EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1714

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1714 z 30. septembra 2019, ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004, pokiaľ ide o vzor spoločného veterinárneho vstupného dokladu pre produkty a zvieratá, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide o vzor jednotného vstupného dokladu pre určité krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu (Text s významom pre EHP)

C/2019/6912

OJ L 261, 14.10.2019, p. 1–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1714/oj

14.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 261/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1714

z 30. septembra 2019,

ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004, pokiaľ ide o vzor spoločného veterinárneho vstupného dokladu pre produkty a zvieratá, a ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 669/2009, pokiaľ ide o vzor jednotného vstupného dokladu pre určité krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/496/EHS z 15. júla 1991 stanovujúcu princípy, ktoré sa týkajú organizácie veterinárnych kontrol zvierat vstupujúcich do Spoločenstva z tretích krajín, a ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS (1), a najmä na jej článok 3 ods. 2 a článok 7 ods. 2,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 3 ods. 5, článok 4 ods. 5 a článok 5 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (3), a najmä na jeho článok 15 ods. 5,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (4), a najmä na jeho článok 53 ods. 1,

keďže:

(1)

V nariadení Komisie (ES) č. 136/2004 (5) sa stanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov z tretích krajín, ktoré vstupujú do Únie, na hraničných inšpekčných staniciach v súlade so smernicou 97/78/ES. V prílohe III k uvedenému nariadeniu sa uvádza vzor spoločného veterinárneho vstupného dokladu (CVED), ktorý vypĺňa a posiela osoba zodpovedná za náklad s cieľom oznámiť príchod produktov veterinárnemu personálu na hraničnej inšpekčnej stanici. Tento dokument sa vypĺňa v rámci zodpovednosti úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici, ktorý potvrdzuje vykonanie veterinárnych kontrol.

(2)

V nariadení Komisie (ES) č. 282/2004 (6) sa stanovujú pravidlá pre postupy na hraničných inšpekčných staniciach na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnych kontrol zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie Únie v súlade so smernicou 91/496/EHS. V prílohe I k uvedenému nariadeniu sa uvádza vzor spoločného veterinárneho dokladu o vstupe pre zvieratá (CVED zvieratá), ktorý vypĺňa a zasiela osoba zodpovedná za náklad s cieľom oznámiť príchod zvierat inšpekčnému personálu hraničnej inšpekčnej stanice. Uvedený dokument sa vypĺňa v rámci zodpovednosti úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici, ktorý potvrdzuje vykonanie veterinárnych kontrol.

(3)

V nariadení Komisie (ES) č. 669/2009 (7) sa stanovujú pravidlá pre zvýšenú mieru úradných kontrol, ktoré sa majú vykonávať na určených miestach vstupu do Únie pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu z určitých tretích krajín v súlade s nariadením (ES) č. 882/2004. V prílohe II k nariadeniu (ES) č. 669/2009 sa stanovuje vzor jednotného vstupného dokladu (JVD), ktorý vypĺňajú a predkladajú prevádzkovatelia krmivárskych a potravinárskych podnikov s cieľom oznámiť príchod zásielok príslušnému orgánu na určenom mieste vstupu (UMV) alebo na určenom mieste dovozu (UMD) v prípade určitých potravín a krmív uvedených vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 884/2014 (8), pričom uvedený dokument vypĺňa orgán, ktorý potvrdzuje vykonanie úradných kontrol.

(4)

Internetový systém TRACES bol zriadený rozhodnutím Komisie 2004/292/ES (9) s cieľom zrýchliť prácu prevádzkovateľov a príslušných orgánov a umožniť automatickú výmenu informácií medzi colnými a veterinárnymi orgánmi. V rozhodnutí 2004/292/ES sa takisto vyžaduje, aby členské štáty používali systém TRACES na účely vypĺňania a predkladania CVED pre produkty a zvieratá. Od roku 2011 môžu v systéme TRACES vypĺňať a predkladať JVD prevádzkovatelia a príslušné orgány, pričom jeho využívanie členskými štátmi na tento účel je dobrovoľné.

(5)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 (10) sa takisto vyžaduje, aby Komisia v spolupráci s členskými štátmi zriadila a spravovala automatizovaný systém riadenia informácií pre úradné kontroly (IMSOC) na riadenie, spracúvanie a automatickú výmenu údajov, informácií a dokladov týkajúcich sa úradných kontrol. Cieľom systému IMSOC je podľa potreby integrovať a aktualizovať informačné systémy spravované Komisiou, medzi nimi i systém TRACES, a zabezpečiť náležité prepojenia medzi týmito systémami a existujúcimi národnými systémami členských štátov. Týmto nariadením sa zrušujú a nahrádzajú smernice 91/496/EHS a 97/78/ES a nariadenie (ES) č. 882/2004 s účinnosťou od 14. decembra 2019.

(6)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa stanovuje, že pri každej zásielke kategórií zvierat a tovaru uvedených v článku 47 ods. 1 daného nariadenia majú jednotný vstupný zdravotný doklad použiť prevádzkovatelia zodpovední za zásielku s cieľom vopred informovať orgány na hraničnej kontrolnej stanici o príchode zásielky, ako aj orgány hraničnej kontrolnej stanice s cieľom zaznamenať výsledok úradných kontrol a každé rozhodnutie prijaté na ich základe. Jednotným vstupným zdravotným dokladom sa teda nahradia CVED a JVD s účinnosťou od 14. decembra 2019.

(7)

V nariadení (EÚ) 2017/625 sa tiež stanovuje, že systém IMSOC má umožniť vypracovanie, spracovanie a prenos jednotného vstupného zdravotného dokladu a splnomocňuje sa v ňom Komisia na stanovenie pravidiel týkajúcich sa formátu jednotného vstupného zdravotného dokladu a pokynov na jeho predkladanie a používanie, pričom sa zohľadnia medzinárodné normy, ako aj pravidiel používania elektronických podpisov.

(8)

V záujme ďalšieho uľahčenia a zrýchlenia administratívnych postupov pre prevádzkovateľov a príslušné orgány Komisia vytvorila novú verziu systému TRACES umožňujúcu od 14. decembra 2019 elektronické vykonanie celého postupu vypracovania jednotného vstupného zdravotného dokladu. Používa medzinárodné normy pre bezpapierové obchodné zariadenia, normy stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 (11) pre kvalifikovaný elektronický podpis, pečať a časovú pečiatku a technické špecifikácie stanovené v prílohe k vykonávaciemu rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/1506 (12) pre zdokonalený elektronický podpis a pečať.

(9)

Súčasná verzia systému TRACES používaná na vypĺňanie a predkladanie dokumentov CVED a JVD bude vyradená z prevádzky 14. decembra 2019 a od tohto dátumu budú prevádzkovatelia a príslušné orgány musieť vypĺňať a predkladať jednotné vstupné zdravotné doklady v novej verzii systému TRACES.

(10)

S cieľom umožniť hladký prechod na používanie novej verzie systému TRACES by sa prevádzkovateľom a príslušným orgánom mala ponúknuť možnosť používať do 13. decembra 2019 buď súčasnú, alebo novú verziu systému TRACES na vypĺňanie a predkladanie dokumentov CVED a JVD. V tejto súvislosti sa v predmetnom nariadení stanovuje vzor CVED pre zvieratá a produkty a vzor JVD pre určité krmivá a potraviny neživočíšneho pôvodu, ktoré sú zlučiteľné s novou verziou systému TRACES.

(11)

V nariadeniach (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004 sa stanovuje, že vyhotovenie, používanie, prenos a uchovávanie dokladov CVED sa môže uskutočniť elektronickými prostriedkami podľa uváženia príslušného orgánu. Okrem toho sa v nariadení (ES) č. 882/2004 uvádza, že Komisia môže prijať požiadavky týkajúce sa zásad, ktoré je potrebné rešpektovať, aby sa zabezpečila spoľahlivá certifikácia vrátane elektronickej certifikácie. S cieľom urýchliť vypĺňanie a predkladanie vzorov CVED a JVD v novej verzii systému TRACES by sa týmto nariadením mali stanoviť požiadavky na zabezpečenie, ktoré bude potrebné splniť v súvislosti s používaním elektronických dokladov CVED a JVD v uvedenom systéme.

