EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1584

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1584 z 25. septembra 2019, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1343/2013 na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

C/2019/6817

Ú. v. EÚ L 246, 26.9.2019, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1584/oj

26.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 246/19


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1584

z 25. septembra 2019,

ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1343/2013 na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa zavádza registrácia takéhoto dovozu

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“) z 8. júna 2016, a najmä na jeho článok 13 ods. 3 a článok 14 ods. 5,

po informovaní členských štátov,

keďže:

A.   PREŠETROVANIE Z ÚRADNEJ MOCI

(1)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa podľa článkov 13 ods. 3 a 14 ods. 5 základného nariadenia rozhodla z vlastnej iniciatívy prešetriť možné obchádzanie antidumpingových opatrení uložených na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a zaviesť registráciu takéhoto dovozu.

B.   VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorého sa možné obchádzanie týka, sú peroxysírany (persírany) vrátane monopersíranu draselného, v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN 2833 40 00 a ex 2842 90 80 (kód TARIC 2842908020), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „dotknutý výrobok“).

(3)

Výrobok, ktorý je prešetrovaný z dôvodu možného obchádzania, je rovnaký ako výrobok vymedzený v predchádzajúcom odôvodnení, v súčasnosti patrí pod rovnaké číselné znaky ako dotknutý výrobok a dováža sa pod doplnkovým kódom TARIC A820 (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

C.   EXISTUJÚCE OPATRENIA

(4)

Opatreniami, ktoré sú v súčasnosti platné a ktoré sú možno obchádzané, sú antidumpingové opatrenia uložené vykonávacím nariadením Rady (EÚ) č. 1343/2013 (2). Revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti uvedených opatrení sa začalo 17. decembra 2018 a ešte nie je ukončené (3).

D.   DÔVODY

(5)

Toto prešetrovanie možného obchádzania existujúcich opatrení sa zakladá na dostatočných dôkazoch o tom, že platné antidumpingové opatrenia sa obchádzajú reorganizáciou štruktúr a kanálov predaja dotknutého výrobku.

(6)

Platné opatrenia sa pohybujú v rozmedzí od 24,5 % do 71,8 %. Na jedného z vyvážajúcich výrobcov, spoločnosť ABC Chemicals Co. Ltd Shanghai (ďalej len „spoločnosť ABC“), sa vzťahuje clo vo výške 0 %. Zo štatistík o dovoze vyplýva, že po uložení konečného antidumpingového cla na dotknutý výrobok došlo k zmene v štruktúre obchodu. Uvedené štatistiky taktiež dokazujú, že čínsky dovoz sa v súčasnosti dostáva do Únie najmä prostredníctvom spoločnosti ABC. Z dôkazov, ktoré má Komisia k dispozícii, však vyplýva, že spoločnosť ABC už dotknutý výrobok nevyrába. Okrem toho sa zdá, že spoločnosť ABC prišla o výrobnú licenciu v júli 2017, že žiadna nová licencia nebola vydaná a že spoločnosť je kategorizovaná ako distribučný podnik a nie ako výrobca.

(7)

Zdá sa, že pre toto presmerovanie vývozu neexistuje žiadna iná náležitá príčina alebo ekonomické opodstatnenie, než je existujúce clo vo výške 0 % vzťahujúce sa na spoločnosť ABC.

(8)

Komisia má tiež k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že nápravné účinky existujúcich antidumpingových opatrení na dotknutý výrobok sú oslabené, a to z hľadiska množstva aj ceny. Zdá sa, že dovoz dotknutého výrobku bol nahradený značným objemom dovozu prešetrovaného výrobku. Navyše Komisia má k dispozícii dostatočné dôkazy o tom, že prešetrovaný výrobok sa dováža za nižšie ceny, než je cena nespôsobujúca ujmu stanovená v rámci prešetrovania, ktoré viedlo k uloženiu existujúcich opatrení.

(9)

Napokon, Komisia získala dostatočné dôkazy o tom, že ceny prešetrovaného výrobku sú dumpingové vo vzťahu k normálnej hodnote, ktorá bola predtým stanovená.

(10)

Ak sa počas prešetrovania zistia okrem uvedenej praktiky aj iné praktiky obchádzania, na ktoré sa vzťahuje článok 13 základného nariadenia, môže sa prešetrovanie zamerať aj na tieto praktiky.

E.   POSTUP

(11)

Komisia na základe uvedených skutočností dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na odôvodnenie začatia prešetrovania podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia a na zavedenie registrácie dovozu prešetrovaných výrobkov v súlade s článkom 14 ods. 5 základného nariadenia.

(12)

Začatie prešetrovania sa oznámi orgánom Čínskej ľudovej republiky.

a)   Lehoty

(13)

V záujme správneho administratívneho postupu by sa mali stanoviť lehoty, v rámci ktorých:

sa strany môžu Komisii prihlásiť, písomne vyjadriť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sa majú pri prešetrovaní zohľadniť,

strany môžu písomne požiadať Komisiu o vypočutie.

