EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC1010(03)

Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii2019/C 342/09

C/2019/7088

OJ C 342, 10.10.2019, p. 18–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 342/18


Oznámenie o začatí antisubvenčného konania týkajúceho sa dovozu určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii

(2019/C 342/09)

V súlade s článkom 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 z 8. júna 2016 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), bol Európskej komisii (ďalej len „Komisia“) doručený podnet, podľa ktorého je dovoz určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii subvencovaný, a preto spôsobuje ujmu (2) výrobnému odvetviu Únie.

1.   Podnet

Podnet podala 26. augusta 2019 Európska konfederácia železiarskeho a oceliarskeho priemyslu (Eurofer) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene štyroch výrobcov z Únie, ktorých výroba predstavuje celú výrobu určitých plechov a zvitkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za tepla v Únii.

Verejne prístupná verzia podnetu a analýza miery podpory podnetu zo strany výrobcov z Únie sa nachádzajú v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Bod 5.6 tohto oznámenia obsahuje informácie o prístupe zainteresovaných strán k spisu.

2.   Prešetrovaný výrobok

Výrobkom, ktorý je predmetom tohto prešetrovania, sú ploché valcované výrobky z nehrdzavejúcej ocele, tiež vo zvitkoch (vrátane výrobkov rezaných na dĺžku a úzkych pásov), po valcovaní za tepla už ďalej neupravené (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

Tieto výrobky sú vylúčené:

výrobky, nie vo zvitkoch, so šírkou 600 mm alebo väčšou a s hrúbkou presahujúcou 10 mm.

Všetky zainteresované strany, ktoré chcú predložiť informácie týkajúce sa vymedzenia výrobku, tak musia urobiť do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia (3).

3.   Tvrdenie o subvencovaní

Údajným subvencovaným výrobkom je prešetrovaný výrobok s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Indonézii (ďalej len „dotknuté krajiny“), v súčasnosti patriaci pod kódy HS 7219 11, 7219 12, 7219 13, 7219 14, 7219 22, 7219 23, 7219 24, 7220 11 a 7220 12. Tieto kódy HS sa uvádzajú len pre informáciu.

3.1.    Čínska ľudová republika

Údajné subvenčné praktiky pozostávajú okrem iného z i) priameho prevodu finančných prostriedkov; ii) ušlých alebo nevybraných štátnych príjmov a iii) z poskytnutia tovaru alebo služieb vládou za nižšiu než primeranú odplatu. Podnet obsahuje tvrdenie o existencii napríklad preferenčných úverov a poskytovaní úverových liniek štátom vlastnenými bankami, programov subvencovania vývozných úverov, vývozných záruk, poistení vývozu a grantových programov; o zníženiach daní pre podniky s vyspelými a novými technológiami, daňovej kompenzácii za výskum a vývoj, zrýchlenom odpisovaní zariadení používaných v podnikoch s vyspelými technológiami na vývoj a výrobu vyspelých technológií, daňových výnimkách z vyplácaných dividend medzi podnikmi, ktoré sú kvalifikované ako rezidenčné podniky, zníženiach zrážkovej dane z dividend čínskych podnikov so zahraničnými investíciami pre ich materské spoločnosti, ktoré nesídlia v Číne, oslobodení od dane z využívania pozemkov a o rabate vývoznej dane, ako aj o pozemkoch a elektrickej energii, ktoré vláda poskytuje za nižšiu než primeranú odplatu.

Navrhovateľ ďalej tvrdí, že uvedené opatrenia predstavujú subvencie, pretože zahŕňajú finančný príspevok od vlády Číny alebo iných regionálnych a miestnych vlád (vrátane verejnoprávnych subjektov) a poskytujú výhodu vyvážajúcim výrobcom prešetrovaného výrobku. Údajne sú obmedzené len na určité podniky, odvetvie alebo skupinu podnikov a/alebo sú podmienené uskutočnením vývozu, a preto sú špecifické a napadnuteľné. Na základe toho sa zdá, že výška údajných subvencií je v prípade Čínskej ľudovej republiky významná.

So zreteľom na článok 10 ods. 2 a 3 základného nariadenia Komisia vypracovala správu o dostatočnosti dôkazov, ktorá obsahuje posúdenie Komisie týkajúce sa všetkých dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii a na základe ktorých začína prešetrovanie. Uvedenú správu možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.

