EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R0211-20190530

Consolidated text: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/211/2019-05-30

02011R0211 — SK — 30.05.2019 — 006.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 211/2011

zo 16. februára 2011

o iniciatíve občanov

(Ú. v. ES L 065 11.3.2011, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 268/2012 z 25. januára 2012,

  L 89

1

27.3.2012

 M2

NARIADENIE RADY (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013,

  L 158

1

10.6.2013

►M3

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 887/2013 z 11. júla 2013,

  L 247

11

18.9.2013

►M4

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 531/2014 z 12. marca 2014,

  L 148

52

20.5.2014

►M5

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1070 z 31. marca 2015,

  L 178

1

8.7.2015

►M6

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1239 z 9. júla 2018,

  L 234

1

18.9.2018

►M7

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/714 zo 7. marca 2019,

  L 123

30

10.5.2019


Opravené a doplnené:

►C1

Korigendum, Ú. v. ES L 094, 30.3.2012, s.  49 (211/2011)
▼B

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 211/2011

zo 16. februára 2011

o iniciatíve občanovČlánok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa ustanovujú postupy a podmienky požadované na iniciatívu občanov, ako sa stanovuje v článku 11 Zmluvy o EÚ a v článku 24 ZFEÚ.

Článok 2

Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „iniciatíva občanov“ je iniciatíva predložená Komisii v súlade s týmto nariadením, ktorou sa Komisia vyzýva, aby v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie, a ktorú podporil najmenej jeden milión oprávnených signatárov pochádzajúcich najmenej z jednej štvrtiny všetkých členských štátov;

2. „signatári“ sú občania Únie, ktorí podporili danú iniciatívu občanov vyplnením formulára vyhlásenia o podpore pre túto iniciatívu;

3. „organizátori“ sú fyzické osoby, ktoré tvoria občiansky výbor zodpovedný za vypracovanie iniciatívy občanov a jej predloženie Komisii.

Článok 3

Požiadavky na organizátorov a signatárov

1.  Organizátori musia byť občanmi Únie a musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

2.  Organizátori vytvoria občiansky výbor zložený z najmenej siedmich osôb, ktoré majú pobyt v najmenej siedmich členských štátoch.

Organizátori určia jedného zástupcu a jedného náhradníka (ďalej len „kontaktné osoby“), ktorí počas celého postupu zabezpečia spojenie medzi občianskym výborom a inštitúciami Únie a ktorí sú poverení hovoriť a konať v mene občianskeho výboru.

Organizátori, ktorí sú poslancami Európskeho parlamentu, sa nezapočítavajú do minimálneho počtu členov požadovaného na vytvorenie občianskeho výboru.

Na účely registrácie navrhnutej iniciatívy občanov v súlade s článkom 4 Komisia posúdi len informácie týkajúce sa siedmich členov občianskeho výboru, ktorí sú potrební na splnenie požiadaviek stanovených v odseku 1 tohto článku a v tomto odseku.

3.  Komisia môže požadovať, aby organizátori poskytli vhodný dôkaz o splnení požiadaviek stanovených v odsekoch 1 a 2.

4.  Na to, aby boli signatári oprávnení podporiť navrhovanú iniciatívu občanov, musia byť občanmi Únie a musia byť vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Článok 4

Registrácia navrhovanej iniciatívy občanov

1.  Pred začiatkom zbierania vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy občanov od signatárov musia organizátori túto iniciatívu zaregistrovať v Komisii, pričom uvedú informácie stanovené v prílohe II, najmä predmet a ciele navrhovanej iniciatívy občanov.

Uvedené informácie sa poskytujú v jednom z úradných jazykov Únie a zapisujú sa do ►C1  online registra ◄ , ktorý na tento účel sprístupní Komisia (ďalej len „register“).

Organizátori poskytujú pravidelne aktualizované informácie o zdrojoch podpory a financovania navrhovanej iniciatívy občanov na evidenciu v registri a prípadne ich uverejnia na svojej webovej stránke.

