EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1262

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1262 z 25. júla 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

C/2019/5360

OJ L 199, 26.7.2019, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1262/oj

26.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1262

z 25. júla 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 s cieľom aktualizovať zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 1 a 2,

keďže:

(1)

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2016/1141 (2) bol prijatý zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie (ďalej len „zoznam Únie“), ktorý sa musí v prípade potreby aktualizovať v súlade s článkom 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(2)

Komisia dospela na základe dostupných vedeckých dôkazov a posúdení rizík vykonaných podľa článku 5 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 k záveru, že všetky kritériá článku 4 ods. 3 uvedeného nariadenia sú splnené v prípade týchto inváznych nepôvodných druhov: Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.), Acridotheres tristis Linnaeus, 1766, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Andropogon virginicus L., Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999), Cardiospermum grandiflorum Sw., Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf, Ehrharta calycina Sm., Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC., Humulus scandens (Lour.) Merr., Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758, Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech), Lygodium japonicum (Thunb.) Sw., Plotosus lineatus (Thunberg, 1787), Prosopis juliflora (Sw.) DC., Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.), Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.).

(3)

Komisia dospela k záveru, že pri každom z týchto inváznych druhov boli náležite zohľadnené všetky prvky stanovené v článku 4 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014.

(4)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1141 boli vedecké mená niektorých druhov na zozname Únie revidované. Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Od prijatia vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2016/1141 došlo k aktualizácii číselných znakov KN stanovených v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (3). Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/1141 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre invázne nepôvodné druhy,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. júla 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016, s. 4).

(3)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2016/1141 sa mení takto:

1.

V tabuľke so zoznamom inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa v abecednom poradí vkladajú tieto druhy:

Druh:

(i)

Číselný znak KN pre živé exempláre

(ii)

Číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať

(iii)

Kategórie pridruženého tovaru

(iv)

Acacia saligna (Labill.) H.L.Wendl. (Acacia cyanophylla Lindl.)

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (semená)

 

Acridotheres tristis Linnaeus, 1766

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (oplodnené vajcia na inkubáciu)

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (semená)

 

Andropogon virginicus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

13

Arthurdendyus triangulatus (Dendy, 1894) Jones & Gerard (1999)

ex 0106 90 00

5

Cardiospermum grandiflorum Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Cortaderia jubata (Lemoine ex Carrière) Stapf

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Ehrharta calycina Sm.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

13

Gymnocoronis spilanthoides (D.Don ex Hook. & Arn.) DC.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Humulus scandens (Lour.) Merr.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

 

Lepomis gibbosus Linnaeus, 1758

ex 0301 99 17

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

1, 2, 3, 4

Lespedeza cuneata (Dum.Cours.) G.Don (Lespedeza juncea var. sericea (Thunb.) Lace & Hauech)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

13

Lygodium japonicum (Thunb.) Sw.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semená)

5

Plotosus lineatus (Thunberg, 1787)

ex 0301 19 00 ex 0301 99 85

ex 0511 91 90 (oplodnené násadové ikry)

 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.

ex 0602 90 47

ex 1209 99 99 (semená)

 

Salvinia molesta D.S. Mitch. (Salvinia adnata Desv.)

ex 0602 90 50

 

Triadica sebifera (L.) Small (Sapium sebiferum (L.) Roxb.)

ex 0602 90 48

ex 1209 99 99 (semená)“

 

2.

V tabuľke zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa text „Orconectes limosus Rafinesque, 1817“ nahrádza textom „Orconectes limosus Rafinesque, 1817 (Faxonius limosus Rafinesque, 1817)“.

3.

V tabuľke zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa text „Orconectes virilis Hagen, 1870“ nahrádza textom „Orconectes virilis Hagen, 1870 (Faxonius virilis Hagen, 1870)“.

4.

V tabuľke zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa text „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis“ nahrádza textom „Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis (Procambarus virginalis Lyko, 2017)“.

5.

V tabuľke zoznamu inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie sa mení číselný znak KN pre časti, ktoré sa môžu rozmnožovať, pre druh Eichhornia crassipes (Martius) Solms z „ex 1209 30 00“ na „ex 1209 99 99“.

6.

V poznámkach k tabuľke pre stĺpec iv) v bode 2 sa text „0301 93 00: Kapry (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)“ nahrádza textom „0301 93 00: Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)“.

7.

V poznámkach k tabuľke pre stĺpec iv) v bode 6 sa text „1211 90 86: Ostatné rastliny a časti rastlín (vrátane semien a plodov), druhov používaných hlavne v parfumérii, vo farmácii alebo na insekticídne, fungicídne alebo podobné účely, čerstvé alebo sušené, tiež rezané, drvené alebo v prášku“ nahrádza textom „ex 1211 90 86: čerstvé semená, nerezané, nedrvené alebo nie práškové“.

8.

Do poznámok k tabuľke pre stĺpec iv) sa dopĺňa tento bod:

„13.

ex 1213: Seno“.

Top