EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1395

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1395 z 10. septembra 2019, ktorým sa mení vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Izraela a názov Severomacedónskej republiky v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité hydinové komodity (Text s významom pre EHP)

C/2019/6423

OJ L 234, 11.9.2019, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Nepriamo zrušil 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1395/oj

11.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 234/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1395

z 10. septembra 2019,

ktorým sa mení vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec a príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008, pokiaľ ide o položky týkajúce sa Bosny a Hercegoviny a Izraela a názov Severomacedónskej republiky v zozname tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Únie dovážať alebo cez jej územie prevážať určité hydinové komodity

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúcu pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (1), a najmä na jej článok 8 úvodnú vetu, článok 8 ods. 1 prvý pododsek, článok 8 ods. 4 a článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 2009/158/ES z 30. novembra 2009 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa spravuje obchodovanie s hydinou a násadovými vajcami v rámci Spoločenstva a ich dovoz z tretích krajín (2), a najmä na jej článok 23 ods. 1, článok 24 ods. 2, článok 25 ods. 2 a článok 26 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 798/2008 (3) sa ustanovujú podmienky veterinárneho osvedčovania vzťahujúce sa na dovoz hydiny a výrobkov z hydiny (ďalej len „komodity“) do Únie a ich prevozu cez jej územie vrátane skladovania počas prevozu. Stanovuje sa v ňom, že komodity sa majú do Únie dovážať a cez jej územie prevážať len z tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek uvedených v stĺpcoch 1 a 3 tabuľky v časti 1 prílohy I k uvedenému nariadeniu.

(2)

V nariadení (ES) č. 798/2008 sa takisto stanovujú podmienky, na základe ktorých sa môže tretia krajina, územie, oblasť alebo jednotka považovať za krajinu, územie, oblasť alebo jednotku bez výskytu vysokopatogénnej vtáčej chrípky (HPAI).

(3)

Bosna a Hercegovina je uvedená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej je z jej celého územia povolené dovážať mäso z hydiny do Únie a prevážať ho cez jej územie.

(4)

Bosna a Hercegovina požiadala o povolenie aj na dovoz vajec a výrobkov z nich do Únie a ich prevoz cez jej územie. Na základe informácií, ktoré Komisia získala počas auditu, ktorý uskutočnila v Bosne a Hercegovine s cieľom vyhodnotiť veterinárne kontroly mäsa z hydiny určeného na vývoz do Únie, a vzhľadom na uspokojivý výsledok tohto auditu Komisia skonštatovala, že Bosna a Hercegovina spĺňa veterinárne požiadavky ustanovené v nariadení (ES) č. 798/2008, ktoré sa týkajú dovozu vajec a výrobkov z nich do Únie a ich prevozu cez jej územie. Preto je vhodné zmeniť zápis týkajúci sa Bosny a Hercegoviny v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 a povoliť dovoz vajec a výrobkov z nich z tejto tretej krajiny do Únie a ich prevoz cez jej územie.

(5)

Okrem toho Bosna a Hercegovina predložila Komisii aj národný plán kontroly salmonely u nosníc Gallus gallus. V uvedenom programe však nie sú uvedené záruky, ktoré by zodpovedali zárukám predpísaným v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2160/2003 (4), a preto zatiaľ nebol schválený. Z tohto dôvodu sa z Bosny a Hercegoviny povoľuje iba dovoz vajec druhu Gallus gallus uvedených v kolónke „S4“ v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(6)

Izrael je uvedený v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 ako tretia krajina, z ktorej je z určitých častí jej územia v závislosti od vykonávania politiky likvidácie zvierat v prípade pseudomoru hydiny povolené dovážať určité hydinové komodity do Únie a prevážať ich cez jej územie. Príslušná regionalizácia bola ustanovená v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008.

(7)

Izrael potvrdil 24. apríla 2019 výskyt HPAI podtypu H5N8 v chove hydiny na svojom území. Z dôvodu uvedeného potvrdeného výskytu ohniska HPAI v apríli 2019 už územie Izraela nemožno ďalej považovať za územie bez výskytu uvedenej choroby a veterinárne orgány Izraela preto ďalej nemôžu certifikovať zásielky mäsa z hydiny určeného na ľudskú spotrebu na dovoz do Únie alebo na prevoz cez jej územie.

(8)

Veterinárne orgány Izraela poskytli Komisii predbežné informácie o výskyte ohniska HPAI a potvrdili, že odo dňa potvrdenia ohniska HPAI pozastavili vydávanie veterinárnych osvedčení pre zásielky mäsa z hydiny určeného na dovoz do Únie alebo na prevoz cez jej územie.

