EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0816(05)

Zoznam špecifických záväzkov EÚ pripojený ku Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS)

Ú. v. EÚ C 278, 16.8.2019, p. 1–215 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 278/1


Zoznam špecifických záväzkov EÚ pripojený ku Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS)

2019/C 278/01

Európska únia oznámila 7. marca 2019 Svetovej obchodnej organizácii, že 15. marca 2019 nadobúda účinnosť jej konsolidovaný zoznam záväzkov pripojený ku Všeobecnej dohode o obchode so službami (GATS) v súlade s článkom XX GATS.

ÚVODNÁ POZNÁMKA

1.

Špecifické záväzky v tomto zozname platia len pre územia, na ktorých sa uplatňujú Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, a za podmienok ustanovených v týchto zmluvách. Tieto záväzky platia len pre vzťahy medzi Spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a štátmi, ktoré nie sú členmi Spoločenstva na strane druhej. Nijako nezasahujú do práv a povinností členských štátov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Spoločenstva.

2.

Na označenie členských štátov sa používajú tieto skratky:

AT

Rakúsko

BE

Belgicko

CY

Cyprus

CZ

Česká republika

DE

Nemecko

DK

Dánsko

EE

Estónsko

EL

Grécko

ES

Španielsko

FI

Fínsko

FR

Francúzsko

HU

Maďarsko

IE

Írsko

IT

Taliansko

LT

Litva

LU

Luxembursko

LV

Lotyšsko

MT

Malta

NL

Holandsko

PL

Poľsko

PT

Portugalsko

SE

Švédsko

SI

Slovinsko

SK

Slovenská republika

UK

Spojené kráľovstvo

3.

Práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z GATS, vrátane zoznamu záväzkov, nemajú automatickú platnosť, a teda neudeľujú žiadne práva priamo jednotlivým fyzickým osobám alebo právnickým osobám.

4.

K tomuto zoznamu je pripojený slovník pojmov, ktoré používajú jednotlivé členské štáty.

EURÓPSKE SPOLOČENSTVÁ A ICH ČLENSKÉ ŠTÁTY – KONSOLIDOVANÝ ZOZNAM ŠPECIFICKÝCH ZÁVÄZKOV

Režimy poskytovania:

(1)

Cezhranične

(2)

Spotreba v zahraničí

(3)

Komerčná prítomnosť

(4)

Prítomnosť fyzických osôb

Sektor alebo podsektor

Obmedzenia v prístupe na trh

Obmedzenia pri národnom zaobchádzaní

Ďalšie záväzky

I.   HORIZONTÁLNE ZÁVÄZKY

VŠETKY SEKTORY ZAHRNUTÉ DO TOHTO ZOZNAMU

 

 

 

 

Podniky verejných služieb

3)

Všetky členské štáty ES: Služby, ktoré sa považujú za verejné služby na štátnej alebo miestnej úrovni, môžu podliehať štátnym monopolom alebo výhradným právam udeleným súkromným prevádzkovateľom (1).

 

 

 

Právnické osoby

3)

Všetky členské štáty okrem FI, HU, PL a SE: Žiadne

FI: Aspoň jedna polovica riadnych a zastupujúcich členov dozornej rady musia byť občania Fínska s trvalým bydliskom vo Fínsku. Výkonný riaditeľ spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť fínsky občan s trvalým bydliskom vo Fínsku. Spoločnostiam je však možné udeliť výnimku. Tieto obmedzenia neplatia pre telekomunikačné služby.

HU: Komerčná prítomnosť by mala mať formu spoločnosti s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti alebo obchodného zastúpenia. Počiatočný vstup v podobe pobočky nie je dovolený.

Právnické osoby

a)     Obmedzenia pre pobočky, agentúry a zastúpenia

3)

Všetky členské štáty ES: zaobchádzanie s dcérskymi spoločnosťami (spoločností z tretích krajín), ktoré boli založené v súlade s právnymi predpismi členského štátu a ktoré majú svoje sídlo, ústredie alebo hlavné miesto podnikania na území Spoločenstva, sa nevzťahuje na pobočky alebo agentúry, ktoré založí v členskom štáte spoločnosť z tretej krajiny. To však nebráni členskému štátu rozšíriť takéto zaobchádzanie na pobočky alebo agentúry, ktoré založí spoločnosť alebo firma z tretej krajiny, s prihliadnutím na ich pôsobenie na území prvého členského štátu, pokiaľ takéto rozšírenie výslovne nezakazujú právne predpisy Spoločenstva (2).

 

 

PL: Organizácia zahraničných poskytovateľov služieb môže mať len formu spoločnosti s ručením obmedzeným alebo akciovej spoločnosti. Tá istá právna forma sa vyžaduje v prípade spoločného podniku poľských a zahraničných spoločností. Neviazané pre pobočky a zastupiteľské úrady.

SE: Zahraničná spoločnosť (ktorá vo Švédsku nezaložila právny subjekt) vykonáva svoje obchodné operácie prostredníctvom pobočky založenej vo Švédsku so samostatným vedením a osobitnými účtami. Stavebné projekty s trvaním kratším ako jeden rok sú oslobodené od požiadavky založiť pobočku alebo menovať tuzemského zástupcu.

b)     Obmedzenia pre dcérske spoločnosti

3)

Všetky členské štáty: Menej výhodné zaobchádzanie s dcérskymi spoločnosťami (spoločností z tretích krajín) založenými v súlade s právnymi predpismi členského štátu, ktoré majú na území Spoločenstva len sídlo, pokiaľ nie je možné preukázať ich skutočnú a trvalú väzbu na hospodárstvo jedného z členských štátov. (3)

c)     Ďalšie obmedzenia oproti uvedeným v bodoch a) a b)

3)

Všetky členské štáty okrem FI, SE, SI, SK: Žiadne

FI: Cudzinec, ktorý obchoduje ako súkromný podnikateľ alebo ako partner vo fínskej komanditnej alebo verejnej obchodnej spoločnosti, potrebuje živnostenské oprávnenie a musí mať trvalé bydlisko vo Fínsku. Ak zahraničná organizácia chce podnikať alebo obchodovať prostredníctvom vytvorenia pobočky vo Fínsku, vyžaduje sa živnostenské oprávnenie. Od zahraničnej organizácie alebo súkromnej osoby, ktorá nie je občanom Fínska, sa na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným vyžaduje povolenie. Tieto obmedzenia neplatia pre telekomunikačné služby.

 

 

 

SE: Spoločnosť s ručením obmedzeným (akciovú spoločnosť) môže založiť jeden alebo niekoľko zakladateľov. Zakladateľ má trvalý pobyt vo Švédsku alebo je to švédska právnická osoba. Osobná spoločnosť môže byť zakladateľom len vtedy, keď každý partner má trvalý pobyt vo Švédsku. (4). Podobné podmienky platia pre založenie všetkých ostatných typov právnických subjektov. Výkonný riaditeľ a najmenej 50 percent členov dozornej rady má trvalý pobyt vo Švédsku (5).

Výkonný riaditeľ pobočky má bydlisko vo Švédsku (6). Cudzinci alebo švédski občania, ktorí nemajú trvalý pobyt vo Švédsku, a ktorí chcú vykonávať obchodné činnosti vo Švédsku, ustanovia a zaregistrujú u miestneho orgánu zástupcu s trvalým pobytom, zodpovedného za tieto činnosti.

SI: Aspoň polovicu riadnych členov dozornej rady musia tvoriť štátni príslušníci Slovinskej republiky. Výkonný riaditeľ spoločnosti s ručením obmedzeným alebo aspoň splnomocnený zástupca musí byť slovinský štátny príslušník. Neslovinský štátny príslušník, ktorý je riaditeľom pobočky založenej v Slovinskej republike zahraničnou právnickou osobou, musí mať trvalý pobyt v Slovinskej republike.

Zakladanie pobočiek zahraničnými spoločnosťami je podmienené registráciou materskej spoločnosti v súdnom registri krajiny pôvodu v trvaní minimálne už jeden rok.

SK: Od zahraničnej fyzickej osoby, ktorej meno sa má zaregistrovať v Obchodnom registri ako meno osoby splnomocnenej konať v mene podnikateľa, sa vyžaduje predloženie povolenia na pobyt v Slovenskej republike.

 

 

 

4)

Všetky členské štáty okrem AT: Žiadne

AT: Výkonní riaditelia pobočiek a právnických osôb musia mať trvalý pobyt v Rakúsku; fyzické osoby zodpovedné v rámci právneho subjektu alebo pobočky za dodržiavanie rakúskeho obchodného zákonníka, musia mať trvalý pobyt v Rakúsku.

Subvencie

3)

Všetky členské štáty okrem HU, PL: oprávnenosť na získanie subvencie z Európskych spoločenstiev alebo členských štátov môže byť obmedzená na právnické osoby zriadené na území niektorého členského štátu alebo v jeho určitej geografickej oblasti. Neviazané pre subvencie do oblasti výskumu a vývoja. Poskytovanie služby alebo jej subvencovanie v rámci verejného sektora nie je v rozpore s týmto záväzkom.

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE a SK: Neviazané pre pobočky založené v členskom štáte spoločnosťou z krajiny, ktorá nie je členom Spoločenstva.

HU, PL: Neviazané

4)

Všetky členské štáty okrem AT, PL: Ak sú tu subvencie poskytované fyzickým osobám, ich dostupnosť môže byť obmedzená na štátnych príslušníkov členských štátov Spoločenstva.

AT, PL: Neviazané

 

 

Investície

3)

Všetky členské štáty okrem CY, ES, FR, HU, FI, IT, MT, PT, PL, SI: Žiadne

CY: Pre účasť každej osoby bez trvalého pobytu v právnom subjekte alebo v osobnej spoločnosti na Cypre sa vyžaduje povolenie centrálnej banky. Zahraničná účasť vo všetkých sektoroch/podsektoroch, zahrnutých do zoznamu záväzkov, je obvykle obmedzená maximálne na 49 percent. Rozhodnutie orgánov o udelení povolenia na zahraničnú účasť vychádza z testovania ekonomickej potrebnosti, pri ktorom sa vo všeobecnosti používajú tieto kritériá:

a)

Poskytovanie služieb, ktoré doposiaľ na Cypre poskytované neboli

b)

Podpora orientácie hospodárstva na vývoz a rozvoj existujúcich a nových trhov

c)

Prínos modernej technológie, know-how a nových metód riadenia

d)

Zlepšenie výrobnej štruktúry hospodárstva alebo kvality existujúcich výrobkov a služieb

e)

Komplementárny dopad na existujúce útvary alebo činnosti

f)

Životaschopnosť navrhovaných projektov

g)

Tvorba nových pracovných miest pre vedcov, zvyšovanie kvality a vyškolenie miestneho personálu

Investície

3)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, LT, MT: Žiadne

CY: Subjekty so zahraničnou účasťou musia vložiť kapitál, ktorý je úmerný ich finančným požiadavkám a subjekty bez trvalého pobytu musia financovať svoj príspevok dovozom cudzej meny.

V prípade, že účasť osôb bez trvalého pobytu presiahne 24 percent, každé ďalšie navýšenie prevádzkového alebo iného kapitálu by malo byť financované z domácich alebo zahraničných zdrojov úmerne k účasti osôb s trvalým pobytom a bez trvalého pobytu na vlastnom kapitále subjektu. V prípade pobočiek zahraničných spoločností musí byť celý kapitál na počiatočné investovanie poskytnutý zo zahraničných zdrojov. Pôžička z miestnych zdrojov je dovolená len po začatí realizácie projektu, na financovanie prevádzkového kapitálu.

HU: Neviazané pre nadobúdanie majetku vo vlastníctve štátu

LT: Investície do organizovania lotérií sú zakázané podľa zákona o zahraničných kapitálových investíciách.

MT: Spoločnosti s účasťou právnických alebo fyzických osôb bez trvalého pobytu musia mať minimálny akciový kapitál 10 000 maltských lír, z ktorých 50 % sa musí splatiť. Percentuálny podiel základného imania, pripadajúceho na osoby bez trvalého pobytu, sa hradí z prostriedkov zo zahraničia.

 

 

Vo výnimočných prípadoch, v ktorých navrhnutá investícia vo veľkej miere spĺňa väčšinu testovacích kritérií ekonomickej potrebnosti, môže sa udeliť povolenie pre zahraničnú účasť presahujúcu 49 percent.

V prípade verejných obchodných spoločností, sa účasť zahraničného subjektu obvykle povoľuje v rozsahu do 30 percent. V spoločných fondoch rozsah prípustného vlastníctva je 40 percent.

Právnické osoby sa musia registrovať v zmysle zákona o spoločnostiach. Ten istý zákon vyžaduje, že zahraničná spoločnosť, ktorá chce založiť sídlo firmy alebo jej kanceláriu na Cypre, musí ju zaregistrovať ako zahraničnú pobočku. Na registráciu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas centrálnej banky v zmysle zákona o devízovej kontrole. Tento súhlas podlieha politike v oblasti zahraničných investícií platnej v danom čase v súvislosti s navrhovanými činnosťami právnickej osoby na Cypre a uvedenými všeobecnými kritériami pre investície.

ES: Investície zahraničných vlád a zahraničných verejných subjektov v Španielsku (u ktorých je tendencia predpokladať okrem ekonomických aj neekonomické záujmy na strane subjektu), a to priamo alebo prostredníctvom spoločností alebo iných subjektov kontrolovaných priamo alebo nepriamo zahraničnými vládami, musia byť vopred povolené španielskou vládou.

FR: Cudzinci nadobúdajúci viac ako 33,33 percent akcií kapitálu alebo hlasovacích práv v existujúcom francúzskom podniku, alebo viac ako 20 percent vo francúzskych spoločnostiach kótovaných na burze podliehajú týmto nariadeniam:

 

 

 

investície (7) pod 50 miliónov FRF do francúzskych podnikov s obratom do 500 miliónov FRF sú povolené po uplynutí 15 dní od predchádzajúceho oznámenia a overenia, že uvedené sumy neboli presiahnuté;

pre iné investície sa po jednom mesiaci od predchádzajúceho oznámenia povolenie udelí automaticky, pokiaľ ministerstvo hospodárstva, za výnimočných okolností, neuplatní svoje právo investíciu odložiť.

Zahraničná účasť v novo privatizovaných spoločnostiach sa môže obmedziť na pohyblivú časť vlastného kapitálu , ktorá sa ponúkne verejnosti a určuje ju francúzska vláda pre každý prípad individuálne.

Ak výkonný riaditeľ nie je držiteľom povolenia na trvalý pobyt je pre etablovanie sa v určitých (8) obchodných, priemyselných alebo remeselných činnostiach potrebné osobitné povolenie.

HU: Neviazané pre nadobúdanie majetku vo vlastníctve štátu.

FI: Nadobúdanie akcií zahraničnými vlastníkmi, ktoré tvoria viac ako jednu tretinu hlasovacích práv veľkej fínskej spoločnosti alebo veľkého podniku (s viac ako 1 000 zamestnancami alebo s obratom nad 1 000 miliónov fínskych mariek), vyžaduje potvrdenie fínskych orgánov; vydanie potvrdenia sa môže zamietnuť len vtedy, ak by bol ohrozený nejaký významný štátny záujem. Tieto obmedzenia neplatia pre telekomunikačné služby.

