EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0913(01)

Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré bude Komisia navrhovať Súdnemu dvoru Európskej únie v konaniach o nesplnení povinnosti

C/2019/6434

OJ C 309, 13.9.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 309/1


Oznámenie Komisie – Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré bude Komisia navrhovať Súdnemu dvoru Európskej únie v konaniach o nesplnení povinnosti

(2019/C 309/01)

I.   Úvod

V oznámení Komisie z roku 2005 o uplatňovaní článku 228 Zmluvy o ES (1) (teraz článok 260 ods. 1 a 2 ZFEÚ) bol stanovený základ, z ktorého vychádza Komisia pri výpočte výšky peňažných sankcií (paušálnych pokút alebo penále), ktorých uplatnenie žiada od Súdneho dvora, keď mu Komisia predkladá vec podľa článku 260 ods. 2 ZFEÚ v kontexte konaní o nesplnení povinnosti vedených proti niektorému členskému štátu.

V následnom oznámení z roku 2010 (2) o aktualizácii údajov používaných pri tomto výpočte Komisia zaviedla každoročnú revíziu týchto makroekonomických údajov v záujme zohľadnenia inflácie a zmien v hrubom domácom produkte (HDP).

Komisia vo svojom oznámení z roku 2011 o vykonávaní článku 260 ods. 3 ZFEÚ (3) a oznámení z roku 2017 „Právo EÚ: Lepšie výsledky pomocou lepšieho uplatňovania práva“ (4) zdôrazňuje, že na výpočet peňažných sankcií, ktorých uplatnenie podľa článku 260 ods. 3 ZFEÚ Komisia žiada od Súdneho dvora, sa použije tá istá metóda, ktorá bola stanovená v oznámení z roku 2005.

Ročná aktualizácia uvedená v tomto oznámení vychádza z vývoja inflácie a HDP v jednotlivých členských štátoch (5), ktorý odráža platobnú schopnosť dotknutého členského štátu. Príslušné štatistické údaje o miere inflácie a o HDP, ktoré sa majú použiť, pochádzajú spred dvoch rokov pred aktualizáciou („pravidlo t–2“), keďže dva roky je minimálny čas potrebný na zhromaždenie relatívne stabilných makroekonomických údajov. Okrem toho v nadväznosti na oznámenie z februára 2019 (6) je inštitucionálna váha členských štátov, ktorá v minulosti závisela od počtu hlasov, ktoré mal každý členský štát k dispozícii podľa pravidiel váženia hlasov v Rade, v súčasnosti založená na počte kresiel pridelených zástupcom každého členského štátu v Európskom parlamente.

Toto oznámenie teda vychádza z ekonomických údajov o nominálnom HDP a deflátore HDP za rok 2017 (7) a z počtu kresiel pridelených členskému štátu v Európskom parlamente.

II.   Zložky aktualizácie

Revidovať sa majú tieto ekonomické kritériá:

jednotný základný paušál pre penále (8), ktorý je v súčasnosti 3 105 EUR, sa má revidovať vzhľadom na infláciu,

jednotný základný paušál pre výpočet dennej sumy na účely stanovenia paušálnej pokuty (9), ktorý je v súčasnosti 1 035 EUR, sa má revidovať vzhľadom na infláciu,

osobitný faktor „n“ (10) sa má revidovať vzhľadom na HDP dotknutého členského štátu, pričom sa zohľadní počet kresiel, ktoré má tento štát v Európskom parlamente; faktor „n“ je rovnaký pre výpočet paušálnej pokuty i denného penále,

minimálne paušálne pokuty (11) sa majú revidovať vzhľadom na infláciu.

III.   Aktualizácie

V prípade predloženia veci Súdnemu dvoru podľa článku 260 ods. 2 a ods. 3 ZFEÚ uplatní Komisia na výpočet výšky peňažných sankcií (paušálnych pokút alebo penále) tieto aktualizované údaje:

1.

jednotný základný paušál na výpočet penále sa stanovuje na 3 116 EUR,

2.

jednotný základný paušál pre výpočet dennej sumy na účely stanovenia paušálnej pokuty sa stanovuje na 1 039 EUR,

3.

osobitný faktor „n“ a minimálna paušálna pokuta pre 28 členských štátov EÚ sa stanovujú takto:

Členský štát

Osobitný faktor „n“

Minimálna paušálna pokuta

(v 1 000 EUR)

