EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1948

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1948 z 25. novembra 2019, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

OJ L 304, 26.11.2019, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1948/oj

26.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 304/10


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1948

z 25. novembra 2019,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

A.   PREŠETROVANIE Z ÚRADNEJ MOCI

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (ďalej len „základné nariadenie“) rozhodla z vlastnej iniciatívy prešetriť možné obchádzanie antidumpingových opatrení uložených na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a zaviesť registráciu takéhoto dovozu.

B.   VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie týka, sú ploché valcované výrobky zo železa alebo z legovanej alebo nelegovanej ocele; upokojené hliníkom; pokovované zinkom a/alebo hliníkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka žiarovým pozinkovaním, a to bez použitia iného kovu; chemicky pasivované; obsahujúce: 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,170 hmotnostného % uhlíka, 0,015 hmotnostného % alebo viac, ale nie viac než 0,100 hmotnostného % hliníka, nie viac než 0,045 hmotnostného % nióbu, nie viac než 0,010 hmotnostného % titánu a nie viac než 0,010 hmotnostného % vanádu; predkladané vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch.

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

Dotknutý výrobok v súčasnosti patrí pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 a ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410020, 7210490020, 7210610020, 7210690020, 7212300020, 7212506120, 7212506920, 7225920020, 7225990022, 7225990092, 7226993010, 7226997094) a má pôvod v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „dotknutý výrobok“). Na tento výrobok sa vzťahujú opatrenia, ktoré sú v súčasnosti platné.

Výrobkom, ktorý je predmetom prešetrovania pre možné obchádzanie, sú určité druhy ocele odolnej proti korózii. Ide o ploché valcované výrobky zo železa alebo z legovanej ocele alebo nelegovanej ocele; pokovované zinkom a/alebo hliníkom a/alebo horčíkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka a/alebo horčíka žiarovým pozinkovaním, tiež legované kremíkom; chemicky pasivované; tiež s dodatočnou úpravou povrchu, napríklad naolejovaním alebo zatavením; obsahujúce: nie viac ako 0,5 hmotnostného % uhlíka, nie viac ako 1,1 hmotnostného % hliníka, nie viac ako 0,12 hmotnostného % nióbu, nie viac ako 0,17 hmotnostného % titánu a nie viac ako 0,15 hmotnostného % vanádu; predkladané vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania“).

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

dotknutý výrobok vymedzený v odôvodnení 2.

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(3)

Opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné a ktoré sú možno obchádzané, sú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 (2) (ďalej len „existujúce opatrenia“).

D.   DÔVODY

(4)

Komisia má k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že existujúce antidumpingové opatrenia na dovoz dotknutého výrobku s pôvodom v Čínskej ľudovej republike sú obchádzané miernou úpravou dotknutého výrobku.

(5)

Konkrétnejšie, zo štatistík TARIC vyplýva, že po uložení konečného antidumpingového cla na dotknutý výrobok uloženého vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186 došlo k významnej zmene v štruktúre obchodu, pokiaľ ide o vývoz z Čínskej ľudovej republiky do Únie. Zdá sa, že pre túto zmenu neexistuje žiadna iná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie než uloženie cla.

(6)

Okrem toho dôkazy poukazujú na skutočnosť, že táto zmena vyplýva z dovozu mierne upraveného dotknutého výrobku, napríklad aplikáciou tenkej vrstvy oleja, miernym zvýšením obsahu uhlíka, hliníka, nióbu, titánu alebo vanádu, alebo zámenou jednoduchého pozinkovania alebo hliníkovania za napr. pokovovanie súčasne zinkom, horčíkom a hliníkom. Dôkazy prima facie preukazujú, že okrem uloženia cla neexistuje pre takéto praktiky, proces alebo činnosť iná náležitá príčina ani iné ekonomické opodstatnenie.

(7)

Komisia okrem toho získala dostatočné dôkazy prima facie o tom, že nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na dotknutý výrobok sú oslabované, a to z hľadiska množstva aj ceny. Dovoz dotknutého výrobku bol podľa všetkého nahradený značným objemom dovozu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania. Navyše existujú dostatočné dôkazy prima facie o tom, že výrobok, ktorý je predmetom prešetrovania, sa dováža za nižšie ceny, než je cena nespôsobujúca ujmu stanovená v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu existujúcich opatrení.

(8)

Napokon, Komisia získala dostatočné dôkazy prima facie o tom, že ceny výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, sú dumpingové vo vzťahu k normálnej hodnote, ktorá bola predtým stanovená.

(9)

Ak sa počas prešetrovania zistia aj iné praktiky obchádzania, na ktoré sa vzťahuje článok 13 základného nariadenia, než sú už uvedené praktiky, prešetrovanie sa môže vzťahovať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(10)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie registrácie dovozu výrobkov, ktoré sú predmetom prešetrovania, v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

a)   Dotazníky

(11)

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazníky známym vývozcom/výrobcom a známym združeniam vývozcov/výrobcov v Čínskej ľudovej republike. Je možné, že v prípade potreby sa informácie budú požadovať aj od výrobného odvetvia Únie.