 

 

 

IT: Výhradné práva sa môžu udeliť alebo ponechať novo privatizovaným spoločnostiam. Hlasovacie práva v novo privatizovaných spoločnostiach sa môžu v niektorých prípadoch obmedziť. Počas piatich rokov sa na získanie veľkého majetkového podielu v spoločnostiach pôsobiacich v oblasti obrany, dopravných služieb, telekomunikácií a energií môže vyžadovať súhlas ministerstva financií.

MT: Podľa podmienok oddielu 17 zákona o devízovej kontrole môžu osoby bez trvalého pobytu na Malte, ktoré chcú poskytovať ľubovoľnú službu prostredníctvom komerčnej prítomnosti na Malte, tak robiť len formou zaregistrovania miestnej spoločnosti s predchádzajúcim súhlasom Maltskej centrálnej banky.

PT: Povolenie (9) sa vyžaduje pre investície spoločností z krajín mimo ES, keď presahujú 20 percent z kapitálu spoločnosti alebo keď investície vedú k účinnej kontrole alebo k posilneniu rozhodovacej právomoci. Zahraničná účasť v novo privatizovaných spoločnostiach môže byť obmedzená na variabilnú časť vlastného kapitálu, ktorá sa ponúkne verejnosti, a určuje ju portugalská vláda pre každý prípad individuálne.

PL: Na založenie spoločnosti so zahraničným kapitálom sa vyžaduje povolenie v prípade:

 

 

 

založenia spoločnosti, nákupu alebo získania podielov alebo akcií v existujúcej spoločnosti, rozšírenia činností spoločnosti, ak okruh činností zahŕňa aspoň jednu z týchto oblastí:

správa morských prístavov a letísk;

obchodovanie s nehnuteľnosťami alebo sprostredkovanie transakcií s nehnuteľnosťami;

dodávky pre obranný priemysel, ktoré nespadajú pod iné licenčné požiadavky;

veľkoobchod so spotrebným tovarom z dovozu;

poskytovanie právnych poradenských služieb.

založenie spoločného podniku so zahraničným základným kapitálom, v ktorom je poľská strana štátnou právnickou osobou a k počiatočnému kapitálu prispieva nepeňažnými aktívami;

uzavretie zmluvy, ktorá obsahuje právo na používanie štátneho majetku na viac ako 6 mesiacov alebo rozhodnutie o získaní takéhoto majetku.

SI: Pre finančné služby vydávajú povolenie orgány uvedené v záväzkoch špecifických pre daný sektor a podľa podmienok uvedených v záväzkoch špecifických pre daný sektor.

Neexistujú žiadne obmedzenia pre založenie nového podniku (investícia na „zelenej lúke“).

 

 

 

Nadobúdanie nehnuteľností

Všetky členské štáty okrem CY, DK, EL, HU, LV, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY: Neviazané

DK: Obmedzenia pri nadobúdaní nehnuteľností fyzickými a právnickými osobami bez trvalého pobytu. Obmedzenia pri získavaní poľnohospodárskeho majetku zahraničnými fyzickými a právnickými subjektmi.

EL: Podľa zákona č. 1892/90 potrebuje občan na získanie pôdy v oblastiach v blízkosti hraníc povolenie od ministerstva obrany. Podľa administratívnych postupov je získanie povolenia pre priame investície jednoduché.

HU: Neviazané pre nadobúdanie majetku vo vlastníctve štátu.

LV: Pre režim 3: Neviazané v súvislosti s nadobúdaním pôdy; povolený je prenájom pôdy na dobu nepresahujúcu 99 rokov.

MT: Požiadavky maltských právnych predpisov a nariadení pre nadobúdanie nehnuteľností naďalej platia (pre režim 4).

PL: Neviazané vo vzťahu k nadobúdaniu majetku vo vlastníctve štátu, t.j. nariadenia, ktorými sa riadi proces privatizácie (pre režim 3).

Nadobúdanie nehnuteľností

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, DE,FI, HU, IT, IE, LV, PL, SE a SK: Žiadne

AT: Získanie, nadobudnutie, ako aj nájom alebo prenájom nehnuteľnosti zahraničnými fyzickými osobami a právnickými osobami, vyžaduje povolenie od príslušných regionálnych orgánov (Länder), ktoré posúdia vplyv na dôležité hospodárske, spoločenské alebo kultúrne záujmy.

CZ: Obmedzenia pri získavaní nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné subjekty môžu nadobudnúť nehnuteľný majetok prostredníctvom založenia českých právnických osôb alebo účasťou v spoločných podnikoch. Získanie pôdy zahraničnými subjektmi vyžaduje povolenie.

DE: Nadobúdanie nehnuteľností cudzincami v spolkových krajinách Berlín, Šlezvicko-Holštajnsko a Sársko si môže vyžadovať získanie povolenia. Po roku 1994 je veľmi pravdepodobné, že takéto povolenie bude naďalej vyžadovať len spolková krajina Berlín.

FI: Osoby bez trvalého pobytu potrebujú povolenie na nadobudnutie alebo prenájom nehnuteľnosti na viac ako dva roky na účely prázdninového alebo rekreačného pobytu.

(Ålandské ostrovy): Obmedzenie práva fyzických osôb, ktoré nemajú regionálne občianstvo na Ålande, a právnických osôb získať a vlastniť nehnuteľnosť na Ålandských ostrovoch bez povolenia príslušných orgánov ostrovov. Obmedzenia práv fyzických osôb bez regionálneho občianstva na Ålandských ostrovoch a všetkých právnických osôb usadiť sa a poskytovať služby bez povolenia príslušných orgánov Ålandských ostrovov.

 

 

SI: Právnické osoby so zahraničnou kapitálovou účasťou a sídlom v Slovinskej republike môžu získavať nehnuteľnosti na území Slovinskej republiky. Pobočky (10) založené v Slovinskej republike zahraničnými osobami môžu nadobudnúť iba takú nehnuteľnosť, okrem pôdy, ktorá je nevyhnutne potrebná na vykonávanie hospodárskej činnosti, pre ktorú boli založené. Vlastníctvo nehnuteľnosti v pohraničných oblastiach do 10 km spoločnosťami, v ktorých väčšina kapitálu alebo hlasovacích práv patrí priamo alebo nepriamo právnickým osobám alebo štátnym príslušníkom iného členského štátu, si vyžaduje osobitné povolenie.

SK: Žiadne okrem pôdy (pre režimy 3 a 4)

HU: Bez obmedzenia nadobúdania majetku vo vlastníctve štátu. Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie nehnuteľností zahraničnými fyzickými osobami.

IT: Neviazané pre kúpu nehnuteľností

IE: Na získanie akéhokoľvek podielu na írskej pôde domácimi alebo zahraničnými spoločnosťami alebo zahraničnými štátnymi príslušníkmi je potrebný predchádzajúci písomný súhlas pozemkovej komisie. Ak takáto pôda slúži na priemyselné využitie (iné ako poľnohospodárska výroba), od tejto požiadavky sa upúšťa, pokiaľ je predložené povolenie od ministerstva pre priemysel a zamestnanosť. Tento právny predpis neplatí pre pôdu na hraniciach veľkomiest a miest.

LV: Pre režim 3: Neviazané, pokiaľ ide o nadobúdanie pôdy; povolený je prenájom pôdy nepresahujúci 99 rokov.

PL: Nadobúdanie nehnuteľností, priamo i nepriamo, cudzincami a zahraničnými právnickými osobami si vyžaduje povolenie.

SE: Povolenie sa vyžaduje, obvykle od miestneho orgánu, na získanie druhého bydliska fyzickými osobami bez trvalého pobytu alebo zahraničnými právnickými osobami. Ak nadobúdanie druhého bydliska cudzincami bude viesť k zvýšeniu cien nehnuteľností, povolenie sa môže zamietnuť.

SK: Obmedzenia pri získavaní nehnuteľností zahraničnými fyzickými a právnickými osobami. Zahraničné subjekty môžu nadobudnúť nehnuteľnosť prostredníctvom založenia slovenských právnických osôb alebo účasťou v spoločných podnikoch. Nadobúdanie pôdy zahraničnými subjektmi si vyžaduje povolenie (pre režimy 3 a 4).

 

 

Devízový režim  (11), (12), (13):

1), 2)

Všetky členské štáty okrem SK: Žiadne

SK: V súvislosti s bežnými platbami je získavanie devízových prostriedkov občanmi s trvalým pobytom na osobné účely obmedzené.

V súvislosti s kapitálovými platbami je potrebné získať devízové povolenie na prijatie finančných úverov od zahraničných subjektov, priame kapitálové investície v zahraničí, nadobúdanie nehnuteľností v zahraničí a na nákup zahraničných cenných papierov.

Devízový režim  (14)

4)

Všetky členské štáty okrem CY: Žiadne

CY: Podľa zákona o devízovej kontrole osobám bez trvalého pobytu sa za normálnych okolností nepovoľujú pôžičky z domácich zdrojov.

 

 

Priemyselné, obchodné alebo remeselné činnosti

4)

FR: Výkonný riaditeľ priemyselnej, obchodnej alebo remeselnej činnosti (15), pokiaľ nie je držiteľom povolenia na pobyt, potrebuje osobitné povolenie.

IT: Prístup k priemyselným, obchodným a remeselným činnostiam vyžaduje povolenie na pobyt a osobitné povolenie na vykonávanie tejto činnosti.

 

 

 

 

Uznávanie diplomov

Všetky členské štáty: Smernice ES o vzájomnom uznávaní diplomov neplatia pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Uznávanie diplomov, ktoré je potrebné na vykonávanie regulovaných odborných služieb štátnymi príslušníkmi nečlenských krajín Spoločenstva, zostávajú v kompetencii každého členského štátu, pokiaľ právne predpisy Spoločenstva nestanovujú inak. Udelenie práva vykonávať regulovanú odbornú službu v jednom členskom štáte nezaručuje právo na jej výkon v inom členskom štáte.

 

 

Kategórie fyzických osôb, ktoré patria pod režim 4

4)

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkou opatrení, ktoré sa týkajú vstupu do a dočasného pobytu (16) v členskom štáte pre tieto kategórie fyzických osôb poskytujúcich služby:

(i)

Osoby preložené v rámci spoločnosti (ICT):

Pre všetky členské štáty: Prístup podlieha týmto podmienkam:

príslušná fyzická osoba musí pracovať v rámci právneho subjektu (pre AT, BE, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SI, UK: iného ako neziskovej organizácie), ktorý má sídlo podnikania na území členskej krajiny Svetovej obchodnej organizácie a musí byť jeho zamestnancom (pre AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, EL, IT, IE, LU, MT, NL, PT, SE, SI, UK: alebo byť v takomto subjekte spoločníkom (iným ako väčšinovým akcionárom)) minimálne jeden rok bezprostredne pred termínom vstupu (dátum žiadosti v prípade EE a LT) (tri roky v prípade SI). V IT musí fyzická osoba pracovať v rámci právneho subjektu zriadeného ako SPA (akciová spoločnosť) alebo SRL (spoločnosť s ručením obmedzeným).

Kategórie fyzických osôb, ktoré patria pod režim 4

4)

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkami uvedenými ďalej.

Osoby preložené v rámci spoločnosti:

Všetky členské štáty: Neviazané okrem opatrení týkajúcich sa kategórií fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

 

 

fyzická osoba je dočasne presunutá v súvislosti s poskytovaním nejakej služby prostredníctvom komerčnej prítomnosti na území príslušného členského štátu Spoločenstva.

(AT, BE, CY, DE, DK, ES, FR, FI, EL, IT, IE, LU, MT, NL, PT, SE, SI, UK: príslušná právnická osoba musí mať svoje hlavné sídlo podnikania na území členského štátu WTO, ale inde ako v Spoločenstve a jeho členských štátoch, a presun musí smerovať do podniku (dcérskej spoločnosti, pobočky, kancelárie) tejto právnickej osoby, ktorá na území príslušného členského štátu Spoločenstva poskytuje podobné služby). (CZ, LT, LV, PL, SK: Presun musí smerovať do podniku (dcérskej spoločnosti, pobočky, kancelárie) alebo do hlavného sídla podnikania uvedenej právnickej osoby. Prijímajúci subjekt musí byť zriadený na území príslušného členského štátu Spoločenstva a poskytovať podobné služby.) (EE: Presun musí smerovať do podniku (dcérskej spoločnosti, pobočky, sesterskej spoločnosti) uvedenej právnickej osoby. Prijímajúci subjekt musí byť zriadený na území príslušného členského štátu Spoločenstva a poskytovať podobné služby.) (HU: Presun musí smerovať do dcérskej spoločnosti uvedenej právnickej osoby. Prijímajúci subjekt musí byť zriadený na území príslušného členského štátu Spoločenstva a poskytovať podobné služby.)

príslušná fyzická osoba musí patriť do jednej z týchto kategórií:

a)

Osoby pôsobiace v rámci právneho subjektu ako vyšší riadiaci pracovníci, ktorí predovšetkým riadia podnik a podliehajú dohľadu alebo vedeniu priamo zo strany dozornej rady alebo akcionárov podniku alebo im rovnocenných subjektov, vrátane:

riadenia organizácie alebo odboru alebo oddelenia organizácie;

dohľadu a riadenia práce iných kontrolných, odborných alebo riadiacich pracovníkov;

právomoci osobne prijímať a prepúšťať alebo odporúčať prijatie, prepustenie alebo iné personálne opatrenia.

CZ, EE, SK: také osoby priamo nevykonávajú úlohy súvisiace so skutočným poskytovaním služieb organizácie,

 

 

 

b)

Osoby pracujúce v rámci právneho subjektu, ktoré majú špecifický know-how, ktorý je zásadný pre fungovanie podniku, výskumné zariadenie, techniku alebo riadenie. Pri hodnotení týchto znalostí sa prihliada nielen na know-how, ktorý je špecifický vo vzťahu k podniku, ale aj na to, či daná osoba má vysokú úroveň kvalifikácie pre taký druh práce alebo remesla, ktorý si vyžaduje špecifické odborné znalosti, vrátane členstva v niektorej uznávanej profesnej organizácii.

Všetky členské štáty okrem FI, LV, PL: Testy ekonomickej potrebnosti sa nevyžadujú.

FI: Splnenie testu ekonomickej potrebnosti sa vyžaduje pri odborníkoch a môže sa uplatňovať pri spoločníkoch.

LV: Pri odborníkoch sa neobsadené miesta musia evidovať ma národnom úrade práce, spolu s informáciami o potrebnej kvalifikácii (napr. vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazyková vybavenosť, iné špeciálne požiadavky). Kandidáti musia mať k dispozícii jeden mesiac, aby sa o takéto voľné miesto mohli uchádzať.

 

 

 

PL: Vyžaduje sa test trhu.

AT, BE, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, FI, EL,HU, IT, IE, LU, MT, NL, PT, SK, UK: Trvanie „prechodného pobytu“ pri presunoch v rámci spoločnosti vymedzuje členský štát a právne predpisy a nariadenia Spoločenstva pre vstup, pobyt a prácu, pokiaľ existujú.

EE: Vstup a pobyt je obmedzený na dobu troch rokov, ktorá sa môže predĺžiť najviac o dva ďalšie, pričom celkové trvanie nesmie presiahnuť päť rokov.

LV: Trvanie dočasného pobytu je obmedzené na celkové obdobie piatich rokov.

LT: Trvanie dočasného pobytu je tri roky. V prípade vyšších riadiacich pracovníkov sa tento pobyt môže predĺžiť.

