EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01999L0031-20180704

Consolidated text: Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/2018-07-04

01999L0031 — SK — 04.07.2018 — 004.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

SMERNICA RADY 1999/31/ES

z 26. apríla 1999

o skládkach odpadov

(Ú. v. ES L 182 16.7.1999, s. 1)

Zmenená a doplnená:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

 M1

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003,

  L 284

1

31.10.2003

 M2

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1137/2008 z 22. októbra 2008

  L 311

1

21.11.2008

►M3

SMERNICA RADY 2011/97/EÚ z 5. decembra 2011,

  L 328

49

10.12.2011

►M4

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/850 Text s významom pre EHP z 30. mája 2018,

  L 150

100

14.6.2018
▼B

SMERNICA RADY 1999/31/ES

z 26. apríla 1999

o skládkach odpadovČlánok 1

Celkový cieľ

▼M4

1.  S cieľom podporiť prechod Únie na obehové hospodárstvo a splniť požiadavky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES ( 1 ), najmä v jej článkoch 4 a 12, je cieľom tejto smernice zabezpečiť postupné znižovanie ukladania odpadu na skládku, najmä pokiaľ ide o odpad, ktorý je vhodný na recykláciu alebo iné zhodnotenie, a prostredníctvom prísnych prevádzkových a technických požiadaviek na odpad a skládky stanoviť opatrenia, postupy a usmernenia na predchádzanie alebo obmedzovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, najmä znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia, a na globálne životné prostredie vrátane skleníkového efektu, ako aj akéhokoľvek rizika pre zdravie ľudí, ktoré by ukladanie odpadu na skládku mohlo predstavovať počas celého životného cyklu skládky.

▼B

2.  V súvislosti s technickými charakteristikami skládok obsahuje táto smernica príslušné technické požiadavky pre tie skládky, na ktoré sa vzťahuje smernica 96/61/ES, s cieľom vypracovať konkrétne podmienky všeobecných požiadaviek uvedenej smernice. Príslušné požiadavky smernice 96/61/ES sa považujú za splnené, ak sú splnené požiadavky tejto smernice.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice:

▼M4

a) uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „nebezpečný odpad“, „odpad, ktorý nie je nebezpečný“, „komunálny odpad“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice 2008/98/ES;

▼M4 —————

▼B

e) inertný odpad“ znamená odpad, ktorý nepodlieha žiadnym významným fyzikálnym, chemickým alebo biologických zmenám. Inertný odpad sa nerozpustí, nezhorí, ani nebude inak fyzikálne alebo chemicky reagovať, biologicky sa nerozloží, ani nepriaznivo neovplyvní látky, s ktorými prichádza do styku, takým spôsobom, ktorý by mohol viesť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí. Celková vylúhovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v odpade a ekotoxicita výluhu musia byť bezvýznamné, najmä nesmú ohrozovať kvalitu povrchových a/alebo podzemných vôd;

f) podzemná skládka“ znamená trvalé zariadenie na ukladanie odpadu v hlbokej geologickej priehlbine, ako napríklad v bani po ťažbe soli alebo draslíka;

g) skládka“ znamená miesto na ukladanie odpadu na alebo do pôdy (tzn. pod zem), vrátane:

 interných miest na ukladanie odpadu (tzn. skládky, kde pôvodca odpadov ukladá svoj vlastný odpad priamo v mieste výroby), a

 trvalých miest (tzn. dlhšie ako jeden rok), ktoré sa používajú na dočasné ukladanie odpadu,

s výnimkou:

 zariadení, kde sa odpad vykladá preto, aby ho bolo možné pripraviť na ďalšiu prepravu na miesto jeho zhodnotenie, úpravu alebo zneškodnenia, a

 miest, na ktoré sa odpad ukladá pred jeho zhodnotením alebo úpravou, spravidla na dobu kratšiu ako tri roky, alebo

 miest, na ktoré sa odpad ukladá pred jeho zneškodnením na dobu kratšiu ako jeden rok;

h) úprava“ znamená fyzikálny, tepelný, chemický alebo biologický proces, vrátane triedenia, ktorý zmení vlastnosti odpadu s cieľom zmenšiť jeho objem alebo zredukovať nebezpečné vlastnosti, uľahčiť manipuláciu s ním alebo zlepšiť možnosti jeho zhodnotenia;

i) výluh“ znamená akúkoľvek tekutinu presakujúcu cez uložený odpad a vytekajúcu zo skládky alebo nachádzajúcu sa na skládke;

j) skládkový plyn“ znamená všetok plyn, ktorý sa tvorí z odpadu uloženého na skládke;

k) eluát“ znamená roztok získaný laboratórnou skúškou vylúhovania;

l) prevádzkovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je zodpovedná za skládku v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi toho členského štátu, na území ktorého sa skládka nachádza; v jednotlivých etapách, tzn. od prípravnej etapy až po etapu starostlivosti o skládku po skončení jej prevádzky, môže ísť o rôzne osoby;

m) biologicky odbúrateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka;

▼M4 —————

▼B

o) žiadateľ“ znamená osobu, ktorá žiada o povolenie pre skládku podľa tejto smernice;

p) príslušný orgán“ znamená orgán, ktorý členský štát určil ako orgán zodpovedný za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto smernice;

q) kvapalný odpad“ znamená každý odpad v kvapalnej forme, vrátane odpadových vôd ale s výnimkou kalu;

r) izolovaná osada“ znamená osadu:

 s maximálne 500 obyvateľmi v obci alebo osade a maximálne piatimi obyvateľmi na štvorcový kilometer a

 kde vzdialenosť k najbližšej mestskej aglomerácii s minimálne 250 obyvateľmi na štvorcový kilometer nie je kratšia ako 50 km alebo s problematickým príjazdom po ceste k týmto najbližším aglomeráciám kvôli nepriaznivým meteorologickým podmienkam počas značnej časti roka.

▼M4

V najvzdialenejších regiónoch v zmysle článku 349 zmluvy sa môžu členské štáty rozhodnúť uplatňovať toto vymedzenie pojmu:

„izolovaná osada“ znamená osadu:

 s maximálne 2 000 obyvateľmi v osade a maximálne piatimi obyvateľmi na kilometer štvorcový, alebo s viac ako 2 000 obyvateľmi, ale menej ako 5 000 obyvateľmi v osade a najviac piatimi obyvateľmi na kilometer štvorcový, ktorých produkcia odpadu nepresahuje 3 000 ton za rok, a

 kde vzdialenosť k najbližšej mestskej aglomerácii s minimálne 250 obyvateľmi na kilometer štvorcový je minimálne 100 km a ktorá je bez cestného spojenia.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

1.  Členské štáty budú uplatňovať túto smernicu na každú skládku, na ktorú sa vzťahuje definícia uvedená v článku 2 písm. g).

2.  Bez toho, aby boli dotknuté existujúce právne predpisy spoločenstva, sa táto smernica nevzťahuje na:

 rozhadzovanie kalov vrátane splaškových kalov, a kalov pochádzajúcich z hĺbenia dna vodných tokov a plôch a podobných látok na pôdu s cieľom hnojenia alebo kultivácie,

 použitie inertného odpadu, ktorý je vhodný na asanačné/rekonštrukčné a zásypové práce alebo na stavebné účely, na skládkach,

 ukladanie kalov z hĺbenia dna, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti, pozdĺž malých vodných tokov z ktorých boli vybagrované a deponovanie kalov, ktoré nemajú nebezpečné vlastnosti, do povrchových vôd, vrátane ich ukladanie na dná (korýt, riečísk) a ich podložia.

▼M4 —————

▼M4

3.  Nakladanie s odpadom z ťažobného priemyslu na pevnine, t. j. odpadom z prieskumu, ťažby vrátane etapy predprodukčného vývoja, spracovania a skladovania nerastných surovín a z prevádzky lomov, je vylúčené z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak patrí do rozsahu pôsobnosti iných právnych predpisov Únie.

▼B

4.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že časti alebo celé články 6 písm. d), 7 písm. i), 8 písm. a) bod iv), 10, 11 ods. 1 písm. a), b) a c), 12 písm. a) a c), a body 3 a 4 prílohy I, príloha II (s výnimkou bodu 3, úroveň 3 a bodu 4) a body 3 až 5 prílohy III tejto smernice sa nevzťahujú na:

a) skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný, alebo inertného odpadu s celkovou kapacitou 15 000 ton alebo s ročným príjmom odpadu neprevyšujúcim 1 000 ton, ktoré sú na ostrovoch, ak ide o jedinú skládku na ostrove a je výhradne určená pre ukladanie odpadu vytvoreného na príslušnom ostrove. Po vyčerpaní celkovej kapacity takejto skládky musí každá nová skládka zriadená na ostrove spĺňať požiadavky tejto smernice;

b) skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný, a inertného odpadu v izolovaných osadách, ak je skládka určená pre ukladanie odpadu vyprodukovaného len touto izolovanou osadou.

Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 oznámia členské štáty Komisii zoznam ostrovov a izolovaných osád, na ktoré sa táto smernica nevzťahuje. Komisia tento zoznam ostrovov a izolovaných osád uverejní.

5.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS, môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že podzemné skládky, ktoré sú definované v článku 2 písm. f) tejto smernice, môžu byť oslobodené od ustanovení článku 13 písm. d) a bodu 2 prílohy I, s výnimkou prvej zarážky, a bodov 3 až 5 prílohy I a bodov 2, 3 a 5 prílohy III tejto smernice.

Článok 4

Kategórie skládok

Každá skládka sa zaradí do jednej z nasledujúcich tried:

 skládka nebezpečného odpadu,

 skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný,

 skládka inertného odpadu,

Článok 5

Odpad a nakladanie, ktoré sú neakceptovateľné na skládkach

1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

2.  Táto stratégia zabezpečí, že:

a) najneskôr do piatich rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 75 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat;

b) najneskôr do ôsmych rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 50 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat;

c) najneskôr do 15 rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 sa množstvo biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu idúceho na skládky musí znížiť na 35 % celkového množstva (hmotnosti) biologicky odbúrateľného komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú k dispozícii štandardizované údaje Eurostat.

▼M4 —————

▼B

Členské štáty, ktoré v roku 1995 alebo v poslednom roku pred rokom 1995, za ktorý sú dostupné štandardizované údaje z EUROSTAT, ukladali viac ako 80 % zozbieraného komunálneho odpadu na skládky, môžu odložiť dosiahnutie cieľov ustanovených v písmenách a), b) alebo c) maximálne po dobu štyroch rokov. Členské štáty, ktoré majú v úmysle využiť toto ustanovenie, musia o svojom rozhodnutí vopred informovať Komisiu. Komisia oznámi tieto rozhodnutia ostatným členským štátom a Európskemu parlamentu.

Vykonávanie ustanovení uvedených v predchádzajúcom pododseku nemôže v žiadnom prípade viesť k tomu, že by dosiahnutie cieľa ustanoveného v písm. c) bolo odložené o viac ako štyri roky od dátumu uvedeného v písm. c).

3.  Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby na skládku neboli prijímané tieto odpady:

a) kvapalný odpad;

b) odpad, ktorý by bol za podmienok na skládke výbušný, korozívny, oxidačný, veľmi horľavý alebo horľavý, ako je definovaný v prílohe III smernice 91/689/EHS;

c) odpad zo zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti, ktorý vzniká v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach a ktorý je infekčný, ako je definovaný (vlastnosť H9 v prílohe III) v smernici 91/689/EHS a odpad spadajúci do kategórie 14 (príloha I.A) tejto smernice;

d) celé ojazdené pneumatiky po dobu dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1, s výnimkou pneumatík používaných ako technický materiál, a drvené ojazdené pneumatiky po dobu päť rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 (v obidvoch prípadoch s výnimkou pneumatík z bicyklov a pneumatík s vonkajším priemerom väčším ako 1 400 mm);

e) akékoľvek ďalšie druhy odpadov, ktoré nespĺňajú akceptačné kritéria určené v súlade s prílohou II;

▼M4

f) odpad, ktorý bol oddelene vyzbieraný na prípravu na opätovné použitie a recykláciu podľa článku 11 ods. 1 smernice 2008/98/ES a článku 22 uvedenej smernice, s výnimkou odpadu pochádzajúceho z následných činností spracovania oddelene vyzbieraného odpadu, pri ktorom ukladanie na skládku poskytuje najlepší environmentálny výsledok v súlade s článkom 4 uvedenej smernice.

3a.  Členské štáty sa usilujú zabezpečiť, aby od roku 2030 nebol odpad vhodný na recykláciu alebo iné zhodnocovanie, najmä v komunálnom odpade, prijímaný na skládku s výnimkou odpadu, pri ktorom ukladanie na skládku poskytuje najlepší environmentálny výsledok v súlade s článkom 4 smernice 2008/98/ES.

Členské štáty uvedú informácie o opatreniach prijatých podľa tohto odseku v programoch odpadového hospodárstva uvedených v článku 28 smernice 2008/98/ES alebo v iných strategických dokumentoch vzťahujúcich sa na celé územie dotknutého členského štátu.

▼B

4.  Je zakázané zrieďovať zmes odpadu len za tým účelom, aby spĺňal akceptačné kritéria.

▼M4

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2035 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky zníži na 10 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti).

6.  Členský štát môže odložiť lehotu na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 až o päť rokov, ak tento členský štát:

a) ukladal na skládky viac ako 60 % svojho komunálneho odpadu, ktorý vznikol v roku 2013, ako vyplýva zo spoločného dotazníka OECD a Eurostatu, a

b) najneskôr 24 mesiacov pred lehotou stanovenou v odseku 5 tohto článku oznámi Komisii svoj zámer odložiť lehotu a predloží vykonávací plán v súlade s prílohou IV k tejto smernici. Uvedený plán možno skombinovať s vykonávacím plánom predloženým podľa článku 11 ods. 3 písm. b) smernice 2008/98/ES.

7.  Do troch mesiacov od prijatia vykonávacieho plánu predloženého podľa odseku 6 písm. b) môže Komisia požiadať členský štát o revíziu uvedeného plánu, ak sa domnieva, že plán nie je v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe IV. Dotknutý členský štát predloží revidovaný plán do troch mesiacov od prijatia žiadosti Komisie.

8.  V prípade odkladu lehoty v súlade s odsekom 6 prijme členský štát potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2035 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládky na 25 % alebo menej z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu (podľa hmotnosti).

9.  Komisia do 31. decembra 2024 preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom jeho zachovania alebo, ak je to vhodné, jeho zníženia, zváženia kvantitatívneho cieľa pre skládkovanie na obyvateľa a zavedenia obmedzení skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Článok 5a

Pravidlá výpočtu dosahovania cieľov

1.  Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 5 ods. 5 a 6 sa:

a) hmotnosť komunálneho odpadu vzniknutého a ukladaného na skládku vypočíta v danom kalendárnom roku;

b) hmotnosť odpadu pochádzajúceho zo spracovateľských činností pred recykláciou alebo iným zhodnotením komunálneho odpadu, ako je triedenie alebo mechanické biologické spracovanie, ktorý sa následne ukladá na skládku, zahrnie do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku;

c) hmotnosť komunálneho odpadu, ktorý vstupuje do spaľovacích zariadení na zneškodňovanie, a hmotnosť odpadu vyprodukovaného činnosťami stabilizácie biologicky rozložiteľného podielu komunálneho odpadu s cieľom následného ukladania na skládku sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku;

d) hmotnosť odpadu vyprodukovaného počas recyklácie alebo iných činností zhodnocovania komunálneho odpadu, ktorý sa následne ukladá na skládku, sa nezahŕňa do hmotnosti komunálneho odpadu, ktorý sa vykazuje ako odpad ukladaný na skládku.

2.  Členské štáty zavedú účinný systém kontroly kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu ukladaného na skládku v záujme zabezpečenia splnenia podmienok stanovených v odseku 1 tohto článku. Na tento účel môžu použiť systém stanovený v súlade s článkom 11a ods. 3 smernice 2008/98/ES.

3.  Ak sa komunálny odpad zasiela do iného členského štátu alebo sa vyváža z Únie na účely ukladania na skládku v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ( 2 ), započíta tento odpad do množstva odpadu ukladaného na skládku v súlade s odsekom 1 členský štát, v ktorom sa vyzbieral.

4.  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky uplatňovania tohto článku Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými sa stanovia pravidlá pre výpočet, overovanie a nahlasovanie údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2

Článok 5b

Správa včasného varovania

1.  Komisia v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou vypracuje správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 5 ods. 5 a 6, a to najneskôr tri roky pred uplynutím každej lehoty v nich stanovenej.