Komisia sa preto domnieva, že podnet zahŕňa dostatočné dôkazy o tom, že výrobcovia prešetrovaného výrobku z Čínskej ľudovej republiky sú zvýhodňovaní vďaka viacerým napadnuteľným subvenciám.

Komisia si vyhradzuje právo prešetriť ďalšie relevantné subvenčné praktiky, ktoré môžu byť odhalené v priebehu prešetrovania.

3.2.    Indonézia

Údajné subvenčné praktiky pozostávajú okrem iného z i) priameho prevodu finančných prostriedkov; ii) ušlých alebo nevybraných štátnych príjmov a iii) z poskytnutia tovaru alebo služieb vládou za nižšiu než primeranú odplatu. Podnet obsahuje tvrdenie o existencii napríklad úverov v rámci preferenčnej politiky a daňových zvýhodnení podľa indonézskych právnych predpisov, výnimiek z dovozného cla na dovoz surovín a výrobných zariadení.

Navrhovateľ ďalej tvrdí, že uvedené opatrenia predstavujú subvencie, pretože zahŕňajú finančný príspevok od vlády Indonézie (vrátane verejnoprávnych subjektov) a poskytujú výhodu vyvážajúcim výrobcom prešetrovaného výrobku. Údajne sú obmedzené len na určité podniky, odvetvie alebo skupinu podnikov a/alebo sú podmienené uskutočnením vývozu, a preto sú špecifické a napadnuteľné. Na základe toho sa zdá, že výška údajných subvencií je v prípade Indonézie významná.

Navrhovateľ okrem toho tvrdí, že niektoré subvencie poskytuje priamo vláda Indonézie a niektoré vláda Číny. Podľa podnetu je indonézsky vyvážajúci výrobca, ktorý sa nachádza v priemyselnom parku, v čínskom vlastníctve. Podnet obsahuje tvrdenia o existencii úverov od čínskych subjektov vlastnených štátom alebo štátom kontrolovaných subjektov tomuto indonézskemu vyvážajúcemu výrobcovi. So zreteľom na ciele týchto úverov navrhovateľ tvrdí, že takéto úvery zvýhodňujú vyvážajúceho výrobcu v čínskom vlastníctve v Indonézii.

So zreteľom na článok 10 ods. 2 a 3 základného nariadenia Komisia vypracovala správu o dostatočnosti dôkazov, ktorá obsahuje posúdenie Komisie týkajúce sa všetkých dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, na základe ktorých začína prešetrovanie. Uvedenú správu možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie.

Komisia sa preto domnieva, že podnet zahŕňa dostatočné dôkazy o tom, že výrobcovia prešetrovaného výrobku z Indonézie sú zvýhodňovaní vďaka viacerým napadnuteľným subvenciám.

Komisia si vyhradzuje právo prešetriť ďalšie relevantné subvencie, ktoré môžu byť odhalené v priebehu prešetrovania.

4.   Tvrdenia o ujme a príčinná súvislosť

Navrhovateľ poskytol dôkazy o tom, že dovoz prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín sa v absolútnom vyjadrení celkovo zvýšil a z hľadiska podielu na trhu sa zvýšil.

Z dôkazov poskytnutých navrhovateľom vyplýva, že objem a ceny dovážaného prešetrovaného výrobku mali okrem iných dôsledkov negatívny vplyv na množstvá predané výrobným odvetvím Únie, čo malo počas dlhšieho obdobia za následok pretrvávajúce nepriaznivé účinky na finančnú situáciu, zamestnanosť a celkovú hospodársku výkonnosť vo výrobnom odvetví Únie. V podnete sa uvádza, že existujú náznaky vzniku ďalšej ujmy pod ťarchou dovážaného objemu a cenového tlaku.

5.   Postup

Keďže Komisia po tom, ako informovala členské štáty, stanovila, že podnet bol podaný výrobným odvetvím Únie alebo v jeho mene a že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia konania, začína týmto prešetrovanie v súlade s článkom 10 základného nariadenia.

Týmto prešetrovaním sa stanoví, či je prešetrovaný výrobok s pôvodom v dotknutých krajinách subvencovaný a či tento subvencovaný dovoz spôsobil výrobnému odvetviu Únie značnú ujmu alebo hrozí, že ju spôsobí.

Ak sa tieto závery potvrdia, prešetrovaním sa preverí, či by uloženie opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie podľa článku 21 základného nariadenia.