PL: Pracovné povolenia sa vydávajú zásadne na určité obdobie – do jedného roka s možnosťou predĺženia – pre daného cudzinca pracujúceho u konkrétneho zamestnávateľa.

SE: Prechodný vstup a pobyt je obmedzený na dobu dvoch rokov (s možnosťou predĺženia).

SI: Trvanie dočasného pobytu „osôb presunutých v rámci spoločnosti“ je obmedzené „obchodnými vízami“ a povolením na pobyt, ktoré možno udeliť na jeden rok s možnosťou predĺženia.

 

 

 

(ii)

Návštevy za účelom obchodovania (BV):

Všetky členské štáty: Vstup a dočasný pobyt týchto kategórií je dovolený bez uplatnenia testu ekonomickej potrebnosti:

a)

Poskytovatelia služieb: Všetky členské štáty: Osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území niektorého členského štátu kde sa uplatňujú zmluvy ES, ktoré sú zástupcami poskytovateľa služieb a usilujú o dočasný vstup za účelom rokovania o predaji služieb alebo uzatvorenia zmlúv na predaj služieb pre tohto poskytovateľa služieb, pokiaľ sa títo zástupcovia nezúčastňujú priameho predaja širokej verejnosti ani služby sami neposkytujú (okrem toho pre EE, HU, LV, SI: ani sami nedostávajú odmenu zo zdroja nachádzajúceho sa v príslušnom členskom štáte).

Okrem toho v prípade EE, SE: Príslušná osoba musí byť zamestnaná u tohto poskytovateľa služieb minimálne jeden rok bezprostredne pred dátumom ich žiadosti o udelenie povolenia na pobyt.

b)

Zriadenie komerčnej prítomnosti:Všetky členské štáty okrem FI, HU, PL: Osoby pôsobiace (všetky členské štáty okrem EE, LT, LV, SI: vo vyššej riadiacej funkcii, ako sú definované v bode (i) písm. a)) v rámci právneho subjektu, ktoré sú v členskom štáte zodpovedné za vytvorenie komerčnej prítomnosti poskytovateľa služieb z členského štátu, pokiaľ:

zástupcovia sa nezúčastňujú priameho predaja ani poskytovania služieb (okrem toho pre EE, LV, SI: ani sami nedostávajú odmenu zo zdroja nachádzajúceho sa v príslušnom členskom štáte); a

všetky členské štáty okrem LT, LV, SI: poskytovateľ služieb má svoje hlavné sídlo podnikania na území členskej krajiny WTO, ktorá nepatrí do Spoločenstiev ani medzi jeho členské štáty, a nemá v tomto členskom štáte žiadneho iného zástupcu, kanceláriu, pobočku alebo dcérsku spoločnosť.

okrem toho pre EE, SE: príslušná osoba musí byť zamestnaná u tohto poskytovateľa služieb aspoň jeden rok bezprostredne predchádzajúci termínu ich žiadosti o udelenie povolenia na pobyt.

Návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty: Neviazané s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórií fyzických osôb uvedených a v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

 

 

FI, HU, PL: Neviazané.

AT, BE, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IT, IE, LU, MT, NL, PT, SK, UK: Dĺžku „dočasného pobytu“ návštev za účelom obchodovania vymedzujú členské štáty a právne predpisy a nariadenia Spoločenstva týkajúce sa vstupu, pobytu a práce, pokiaľ existujú.

EE: Vstup je obmedzený na maximálnu dĺžku 90 dní za obdobie šiestich mesiacov.

FI, PL, SE: Dočasný vstup a pobyt je obmedzený na obdobie troch mesiacov.

HU: Vstup a pobyt nie je dlhší ako 90 dní.

LT: Dĺžka dočasného pobytu je maximálne tri mesiace za rok.

LV, SI: Dĺžka dočasného pobytu je obmedzená vízom na 90 dní.

 

 

 

(iii)

Zmluvní poskytovatelia služieb (CSS):

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, IT, IE, LU, LV, NL, PT, SE, UK: Prístup podlieha týmto podmienkam:

Fyzické osoby sa zúčastňujú na poskytovaní služby dočasne ako zamestnanci právneho subjektu, ktorý nemá komerčnú prítomnosť v žiadnom členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Právnická osoba získala zmluvu na poskytovanie služieb na obdobie nepresahujúce 3 mesiace (12 mesiacov pre počítačové a súvisiace služby v prípade SE a žiadne vymedzené obdobie v prípade EE a LV) od konečného spotrebiteľa v príslušnom členskom štáte (od spoločnosti samostatne podnikajúcej v príslušnom členskom štáte v prípade EE, LV) prostredníctvom otvoreného výberového konania alebo akéhokoľvek iného postupu, ktorý zaručuje bona fide charakter zmluvy (napr. inzerovanie dostupnosti zákazky), pokiaľ táto požiadavka existuje alebo je zavedená v členskom štáte podľa právnych predpisov, nariadení alebo požiadaviek Európskeho spoločenstva alebo jeho členských štátov.

Zmluvní poskytovatelia služieb:

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, NL, PT, SE, UK: Neviazané, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórií fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

Zmluva o poskytovaní služieb sa riadi právnymi predpismi, nariadeniami a požiadavkami Európskeho spoločenstva a členského štátu, v ktorom sa zmluva vykonáva.

Fyzická osoba, ktorá usiluje o vstup, by mala ponúkať tieto služby ako zamestnanec právneho subjektu, ktorý poskytuje tieto služby minimálne v roku (v prípade EL dva roky) bezprostredne predchádzajúcom tomuto presunu (dátum žiadosti v prípade EE, LV).

Dočasný vstup do členského štátu a pobyt v ňom nie je dlhší ako tri mesiace za každé dvanásťmesačné obdobie (24-mesačné v prípade NL) (deväťdesiat dní za každých šesť mesiacov v prípade EE) (šesť mesiacov za každé 12-mesačné obdobie pre počítačové a súvisiace služby v prípade SE) alebo ako trvanie zmluvy, pričom spomedzi týchto dvoch období platí to kratšie.

Fyzická osoba musí mať potrebné akademické vzdelanie a profesionálne skúsenosti tak, ako je to špecifikované pre daný sektor alebo príslušnú činnosť v tom členskom štáte, kde sa služba poskytuje.

Testy ekonomickej potrebnosti sa nevyžadujú, pokiaľ pre konkrétny podsektor nie je uvedené inak.

Záväzok sa týka len takých služieb, ktorých poskytovanie je zmluvne zakotvené; neudeľuje právo užívať označenie profesie používané v príslušnom členskom štáte.

Počet osôb uvedený v zmluve o poskytovaní služieb nie je väčší ako je nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy, tak ako to udávajú právne predpisy, nariadenia a požiadavky Európskeho spoločenstva a členského štátu, v ktorom sa služby poskytujú.

Zmluva o poskytovaní služieb sa musí uzatvoriť na jednu z činností uvedených ďalej, pričom príslušný členský štát preberá záväzok v časti týkajúcej sa konkrétneho sektora a všetky ďalšie podmienky uvedené v zmluve:

právne služby

účtovnícke služby

služby daňového poradenstva

architektúra, služby v oblasti mestského plánovania a krajinnej architektúry

inžinierske služby, integrované inžinierske služby

počítačové a súvisiace služby

služby v oblasti výskumu a vývoja

reklama

manažérske poradenstvo

služby súvisiace s poradenstvom v oblasti riadenia

technické testovanie a analytické služby

súvisiace vedecké a technické poradenské služby

prekladateľské služby

stavebné služby, prieskumné práce na stavebných pozemkoch

služby v oblasti vyššieho vzdelávania

cestovné agentúry a cestovné kancelárie

služby zábavného priemyslu

služby súvisiace s predajom zariadení alebo udelením patentov.

 

 

 

CY, CZ, HU, MT, LT, PL, SK, SI: Neviazané.

 

 

II.   ZÁVÄZKY ŠPECIFICKÉ PRE SEKTOR

1.

OBCHODNÉ SLUŽBY

 

 

 

A.

Odborné služby

 

 

 

a)

Všetky členské štáty okrem CZ, EE, FI, HU, LV, PL, SI, SK: právne poradenstvo v oblasti domácich právnych predpisov a medzinárodného práva verejného (s výnimkou právnych predpisov ES)

HU: Služby právneho poradenstva v súvislosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi (časť CPC 861)

FI: Právne služby (CPC 861): medzinárodné právo verejné a právne predpisy krajiny pôvodu

CZ, EE, LV, PL, SI, SK: Právne služby (CPC 861) (17).

1)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FR, MT, PT, SE, SI: Žiadne

CY, MT: Neviazané

EE: Neviazané pre CPC 861 iné ako CPC 86190

FR, PT, SI: Neviazané pre vystavenie právnych dokumentov.

SE: „Advokat“ (pozri ďalší stĺpec) nesmie vykonávať svoju profesiu v spolupráci s inými osobami, inými než „advokats“, ani vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (akciovej spoločnosti) (18).

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, DK, EE, FR, MT, PT, SE, SI: Žiadne

AT: Vyžaduje sa, aby zahraniční právni poradcovia boli členmi Advokátskej komory svojho štátu; svoj profesný titul môžu používať len s odkazom na miesto registrácie vo svojej domovskej krajine.

CY, MT: Neviazané

DK: Obchodovanie s právnymi poradenskými službami je obmedzené na právnikov s dánskou licenciou na vykonávanie činnosti a na právnické firmy registrované v Dánsku.

EE: Neviazané pre CPC 861 iné ako CPC 86190

FR, PT, SI: Neviazané pre vystavenie právnych dokumentov.

SE: Žiadne s výnimkou ochrany používania švédskeho titulu „advokat“ (právnik/právny zástupca/advokát), ktoré si vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo je potrebné zložiť skúšku zo švédskych právnych predpisov alebo mať rovnocenné vzdelanie a praktické skúsenosti, občianstvo a trvalý pobyt (19).

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, EE, FR, FI, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, MT: Neviazané

CZ: Žiadne obmedzenia v súvislosti so zahraničnými právnymi predpismi. Pre činnosti patriace do pôsobnosti vnútroštátnych právnych predpisov sa vyžaduje prijatie do Českej advokátskej komory alebo do Českej komory komerčných právnikov.

DE: Prístup podlieha prijatiu do Advokátskej komory podľa „zákona o spolkových právnikoch“ vyžadujúceho zriadenie obmedzené na podnik jednotlivca alebo spoločnosť.

EE: Žiadne pre CPC 86190. Pre CPC 861 iné ako CPC 86190 je komerčná prítomnosť obmedzená podnik jednotlivca alebo právnickú spoločnosť s ručením obmedzeným, pričom sa vyžaduje povolenie od Advokátskej komory (Advokatuur). Podľa štatútu Advokátskej komory (Advokatuuri põhimäärus) si právnickú kanceláriu môžu založiť len estónski štátni príslušníci. Na prijatie do Advokátskej komory by mali byť splnené tieto požiadavky: a) dvojročné pracovné skúsenosti ako asistent štátneho zástupcu; b) zloženie príslušných skúšok; c) trojročná prax ako starší asistent. Potom je možné absolvovať právnickú skúšku (vyžaduje sa vynikajúca znalosť estónskych právnych predpisov a ovládanie estónskeho jazyka na vynikajúcej úrovni). Verejní notári sú osoby vykonávajúce verejnú službu; menuje ich ministerstvo spravodlivosti.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DK, EE, MT, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, MT: Neviazané

CZ: Advokáti a komerční právnici musia byť podľa českých právnych predpisov absolventmi českých univerzít.

DK: Poskytovanie právneho poradenstva je obmedzené na právnické firmy registrované v Dánsku. Podiel v dánskej právnickej firme môžu vlastniť len právnici s dánskou licenciou na výkon praxe a právnické firmy registrované v Dánsku. V dozorných radách alebo manažmentoch dánskych právnických firiem môžu byť len právnici s dánskou licenciou na výkon praxe.

EE: Žiadne pre CPC 86190. Neviazané pre CPC 861 iné ako CPC 86190.

FR: Právne predpisy hostiteľskej krajiny a medzinárodného práva (vrátane právnych predpisov ES) sú prístupné pre príslušníkov regulovanej právnej a súdnej profesie. (20)

LU: Právne predpisy hostiteľskej krajiny a medzinárodného práva (vrátane právnych predpisov ES) vyžadujú registráciu ako „avocat“ v Luxemburskej advokátskej komore.

 

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

FI: Keď sa poskytujú právne služby na základe členstva vo Všeobecnej advokátskej komore, vyžaduje sa fínske občianstvo a trvalý pobyt vo Fínsku.

HU: Komerčná prítomnosť by mala mať formu zastupiteľskej kancelárie

LV: Žiadne pre poradenstvo v oblasti domácich právnych predpisov a medzinárodného práva verejného. Pre CPC 861 iného ako poradenstvo v oblasti domácich právnych predpisov a medzinárodného práva verejného sa vyžaduje povolenie od ministerstva spravodlivosti a znalosť lotyšského jazyka. Právnik s licenciou môže poskytovať všetky právne služby s výnimkou zastupovania v trestnom konaní. Zastupovanie v trestnom konaní je povolené len prísažným právnym zástupcom. Pre prísažných právnych zástupcov a prísažných notárov platí požiadavka štátnej príslušnosti. Prísažní právni zástupcovia a prísažní notári musia mať minimálne 25 rokov, ovládať lotyšský jazyk, byť absolventmi Lotyšskej univerzity alebo inej univerzity uznanej Právnickou fakultou Lotyšskej univerzity za rovnocennú, a mať praktické skúsenosti. Prísažní právni zástupcovia musia zložiť skúšku v zmysle pravidiel ustanovených Radou prísažných právnych zástupcov. Prísažní notári musia zložiť skúšku v súlade s príkazom, ktorý vydalo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Radou prísažných notárov.

SE: „Advokat“ (pozri ďalší stĺpec) nesmie vykonávať svoju profesiu v spolupráci s inými osobami, ktoré majú iný titul ako „advokat“, ani vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (akciovej spoločnosti) (21).

SI: Podmienky pre prijatie do Advokátskej komory pre právnikov, ktorí nie sú slovinskými občanmi a majú licenciu na výkon praxe v inom členskom štáte: musia mať osvedčenie o znalosti slovinských právnych predpisov a musia ovládať slovinský jazyk.

SK: Od advokátov a komerčných právnikov sa podľa slovenských právnych predpisov vyžaduje, aby boli absolventmi slovenských univerzít.

 

 

PL: Na zriadenie sa vyžaduje povolenie. Požiadavka štátnej príslušnosti.

SE: Žiadne s výnimkou ochrany používania švédskeho titulu „advokat“ (právnik/právny zástupca/advokát), ktorý si vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo je potrebné zložiť skúšku zo švédskych právnych predpisov alebo mať rovnocenné vzdelanie a praktické skúsenosti, občianstvo a trvalý pobyt. (22)

SI: Komerčná prítomnosť je obmedzená na podnik jednotlivca alebo právnickú spoločnosť s ručením obmedzeným (osobná spoločnosť). Spoločníkmi môžu byť len právnici s licenciou na výkon praxe. Pre činnosti zahŕňajúce vnútroštátne právne predpisy sa vyžaduje prijatie do Advokátskej komory („Odvetniška zbornica Slovenije“). Na založenie právnickej firmy je potrebný súhlas Advokátskej komory. Podmienky pre prijatie do Advokátskej komory pre právnikov, ktorí nie sú slovinskými štátnymi príslušníkmi a majú povolenie na vykonávanie praxe v inom členskom štáte: musia mať osvedčenie o znalosti slovinských právnych predpisov a musia ovládať slovinský jazyk. Verejní notári sú osoby vykonávajúce verejnú službu. Oprávnenie môžu získať prostredníctvom licencie.