(12)

Preto je vhodné zmeniť ustanovenia o oznamovaní príchodu produktov a zvierat s cieľom umožniť používanie dvoch rôznych vzorov CVED a stanoviť požiadavky na vypĺňanie elektronických dokladov CVED uvedené v nariadeniach (ES) č. 136/2004 a (ES) č. 282/2004. Ďalej by sa mala doplniť príloha k uvedeným nariadeniam stanovujúca vzor CVED pre produkty a zvieratá, ktorá sa bude používať v novej verzii systému TRACES.

(13)

Podobne je vhodné prispôsobiť vymedzenie jednotného vstupného dokladu (JVD) v nariadení (ES) č. 669/2009 s cieľom umožniť používanie dvoch rôznych vzorov JVD, stanoviť požiadavky na vypĺňanie elektronického JVD a doplniť prílohu k danému nariadeniu, v ktorej sa stanovuje vzor JVD určený na použitie v novej verzii systému TRACES.

(14)

V záujme konzistentnosti by dátum, do ktorého by sa malo uplatňovať toto nariadenie, mal zodpovedať dátumu, v ktorom sa prestanú uplatňovať smernice 91/496/EHS a 97/78/ES a nariadenie (ES) č. 882/2004.

(15)

Nariadenia (ES) č. 136/2004, (ES) č. 282/2004 a (ES) č. 669/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (ES) č. 136/2004

Nariadenie (ES) č. 136/2004 sa mení takto:

1.

V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pred fyzickým príchodom zásielky na územie Spoločenstva oznamuje osoba zodpovedná za náklad príchod produktov veterinárnemu personálu na hraničnej inšpekčnej stanici, ktorému produkt podlieha, použitím dokladu vypracovaného podľa jedného zo vzorov spoločného veterinárneho vstupného dokladu (Common Veterinary Entry Document, CVED), ako je uvedené v prílohe III a v časti 2 prílohy VI.“

2.

Vkladá sa tento článok 10a:

„Článok 10a

Požiadavky na vyplnenie elektronického CVED

1.   Ak sa použije elektronický CVED, musí sa vyplniť v systéme TRACES a spĺňať všetky tieto požiadavky:

a)

je v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy VI;

b)

je podpísaný elektronickým podpisom prevádzkovateľa zodpovedného za náklad;

c)

je podpísaný zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici alebo iného úradného veterinárneho lekára pracujúceho pod jeho dohľadom;

d)

je označený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu, ku ktorému patrí úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici alebo iný úradný veterinárny lekár pracujúci pod jeho dohľadom;

e)

je zapečatený systémom TRACES zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

2.   Všetky operácie uvedené v odseku 1 sa označia časovou pečiatkou pomocou kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.“

3.

Dopĺňa sa nová príloha VI, ktorej znenie sa uvádza v prílohe I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny nariadenia (ES) č. 282/2004

Nariadenie (ES) č. 282/2004 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Pri vstupe zvierat uvedených v smernici 91/496/EHS z niektorej tretej krajiny do Spoločenstva osoba, ktorá zodpovedá za náklad v zmysle článku 2 ods. 2 písm. e) smernice 97/78/ES, takýto vstup oznámi aspoň jeden pracovný deň pred očakávaným príchodom zvieraťa (zvierat) na územie Spoločenstva. Vstup sa oznámi inšpekčnému personálu hraničnej inšpekčnej stanice prostredníctvom dokladu, ktorý sa musí vyhotoviť v súlade s jedným zo vzorov spoločného veterinárneho dokladu o vstupe (CVED) uvedených v prílohe I a v časti 2 prílohy III.“

2.

Vkladá sa tento článok 7a:

„Článok 7a

Požiadavky na vyplnenie elektronického CVED

1.   Ak sa použije elektronický CVED, musí sa vyplniť v systéme TRACES a spĺňať všetky tieto požiadavky:

a)

je v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy III;

b)

je podpísaný elektronickým podpisom prevádzkovateľa zodpovedného za náklad;

c)

je podpísaný zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom úradného veterinárneho lekára na hraničnej inšpekčnej stanici alebo iného úradného veterinárneho lekára pracujúceho pod jeho dohľadom;

d)

je označený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu, ku ktorému patrí úradný veterinárny lekár na hraničnej inšpekčnej stanici alebo iný úradný veterinárny lekár pracujúci pod jeho dohľadom;

e)

je zapečatený systémom TRACES zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

2.   Všetky operácie uvedené v odseku 1 sa označia časovou pečiatkou pomocou kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.“

3.

Dopĺňa sa nová príloha III, ktorej znenie sa uvádza v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 3

Zmeny nariadenia (ES) č. 669/2009

Nariadenie (ES) č. 669/2009 sa mení takto:

1.

V článku 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

„jednotným vstupným dokladom (JVD)“ sa rozumie doklad, ktorý vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, ako sa uvádza v článku 6, a príslušný orgán, ktorý potvrdzuje vykonanie úradných kontrol, a ktorého vzory sú uvedené v prílohe II a v časti 2 prílohy III;“.

2.

Vkladá sa tento článok 7a:

„Článok 7a

Požiadavky na vyplnenie elektronického JVD

1.   Ak sa použije elektronický JVD, musí sa vyplniť v systéme TRACES a spĺňať všetky tieto požiadavky:

a)

je v súlade so vzorom stanoveným v časti 2 prílohy III;

b)

je podpísaný elektronickým podpisom prevádzkovateľa zodpovedného za zásielku;

c)

je podpísaný zdokonaleným alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom úradného inšpektora:

i)

buď na určenom mieste vstupu, alebo

ii)

na určenom mieste dovozu, alebo

iii)

na kontrolnom mieste počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1;

d)

je označený zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou vydávajúceho príslušného orgánu, ku ktorému patrí úradný inšpektor;

e)

je zapečatený systémom TRACES zdokonalenou alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou.

2.   Všetky operácie uvedené v odseku 1 sa označia časovou pečiatkou pomocou kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.“

3.

Dopĺňa sa nová príloha III, ktorej znenie sa uvádza v prílohe III k tomuto nariadeniu.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 13. decembra 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. septtembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 56.

(2)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1.

(4)  Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1.

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 136/2004 z 22. januára 2004, ktorým sa ustanovujú postupy pre veterinárne kontroly produktov dovážaných z tretích krajín na hraničných inšpekčných staniciach (Ú. v. EÚ L 21, 28.1.2004, s. 11).

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 282/2004 z 18. februára 2004, ktorým sa zavádza doklad na účely deklarovania zvierat a vykonávania veterinárnej kontroly zvierat z tretích krajín, ktoré vstupujú na územie Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 49, 19.2.2004, s. 11).

(7)  Nariadenie Komisie (ES) č. 669/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokiaľ ide o zvýšenú mieru úradných kontrol pri dovoze určitých krmív a potravín neživočíšneho pôvodu, a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2006/504/ES (Ú. v. EÚ L 194, 25.7.2009, s. 11).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 884/2014 z 13. augusta 2014, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky dovozu určitých krmív a potravín z určitých tretích krajín v dôsledku rizika kontaminácie aflatoxínmi a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1152/2009 (Ú. v. EÚ L 242, 14.8.2014, s. 4).

(9)  Rozhodnutie Komisie 2004/292/ES z 30. marca 2004 o zavedení systému Traces a o zmene rozhodnutia 92/486/EHS (Ú. v. EÚ L 94, 31.3.2004, s. 63).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/625 z 15. marca 2017 o úradných kontrolách a iných úradných činnostiach vykonávaných na zabezpečenie uplatňovania potravinového a krmivového práva a pravidiel pre zdravie zvierat a dobré životné podmienky zvierat, pre zdravie rastlín a pre prípravky na ochranu rastlín, o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EÚ) č. 1151/2012, (EÚ) č. 652/2014, (EÚ) 2016/429 a (EÚ) 2016/2031, nariadení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a smerníc Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, smerníc Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutia Rady 92/438/EHS (Ú. v. EÚ L 95, 7.4.2017, s. 1).

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

(12)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1506 z 8. septembra 2015, ktorým sa ustanovujú špecifikácie týkajúce sa formátov zdokonalených elektronických podpisov a zdokonalených elektronických pečatí, ktoré môžu subjekty verejného sektora uznávať, podľa článkov 27 ods. 5 a 37 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 235, 9.9.2015, s. 37).