Vláda Číny a vláda Indonézie boli vyzvané na konzultácie.

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 (4), ktoré nadobudlo účinnosť 8. júna 2018 (balík opatrení na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu), sa okrem iného zaviedli viaceré zmeny časového plánu a lehôt, ktoré sa predtým uplatňovali v antisubvenčných konaniach. Komisia musí najmä poskytnúť informácie o plánovanom uložení predbežných ciel tri týždne pred uložením predbežných opatrení. Skrátili sa lehoty na prihlásenie sa pre zainteresované strany, a to najmä v počiatočnej fáze prešetrovania. Komisia preto vyzýva zainteresované strany, aby dodržiavali procesné kroky a lehoty stanovené v tomto oznámení, ako aj v ďalšej komunikácii Komisie.

5.1.    Obdobie prešetrovania a posudzované obdobie

Prešetrovanie subvencovania a ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. júla 2018 do 30. júna 2019 (ďalej len „obdobie prešetrovania“). Preskúmanie trendov relevantných z hľadiska posúdenia ujmy sa bude vzťahovať na obdobie od 1. januára 2016 do konca obdobia prešetrovania (ďalej len „posudzované obdobie“).

5.2.    Pripomienky týkajúce sa podnetu a začatia prešetrovania

Všetky zainteresované strany, ktoré sa chcú vyjadriť k podnetu (vrátane otázok týkajúcich sa ujmy a príčinnej súvislosti) alebo k akýmkoľvek aspektom týkajúcim sa začatia prešetrovania (vrátane miery podpory podnetu), tak musia urobiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Každá žiadosť o vypočutie týkajúca sa začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

5.3.    Postup stanovenia subvencovania

Vyvážajúci výrobcovia (5) prešetrovaného výrobku z dotknutých krajín sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie. Ostatné strany, od ktorých si Komisia vyžiada relevantné informácie na určenie existencie a výšky napadnuteľných subvencií poskytnutých na prešetrovaný výrobok, sa takisto vyzývajú, aby s Komisiou spolupracovali v čo najväčšej možnej miere.

5.3.1.   Prešetrovanie vyvážajúcich výrobcov

5.3.1.1.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v Čínskej ľudovej republike

a)   Výber vzorky

Vzhľadom na možný veľký počet vyvážajúcich výrobcov v Čínskej ľudovej republike, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet vyvážajúcich výrobcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci vyvážajúci výrobcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojich spoločnostiach požadované v prílohe I k tomuto oznámeniu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, oslovila aj orgány Čínskej ľudovej republiky a môže osloviť všetky známe združenia vyvážajúcich výrobcov.

Ak je výber vzorky potrebný, vyvážajúci výrobcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu vývozu do Únie, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť. Všetkým známym vyvážajúcim výrobcom, orgánom Čínskej ľudovej republiky a združeniam vyvážajúcich výrobcov Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli vybrané do vzorky, a to v prípade potreby prostredníctvom orgánov Čínskej ľudovej republiky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, sprístupní dotazníky vyvážajúcim výrobcom vybraným do vzorky, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Čínskej ľudovej republiky.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky vyvážajúcich výrobcov, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, či ich zaradila do vzorky. Vyvážajúci výrobcovia zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Komisia vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

Dotazník bude sprístupnený aj všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Čínskej ľudovej republiky.

Bez toho, aby bolo dotknuté prípadné uplatňovanie článku 28 základného nariadenia, vyvážajúci výrobcovia, ktorí vyplnili prílohu I v stanovenej lehote a súhlasili so svojím zaradením do vzorky, ale neboli do nej vybraní, sa budú považovať za spolupracujúcich (ďalej len „spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky“). Bez toho, aby bol dotknutý ďalej uvedený oddiel 5.3.1 písm. b), vyrovnávacie clo, ktoré môže byť uplatnené na dovoz realizovaný spolupracujúcimi vyvážajúcimi výrobcami nezaradenými do vzorky, nepresiahne vážený priemer hodnôt poskytovaných subvencií určený pre vyvážajúcich výrobcov zaradených do vzorky (6).

b)   Individuálna výška napadnuteľnej subvencie pre spoločnosti nezaradené do vzorky

Podľa článku 27 ods. 3 základného nariadenia môžu spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky požiadať, aby Komisia stanovila ich individuálnu výšku subvencie. Vyvážajúci výrobcovia, ktorí chcú požiadať o individuálnu výšku subvencie, musia vyplniť dotazník a vrátiť ho riadne vyplnený do 30 dní odo dňa oznámenia výberu vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak. Kópia dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

Komisia preskúma, či možno spolupracujúcim vyvážajúcim výrobcom nezaradeným do vzorky určiť individuálnu výšku subvencie v súlade s článkom 27 ods. 3 základného nariadenia.