2.  Správy uvedené v odseku 1 musia obsahovať:

a) odhad stavu dosahovania cieľov za každý členský štát;

b) zoznam členských štátov, v prípade ktorých hrozí, že ciele nedosiahnu v príslušných lehotách, ku ktorému sú pripojené vhodné odporúčania pre dané členské štáty;

c) príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré by mohli slúžiť ako usmernenie na zlepšenie dosahovania cieľov.

Článok 5c

Výmena informácií a najlepších postupov

Komisia organizuje pravidelnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi prípadne aj s regionálnymi a miestnymi orgánmi o praktickom vykonávaní požiadaviek uvedených v tejto smernici.

▼B

Článok 6

Odpad, ktorý má byť prijímaný na skládkach jednotlivých tried

Členské štáty prijmú také opatrenia, aby zabezpečili, že

a) na skládku bude ukladaný len taký odpad, ktorý bol upravený. Toto ustanovenie sa nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možné, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice, ktoré sú uvedené v článku 1.

▼M4

Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili dosahovanie cieľov smernice 2008/98/ES, najmä pokiaľ ide o hierarchiu odpadového hospodárstva a zvýšenie prípravy na opätovné použitie a recyklácie v zmysle článku 11 uvedenej smernice;

b) na skládku nebezpečného odpadu bude ukladaný len taký nebezpečný odpad, ktorý spĺňa kritéria ustanovené v súlade s prílohou II;

c) skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný, sa môže používať pre:

i) komunálny odpad;

ii) odpad, ktorý nie je nebezpečný, akéhokoľvek iného pôvodu, ktorý spĺňa kritéria pre prijatie odpadu na skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný, ustanovené v súlade s prílohou II;

iii) stabilný, nereakčný nebezpečný odpad (napr. stuhnutý, vitrifikovaný), ktorého vylúhovacie vlastnosti sú rovnaké ako u odpadu, ktorý nie je nebezpečný, uvedené v bode ii), ktorý spĺňa príslušné akceptačné kritéria ustanovené v súlade s prílohou II. Takýto nebezpečný odpad sa nemá ukladať v bunkách určených pre biologicky odbúrateľný odpad, ktorý nie je nebezpečný,

d) skládky pre inertný odpad sa budú používať len pre inertný odpad.

Článok 7

Žiadosť o povolenie

Členské štáty prijmú také opatrenia, aby zabezpečili, že žiadosť o povolenie pre skládku bude obsahovať aspoň tieto údaje:

a) totožnosť žiadateľa a prevádzkovateľa, ak ide o rozličné subjekty;

b) popis druhov a celkového množstva odpadu, ktorý bude na skládku uložený;

c) navrhovaná kapacita skládky;

d) opis miesta, vrátane jeho hydrogeologických a geologických charakteristík;

e) navrhované metódy prevencie a znižovania znečisťovania;

f) navrhovaný plán prevádzky, monitorovania a kontroly;

g) navrhovaný plán pre uzatvorenie skládky a plán starostlivosti o skládku po ukončení jej prevádzky;

h) ak sa podľa smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie ( 3 ) vyžaduje posúdenie vplyvu, informácie poskytnuté investorom výstavby skládky v súlade s článkom 5 uvedenej smernice;

i) finančnú záruku žiadateľa alebo akékoľvek iné rovnocenné opatrenie, ktoré sa požaduje podľa článku 8 písm. a) bodu iv) tejto smernice.

Po schválení žiadosti o povolenie sa tieto informácie poskytnú príslušným vnútroštátnym štatistickým orgánom a štatistickým orgánom spoločenstva, ak sú potrebné na štatistické účely.

Článok 8

Podmienky pre udelenie povolenia

Členské štáty prijmú také opatrenia, aby zabezpečili, že

a) príslušný orgán nevydá povolenie na skládku pokiaľ sa nepresvedčí, že:

i) bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 4 a 5, projekt skládky spĺňa všetky príslušné požiadavky tejto smernice vrátane príloh;

ii) správa skládky bude v rukách fyzickej osoby, ktorá je schopná skládku spravovať z technického hľadiska; je zabezpečený odborný a technický rast a školenie prevádzkovateľov a personálu skládok;

iii) skládka bude prevádzkovaná takým spôsobom, aby sa prijali potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku havárií a obmedzenie ich následkov;

iv) pred zahájením prevádzky skládky žiadateľ vykonal alebo vykoná primerané opatrenia, vo forme finančnej záruky alebo v podobnej forme, na základe postupov, o ktorých rozhodnú členské štáty, aby sa zabezpečilo, že povinnosti (vrátane opatrení o starostlivosti o skládku po ukončení prevádzky) vyplývajúce z povolenia vydaného podľa ustanovení tejto smernice budú splnené a že budú dodržané postupy pre uzatvorenie skládky, ktoré vyžaduje článok 13 Táto finančná záruka ale jej ekvivalent sa ponechajú tak dlho, ako si to vyžiada údržba alebo starostlivosť o skládku po ukončení jej prevádzky v súlade s článkom 13 písm. d). Členské štáty môžu na základe vlastného uváženia vyhlásiť, že sa tento bod nevzťahuje na skládky inertného odpadu;

b) projekt skládky je v súlade s príslušným plánom odpadového hospodárstva alebo plánmi uvedenými v článku 7 smernice 75/442/EHS;

c) pred začatím prevádzky skládky vykoná príslušný orgán inšpekciu miesta s cieľom uistiť sa, či spĺňa príslušné podmienky povolenia. To v žiadnom prípade nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa vyplývajúcu z podmienok povolenia.

Článok 9

Obsah povolenia

Špecifikujúc a dopĺňajúc ustanovenia článku 9 smernice 75/442/EHS a článku 9 smernice 96/61/ES, povolenie pre skládkovanie bude obsahovať minimálne tieto údaje:

a) triedu skládky;

b) zoznam definovaných druhov odpadov a ich celkových množstiev, ktoré sa môžu na skládku uložiť;

c) požiadavky týkajúce sa príprav a prevádzky skládky, monitorovacích a kontrolných postupov, vrátane plánov pre nepredvídané udalosti (príloha III, bod 4.B), ako aj predbežné požiadavky týkajúce sa uzatvorenia skládky a starostlivosti o ňu po skončení jej prevádzky;

d) povinnosť žiadateľa podávať minimálne raz ročne príslušnému orgánu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a o výsledkoch programu monitorovania, ako to vyžadujú články 12 a 13 prílohy III.

Článok 10

Náklady skládkovania odpadov

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby všetky náklady súvisiace so zriadením a prevádzkou skládky, vrátane, pokiaľ je to možné, nákladov finančnej záruky alebo jej ekvivalentu uvedeného v článku 8 písm. a) bodu iv) a odhadovaných nákladov na uzatvorenie skládky a starostlivosti o ňu po skončení jej prevádzky minimálne po dobu 30 rokov, boli pokryté cenou účtovanou prevádzkovateľom za ukladanie jednotlivých druhov odpadov na skládku. Podľa požiadaviek smernice Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí ( 4 ) členské štáty zabezpečia transparentnosť pri zbere a používaní informácií o všetkých potrebných nákladoch.

Článok 11

Postupy akceptovania odpadov

1.  Členské štáty prijmú opatrenia, aby pred prijatím odpadu na skládku mohli zistiť, či:

a) pred alebo v čase dovezenia, alebo prvého dovezenia, ak ide o sériu dodávok, za predpokladu, že druh odpadu ostáva nezmenený, môže držiteľ alebo prevádzkovateľ preukázať pomocou vhodnej dokumentácie, že príslušný odpad môže byť prijatý na skládku v súlade s podmienkami uvedenými v povolení, a že spĺňa akceptačné kritériá uvedené v prílohe II;

b) prevádzkovateľ dodržiava tieto postupy preberania odpadu:

 kontroluje dokumentáciu odpadu, vrátane tých dokladov, ktoré vyžaduje článok 5 ods. 3 smernice 91/689/EHS a v prípadoch, kde to prichádza do úvahy, doklady, ktoré vyžaduje nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva ( 5 );

 vizuálne kontroluje odpad pri vstupe a v mieste uloženia a v prípade potreby overuje zhodu s popisom uvedeným v dokumentácii predloženej držiteľom. Ak podľa 3. úrovne bodu 3 prílohy II majú byť odobraté reprezentatívne vzorky, výsledky analýz sa majú archivovať a vzorky sa majú odoberať v súlade s bodom 5 prílohy II. Tieto vzorky musia byť uchované minimálne jeden mesiac;

 vedie záznamy o množstvách a vlastnostiach uloženého odpadu s uvedením pôvodu, dátumu dovezenia, totožnosti pôvodcu alebo v prípade komunálneho odpadu podniku, ktorá odpad zozbierala a v prípade nebezpečného dopadu presné miesto jeho umiestnenia na skládke. Tieto informácie budú dané k dispozícii príslušným národným štatistickým orgánom a štatistickým orgánom spoločenstva, ak si ich vyžiadajú na štatistické účely;

c) prevádzkovateľ skládky vždy vydá písomné potvrdenie o prijatí pre každú dodávku odpadu prijatú na skládke;

d) bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia nariadenia (EHS) č. 259/93, ak odpad nie je na skládku prijatý, prevádzkovať skládky to okamžite oznámi príslušnému orgánu.