(9)

Od uvedeného dátumu preto nevstúpili na územie Únie žiadne zásielky takýchto výrobkov pochádzajúcich z Izraela. V záujme jednoznačnosti a právnej istoty je vhodné zdokumentovať túto situáciu a do tabuľky v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 zapísať príslušný dátum ukončenia. Tým sa takisto zabezpečí, aby v prípade, že Izrael opätovne získa štatút krajiny bez výskytu HPAI a dôjde k stanoveniu dátumu začatia, neboli zásielky daných výrobkov vyrobených po dátume ukončenia a pred daným dátumom začatia oprávnené na vstup do Únie.

(10)

Zápis týkajúci sa Izraela v zozname v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mal zmeniť tak, aby zodpovedal aktuálnej epidemiologickej situácii v tejto tretej krajine.

(11)

Vďaka podpore Organizácie spojených národov (OSN) dosiahli Atény a Skopje v júni 2018 dvojstrannú dohodu („Dohoda z Prespy“) s cieľom zmeniť označenie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ktoré dočasne používala OSN. Túto dohodu nedávno ratifikovali obe krajiny a Severomacedónska republika o jej vstupe do platnosti oficiálne informovala EÚ. Preto je vhodné zmeniť v tabuľke v časti 1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 názov tejto tretej krajiny.

(12)

V časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa stanovuje vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec. V uvedenom vzore veterinárneho osvedčenia sa v časti I poznámok odkazuje na kódy komodity v harmonizovanom systéme (HS), ktoré sa majú uviesť v kolónke I.19 v časti I uvedeného osvedčenia.

(13)

Enzýmy získané z vajec (ako napr. lyzozým) sa považujú za výrobky z vajec a príslušné kódy HS týchto enzýmov by sa mali pridať ku kódom v HS uvádzaným v kolónke I.19 v časti I vzoru veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec. Preto je vhodné daný vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Malo by sa umožniť primerané prechodné obdobie v trvaní dvoch mesiacov, ktoré by uplynulo pred tým, než sa zmenený vzor veterinárneho osvedčenia stane záväzným, aby sa členské štáty a výrobné odvetvie mohli prispôsobiť novým požiadavkám stanoveným v zmenenom vzore veterinárneho osvedčenia.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa týmto mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Počas prechodného obdobia trvajúceho do 11. novembra 2019 môžu členské štáty aj naďalej povoľovať vstup zásielok komodít, na ktoré sa vzťahuje vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec uvedený v časti 2 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 v znení pred jeho zmenou zavedenou týmto nariadením, ak je podpísaná pred 11. októbrom 2019.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 10. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 74.

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 798/2008 z 8. augusta 2008, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, území, oblastí alebo jednotiek, z ktorých možno do Spoločenstva dovážať alebo cez jeho územie prevážať hydinu a výrobky z hydiny, a podmienky veterinárneho osvedčovania (Ú. v. EÚ L 226, 23.8.2008, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2160/2003/ES zo 17. novembra 2003 o kontrole salmonely a ostatných špecifikovaných zoonotických pôvodcov pochádzajúcich z potravín (Ú. v. EÚ L 325, 12.12.2003, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 798/2008 sa mení takto:

1.

Časť 1 sa mení takto:

a)

zápis týkajúci sa Bosny a Hercegoviny sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„BA – Bosna a Hercegovina

BA-0

celá krajina

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4“

POU

 

 

 

 

 

 

 

b)

položka týkajúca sa Izraela sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„IL – Izrael (5)

IL-0

celá krajina

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER,

LT20

X

P3

28.1.2017

 

A

 

S5, ST1

SRP

 

P3

18.4.2015

 

 

 

 

RAT

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

WGM

VIII

P3

18.4.2015

 

 

 

 

E

X

P3

28.1.2017

 

 

 

S4“

IL-1

Oblasť južne od cesty č. 5

POU

X

N, P2

24.4.2019

 

 

 

 

IL-2

Oblasť severne od cesty č. 5

POU

X

P3

28.1.2017

 

 

 

 

c)

položka týkajúca sa Severomacedónskej republiky sa nahrádza takto:

Kód ISO a názov tretej krajiny alebo územia

Kód tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Opis tretej krajiny, územia, oblasti alebo jednotky

Veterinárne osvedčenie

Osobitné podmienky

Osobitné podmienky

Status dohľadu nad vtáčou chrípkou

Status očkovania proti vtáčej chrípke

Status kontroly salmonely (6)

Vzor(-y)

Ďalšie záruky

Dátum ukončenia (1)

Dátum začatia (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

„Severomacedónska republika

MK-0

celá krajina

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

POU

 

 

28.1.2017

1.5.2017“

 

 

 

d)

Vypúšťa sa táto poznámka pod čiarou:

„(4)

Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko: konečné označenie tejto krajiny sa dohodne po ukončení rokovaní, ktoré v súčasnosti prebiehajú na úrovni OSN.“

2.

V časti 2 sa vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec (EP) nahrádza takto:

Vzor veterinárneho osvedčenia pre výrobky z vajec (EP)

Image 1 Text obrazu Image 2 Text obrazu Image 3 Text obrazu Image 4 Text obrazu

Top