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky, ktorí žiadajú o individuálnu výšku subvencie, by však mali vziať na vedomie, že Komisia sa môže napriek tomu rozhodnúť nestanoviť ich individuálnu výšku subvencie, ak je napríklad počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky taký veľký, že takéto stanovenie by predstavovalo neprimeranú záťaž a bránilo by včasnému ukončeniu prešetrovania.

5.3.1.2.   Postup pri výbere vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa majú prešetriť v Indonézii

Všetci vyvážajúci výrobcovia a združenia vyvážajúcich výrobcov v Indonézii sa vyzývajú, aby sa na účely prihlásenia a vyžiadania dotazníka bezodkladne obrátili na Komisiu, pokiaľ možno e-mailom, najneskôr však do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania v súvislosti s vyvážajúcimi výrobcami, zašle dotazníky vyvážajúcim výrobcom, všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Indonézie.

Vyvážajúci výrobcovia v Indonézii musia predložiť vyplnený dotazník do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Dotazník bude sprístupnený aj všetkým známym združeniam vyvážajúcich výrobcov a orgánom Indonézie.

Kópia uvedeného dotazníka pre vyvážajúcich výrobcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.3.2.   Prešetrovanie neprepojených dovozcov (7) (8)

Neprepojení dovozcovia prešetrovaného výrobku z dotknutej krajiny do Únie sa vyzývajú, aby sa zúčastnili na tomto prešetrovaní.

Vzhľadom na možný veľký počet neprepojených dovozcov, ktorých sa toto konanie týka, a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt môže Komisia obmedziť počet neprepojených dovozcov, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

S cieľom umožniť Komisii, aby rozhodla o potrebe výberu vzorky a v prípade kladného rozhodnutia k nemu pristúpila, sa všetci neprepojení dovozcovia alebo zástupcovia konajúci v ich mene týmto vyzývajú, aby Komisii poskytli informácie o svojich spoločnostiach požadované v prílohe II k tomuto oznámeniu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na výber vzorky neprepojených dovozcov, môže osloviť aj všetky známe združenia dovozcov.

Ak je výber vzorky potrebný, dovozcovia môžu byť vybraní na základe najväčšieho reprezentatívneho objemu predaja prešetrovaného výrobku v Únii, ktorý možno v rámci dostupného času primerane prešetriť.

Len čo budú Komisii doručené informácie potrebné na výber vzorky, bude informovať dotknuté strany o svojom rozhodnutí, pokiaľ ide o vzorku dovozcov. Komisia takisto vloží poznámku o výbere vzorky do spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Pripomienky k výberu vzorky sa musia doručiť do 3 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o výbere vzorky.

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, sprístupní dotazníky neprepojeným dovozcom zaradeným do vzorky. Tieto strany musia predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o vzorke, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre dovozcov je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.4.    Postup stanovenia ujmy a prešetrovanie výrobcov z Únie

Stanovenie ujmy sa zakladá na nesporných dôkazoch a zahŕňa objektívne preskúmanie objemu subvencovaného dovozu dumpingového dovozu, jeho účinkov na ceny na trhu Únie a následný vplyv takéhoto dovozu na výrobné odvetvie Únie. S cieľom stanoviť, či výrobné odvetvie Únie utrpelo ujmu, sa výrobcovia z Únie vyrábajúci prešetrovaný výrobok vyzývajú, aby sa zúčastnili na prešetrovaní zo strany Komisie.

Vzhľadom na veľký počet dotknutých výrobcov z Únie a s cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci stanovených lehôt sa Komisia rozhodla obmedziť počet výrobcov z Únie, ktorí budú predmetom prešetrovania, na primeraný počet vybraním vzorky (tento postup sa nazýva aj „výber vzorky“). Výber vzorky sa vykoná v súlade s článkom 27 základného nariadenia.