Po potvrdení registrácie v súlade s odsekom 2 môžu organizátori do registra poskytnúť navrhovanú iniciatívu občanov v iných úradných jazykoch Únie. Za preklad navrhovanej iniciatívy občanov do iných úradných jazykov Únie sú zodpovední organizátori.

Komisia zriadi kontaktný bod, ktorý poskytuje informácie a poradenstvo.

2.  Do dvoch mesiacov od doručenia informácií stanovených v prílohe II Komisia zaregistruje navrhovanú iniciatívu občanov pod jedinečným registračným číslom a zašle potvrdenie organizátorom, a to za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a) bol vytvorený občiansky výbor a boli určené kontaktné osoby v súlade s článkom 3 ods. 2;

b) navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu Únie na účely vykonávania zmlúv;

c) navrhovaná iniciatíva občanov nepredstavuje zjavné zneužitie práva, nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca a

d) navrhovaná iniciatíva občanov nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými v článku 2 Zmluvy o EÚ.

3.  Komisia zamietne registráciu, ak nie sú splnené podmienky stanovené v odseku 2.

Ak Komisia zamietne registráciu navrhovanej iniciatívy občanov, informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy.

4.  Navrhovaná iniciatíva občanov, ktorá bola zaregistrovaná, sa zverejní v registri. Bez toho, aby boli dotknuté práva dotknutých osôb podľa nariadenia (ES) č. 45/2001, sú dotknuté osoby oprávnené požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z registra po uplynutí dvojročnej lehoty od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

5.  Organizátori môžu navrhovanú iniciatívu občanov, ktorá bola zaregistrovaná, vziať späť kedykoľvek pred predložením vyhlásení o podpore v súlade s článkom 8. V takomto prípade sa o tom urobí v registri záznam.

Článok 5

Postupy a podmienky zbierania vyhlásení o podpore

1.  Organizátori sú zodpovední za zozbieranie vyhlásení o podpore od signatárov pre navrhovanú iniciatívu občanov, ktorá bola zaregistrovaná v súlade s článkom 4.

Na zbieranie vyhlásení o podpore možno použiť iba formuláre, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe III a ktoré sú v jednej z jazykových verzií uvedených v registri pre navrhovanú iniciatívu občanov. Pred začatím zbierania vyhlásení o podpore od signatárov organizátori vyplnia formuláre tak, ako sa uvádza v prílohe III. Informácie uvedené vo formulároch musia zodpovedať informáciám obsiahnutým v registri.

2.  Organizátori môžu zbierať vyhlásenia o podpore v papierovej forme alebo elektronicky. Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú ►C1  online ◄ , uplatňuje sa článok 6.

Na účely tohto nariadenia sa s vyhláseniami o podpore, ktoré boli podpísané elektronicky s použitím zdokonaleného elektronického podpisu v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES z 13. decembra 1999 o rámci Spoločenstva pre elektronické podpisy ( 1 ), zaobchádza rovnako ako s vyhláseniami o podpore v papierovej forme.

3.  Signatári musia vyplniť formuláre vyhlásenia o podpore, ktoré im poskytli organizátori. Uvádzajú len osobné údaje požadované na účely overenia členskými štátmi, ako sa stanovuje v prílohe III.

Signatári môžu podporiť danú iniciatívu občanov iba raz.

4.  Členské štáty oznámia Komisii každú zmenu týkajúcu sa informácií uvedených v prílohe III. Komisia môže na základe zohľadnenia týchto zmien prijať zmeny a doplnenia prílohy III prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19.

5.  Všetky vyhlásenia o podpore sa zbierajú po dni registrácie navrhovanej iniciatívy občanov a v lehote, ktorá nie je dlhšia ako 12 mesiacov.

Na konci uvedenej lehoty sa v registri zaznamená, že lehota uplynula a prípadne že nebol zozbieraný potrebný počet vyhlásení o podpore.

Článok 6

▼C1

Online systémy zberu

▼B

1.  Ak sa vyhlásenia o podpore zbierajú ►C1  online ◄ , údaje získané prostredníctvom ►C1  online systému zberu ◄ sa uchovávajú na území členského štátu.