SK: Žiadne obmedzenia v súvislosti so zahraničnými právnymi predpismi. Pre činnosti v súvislosti s vnútroštátnymi právnymi predpismi sa vyžaduje prijatie do Slovenskej advokátskej komory alebo do Slovenskej komory komerčných právnikov.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, LU, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

AT: Neviazané, s týmito výnimkami: na žiadosť spotrebiteľa sa právni poradcovia môžu dočasne presunúť na územie Rakúska za účelom poskytnutia určitej služby.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh. Vyžaduje sa, aby zahraniční právni poradcovia boli členmi svojich vnútroštátnych advokátskych komôr; svoj profesionálny titul môžu používať len s odkazom na miesto registrácie vo svojej domovskej krajine.

 

 

FR: Činnosti právneho poradenstva a koncipovanie právnych dokumentov, ako hlavná forma služieb poskytovaných verejnosti, sú vyhradené príslušníkom regulovaných právnych a súdnych profesií (23). Tieto činnosti môžu ako druhotnú činnosť vykonávať aj príslušníci iných regulovaných profesií alebo kvalifikované osoby.

FI: Pri poskytovaní právnych služieb v postavení člena Všeobecnej advokátskej komore sa vyžaduje fínske občianstvo a trvalý pobyt vo Fínsku.

EL: Podmienka štátnej príslušnosti

LV: Pre CPC 861 iné ako poradenstvo v oblasti vnútroštátnych právnych predpisov a medzinárodného práva verejného sa vyžaduje povolenie od ministerstva spravodlivosti a znalosť lotyšského jazyka. Právnik s licenciou môže poskytovať všetky právne služby s výnimkou zastupovania v trestnom konaní. Zastupovanie v trestnom konaní je povolené len prísažným právnym zástupcom. Pre prísažných právnych zástupcov a prísažných notárov platí požiadavka štátnej príslušnosti. Prísažní právni zástupcovia a prísažní notári musia mať minimálne 25 rokov, ovládať lotyšský jazyk, byť absolventmi Lotyšskej univerzity alebo inej univerzity uznanej Právnickou fakultou Lotyšskej univerzity za rovnocennú, a mať praktické skúsenosti. Prísažní právni zástupcovia musia zložiť skúšku v zmysle pravidiel ustanovených Radou prísažných právnych zástupcov. Prísažní notári musia zložiť skúšku v súlade s príkazom, ktorý vydalo ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s Radou prísažných notárov.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti.

SE: „Advokat“ (pozri ďalší stĺpec) nesmie vykonávať svoju profesiu v spolupráci s inými osobami, ktoré majú iný titul ako „advokat“, ani vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným (akciovej spoločnosti) (24).

CY, LU, MT: Neviazané

DK: Poskytovanie právnych služieb je obmedzené na právnikov s dánskou licenciou na výkon praxe. Pre získanie dánskej licencie na výkon praxe sa vyžaduje zloženie dánskej skúšky z práva.

SE: Žiadne s výnimkou ochrany používania švédskeho titulu „advokat“ (právnik/právny zástupca/advokát), ktorý si vyžaduje členstvo vo Švédskej advokátskej komore. Pre toto členstvo je potrebná zložiť skúšku zo švédskych právnych predpisov alebo mať rovnocenné vzdelanie a praktické skúsenosti, občianstvo a trvalý pobyt. (25)

CY, MT: Neviazané

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem DE a UK: Neviazané

DE, UK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

DE, UK: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

DE: Neviazané pre činnosti vyhradené pre „Rechtsanwalt“.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, MT, LT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne.

 

b)

Služby revízorov účtov (CPC 86212 iné ako „audítorské služby“, 86213, 86219)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FR, EL, HU, IT, MT, SI: Žiadne

CY, FR, EL, HU, IT, MT, SI: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem AT, FR, EL, IT, MT, SI: Žiadne

AT: Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi

FR, EL, IT, MT, SI: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

Všetky členské štáty okrem AT, CY, DE, FR, IT, LV, MT, PT, SI: Žiadne

AT:

Podiel na základnom imaní a podiel na prevádzkových výsledkoch ktoréhokoľvek rakúskeho právneho subjektu zo strany zahraničných revízorov účtov (ktorí musia mať povolenie podľa právnych predpisov svojej domovskej krajiny) nesmie presiahnuť 25 percent; to platí len pre nečlenov rakúskeho profesného orgánu.

CY: Prístup je obmedzený na fyzické osoby, ktoré získali povolenie od ministerstva financií. Povolenie sa vydáva na základe testu ekonomickej potrebnosti. Kritériá sú podobné tým, ktoré sa používajú na udeľovanie povolenia pre zahraničné investície (uvedené v časti Horizontálne záväzky), pokiaľ sa týkajú tohto podsektora, pričom sa vždy prihliada na stav zamestnanosti v podsektore. Profesné združenia (osobné spoločnosti) medzi fyzickými osobami sú povolené. Vylúčené sú právnické osoby.

3)

Všetky členské štáty okrem DK, MT: Žiadne

DK: Zahraniční revízori účtov sa môžu stať spoločníkmi dánskych autorizovaných revízorov účtov po získaní povolenia od Dánskej agentúry pre obchod a spoločnosti.

MT: Neviazané

 

 

DE: Poskytovanie prostredníctvom „GmbH & CoKG“ a „EWIV“ je zakázané.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (nie právny subjekt) medzi fyzickými osobami je povolené.

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zloženú skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

MT: Neviazané

PT: Poskytovanie len cez profesnú organizáciu.

SI: Komerčná prítomnosť by mala mať formu právnickej osoby.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Okrem horizontálnych záväzkov, na žiadosť spotrebiteľa sa revízori účtov môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska za účelom poskytnutia určitejslužby. Platí však, že od fyzických osôb, ktoré poskytujú tieto služby, sa vyžaduje, aby mali svoje profesné stredisko (komerčnú prítomnosť) v Rakúsku.

 

DK: Požiadavka občianstva, pokiaľ Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti neustanoví inak.

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Odborníci z krajín mimo ES však môžu dostať povolenie na poskytovanie služieb na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva, financií a rozpočtu po dohode s ministerstvom zahraničných vecí. Požiadavka trvalého pobytu nemôže presiahnuť 5 rokov.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

 

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zloženú skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

 

SI: Obmedzenia len na fyzické osoby zamestnané právnickými osobami.

MT: Bez obmedzenia

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh. Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi.

 

DK, IT: Požiadavka trvalého pobytu.

 

SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

MT: Neviazané

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem AT, DE, LU, NL, UK, SE: Neviazané

AT, DE, LU, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT, DE, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

AT: Skúška pred rakúskym profesným orgánom. Zamestnávateľ musí byť členom príslušného profesného orgánu v domovskej krajine, kde takýto orgán existuje.

DE: Neviazané pre činnosti vyhradené podľa zákona o „Wirtschaftsprüfer“.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

b)

Audítorské služby (26)  (27) (CPC 86211 a 86212 iné ako služby revízorov účtov)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LV, LT, PL, SE a SK: Neviazané

AT, CZ, EE, LV, PL, SK: Žiadne.

LT: Žiadne s tou výnimkou, že správa z auditu musí byť vypracovaná v spolupráci s audítorom akreditovaným pre výkon audítorskej činnosti v Litve

SE: Iba audítori schválení vo Švédsku môžu vykonávať zákonom predpísané audity v určitých právnych subjektoch, napr. vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Stať sa vlastníkmi akcií alebo spoločníkmi v osobných spoločnostiach môžu len také osoby, ktoré vykonávajú kvalifikované audity (pre úradné účely). Na získanie súhlasu je potrebná skúška, pracovné skúsenosti a trvalý pobyt vo Švédsku.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, PL, SE a SK: Neviazané

AT: Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi; žiadne audity ustanovené v špecifických rakúskych právnych predpisoch (napr. zákon o akciových spoločnostiach, zákon o burzách, zákon o bankách atď.)

CY, CZ, EE, HU, LV, PL, SK: Žiadne

LT: Žiadne s tou výnimkou, že správa z auditu musí byť vypracovaná v spolupráci s audítorom akreditovaným pre výkon audítorskej činnosti v Litve

SE: Vyžaduje sa trvalý pobyt a skúška vo Švédsku (28)

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, BE, CY, CZ, DE, FR, FI, IT, IE, LV, LT, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT: Podiel na základnom imaní a podiel na prevádzkových výsledkoch ktoréhokoľvek rakúskeho právneho subjektu zo strany zahraničných audítorov (ktorí musia mať povolenie podľa právnych predpisov svojej domovskej krajiny) nesmie presiahnuť 25 percent; to platí len pre nečlenov rakúskeho odborného orgánu.

BE: Poskytovanie prostredníctvom „SA“ a „Société en commandite“ je zakázané.

3)

Všetky členské štáty okrem DK, MT, SE: Žiadne

DK: Zahraniční audítori môžu s audítormi, ktorí majú oprávnenie od dánskeho štátu, utvoriť spoločnosť po získaní povolenia od Dánskej agentúry pre obchod a spoločnosti.

MT: Neviazané

SE: Vyžaduje sa trvalý pobyt a skúška vo Švédsku (29)

 

 

CY: Prístup je obmedzený na fyzické osoby, ktoré získali povolenie od ministerstva financií. Povolenie sa vydáva na základe testu ekonomickej potrebnosti. Kritériá sú podobné tým, ktoré sa používajú na udeľovanie povolenia pre zahraničné investície (uvedené v časti Horizontálne záväzky), pokiaľ sa týkajú tohto podsektora, pričom sa vždy prihliada na stav zamestnanosti v podsektore. Profesné združenia (osobné spoločnosti) medzi fyzickými osobami sú povolené. Vylúčené sú právnické osoby.

CZ: Audity môžu vykonávať fyzické alebo právnické osoby registrované v zozname audítorov Komory audítorov. V prípade právnických osôb je pre českých štátnych príslušníkov vyhradených najmenej 60 percent kapitálovej účasti alebo hlasovacích práv.

DE: Poskytovanie prostredníctvom „GmbH & CoKG“ a „EWIV“ je zakázané.

FR: Zákonom predpísané audity: prostredníctvom akejkoľvek formy spoločnosti okrem SNC, SCS a pobočiek.

FI: Aspoň jeden audítor fínskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť fínsky občan s trvalým pobytom vo Fínsku.

IT: Pre tituly „Ragionieri-Periti commerciali“ a „Dottori commerciali“ je prístup obmedzený len na fyzické osoby. Profesné združenia (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami sú povolené.

IE: Poskytovanie len prostredníctvom osobnej spoločnosti.

 

 

 

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zloženú skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

LT: Žiadne s tou výnimkou, že audítorom alebo audítorským spoločnostiam by malo patriť nie menej ako 75 percent akcií. Povolená je organizácia vo všetkých právnych formách s výnimkou verejnej akciovej spoločnosti (AB). Kvalifikačné požiadavky pre audítorov v krajine pôvodu týchto audítorov alebo audítorských spoločností by nemali byť nižšie ako v Litve.

MT: Neviazané

PT: Poskytovanie len prostredníctvom profesného združenia

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Zahraniční audítori môžu vykonávať svoju prax po potvrdení ich kvalifikácie.

SE: V určitých právnych subjektoch, napr. vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným, môžu zákonom predpísané audity vykonávať len audítori schválení vo Švédsku. Iba takéto osoby môžu byť akcionármi alebo spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú kvalifikovaný audit (na úradné účely). Na udelenie povolenia sa vyžaduje skúška, pracovné skúsenosti a trvalý pobyt vo Švédsku.

SI: Komerčná prítomnosť by mala byť vo forme právnickej osoby. Podiel zahraničných osôb v audítorských spoločnostiach nesmie presiahnuť 49 percent vlastného kapitálu. Poskytovanie len prostredníctvom audítorských spoločností.

SK: Audity môžu vykonávať fyzické alebo právnické osoby registrované v zozname audítorov Komory audítorov. V prípade právnických osôb je minimálne 60 percent kapitálovej účasti alebo hlasovacích práv vyhradených pre slovenských štátnych príslušníkov.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Okrem horizontálnych záväzkov, na žiadosť spotrebiteľa sa audítori môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska za účelom poskytnutia určitej služby. Platí však, že od fyzických osôb, ktoré poskytujú tieto služby, sa vyžaduje, aby mali svoje profesné stredisko (komerčnú prítomnosť) v Rakúsku.

 

DK: Požiadavka občianstva, pokiaľ Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti neustanovuje inak.

 

ES, EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre zákonných audítorov.

 

ES: Audítorské spoločnosti: správcovia, riaditelia a spoločníci v spoločnostiach iných ako sú tie, ktorými sa zaoberá 8. smernica EHS o právnych predpisoch pre spoločnosti, musia splniť podmienku štátnej príslušnosti.

 

FI: Aspoň jeden z audítorov fínskej spoločnosti s ručením obmedzeným musí byť fínsky občan s trvalým pobytom vo Fínsku.

 

IT: Požiadavka štátnej príslušnosti pre „Ragionieri-Periti commerciali“. Audítorské spoločnosti: správcovia a audítori v „società di revisions“ iní ako tí, ktorými sa zaoberá 8. smernica EHS o právnych predpisoch pre spoločnosti, musia spĺňať podmienku štátnej príslušnosti.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Bez obmedzení s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh. Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi; žiadne audity ustanovené v špecifických rakúskych právnych predpisoch (napr. zákon o akciových spoločnostiach, zákon o burzách, zákon o bankách atď.)

 

DK: Požiadavka na trvalý pobyt.

 

IT, PT: Požiadavka na trvalý pobyt pre nezávislých audítorov.

 

SE: Vyžaduje sa trvalý pobyt a skúška vo Švédsku. (30)

MT: Neviazané

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zloženú skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Zahraniční audítori môžu vykonávať prax po potvrdení ich kvalifikácie.

SE: Iba audítori schválení vo Švédsku môžu vykonávať zákonom predpísané audity v určitých právnych subjektoch, napr. vo všetkých spoločnostiach s ručením obmedzeným. Len takéto osoby môžu byť vlastníkmi akcií alebo spoločníkmi v spoločnostiach, ktoré vykonávajú kvalifikované audity (pre úradné účely). Na získanie súhlasu je potrebná skúška, pracovné skúsenosti a trvalý pobyt vo Švédsku.

SI: Obmedzenia len na fyzické osoby zamestnané u právnických osôb.

MT: Neviazané

 

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne.

 

b)

Účtovnícke služby (CPC 86220)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FR, FI, EL, HU, IT, MT, SI: Žiadne

CY, FR, FI, EL, HU, IT, MT, SI: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, FR, FI, EL, IT, MT, SI: Žiadne

AT: Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi

FR, FI, EL, IT, MT, SI: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem FI, MT: Žiadne

FI, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem FI, MT: Žiadne

FI, MT: Neviazané.

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FR, FI, IT, LV, MT, SI: Žiadne

AT: Podiel na základnom imaní a podiel na prevádzkových výsledkoch ktoréhokoľvek rakúskeho právneho subjektu zo strany zahraničných účtovníkov (ktorí musia mať povolenie podľa právnych predpisov svojej domovskej krajiny) nesmie presiahnuť 25 percent; to platí len pre nečlenov rakúskeho profesného orgánu.