Belgicko

0,79

2 037

Bulharsko

0,24

619

Česká republika

0,52

1 341

Dánsko

0,51

1 315

Nemecko

4,62

11 915

Estónsko

0,10

258

Írsko

0,47

1 212

Grécko

0,51

1 315

Španielsko

2,07

5 338

Francúzsko

3,39

8 743

Chorvátsko

0,19

490

Taliansko

2,92

7 530

Cyprus

0,09

232

Lotyšsko

0,12

309

Litva

0,18

464

Luxembursko

0,15

387

Maďarsko

0,42

1 083

Malta

0,07

181

Holandsko

1,14

2 940

Rakúsko

0,67

1 728

Poľsko

1,27

3 275

Portugalsko

0,53

1 367

Rumunsko

0,64

1 651

Slovinsko

0,15

387

Slovensko

0,27

696

Fínsko

0,44

1 135

Švédsko

0,80

2 063

Spojené kráľovstvo

3,40

8 768

Komisia začne uplatňovať aktualizované hodnoty pri svojich rozhodnutiach o predložení veci Súdnemu dvoru podľa článku 260 ZFEÚ počínajúc prijatím tohto oznámenia. Ako už bolo uvedené v bode 3 oznámenia z februára 2019, keď vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nadobudne právnu účinnosť, Komisia vyššie uvedené číselné údaje upraví.


(1)  SEK(2005) 1658, Ú. v. EÚ C 126, 7.6.2007, s. 15.

(2)  SEK(2010) 923/3. Toto oznámenie bolo aktualizované v roku 2011 [SEK(2011) 1024 v konečnom znení], v roku 2012 [C(2012) 6106 final], v roku 2013 [C(2013) 8101 final], v roku 2014 [C(2014) 6767 final], v roku 2015 [C(2015) 5511 final], v roku 2016 [C(2016) 5091 final], v roku 2017 [C(2017) 8720 final] a v roku 2018 [C(2018) 5851 final] vzhľadom na každoročnú úpravu ekonomických údajov.

(3)  Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2011, s. 1.

(4)  Ú. v. EÚ C 18, 19.1.2017, s. 10.

(5)  V súlade so všeobecnými pravidlami stanovenými v oznámeniach z roku 2005 a 2010.

(6)  C(2019) 1396 final (Ú. v. EÚ C 70, 25.2.2019, s. 1).

(7)  Cenový deflátor HDP sa používa na vyjadrenie inflácie. Jednotné výšky pre paušálne pokuty a penále sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo. Minimálne paušálne pokuty sa zaokrúhľujú na najbližší celý tisíc. Faktor „n“ sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

(8)  Štandardný alebo jednotný základný paušál pre denné penále je definovaný ako fixná základná suma, na ktorú sa uplatňuje určité multiplikačné váženie. Pri výpočte denných penále sa uplatňuje váženie koeficientom závažnosti a trvania neplnenia povinnosti, ako aj osobitným faktorom „n“ pre dotknutý členský štát.

(9)  Základný paušál sa musí použiť pri výpočte paušálnej pokuty. Pokiaľ ide o článok 260 ods. 2 ZFEÚ, paušálna pokuta sa vypočíta vynásobením dennej sumy (ktorej výška sa získa vynásobením jednotného základného paušálu koeficientom závažnosti a výsledok tohto výpočtu sa vynásobí osobitným faktorom „n“) počtom dní trvania neplnenia povinnosti, pričom tieto dni sa rátajú počnúc dňom prvého rozsudku do dňa skončenia neplnenia povinnosti alebo do dňa vynesenia rozsudku na základe článku 260 ods. 2 ZFEÚ. Pokiaľ ide o článok 260 ods. 3 ZFEÚ, na základe bodu 28 oznámenia Komisie „Vykonávanie článku 260 ods. 3 ZFEÚ“ [SEK(2010) 1371 v konečnom znení; Ú. v. EÚ C 12, 15.1.2011, s. 1] sa paušálna pokuta vypočíta tak, že sa vynásobí denná suma (ktorá sa získa vynásobením jednotného základného paušálu koeficientom závažnosti a výsledok tohto výpočtu sa vynásobí osobitným faktorom „n“) počtom dní, ktoré uplynú odo dňa nasledujúceho po skončení lehoty na transpozíciu stanovenej v smernici do skončenia neplnenia povinnosti alebo do vydania rozsudku podľa článku 258 a článku 260 ods. 3 ZFEÚ. Paušálna pokuta vypočítaná na základe dennej sumy by sa mala uplatniť, keď výsledok vyššie uvedeného výpočtu presiahne minimálnu paušálnu sumu.

(10)  Osobitný faktor „n“ zohľadňuje platobnú schopnosť daného členského štátu [hrubý domáci produkt (HDP)] a počet kresiel, ktoré má tento štát v Európskom parlamente.

(11)  Minimálna fixná paušálna pokuta sa stanovuje pre každý členský štát na základe osobitného faktora „n“. Minimálna fixná paušálna pokuta sa Súdnemu dvoru navrhne, ak súčet denných paušálnych súm neprekračuje túto minimálnu fixnú paušálnu pokutu.


Top