►C1  Online systém zberu ◄ musí mať osvedčenie v súlade s odsekom 3 v členskom štáte, ktorom sa budú údaje zozbierané prostredníctvom ►C1  online systému zberu ◄ uchovávať. Organizátori môžu využívať jeden ►C1  online systém zberu ◄ na účely zberu vyhlásení o podpore vo viacerých alebo vo všetkých členských štátoch.

Na účely ►C1  online zberu ◄ možno vzory formulára vyhlásenia o podpore upraviť.

2.  Organizátori zabezpečia, aby ►C1  online systém zberu ◄ , použitý na zber vyhlásení o podpore, bol v súlade s odsekom 4.

Pred začatím zberu vyhlásení o podpore organizátori požiadajú príslušný orgán dotknutého členského štátu, aby osvedčil, že ►C1  online systém zberu ◄ použitý na tento účel je v súlade s odsekom 4.

Organizátori môžu začať zbierať vyhlásenia o podpore prostredníctvom ►C1  online systému zberu ◄ až vtedy, keď získali osvedčenie uvedené v odseku 3. Organizátori verejne sprístupnia kópiu uvedeného osvedčenia na webovej stránke používanej pre ►C1  online systém zberu ◄ .

Komisia do 1. januára 2012 zriadi a potom spravuje voľný softvér, ktorý obsahuje príslušné technické a bezpečnostné prvky potrebné na súlad s ustanoveniami tohto nariadenia týkajúcimi sa ►C1  online systému zberu ◄ . Tento softvér sa bezplatne sprístupní.

3.  Ak je ►C1  online systém zberu ◄ v súlade s odsekom 4, príslušný orgán vydá o tom do jedného mesiaca osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe IV.

Členské štáty uznávajú osvedčenia vydané príslušnými orgánmi iných členských štátov.

4.   ►C1  Online systémy zberu ◄ majú zavedené primerané bezpečnostné a technické prvky s cieľom zaistiť, že:

a) formulár vyhlásenia o podpore môžu predložiť ►C1  online ◄ iba fyzické osoby;

b) údaje poskytnuté ►C1  online ◄ sú bezpečne zozbierané a uložené, aby sa okrem iného zabezpečilo, že ich nie je možné meniť ani použiť na žiadny iný účel než na podporu danej iniciatívy občanov v nich uvedenú, a aby boli osobné údaje chránené proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene alebo neoprávnenému sprístupneniu či prístupu;

c) systém môže generovať vyhlásenia o podpore vo forme, ktorá je v súlade so vzormi uvedenými v prílohe III, aby sa umožnilo členským štátom vykonať overenie v súlade s článkom 8 ods. 2.

5.  Komisia do 1. januára 2012 prijme v súlade s regulačným postupom uvedeným v článku 20 ods. 2 technické špecifikácie na vykonanie odseku 4.

Článok 7

Minimálny počet signatárov v jednotlivých členských štátoch

1.  Signatári iniciatívy občanov pochádzajú najmenej z jednej štvrtiny členských štátov.

2.  Najmenej v jednej štvrtine členských štátov predstavujú signatári aspoň minimálny počet občanov stanovený v čase registrácie navrhovanej iniciatívy občanov v prílohe I. Tieto minimálne počty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobeného číslom 750.

3.  Komisia prijme prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19 primerané úpravy prílohy I, aby sa zohľadnili zmeny v zložení Európskeho parlamentu.

4.  Členským štátom pôvodu signatára je členský štát, ktorý zodpovedá za overenie jeho vyhlásenia o podpore v súlade s článkom 8 ods. 1 druhým pododsekom.

Článok 8

Overovanie a osvedčovanie vyhlásení o podpore členskými štátmi

1.  Po vyzbieraní potrebných vyhlásení o podpore od signatárov v súlade s článkami 5 a 7 organizátori predložia vyhlásenia o podpore v papierovej alebo elektronickej forme na overenie a osvedčenie príslušným orgánom uvedeným v článku 15. Na tento účel použijú organizátori formulár uvedený v prílohe V a oddelia vyhlásenia o podpore zozbierané v papierovej forme, vyhlásenia podpísané prostredníctvom zdokonaleného elektronického podpisu a vyhlásenia zozbierané ►C1  online systémom zberu ◄ .