2.  Pre skládky, pre ktoré platí výnimka z ustanovení tejto smernice podľa článku 3 ods. 4 a 5, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie:

 pravidelných vizuálnych kontrol odpadu na mieste uloženia, aby sa zabezpečilo, že sa na skládke bude ukladať len odpad, ktorý nie je nebezpečný, z ostrova alebo z izolovanej osady; a

 aby sa viedli záznamy o množstvách odpadu, ktoré sú na skládke ukladané.

▼M4 —————

▼B

Článok 12

Kontrolné a monitorovacie postupy v prevádzkovej etape

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby kontrolné a monitorovacie postupy v prevádzkovej etape spĺňali minimálne tieto požiadavky:

a) prevádzkovateľ skládky bude v prevádzkovej etape uskutočňovať program kontroly a monitorovania, ako je určený v prílohe III;

b) prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu všetky významné nepriaznivé dopady na životné prostredie odhalené pomocou kontrolných a monitorovacích postupov a riadiť sa rozhodnutím príslušného orgánu o povahe a časovom harmonograme nápravných opatrení, ktoré sa majú prijať. Tieto opatrenia budú vykonané na náklady prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ predkladá príslušným orgánom v časových intervaloch, ktoré príslušné orgány určia, ale v každom prípade minimálne raz ročne, správy vypracované na základe agregovaných údajov zo všetkých výsledkov monitorovania s cieľom preukázania, že dodržiava podmienky uvedené v povolení a rozšírenia poznatkov o chovaní odpadu na skládkach;

c) kontrola kvality analytických operácií kontrolných a monitorovacích postupov a/alebo analýzy uvedené v článku 11 ods. 1 písm. b) sa budú vykonávať v príslušných laboratóriách.

Článok 13

Postupy uzatvárania skládok a starostlivosti o skládky po skončení ich prevádzky

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby všade tam, kde to prichádza do úvahy, v súlade s povolením:

a) sa začalo s postupom uzatvárania skládky alebo jej časti:

i) po splnení príslušných podmienok ustanovených v povolení; alebo

ii) v súlade s povolením príslušného orgánu vydaného na žiadosť prevádzkovateľa; alebo

iii) na základe odôvodneného rozhodnutia príslušného orgánu;

b) skládka alebo jej časť môže byť považovaná za definitívne uzatvorenú len vtedy, ak príslušný orgán vykoná záverečnú inšpekciu priamo na mieste skládky, vyhodnotí všetky správy predložené prevádzkovateľom a oznámi prevádzkovateľovi svoj súhlas s uzatvorením skládky. To v žiadnom prípade nemá vplyv na zodpovednosť prevádzkovateľa vyplývajúcu z podmienok povolenia;

c) po definitívnom uzatvorení skládky je prevádzkovateľ zodpovedný za jej údržbu, monitorovanie a kontrolu v etape starostlivosti o skládku po ukončení jej prevádzky po takú dlhú dobu, ako to požaduje príslušný orgán, berúc do úvahy dobu, počas ktorej by skládka mohla predstavovať nebezpečenstvo.

Prevádzkovateľ oznámi príslušnému orgánu všetky významné nepriaznivé dopady na životné prostredie odhalené pomocou kontrolných postupov a riadi sa rozhodnutím príslušného orgánu o povahe a časovom harmonograme nápravných opatrení, ktoré majú byť prijaté;

d) prevádzkovateľ skládky je zodpovedný za monitorovanie a analýzu skládkových plynov a vôd presakujúcich zo skládky a režimu podzemných vôd v blízkosti skládky v súlade s prílohou III po takú dlhú dobu, akú príslušný orgán považuje za potrebnú, počas ktorej by skládka mohla predstavovať nebezpečenstvo pre životné prostredie, bez toho, aby sa to dotklo právnych predpisov spoločenstva alebo vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa zodpovedností držiteľa odpadu.

Článok 14

Existujúce skládky

Členské štáty prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, aby skládky, ktorým bolo vydané povolenie alebo ktoré už boli v prevádzke v čase transpozície tejto smernice, nemohli pokračovať v prevádzke pokiaľ nebudú podľa možnosti čo najskôr uskutočnené nižšie uvedené kroky, najneskôr však do ôsmych rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1:

a) do jedného roka odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 prevádzkovateľ pripraví a predloží príslušnému orgánu na schválenie plán úpravy skládky, vrátane podrobných údajov uvedených v článku 8 a všetky nápravné opatrenia, ktoré bude potrebné podľa prevádzkovateľa vykonať pre splnenie požiadaviek tejto smernice s výnimkou požiadaviek v bode 1 prílohy I;

b) po predložení plánu úpravy skládky príslušné orgány prijmú na základe zmieneného plánu a tejto smernice konečné rozhodnutie o tom, či prevádzka skládky môže pokračovať. Členské štáty prijmú v súlade s článkom 7 písm. g) a 13 potrebné opatrenia na čo najrýchlejšie zatvorenie tých skládok, ktorým nebolo podľa článku 8 vydané povolenie pokračovať v prevádzke;

c) na základe schváleného plánu úpravy skládky povolí príslušný orgán potrebné práce a ustanoví prechodné obdobie na dokončenie plánu. Každá existujúca skládka musí do ôsmich rokov odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 spĺňať požiadavky tejto smernice, s výnimkou požiadaviek uvedených v bode 1 prílohy I;

d)

 

i) do jedného roka odo dňa stanoveného v článku 18 ods. 1 sa budú články 4, 5 a 11 a príloha II vzťahovať na skládky nebezpečného odpadu;

ii) do troch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 sa na skládky nebezpečného odpadu začne uplatňovať článok 6

▼M4

Článok 15

Nahlasovanie

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2, 5 a 6 za každý kalendárny rok.

Údaje nahlasujú elektronicky do 18 mesiacov od konca sledovaného roka, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5 tohto článku.

Prvé sledované obdobie o vykonávaní článku 5 ods. 5 a 6 sa začína v prvom celom kalendárnom roku po prijatí vykonávacieho aktu, v ktorom sa stanovuje formát nahlasovania údajov v súlade s odsekom 5 tohto článku, a uvádzajú sa v ňom údaje za uvedené sledované obdobie.

2.  Členské štáty nahlasujú údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 do 1. januára 2025.

3.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, sa pripojí správa o kontrole kvality.

4.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. V správe sa posúdi systém zberu údajov, zdroje údajov a metodika použitá v členských štátoch, ako aj úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva po prvom nahlasovaní údajov členskými štátmi a následne každé štyri roky.

5.  Komisia prijme do 31. marca 2019 vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát nahlasovania údajov uvedený v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2

▼M4

Článok 15a

Nástroje na podporu prechodu k prehĺbenejšiemu obehovému hospodárstvu

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES alebo iné vhodné nástroje a opatrenia.

Článok 15b

Určovanie koeficientu priepustnosti skládok

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť metódu, ktorá sa má použiť na určovanie koeficientu priepustnosti skládok pre terén a pre celú skládku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.

Článok 15c

Norma Únie pre odber vzoriek odpadu

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť normu pre odber vzoriek odpadu. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2 Kým nebudú prijaté uvedené vykonávacie akty, členské štáty môžu používať vnútroštátne normy a postupy.

▼M4

Článok 16

Preskúmanie príloh

Komisia preskúma prílohy a v prípade potreby predloží vhodné legislatívne návrhy.

Článok 17

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor zriadený podľa článku 39 smernice 2008/98/ES. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 ( 6 ).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

▼B

Článok 18

Transpozícia

1.  Členské štáty uvedú do účinnosti najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.  Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 20

Adresáti

Táto smernica je adresovaná členským štátom.
PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE VŠETKY KATEGÓRIE SKLÁDOK

1.   Poloha

1.1.