PRÍLOHA I

PRÍLOHA VI

ČASŤ 1

Usmernenia k spoločnému veterinárnemu vstupnému dokumentu pre produkty – vzor 2 (CVED-P2)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Časť I vypĺňa deklarant alebo osoba zodpovedná za náklad, ako sa vymedzuje v článku 2 ods. 2 písm. e) smernice 97/78/ES.

Časti II a III vypĺňa úradný veterinárny lekár alebo menovaný úradný zástupca (ako v rozhodnutí 93/352/EHS).

Záznamy špecifikované v tejto časti predstavujú dátové slovníky pre elektronickú verziu CVED-P2.

Papierové kópie elektronického dokladu CVED-P2 musia byť označené strojovo čitateľným optickým štítkom, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie na elektronickú verziu.

Z kolónok I.20 až I.25 a z kolónok II.9 až II.16 musíte vybrať jednu kolónku; pri každej kolónke musíte vybrať jednu možnosť.

Ak kolónka umožňuje výber jednej alebo viacerých možností, v elektronickej verzii CVED-P2 sa zobrazí len možnosť (možnosti), ktorú ste vybrali.

Ak kolónka nie je povinná, jej obsah sa zobrazí ako prečiarknutý text.

Poradie kolónok vo vzore CVED-P2, ich veľkosť a tvar sú orientačné.

Ak sa vyžaduje pečiatka, jej elektronickým ekvivalentom je elektronická pečať.

ČASŤ I – OPIS ZÁSIELKY

Kolónka

Opis

I.1

Odosielateľ/vývozca

 

Uveďte obchodnú organizáciu, ktorá odosiela zásielku (v tretej krajine).

I.2

Referenčné číslo CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES (opakuje sa v kolónkach II.2 a III.2).

I.3

Miestna referencia

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód pridelený príslušným orgánom.

I.4

Hraničná inšpekčná stanica

 

Vyberte názov hraničnej inšpekčnej stanice (HIS).

V prípade následného CVED pre nevyhovujúcu zásielku uveďte názov oddelenia systému TRACES, ktoré zodpovedá za dohľad nad slobodným pásmom, slobodným skladom alebo slobodným colným skladom, do ktorého bude zásielka doručená a v ktorom bude uskladnená.

I.5

Kód hraničnej inšpekčnej stanice

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES hraničnej inšpekčnej stanici.

I.6

Príjemca/dovozca

 

Uveďte adresu osoby alebo obchodnej organizácie uvedenej v certifikáte tretej krajiny. Ak tieto informácie nie sú v certifikáte uvedené, je možné použiť príjemcu uvedeného v príslušných obchodných dokumentoch.

I.7

Miesto určenia

 

Uveďte adresu dodania v Únii. Uplatňuje sa na vyhovujúci aj nevyhovujúci tovar (pozri kolónku I.19).

I.8

Prevádzkovateľ zodpovedný za náklad

 

Ide o osobu vymedzenú v článku 2 ods. 2 písm. e) smernice 97/78/ES (tiež zástupca alebo deklarant), ktorá je zodpovedná za zásielku predkladanú na hraničnej inšpekčnej stanici a ktorá v mene dovozcu predkladá potrebné vyhlásenia príslušným orgánom: uveďte meno a adresu.

I.9

Sprievodné dokumenty

 

Veterinárny certifikát/dokument:

Dátum vydania: Dátum podpísania certifikátu/dokumentu úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom.

Číslo: Uveďte jedinečné úradné číslo certifikátu. Pri výrobkoch zo schválenej alebo registrovanej prevádzkarne alebo plavidla uveďte názov a prípadne číslo schválenia/registrácie. V prípade pejet s embryami, vajíčkami alebo spermou uveďte číslo označenia schváleného tímu na odber.

Referenčné číslo obchodného dokladu: číslo leteckého nákladného listu, číslo nákladného listu alebo obchodné číslo vlaku alebo cestného vozidla.

I.10

Predbežné oznámenie

 

Uveďte predpokladaný dátum a čas príchodu zásielky na hraničnú inšpekčnú stanicu.

I.11

Krajina pôvodu

 

ide o krajinu, v ktorej bol konečný produkt vyprodukovaný, vyrobený alebo zabalený.

I.12

Neuplatňuje sa

I.13

Dopravný prostriedok

 

Uveďte všetky údaje o dopravnom prostriedku, ktorým sa privezie tovar: v prípade lietadiel číslo letu, v prípade plavidiel názov lode, v prípade cestných vozidiel evidenčné číslo vozidla a podľa potreby aj číslo prípojného vozidla, v prípade železničnej dopravy označenie vlaku a číslo vagóna.

I.14

Krajina odoslania

 

Týka sa krajiny, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie.

I.15

Zariadenie pôvodu

 

V tejto kolónke je možné uviesť názov a adresu (ulicu, mesto a prípadne región, provinciu alebo štát), krajinu a kód ISO krajiny zariadenia pôvodu.

Prípadne uveďte číslo registrácie alebo schválenia.

I.16

Prepravné podmienky

 

Vyberte vhodnú teplotu počas prepravy.

I.17

Číslo kontajnera/plomby

 

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

V prípade úradnej plomby uveďte číslo úradnej plomby uvedené v úradnom certifikáte a označte možnosť „úradná plomba“ alebo uveďte všetky ostatné plomby, ktoré sa zmieňujú v sprievodných dokumentoch.

I.18

Certifikované ako alebo na

 

Označte kategóriu, pre ktorú sa predkladá zásielka: ľudská spotreba, krmivá, farmaceutické účely, technické účely alebo iné.

I.19

Zhoda tovaru

 

Možnosť „vyhovujúci“ označte pre všetky produkty, ktoré sa predkladajú s cieľom uvoľnenia do voľného obehu na vnútornom trhu vrátane tých, ktoré sú povolené, ale budú sa prepravovať pod dohľadom, a tých, ktoré sú po veterinárnom prepustení povolené do voľného obehu, môžu sa skladovať pod colným dohľadom a môžu byť colne prepustené neskôr buď na colnom úrade, pod ktorý hraničná inšpekčná stanica geograficky patrí, alebo na inom mieste.

Možnosť „nevyhovujúci“ označte pre tie produkty, ktoré nezodpovedajú požiadavkám EÚ a sú určené pre slobodné colné zóny, slobodné colné sklady, colné sklady, dodávateľov pre zásobovanie lodí alebo lode alebo na tranzit do tretej krajiny (pozri kolónky 22 a 24).

I.20

Na prekládku do

 

Túto kolónku označte, ak sa zásielka nemá doviezť na túto hraničnú inšpekčnú stanicu, ale sa má doviezť buď do EÚ ďalej iným vozidlom alebo lietadlom na druhú a ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu v EÚ/EHP, resp. sa má prepraviť do tretej krajiny.

Uveďte názov druhej a ďalšej hraničnej inšpekčnej stanice a jej jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES alebo názov tretej krajiny určenia a kód ISO krajiny.

I.21

Neuplatňuje sa

I.22

Na tranzit do

 

Túto kolónku označte pre zásielky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám EÚ, ich cieľom je tretia krajina a prepravujú sa cez príslušný štát EÚ/EHP cestnou, železničnou alebo vodnou dopravou.

Uveďte názov hraničnej inšpekčnej stanice, v ktorej majú produkty opustiť EÚ (výstupná hraničná inšpekčná stanica) a jej jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES.

Uveďte názov tretej krajiny určenia a kód ISO krajiny.

I.23

Na vnútorný trh

 

Túto kolónku označte pre zásielky, ktoré sa predkladajú na distribúciu na jednotnom trhu.

Týka sa to tiež zásielok, ktoré sú po veterinárnom prepustení povolené do voľného obehu, môžu sa skladovať pod colným dohľadom a môžu byť colne prepustené neskôr buď na colnom úrade, pod ktorý hraničná inšpekčná stanica geograficky patrí, alebo na inom mieste.

I.24

Pre nevyhovujúci tovar

 

Vyberte druh miest určenia, na ktoré sa doručí zásielka a bude sa skladovať pod veterinárnym dohľadom: slobodné colné pásmo, slobodný colný sklad, colný sklad alebo dodávateľ pre zásobovanie lodí.

I.25

Na opätovný vstup

 

Vzťahuje sa na zásielky s pôvodom v EÚ, ktorým bolo zamietnuté povolenie alebo vstup do tretej krajiny a sú vrátené do zariadenia pôvodu v EÚ.