CY: Prístup je obmedzený na fyzické osoby, ktoré získali povolenie od ministerstva financií. Povolenie sa vydáva na základe testu ekonomickej potrebnosti. Kritériá sú podobné tým, ktoré sa používajú na udeľovanie povolenia pre zahraničné investície (uvedené v časti Horizontálne záväzky), pokiaľ sa týkajú tohto podsektora, pričom sa vždy prihliada na stav zamestnanosti v podsektore Profesné združenia (osobné spoločnosti) medzi fyzickými osobami sú povolené. Nepovoľuje sa právnická osoba.

3)

Všetky členské štáty okrem FI, MT: Žiadne

FI, MT: Neviazané.

 

 

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

FI, MT: Neviazané

IT: Prístup len pre fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zložiť skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

SI: Komerčná prítomnosť by mala byť vo forme právnickej osoby.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Okrem horizontálnych záväzkov, na žiadosť spotrebiteľa sa účtovníci môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska za účelom poskytnutia určitej služby. Platí však, že od fyzických osôb, ktoré poskytujú služby v oblasti vedenia účtovných kníh sa vyžaduje, aby mali svoje profesné stredisko (komerčnú prítomnosť) v Rakúsku.

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Odborníci z krajín mimo ES však môžu dostať povolenie na poskytovanie služieb na základe rozhodnutia ministerstva hospodárstva, financií a rozpočtu po dohode s ministerstvom zahraničných vecí. Žiadosť o trvalý pobyt nemôže presiahnuť 5 rokov.

 

IT: Požiadavka štátnej príslušnosti pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

 

LV: Vlastník akcií alebo vedúci firmy by mal byť kvalifikovaný ako prísažný audítor v Lotyšsku. Prísažní audítori môžu byť osoby staršie ako 25 rokov a: a) mať vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru alebo inej špecializácie avšak zložiť skúšku zo základnej ekonomiky; b) mať aspoň trojročné skúsenosti v audite uznané Lotyšským zväzom prísažných audítorov; c) zložiť kvalifikačnú skúšku a získať licenciu prísažného audítora v súlade s požiadavkami Lotyšského zväzu prísažných audítorov; d) mať vynikajúcu povesť.

 

SI: Obmedzenia len na fyzické osoby zamestnané u právnických osôb.

FI, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenie v prístupe na trh. Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi.

IT: Požiadavka trvalého pobytu pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

PT: Požiadavka trvalého pobytu.

FI, MT: Neviazané

LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem AT: Neviazané

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné skúsenosti v tomto sektore.

AT: Skúška pred rakúskym profesným orgánom. Zamestnávateľ musí byť členom príslušného profesného orgánu v domovskej krajine, kde takýto orgán existuje.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

c)

Služby v oblasti daňového poradenstva (CPC 863: s výnimkou zastupovania pred súdmi/porotami)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FR, MT, PL, SI: Žiadne

CY: Daňoví poradcovia musia mať riadne povolenie od ministerstva financií. Povolenie sa vydáva na základe testu ekonomickej potrebnosti.

FR: Neviazané pre koncipovanie právnych dokumentov.

MT, PL, SI: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, FR, MT, PL, SI: Žiadne

AT: Žiadne zastupovanie pred príslušnými orgánmi

FR: Neviazané pre koncipovanie právnych dokumentov.

MT, PL, SI: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem MT, PL, SI: Žiadne

MT, PL, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem MT, PL SI: Žiadne

MT, PL, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, FR, IT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

AT: Podiel na základnom imaní a podiel na prevádzkových výsledkoch ktoréhokoľvek rakúskeho právneho subjektu zo strany zahraničných daňových poradcov (ktorí musia mať povolenie podľa právnych predpisov svojej domovskej krajiny) nesmie presiahnuť 25 percent; to platí len pre nečlenov rakúskeho profesného orgánu.

CY: Prístup je obmedzený na fyzické osoby, ktoré získali povolenie od ministerstva financií. Povolenie sa vydáva na základe testu ekonomickej potrebnosti. Kritériá sú podobné tým, ktoré sa používajú na udeľovanie povolenia pre zahraničné investície (uvedené v časti Horizontálne záväzky), pokiaľ sa týkajú tohto podsektora, pričom sa vždy prihliada na stav zamestnanosti v podsektore. Profesionálne združenia (partnerstvá) medzi fyzickými osobami sú povolené. Nepovoľuje sa právnická osoba.

CZ, SK: Daňové služby môžu poskytovať fyzické alebo právnické osoby registrované v zozname Komory daňových poradcov alebo Komory audítorov.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT: Prístup len pre fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

MT, PL, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem MT, PL, SI: Žiadne

MT, PL, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Okrem horizontálnych záväzkov, na žiadosť spotrebiteľa sa daňoví poradcovia môžu dočasne presťahovať na územie Rakúska za účelom poskytnutia určitej služby. Platí však, že od fyzických osôb, ktoré poskytujú tieto služby, sa vyžaduje, aby mali svoje profesné stredisko (komerčnú prítomnosť) v Rakúsku.

 

FR: Činnosti právneho poradenstva a koncipovanie právnych dokumentov, ako hlavná forma služieb poskytovaných verejnosti, sú vyhradené príslušníkom regulovaných právnych a súdnych profesií (31). Tieto činnosti môžu ako druhotnú činnosť vykonávať aj príslušníci iných regulovaných profesií alebo kvalifikované osoby.

 

HU: Požiadavka trvalého pobytu

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre „Ragionieri-Periti commerciali“.

MT, PL, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh. Žiadne zastupovanie pre príslušnými orgánmi.

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

MT, PL, SI: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem AT, BE, DE, LU, NL, UK, SE: Neviazané

AT, BE, DE, LU, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT, BE, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

AT: Skúška pred rakúskym profesným orgánom. Zamestnávateľ musí byť členom príslušného profesného orgánu v domovskej krajine, kde takýto orgán existuje.

DE: Neviazané, s výnimkou poradenských služieb v oblasti zahraničných daňových právnych predpisov, tu sa vyžaduje: univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

d)

Architektonické služby (CPC 8671)

1)

Všetky členské štáty okrem BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Žiadne

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, BE, CY, DE, EL, IT, MT, PT, PL: Žiadne

AT: Žiadne, pokiaľ ide len služby plánovania; predkladanie plánov príslušným orgánom na schválenie vyžaduje spoluprácu s etablovaným poskytovateľom služieb plánovania.

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL: Neviazané.

DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a príjmoch za všetky služby, ktoré sa dodávajú zo zahraničia.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, FR, IT, LV, MT, PT, PL, SK: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

CZ: Vyžaduje sa povolenie od Českej komory architektov. Môže sa uznať aj povolenie od podobnej zahraničnej inštitúcie. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len cez oprávnených architektov. Vyžaduje sa splnenie podmienky štátnej príslušnosti a trvalého pobytu, zvažovať sa však môžu aj výnimky.

ES: Prístup obmedzený na fyzické osoby.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT, PT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

LV: Na získanie licencie umožňujúcej vykonávanie obchodnej činnosti v plnom rozsahu právnej zodpovednosti a s právom na podpisovanie projektov sa vyžaduje trojročná prax v Lotyšsku v oblasti projektovania a univerzitné vzdelanie.

SK: Vyžaduje sa povolenie od Slovenskej komory architektov. Môže sa uznať povolenie od podobných zahraničných inštitúcií. Fyzické a právnické osoby môžu poskytovať architektonické služby len cez oprávnených architektov. Vyžaduje sa splnenie podmienky štátnej príslušnosti a trvalého pobytu, zvažovať sa však môžu aj výnimky.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí myť trvalý pobyt v Estónsku.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.

EL, PT: Podmienka štátnej príslušnosti

FR: Podmienka štátnej príslušnosti, pokiaľ sa od nej neupustí ministerským povolením.

HU: Požiadavka trvalého pobytu.

CY, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

BE, DE, FR: Používanie profesného titulu kvalifikovanými odborníkmi z tretích krajín je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznaní alebo, v prípade BE, osobitným povolením udeleným kráľovským dekrétom.

IT: Požiadavka pobytu.

CY, MT, PL: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: Neviazané

DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

ES: Akademická a odborná kvalifikácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi a licencia vydaná profesným združením. Neviazané pre CPC 86713, 86714, 86719.

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

e)

Technické služby (CPC 8672)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, EL, IT, MT, PT: Žiadne

CY, EL, IT, MT, PT: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EL, IT, MT, PT, SI: Žiadne

AT, SI: Neviazané, iba s výnimkou služieb plánovania. Iba služby plánovania: Žiadne

CY, EL, IT, MT, PT: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty: Žiadne

2)

Všetky členské štáty: Žiadne

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem ES, IT: Žiadne

ES:

Prístup je obmedzený na fyzické osoby.

IT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenia (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami sú povolené.

3) Všetky členské štáty okrem EE: Žiadne

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí mať trvalý pobyt v Estónsku.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

EL: Podmienka štátnej príslušnosti

HU: Požiadavka trvalého pobytu

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

IT, PT: Požiadavky trvalého pobytu

CY, MT: Neviazané

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: Neviazané

BE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

BE, DK, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

ES: Akademická a odborná kvalifikácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi a licencia vydaná profesným združením.

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

UK: Vyžaduje sa test ekonomickej potrebnosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

f)

Integrované technické služby (CPC 8673)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, EL, IT, MT, PT, PL: Žiadne

CY, EL, IT, MT, PT, PL: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Žiadne

AT, SI: Neviazané, iba s výnimkou služieb plánovania. Iba služby plánovania: Žiadne

CY, EL, IT, MT, PT, PL: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, IT, MT, PT, PL: Žiadne

CY, CZ, MT, PL: Neviazané

ES: Prístup je obmedzený na fyzické osoby.

IT, PT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, MT, PL: Žiadne

CY, CZ, MT, PL: Neviazané

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí mať trvalý pobyt v Estónsku.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

EL: Podmienka štátnej príslušnosti

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: Neviazané

BE, DK, ES, EE, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

BE, DK, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

ES: Akademická a odborná kvalifikácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi a licencia vydaná profesným združením.

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

g)

Služby v oblasti mestského plánovania a krajinnej architektúry (CPC 8674)

1)

Všetky členské štáty okrem BE, CY, EL, HU, IT, MT, PT, PL SI: Žiadne

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Neviazané.

HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

1)

Všetky členské štáty okrem AT, BE, CY, DE, EL, HU, IT, MT, PT, PL, SI: Žiadne

AT: Neviazané iba s výnimkou služieb plánovania. Iba služby plánovania: Žiadne

BE, CY, EL, IT, MT, PT, PL, SI: Neviazané.

DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a príjmoch za všetky služby, ktoré sa poskytujú zo zahraničia.

HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SI: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, , MT, PL, SI: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem HU, IT, LV, PT: Žiadne

HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

IT, PT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

LV: Žiadne pre služby v oblasti mestského plánovania. Pre služby v oblasti krajinnej architektúry sa na získanie licencie, ktorá umožňuje vykonávanie obchodnej činnosti v plnom rozsahu právnej zodpovednosti a s právom na podpisovanie projektov, sa vyžaduje trojročná prax v Lotyšsku v oblasti projektovania a univerzitné vzdelanie.

3)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Žiadne

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí mať trvalý pobyt v Estónsku.

HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

EL, PT: Podmienka štátnej príslušnosti.

HU: Požiadavka trvalého pobytu pre služby v oblasti mestského plánovania. HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

CY, MT, PL, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

BE, DE: Používanie profesného titulu kvalifikovanými odborníkmi z tretích krajín je možné len na základe dohôd o vzájomnom uznaní alebo, v prípade BE, osobitným povolením udeleným kráľovským dekrétom.

HU: Neviazané pre služby v oblasti krajinnej architektúry

IT: Požiadavka trvalého pobytu.

CY, MT, PL, SI: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: Neviazané

DK, ES, EE, LU, NL, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK, NL, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

ES: Akademická a odborná kvalifikácia uznaná vnútroštátnymi orgánmi a licencia vydaná profesným združením. Neviazané pre CPC 86713, 86714, 86719.

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

Zmluvní poskytovatelia služieb S

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

h)

Služby lekárov (32), stomatológov a pôrodných asistentiek (CPC 9312, časť CPC 93191)

1)

Všetky členské štáty okrem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Neviazané

CZ, HU, LV, LT, SI: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

PL, SE: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Neviazané

CZ, HU, LV, LT, SI: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

PL, SE: Žiadne

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, MT, SI, SK: Žiadne

CY, FI, MT: Neviazané.

CZ, EE, HU, SI, SK: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, MT, SI, SK: Žiadne

CY, FI, MT: Neviazané

CZ, EE, HU, SI, SK: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, FI, HU, IT, IE, LV, LT, MT, PT, PL, SE, SI, SK, UK: Žiadne

AT: Neviazané pre lekárske a stomatologické služby iné ako služby psychológov a psychoterapeutov; pre pôrodné asistentky: prístup obmedzený len na fyzické osoby.

CY, EE, FI, MT: Neviazané

CZ, SK: Prístup v oblasti lekárskych a stomatologických služieb je obmedzený len na fyzické osoby. Pre zahraničné fyzické osoby sa vyžaduje povolenie ministerstva zdravotníctva. Neviazané pre služby pôrodných asistentiek.

DE: Prístup obmedzený len na fyzické osoby. Vyžaduje sa test ekonomickej potrebnosti pri lekároch a stomatológoch s povolením ošetrovať pacientov, ktorí majú verejné (povinné) zdravotné poistenie. Kritériom je nedostatok lekárov a stomatológov v danom regióne.

ES: Prístup obmedzený len na fyzické osoby.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

HU: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

IT, PT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

IE: Prístup iba pre osobné spoločnosti alebo fyzické osoby.

LV: Žiadne pre služby pôrodných asistentiek. Pre lekárske a stomatologické služby platí požiadavka štátnej príslušnosti. Vykonávanie lekárskej profesie cudzincami vyžaduje povolenie od miestneho zdravotného orgánu vychádzajúce z ekonomickej potrebnosti lekárov a stomatológov v danom regióne.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, SE, SI, SK: Žiadne

AT: Neviazané pre lekárske a stomatologické služby iné ako služby psychológov a psychoterapeutov

CY, FI, MT: Neviazané

CZ, HU, SI, SK: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

EE: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek. Pre lekárske a stomatologické služby neviazané s tou výnimkou, že od všetkých odborníkov, ktorí boli vyškolení mimo Estónska, sa vyžaduje predloženie osvedčenia o dodatočných odborných kurzoch na univerzite v Tartu. Táto požiadavka platí aj pre estónskych štátnych príslušníkov vyškolených v zahraničí.

LT: Musí byť schopný komunikovať v litovskom jazyku (platí pre osoby zamestnané v spoločnosti).

SE: Po absolvovaní povinnej dodatočnej odbornej prípravy sa uznávajú zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu.

 

 

LT: Pre lekárske a stomatologické služby žiadne s tou výnimkou, že poskytovanie služieb vyžaduje povolenie na základe plánu zdravotníckych služieb vytvoreného na základe potrieb, s prihliadnutím na obyvateľstvo a existujúce lekárske a stomatologické služby. Pre služby pôrodných asistentiek je prístup obmedzený na samostatné osoby a môže sa požadovať test ekonomickej potrebnosti.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Vykonávanie praxe v lekárskej profesii cudzincami vyžaduje povolenie, s výnimkou pôrodných asistentiek.