Poloha skládky musí brať do úvahy požiadavky týkajúce sa:

a) vzdialenosti od hranice skládky k obytným a rekreačným oblastiam, vodným tokom, vodným plochám a iným poľnohospodárskym a mestským územiam;

b) existenciu podzemných vôd, pobrežných vôd alebo prírodných chránených území v danej oblasti;

c) geologické a hydrologické podmienky daného miesta;

d) nebezpečenstvo záplav, klesania povrchu, zosuvov pôdy alebo lavín na danom mieste;

e) ochranu prírodného alebo kultúrneho dedičstva v danej oblasti.

1.2.

Skládka môže byť povolená len vtedy, ak vlastnosti skládky s ohľadom na vyššie uvedené požiadavky, alebo nápravné opatrenia, ktoré majú byť prijaté, naznačujú, že skládka nepredstavuje vážne nebezpečenstvo pre životné prostredie.

2.   Kontrola vôd a riadenie priesakových vôd zo skládky

Prijmú sa vhodné opatrenia zohľadňujúce charakteristické vlastnosti skládky a meteorologické podmienky, ktoré budú zamerané na:

 kontrolu vôd zo zrážok, ktoré sa dostávajú na skládku,

 prevenciu, aby sa povrchové a/alebo podzemné vody nedostávali do odpadu uloženého na skládke,

 zachytávanie kontaminovaných a priesakových vôd. Ak hodnotenie spočívajúce na zvážení polohy skládky a odpadov, ktoré majú byť na skládke ukladané, naznačuje, že skládka nepredstavuje žiadne potenciálne nebezpečenstvo pre životné prostredie, príslušný orgán môže rozhodnúť, že toto ustanovenie sa na danú skládku neuplatní,

 úpravu kontaminovaných a priesakových vôd zachytených zo skládky tak, aby spĺňali príslušné normy požadované pre ich vypúšťanie.

Uvedené ustanovenia sa nemusia uplatňovať na skládky inertného odpadu.

3.   Ochrana pôdy a vody

3.1.

Skládka musí byť situovaná a naprojektovaná tak, aby spĺňala nevyhnutné podmienky pre prevenciu znečisťovania pôdy, podzemných alebo povrchových vôd a zabezpečovala účinný zachytávanie priesakových vôd v tých prípadoch, keď to vyžaduje časť 2. Ochrana pôdy, podzemných a povrchových vôd sa má dosiahnuť kombináciou geologických bariér a spodnej izolačnej vrstvy počas aktívnej/prevádzkovej etapy a kombináciou geologickej bariéry a hornej izolačnej vrstvy počas pasívnej etapy/po uzatvorení skládky.

3.2.

Geologická bariéra je určovaná geologickými a hydrologickými podmienkami pod a v blízkosti skládky, ktoré zabezpečujú dostatočnú tlmiacu schopnosť pre prevenciu potenciálneho nebezpečenstva pre pôdu a podzemné vody.

Spodná a bočné strany skládky budú tvorené minerálnou vrstvou, ktorá, čo sa týka ochrany pôdy, podzemných a povrchových vôd, spĺňa požiadavky na priepustnosť a hrúbku s kombinovaným účinkom rovnajúcemu sa minimálne jednému z účinkov vyplývajúcich z nasledujúcich požiadaviek:

 skládka nebezpečného odpadu: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; hrúbka ≥ 5 m,

 skládka odpadu, ktorý nie je nebezpečný: K ≤ 1,0 × 10-9 m/s; hrúbka ≥ 1 m,

 skládka inertného odpadu: K ≤ 1,0 × 10-7 m/s; hrúbka ≥ 1 m,

m/s: meter/sekunda.

Ak geologická bariéra prirodzene nespĺňa vyššie uvedené kritéria, môže byť doplnená umelo a posilnená inými spôsobmi, ktoré by zabezpečili rovnaký stupeň ochrany. Umelo urobená geologická bariéra by nemala byť tenšia ako 0,5 metra.

3.3.

Okrem vyššie opísanej geologickej bariéry musia byť systém zachytávania priesakových vôd a tesniaci systém doplnené v súlade s nasledujúcimi zásadami, ktoré zabezpečia, aby bola akumulácia priesakových vôd na dne skládky minimálna:Zachytávanie priesakových vôd a spodné tesnenie

Kategória skládky

odpad, ktorý nie je nebezpečný

nebezpečný odpad

Umelá tesniaca vrstva

povinné

povinné

Odvodňovacia vrstva ≥ 0,5 m

povinné

povinné

Členské štáty môžu ustanoviť všeobecné a špecifické požiadavky pre skládky inertného odpadu a pre charakteristické vlastnosti vyššie uvedených technických prostriedkov.

Ak po zvážení možných nebezpečenstiev pre životné prostredie dospeje príslušný orgán k záveru, že je potrebná prevencia vzniku priesakových vôd, môže nariadiť povrchové tesnenie. Pre povrchové tesnenie sa odporúča:Kategória skládky

odpad, ktorý nie je nebezpečný

nebezpečný odpad

Vrstva na odvádzanie plynu

povinné

nepovinné

Umelá tesniaca vrstva

nepovinné

povinné

Nepriepustná minerálna vrstva

povinné

povinné

Odvodňovacia vrstva ≥ 0.5 m

povinné

povinné

Horná krycia vrstva pôdy ≥ 1 m

povinné

povinné

3.4.

Ak na základe hodnotenia environmentálnych rizík, ktoré berie do úvahy najmä smernicu 80/68/EHS ( 7 ), príslušný orgán v súlade s časťou 2 („Kontrola vôd a riadenie vôd presakujúcich zo skládky“) rozhodol, že zachytávanie a úprava priesakových vôd nie sú potrebné alebo ak sa ukázalo, že skládka nepredstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre pôdu, povrchové a podzemné vody, požiadavky uvedené v odsekoch 3.2. a 3.3. je možné obmedziť. V prípade skládok inertného odpadu môžu tieto požiadavky upravovať vnútroštátne právne predpisy.

▼M4 —————

▼B

4.   Kontrola plynov

4.1.

Prijmú sa vhodné opatrenia na kontrolu akumulácie a šírenia skládkových plynov (príloha III).

4.2.

Skládkové plyny sa budú zachytávať na všetkých skládkach, na ktorých sa ukladá biologicky odbúrateľný odpad a tieto skládkové plyny sa musia upravovať a využívať. Ak zozbieraný skládkový plyn nemôže byť použitý na výrobu energie, musí sa spaľovať.

4.3.

Zachytávanie, úprava a využívanie skládkových plynov uvedené v odseku 4.2 sa musia vykonávať spôsobom, ktorý minimalizuje škody na životnom prostredí alebo zhoršenie stavu životného prostredia, ako aj nebezpečenstvo pre zdravie ľudí.

5.   Škodlivé vplyvy a nebezpečenstvá

Majú sa prijať opatrenia na minimalizáciu škodlivých vplyvov a nebezpečenstiev súvisiacich so skládkou, ako sú:

 emisie zápachov a prachu,

 materiály odviate vetrom,

 hluk a premávka,

 vtáky, hmyz a iné drobné živočíchy,

 tvorba aerosóly,

 požiare.

Skládka má byť vybavená tak, aby sa špina pochádzajúca zo skládky nešírila na verejné komunikácie a okolitú pôdu.

6.   Stabilita

Umiestnenie odpadu na skládku sa má vykonať takým spôsobom, aby sa zabezpečila stabilita masy odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr, najmä v súvislosti so zabránením zosunov. Ak bola vybudovaná umelá bariéra, je potrebné sa uistiť, berúc do úvahy morfológiu skládky, či je geologický podložie dostatočne stabilné na to, aby nedošlo k takému sadaniu pôdy, ktoré by mohlo mať za následok poškodenie bariéry.

7.   Bariéry

Skládka bude zabezpečená tak, aby na ňu nebol voľný prístup. Mimo prevádzkových hodín budú brány zamknuté. Systém kontroly vstupu do zariadenia by mal obsahovať program opatrení na odhalenie a odrádzanie od ilegálneho ukladania odpadu v zariadení.

