EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/373/06

Výzva na predkladanie návrhov 2020 – EAC/A02/2019 Program Erasmus+2019/C 373/06

OJ C 373, 5.11.2019, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.11.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 373/12


Výzva na predkladanie návrhov 2020 – EAC/A02/2019

Program Erasmus+

(2019/C 373/06)

1.   Úvod a ciele

Táto výzva na predkladanie návrhov vychádza z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport (1), ako aj z ročných pracovných programov Erasmus+ 2019 a 2020. Program Erasmus+ sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 až 2020. Všeobecné a konkrétne ciele programu Erasmus+ sú uvedené v článkoch 4, 5, 11 a 16 uvedeného nariadenia.

2.   Akcie

Táto výzva na predkladanie návrhov sa týka týchto akcií programu Erasmus+:

 

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

 

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže

Európske univerzity

znalostné aliancie

aliancie pre sektorové zručnosti

budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

budovanie kapacít v oblasti mládeže

 

Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora reformy politík

projekty v rámci dialógu s mládežou

 

Činnosti programu Jean Monnet

katedry programu Jean Monnet

moduly programu Jean Monnet

centrá excelentnosti programu Jean Monnet

podpora v rámci programu Jean Monnet pre združenia

siete programu Jean Monnet

projekty programu Jean Monnet

 

Šport

partnerstvá spolupráce

malé partnerstvá spolupráce

neziskové európske športové podujatia

3.   Oprávnenosť

Žiadosť o financovanie v rámci programu Erasmus+ môže podať každý verejný alebo súkromný subjekt pôsobiaci v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Okrem toho môžu skupiny mladých ľudí pôsobiace v oblasti práce s mládežou, hoci nie nevyhnutne v kontexte mládežníckej organizácie, požiadať o finančné prostriedky na mobilitu mladých ľudí a pracovníkov s mládežou v oblasti vzdelávania, ako aj na strategické partnerstvá v oblasti mládeže.

Na všetkých akciách programu Erasmus+ sa v plnej miere môžu zúčastniť tieto krajiny zapojené do programu (2):

členské štáty Európskej únie,

krajiny EZVO/EHP: Island, Lichtenštajnsko a Nórsko,

kandidátske krajiny EÚ: Turecko, Severné Macedónsko a Srbsko.

Na niektorých akciách programu Erasmus+ sa okrem toho môžu zúčastniť organizácie z partnerských krajín.

Ďalšie podrobnosti o podmienkach účasti sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

Informácia pre britských žiadateľov: Vezmite, prosím, na vedomie, že kritériá oprávnenosti musia byť dodržané počas celého trvania grantu. Ak Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ počas grantového obdobia bez toho, aby uzavrelo dohodu s EÚ, na základe ktorej budú britskí žiadatelia naďalej oprávnení, prestanete dostávať finančné prostriedky EÚ (pričom, ak to bude možné, budete sa môcť na projekte aj naďalej zúčastniť) alebo budete musieť na základe príslušných ustanovení o ukončení podľa dohody o grante daný projekt opustiť.

4.   Rozpočet a trvanie projektov

Uplatňovanie tejto výzvy na predkladanie návrhov je podmienené dostupnosťou rozpočtových prostriedkov stanovených v návrhu rozpočtu na rok 2020 po prijatí rozpočtu na rok 2020 rozpočtovým orgánom alebo, ak sa rozpočet neprijme, stanovených v systéme dočasných dvanástin.

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov dosahuje výšku 3 207,4 mil. EUR:

Vzdelávanie a odborná príprava:

EUR

2 943,3 mil.

Mládež: (3)

EUR

191,9 mil.

Jean Monnet:

EUR

14,6 mil.

Sport:

EUR

57,6 mil.

Celkový rozpočet vyčlenený na túto výzvu na predkladanie návrhov i jeho samotné rozdelenie sú predbežné a môžu sa zmeniť v prípade, že dôjde k zmene ročných pracovných programov Erasmus+. Potenciálni žiadatelia majú možnosť pravidelne sa oboznamovať s ročnými pracovnými programami Erasmus+ a ich zmenami, ktoré sú uverejnené na adrese:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/annual-work-programmes_sk

a týkajú sa rozpočtu, ktorý je k dispozícii na každú akciu v rámci tejto výzvy.

Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zapojených partnerov.

5.   Termín na predloženie žiadostí

Všetky termíny na predloženie žiadostí uvedené ďalej sú stanovené v bruselskom čase.

Kľúčová akcia 1

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

5. februára 2020 o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti vysokoškolského vzdelávania

5. februára 2020 o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých

5. februára 2020 o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

30. apríla 2020 o 12.00

Mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže

1. októbra 2020 o 12.00

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus

13. februára 2020 o 17.00


Kľúčová akcia 2

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

5. februára 2020 o 12.00

Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy

24. marca 2020 o 12.00

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

30. apríla 2020 o 12.00

Strategické partnerstvá v oblasti mládeže

1. októbra 2020 o 12.00

Európske univerzity

26. februára 2020 o 17.00

Znalostné aliancie

26. februára 2020 o 17.00

Aliancie pre sektorové zručnosti

26. februára 2020 o 17.00

Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského vzdelávania

5. februára 2020 o 17.00

Budovanie kapacít v oblasti mládeže

5. februára 2020 o 17.00


Kľúčová akcia 3

projekty v rámci dialógu s mládežou

5. februára 2020 o 12.00

30. apríla 2020 o 12.00

1. októbra 2020 o 12.00


Akcie programu Jean Monnet

Katedry, moduly, centrá excelentnosti, podpora pre združenia, siete, projekty

20. februára 2020 o 17.00


Športové akcie

Partnerstvá spolupráce

2. apríla 2020 o 17.00

Malé partnerstvá spolupráce

2. apríla 2020 o 17.00

Neziskové európske športové podujatia

2. apríla 2020 o 17.00

Podrobné pokyny na predloženie žiadostí sú uvedené v príručke k programu Erasmus+.

6.   Úplné informácie

Podrobné podmienky tejto výzvy na predkladanie návrhov vrátane priorít sú uvedené v príručke k programu Erasmus+ na tejto webovej lokalite:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide

Príručka k programu Erasmus+ je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy na predkladanie návrhov a podmienky účasti a financovania v nej uvedené platia v plnej miere aj v prípade tejto výzvy.


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 50.

(2)  Činnosti programu Jean Monnet sú otvorené pre organizácie z celého sveta.

(3)  This amount includes the funds for the International dimension of Higher Education (EUR 395 million in total).


Top