(12)

Všetky zainteresované strany by mali v každom prípade bezodkladne kontaktovať Komisiu, najneskôr však v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia. Lehota stanovená v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia sa uplatňuje na všetky zainteresované strany.

(13)

Začatie prešetrovania sa oznámi orgánom Čínskej ľudovej republiky.

b)   Zber informácií a vypočutia

(14)

Všetky zainteresované strany vrátane výrobného odvetvia Únie, dovozcov a každého príslušného združenia sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy, pričom takéto podania sa musia predložiť v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 Komisia môže okrem toho zainteresované strany vypočuť za predpokladu, že podajú písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

c)   Oslobodenie od registrácie dovozu alebo od opatrení

(15)

V súlade s článkom 13 ods. 4 základného nariadenia môže byť dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, oslobodený od registrácie alebo od opatrení, ak tento dovoz nepredstavuje obchádzanie.

F.   REGISTRÁCIA

(16)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa má na dovoz výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, zaviesť registrácia, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, bude možné vybrať antidumpingové clá v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

G.   LEHOTY

(17)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa zainteresované strany môžu Komisii prihlásiť, písomne vyjadriť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

zainteresované strany môžu písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(18)

Upozorňujeme, že uplatňovanie procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od prihlásenia sa strany v rámci lehôt stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

H.   NESPOLUPRÁCA

(19)

Ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(20)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a môžu sa použiť dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(21)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

I.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(22)

V súlade s článkom 13 ods. 3 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

J.   SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(23)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov (3).

(24)

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.

K.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(25)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

(26)

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu.

(27)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

(28)

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Časové rámce stanovené v článku 3 na predloženie žiadosti o vypočutie útvarmi Komisie sa v zásade primerane uplatňujú na žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

(29)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036 s cieľom určiť, či sa dovozom plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo z legovanej ocele alebo nelegovanej ocele; pokovovaných zinkom a/alebo hliníkom a/alebo horčíkom alebo s povlakom zinku a/alebo hliníka a/alebo horčíka žiarovým pozinkovaním, tiež legovaných kremíkom; chemicky pasivovaných; tiež s dodatočnou úpravou povrchu, napríklad naolejovaním alebo zatavením; obsahujúcich: nie viac ako 0,5 hmotnostného % uhlíka, nie viac ako 1,1 hmotnostného % hliníka, nie viac ako 0,12 hmotnostného % nióbu, nie viac ako 0,17 hmotnostného % titánu a nie viac ako 0,15 hmotnostného % vanádu; predkladaných vo zvitkoch, v plechoch rezaných na dĺžku a úzkych pásoch, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7210 90 80, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7212 50 90, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30, ex 7226 99 70 (kódy TARIC: 7210410030, 7210490030, 7210610030, 7210690030, 7210908092, 7212300030, 7212506130, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920030, 7225990023, 7225990041, 7225990093, 7226993030, 7226997013, 7226997093) (ďalej len „určité druhy ocele odolnej proti korózii“), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, do Únie, obchádzajú opatrenia uložené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/186.

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky z nehrdzavejúcej ocele, z kremíkovej elektrotechnickej ocele a rýchloreznej ocele,

výrobky ďalej neupravené inak než valcovaním za tepla alebo valcovaním za studena (úberom za studena),

dotknutý výrobok vymedzený v odôvodnení 2.

Článok 2

Colné orgány prijmú v súlade s článkom 13 ods. 3 a článkom 14 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2016/1036 náležité opatrenia na registráciu dovozu výrobkov uvedených v článku 1 tohto nariadenia do Únie.

Povinnosť registrácie sa skončí deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Komisia môže prostredníctvom nariadenia colným orgánom nariadiť, aby zastavili registráciu v prípade dovozu výrobkov do Únie uskutočňovaného vývozcami/výrobcami, ktorí požiadali o oslobodenie od registrácie a o ktorých sa zistilo, že spĺňajú podmienky na udelenie oslobodenia.

Článok 3

1.   Kópia dotazníkov je k dispozícii na webovom sídle GR pre obchod http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2409.

2.   Zainteresované strany, ak sa ich vyjadrenia majú v rámci prešetrovania zohľadniť, sa musia Komisii prihlásiť, písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.   V tej istej 37-dňovej lehote môžu zainteresované strany takisto požiadať Komisiu o vypočutie.

4.   Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich právo na obhajobu.

5.   Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (4).

6.   Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

7.   Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI); výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré sa na nosičoch CD-R alebo DVD predkladajú osobne alebo sa zasielajú doporučene.

Na získanie prístupu k platforme TRON.tdi potrebujú zainteresované strany účet služby EU Login. Úplné pokyny týkajúce sa spôsobu registrácie a používania platformy TRON.tdi sú k dispozícii na stránke https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf.

Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R705-CORROSION-RESISTANT-STEELS@ec.europa.eu

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. novembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/186 zo 7. februára 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, s. 16).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.

(4)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 základného nariadenia a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top