EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1706

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1706 z 10. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

C/2019/7275

OJ L 260, 11.10.2019, p. 42–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1706/oj

11.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 260/42


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1706

z 10. októbra 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325, ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/325 z 24. februára 2017 (2), ktorým sa na základe revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2368 z 18. decembra 2017 (3), a najmä na jeho článok 1 ods. 5,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada nariadením (EÚ) č. 1105/2010 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „dotknutý výrobok“) do Únie.

(2)

V pôvodnom prešetrovaní bol v súlade s článkom 17 základného nariadenia na prešetrenie vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky (ďalej len „ČĽR“) uplatnený výber vzorky.

(3)

Rada uložila na dovoz dotknutého výrobku v prípade vyvážajúcich výrobcov z ČĽR zaradených do vzorky individuálne antidumpingové colné sadzby v rozmedzí od 5,1 % do 9,8 %. V prípade spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov, ktorí neboli zaradení do vzorky, bola uložená colná sadzba vo výške 5,3 %. Okrem toho bolo na dovoz vysokopevnostnej priadze z polyesterov od všetkých ostatných čínskych spoločností uložené clo pre celú krajinu vo výške 9,8 %.

(4)

V nadväznosti na revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti na základe článku 11 ods. 2 základného nariadenia bola vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/325 (ďalej len „nariadenie o revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti“) platnosť pôvodných opatrení predĺžená o päť rokov.

(5)

Vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2368 sa zmenilo nariadenie (EÚ) 2017/325, pričom sa doň vložil článok 1 ods. 5, ktorým sa vyvážajúcim výrobcom poskytuje možnosť požiadať o štatút nového vyvážajúceho výrobcu.

(6)

V článku 1 ods. 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/325 zmeneného vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/2368 sa stanovuje, že ak ktorákoľvek strana z ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy o tom, že:

a)

v období pôvodného prešetrovania (od 1. júla 2008 do 30. júna 2009) nevyvážala dotknutý výrobok do Únie;

b)

nie je prepojená so žiadnym vývozcom ani s výrobcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia uložené týmto nariadením, a

c)

buď po pôvodnom období prešetrovania skutočne vyvážala dotknutý výrobok do Únie, alebo prijala neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť značné množstvo tohto tovaru do Únie po skončení pôvodného obdobia prešetrovania;

tak prílohu k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325 možno zmeniť tak, aby sa na uvedenú stranu vzťahovalo clo uplatniteľné na spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky, a to vážená priemerná sadzba antidumpingového cla vo výške 5,3 %.

B.   ŽIADOSTI O UDELENIE ŠTATÚTU NOVÉHO VYVÁŽAJÚCEHO VÝROBCU

(7)

Potom, ako bolo uverejnené nariadenie (EÚ) 2017/325, sa prihlásila spoločnosť Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd a predložila Komisii žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, vďaka ktorému by sa na ňu vzťahovalo clo uplatniteľné na spolupracujúce spoločnosti v ČĽR nezaradené do vzorky, t. j. 5,3 %.

(8)

S cieľom určiť, či žiadateľ spĺňa kritériá na udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu podľa odôvodnenia 6, mu Komisia najskôr zaslala dotazník so žiadosťou o dôkazy preukazujúce, že žiadateľ tieto kritériá spĺňa. Po počiatočnom rozbore zodpovedaného dotazníka Komisia poslala žiadateľovi list so žiadosťou o ďalšie informácie, na ktorý žiadateľ odpovedal.

(9)

Komisia overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na určenie toho, či žiadateľ spĺňa dané kritériá. Komisia o tejto žiadosti o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu informovala aj výrobné odvetvie Únie.

(10)

Výrobné odvetvie Únie sa k tejto žiadosti nevyjadrilo.

C.   ANALÝZA ŽIADOSTI

(11)

Pokiaľ ide o kritérium uvedené v písmene a), Komisia preskúmala žiadateľovu obchodnú licenciu, jeho stanovy a audit finančných výkazov a zistila, že žiadateľ bol založený 11. februára 2015. Vzhľadom na dostupné informácie preto Komisia stanovila, že žiadateľ počas pôvodného prešetrovania (od 1. júla 2008 do 30. júna 2009) dotknutý výrobok nevyvážal. Žiadateľ teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene a).

(12)

Pokiaľ ide o kritérium, aby žiadateľ nebol prepojený so žiadnymi vývozcami ani výrobcami, na ktorých sa vzťahujú antidumpingové opatrenia uložené pôvodným nariadením (kritérium b), Komisia preskúmala vzťahy jeho akcionárov a jeho prepojenej vývoznej predajnej spoločnosti. Komisia na základe informácií, ktoré má k dispozícii, zistila, že žiadateľ nie je prepojený so žiadnym vývozcom ani predajcom, na ktorého sa vzťahujú antidumpingové opatrenia. Žiadateľ teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene b).

(13)

Pokiaľ ide o kritérium uvedené v písmene c), že žiadateľ skutočne vyvážal dotknutý výrobok do Únie alebo prijal neodvolateľný zmluvný záväzok vyviezť do Únie značné množstvo po pôvodnom období prešetrovania, žiadateľ poskytol dôkazy o vývoze dotknutého výrobku do Chorvátska po pôvodnom období prešetrovania. Transakciu nahlásili aj chorvátske colné orgány, keď ju zaregistrovali do databázy zriadenej podľa článku 14 ods. 6 základného nariadenia. Spoločnosť teda spĺňa kritérium uvedené v odôvodnení 6 písmene c).

D.   ZÁVER

(14)

Komisia dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa všetky tri kritériá na to, aby mohol byť považovaný za nového vyvážajúceho výrobcu. Jeho názov by sa preto mal doplniť do zoznamu spolupracujúcich spoločností nezaradených do vzorky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325.

(15)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/325 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

E.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(16)

Komisia informovala žiadateľa a výrobné odvetvie Únie o týchto zisteniach a poskytla možnosť vyjadriť sa.

(17)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky. [Neboli doručené žiadne pripomienky.]

(18)

Toto nariadenie je v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/1036,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu vyvážajúcich výrobcov z Čínskej ľudovej republiky v prílohe k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/325 sa dopĺňa táto spoločnosť:

Názov spoločnosti

Mesto

„Wuxi Solead Technology Development Co., Ltd,

Xinjian Town“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 49, 25.2.2017, s. 6.

(3)  Ú. v. EÚ L 337, 19.12.2017, s. 24.

(4)  Ú. v. EÚ L 315, 1.12.2010, s. 1.


Top