I.26

Neuplatňuje sa

I.27

Dopravný prostriedok po hraničnej inšpekčnej stanici

 

Vyberte dopravný prostriedok pre tovar, na ktorý sa vzťahuje prekládka alebo opätovný vstup, a nevyhovujúci tovar v tranzite (pozri usmernenie ku kolónke I.13).

I.28

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa.

I.29

Neuplatňuje sa

 

Neuplatňuje sa.

I.30

Neuplatňuje sa

I.31

Opis zásielky

 

Uveďte druhy zvierat, ako sa zaobchádzalo s produktmi a počet a druh balíkov, ktoré náklad obsahuje, napr. 50 kusov 2 kg škatúľ, alebo počet kontajnerov.

Uveďte minimálne prvé štyri číslice príslušného číselného znaku kombinovanej nomenklatúry (KN) stanoveného podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2658/87 v znení neskorších predpisov. Tieto číselné znaky sú tiež uvedené v nariadení Komisie 2007/275/ES (a sú rovnocenné s položkami HS). Ďalšie číselné znaky na CVED sa môžu v prípade potreby uviesť len pri produktoch rybolovu, keď jeden certifikát sprevádza jednu zásielku, ktorá obsahuje viac ako jeden číselný znak tovaru.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte prípadný celkový počet balení v zásielke.

I.33

Celkové množstvo

 

Uveďte prípadný celkový počet pejet so spermou, vajíčkami a embryami.

I.34

Celková čistá hmotnosť/Celková hrubá hmotnosť (v kg)

 

Čistá hmotnosť: hmotnosť vlastného výrobku bez obalu v kg. Rozumie sa ňou hmotnosť samotných produktov bez ich bezprostredných prepraviek alebo obalov.

Hrubá hmotnosť: celková hmotnosť v kg. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť produktov a ich bezprostredných prepraviek so všetkými obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

I.35

Vyhlásenie

 

Vyhlásenie musí podpísať fyzická osoba zodpovedná za zásielku:

Ja, podpísaná osoba zodpovedná za opísaný náklad, potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sú tvrdenia v časti I tohto dokumentu pravdivé a úplné, a súhlasím s dodržiavaním požiadaviek podľa smernice 97/78/ES vrátane platby za veterinárne kontroly, za presmerovanie zásielky zamietnutej po tranzite cez EÚ do tretej krajiny [článok 11 ods. 1 písm. c)] alebo za náklady na zničenie, ak to bude potrebné.


ČASŤ II – KONTROLY

Kolónka

Opis

II.1

Predchádzajúci CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES k CVED použitému pred prekládkou.

II.2

Referenčné číslo CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

II.3

Kontrola dokladov

 

Vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok.

II.4

Kontrola identity

 

Možnosť „kontrola plomby“ označte v prípade, ak sa kontajnery neotvárajú a kontroluje sa len plomba podľa článku 4 ods. 4 písm. a) bodu i) smernice 97/78/ES.

Možnosť „nie“ označte vtedy, keď sa tovar prekladá z jednej HIS na druhú HIS.

II.5

Fyzická kontrola

 

„Znížený počet kontrol“ sa týka režimu stanoveného v rozhodnutí Komisie 94/360/EHS, ak sa zásielka nevybrala na fyzickú kontrolu, ale sa usudzuje, že kontrola dokladov a identity bude postačujúca.

„Iné“ sa vzťahuje na: spätný dovoz, tovar prepravovaný pod dohľadom, prekládku, tranzit alebo postupy podľa článkov 12 a 13. Tieto miesta doručenia môžu vyplývať z iných kolónok.

II.6

Laboratórna skúška

 

Vyberte kategóriu látky alebo patogénu, pre ktoré sa uskutočnilo vyšetrenie.

„Náhodné“ označuje odber vzoriek, keď sa zásielka nezadrží do vyhodnotenia výsledkov. V takom prípade sa musí príslušný orgán miesta určenia upozorniť v systéme TRACES (pozri článok 8 smernice 97/78/ES). „Podozrenie“ zahŕňa prípady, keď sa zásielka zadržala až do vyhodnotenia uspokojivého výsledku alebo sa skúma na základe predchádzajúceho oznámenia zo systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá (RASFF), alebo sa skúma na základe platných ochranných opatrení.

II.7

Neuplatňuje sa

II.8

Neuplatňuje sa

II.9

Povolené na prekládku

 

Túto kolónku označte, ak sa zásielka nemá doviezť cez túto hraničnú inšpekčnú stanicu, ale sa má ďalej doviezť do EÚ iným plavidlom alebo lietadlom na druhú a ďalšiu hraničnú inšpekčnú stanicu v EÚ/EHP, alebo sa má prepraviť do tretej krajiny určenia (pozri článok 9 smernice 97/78/ES a vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/215/EÚ  (1)).

II.10

Neuplatňuje sa

II.11

Povolené na tranzit

 

Túto kolónku označte, ak je povolené poslať zásielky, ktoré nezodpovedajú požiadavkám EÚ, do tretej krajiny cez príslušný štát EÚ/EHP cestnou, železničnou alebo vodnou dopravou. Tranzit sa musí uskutočniť pod veterinárnym dohľadom v súlade s požiadavkami článku 11 smernice 97/78/ES a rozhodnutia 2000/208/ES.

II.12

Povolené na vnútorný trh

 

Táto kolónka sa vypĺňa v prípade všetkých zásielok, ktoré sú povolené na prepustenie do voľného obehu v rámci jednotného trhu.

Mala by sa tiež vyplniť v prípade zásielok, ktoré zodpovedajú požiadavkám EÚ, ale z finančných dôvodov nie sú colne prepustené ihneď na hraničnej inšpekčnej stanici, ale sa skladujú pod colným dohľadom v colnom sklade alebo sa colne prepustia neskôr a/alebo na geograficky odlišnom mieste určenia.

II.13

Povolené na monitorovanie

 

Vyplní sa, keď sú zásielky povolené, ale musia sa dopraviť pod dohľadom do konkrétneho miesta určenia stanoveného v článkoch 8 alebo 15 smernice 97/78/ES.

II.14

Povolené ako nevyhovujúci tovar

 

Vypĺňa sa v prípade nevyhovujúcich zásielok určených na prepravu alebo skladovanie v skladoch schválených podľa článku 12 ods. 4 alebo v prípade prevádzkovateľov oprávnených podľa článku 13 smernice 97/78/ES.

II.15

Neuplatňuje sa

II.16

Nepovolené

 

Ak je zásielka zamietnutá, jasne označte, že je potrebné uskutočniť ďalší postup.

Uveďte dátum dokončenia navrhovaného opatrenia.

Adresa zariadenia určenia sa uvádza v kolónke II.18.

II.17

Dôvod zamietnutia

 

Označte príslušnú kolónku.

II.18

Údaje o kontrolovaných miestach určenia

 

Uveďte číslo povolenia a adresu (alebo názov lode a prístav) pre všetky miesta určenia, ak sa vyžaduje ďalšia veterinárna kontrola zásielky.

II.19

Zásielka znovu zaplombovaná

 

Táto kolónka sa vypĺňa v prípade, že pri otvorení kontajnera dôjde k zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré sa na tento účel použili.

II.20

Identifikácia hraničnej kontrolnej stanice

 

Miesto na úradnú pečiatku hraničnej inšpekčnej stanice alebo príslušného orgánu v prípade nevyhovujúcich zásielok.

II.21

Certifikujúci úradník

 

Podpis veterinárneho lekára alebo v prípade prístavov, ktoré manipulujú iba s rybami, menovaného úradného zástupcu stanoveného v rozhodnutí 93/352/EHS:

Ja, podpísaný úradný veterinárny lekár alebo menovaný úradný zástupca, týmto potvrdzujem, že veterinárne kontroly zásielky boli vykonané v súlade s požiadavkami EÚ.

II.22

Inšpekčné poplatky

 

Na interné účely.

II.23

Odkaz na colný doklad

 

V prípade potreby vyplnia colné orgány.

II.24

Následný CVED

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES k CVED použitému na zdokumentovanie kontrol po prekládke.


ČASŤ III – ĎALŠÍ POSTUP

Kolónka

Opis

III.1

Predchádzajúci CVED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke II.1.

III.2

Referenčné číslo CVED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

III.3

Následný CVED

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých CVED uvedených v kolónke II.24.