▼M3

8.   Dočasné uskladnenie kovovej ortuti

Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:

 kovová ortuť sa skladuje oddelene od ostatného odpadu,

 kontajnery sa nachádzajú v zberných nádržiach s vhodným povrchom bez prasklín a netesností, ktorý neprepúšťa kovovú ortuť, a ich úložný objem zodpovedá množstvu skladovanej ortuti,

 úložisko je vybavené umelými alebo prírodnými bariérami, ktoré dostatočným spôsobom chránia životné prostredie pred emisiami ortuti, a jeho úložný objem zodpovedá celkovému množstvu uloženej ortuti,

 dno úložiska je pokryté tesniacimi materiálmi odolnými proti ortuti. Je vyspádované do zbernej nádrže,

 úložisko je vybavené protipožiarnym systémom,

 pri uskladnení sa zaistí ľahký prístup k všetkým kontajnerom.

▼B
PRÍLOHA II

KRITÉRIÁ A POSTUPY PRE PRIJÍMANIE ODPADU

1.   Úvod

Táto príloha opisuje:

 všeobecné zásady prijímania odpadu na jednotlivých triedach skládok. Ďalšie postupy klasifikácie odpadov by sa mali riadiť týmito zásadami,

 pokyny obsahujúce predbežné postupy prijímania odpadov, kým nebude vypracovaná jednotná klasifikácia odpadov a jednotný postup prijímania odpadov. Tento postup spolu s príslušnými postupmi odoberania vzoriek vypracuje technický výbor uvedený v článku 16 tejto smernice. Technický výbor vypracuje kritériá, ktoré budú musieť spĺňať určité druhy nebezpečného odpadu, aby mohli byť prijaté na skládku odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Tieto kritéria by mali zohľadňovať hlavne krátkodobé, strednodobé a dlhodobé správanie sa takéhoto odpadu z hľadiska priesaku. Výbor vypracuje tieto kritéria do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Technický výbor taktiež vypracuje kritéria, ktoré bude musieť odpad spĺňať na to, aby mohol byť uložený v pozemnej skládke. Tieto kritéria musia zohľadňovať najmä to, že odpady by nemali reagovať navzájom medzi sebou ani s horninou.

Táto práca technického výboru musí byť dokončená do troch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice, s výnimkou návrhov na štandardizáciu metód kontroly, odoberania vzoriek a robenia analýz, ktoré súvisia s prílohami tejto smernice, ktoré majú byť prijaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Táto práca musí byť vykonaná tak, aby zohľadňovala ciele ustanovené v článku 1 tejto smernice.

2.   Všeobecné zásady

Zloženie, vylúhovateľnosť, dlhodobé správanie a všeobecné vlastnosti odpadu, ktorý má byť uložený na skládke, musia byť známe podľa možnosti čo najpresnejšie. Prijímanie odpadu na skládku môže byť robené v súlade so zoznamami prijatého alebo odmietnutého odpadu definovaného podľa povahy a pôvodu, a v súlade s metódami analýz odpadu a limitnými hodnotami pre vlastnosti odpadu, ktorý má byť prijatý. Ďalšie postupy prijímania odpadu opísané v tejto smernici majú v maximálnej možnej miere využívať štandardizované metódy analýz odpadu a limitných hodnôt pre vlastnosti odpadu, ktorý má byť prijatý.

Kým nebudú takéto metódy analýz a limitné hodnoty zadefinované, členské štáty by mali zostaviť pre každú triedu skládok svoje vlastné národné zoznamy odpadov, ktoré môžu byť na jednotlivé kategórie skládok prijaté alebo ktoré majú byť zamietnuté, alebo zadefinovať kritériá, ktoré sa majú používať pri zaraďovaní odpadov na zoznamy. Aby mohol byť určitý druh odpadu prijatý na skládke určitej kategórie, musí sa nachádzať na príslušnom národnom zozname alebo musí spĺňať kritéria podobné kritériám požadovaným pre zaradenia odpadu na zoznam. Tieto zoznamy, alebo odpovedajúce kritériá, metódy analýz a limitné hodnoty členské štáty zašlú Komisii do šiestich mesiacov odo dňa transpozície tejto smernice alebo po ich prijatí na národnej úrovni.

Tieto zoznamy alebo akceptačné kritéria by sa mali používať na vytváranie konkrétnych zoznamov pre jednotlivé skládky, t. j. zoznam prijímaných odpadov špecifikovaný v povolení v súlade s článkom 9 tejto smernice.

Kritériá pre zaradenie odpadu do referenčných zoznamov alebo pre prijatie na niektoré z kategórií skládok môžu byť založené na iných právnych predpisoch a/alebo na vlastnosti odpadu.

Kritériá pre prijatie odpadu na skládku určitej kategórie musia byť odvodené z úvah týkajúcich sa:

 ochrany okolitého prostredia (najmä podzemných a povrchových vôd),

 ochrany systémov ochrany životného prostredia (napr. izolačné vrstvy a systémy úprav priesakových vôd),

 ochrana žiadúcich procesov stabilizácie odpadu na skládke,

 ochrana pre prípad ohrozenia zdravia ľudí.

Príklady kritérií vychádzajúcich z vlastností odpadu:

 požiadavka poznať celkové zloženie odpadu,

 obmedzenie množstva organických látok v odpade,

 požiadavky alebo obmedzenia týkajúce sa biologickej rozložiteľnosti organických zložiek odpadu,

 obmedzenia týkajúce sa množstva konkrétnych potenciálne škodlivých/nebezpečných zložiek (vo vzťahu k uvedeným ochranným kritériám),

 obmedzenia týkajúce sa potenciálnej a očakávanej vylúhovateľnosti konkrétnych, potenciálne škodlivých/nebezpečných zložiek (vo vzťahu k uvedeným ochranným kritériám),

 ekotoxikologické vlastnosti odpadu a priesakovej vody z odpadu.

Vo všeobecnosti musia byť kritériá založené na vlastnostiach odpadu veľmi presné pokiaľ ide o skládky inertného odpadu a môžu byť menej presné v prípade skládok odpadu, ktorý nie je nebezpečný, a ešte menej presné pre skládky nebezpečného odpadu, lebo posledné dve kategórie skládok predstavujú najvyššiu úroveň ochrany životného prostredia.

3.   Všeobecné postupy pre testovanie a prijímanie odpadu

Všeobecná charakterizácia a testovanie odpadu musia mať nasledujúcu trojúrovňovú postupnosť:

1. úroveň

:

Základná charakterizácia.P predstavuje stanovenie krátkodobých a dlhodobých priesakových vlastností a charakteristických vlastností odpadu na základe štandardizovaných metód pre robenie analýz a testovanie vlastností.

2. úroveň

:

Testovanie zhody.Predstavuje pravidelné testovanie prostredníctvom štandardizovaných metód pre robenie analýz a testovanie chovania odpadu s cieľom zistiť, či odpad spĺňa podmienky stanovené v povolení a/alebo špecifické referenčné kritériá. Testy majú byť zamerané na kľúčové premenné a správanie identifikované základnou charakterizáciou.

3. úroveň

:

Overenie na mieste.Pozostáva z okamžitých kontrolných metód, ktoré majú potvrdiť, či ide o ten istý odpad, ktorý bol podrobený testovaniu zhody a ktorý je popísaný v sprievodnej dokumentácii. Môže pozostávať z jednoduchej vizuálnej kontroly nákladu odpadu pred a po jeho vyložení na skládku.

Ak má byť určitý druh odpadu zaradený na referenčný zoznam, musí byť najprv charakterizovaný na 1. úrovni a musí spĺňať príslušné kritéria. Aby určitý druh odpadu mohol zostať na zozname pre určité skládky, musí byť pravidelne testovaný (napr. raz ročne) na 2. úrovni a musí spĺňať príslušné kritéria. Každý náklad odpadu prechádzajúci bránou skládky musí byť podrobený kontrole uvedenej v 3. úrovni.

Pre určité druhy odpadov môže byť povolená dočasná alebo trvalá výnimka z testovania na 1. úrovni. Môže to byť v prípadoch, kde nie je možné vykonať testovanie, absencie vhodných skúšobných postupov a akceptačných kritérií alebo vhodných právnych predpisov.

4.   Pokyny pre predbežné postupy akceptácie odpadov

Kým nebude táto príloha úplne dokončená, je povinné len testovanie 3. úrovne a 1. úroveň a 2. úroveň sa budú používať len v takom rozsahu, v akom je to možné. V tomto predbežnom štádiu musí byť odpad, ktorý má byť prijatý na skládku určitej kategórie, buď zaradený na vymedzujúcom národnom zozname alebo na zozname pre určitú skládku príslušnej kategórie, alebo spĺňať kritériá podobné kritériám, ktoré platia pre zaradenie odpadu na zoznam.

