EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2125

Delegované Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2125 z 10. októbra 2019, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel

C/2019/7251

OJ L 321, 12.12.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 321/99


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/2125

z 10. októbra 2019,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625, pokiaľ ide o pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu, oznamovanie určitých zásielok a opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (nariadenie o úradných kontrolách) (1), a najmä na jeho článok 45 ods. 4 a článok 77 ods. 1 písm. d),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 sa okrem iného stanovuje rámec na vykonávanie úradných kontrol a iných úradných činností týkajúcich sa zvierat a tovaru vstupujúcich na územie Únie z tretích krajín na účely overenia dodržiavania právnych predpisov Únie s cieľom chrániť zdravie ľudí, zvierat a rastlín, dobré životné podmienky zvierat a v súvislosti s geneticky modifikovanými organizmami (GMO) a prípravkami na ochranu rastlín aj životné prostredie.

(2)

Je známe, že drevený obalový materiál, ktorý môže sprevádzať všetky druhy predmetov, je zdrojom zavlečenia a šírenia škodcov rastlín. K formám dreveného obalového materiálu, ktoré môžu slúžiť ako prieniková cesta pre škodcov predstavujúcich riziko šírenia škodcov rastlín v Únii, bez ohľadu na to, či sa práve používajú na prepravu predmetov všetkých druhov, patria okrem iného debny, debničky, klietky, káblové bubny a cievky/navíjacie bubny, jednoduché palety, skriňové palety a ostatné nakladacie plošiny, nástavné rámy paliet a preklady. Na územie Únie vstupuje dopravnými prostriedkami značný objem dreveného obalového materiálu.

(3)

V článkoch 43 a 96 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (2) sa stanovujú osobitné dovozné podmienky na uvedenie dreveného obalového materiálu na územie Únie. V článku 77 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje stanoviť pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol s cieľom overiť dodržiavanie týchto požiadaviek v prípade dreveného obalového materiálu na miestach uvedených v článku 44 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2017/625 a stanoviť opatrenia v prípade nedodržania pravidiel.

(4)

Na zabezpečenie účinnosti kontrol dreveného obalového materiálu vstupujúceho na územie Únie a zabránenie riziku zavlečenia alebo šírenia škodcov rastlín by sa mali prijať pravidlá, ktorými sa doplnia pravidlá z nariadenia (EÚ) 2017/625, ktoré sa týkajú vykonávania špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu a prijímania opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania pravidiel.

(5)

Osobitné dovozné podmienky pre drevený obalový materiál stanovené v článku 43 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031 sa nevzťahujú na materiál, na ktorý sa uplatňujú oslobodenia uvedené v medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 – Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode (norma ISPM 15). Takýto materiál by mal byť preto vyňatý z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

(6)

Na určovanie zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál, ktorý môže predstavovať najvyššie rastlinolekárske riziko pre územie Únie, a teda by mal podliehať špecifickým úradným kontrolám, by mali príslušné orgány členských štátov stanoviť plán monitorovania s prístupom založenom na riziku.

(7)

Na základe tohto plánu monitorovania by mali príslušné orgány vybrať zásielky s dreveným obalovým materiálom na vykonanie špecifických úradných kontrol. Príslušné orgány by okrem toho mali mať v prípade potreby možnosť požiadať colné orgány o pozastavenie vybratých zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál na účely vykonania špecifických úradných kontrol príslušnými orgánmi, a to až do dokončenia špecifických úradných kontrol.

(8)

Drevený obalový materiál nie je uvedený v zoznamoch tovaru v zmysle článku 47 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/625, ktorý podlieha úradným kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

(9)

V článku 45 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/625 sa Komisia splnomocňuje špecifikovať, v ktorých prípadoch a za akých podmienok môžu príslušné orgány požiadať prevádzkovateľov, aby oznámili príchod určitého tovaru, ktorý nepodlieha kontrolám na hraničných kontrolných staniciach.

(10)

Ak majú byť príslušné orgány schopné účinne plánovať a vykonávať špecifické úradné kontroly dreveného obalového materiálu, mali byť mať možnosť požiadať prevádzkovateľov, aby ich v dostatočnom časovom predstihu informovali o príchode zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál.