III.4

Údaje o spätnom odoslaní

Uveďte použitý dopravný prostriedok, jeho identifikáciu, názov výstupnej hraničnej inšpekčnej stanice, krajinu určenia a dátum spätného odoslania, len čo tieto informácie budú známe.

III.5

Orgán vykonávajúci ďalší postup

V prípade potreby uveďte orgán zodpovedný za potvrdenie prijatia a súladu zásielky, ktorej sa týka CVED, s požiadavkami.

III.6

Certifikujúci úradník

Ide o podpis zodpovedného úradníka v prípade spätného odoslania a následných opatrení týkajúcich sa zásielok.

ČASŤ 2

Vzor pre CVED-P2

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4


(1)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2011, ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o prekladanie zásielok výrobkov určených na dovoz do Únie alebo do tretích krajín vo vstupnom mieste hraničnej kontroly (Ú. v. EÚ L 90, 6.4.2011, s. 50).


PRÍLOHA II

PRÍLOHA III

ČASŤ 1

Usmernenia k spoločnému veterinárnemu vstupnému dokumentu pre zvieratá – vzor 2 (CVED-A2)

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Kolónky špecifikované v časti I predstavujú dátové slovníky pre elektronickú verziu dokumentu CVED-A2.

Papierové kópie elektronického dokumentu CVED-A2 musia byť označené jedinečným optickým štítkom umožňujúcim strojové čítanie, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie na elektronickú verziu.

Vyberte jednu z kolónok I.20 až I.26 a kolónok II.9 až II.16; pri každej kolónke vyberte jednu možnosť.

Ak kolónka umožňuje výber jednej alebo viacerých možností, v elektronickej verzii CVED-A2 sa zobrazí len možnosť (možnosti), ktorú ste vybrali.

Ak kolónka nie je povinná, jej obsah sa zobrazí ako prečiarknutý text.

Poradie kolónok vo vzore CVED-A2, ich veľkosť a tvar sú orientačné.

Ak sa vyžaduje pečiatka, jej elektronickým ekvivalentom je elektronická pečať.

ČASŤ I – OPIS ZÁSIELKY

Kolónka

Opis

I.1

Odosielateľ/vývozca

 

Uveďte komerčnú organizáciu, ktorá odosiela zásielku (v tretej krajine).

I.2

Referenčné číslo CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES (opakuje sa v kolónkach II.2 a III.2).

I.3

Miestna referencia

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený príslušným orgánom.

I.4

Hraničná inšpekčná stanica

 

Vyberte názov hraničnej inšpekčnej stanice (HIS).

I.5

Kód hraničnej inšpekčnej stanice

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES hraničnej inšpekčnej stanici (uverejnený v Úradnom vestníku).

I.6

Príjemca/dovozca

 

Uveďte adresu osoby alebo obchodnej organizácie uvedenej v certifikáte tretej krajiny. Všetky tieto údaje sú povinné.

I.7

Miesto určenia

 

Miesto konečnej vykládky, do ktorého smerujú zvieratá (nepočítajú sa kontrolné stanice) a kde sa držia v súlade s aktuálnymi pravidlami.

Uveďte názov, krajinu, adresu a PSČ.

Miesto určenia môže byť také isté ako miesto, na ktorom sa nachádza príjemca.

I.8

Prevádzkovateľ zodpovedný za náklad

 

Ide o osobu (vrátane zástupcu alebo deklaranta), ktorá je zodpovedná za zásielku predkladanú na hraničnej inšpekčnej stanici a ktorá v mene dovozcu predkladá potrebné vyhlásenia príslušnými orgánom: uveďte meno a adresu.

Táto osoba je povinná informovať hraničnú inšpekčnú stanicu v súlade s článkom 3 ods. 1 písm. a) smernice 91/496/EHS.

Jedna a tá istá osoba môže byť zodpovedná za náklad aj za zásielku.

I.9

Sprievodné dokumenty

 

Číslo: uveďte jedinečné úradné číslo certifikátu.

Dátum vydania: ide o dátum podpísania certifikátu/dokumentu úradným veterinárnym lekárom alebo príslušným orgánom.

Sprievodné dokumenty: týkajú sa predovšetkým určitých druhov koní (pas pre kone), zootechnických dokumentov alebo povolení CITES.

Odkazy na obchodné doklady: číslo leteckého nákladného listu, číslo nákladného listu alebo obchodné číslo vlaku alebo cestného vozidla.

I.10

Predbežné oznámenie

 

Uveďte predpokladaný dátum a čas príchodu zásielok na hraničnú inšpekčnú stanicu.

Dovozcovia a ich zástupcovia sú (podľa článku 3 ods. 1 písm. a) smernice 91/496/EHS) povinní oznámiť jeden pracovný deň vopred veterinárnemu personálu hraničnej inšpekčnej stanice, na ktorú budú zvieratá privezené, počet, druh a predpokladaný čas príchodu zvierat.

I.11

Krajina pôvodu

 

Ide o krajinu, v ktorej zvieratá strávili požadované obdobie (tri mesiace v prípade hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz a koňovitých určených na zabitie; koňovitých určených na chov, uskladnenie alebo registrovaných koňovitých a hydiny; šesť mesiacov v prípade hovädzieho dobytka a ošípaných určených na chov a uskladnenie; oviec a kôz na chov, uskladnenie alebo výkrm).

V prípade opätovného vstupu koní ide o krajinu, z ktorej boli naposledy zaslané.

I.12

Región pôvodu

 

Región, v ktorom zvieratá strávili rovnaké obdobie, aké je uvedené pri krajine: táto požiadavka sa týka len tých krajín, ktoré sú rozdelené na regióny a v ktorých je dovoz povolený len z jednej alebo viacerých častí dotknutej krajiny. V príslušných pravidlách sú uvedené kódy regiónov.

I.13

Dopravný prostriedok

 

Uveďte údaje o dopravnom prostriedku do HIS:

Dopravný prostriedok (letecká, námorná, železničná alebo cestná doprava).

Identifikácia dopravného prostriedku: číslo letu pri leteckej doprave, názov plavidla pri námornej doprave, pri železničnej doprave, evidenčné číslo vozidla, prípadne s evidenčným číslom prívesu pri cestnej doprave.

I.14

Neuplatňuje sa

I.15

Zariadenie pôvodu

 

V tejto kolónke je možné uviesť názov a adresu (ulicu, mesto a prípadne región, provinciu alebo štát), krajinu a kód ISO krajiny zariadenia pôvodu.

Prípadne uveďte číslo registrácie alebo schválenia.

I.16

Neuplatňuje sa

I.17

Číslo kontajnera/plomby

 

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

V prípade úradnej plomby uveďte číslo úradnej plomby uvedené v úradnom certifikáte a označte možnosť „úradná plomba“ alebo uveďte všetky ostatné plomby, ktoré sa zmieňujú v sprievodných dokumentoch.

I.18

Certifikované ako alebo na

 

Uveďte informácie podľa certifikátu v súlade so stanovenými pravidlami.

„Orgán schválený podľa smernice 92/65/EHS“ je úradne uznávaný orgán, inštitúcia alebo centrum. „Karanténa“ sa týka nariadenia (EÚ) č. 139/2013 (1) pre určité vtáky a smernice 92/65/ES pre vtáky, mačky a psy. „Sádkovanie“ sa vzťahuje na lastúrniky. „Iné“ znamená na účely, ktoré nie sú uvedené inde v tejto klasifikácii.

I.19

Neuplatňuje sa

I.20

Na prekládku

 

Túto kolónku vyplňte v súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 91/496/EHS, ak sa zásielka nemá doviezť na túto hraničnú inšpekčnú stanicu a zvieratá pokračujú v ceste po mori alebo letecky na tom istom plavidle alebo tým istým lietadlom do ďalšej HIS na účely dovozu do Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Uveďte číslo oddelenia priradené systémom TRACES – pozri kolónku I.5.

Túto kolónku je možné vyplniť aj vtedy, keď zvieratá prídu do EÚ/EHP z tretej krajiny na ceste do inej tretej krajiny na palube toho istého lietadla alebo námorného plavidla.

I.21

Neuplatňuje sa

I.22

Na tranzit do

 

Ide o tranzit cez EÚ/EHP zvierat z tretej krajiny s miestom určenia v inej tretej krajine v súlade s článkom 9 smernice 91/496/EHS. Uveďte kód ISO tretej krajiny určenia.

Výstupná HIS: názov HIS, z ktorej majú zvieratá opustiť územie EÚ.