Organizátori predložia vyhlásenia o podpore príslušnému členskému štátu, a to:

a) členskému štátu pobytu alebo štátnej príslušnosti signatára, ako sa uvádza v časti C bode 1 prílohy III, alebo

b) členskému štátu, ktorý vydal osobné identifikačné číslo alebo doklad totožnosti uvedený vo vyhlásení o podpore, ako sa stanovuje v časti C bode 2 prílohy III.

2.  Príslušné orgány overia predložené vyhlásenia o podpore prostredníctvom primeraných kontrol v lehote nepresahujúcej tri mesiace od doručenia žiadosti, a to v súlade s vnútroštátnym právom a prípadne praxou. Na základe toho vydajú organizátorom osvedčenie v súlade so vzorom uvedeným v prílohe VI, v ktorom osvedčia počet platných vyhlásení o podpore za daný členský štát.

Na účely overovania vyhlásení o podpore sa nevyžaduje, aby sa osvedčovala pravosť podpisov.

3.  Osvedčenie ustanovené v odseku 2 sa vydáva bezplatne.

Článok 9

Predloženie iniciatívy občanov Komisii

Po získaní osvedčení ustanovených v článku 8 ods. 2 a za predpokladu, že boli dodržané všetky príslušné postupy a podmienky ustanovené v tomto nariadení, môžu organizátori predložiť iniciatívu občanov Komisii, pričom ju doplnia o informácie týkajúce sa prípadnej podpory a finančných prostriedkov, ktoré na túto iniciatívu získali. Tieto informácie sa uverejnia v registri.

Suma podpory a financovania získaná z akéhokoľvek zdroja, pri ktorej prekročení sa poskytujú informácie, je zhodná so sumou ustanovenou v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003 zo 4. novembra 2003 o štatúte a financovaní politických strán na európskej úrovni ( 2 ).

Na účely tohto článku použijú organizátori formulár uvedený v prílohe VII a predložia ho vyplnený spolu s kópiami osvedčení uvedených v článku 8 ods. 2 v papierovej alebo elektronickej forme.

Článok 10

Postup posudzovania iniciatívy občanov Komisiou

1.  Keď Komisia dostane iniciatívu občanov v súlade s článkom 9:

a) bezodkladne uverejní iniciatívu občanov v registri;

b) prijme organizátorov na primeranej úrovni, aby mohli podrobne vysvetliť otázky, ktoré sú predmetom iniciatívy občanov;

c) do troch mesiacov uvedie v oznámení svoje právne a politické závery o iniciatíve občanov, prípadné opatrenia, ktoré má v úmysle prijať, a odôvodnenie, prečo tieto opatrenia prijme alebo neprijme.

2.  O oznámení uvedenom v odseku 1 písm. c) Komisia informuje organizátorov, Európsky parlament a Radu a zverejní ho.

Článok 11

Verejné vypočutie

Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) a v lehote stanovenej v článku 10 ods. 1 písm. c), sa organizátorom poskytne možnosť prezentovať iniciatívu občanov na verejnom vypočutí. Komisia a Európsky parlament zabezpečia, že sa toto vypočutie zorganizuje v Európskom parlamente prípadne spoločne s inými inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré by sa chceli zúčastniť, a že Komisia je zastúpená na primeranej úrovni.

Článok 12

Ochrana osobných údajov

1.  Pri spracúvaní osobných údajov podľa tohto nariadenia organizátori iniciatívy občanov a príslušné orgány členského štátu konajú v súlade so smernicou 95/46/ES a vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré boli prijaté na jej základe.

2.  Na účely príslušného spracúvania údajov sa organizátori iniciatívy občanov a príslušné orgány určené v súlade s článkom 15 ods. 2 považujú za prevádzkovateľov údajov v súlade s článkom 2 písm. d) smernice 95/46/ES.