Nasledujúce všeobecné pokyny sa môžu použiť pre stanovenie predbežných akceptačných kritérií pre tri hlavné kategórie skládok alebo zodpovedajúce zoznamy.

Skládky inertného odpadu : na zoznam môže byť zaradený len inertný odpad, ako je definovaný v článku 2 e).

Skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný : aby tento odpad mohol byť zaradený na zoznam, nesmie sa naň vzťahovať smernica 91/689/EHS.

Skládky nebezpečného odpadu : predbežný zoznam pre skládky nebezpečného odpadu by mal obsahovať len tie druhy odpadov, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/689/EHS. Tieto odpady by však nemali byť zaradené na zoznam bez predchádzajúcej úpravy, ak vykazujú také celkové obsahy nebezpečných látok alebo takú vylúhovateľnosť potenciálne nebezpečných zložiek, ktoré sú dosť vysoké na to, aby predstavovali krátkodobé nebezpečenstvo pri práci alebo pre životné prostredie alebo bránia dostatočnej stabilizácii odpadu po dobu plánovanej životnosti skládky.

▼M4 —————

▼M3

6.   Osobitné požiadavky na kovovú ortuť

Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:

A. Zloženie ortuti

Kovová ortuť spĺňa tieto špecifikácie:

 obsah ortuti vyšší než 99,9 hmotnostného percenta,

 bez obsahu nečistôt, ktoré môžu spôsobiť koróziu uhlíkovej alebo nehrdzavejúcej ocele (napr. roztok kyseliny dusičnej, roztoky chloridových solí).

B. Uzavretie v ochranných nádobách

Kontajnery používané na uskladnenie kovovej ortuti sú odolné proti korózii a nárazom. Nemajú zvary. Kontajnery spĺňajú najmä tieto špecifikácie:

 materiál kontajnera: uhlíková oceľ (aspoň ASTM A36) alebo nehrdzavejúca oceľ (AISI 304, 316L),

 kontajnery sú plynotesné a kvapalinotesné,

 vonkajší plášť kontajnera je odolný voči daným podmienkam uskladnenia,

 konštrukčný typ kontajnera musí úspešne prejsť skúškou pádom a skúškou tesnosti podľa kapitol 6.1.5.3 a 6.1.5.4 Odporúčaní OSN pre dopravu nebezpečného tovaru Príručky skúšok a kritérií.

Maximálna miera naplnenia kontajnera je 80 objemových percent, aby bol k dispozícii dostatočne voľný priestor, čím sa zaistí, že v dôsledku rozpínania kvapaliny spôsobeného vysokou teplotou nedôjde k úniku ortuti ani trvalému poškodeniu kontajnera.

C. Postupy prijímania

Na skládku možno prijať iba kontajnery, ktorým bolo vydané potvrdenie o splnení požiadaviek podľa tohto bodu.

Postupy prijímania spĺňajú tieto požiadavky:

 prijme sa iba kovová ortuť, ktorá spĺňa uvedené minimálne kritériá prijímania,

 kontajnery sa pred uložením vizuálne skontrolujú. Poškodené, netesniace alebo skorodované kontajnery sa neprijmú,

 kontajnery sú označené trvalou značkou (vyrazenou do kovu), ktorá obsahuje identifikačné číslo kontajnera, konštrukčný materiál, hmotnosť v prázdnom stave, referenciu výrobcu a dátum výroby,

 kontajnery sú označené štítkom, ktorý je na kontajner trvalo pripevnený a obsahuje identifikačné číslo potvrdenia.

D. Potvrdenie

Potvrdenie uvedené v časti C obsahuje tieto informácie:

 meno a adresu pôvodcu odpadu,

 meno a adresu osoby zodpovednej za plnenie,

 miesto a dátum plnenia,

 množstvo ortuti,

 čistotu ortuti a v prípade potreby opis nečistôt vrátane správy o rozbore,

 potvrdenie, že kontajnery sa používajú výlučne na prepravu/uskladnenie ortuti,

 identifikačné čísla kontajnerov,

 akékoľvek osobitné poznámky.

Potvrdenia vydáva pôvodca odpadu alebo v prípade, že to nie je možné, osoba, ktorá je zodpovedná za zaobchádzanie s odpadom.

▼B
PRÍLOHA III

KONTROLNÉ A MONITOROVACIE POSTUPY V PREVÁDZKOVEJ ETAPE A V ETAPE STAROSTLIVOSTI O SKLÁDKU PO UKONČENÍ JEJ PREVÁDZKY

1.   Úvod

Účelom tejto prílohy je ustanoviť minimálne postupy pre monitorovanie, ktoré sa má vykonávať s cieľom kontroly:

 či odpad, ktorý bol prijatý na skládku, spĺňa kritéria stanovené pre príslušnú kategóriu skládky,

 či procesy na skládke prebiehajú tak, ako sa očakávalo,

 či systémy na ochranu životného prostredia fungujú tak, ako sa plánovalo,

 či sú splnené podmienky stanovené pre príslušnú skládku v povolení.

2.   Meteorologické údaje

▼M4 —————

▼B

Ak by sa členské štáty rozhodli, že vodná bilancia je účinným nástrojom pre hodnotenie toho, či sa v priestoroch skládke zhromažďujú priesakové vody alebo, či voda zo skládky presakuje do podzemných vôd resp. do pôdy, odporúča sa, aby sa z monitorovania na skládke a na najbližšej meteorologickej stanici zbierali nasledujúce údaje, ak ich vyžaduje príslušný orgán v súlade s článkom 13 c) tejto smernice: 

Prevádzková etapa

Etapa starostlivosti o skládku po skončení prevádzky

1.1. Objem zrážok

denne

denne, pripočítané k mesačným údajom

1.2. Teplota (min., max, o 14.00 hod. SEČ)

denne

mesačný priemer

1.3. Smer a sila prevládajúceho vetra

denne

nepovinné

1.4. Vyparovanie ((lyzimeter/priesakomer) (1)

denne

denne, pripočítané k mesačným údajom

1.5. Vlhkosť vzduchu (14.00 hod. SEĆ)

denne

mesačný priemer

(1)   Alebo prostredníctvom iných vhodných metód.

3.   Emisné údaje: kontrola vôd, priesakových vôd a plynov

Ak sú na skládke priesakové a povrchové vody, ich vzorky sa musia odoberať na reprezentatívnych miestach. Odber a meranie priesakových vôd (objem a zloženie) sa musí vykonávať samostatne na každom mieste, z ktorého sa priesakové vody vypúšťajú zo skládky. Odkaz: všeobecné pokyny pre technológie odberu vzoriek, ISO 5667-2 (1191).

Monitorovanie povrchových vôd, ak sa nachádzajú v blízkosti skládky, sa vykonáva v minimálne dvoch bodoch, v jednom proti prúdu od skládky a v jednom po prúde od skládky.

Monitorovanie plynov musí byť reprezentatívne pre každú časť skládky. Frekvencia odberu vzoriek a analýz je uvedená v nasledujúcej tabuľke. Pri monitorovaní sa má odobrať jedna vzorka priesakových vôd a povrchových vôd na skládke, predstavujúca priemerné zloženie.

Frekvenciu odberu vzoriek je možné prispôsobiť na základe morfológie odpadov ukladaných na skládku (odpad navŕšený na kopu, odpad ukladaný do zeme, atď.). Musí to byť špecifikované aj v povolení. 

Prevádzková etapa

Etapa starostlivosti o skládku po skončení prevádzky (3)

2.1. Objem priesakových vôd

mesačne (1) (3)

každých šesť mesiacov

2.2. Zloženie priesakových vôd (2)

štvrťročne (3)

každých šesť mesiacov

2.3. Objem a zloženie povrchových vôd (7)

štvrťročne (3)

každých šesť mesiacov

2.4. Potenciálne emisie plynov a tlak vzduchu (4)(CH4, CO2, O2, H2S, H2 atď.)

mesačne (3) (5)

každých šesť mesiacov (6)

(1)   Frekvencia odoberania vzoriek sa môže prispôsobiť na základe morfológie odpadu uloženého na skládke (uložený na kope, v zemi, atď.) Musí to byť špecifikované v povolení.

(2)   Ukazovatele, ktoré sa majú merať a látky, ktoré sa majú analyzovať, závisia od zloženia uloženého odpadu; musia byť ustanovené v povolení a musia odrážať priesakové charakteristiky odpadu.

(3)   Ak vyhodnotenie údajov naznačuje, že dlhšie intervaly sú rovnako efektívne, je možné ich upraviť. Vodivosť u priesakových vôd sa však musí merať aspoň raz ročne.