Komisia predbežne vybrala vzorku výrobcov z Únie. Podrobnosti možno nájsť v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie. Zainteresované strany sa týmto vyzývajú, aby sa vyjadrili k predbežnej vzorke. Okrem toho sa ostatní výrobcovia z Únie alebo zástupcovia konajúci v ich mene, ktorí sa domnievajú, že existujú dôvody, na základe ktorých by mali byť zaradení do vzorky, musia obrátiť na Komisiu do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. Všetky pripomienky týkajúce sa predbežnej vzorky sa musia doručiť do 7 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetkým známym výrobcom z Únie a/alebo združeniam výrobcov z Únie Komisia oznámi spoločnosti, ktoré boli s konečnou platnosťou vybrané do vzorky.

Výrobcovia z Únie zaradení do vzorky budú musieť predložiť vyplnený dotazník do 30 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia o ich zaradení do vzorky, pokiaľ nie je stanovené inak.

Kópia dotazníka pre výrobcov z Únie je dostupná v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420.

5.5.    Postup posudzovania záujmu Únie

Ak sa preukáže existencia subvencovania a ním spôsobenej ujmy, rozhodne sa v zmysle článku 31 základného nariadenia o tom, či by prijatie antisubvenčných opatrení nebolo v rozpore so záujmom Únie. Výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, organizácie zastupujúce spotrebiteľov a odborové zväzy sa vyzývajú, aby poskytli Komisii informácie týkajúce sa záujmu Únie.

Informácie týkajúce sa posúdenia záujmu Únie sa musia poskytnúť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak. Tieto informácie môžu byť poskytnuté v ľubovoľnom formáte alebo vyplnením dotazníka vyhotoveného Komisiou. Kópie dotazníkov vrátane dotazníka pre používateľov prešetrovaného výrobku sú dostupné v spise, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, a na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2420. V každom prípade sa predložené informácie zohľadnia len vtedy, ak budú v čase ich predloženia podložené konkrétnymi dôkazmi.

5.6.    Zainteresované strany

Aby sa zainteresované strany, ako napríklad vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, používatelia a ich zastupujúce združenia, odborové zväzy a organizácie zastupujúce spotrebiteľov, mohli zúčastniť na prešetrovaní, musia najskôr preukázať objektívnu súvislosť medzi svojou činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Vyvážajúci výrobcovia, výrobcovia z Únie, dovozcovia a ich zastupujúce združenia, ktorí poskytli informácie v súlade s postupmi opísanými v bodoch 5.3, 5.4 a 5.5, sa budú považovať za zainteresované strany, ak existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom.

Iné strany sa budú môcť zúčastniť na prešetrovaní ako zainteresovaná strana až od okamihu, keď sa prihlásia, a pod podmienkou, že existuje objektívna súvislosť medzi ich činnosťou a prešetrovaným výrobkom. Tým, že sa strana považuje za zainteresovanú stranu, nie je dotknuté uplatňovanie článku 28 základného nariadenia.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy TRON.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej stránke.

5.7.    Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie.

Každá žiadosť o vypočutie musí byť podaná písomne a musia sa v nej uvádzať dôvody žiadosti, ako aj zhrnutie toho, čím sa chce zainteresovaná strana zaoberať pri vypočutí. Vypočutie bude obmedzené na otázky uvedené zainteresovanými stranami vopred písomnou formou.

Časový rámec vypočutí je takýto:

Aby sa akékoľvek vypočutia uskutočnili pred uložením predbežných opatrení, žiadosť by sa mala podať do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia a vypočutie sa obvykle uskutoční do 60 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia.

Po predbežnej fáze by sa žiadosť mala podať do 5 dní odo dňa predbežného poskytnutia informácií alebo informačného dokumentu a vypočutie sa obvykle uskutoční do 15 dní odo dňa oznámenia o poskytnutí informácií alebo od dátumu informačného dokumentu.

V konečnej fáze by sa mala žiadosť podať do 3 dní odo dňa konečného poskytnutia informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote stanovenej na vyjadrenie sa ku konečnému poskytnutiu informácií. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa žiadosť mala podať ihneď po doručení týchto poskytnutých dodatočných konečných informácií a vypočutie sa obvykle uskutoční v lehote na predloženie pripomienok k týmto poskytnutým informáciám.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo útvarov Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch akceptovať mimo časového rámca a právo Komisie vypočutia v riadne odôvodnených prípadoch zamietnuť. Ak útvary Komisie žiadosť o vypočutie zamietnu, dotknutá strana bude o dôvodoch tohto zamietnutia informovaná.