3.  Organizátori zabezpečia, aby sa osobné údaje zozbierané na účely iniciatívy občanov nepoužili na žiaden iný účel ako na podporu danej iniciatívy, a zničia všetky vyhlásenia o podpore prijaté v súvislosti s danou iniciatívou a všetky ich kópie najneskôr do jedného mesiaca po predložení iniciatívy Komisii v súlade s článkom 9, najneskôr však do 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov.

4.  Príslušný orgán použije osobné údaje, ktoré sa mu doručia v súvislosti s určitou iniciatívou občanov, len na účely overenia vyhlásení o podpore v súlade s článkom 8 ods. 2, a zničí všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr do jedného mesiaca od vydania osvedčenia ustanoveného v uvedenom článku.

5.  Vyhlásenia o podpore danej iniciatívy občanov a ich kópie možno uchovávať dlhšie ako je stanovené v odsekoch 3 a 4, ak je to potrebné na účely súdneho a správneho konania týkajúceho sa navrhovanej iniciatívy občanov. Organizátori a príslušný orgán zničia všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr týždeň po uzatvorení daného konania konečným rozhodnutím.

6.  Organizátori vykonajú primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo prístupu, najmä ak spracúvanie zahŕňa prenos údajov cez sieť, a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania.

Článok 13

Zodpovednosť

Organizátori sú v súlade s vnútroštátnym právom zodpovední za škodu, ktorú spôsobia pri organizácii iniciatívy občanov.

Článok 14

Sankcie

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa organizátorom uložili primerané sankcie za porušenie tohto nariadenia, najmä za:

a) nepravdivé vyhlásenia poskytnuté organizátormi;

b) podvodné použitie údajov.

2.  Sankcie uvedené v odseku 1 musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Článok 15

Príslušné orgány v rámci členských štátov

1.  Na účely vykonávania článku 6 ods. 3 určia členské štáty príslušné orgány zodpovedné za vydávanie osvedčenia ustanoveného v uvedenom článku.

2.  Na účely vykonávania článku 8 ods. 2 určí každý členský štát jeden príslušný orgán zodpovedný za koordináciu procesu overovania vyhlásení o podpore a za doručenie osvedčení ustanovených v uvedenom článku.

3.  Najneskôr do 1. marca 2012 členské štáty oznámia Komisii názvy a adresy príslušných orgánov.

4.  Komisia zverejní zoznam príslušných orgánov.

Článok 16

Zmeny a doplnenia príloh

Komisia môže prijať zmeny a doplnenia príloh k tomuto nariadeniu v rozsahu príslušných ustanovení tohto nariadenia prostredníctvom delegovaných aktov v súlade s článkom 17 a za podmienok ustanovených v článkoch 18 a 19.

Článok 17

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.

2.  Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

3.  Právomoc prijímať delegované akty udelená Komisii podlieha podmienkam stanoveným v článkoch 18 a 19.

Článok 18

Odvolanie delegovania právomoci

1.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 16 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.

2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či delegovanie právomocí odvolať, vyvinie úsilie na informovanie druhej inštitúcie a Komisie v primeranom čase pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody odvolania.

3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončí delegovanie právomocí v ňom uvedených. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nie je ním dotknutá platnosť už účinných delegovaných aktov. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 19

Námietky voči delegovaným aktom

1.  Európsky parlament alebo Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa jeho oznámenia. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

2.  Ak do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1 Európsky parlament ani Rada nevzniesli námietku voči delegovanému aktu, tento akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť dňom, ktorý je v ňom stanovený.

Delegovaný akt sa môže uverejniť v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudnúť účinnosť pred uplynutím uvedenej lehoty, ak Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o tom, že nemajú v úmysle vzniesť námietku.

3.  Delegovaný akt nenadobudne účinnosť v prípade, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu vzniesli námietku v lehote uvedenej v odseku 1. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody jej vznesenia.

Článok 20

Výbor

1.  Na účely vykonávania článku 6 ods. 5 Komisii pomáha výbor.

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatnia sa články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8.

Lehota ustanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

Článok 21

Oznámenie vnútroštátnych ustanovení

Každý členský štát oznámi Komisii konkrétne ustanovenia, ktoré prijal na vykonávanie tohto nariadenia.