SE: Pri rozhodovaní o počte súkromných ordinácií, na ktoré sa má prispievať zo systému sociálneho zabezpečenia, sa uplatňuje sa test potrebnosti,.

SI: Vyžaduje sa členstvo v Lekárskom zväze. Podmienkou pre prijatie do Lekárskeho zväzu pre lekárov, ktorí nie sú slovinskí štátni príslušníci, je licencia na výkon praxe v inom členskom štáte a dobrá znalosť slovinského jazyka (33). Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

UK: Etablovanie lekárov v rámci National Health Service podlieha plánovaniu počtu pracovníkov v zdravotníctve.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané pre lekárske a stomatologické služby iné ako služby psychológov a psychoterapeutov; a pre pôrodné asistentky, pričom fyzické osoby si môžu založiť odbornú prax v Rakúsku za predpokladu, že príslušná osoba vykonávala danú profesiu najmenej tri roky pred založením odbornej praxe v Rakúsku

CZ, EE, HU, SI, SK: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

DE: Podmienka štátnej príslušnosti pre lekárov a stomatológov, od ktorej je možné v záujme verejného zdravia výnimočne upustiť. Nulová kvóta pre pôrodné asistentky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané pre lekárske a stomatologické služby iné ako služby psychológov a psychoterapeutov.

CZ, SK: Podmienka trvalého pobytu pre lekárske a stomatologické služby. Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

DK: Na získanie povolenia pre podnik jednotlivca od Národného úradu pre zdravotníctvo je potrebné mať trvalý pobyt v Dánsku.

EE, HU, SI: Neviazané pre služby pôrodných asistentiek

IT: Požiadavka trvalého pobytu.

 

 

DK: Obmedzené povolenie na výkon určitej funkcie možno udeliť maximálne na 18 mesiacov.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Prístup je však možný v rámci každoročne stanovených kvót.

EL, PT: Podmienka štátnej príslušnosti.

LV: Pre lekárske a stomatologické služby platí požiadavka štátnej príslušnosti. Vykonávanie lekárskej praxe cudzincami vyžaduje povolenie od miestneho zdravotného orgánu na základe ekonomickej potreby lekárov a stomatológov v danom regióne. Pre služby pôrodných asistentiek platí požiadavka štátnej príslušnosti. Prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Ekonomická potrebnosť sa určuje na základe celkového počtu pôrodných asistentiek v danom regióne, ktoré majú povolenie od miestnych zdravotných orgánov.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Vykonávanie praxe lekárskej profesie cudzincami vyžaduje povolenie s výnimkou pôrodných asistentiek.

CY, FI, MT: Neviazané

LT: Cudzinci musia zložiť dodatočnú kvalifikačnú skúšku

PL: Zahraniční lekári majú obmedzené volebné právo v rámci profesných komôr.

SE: Zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu, sa uznávajú po absolvovaní povinnej dodatočnej odbornej prípravy.

CY, FI, MT: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky. Neviazané pre služby pôrodných asistentiek.

LV: Žiadne

 

i)

Veterinárne služby (CPC 932)

1)

Všetky členské štáty okrem FI, LT, PL, SE: Neviazané

FI, LT, PL, SE: Žiadne.

1)

Všetky členské štáty okrem FI, LT, PL, SE: Neviazané

FI, LT, PL, SE: Žiadne.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, HU, MT, SI: Žiadne

CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, HU, MT, SI: Žiadne

CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, HU, IE, IT, MT, PT, PL, SE, SI, SK, UK: Žiadne

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané.

CZ, SK: Prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Vyžaduje sa povolenie od veterinárnej správy.

DE, DK, ES, PT: Prístup je obmedzený len na fyzické osoby.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT: Prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) medzi fyzickými osobami je povolené.

IE, UK: Prístup len pre osobné spoločnosti alebo fyzické osoby.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Cudzinci môžu požiadať o povolenie na vykonávanie praxe.

SE: Pri rozhodovaní o počte súkromných ordinácií, na ktoré sa má prispievať zo systému sociálneho zabezpečenia, sa uplatňuje test potrebnosti.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, HU, MT, SE, SI: Žiadne

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané.

SE: Zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu, sa uznávajú po absolvovaní povinnej dodatočnej odbornej prípravy a skúšok.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

CZ, DE, FR, EL, PT, SK: Podmienka štátnej príslušnosti.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti. Cudzinci môžu požiadať o povolenie na vykonávanie praxe.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, FI, HU, LV, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

CZ, IT, SK: Požiadavka trvalého pobytu.

LT: Cudzinci musia zložiť ďalšiu kvalifikačnú skúšku.

SE: Zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu, sa uznávajú po absolvovaní povinnej odbornej prípravy a skúšok.

AT, CY, EE, HU, MT, SI: Neviazané.

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

j)

Služby, ktoré poskytujú zdravotné sestry, fyzioterapeuti a pomocný zdravotný personál

(Všetky členské štáty okrem AT, FI, LV, PL a SE: časť CPC 93191. AT: platí pre tieto činnosti CPC 9319: zdravotné sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, logoterapeuti, dietológovia a odborníci na výživu. FI, LV a PL: len služby poskytované zdravotnými sestrami – časť CPC 93191; SE: časť CPC 9319)

1)

Všetky členské štáty okrem FI, PL, SE: Neviazané

FI, PL, SE: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem FI, PL, SE: Neviazané

FI, PL, SE: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, ES, EE, FR, HU, IT, LT, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT: Prístup obmedzený len na fyzické osoby.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

ES, PT: Zdravotné sestry – prístup obmedzený na fyzické osoby.

FR: Poskytovanie len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée, ou en commandite par actions) alebo SCP.

IT: Zdravotné sestry – prístup obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

LT: Prístup obmedzený len na podnik jednotlivca. Môže sa uplatňovať test ekonomickej potrebnosti.

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti

SE: Pri rozhodovaní o počte súkromných ordinácií, na ktoré sa má prispievať zo systému sociálneho zabezpečenia, sa uplatňuje test potrebnosti.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LT, MT, SE, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

LT: Žiadne s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

SE: Zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu, sa uznávajú po absolvovaní povinnej odbornej prípravy.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Fyzické osoby si môžu založiť odbornú prax v Rakúsku za predpokladu, že príslušná osoba vykonávala danú profesiu najmenej tri roky pred založením odbornej praxe v Rakúsku.

DK: Obmedzené povolenie na plnenie určitej funkcie možno udeliť maximálne na 18 mesiacov.

EL, PT, PL: Podmienka štátnej príslušnosti.

IT: Vyžaduje sa test ekonomickej potrebnosti: rozhodnutie závisí od voľných miest a nedostatku týchto síl v regiónoch.

LV: Požiadavka štátnej príslušnosti. Prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Ekonomická potrebnosť sa určuje podľa celkového počtu sestier v danom regióne, ktoré majú povolenie od miestnych zdravotných orgánov.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

DK: Na získanie povolenia pre podnik jednotlivca od Národného úradu pre zdravotníctvo je potrebné mať trvalý pobyt v Dánsku.

LV: Požiadavka štátnej príslušnosti. Prístup je obmedzený len na fyzické osoby. Ekonomická potrebnosť sa určuje podľa celkového počtu sestier v danom regióne, ktoré majú povolenie od miestnych zdravotných orgánov.

SE: Zahraničné skúšky, ktoré poskytujú rovnocennú kvalifikáciu, sa uznávajú po absolvovaní povinnej odbornej prípravy.

CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: Neviazané

FI, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Zásobovanie verejnosti farmaceutickými výrobkami (lekárnici)

1)

Všetky členské štáty: Neviazané

1)

Všetky členské štáty: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT,CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT,CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

 

 

3) (34)

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT ,LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

BE, DK, ES, FR, EL, IT, LU, PT: Monopol lekárnikov na zásobovanie verejnosti farmaceutickými výrobkami.

BE, DK, IE, PT: Test ekonomickej potrebnosti.

DE, DK, ES, EL, LU, NL, PT: Prístup obmedzený len na fyzické osoby.

DE: Zakladanie nových lekární je obmedzené a je možné len prevzatím existujúcej lekárne.

ES, IT: Zakladanie nových lekární podlieha testu ekonomickej potrebnosti.

FR: Lekárne dostávajú povolenie na základe potrieb obyvateľstva a v rámci stanovených kvót. Prístup len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) SNC a SARL.

IT: Prístup je obmedzený na fyzické osoby. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

UK: Žiadne

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. V rámci stanovených kvót je však prístup pre štátnych príslušníkov tretích krajín možný za predpokladu, že poskytovateľ služby má francúzsky diplom z farmácie.

DE, DK, EL: Podmienka štátnej príslušnosti.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, DE, DK, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

k)

Iné

Súvisiace vedecké a technické poradenské služby (35) (CPC 8675)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané pre prieskumové služby.

AT, CZ, EE FI, HU, LV, LT, SK, SE: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, CY, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané pre prieskumové služby.

DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a finančných odmenách za všetky vymeriavacie služby poskytované zo zahraničia.

AT, CZ, EE FI, HU, LV, LT, SK, SE: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SI: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SI: Žiadne

CY, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, ES, FR, IT, MT, PT, PL,SI: Žiadne

ES: Prístup k profesiám zememerač a geológ je vyhradený fyzickým osobám.

FR: „Zememeračstvo“: Prístup len prostredníctvom SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP, SA a SARL.

IT: Pre činnosti pri určitých prieskumových službách súvisiacich s ťažbou (nerasty, ropa, plyn atď.) môžu existovať výhradné práva.

IT: Prístup k profesiám zememerač a geológ je vyhradený fyzickým osobám. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup obmedzený na fyzické osoby.

CY, MT, PL, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FR, MT, PL, SI: Žiadne

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí mať trvalý pobyt v Estónsku.

FR: „Prieskumové a sondážne služby“ vyžadujú povolenie.

CY, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.

DE: Podmienky štátnej príslušnosti pre zememeračov vybraných verejným sektorom.

FR: „Zememeračstvo“ – činnosti určené na stanovenie majetkových práv a v oblasti pozemkového práva sú vyhradené pre „experts-géomètres“ z krajín ES.

CY, MT, PL, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, LV, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

CY, MT, PL, SI: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

B.

Počítačové a súvisiace služby  (36)

 

 

 

a)

Poradenské služby súvisiace s inštaláciou počítačového technického vybavenia (CPC 841)

1),2),3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

1),2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané

BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

 

IT, NL: Neviazané, s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

BE, DK, IT, NL,SE: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

IT: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

EL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a päťročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

 

 

b)

Služby v oblasti implementácie softvéru (CPC 842)

1),2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

1),2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané

BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, NL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

BE, DK, IT, NL, SE: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

IT: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

EL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a päťročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

c)

Služby v oblasti spracovania údajov (CPC 843) (37)

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem LV, MT, SK: Žiadne

MT: Neviazané

LV: Pre režimy 1 a 2 a v súvislosti so spracovaním online informácií a/alebo údajov (vrátane spracovania transakcií): Žiadne okrem: pri poskytovaní kvalitnejších služieb musia byť použité zariadenia, ktoré poskytuje Lattelekom do 1. januára 2003.

SK: Pre režim 3 a v súvislosti so spracovaním online informácií a/alebo údajov (vrátane spracovania transakcií): vyžaduje sa licencia

1),2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané

BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, NL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

 

BE, DK, IT, NL, SE: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

 

IT: Vyžaduje sa splnenie testu hospodárskej potrebnosti.

 

EL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a päťročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

d)

Databázové služby (CPC 844)

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem MT: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané

BE, DK, EL, IT, LU, NL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, NL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

 

BE, DK, IT, NL, SE: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov a servisných technikov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

 

IT: Vyžaduje sa splnenie testu hospodárskej potrebnosti.

 

EL: Neviazané s výnimkou pre počítačových vedcov, systémových analytikov, programátorov, analytikov softvérových dokumentov, u ktorých: sa vyžaduje univerzitné vzdelanie a päťročné odborné skúsenosti v tomto sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

Údržba a opravy (CPC 845)

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, HU, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem SE: Neviazané

SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto obmedzenia: univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV, SE: Neviazané

EE, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

e)

Iné počítačové služby (Všetky členské štáty okrem AT: CPC 849 AT: len CPC 8491)

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

1), 2), 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Členské štáty okrem CY, FI, HU, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem SE: Neviazané

SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto obmedzenia: univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV, SE: Neviazané

EE, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

C.

Služby v oblasti výskumu a vývoja

 

 

 

a)

Služby výskumu a vývoja v oblasti prírodných vied (všetky členské štáty okrem LV: CPC 851)

LV Služby výskumu a experimentálneho vývoja v chémii a biológii (CPC 85102)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, LV, SI: Neviazané

AT, EE, HU, LV, SI: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, LV, SI: Neviazané

AT, EE, HU, LV, SI: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, LV: Neviazané

AT, EE, HU, LV, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, LV, SI: Neviazané

AT, EE, HU, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkou FR, kde: pokiaľ ide o dočasný vstup výskumných pracovníkov, ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

FR: Výskumní pracovníci majú s výskumným ústavom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie maximálne deviatich mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu trvania zmluvy.

Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Výskumný ústav musí zaplatiť poplatok Medzinárodnému migračnému úradu.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré dostali pozvanie od vedeckých výskumných ústavov, na dobu trvania pozvania.

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórie fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenie v prístupe na trh.

 

b)

Služby výskumu a vývoja v oblasti spoločenských a humanitných vied (CPC 852)

1)

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Žiadne

MT, PL: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Žiadne

MT, PL: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Žiadne

MT, PL: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Žiadne

MT, PL: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem IT, MT, PT, PL: Žiadne

IT: Prístup k profesii psychológa je vyhradený fyzickým osobám. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup k profesii psychológa je vyhradený fyzickým osobám.

MT, PL: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Žiadne

MT, PL: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu pre psychológov.

FI, LV: Žiadne

MT, PL: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb:

Všetky členské štáty: Neviazané s výnimkou FR a LU, kde: pokiaľ ide o dočasný vstup výskumných pracovníkov, ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Výskumní pracovníci majú s výskumným ústavom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie maximálne deviatich mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu trvania zmluvy.

Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Výskumný ústav musí zaplatiť poplatok Medzinárodnému migračnému úradu.

Zmluvní poskytovatelia služieb:

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré dostali pozvanie od vedeckých výskumných ústavov, na dobu trvania pozvania.

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórie fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

 

c)

Služby v oblasti interdisciplinárneho výskumu a vývoja (CPC 853)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, SI: Neviazané

AT, EE, HU, SI: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, SI: Neviazané

AT, EE, HU, SI: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, SI: Neviazané

AT, EE, HU, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, EE, HU, SI: Neviazané

AT, EE, HU, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané s výnimkou FR, kde: pokiaľ ide o dočasný vstup výskumných pracovníkov, ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Výskumní pracovníci majú s výskumným ústavom uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie maximálne deviatich mesiacov s možnosťou predĺženia na dobu trvania zmluvy.

Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Výskumný ústav musí zaplatiť poplatok Medzinárodnému migračnému úradu.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Medzinárodne uznávané osobnosti, ktoré dostali pozvanie od vedeckých výskumných ústavov, na dobu platnosti pozvania.

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórie fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

 

D.