I.23

Na vnútorný trh

 

Túto kolónku označte, ak sú zásielky určené na umiestnenie na trh Únie.

I.24

Neuplatňuje sa

I.25

Na opätovný vstup

 

Opätovný vstup sa týka len registrovaných koní na účely dostihov, súťaží a kultúrnych podujatí po dočasnom vývoze [nariadenie (EÚ) 2018/659 (2)].

I.26

Na dočasný vstup

 

Dočasný vstup sa týka len registrovaných koní. Uveďte miesto a dátum výstupu (musí byť menej ako 90 dní po vstupe).

I.27

Dopravný prostriedok po hraničnej inšpekčnej stanici

 

Uveďte dopravný prostriedok, ktorý sa má použiť po tom, ako zásielka prejde cez HIS, a uveďte podrobnosti (pozri usmernenie ku kolónke I.13).

„Iné“ znamená dopravné prostriedky, na ktoré sa nevzťahuje nariadenie (ES) č. 1/2005 (3), ktorým sa upravujú dobré životné podmienky zvierat počas prepravy.

I.28

Dopravca

 

V súlade s pravidlami týkajúcimi sa dobrých životných podmienok zvierat uveďte číslo povolenia dopravcu a v prípade leteckej dopravy skontrolujte, či je spoločnosť členom IATA.

I.29

Dátum odchodu

 

Táto kolónka sa používa na uvedenie predpokladaného dátumu a času odchodu z HIS.

I.30

Plán prepravy

 

Uveďte, kde je predložený plán trasy, ktorým sa sprevádzajú zvieratá v súlade s požiadavkami nariadenia (ES) č. 1/2005.

I.31

Opis zásielky

 

Druh: Druhy: Uveďte druh zvieraťa, a to všeobecný názov a prípadne plemeno.

V prípade iných ako domácich zvierat (a najmä tých, ktoré sú určené pre zoologické záhrady, výstavy alebo výskumné inštitúcie) uveďte vedecký názov.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte počet škatúľ, klietok alebo státí, v ktorých sa zvieratá prepravujú.

I.33

Celkové množstvo

 

Uveďte počet alebo hmotnosť v kg, ktoré sú uvedené vo veterinárnom certifikáte alebo v iných dokumentoch.

I.34

Celková čistá hmotnosť/Celková hrubá hmotnosť (v kg)

 

V tejto kolónke je možné uviesť:

celkovú čistú hmotnosť (t. j. hmotnosť samotných zvierat, bez ich bezprostredných prepraviek alebo akýchkoľvek obalov);

celkovú hrubú hmotnosť (t. j. súhrnnú hmotnosť zvierat a ich bezprostredných prepraviek so všetkými obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia).

I.35

Vyhlásenie

 

Ja, podpísaná osoba zodpovedná za opísaný náklad, potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sú tvrdenia v časti I tohto dokumentu pravdivé a úplné, a súhlasím s dodržiavaním právnych požiadaviek podľa smernice 91/496/EHS vrátane platby za veterinárne kontroly, za presmerovanie zásielok, za karanténu alebo izoláciu zvierat alebo nákladov na eutanáziu a likvidáciu v prípade potreby.

Podpisujúca osoba sa týmto tiež zaväzuje, že prijme späť zásielky v tranzite, ktorým tretia krajina zamietne vstup.


ČASŤ II – KONTROLY

Kolónka

Opis

II.1

Predchádzajúci CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód, ktorý systém TRACES priradí k CVED použitému v prípade rozdelenia zásielky alebo v prípade prekládky (ak sa vykonávajú úradné kontroly), náhrady alebo zrušenia.

II.2

Referenčné číslo CVED

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

II.3

Kontrola dokladov

 

Vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok. Zahŕňa tiež kontrolu súladu s vnútroštátnymi požiadavkami bez ohľadu na konečné miesto určenia. Dokumentáciu požadovanú pre túto kontrolu poskytne dovozca alebo zástupca dovozcu.

II.4

Kontrola identity

 

Porovnanie s pôvodnými certifikátmi a dokumentmi.

Výnimka: Túto kolónku označte v prípade, že sa zvieratá prekladajú z jednej HIS na inú a nebudú podrobené žiadnej kontrole identity podľa článku 4 ods. 3 smernice 91/496/EHS.

II.5

Fyzická kontrola

 

Zahŕňa výsledok klinického vyšetrenia a úmrtnosť a chorobnosť zvierat.

Výnimka: Túto kolónku označte v prípade, že sa zvieratá prekladajú z jednej HIS na inú a nebudú podrobené žiadnej fyzickej kontrole podľa článku 4 ods. 3 smernice 91/496/EHS. Táto kolónka sa musí označiť pre druhy zvierat, ktoré nie sú uvedené v prílohe A k smernici 90/425/EHS dovezených na HIS členského štátu, ktorý nie je konečným miestom určenia, a pri ktorých sa musia vykonať fyzické kontroly na konečnom mieste určenia v súlade s článkom 8 časťou A ods. 1 písm. b) bodom ii) smernice 91/496/EHS.

II.6

Laboratórna skúška

 

Testované na: Vyberte kategóriu látky alebo patogénu, pre ktoré sa uskutočnilo vyšetrenie.

„Náhodne“ označuje mesačný odber vzoriek podľa rozhodnutia 97/794/ES.

„Na základe podozrenia“ zahŕňa prípady, v ktorých existuje podozrenie, že zvieratá sú choré, alebo vykazujú príznaky choroby, alebo sa skúšajú na základe platných bezpečnostných opatrení.

Čaká sa na výsledky: Túto kolónku označte, ak zvieratá neboli odoslané a čaká sa na výsledky.

II.7

Kontrola dobrých životných podmienok

 

Opíšte podmienky prepravy a stav životných podmienok zvierat pri príchode.

Výnimka: Túto kolónku označte v prípade, že sa zvieratá prekladajú z jednej HIS na inú a nebudú podrobené kontrole dobrých životných podmienok.

II.8

Vplyv dopravy na zvieratá

 

Uveďte, koľko zvierat zomrelo, koľko nie je spôsobilých na cestovanie a koľko samíc v priebehu prepravy porodilo alebo potratilo. V prípade veľkého počtu zvierat v zásielke (jednodňové kurčatá, ryby, lastúrniky atď.) uveďte približný počet mŕtvych alebo nespôsobilých zvierat (podľa okolností).

II.9

Povolené na prekládku

 

Vyplňte tam, kde je to relevantné, a uveďte povolenie na prekládku podľa vymedzenia v kolónke. I.20

II.10

Neuplatňuje sa

II.11

Povolené na tranzit

 

Vyplňte tak, že uvediete členské štáty tranzitu v súlade s prípadným plánom trasy.

II.12

Povolené na vnútorný trh

 

Vyplňte podľa okolností, ak sa zvieratá posielajú na kontrolované miesto určenia (bitúnok, úradne schválený orgán alebo karanténa, podľa vymedzenia v kolónke I.18), ktoré má oprávnenie na dovoz za osobitných podmienok.

II.13

Neuplatňuje sa

II.14

Neuplatňuje sa

II.15

Povolené na dočasný vstup

 

Táto kolónka sa týka len registrovaných koní. Sú oprávnené zotrvať na území EÚ/EHP len do dátumu uvedeného v kolónke I.26, nie viac ako 90 dní.

II.16

Nepovolené

 

Túto kolónku označte pri zásielkach, ktoré nespĺňajú požiadavky EÚ alebo ktoré sú podozrivé.

V prípade zamietnutia dovozu jasne uveďte postup, ktorý je potrebné dodržať. „Zabitie“ znamená, že mäso zo zvierat môže byť uvoľnené na ľudskú spotrebu, ak vyhovie inšpekcii. „Eutanázia“ znamená zničenie alebo elimináciu zvierat a ich mäso nie je možné povoliť na uvoľnenie na ľudskú spotrebu.

II.17

Dôvod zamietnutia

 

V prípade potreby doplňte relevantné informácie. Označte príslušnú kolónku.

„Chýbajúce/neplatné osvedčenie“ sa vzťahuje na dovozné licencie alebo tranzitné doklady požadované tretími krajinami alebo členskými štátmi.