Komisia o nich informuje ostatné členské štáty.

Článok 22

Preskúmanie

Do 1. apríla 2015 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia.

Článok 23

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. apríla 2012.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M4
PRÍLOHA IMINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH

Belgicko

15 750

Bulharsko

12 750

Česká republika

15 750

Dánsko

9 750

Nemecko

72 000

Estónsko

4 500

Írsko

8 250

Grécko

15 750

Španielsko

40 500

Francúzsko

55 500

Chorvátsko

8 250

Taliansko

54 750

Cyprus

4 500

Lotyšsko

6 000

Litva

8 250

Luxembursko

4 500

Maďarsko

15 750

Malta

4 500

Holandsko

19 500

Rakúsko

13 500

Poľsko

38 250

Portugalsko

15 750

Rumunsko

24 000

Slovinsko

6 000

Slovensko

9 750

Fínsko

9 750

Švédsko

15 000

Spojené kráľovstvo

54 750

▼M3
PRÍLOHA II

INFORMÁCIE, KTORÉ SA POŽADUJÚ PRI REGISTRÁCII NAVRHOVANEJ INICIATÍVY OBČANOV

1. názov navrhovanej iniciatívy občanov – najviac 100 znakov;

2. predmet – najviac 200 znakov;

3. opis cieľov navrhovanej iniciatívy občanov, v súvislosti s ktorou sa Komisia vyzýva konať – najviac 500 znakov;

4. ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné v súvislosti s navrhovanými opatreniami;

5. mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia siedmich členov občianskeho výboru, pričom sa osobitne uvedie zástupca a jeho náhradník vrátane ich e-mailových adries a telefónnych čísel ( 3 );

6. doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov občianskeho výboru;

7. všetky zdroje podpory a financovania pre navrhovanú iniciatívu občanov v čase registrácie (3) .

Organizátori môžu v prílohe uviesť podrobnejšie informácie o predmete, cieľoch a kontexte navrhovanej iniciatívy občanov. Ak si to želajú, môžu tiež predložiť návrh právneho aktu.

▼M5
PRÍLOHA III

image

image

►(1) M6  

image

image

►(1) M6  

Časť C

1.    Požiadavky na členské štáty, ktoré nevyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti (formulár vyhlásenia o podpore – časť A)Členský štát

Signatári, ktorých vyhlásenie o podpore sa má predložiť tomuto členskému štátu

Belgicko

— osoby s pobytom v Belgicku

— belgickí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Dánsko

— osoby s pobytom v Dánsku

— dánski štátni príslušníci s pobytom v zahraničí, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Nemecko

— osoby s pobytom v Nemecku

— nemeckí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Estónsko

— osoby s pobytom v Estónsku

— estónski štátni príslušníci s pobytom v zahraničí

Írsko

— osoby s pobytom v Írsku

Luxembursko

— osoby s pobytom v Luxembursku

— luxemburskí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí, ak informovali vnútroštátne orgány o mieste svojho pobytu

Holandsko

— osoby s pobytom v Holandsku

— holandskí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí

Slovensko

— osoby s pobytom na Slovensku

— slovenskí štátni príslušníci s pobytom v zahraničí

Fínsko

— osoby s pobytom vo Fínsku

— fínski štátni príslušníci s pobytom v zahraničí

Spojené kráľovstvo

— osoby s pobytom v Spojenom kráľovstve

2.    Zoznam členských štátov, ktoré vyžadujú poskytnutie osobného identifikačného čísla/čísla dokladu totožnosti vydaného príslušným členským štátom, ako sa uvádza nižšie (formulár vyhlásenia o podpore – časť B)

BULHARSKO

 Единен граждански номер (osobné číslo)

ČESKÁ REPUBLIKA

 Občanský průkaz (občiansky preukaz)

 Cestovní pas (cestovný pas)

GRÉCKO

 Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (preukaz totožnosti)

 Διαβατήριο (cestovný pas)

 Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (osvedčenie o pobyte/osvedčenie o trvalom pobyte)

ŠPANIELSKO

 Documento Nacional de Identidad (preukaz totožnosti)