(11)

Preto by sa mala v tomto nariadení spoločne so stanovením pravidiel špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu stanoviť možnosť príslušných orgánov požiadať prevádzkovateľov o oznámenie príchodu takýchto zásielok príslušným orgánom v dostatočnom časovom predstihu. Pre takéto oznámenia sa môže využívať systém riadenia informácií pre úradné kontroly (ďalej len „IMSOC“) zriadený a spravovaný Komisiou v súlade s článkom 131 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/625. Príslušné orgány môžu požiadať prevádzkovateľov zodpovedných za zásielku, aby prostredníctvom systému IMSOC, existujúcich vnútroštátnych informačných systémov alebo iným spôsobom schváleným príslušným orgánom v dostatočnom časovom predstihu oznamovali príslušným orgánom príchod takýchto zásielok.

(12)

Na zaznamenávanie výsledkov špecifických úradných kontrol do systému IMSOC by sa mal používať jednotný vstupný zdravotný doklad uvedený v článku 56 nariadenia (EÚ) 2017/625. Zaznamenané výsledky úradných kontrol budú poskytovať prehľad o stave špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu vykonávaných v členských štátoch a budú východiskom pre ďalšie opatrenia na ochranu územia Únie pred šírením škodcov rastlín.

(13)

Ustanovenia tohto nariadenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté príslušné ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 (3).

(14)

Keď sa príslušný orgán rozhodne podľa článku 66 ods. 3 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 zaslať drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, späť na miesto určenia mimo Únie, drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, by mal zostať pod oficiálnym colným dohľadom, kým neopustí územie Únie, aby sa zabránilo akémukoľvek riziku zavlečenia škodcov do Únie alebo šíreniu škodcov v Únii.

(15)

Ak sa počas fyzických kontrol na mieste prepustenia do voľného obehu v Únii alebo na mieste určenia nájde drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, mal by sa okamžite zničiť z dôvodu vyššieho rizika šírenia karanténnych škodcov Únie, ktorému sa nedá zabrániť menej účinnými prostriedkami.

(16)

Nariadenie (EÚ) 2017/625 sa uplatňuje od 14. decembra 2019. Preto by sa aj pravidlá stanovené v tomto nariadení mali uplatňovať od uvedeného dátumu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá na vykonávanie špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu alebo výrobkov z dreva (okrem papierenských výrobkov) určených na podporu, ochranu alebo prepravu komodity vstupujúcej na územie Únie bez ohľadu na to, či sa práve používajú na prepravu predmetov všetkých druhov (ďalej len „drevený obalový materiál“), a na prijímanie opatrení v prípade nedodržania predpisov.

2.   Týmto nariadením sa takisto stanovuje, v ktorých prípadoch a za akých podmienok môžu príslušné orgány požiadať prevádzkovateľov, aby oznámili príchod určitých zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál a vstupujúcich na územie Únie.

3.   Toto nariadenie sa neuplatňuje na drevený obalový materiál uvedený v článku 43 ods. 1 druhom pododseku nariadenia (EÚ) 2016/2031, ktorý sa týka oslobodení podľa medzinárodnej normy pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 – Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode (norma ISPM 15).

Článok 2

Plán monitorovania

Príslušné orgány vypracujú plán monitorovania dreveného obalového materiálu na základe analýzy rizika, pričom sa zohľadnia aspoň tieto prvky:

a)

počet a výsledky špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu vykonaných v predchádzajúcich rokoch príslušnými orgánmi, na základe informácií v systéme riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC);

b)

záznamy z minulosti o dodržiavaní nariadenia (EÚ) 2016/2031, a najmä jeho článku 43 ods. 1 a článku 96 ods. 1 prvého pododseku písm. a), treťou krajinou, vývozcom alebo prevádzkovateľom zodpovedným za zásielky;

c)

v prípade potreby informácie od colných orgánov a z iných zdrojov týkajúce sa počtu zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál a vstupujúcich do Únie, ako aj krajiny pôvodu zásielky.

Článok 3

Oznamovanie zásielok

Príslušné orgány môžu požiadať prevádzkovateľov zodpovedných za zásielku, aby prostredníctvom systému IMSOC, existujúcich vnútroštátnych informačných systémov alebo iným spôsobom schváleným príslušným orgánom v dostatočnom časovom predstihu oznámili príslušným orgánom príchod zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál a vstupujúcich na územie Únie.

Článok 4

Špecifické úradné kontroly dreveného obalového materiálu

1.   Príslušné orgány vyberú na fyzické kontroly zásielky obsahujúce drevený obalový materiál na základe:

a)

plánu monitorovania uvedeného v článku 2;

b)

informácií poskytnutých v oznámeniach uvedených v článku 3 (v uplatniteľných prípadoch) a

c)

akýchkoľvek ďalších relevantných informácií, ktoré majú k dispozícii.