II.18

Údaje o kontrolovaných miestach určenia

 

Uveďte číslo povolenia a adresu vrátane PSČ všetkých miest určenia, na ktorých sa vyžadujú doplňujúce veterinárne kontroly. Týka sa to kolónok II.9, II.11, II.12 a II.15. V kolónke II.15 uveďte len adresu prvého zariadenia. V prípade citlivých orgánov, ktoré musia zostať anonymné, uveďte číslo, ktoré im bolo priradené, neuvádzajte však adresu.

II.19

Zásielka znovu zaplombovaná

 

Táto kolónka sa vypĺňa v prípade, že pri otvorení kontajnera dôjde k zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré sa na tento účel použili.

II.20

Identifikácia hraničnej kontrolnej stanice

 

Úradná pečiatka HIS alebo príslušného orgánu.

II.21

Certifikujúci úradník

 

Meno a podpis úradného veterinárneho lekára a dátum

II.22

Inšpekčné poplatky

 

Na interné účely.

II.23

Odkaz na colný doklad

 

Táto kolónka je určená na vyplnenie príslušných informácií (napr. počet colných osvedčení T1 alebo T5), ak zásielky zostávajú určitý čas pod colným dohľadom. Tieto informácie sa normálne dopĺňajú po podpise veterinárneho lekára.

II.24

Následný CVED

 

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých podriadených CVED.


ČASŤ III – ĎALŠÍ POSTUP

Kolónka

Opis

III.1

Predchádzajúci CVED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke II.1.

III.2

Referenčné číslo CVED

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

III.3

Následný CVED

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých CVED uvedených v kolónke II.24.

III.4

Údaje o spätnom odoslaní

Uveďte použitý dopravný prostriedok a jeho identifikáciu, krajinu a kód ISO krajiny.

Uveďte dátum spätného odoslania a názov výstupnej HIS, len čo tieto informácie budú známe.

III.5

Orgán vykonávajúci ďalší postup

Uveďte orgán zodpovedný za potvrdenie prijatia a súladu zásielky, ktorej sa týka CVED, s požiadavkami: výstupná HIS, HIS alebo kontrolné oddelenie konečného miesta určenia.

Uveďte ďalšie miesto určenia a/alebo dôvody nesúladu s predpismi alebo zmeny štatútu zvierat (napr. neplatné miesto určenia, chýbajúci alebo neplatný certifikát, nezhoda dokumentov, chýbajúca alebo neplatná identifikácia, neuspokojivé výsledky skúšok, podozrivé zviera (zvieratá), mŕtve zviera (zvieratá), stratené zviera (zvieratá), alebo zmena na trvalý vstup).

III.6

Certifikujúci úradník

Ide o podpis certifikujúceho úradníka príslušného orgánu v prípade spätného odoslania a následných opatrení týkajúcich sa zásielok.

ČASŤ 2

Vzor pre CVED-A2

Image 5 Image 6 Image 7 Image 8 Image 9


(1)  1 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2013 zo 7. januára 2013, ktorým sa ustanovujú zdravotné podmienky pre zvieratá pri dovoze určitých druhov vtákov do Únie a podmienky karantény (Ú. v. EÚ L 47, 20.2.2013, s. 1).

(2)  2 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/659 z 12. apríla 2018 o podmienkach vstupu živých zvierat čeľade koňovité a spermy, vajíčok a embryí zvierat čeľade koňovité do Únie (Ú. v. EÚ L 110, 30.4.2018, s. 1).

(3)  3 Nariadenie Rady (ES) č. 1/2005 z 22. decembra 2004 o ochrane zvierat počas prepravy a s ňou súvisiacich činností a o zmene a doplnení smerníc 64/432/EHS a 93/119/ES a nariadenia (ES) č. 1255/97 (Ú. v. EÚ L 3, 5.1.2005, s. 1).


PRÍLOHA III

PRÍLOHA III

ČASŤ 1

Usmernenia k jednotnému vstupnému dokladu – vzor 2 (JVD2)

Všeobecné informácie

Časť I vypĺňa prevádzkovateľ krmivárskeho a potravinárskeho podniku alebo jeho zástupca, pokiaľ nie je uvedené inak.

Časť II a časť III vypĺňa príslušný orgán.

Kolónky špecifikované v tejto časti predstavujú dátové slovníky pre elektronickú verziu dokumentu JVD2.

Papierové kópie elektronického dokumentu JVD2 musia byť označené jedinečným optickým štítkom umožňujúcim strojové čítanie, ktorý obsahuje hypertextové prepojenie na elektronickú verziu.

Ak kolónka umožňuje výber jednej alebo viacerých možností, v elektronickej verzii JVD2 sa zobrazí len možnosť (možnosti), ktorú ste vybrali.

Ak kolónka nie je povinná, jej obsah sa zobrazí ako prečiarknutý text.

Poradie kolónok vo vzore JVD2, ich veľkosť a tvar sú orientačné.

Ak sa vyžaduje pečiatka, jej elektronickým ekvivalentom je elektronická pečať,

ČASŤ I – OPIS ZÁSIELKY

Kolónka

Opis

I.1

Odosielateľ/vývozca

 

Uveďte meno a úplnú adresu fyzickej alebo právnickej osoby (prevádzkovateľa krmivárskeho a potravinárskeho podniku), ktorá zásielku odosiela. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

I.2

Referenčné číslo JVD

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES (opakuje sa v kolónkach II.2 a III.2).

I.3

Miestna referencia

 

Uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený príslušným orgánom.

I.4

Určené miesto vstupu

 

Vyberte určené miesto vstupu (UMV), prípadne kontrolné miesto.

I.5

Kód určeného miesta vstupu

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES k určenému miestu vstupu, prípadne kontrolnému miestu.

I.6

Príjemca/dovozca

 

Uveďte meno (názov) a úplnú adresu. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

I.7

Miesto určenia

 

Uveďte adresu dodania v Únii. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

I.8

Prevádzkovateľ zodpovedný za zásielku

 

Ide o osobu (prevádzkovateľa krmivárskeho alebo potravinárskeho podniku alebo jeho zástupcu alebo osobu predkladajúcu vyhlásenie v ich mene), ktorá je zodpovedná za zásielku pri jej predložení na určenom mieste vstupu a ktorá v mene dovozcu predkladá na UMV potrebné vyhlásenia príslušnému orgánu. Doplňte meno a úplnú adresu. Odporúča sa uviesť telefónne a faxové číslo alebo adresu elektronickej pošty.

I.9

Sprievodné dokumenty

 

Uveďte dátum vydania a číslo prípadných úradných dokladov priložených k zásielke.

Odkazy na obchodné doklady: číslo leteckého nákladného listu, číslo nákladného listu alebo obchodné číslo vlaku alebo cestného vozidla.

I.10

Predbežné oznámenie

 

Uveďte predpokladaný dátum a čas príchodu zásielky na určené miesto vstupu, prípadne kontrolné miesto.

I.11

Krajina pôvodu

 

Ide o tretiu krajinu, z ktorej komodita pochádza, v ktorej bola dopestovaná, zozbieraná alebo vyrobená.

I.12

Neuplatňuje sa

I.13

Dopravný prostriedok

 

Uveďte všetky údaje o privážajúcom dopravnom prostriedku: v prípade lietadla číslo letu, v prípade plavidla názov lode, v prípade cestných vozidiel poznávaciu značku a v prípade potreby aj číslo prípojného vozidla, v prípade železničnej prepravy označenie vlaku a číslo vagónu.

I.14

Krajina odoslania

 

Týka sa krajiny, v ktorej bola zásielka naložená na dopravný prostriedok na účely konečnej prepravy do Únie.

I.15

Neuplatňuje sa

I.16

Prepravné podmienky

 

Vyberte vhodnú teplotu počas prepravy.

I.17

Číslo kontajnera/plomby

 

V prípade potreby uveďte všetky identifikačné čísla plomb a kontajnerov.

V prípade úradnej plomby uveďte číslo úradnej plomby uvedené v úradnom certifikáte a označte možnosť „úradná plomba“ alebo uveďte všetky ostatné plomby, ktoré sa zmieňujú v sprievodných dokumentoch.

I.18

Certifikované ako alebo na

 

Vyberte zamýšľané použitie komodity podľa informácií v úradnom certifikáte (ak sa vyžaduje) alebo obchodnom doklade.

Označte príslušnú kolónku v závislosti od toho, či je komodita určená na ľudskú spotrebu bez predchádzajúceho triedenia alebo iného fyzického ošetrenia (v tomto prípade označte „ľudskú spotrebu“), alebo je určená na ľudskú spotrebu po takom ošetrení (v tomto prípade označte „ďalšie spracovanie“), alebo je určená na použitie ako „krmivá“ (v tomto prípade označte „krmivá“), prípadne iné.

