EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0829(01)

Oznámenie v nadväznosti na rozsudok zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14 a rozsudok z 28. marca 2019 vo veci C–144/18 P so zreteľom na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 307/2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 875/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

C/2019/6179

Ú. v. EÚ C 291, 29.8.2019, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 291/3


Oznámenie v nadväznosti na rozsudok zo 14. decembra 2017 vo veci T-460/14 a rozsudok z 28. marca 2019 vo veci C–144/18 P so zreteľom na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 307/2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 875/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku

(2019/C 291/03)

Rozsudok

Všeobecný súd Európskej únie (ďalej len „Všeobecný súd“) vo svojom rozsudku zo 14. decembra 2017 vo veci T–460/14 AETMD/Rada (ďalej len „rozsudok Všeobecného súdu“) zrušil vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 307/2014 z 24. marca 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 875/2013, ktorým sa na základe priebežného revízneho prešetrovania ukladá podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku (1) (ďalej len „predmetné nariadenie“). Súdny dvor Európskej únie (ďalej len „Súdny dvor“) zamietol vo svojom rozsudku z 28. marca 2019 vo veci C–144/18 P odvolanie, ktoré podala spoločnosť River Kwai International Food Industry Co. Ltd (ďalej len „RK“), ako nedôvodné a potvrdil rozsudok Všeobecného súdu.

Súdny dvor potvrdil zistenie Všeobecného súdu, že procesné práva Európskeho združenia spracovateľov kukurice cukrovej (Association européenne des transformateurs de maïs doux – ďalej len „AETMD“) boli porušené zamietnutím jeho žiadosti o sprístupnenie informácií týkajúcich sa možnosti nesprávneho rozdelenia nákladov medzi spoločnosťou RK a jej prepojeným subjektom Agrifresh Co., Ltd. (ďalej len „AgriFresh“); rozdelenie nákladov je jednou z možných príčin zníženia výrobných nákladov, ako uvádza spoločnosť RK na podporu svojej žiadosti o priebežné revízne prešetrovanie. Všeobecný súd rozhodol, že v tejto súvislosti počas administratívneho postupu združenie AETMD nedostalo informácie, ktoré by mu umožnili účinne oznámiť svoje stanovisko.

Dôsledky

V súlade s článkom 266 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia inštitúcie Únie prijať nevyhnutné opatrenia, aby vyhoveli rozsudkom Všeobecného súdu. Uznáva sa, že v prípadoch, keď konania pozostávajú z niekoľkých administratívnych krokov, sa zrušením jedného z týchto krokov neruší celé konanie. Antidumpingové prešetrovanie je príkladom takéhoto konania, ktoré tvorí viac krokov.

V súlade s judikatúrou Súdneho dvora pri vykonávaní potrebných krokov s cieľom vyhovieť rozsudku, ktorým sa ruší akt, a vykonať ho, môže byť postup na nahradenie zrušeného aktu obnovený v konkrétnom štádiu, v ktorom k nezákonnosti došlo (2).

V súlade s tým a s cieľom vyhovieť rozsudku má Komisia možnosť dosiahnuť nápravu tých aspektov konania, ktoré viedli k zrušeniu, zatiaľ čo tie časti, ktoré nie sú rozsudkom dotknuté, sa ponechajú nezmenené (3).

K zrušeniu predmetného nariadenia došlo v dôsledku nedodržania práva na obhajobu pri jednom kroku správneho konania, z ktorého vychádza predmetné nariadenie. Išlo o to, že združeniu AETMD neboli sprístupnené určité informácie týkajúce sa vplyvu reštrukturalizácie spoločnosti RK, ktorá mohla ovplyvniť posúdenie trvalého charakteru zmien okolností, z ktorých sa vychádzalo, a výpočet dumpingového rozpätia.

Preto by sa opätovným začatím prešetrovania mala preskúmať možnosť nesprávneho rozdelenia nákladov medzi spoločnosťou RK a subjektom AgriFresh, ktoré uviedlo združenie AETMD počas administratívneho postupu a ktoré predstavuje – popri racionalizácii činnosti RK – jednu z možných príčin zníženia výrobných nákladov.

Zistenia, ku ktorým sa dospelo v predmetnom nariadení a ktoré neboli napadnuté alebo ktoré napadnuté boli, ale Všeobecný súd a Súdny dvor ich napadnutie zamietol alebo neskúmal, a preto neviedli k zrušeniu predmetného nariadenia, zostávajú v platnosti.

Postup opätovného začatia konania

Komisia sa preto rozhodla opätovne začať antidumpingové prešetrovanie týkajúce sa dovozu určitej pripravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku, ktoré viedlo k prijatiu nariadenia (EÚ) č. 307/2014, v rozsahu, v akom sa týka spoločnosti RK, a obnovuje ho v konkrétnom štádiu, v ktorom k nezrovnalosti došlo.

Toto opätovné začatie konania je rozsahom obmedzené na vykonanie rozsudkov Všeobecného súdu a Súdneho dvora. Opätovné začatie konania nemá vplyv na ďalšie prešetrovania. Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 875/2013 z 2. septembra 2013, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti ukladá podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 konečné antidumpingové clo na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku (4) a akékoľvek iné nariadenie, ktoré ho nahrádza na základe prebiehajúceho revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti (5), je preto vo vzťahu k spoločnosti RK stále platné.