 Pasaporte (cestovný pas)

 Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros [identifikačné číslo cudzinca (NIE) z preukazu alebo osvedčenia zodpovedajúce registrácii v centrálnom registri cudzincov]

FRANCÚZSKO

 Passeport (cestovný pas)

 Carte nationale d'identité (občiansky preukaz)

CHORVÁTSKO

 Osobni identifikacijski broj (osobné identifikačné číslo)

TALIANSKO

 Passaporto (cestovný pas), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (vrátane vydávacieho orgánu)

 Carta di identità (preukaz totožnosti), inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio (vrátane vydávacieho orgánu)

CYPRUS

 Δελτίο Ταυτότητας (preukaz totožnosti štátneho príslušníka alebo osoby s pobytom na Cypre)

 Διαβατήριο (cestovný pas)

LOTYŠSKO

 Personas kods (osobné identifikačné číslo)

LITVA

 Asmens kodas (osobné číslo)

MAĎARSKO

 Személyazonosító igazolvány (preukaz totožnosti)

 Útlevél (cestovný pas)

 Személyi azonosító szám (személyi szám) (osobné identifikačné číslo)

ΜΑLTA

 Karta tal-Identità (preukaz totožnosti)

 Dokument ta 'residenza (povolenie na pobyt)

RAKÚSKO

 Reisepass (cestovný pas)

 Personalausweis (preukaz totožnosti)

POĽSKO

 Numer ewidencyjny PESEL (identifikačné číslo PESEL)

PORTUGALSKO

 Bilhete de identidade (preukaz totožnosti)

 Passaporte (cestovný pas)

 Cartão de Cidadão (občiansky preukaz)

RUMUNSKO

 Carte de identitate (preukaz totožnosti)

 Pașaport (cestovný pas)

 Certificat de inregistrare (osvedčenie o evidencii)

 Carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (preukaz o trvalom pobyte pre občanov EÚ)

 Cod Numeric Personal (osobné identifikačné číslo)

SLOVINSKO

 Enotna matična številka občana (osobné identifikačné číslo)

ŠVÉDSKO

 Personnummer (osobné identifikačné číslo)

▼B
PRÍLOHA IV

OSVEDČENIE POTVRDZUJÚCE SÚLAD ►C1  ONLINE SYSTÉM ZBERU ◄ S NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 211/2011 ZO 16. FEBRUÁRA 2011 O INICIATÍVE OBČANOV

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) týmto osvedčuje, že ►C1  online systém zberu ◄ … (adresa webovej stránky) využitý na zber vyhlásení o podpore pre … (názov navrhovanej iniciatívy občanov) je v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:

▼M5
PRÍLOHA V

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE VYHLÁSENÍ O PODPORE PRÍSLUŠNÝM ORGÁNOM ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

image

▼B
PRÍLOHA VI

OSVEDČENIE O POČTE PLATNÝCH VYHLÁSENÍ O PODPORE ZÍSKANÝCH V … (NÁZOV ČLENSKÉHO ŠTÁTU)

… (názov príslušného orgánu) … (názov členského štátu) po potrebnom overení, ktoré sa vyžaduje podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov týmto osvedčuje, že v súlade s ustanoveniami uvedeného nariadenia je platných … vyhlásení o podpore navrhovanej iniciatívy občanov s registračným číslom ….

Dátum, podpis a úradná pečiatka príslušného orgánu:

▼M5
PRÍLOHA VII

FORMULÁR NA PREDLOŽENIE INICIATÍVY OBČANOV KOMISII

image

►(1) M7  ( 1 ) Ú. v. ES L 13, 19.1.2000, s. 12.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 297, 15.11.2003, s. 1.

( 3 ►M7  Verejne sprístupnené v online registri Komisie budú len mená a priezviská organizátorov, e-mailové adresy kontaktných osôb a informácie týkajúce sa zdrojov podpory a financovania.

Dotknuté osoby majú právo namietať proti uverejneniu ich osobných údajov zo závažných legitímnych dôvodov týkajúcich sa ich osobitnej situácie. ◄

Top