I.19

Neuplatňuje sa

I.20

Na presun do

 

Počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 určené miesto vstupu vyberie túto kolónku s cieľom umožniť presun na iné kontrolné miesto po uspokojivej kontrole dokladov na určenom mieste vstupu.

I.21

Na ďalšiu prepravu

 

Uveďte prednostné miesto, na ktoré bude prepravená zásielka vybraná na kontrolu identity a fyzické kontroly, ak to povolí určené miesto vstupu, na ktorom sa čaká na výsledky fyzických kontrol v súlade s článkom 8.

I.22

Neuplatňuje sa

I.23

Na vnútorný trh

 

Označte túto kolónku, ak je zásielka určená na dovoz do Únie (článok 8).

I.24

Neuplatňuje sa

I.25

Neuplatňuje sa

I.26

Neuplatňuje sa

I.27

Dopravný prostriedok po určenom mieste vstupu

 

Vyberte vhodný dopravný prostriedok v prípade presunu na kontrolné miesto alebo na ďalšiu prepravu (pozri usmernenie v kolónke I.13).

I.28

Neuplatňuje sa

 

 

I.29

Neuplatňuje sa

 

 

I.30

Neuplatňuje sa

I.31

Opis zásielky

 

Uveďte podrobný opis tovaru (v prípade krmiva aj jeho druh).

Použite kód na identifikáciu tovaru podľa prílohy I (vrátane podpoložky TARIC, ak existuje).

Uveďte druh balenia.

I.32

Celkový počet balení

 

Uveďte prípadný celkový počet balení v zásielke.

I.33

Celkové množstvo

 

Uveďte prípadný počet kusov alebo objem.

I.34

Celková čistá hmotnosť/Celková hrubá hmotnosť (v kg)

 

Čistá hmotnosť: hmotnosť vlastného výrobku bez obalu v kg. Rozumie sa ňou hmotnosť samotných produktov bez ich bezprostredných prepraviek alebo obalov.

Hrubá hmotnosť: celková hmotnosť v kg. Rozumie sa ňou súhrnná hmotnosť produktov a ich bezprostredných prepraviek so všetkými obalmi, nie však prepravných kontajnerov a iného prepravného zariadenia.

I.35

Vyhlásenie

 

Vyhlásenie musí podpísať fyzická osoba zodpovedná za zásielku:

Ja, podpísaný prevádzkovateľ zodpovedný za uvedenú zásielku, týmto potvrdzujem, že podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia sú údaje uvedené v časti I tohto dokladu pravdivé a úplné, a súhlasím s tým, že budem dodržiavať právne požiadavky podľa nariadenia (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách vrátane platieb za úradné kontroly a následné úradné opatrenia prijaté v prípade nedodržania právnych predpisov v oblasti krmivového a potravinového práva.


ČASŤ II – KONTROLY

Kolónka

Opis

II.1

Predchádzajúci JVD

 

V tejto kolónke uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES k JVD použitému pred presunom na kontrolné miesto alebo pred ďalšou prepravou.

II.2

Referenčné číslo JVD

 

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

II.3

Kontrola dokladov

 

Vypĺňa sa v prípade všetkých zásielok.

II.4

Kontrola identity

 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta uvedie výsledky kontrol identity.

II.5

Fyzická kontrola

 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie, či bola zásielka vybraná na fyzické kontroly, ktoré možno počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 vykonať na inom kontrolnom mieste.

Príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta uvedie výsledky fyzických kontrol.

II.6

Laboratórna skúška

 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta tu uvedie výsledky laboratórnej skúšky. V tejto kolónke uveďte kategóriu látky alebo patogénu, ktorých prítomnosť sa zisťovala laboratórnou skúškou.

II.7

Neuplatňuje sa

II.8

Neuplatňuje sa

II.9

Povolené na presun do

 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie, na ktoré kontrolné miesto môže byť zásielka počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 prepravená po uspokojivej kontrole dokladov, aby sa mohla vykonať kontrola identity a fyzická kontrola.

II.10

Povolené na ďalšiu prepravu do

 

Príslušný orgán určeného miesta vstupu uvedie, či je zásielka podľa článku 8 povolená na ďalšiu prepravu. Ďalšia preprava môže byť povolená len vtedy, ak sa na určenom mieste vstupu vykonali kontroly identity s uspokojivými výsledkami. Kolónka II.4 sa preto vypĺňa v okamihu, keď je povolená ďalšia preprava, zatiaľ čo kolónka II.5 sa vypĺňa, keď sú k dispozícii výsledky laboratórnych skúšok.

II.11

Neuplatňuje sa

II.12

Povolené na vnútorný trh

 

Táto kolónka sa vypĺňa v prípade všetkých zásielok, ktoré sa majú prepustiť do voľného obehu v Únii.

II.13

Neuplatňuje sa

II.14

Neuplatňuje sa

II.15

Neuplatňuje sa

II.16

Nepovolené

 

Jasne uveďte dátum, do ktorého sa má prijať opatrenie v prípade zamietnutia zásielky z dôvodu neuspokojivého výsledku kontrol.

II.17

Dôvod zamietnutia

 

Označte príslušnú kolónku.

II.18

Údaje o kontrolovaných miestach určenia (kolónky II.9, II.10 a II.16)

 

Uveďte číslo povolenia a adresu (alebo názov lode a prístav) pre všetky miesta určenia, ak sa vyžaduje ďalšia veterinárna kontrola zásielky.

II.19

Zásielka znovu zaplombovaná

 

Táto kolónka sa vypĺňa v prípade, že pri otvorení kontajnera dôjde k zničeniu pôvodnej plomby pripojenej k zásielke. Musí sa viesť súhrnný zoznam všetkých plomb, ktoré sa na tento účel použili.

II.20

Identifikácia určeného miesta vstupu alebo kontrolného miesta

 

Sem umiestnite odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušného orgánu kontrolného miesta.

II.21

Certifikujúci úradník

 

Podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušného orgánu kontrolného miesta:

Ja, podpísaný úradný inšpektor UMV/kontrolného miesta, týmto potvrdzujem, že kontroly zásielky boli vykonané v súlade s požiadavkami Únie.

II.22

Inšpekčné poplatky

 

V tejto kolónke je možné uviesť inšpekčné poplatky.

II.23

Odkaz na colný doklad

 

V prípade potreby vyplnia colné orgány.

II.24

Následný JVD

 

V tejto kolónke uveďte jedinečný alfanumerický kód priradený systémom TRACES k JVD použitému po presune na kontrolné miesto alebo po následnej preprave.


ČASŤ III – ĎALŠÍ POSTUP

Kolónka

Opis

III.1

Predchádzajúci JVD

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke II.1.

III.2

Referenčné číslo JVD

Ide o jedinečný alfanumerický kód uvedený v kolónke I.2.

III.3

Následný JVD

Uveďte alfanumerický kód jedného alebo viacerých JVD uvedených v kolónke II.24.

III.4

Údaje o spätnom odoslaní

Príslušný orgán určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – príslušný orgán kontrolného miesta uvedie použité dopravné prostriedky, ich identifikáciu, krajinu určenia a dátum spätného odoslania hneď, ako sú tieto údaje známe. Uvedenie názvu výstupnej inšpekčnej stanice alebo určeného miesta vstupu je voliteľné.

III.5

Následné opatrenia

Uveďte oddelenie príslušného miestneho orgánu zodpovedné za prípadné vykonávanie dohľadu v prípade „zničenia“, „transformácie“ zásielky alebo jej „použitia na iný účel“. Tento príslušný orgán uvedie v tejto kolónke správu o príchode zásielky a jej zhode.

III.6

Certifikujúci úradník

V prípade „spätného odoslania“ ide o podpis zodpovedného úradníka príslušného orgánu určeného miesta vstupu alebo – počas prechodného obdobia stanoveného v článku 19 ods. 1 – zodpovedného úradníka kontrolného miesta.

V prípade „zničenia“, „transformácie“ zásielky alebo jej „použitia na iný účel“ ide o podpis zodpovedného úradníka miestneho príslušného orgánu.

ČASŤ 2

Vzor pre CED2

Image 10

Image 11

Image 12

Image 13


Top