(14)

Upozorňujeme, že uplatňovanie procesných práv stanovených v základnom nariadení závisí od prihlásenia sa strán v rámci lehôt stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

b)   Dotazníky

(15)

Komisia v snahe získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle dotazník spoločnosti ABC, ktorá sa vyzýva, aby naň reagovala v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia.

c)   Zber informácií a vypočutia

(16)

Zainteresované strany sa musia Komisii prihlásiť tak, že ju kontaktujú v lehote stanovenej v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia.

(17)

Všetky strany vrátane výrobného odvetvia Únie, dovozcov a každého príslušného združenia sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a poskytli podporné dôkazy, pričom takéto podania sa musia predložiť v lehote stanovenej v článku 3 ods. 2 Komisia môže okrem toho vypočuť strany za predpokladu, že podajú písomnú žiadosť a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

F.   REGISTRÁCIA

(18)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia sa má na dovoz prešetrovaného výrobku zaviesť registrácia, aby sa zabezpečilo, že ak sa pri prešetrovaní zistí obchádzanie opatrení, bude možné vybrať antidumpingové clá v príslušnej výške odo dňa uloženia povinnosti registrácie takéhoto dovozu.

(19)

Budúci záväzok môže vychádzať zo zistení prešetrovania. Vzhľadom na informácie, ktoré sú dostupné v tejto fáze, a najmä na náznaky toho, že určité spoločnosti, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje reziduálne clo vo výške 71,8 % (doplnkový kód TARIC A999), alebo spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje individuálna colná sadzba, predávajú svoje výrobky prostredníctvom spoločnosti ABC (na ktorú sa vzťahuje clo vo výške 0 %), je výška prípadného budúceho záväzku stanovená na úrovni reziduálneho cla, konkrétne 71,8 % ad valorem dovoznej hodnoty CIF prešetrovaného výrobku dovážaného pod doplnkovým kódom TARIC A820.

G.   NESPOLUPRÁCA

(20)

Ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(21)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nezohľadnia a môžu sa použiť dostupné skutočnosti v súlade s článkom 18 základného nariadenia.

(22)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

H.   HARMONOGRAM PREŠETROVANIA

(23)

V súlade s článkom 13 ods. 3 základného nariadenia sa prešetrovanie ukončí do deviatich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

I.   SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(24)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (4) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov.

(25)

Oznámenie o ochrane údajov, ktorým sa informujú všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/“.

J.   ÚRADNÍK PRE VYPOČUTIE

(26)

Strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

(27)

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv strán na obhajobu.

(28)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

(29)

Každá žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Časové rámce stanovené v článku 3 tohto nariadenia na predloženie žiadosti o vypočutie útvarmi Komisie sa v zásade primerane uplatňujú na žiadosti o vypočutie úradníkom pre vypočutie. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

(30)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa začína prešetrovanie podľa článku 13 ods. 3 základného nariadenia s cieľom stanoviť, či dovoz peroxysíranov (persíranov) vrátane monopersíranu draselného do Únie, v súčasnosti patriacich pod číselné znaky KN 2833 40 00 a ex 2842 90 80 (kód TARIC 2842908020), s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, ktoré sa dovážajú pod doplnkovým kódom TARIC A820, obchádza opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 1343/2013.

Článok 2

1.   Colné orgány členských štátov prijmú podľa článku 13 ods. 3 a článku 14 ods. 5 základného nariadenia náležité opatrenia na registráciu dovozu výrobkov uvedených v článku 1 tohto nariadenia do Únie.

2.   Povinnosť registrácie sa skončí deväť mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

1.   Strany sa musia Komisii prihlásiť tak, že ju kontaktujú do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2.   Ak sa ich vyjadrenia majú v rámci prešetrovania zohľadniť, musia strany písomne uviesť svoje stanoviská a predložiť vyplnené dotazníky alebo akékoľvek iné informácie do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

3.   Strany môžu takisto požiadať o vypočutie Komisiou v rámci rovnakej 37-dňovej lehoty.

4.   Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej krajiny, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich právo na obhajobu.

5.   Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto nariadení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (5). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

6.   Od strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 základného nariadenia predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií.

7.   Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

8.   Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI); výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré sa predkladajú osobne alebo sa zasielajú doporučene na nosičoch CD-R alebo DVD.

Na získanie prístupu k platforme TRON.tdi potrebujú zainteresované strany účet služby EU Login. Úplné pokyny týkajúce sa registrácie a používania platformy TRON.tdi sú k dispozícii na stránke https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGIUM

Platforma TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI

E-mail: TRADE-R707@ec.europa.eu

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1343/2013 z 12. decembra 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxysíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 338, 17.12.2013, s. 11).

(3)  Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz peroxosíranov (persíranov) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2018/C 454/06) (Ú. v. EÚ C 454, 17.12.2018, s. 7).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(5)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).


Top