(4)   Tieto merania sa vzťahujú hlavne na obsah organických látok v odpade.

(5)   CH4, CO2, O2 pravidelne, ostatné plyny podľa potreby, podľa zloženia uloženého odpadu tak, aby odrážali jeho priesakové charakteristiky.

(6)   Pravidelne sa musí kontrolovať účinnosť systému na odvádzanie plynov.

(7)   Na základe charakteristických vlastností skládky môže príslušný orgán rozhodnúť o tom, že tieto merania nie sú povinné a oznámi to spôsobom ustanoveným v článku 15 smernice.

2.1. a 2.2. platia len vtedy, ak sa na skládke zachytávajú priesakové vody z odpadu (pozri bod 2) prílohy I)

4.   Ochrana podzemných vôd

A.   Odber vzoriek

Meranie sa má vykonávať minimálne v jednom meracom bode v prítokovej oblasti podzemných vôd a v dvoch bodoch v odtokovej oblasti podzemných vôd tak, aby poskytovalo informácie o tom, či by podzemné vody mohli byť ukladanými odpadmi ovplyvnené. Tento počet sa môže zvýšiť na základe zvláštneho hydrogeologického prieskumu, ako aj v prípade potreby včasnej identifikácie náhodného presakovania vôd zo skládky do podzemných vôd.

Pred začatím prevádzky sa musí urobiť odber vzoriek minimálne na troch miestach, aby bolo možné stanoviť referenčné hodnoty pre ďalšie testovanie. Odkazi: Odber vzoriek podzemných vôd, ISO 5667, časť 11, 1993.

B.   Monitorovanie

Ukazovatele, ktoré sa majú vo vzorkách analyzovať, musia byť odvodené od očakávaného zloženia priesakových vôd a kvality podzemných vôd v danej oblasti. Pri výbere ukazovateľov analýz je potrebné brať do úvahy pohyb v oblasti pozemných vôd. Medzi ukazovatele by mohli byť zaradené aj indikátory, ktoré by zabezpečili včasné zistenie akejkoľvek zmeny kvality vôd ( 8 ). 

Prevádzková etapa

Etapa starostlivosti o skládku po skončení prevádzky

Hladina podzemnej vody

každých šesť mesiacov (1)

každých šesť mesiacov (1)

Zloženie podzemnej vody

pre každú skládku individuálne (2) (3)

pre každú skládku individuálne (2) (3)

(1)   Ak sa hladina podzemnej vody mení, frekvencia meraní sa musí zvýšiť.

(2)   Frekvencia musí vychádzať z možnosti vykonania nápravných činností medzi dvoma odbermi vzoriek pri dosiahnutí kritickej úrovne, tzn. frekvencia sa musí určiť na základe poznatkov o rýchlosti toku podzemnej vody a jej vyhodnotenia.

(3)   Pri dosiahnutí kritickej úrovne (pozri C) je potrebná verifikácia opakovaním odberu vzoriek. Ak sa kritická hladina potvrdí, má sa realizovať havarijný plán (uvedený v povolení).

C.   Kritické úrovne

V prípade podzemných vôd sa považuje, že došlo k výskytu závažných nepriaznivých účinkov na životné prostredie, ako sú uvedené v článkoch 12 a 13 tejto smernice, ak analýza vzorky podzemnej vody ukáže, že došlo k významnej zmene kvality vody. Kritická hodnota sa musí stanoviť tak, že bude zohľadňovať špecifické hydrogeologické útvary v mieste skládky a kvalitu podzemnej vody. Vždy keď je to možné, musí byť kritická hodnota uvedená aj v povolení.

Pozorovania sa musia vyhodnocovať za pomoci kontrolných diagramov a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu. Kontrolné úrovne musia byť určené na základe miestnych odchýlok v kvalite podzemnej vody.

5.   Topografia miesta: údaje o území, na ktorom sa nachádza skládka 

Prevádzková etapa

Etapa starostlivosti o skládku po skončení prevádzky

5.1. Štruktúra a zloženie skládky (1)ročne

ročne

 

5.2. Usadzovacie vlastnosti úrovne skládky

ročný údaj

ročné odčítavanie

(1)   Údaje pre plán stavu príslušnej skládky: plocha, na ktorej je uložený odpad, objem a zloženie odpadu, spôsoby ukladania odpadu, dátum a doba uloženia odpadu, výpočet voľnej kapacity, ktorá je ešte na skládke k dispozícii.

▼M3

6.   Osobitné požiadavky na kovovú ortuť

Na účely dočasného uskladnenia kovovej ortuti na obdobie dlhšie ako jeden rok sa uplatňujú tieto požiadavky:

A. Požiadavky na monitorovanie, kontrolu a núdzové situácie

Úložisko je vybavené systémom nepretržitého monitorovania výparov ortuti s citlivosťou aspoň 0,02 mg ortuti/m3. Senzory sa umiestnia na úrovni zeme a vo výške hlavy. Obsahujú systém varovania svetelným a zvukovým signálom. Údržba systému prebieha každoročne.

Úložisko a kontajnery aspoň raz za mesiac vizuálne kontroluje oprávnená osoba. V prípade zistenia únikov musí prevádzkovateľ okamžite podniknúť všetky potrebné kroky, aby sa predišlo akýmkoľvek emisiám ortuti do životného prostredia a aby sa obnovila bezpečnosť uskladnenia ortuti. Každý únik sa považuje za udalosť s významným nepriaznivým vplyvom na životné prostredie v zmysle článku 12 písm. b).

Úložisko musí mať k dispozícii núdzové plány a primerané ochranné vybavenie vhodné na zaobchádzanie s kovovou ortuťou.

B. Vedenie záznamov

Všetky dokumenty, ktoré obsahujú informácie uvedené v prílohe II bode 6 a v časti A tohto bodu, vrátane potvrdení vystavených pre kontajner, ako aj záznamy o vyskladnení a odoslaní kovovej ortuti po jej dočasnom uskladnení a o mieste určenia a plánovanom spracovaní sa vedú ešte aspoň tri roky po ukončení skladovania.

▼M4
PRÍLOHA IV

VYKONÁVACÍ PLÁN, KTORÝ SA MÁ PREDLOŽIŤ PODĽA ČLÁNKU 5 ODS. 6

Vykonávací plán, ktorý sa má predložiť podľa článku 5 ods. 6, obsahuje:

1. Posúdenie minulých, súčasných a plánovaných mier recyklácie, skládkovania a iného spracovania komunálneho odpadu a prúdov, z ktorých sa skladá;

2. posúdenie vykonávania programov odpadového hospodárstva a programov predchádzania vzniku odpadu zavedených podľa článkov 28 a 29 smernice 2008/98/ES;

3. dôvody, pre ktoré sa členský štát domnieva, že by nemusel byť schopný dosiahnuť príslušný cieľ stanovený v článku 5 ods. 5 v stanovenej lehote a posúdenie predĺženia lehoty potrebnej na dosiahnutie tohto cieľa;

4. opatrenia potrebné na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 5 ods. 8 tejto smernice, ktoré sa uplatňujú na členský štát počas predĺženia lehoty vrátane vhodných hospodárskych nástrojov a iných opatrení na stimulovanie uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva stanovenej v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES a jej prílohy IVa;

5. harmonogram vykonávania opatrení uvedených v bode 4, určenie orgánu zodpovedného za ich vykonávanie a hodnotenie ich individuálneho prínosu k dosiahnutiu cieľov uplatniteľných v prípade predĺženia lehoty;

6. informácie o financovaní odpadového hospodárstva v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“;

7. opatrenia na zlepšenie kvality údajov s cieľom lepšie plánovať a monitorovať výkonnosť odpadového hospodárstva.( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

( 2 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2006 o preprave odpadu (Ú. v. EÚ L 190, 12.7.2006, s. 1).

( 3 ) Ú. v. ES L 175, 5.7.1985, s. 40. Smernica zmenená a doplnená smernicou 97/11/ES (Ú. v. ES L 73, 14.3.1997, s. 5.).

( 4 ) Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 56

( 5 ) Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 120/97 (Ú. v. ES L 22, 24.1.1997, s. 14).

( 6 ) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

( 7 ) Ú. v. ES L 20, 26.1.1980, s. 43. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

( 8 ) Odporúčané ukazovatele: pH, celkový obsah organického uhlíka, fenoly, ťažké kovy, fluorid, AS, ropa/uhľovodíky.

Top