V zásade platí, že vypočutia sa nevyužívajú na predkladanie faktických informácií, ktoré ešte nie sú v spise. V záujme dobrej správy vecí verejných a s cieľom umožniť útvarom Komisie napredovať v prešetrovaní sa však zainteresované strany môžu usmerniť, aby poskytli nové faktické informácie po vypočutí.

5.8.    Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (9). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 29 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Uvedený súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI); výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré sa predkladajú osobne alebo sa zasielajú doporučene na nosičoch CD-ROM alebo DVD. Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi a e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mail:

TRADE-AS660-SSHR-SUBSIDY@ec.europa.eu

TRADE-AS660-SSHR-INJURY@ec.europa.eu

6.   Harmonogram prešetrovania

Prešetrovanie sa skončí v súlade s článkom 11 ods. 9 základného nariadenia obvykle do 12 mesiacov, najneskôr však do 13 mesiacov odo dňa uverejnenia tohto oznámenia. V súlade s článkom 12 ods. 1 základného nariadenia možno uložiť predbežné opatrenia spravidla najneskôr do deviatich mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia.

Komisia v súlade s článkom 29 a základného nariadenia poskytne informácie o plánovanom uložení predbežných ciel tri týždne pred uložením predbežných opatrení. Zainteresované strany môžu o tieto informácie požiadať písomne do 4 mesiacov od uverejnenia tohto oznámenia. Zainteresované strany budú mať tri pracovné dni na to, aby sa písomne vyjadrili k presnosti výpočtov.

V prípadoch, keď Komisia neplánuje uložiť predbežné clá, ale plánuje pokračovať v prešetrovaní, zainteresované strany budú o neuložení ciel písomne informované tri týždne pred uplynutím lehoty podľa článku 12 ods. 1 základného nariadenia.

Zainteresované strany budú mať v zásade 15 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu a 10 dní na písomné vyjadrenie svojich pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípadných dodatočných konečných poskytnutiach informácií sa stanoví lehota, v ktorej môžu zainteresované strany písomne vyjadriť svoje pripomienky.

7.   Predkladanie informácií

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len v časových rámcoch uvedených v oddiele 5 a 6 tohto oznámenia. Pri predkladaní akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré nie sú zahrnuté v uvedených oddieloch, by sa mal dodržať tento časový plán:

Všetky informácie, ktoré sa týkajú fázy predbežných zistení, by sa mali predložiť do 70 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Zainteresované strany by nemali predkladať nové faktické informácie po uplynutí lehoty na vyjadrenie sa k predbežnému poskytnutiu informácií alebo k informačnému dokumentu v predbežnej fáze, pokiaľ nie je stanovené inak. Po uplynutí tejto lehoty môžu zainteresované strany predložiť nové faktické informácie len za predpokladu, že tieto strany môžu preukázať, že takéto nové faktické informácie sú potrebné na vyvrátenie faktických tvrdení iných zainteresovaných strán, a za predpokladu, že takéto nové faktické informácie možno overiť v lehote, ktorá je k dispozícii s cieľom včas ukončiť prešetrovanie.

S cieľom dokončiť prešetrovanie v rámci záväzných lehôt Komisia nebude akceptovať podania zainteresovaných strán po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok ku konečnému poskytnutiu informácií, resp. po uplynutí lehoty na predloženie pripomienok k dodatočnému konečnému poskytnutiu informácií.

8.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti.

Takéto pripomienky by sa mali vyjadriť v tomto časovom rámci:

Všetky pripomienky k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany pred uložením predbežných opatrení, by sa mali predložiť najneskôr do 75 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie informácií o predbežných zisteniach alebo na informačný dokument, by sa mali predložiť do 7 dní od uplynutia lehoty na vyjadrenie sa k predbežným zisteniam alebo k informačnému dokumentu, pokiaľ nie je stanovené inak.