2.   Príslušné orgány vykonajú fyzické kontroly zásielok vybratých v súlade s odsekom 1 na účely overenia ich súladu s dovoznými požiadavkami stanovenými v článku 43 ods. 1 a článku 96 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031.

3.   Ak sa to považuje za potrebné na účely fyzických kontrol v súlade s odsekom 2 a na obdobie trvania týchto kontrol, príslušné orgány môžu požiadať colné orgány o pozastavenie vybratých zásielok obsahujúcich drevený obalový materiál.

4.   Pri vykonávaní špecifických úradných kontrol majú príslušné orgány prístup k celej zásielke tak, aby sa mohli fyzické kontroly uvedené v odseku 2 vykonať na celom drevenom obalovom materiáli zásielky.

5.   Do troch pracovných dní od začiatku pozastavenia zásielky obsahujúcej drevený obalový materiál predložia príslušné orgány colným orgánom výsledky kontrol pozastavenej zásielky.

6.   Ak fyzické kontroly nemožno dokončiť do troch pracovných dní od začiatku pozastavenia zásielky obsahujúcej drevený obalový materiál, príslušné orgány môžu požiadať colné orgány o predĺženie pozastavenia zásielky o ďalšie tri pracovné dni, aby sa mohli kontroly dokončiť.

V takom prípade, ak je to technicky možné, môžu colné orgány zásielku prepustiť, ak prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku oddelí drevený obalový materiál od zásielky.

7.   Zásielka, ktorú pozastavili colné orgány podľa odseku 3, sa prepustí, ak do troch pracovných dní od začiatku pozastavenia príslušné orgány nepredložia výsledky kontrol v súlade s odsekom 5 alebo nepožiadajú colné orgány o predĺženie pozastavenia na ďalšie tri pracovné dni v súlade s odsekom 6.

Článok 5

Nahlasovanie výsledkov špecifických úradných kontrol

1.   Po dokončení špecifických úradných kontrol v súlade s článkom 4 príslušné orgány:

a)

zadajú do jednotného vstupného zdravotného dokladu výsledky špecifických úradných kontrol podľa článku 56 ods. 3 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) 2017/625;

b)

zadajú výsledky špecifických úradných kontrol dreveného obalového materiálu do systému IMSOC, a to buď priamo, alebo cez existujúce vnútroštátne systémy, a

c)

oznámia prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielky obsahujúce drevený obalový materiál a colným orgánom výsledky špecifických úradných kontrol.

2.   Keď príslušné orgány prostredníctvom jednotného vstupného zdravotného dokladu oznámia prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku obsahujúcu drevený obalový materiál výsledky špecifických úradných kontrol, prevádzkovateľ uvedie referenčné číslo jednotného vstupného zdravotného dokladu ako sprievodného dokladu podľa článku 163 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v každom colnom vyhlásení, ktoré podávajú colné orgány za túto zásielku.

Článok 6

Opatrenia v prípade nedodržania pravidiel

1.   V súlade s článkom 66 nariadenia (EÚ) 2017/625 príslušné orgány nariadia zničenie dreveného obalového materiálu, ktorý nie je v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 43 ods. 1 a v článku 96 ods. 1 prvom pododseku písm. a) nariadenia (EÚ) 2016/2031, jeho zaslanie späť alebo špeciálne ošetrenie.

Ak sa však takýto drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, zistí počas fyzických kontrol v súlade s článkom 4 na mieste prepustenia zásielky do voľného obehu v Únii alebo na mieste určenia zásielky, ako sa uvádza v článku 44 ods. 3 písm. c) a e) nariadenia (EÚ) 2017/625, príslušné orgány nariadia dotknutému prevádzkovateľovi bezodkladne drevený obalový materiál zničiť. Pred zničením a počas ničenia sa s dreveným obalovým materiálom manipuluje tak, aby sa zabránilo šíreniu karanténnych škodcov Únie vymedzených v článku 4 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

2.   Keď príslušné orgány rozhodnú o tom, že podľa článku 66 ods. 3 prvého pododseku písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/625 prevádzkovateľovi zodpovednému za zásielku nariadia zaslanie dreveného obalového materiálu, ktorý nie je v súlade s predpismi, späť mimo Únie, zásielka obsahujúca drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, zostane pod úradným colným dohľadom v súlade s príslušným colným režimom, až kým drevený obalový materiál, ktorý nie je v súlade s predpismi, neopustí územie Únie.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).


Top