Služby týkajúce sa nehnuteľností  (38)

 

 

 

a)

Služby týkajúce sa vlastného alebo prenajatého majetku (všetky členské štáty okrem SE: CPC 821. SE: CPC 82101, 82102)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

ES: Prístup len ako fyzická osoba, osobná spoločnosť alebo „sociedad en comandita“.

FI: Predseda, členovia dozornej rady a výkonný riaditeľ musia byť fínski občania.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

ES, EL: Podmienka štátnej príslušnosti.

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR, IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

FI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU,LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

b)

Služby za poplatok alebo na základe zmluvy (napr. oceňovanie majetku, správa majetku, atď.)

(Všetky členské štáty okrem SE: CPC 822. SE: CPC 82201, 82202)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

IE, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

IE, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, LV. LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

ES: Prístup je vyhradený fyzickým osobám.

FI: Predseda, členovia dozornej rady a výkonný riaditeľ musia byť fínski občania.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, DK, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

DK: V povolení pre autorizovaného realitného agenta sa môže obmedziť rozsah jeho činnosti.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

DK: Autorizovaný realitný agent: Požiadavka trvalého pobytu, pokiaľ od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti. Neautorizovaný realitný agent: Požiadavka trvalého pobytu, pokiaľ od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti.

EL: Podmienka štátnej príslušnosti.

CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK: Autorizovaný a neautorizovaný realitný agent: Požiadavka trvalého pobytu, pokiaľ od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti.

 

FR, IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

FI: Žiadne

CY, CZ:, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

E.

Nájom/prenájom bez personálu  (39)

 

 

 

a)

Lode (CPC 83103)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, DE, FR, HU, MT, PL: Žiadne

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

CY, DE, HU, MT, PL: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, DE, MT, PL: Žiadne

CY, DE, MT, PL: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, DE, MT, PL:

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

CY, DE, MT, PL: Neviazané.

2)

Všetky členské štáty okrem CY, DE, FR, MT, PL: Žiadne Žiadne

CY, DE, MT, PL: Neviazané.

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

LT: Lode musia byť vo vlastníctve litovských fyzických osôb alebo spoločností etablovaných v Litve.

SE: V prípade zahraničného majetkového podielu na lodi je potrebné preukázať dominujúci švédsky vplyv na prevádzku lode, aby sa loď mohla plaviť pod švédskou vlajkou.

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FR, MT, LT, PL, SE, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL,: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky:

CY, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT, PL: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

b)

Lietadlá (CPC 83104)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, LV, MT, PL, SK: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Lietadlá, ktoré používajú leteckí dopravcovia Spoločenstva, musia byť registrované v tom členskom štáte, ktorý vydal licenciu leteckému dopravcovi alebo inde v Spoločenstve. Od tejto požiadavky možno upustiť pri krátkodobých nájomných zmluvách alebo za výnimočných okolností.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Aby mohlo byť zanesené do registra lietadiel týchto členských štátov, musí byť lietadlo vlastníctvom fyzických osôb, ktoré spĺňajú špecifické kritériá štátnej príslušnosti, alebo právnických osôb, ktoré vyhovujú špecifickým požiadavkám vzhľadom na vlastníctvo kapitálu a kontrolu (vrátane štátnej príslušnosti riaditeľov).

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI: Žiadne

CY, CZ, LV, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb:

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb:

Všetky členské štáty okrem EE: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

c)

Iné dopravné prostriedky (všetky členské štáty okrem CZ, SK, SI: CPC 83101, 83102, 83105

CZ, SK: CPC 83101, 83102;

SI: CPC 83102, 83105)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, LV, MT, PL, SI: Žiadne

CY, HU, LV, MT, PL, SI: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, LV, MT, PL: Žiadne

CY, LV, MT, PL: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, LV, MT, PL: Žiadne

CY, LV, MT, PL: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, LV, MT, PL: Žiadne

CY, LV, MT, PL: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, LT, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, LV, LT, MT, PL, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, LV, LT, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, LV, LT, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, LV, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI: Žiadne

CY, LV, MT, PL: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

d)

Iné stroje a zariadenia (CPC 83106, 83107, 83108, 83109)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

e)

Ostatné (CPC 832)

EE, LV, LT: vrátane nahratých videokaziet , určených pre domáce prehrávacie prístroje (CPC 83202)

1)

Všetky členské štáty okrem EE, LV, LT: Neviazané

EE, LT, LV: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Žiadne

2)

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Žiadne

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Žiadne

3)

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU, LV, LT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem EE, HU, LV, LT: Neviazané

EE, HU: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV, LT: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

Prenájom s personálom

Prenájom plavidiel s posádkou

(Všetky členské štáty okrem FI, LT: CPC 7213 a 7223. FI: len CPC 7213 ,

LT: len CPC 7223)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, EE, FR, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

AT, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

LV: Neviazané pre CPC 7223

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

LV: Neviazané pre CPC 7223

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, DE, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

AT, CY, DE, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, DE, EE, FR, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, DE, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FR, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

FR: Prenájom všetkých lodí podlieha povinnosti oznámiť to vopred.

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SE, SK, SI: Neviazané.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, FI, HU, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, EE, HU, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Prenájom úžitkových cestných vozidiel s vodičom (CPC 7124)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT,PL, SK, SI, SE: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SK, SI, SE: Neviazané.

FI: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

F.

Ostatné obchodné služby

 

 

 

a)

Reklama

(všetky členské štáty okrem PL, SI: CPC 871;

PL: CPC 871 s výnimkou reklám na tabakové výrobky, alkoholické nápoje, liečivá;

SI: časť CPC 8711 a časť CPC 8712, s výnimkou priamej reklamy, reklám v exteriéroch a s výnimkou reklám na tovar podliehajúci dovoznému povoleniu a s výnimkou farmaceutických výrobkov, alkoholu, tabaku, toxických výbušnín, zbraní a munície)

1)

Všetky členské štáty: Žiadne

1)

Všetky členské štáty: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DE, EL, IT, LU, SE, UK: Neviazané

BE, DE, EL, IT, LU, UK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

BE, DE, IT, SE, UK: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

IT, UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

EL: Príslušná kvalifikácia a päťročné odborné skúsenosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

b)

Prieskumy trhu a verejnej mienky (CPC 864)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

c)

Manažérske poradenstvo (CPC 865)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV,MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DE, DK, EE, IT, LU, LV, SE, UK: Neviazané

BE, DE, DK, EE, IT, LU, LV, SE, UK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

BE, DE, DK, IT, SE, UK: Neviazané, s výnimkou pre manažérov a vedúcich konzultantov, kde: univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti.

 

EE, LV: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

 

IT, UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

d)

Služby súvisiace s manažérskym poradenstvom (CPC 866)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT, PL: Žiadne

CY, HU, MT, PL: Neviazané

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT, PL: Žiadne

CY, HU, MT, PL: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, HU, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, HU, MT, PL: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem BE, DE, DK, IT, LU, UK, SE, EE, LV: Neviazané

BE, DE, DK, IT, LU, UK, SE, EE, LV: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

BE, DE, DK, IT, SE, UK: Neviazané s výnimkou pre manažérov a vedúcich poradcov, kde: univerzitné vzdelanie a trojročné odborné skúsenosti.

 

EE, LV: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

 

IT, UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

e)

Technické testovanie a analytické služby (40) (CPC 8676)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, IT, MT, PL,SK, SE: Žiadne

IT: Neviazané pre profesiu biológ a analytický chemik.

CY, CZ, MT, PL,SK, SE: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, IT, MT, PL, SK, SE: Žiadne

IT: Neviazané pre profesiu biológ a analytický chemik.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, IT, MT, PT, PL, SE, SK: Žiadne

ES: Prístup k profesii chemického analytika je vyhradený fyzickým osobám.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SE, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SE, SK: Neviazané

 

 

IT: Prístup k profesiám biológa a analytického chemika je vyhradený fyzickým osobám. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup k profesiám biológa a analytického chemika je vyhradený fyzickým osobám.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, PL, SK, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu pre biológa a analytického chemika.

CY, CZ, MT, PL, SK, SE: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkou DE, DK, EE, LU, SE, UK, kde: ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DE, DK, SE, UK: Univerzitné vzdelanie alebo technická kvalifikácia preukazujúca znalosti a trojročné odborné skúsenosti.

 

EE: Služby musia byť poskytované v rámci výkonu slobodného povolania (vyžaduje sa univerzitné vzdelanie a odborná kvalifikácia) a poskytovateľ musí mať minimálne päťročné skúsenosti v príbuznej oblasti.

 

UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

f)

Poradenské a konzultačné služby v oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva a lesníctva (41)

(FI: Časť CPC 88 s výnimkou poľovníctva. SE: časť CPC 881 s výnimkou poľovníctva)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, IT, MT, SI: Žiadne

IT: Neviazané pre činnosti vyhradené pre agronómov a „periti agrari“.

CY, EE, MT, SI: Neviazan

1)

Všetky členské štáty okrem CY, IT, EE, MT, SI: Žiadne

IT: Neviazané pre činnosti vyhradené pre agronómov a „periti agrari“.

CY, EE, MT, SI: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, SI: Žiadne

CY, EE, MT, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, SI: Žiadne

CY, EE, MT, SI: Neviazané

 

HU: Časť CPC 881

LV, PL: Služby súvisiace s poľnohospodárstvom, poľovníctvom a lesníctvom (CPC 881)

LT: Konzultačné služby súvisiace s poľnohospodárstvom, poľovníctvom a lesníctvom (časť CPC 88)

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Žiadne

ES: Prístup k profesiám agronóma a lesného inžiniera je vyhradený fyzickým osobám.

IT: Prístup k profesii agronóma a „periti agrari“ je vyhradený fyzickým osobám. Profesné združenie (bez zápisu do obchodného registra) fyzických osôb je povolené.

PT: Prístup k profesii agronóma je vyhradený fyzickým osobám.

CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, EE, IT, LT, MT, PT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre „periti agrari“.

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, EE, MT, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, MT, LV, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu pre agronómov.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, EE, MT, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

g)

Poradenské a konzultačné služby v oblasti rybolovu

(FI: Časť CPC 88. SE, HU: Časť CPC 882)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI: Žiadne

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

h)

Služby súvisiace s ťažbou surovín

(všetky členské štáty: Neviazané LV a PL: iba poradenské a konzultačné služby týkajúce sa ťažby a na základe týchto obmedzení:

 

FI: Časť CPC 88;

SE: Časť CPC 883)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, ES, EE, LT, MT, PT, SI, SK: Žiadne

ES, PT: Prístup k profesii banského inžiniera je vyhradený fyzickým osobám

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

 

LV: CPC 883 PL: Služby súvisiace s ťažbou a ropnými ložiskami - CPC 883 s výnimkou využívania prírodných zdrojov

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

PT: Požiadavka trvalého pobytu.

CY, CZ, EE, LT, MT, SI, SK: Neviazané

FI, LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

i)

Služby súvisiace s výrobou

EE: Konzultačné služby v oblasti výroby (časť CPC 884 + časť 885 okrem 88442)

HU Konzultačné služby v oblasti výroby (časť CPC 884 + časť CPC 885)

1)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

2)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

 

3)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

3)

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Žiadne

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem EE, HU: Neviazané

EE, HU: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

j)

Služby súvisiace s distribúciou energií (LV: CPC 887.

HU: Len konzultačné služby okrem CPC 887.

LT: Zahŕňa konzultačné služby v oblasti prenosu a distribúcie (za poplatok) elektriny, plynných palív, pary a teplej vody do domácností, priemyselným, obchodným a iným spotrebiteľom - CPC 887 (42)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem HU, LV, LT, SI: Neviazané

HU, LV, LT, SI: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem HU, LV, LT, SI: Neviazané

HU, LV, LT, SI: Žiadne

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem HU, LV, LT, SI: Neviazané

HU, LT, LV, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem HU, LV, LT, SI: Neviazané

HU, LT and SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

SI: Služby súvisiace s distribúciou energií – len pre plyn (43) – časť CPC 887)

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

k)

Sprostredkovanie a zabezpečenie personálu (44)

Hľadanie vedúcich pracovníkov (CPC 87201)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FI, IE, LT, LV, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FI,IE, LT, LV, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FI, IE, LT, LV, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FI,IE, LT, LV, MT, PT, PL, SE, SI, SK: Neviazané.

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT,CY,CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, ES, EE, FI, LT, LV, MT, PT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PT, PL, SI, SK: Neviazané.

ES: Štátny monopol.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, DE, EE, FI, LT, LV, MT, PT, PL, SI, SK: Neviazané.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky:

AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky:

AT, CY, CZ, EE, FI, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

Sprostredkovanie pracovných síl (CPC 87202)

1)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, BE, CY, CZ, DE, FR, ES, EE, FI, IT, LV, LT, MT, PL, PT, SI, SK: Žiadne

DE: Podlieha oprávneniu, ktoré poskytovateľovi služby vydáva príslušný orgán. Toto oprávnenie sa vydáva v závislosti od situácie a vývoja na trhu práce.

BE, FR, ES, IT: Štátny monopol.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SI, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SI, SK: Žiadne

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, PT, SI, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky. AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

Sprostredkovanie kancelárskeho personálu (CPC 87203)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, DE, FR, FI, IT, IE, NL, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

AT, DE, FR, FI, IT, IE, NL, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, DE, FR, FI, IT, IE, NL, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

AT, DE, FR, FI, IT, IE, NL, PT, SE, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

AT, FI, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, DE, FI, IT, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

IT: Štátny monopol

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

AT, DE, FI, PT, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

AT, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

Sprostredkovanie personálu na pomoc v domácnostiach, iných pracovníkov pre obchod alebo priemysel, opatrovateľov a iného personálu (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

1)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

2)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

 

3)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

3)

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

l)

Pátracie služby (CPC 87301)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT a SE: Neviazané

AT a SE: Žiadne.

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT a SE: Neviazané

AT a SE: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty okrem AT a SE: Neviazané

AT a SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto obmedzenia:

 

AT: Vyžaduje sa obchodná prítomnosť

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty okrem AT a SE: Neviazané

AT a SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

l)

Bezpečnostné služby

(všetky členské štáty okrem AT, FI a SE: CPC 87302, 87303, 87304, 87305. AT a SE: celý rozsah činností 87302-87309. FI, HU: časti CPC 873)

1)

Všetky členské štáty okrem BE, CY, CZ, ES, EE, FR, FI, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Žiadne

FI: Požiadavka zriadenia.

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Žiadne

BE, CY, CZ, ES, EE, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, SI, SK: Neviazané.

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, DK, ES, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

DK: Neviazané pre letiskové bezpečnostné služby. Požiadavka pôsobenia vo forme tuzemskej právnickej osoby. Prístup podlieha predchádzajúcemu povoleniu. Pri udeľovaní povolenia ministerstvo spravodlivosti prihliada na kritériá, ako je kompetentnosť, profesionálna bezúhonnosť a nezávislosť, skúsenosti a dobré meno firmy, ktorá sa snaží etablovať.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, DK, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

DK: Požiadavka trvalého pobytu a štátnej príslušnosti pre väčšinu členov dozornej rady a manažérov. Neviazané pre letiskové bezpečnostné služby.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané.

 

 

ES: Prístup len prostredníctvom Sociedades Anonimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anonimas Laborales a Sociedades Cooperativas. Prístup podlieha predchádzajúcemu povoleniu. Pri udeľovaní povolenia Rada ministrov prihliada na kritériá, ako je kompetentnosť, profesionálna bezúhonnosť a nezávislosť, primeranosť ochrany poskytovanej na zaistenie bezpečnosti obyvateľstva a v záujme verejného poriadku.

