyhlásení o podpore (musí ich byť najmenej jeden milión):

5.

Počet signatárov osvedčený členskými štátmi:

 

BE

BG

CZ

DK

DE

EE

IE

EL

ES

FR

IT

CY

LV

LT

LU

Počet signatárov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

SPOLU

Počet signatárov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Mená a priezviská, poštové adresy a e-mailové adresy kontaktných osôb (1).

7.

Uveďte všetky zdroje podpory a financovania iniciatívy vrátane výšky finančnej podpory v čase jej predloženia (1):

8.

Týmto vyhlasujeme, že informácie poskytnuté v tomto formulári sú pravdivé.

Dátum a podpis kontaktných osôb:

9.

Prílohy:

(Pripojte všetky osvedčenia.)


(1)  Vyhlásenie o ochrane súkromia: V súlade s článkom 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov sú dotknuté osoby informované, že osobné údaje zhromažďuje Komisia na účely konania o iniciatíve občanov. Verejne sprístupnené v elektronickom registri Komisie budú len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania. Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie a kedykoľvek požiadať o opravu týchto údajov a o ich odstránenie z elektronického registra Komisie po uplynutí obdobia dvoch rokov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.


Top