Pripomienky k informáciám, ktoré poskytli iné zainteresované strany v reakcii na poskytnutie konečných zistení, by sa mali predložiť do 3 dní od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok ku konečným zisteniam, pokiaľ nie je stanovené inak. V prípade dodatočného konečného poskytnutia informácií by sa pripomienky k informáciám predloženým inými zainteresovanými stranami v reakcii na toto ďalšie poskytnutie informácií mali predložiť do 1 dňa od uplynutia lehoty na predloženie pripomienok k tomuto ďalšiemu poskytnutiu informácií, pokiaľ nie je stanovené inak.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

9.   Predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

Na riadne odôvodnenú žiadosť možno zainteresovaným stranám povoliť predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení.

Termín na zaslanie vyplnených dotazníkov a iné lehoty uvedené v tomto oznámení alebo inak stanovené v osobitnej komunikácii so zainteresovanými stranami je možné predĺžiť najviac o 3 dodatočné dni. Takéto predĺženie možno predĺžiť najviac o 7 dní v prípade, keď žiadajúca strana dokáže preukázať existenciu mimoriadnych okolností.

10.   Nespolupráca

Ak niektorá zainteresovaná strana odmietne prístup k potrebným informáciám alebo tieto informácie neposkytne v stanovenej lehote, alebo ak významnou mierou bráni v prešetrovaní, na základe dostupných skutočností je v súlade s článkom 28 základného nariadenia možné dospieť ku kladným alebo záporným predbežným alebo konečným zisteniam.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 28 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

11.   Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Časové rámce stanovené v bode 5.7 na predloženie žiadosti o vypočutie útvarmi Komisie sa v zásade primerane uplatňujú aj na žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (10).

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/.


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 55.

(2)  Všeobecný pojem „ujma“ označuje značnú ujmu, ako aj hrozbu značnej ujmy alebo značné oneskorenie v založení výrobného odvetvia, ako sa uvádza v článku 2 písm. d) základného nariadenia.

(3)  Odkazy na uverejnenie tohto oznámenia sa považujú za odkazy na uverejnenie tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/825 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, a nariadenie (EÚ) 2016/1037 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 143, 7.6.2018, s. 1.)

(5)  Vyvážajúcim výrobcom je každá spoločnosť v dotknutých krajinách, ktorá vyrába a vyváža prešetrovaný výrobok na trh Únie priamo alebo prostredníctvom tretej strany, vrátane akýchkoľvek s ňou prepojených spoločností, ktoré sú zapojené do výroby, predaja na domácom trhu alebo vývozu prešetrovaného výrobku.

(6)  Podľa článku 15 ods. 3 základného nariadenia sa do úvahy nebudú brať nulové sumy a sumy de minimis napadnuteľných subvencií ani sumy napadnuteľných subvencií, ktoré boli určené za okolností uvedených v článku 28 základného nariadenia.

(7)  Tento oddiel sa týka len dovozcov, ktorí nie sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami. Dovozcovia, ktorí sú prepojení s vyvážajúcimi výrobcami, musia v súvislosti s týmito vyvážajúcimi výrobcami vyplniť prílohu I k tomuto oznámeniu. V súlade s článkom 127 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, sa dve osoby považujú za prepojené, ak: a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak; b) sú právne uznanými obchodnými spoločníkmi; c) sú zamestnávateľom a zamestnancom; d) tretia strana priamo alebo nepriamo vlastní, ovláda alebo má v držbe aspoň 5 % hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby; e) jedna z nich priamo alebo nepriamo ovláda druhú; f) obe sú priamo alebo nepriamo ovládané treťou osobou; g) spoločne priamo alebo nepriamo ovládajú tretiu osobu alebo h) sú členmi jednej rodiny (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558). Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou niektorý z týchto vzťahov: i) manžel a manželka; ii) rodič a dieťa; iii) brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci); iv) starý rodič a vnuk alebo vnučka; v) strýc alebo teta a synovec alebo neter; vi) svokor alebo svokra a zať alebo nevesta; vii) švagor a švagriná. V súlade s článkom 5 bodom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie, „osoba“ je fyzická osoba, právnická osoba a akékoľvek združenie osôb, ktoré nie je právnickou osobou, ale je podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva spôsobilou na právne úkony (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).

(8)  Informácie poskytnuté neprepojenými dovozcami môžu byť použité aj v súvislosti s inými aspektmi tohto prešetrovania, než je stanovenie subvencovania.

(9)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 29 základného nariadenia a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antisubvenčná dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39.


PRÍLOHA I

Image 1

Image 2

Image 3


PRÍLOHA II

Image 4

Image 5


Top