EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1687

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1687 z 8. októbra 2019, ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2179, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

C/2019/7136

Ú. v. EÚ L 258, 9.10.2019, p. 17–20 (ES, CS, HR, LT)
Ú. v. EÚ L 258, 9.10.2019, p. 18–20 (BG, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/02/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1687/oj

9.10.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 258/18


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1687

z 8. októbra 2019,

ktorým sa mení príloha I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2179, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2179 z 22. novembra 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2), a najmä na jeho článok 2,

keďže:

A.   PLATNÉ OPATRENIA

(1)

Rada 12. septembra 2011 uložila prostredníctvom vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 917/2011 (3) (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) konečné antidumpingové clo na dovoz keramických obkladačiek (ďalej len „dotknutý výrobok“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“). Vzhľadom na vysoký počet spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v Číne počas pôvodného prešetrovania sa vybrala spomedzi čínskych vyvážajúcich výrobcov vzorka a spoločnostiam zaradeným do vzorky boli uložené individuálne sadzby valorického cla v rozsahu od 13,9 % (4) do 36,5 %, zatiaľ čo ostatným spolupracujúcim spoločnostiam nezaradeným do vzorky bola uložená colná sadzba 30,6 %. Reziduálne antidumpingové clo uložené v prípade nespolupracujúcich čínskych vyvážajúcich výrobcov predstavovalo 69,7 %.

(2)

Komisia 22. novembra 2017 po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti prostredníctvom vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179 rozhodla, že platné antidumpingové clá zachová.

(3)

Podľa článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179 Komisia môže prílohu I k uvedenému nariadeniu zmeniť tak, že sa novému vyvážajúcemu výrobcovi prizná colná sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností nezaradených do vzorky alebo ktorým nebolo priznané individuálne zaobchádzanie, teda vážená priemerná colná sadzba vo výške 30,6 %, ak prípadný nový vyvážajúci výrobca v ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy.

B.   ŽIADOSŤ O UDELENIE ŠTATÚTU NOVÉHO VYVÁŽAJÚCEHO VÝROBCU

(4)

Spoločnosť Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd (ďalej len „žiadateľ“) sa v októbri 2018 po uverejnení nariadenia (EÚ) 2017/2179 prihlásila a predložila žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu, aby sa na ňu vzťahovala colná sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností v ČĽR nezaradených do vzorky alebo ktorým nebolo priznané individuálne zaobchádzanie, teda 30,6 %. Žiadateľ tvrdil, že splnil všetky tri kritériá stanovené v článku 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179.

(5)

Komisia požiadala žiadateľa o vyplnenie dotazníka s cieľom určiť, či žiadateľ splnil uvedené kritériá. Komisia vyplnený dotazník zanalyzovala a konštatovala, že žiadateľ poskytol dostatočné informácie, a preto nepožiadala o ďalšie podporné dôkazy.

(6)

Následne o žiadosti o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu informovala výrobné odvetvie Únie a poskytla mu príležitosť predložiť svoje pripomienky. Komisia žiadne pripomienky nedostala.

C.   ANALÝZA ŽIADOSTI

(7)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 2 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179 (prvé kritérium), Komisia podrobne preskúmala účtovnú knihu predaja žiadateľa vzťahujúcu sa na obdobie prešetrovania. V účtovnej knihe sa preukázal iba predaj na domácom trhu.

(8)

Po ďalšom overovaní údajov o predaji, colných štatistík EÚ a dokumentácie sa nenašiel žiadny dôkaz nasvedčujúci tomu, že žiadateľ vyvážal dotknutý výrobok do Únie pred obdobím prešetrovania či počas neho. Komisia preto na základe dostupných informácií dospela k záveru, že žiadateľ splnil prvé kritérium.

(9)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 2 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179 (druhé kritérium), Komisia poznamenala, že podniková štruktúra žiadateľa pozostáva z desiatich prepojených spoločností. Dve z týchto prepojených spoločností boli počas obdobia prešetrovania zapojené do výroby dotknutého výrobku, ale pôsobili iba na domácom trhu. Z poskytnutých dôkazov sa nezistili žiadne ďalšie obchodné ani prevádzkové väzby s vývozcami alebo výrobcami z ČĽR, na ktorých sa vzťahujú platné antidumpingové opatrenia. Päť z týchto prepojených spoločností bolo založených po období prešetrovania a zostávajúce tri neboli zapojené do žiadnej obchodnej činnosti týkajúcej sa dotknutého výrobku. Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ splnil druhé kritérium.

(10)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 2 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/2179 (tretie kritérium), Komisia na základe poskytnutých listinných dôkazov skonštatovala, že žiadateľ nevyvážal dotknutý výrobok do Únie po období prešetrovania. Žiadateľ však poskytol dôkazy o neodvolateľných zmluvných dohodách o predaji značného množstva dotknutého výrobku do Únie. Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ splnil tretie kritérium.

(11)

Výrobné odvetvie Únie neposkytlo žiadne dôkazy či informácie, podľa ktorých by žiadateľ nespĺňal niektoré z týchto troch kritérií.

D.   ZÁVER

(12)

Komisia dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa všetky tri požadované kritériá na priznanie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu. Názov žiadateľa by sa mal preto doplniť do zoznamu spolupracujúcich výrobcov nezaradených do vzorky alebo ktorým nebolo priznané individuálne zaobchádzanie, uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2179.

E.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(13)

Žiadateľ a výrobné odvetvie Únie boli informovaní o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa považovalo za vhodné priznať spoločnosti Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd sadzbu antidumpingového cla uplatniteľnú na čínskych spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky.

(14)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky, ktoré boli v opodstatnených prípadoch náležite zohľadnené.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu čínskych spolupracujúcich výrobcov nezaradených do vzorky alebo ktorým nebolo priznané individuálne zaobchádzanie, uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2017/2179 sa dopĺňa táto spoločnosť:

Názov

Doplnkový kód TARIC

Zhuhai Xuri Ceramics Co., Ltd

C505

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 8. októbra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 307, 23.11.2017, s. 25.

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 917/2011 z 12. septembra 2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramických obkladačiek s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 238, 15.9.2011, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 917/2011 bolo následne zmenené vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2015/409 z 11. marca 2015.


Top