Zainteresované strany sú o tomto opätovnom začatí konania informované prostredníctvom uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Písomné podania

Komisia s cieľom získať informácie, ktoré považuje za potrebné na účely svojho prešetrovania, zašle spoločnostiam RK a AgriFresh a ich prepojeným spoločnostiam dotazník. Uvedené spoločnosti musia vyplnený dotazník predložiť do 37 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Všetky zainteresované strany, a predovšetkým spoločnosti RK a AgriFresh a ich prepojené spoločnosti, ako aj združenie AETMD sa vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy vo veciach týkajúcich sa opätovného začatia prešetrovania. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 20 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, pokiaľ nie je stanovené inak.

Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

Všetky zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa opätovného začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii s danými stranami.

Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania vrátane informácií požadovaných v tomto oznámení, vyplnených dotazníkov a korešpondencie, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (6). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036 (7) (ďalej len „základné nariadenie“) predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn musí byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI); výnimku tvoria rozsiahle odpovede, ktoré sa predkladajú osobne alebo sa zasielajú doporučene na nosičoch CD-ROM alebo DVD. Použitím platformy TRON.tdi alebo e-mailu zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi a e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Platforma TRON.tdi:

https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi

E-mailové adresy:

TRADE-R567-SWEETCORN-INTERIM@ec.europa.eu

Nespolupráca

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

Úradník pre vypočutie

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutia a pôsobiť ako sprostredkovateľ medzi zainteresovanou stranou, resp. stranami a útvarmi Komisie v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu. Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (8).

Oznámenie o ochrane údajov, ktorým sa informujú všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm

Informácia pre colné orgány

Antidumpingové clá na dovoz kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna, pripravenej alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej, nemrazenej, v súčasnosti patriacej pod číselný znak KN ex 2001 90 30 (kód TARIC 2001903010) a kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna pripravenej alebo konzervovanej inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazenej, inej ako výrobky položky 2006, v súčasnosti patriacej pod číselný znak KN ex 2005 80 00 (kód TARIC 2005800010), s pôvodom v Thajsku, vyrobenej spoločnosťou River Kwai International Food Industry Co. Ltd (doplnkový kód TARIC A791), sa od 28. marca 2019 až do ukončenia tohto opätovného začatia prešetrovania vyberajú na úrovni antidumpingových ciel uložených vykonávacím nariadením (EÚ) č. 875/2013, t. j. 12,8 %, alebo ktorýmkoľvek iným nariadením, ktoré ho nahradí (9).

Úroveň ciel, ktorá sa stanoví v dôsledku opätovného otvorenia prešetrovania, sa môže líšiť od úrovne ciel vybraných vnútroštátnymi colnými orgánmi k 28. marcu 2014. Komisia môže rozhodnúť, že colné orgány poverí, aby vybrali antidumpingové clá na dovoz kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna, pripravenej alebo konzervovanej v octe alebo kyseline octovej, nemrazenej, v súčasnosti patriacej pod číselný znak KN ex 2001 90 30 (kód TARIC 2001903010) a kukurice cukrovej (Zea mays var. saccharata) v podobe zrna pripravenej alebo konzervovanej inak ako v octe alebo kyseline octovej, nemrazenej, inej ako výrobky položky 2006, v súčasnosti patriacej pod číselný znak KN ex 2005 80 00 (kód TARIC 2005800010), s pôvodom v Thajsku, vyrobenej spoločnosťou River Kwai International Food Industry Co. Ltd (doplnkový kód TARIC A791) v sadzbe stanovenej výsledkom opätovného začatia prešetrovania.

Poskytnutie informácií

Dotknutý vyvážajúci výrobca a výrobné odvetvie Únie budú následne informovaní o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých Komisia plánuje vykonať rozsudok, a dostanú príležitosť na vyjadrenie.


(1)  Ú. v. EÚ L 91, 27.3.2014, s. 1.

(2)  Rozsudok Súdneho dvora z 3. októbra 2000, Industrie des poudres sphériques/Rada, C-458/98 P, EU:C:2000:531, body 80 až 85, ako aj rozsudky Súdneho dvora z 28. januára 2016, CM Eurologistik, C-283/14 a C-284/14, EU:C:2016:57, body 48 až 55.

(3)  Rozsudok Súdneho dvora zo 14. júna 2016, Komisia/McBride, vec C-361/14 P, EU:C:2016:434, bod 56, pozri aj v oblasti dumpingu rozsudok Súdneho dvora z 3. októbra 2000, Industrie des poudres sphériques/Rada, vec C-458/98 P EU:C:2000:531, bod 84.

(4)  Ú. v. EÚ L 244, 13.9.2013, s. 1.

(5)  Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku (Ú. v. EÚ C 322, 12.9.2018, s. 4).

(6)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21), a článkom 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

(9)  Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania pred uplynutím platnosti antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitej upravenej alebo konzervovanej kukurice cukrovej v podobe zrna s pôvodom v Thajsku (Ú. v. EÚ C 322, 12.9.2018, s. 4).


Top