FI: Pre komerčnú prítomnosť je potrebné povolenie od krajskej správy. Povolenie sa môže vydať len fínskym občanom a fínskym registrovaným organizáciám.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané.

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

 

DK: Neviazané pre letiskové bezpečnostné služby. Požiadavka štátnej príslušnosti pre manažérov.

 

FR: Požiadavka štátnej príslušnosti pre generálnych riaditeľov a riaditeľov.

 

BE: Podmienka štátnej príslušnosti pre vedúcich pracovníkov.

 

ES, PT: Podmienka štátnej príslušnosti pre špecializovaný personál.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti na získanie potrebného povolenia pre bezpečnostné strážne služby a prepravu cenností.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK: Neviazané pre letiskové bezpečnostné služby. Požiadavka štátnej príslušnosti pre manažérov.

 

BE: Podmienka štátnej príslušnosti pre vedúcich pracovníkov.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti na získanie potrebného povolenia pre bezpečnostné strážne služby a prepravu cenností.

CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

FI: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

n)

Údržba a opravy zariadení (s výnimkou námorných plavidiel, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov)

(Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, FI, LV, LT, SK, SI, SE: CPC 633, 8861, 8866.

SE: 633+886.

AT: 633+8861-8866 tiež s výnimkou strelných zbraní a munície;

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, PL, SK: Neviazané

 

2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT, PL: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

 

EE, FI, LV, LT: 633, 8861-8866;

CZ, SK: 633, 8861-8865;

SI: CPC 633+8861+8866, s výnimkou námorných plavidiel, lietadiel alebo iných dopravných prostriedkov)

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

o)

Upratovanie a čistenie budov (CPC 874)

1)

Všetky členské štáty okrem HU, LT: Neviazané

HU, LT: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem HU, LT: Neviazané

HU, LT: Žiadne

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, MT, PL, SK, SI: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, PL, SI: Žiadne

CY, EE, MT, PL, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, PL, SI: Žiadne

CY, EE, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, EE, MT, PL, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, LV, MT, PL, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV: Žiadne

CY, EE, MT, PL, SI: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

p)

Fotografické služby (CPC 875. Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, FI, HU, LV, PL, SE: s výnimkou maloobchodu)

EE: s výnimkou leteckého fotografovania územia Estónskej republiky

LV: okrem CPC 87504

PL: CPC 875 okrem leteckého fotografovania

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI: Neviazané s výnimkou leteckého fotografovania: Žiadne

AT, EE, HU, LV, LT, PL, SE, SI: Žiadne

CY, MT: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané s výnimkou leteckého fotografovania: Žiadne

AT, CZ, HU, LV, LT, PL, SE, SI, SK: Žiadne

CY, EE, MT: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, SK: Žiadne

CY, MT, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT: Žiadne

CY, EE, MT: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, MT: Žiadne

CY, EE, MT: Neviazané

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

q)

Baliarenské služby (CPC 876)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, HU, LT: Neviazané

AT, HU, LT: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem AT, HU, LT: Neviazané

AT, HU, LT: Žiadne

 

 

2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Žiadne

CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Neviazané

2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Žiadne

CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, EE, FI, LV, MT, PL, SI, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, EE, FI, MT, PL, SI, SE: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

r)

Tlačiarenské a vydavateľské služby

(CPC 88442)

1) 2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, MT, SK, SI: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, SE, SI, SK: Žiadne

SE: Požiadavky trvalého pobytu pre vydavateľa a vlastníka vydavateľskej alebo tlačiarenskej spoločnosti.

CY, CZ, MT, SK, SI: Neviazané

 

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, MT, SI, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, IT, MT, LT, LV, PL, SI, SK: Žiadne

IT: Zahraničná účasť vo vydavateľských spoločnostiach je obmedzená na 49 percent kapitálu alebo hlasovacích práv.

LT: Zriaďovacie práva vo vydavateľskom sektore sa udeľujú len litovským právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri.

LV: Zriaďovacie práva vo vydavateľskom sektore sa udeľujú len lotyšským právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti pre šéfredaktorov novín a časopisov

CY, CZ, MT, SI, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, MT, SE, SI, SK: Žiadne

FI: Požiadavky trvalého pobytu pre osobu, ktorá zabezpečuje vydavateľské služby

SE: Požiadavky trvalého pobytu pre vydavateľa a vlastníka vydavateľskej alebo tlačiarenskej spoločnosti.

CY, CZ, MT, SI, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, MT, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto špecifického obmedzenia:

 

PL: Požiadavka štátnej príslušnosti pre šéfredaktorov novín a časopisov.

CY, CZ, MT, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania:

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto špecifického obmedzenia:

 

SE: Požiadavky trvalého pobytu pre vydavateľa a vlastníka vydavateľskej alebo tlačiarenskej spoločnosti.

CY, CZ, MT, SK, SI: Neviazané

FI: Požiadavky trvalého pobytu pre osobu, ktorá zabezpečuje vydavateľské služby

LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

s)

Kongresové služby

(FI: Len služby v oblasti styku s verejnosťou a organizácie výstav. AT: len služby v oblasti organizácie výstav)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK, SI: Neviazané

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK, SI: Neviazané

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, MT, PL, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, HU, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

t)

Iné

Prekladateľské služby (AT, FI a SE: prekladateľské a tlmočnícke služby) (CPC 87905)

PL: Prekladateľské služby s výnimkou služieb úradných tlmočníkov (časť CPC 87905)

1) 2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

1) 2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, DK, EE, HU, MT, SK, SI: Žiadne

DK: V povolení pre autorizovaného verejného prekladateľa a tlmočníka sa môže obmedziť rozsah jeho činností.

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK: Autorizovaní verejní prekladatelia a tlmočníci: podmienka občianstva, pokiaľ od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti.

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky i a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK: Autorizovaní verejní prekladatelia a tlmočníci: požiadavka trvalého pobytu, pokiaľ od nej neupustí Dánska agentúra pre obchod a spoločnosti.

CY, CZ, EE, HU, MT, SK, SI: Neviazané

FI: Požiadavka trvalého pobytu pre certifikovaných prekladateľov

LV, PL: Žiadne

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EL, IT, IE, UK, SE: Neviazané

EL, IT, IE, SE, UK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

EL: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

 

IT, IE, SE, UK: Príslušná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti.

 

IT, UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, EE, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

Služby interiérových dizajnérov (časť CPC 87907)

LV: Produktový dizajn (CPC 87907)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

DE: Uplatňovanie vnútroštátnych pravidiel o poplatkoch a príjmoch za všetky služby, ktoré sa dodávajú zo zahraničia.

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Žiadne

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Žiadne

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a na základe tohto obmedzenia:

 

AT: Vyžaduje sa obchodná prítomnosť

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, CZ, EE, FI, HU, LT, MT, PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Služby inkasných agentúr (CPC 87902)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, LV: Neviazané

AT, LV: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem AT, LV: Neviazané

AT, LV: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, LV: Neviazané

AT, LV: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

AT: Vyžaduje sa obchodná prítomnosť

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, LV: Neviazané

AT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Poskytovanie informácií o úveroch (CPC 87901)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Kopírovanie a rozmnožovanie (CPC 87904)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

Ostatné obchodné služby neuvedené inde (CPC 87909)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty LV: Neviazané

1) 2) 3)

Neviazané pre všetky členské štáty okrem LV: Žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem LV: Neviazané

LV: Žiadne

 

2.

KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

 

 

 

B.

Kuriérske služby

(CPC 7512)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, LT, LV, PL: Neviazané

AT: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

EE, LT: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, EE, LT, LV, PL: Neviazané

AT: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

EE, LT: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

CZ, EE, LT, SK: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

CZ, EE, LT, SK: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

CZ, EE, LT, SK: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Žiadne

CZ, EE, LT, SK: Žiadne

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CZ, EE, LT, SK: Neviazané, s s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky ,okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, LT, LV, PL, SI, SK: Neviazané

AT, SI: Neviazané, s výnimkou špeciálnych doručovateľských služieb, kde: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CZ, EE, LT, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

PL: Žiadne okrem písomnej korešpondencie, napr. listov, kde: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Neviazané, s výnimkou pozemných kuriérskych služieb, kde: Žiadne

 

2.C

Telekomunikačné služby  (45)

Všetky služby, ktorých predmetom je prenos a príjem signálov akýmikoľvek elektronickými prostriedkami (46), okrem rozhlasového vysielania (47).

Tieto služby nezahŕňajú ekonomické činnosti, ktorých predmetom je poskytovanie obsahu prenášaného prostredníctvom telekomunikačných služieb.

1)

All Member States except CY, MT: None

CY, MT: Unbound

1)

All Member States except CY, MT: None

CY, MT: Unbound

The EC undertakes the obligations contained in the reference paper attached hereto for the following services:

2)

Všetky členské štáty: Žiadne

2)

Všetky členské štáty: Žiadne

a)

Hlasové telefonické služby (CPC7521)

b)

Služby paketového prenosu dát (časť CPC 7523)

3)

Všetky členské štáty okrem FI, FR, PL, SI: Žiadne

FI: Požiadavka trvalého pobytu pre polovicu zakladateľov, polovicu členov dozornej rady a generálneho riaditeľa. Ak je zakladateľom právnická osoba, vzťahuje sa požiadavka trvalého pobytu na túto právnickú osobu.

FR: Fyzické alebo právnické osoby z krajín mimo ES nesmú priamo vlastniť viac ako 20 % akcií alebo hlasovacích práv spoločností autorizovaných na zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacej infraštruktúry na poskytovanie telekomunikačných služieb širokej verejnosti. Na uplatňovanie tohto ustanovenia sa spoločnosti alebo firmy, legálne vytvorené podľa právnych predpisov členského štátu ES, považujú za právnické osoby ES.

3)

Všetky členské štáty: Žiadne.

c)

Služby dátových prenosov s prepojovaním okruhov (časť CPC 7523)

d)

Telexové služby (časť CPC 7523)

e)

Telegrafické služby (CPC 7522)

f)

Faxové služby (časť CPC7521 + časť CPC 7529)

 

PL: Pre domáce a medzinárodné telekomunikačné služby poskytované cez káblové televízne a rozhlasové siete a pre verejné mobilné telefónne služby a siete: nesmú zahraničný kapitál a hlasovacie práva presiahnuť 49 %.

SI: Zahraničná účasť nesmie presiahnuť 99 percent kapitálu.

 

g)

Služby v oblasti súkromných prenajatých okruhov (časť CPC 7522 + časť CPC 7523)

o)

Mobilné a súkromné komunikačné služby a systémy

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

 

3.

STAVEBNÉ A PRÍBUZNÉ INŽINIERSKE SLUŽBY

Pre všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, LV, MT, SK, SI a SE: CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518;

CZ, SK, SE: CPC 511, 512, 513, 514, 516 a 517;

FI: CPC 512, 513, 514, 516;

LV: CPC 512,513, 514, 515, 516, 517, 518;

SI: CPC: 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkou 5111 a 5114: Žiadne

AT: Neviazané okrem CPC 518: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, LT, LV, PL, SE, SI, SK: Neviazané

EE, FI: Žiadne

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkou 5111 a 5114: Žiadne

AT: Neviazané okrem CPC 518: Žiadne

CY, CZ, HU, LV, LT, MT, PL, SE, SK: Neviazané

EE, FI: Žiadne

SI: Neviazané okrem CPC 511, 515: Žiadne

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT: Žiadne

CY, HU, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT: Žiadne

CY, HU, MT: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EL, HU, IT, MT, PT, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, SK: Neviazané

EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre manažérov dozornej rady stavebných spoločností, ktoré poskytujú služby verejnému sektoru.

IT: Výhradné práva sa udeľujú na výstavbu, údržbu a správu diaľnic a letiska v Ríme.

PT: Výhradné práva sa udeľujú na výstavbu, údržbu a správu diaľnic.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, EE, HU, MT, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, SK: Neviazané

EE: Žiadne s tou výnimkou, že aspoň jedna zodpovedná osoba (projektový manažér alebo poradca) musí mať trvalý pobyt v Estónsku.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, HU, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

SI: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.

 

EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre manažérov stavebných spoločností, ktoré poskytujú služby verejnému sektoru.

 

AT: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť

CY, HU, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, HU, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

SI: Vyžaduje sa komerčná prítomnosť.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, HU, MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkou NL a FR, kde: ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

NL: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

 

FR: Neviazané, okrem opatrení týkajúcich sa dočasného vstupu technikov za týchto podmienok:

Technik je zamestnancom právnickej osoby na území iného členského štátu a je preložený do obchodnej pobočky vo FR, ktorá je v zmluvnom vzťahu s touto právnickou osobou.

Pracovné povolenie sa vydáva na dobu maximálne šesť mesiacov.

Technik predloží potvrdenie o zamestnaní od obchodnej pobočky vo FR a list od právnickej osoby na území iného členského štátu, ktorým preukazuje svoj súhlas s jeho preložením.

Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

Orgán obchodnej prítomnosti musí zaplatiť poplatok Medzinárodnému migračnému úradu.

Zmluvní poskytovatelia služieb: len pre CPC 5111:

Všetky členské štáty okrem BE, DE, DK, UK, SE: Neviazané

BE, DK, UK, SE: Univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

UK: Vyžaduje sa splnenie testu ekonomickej potrebnosti.

DE: Neviazané, s výnimkou obmedzeného rozsahu služieb v oblasti prieskumných prác na stavebných pozemkoch, kde: univerzitné vzdelanie, odborná kvalifikácia a trojročné odborné skúsenosti v sektore.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SK, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, PL, SK, SI: Neviazané

LV: Žiadne

 

4.

DISTRIBUČNÉ SLUŽBY (48)

 

 

 

A.

Služby sprostredkovateľov za províziu

(Všetky členské štáty okrem SE: CPC 621. SE: CPC 621+6113)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FR, HU, IT, MT, PL, SK: Žiadne

FR: Neviazané pre obchodníkov a maklérov, ktorí pôsobia na trhoch národného záujmu.

CY, CZ, HU, IT, MT, PL, SK: Neviazané.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FR, HU, MT, IT, PL, SK: Žiadne

FR: Neviazané pre obchodníkov a maklérov, ktorí pôsobia na trhoch národného záujmu.

CY, CZ, HU, MT, IT, PL, SK: Neviazané.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Žiadne

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre činnosti obchodníkov, zástupcov a maklérov, ktorí pôsobia na dvadsiatich (20) trhoch národného záujmu.

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, FI, MT, PL, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

IT, ES, PT: Požiadavka trvalého pobytu

CY, CZ, HU, MT, PL, SK: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

B.

Veľkoobchodné služby

(Všetky členské štáty okrem PL, SE: CPC 622.

PL: Veľkoobchod v rámci Poľska (CPC 622 s výnimkou 62226, 62228, 62251, 62252)

SE: CPC 622, 61111, 6113, 6121

1)

Všetky členské štáty okrem CY, ES, FR, IT, MT, PT: Žiadne

ES, IT, PT: Štátny monopol na tabak.

FR: Neviazané pre lekárne.

CY, MT: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, ES, FR, IT, MT, PT, PL: Žiadne

ES, IT, PT: Štátny monopol na tabak.

FR: Veľkoobchodné lekárne dostávajú povolenie v závislosti od potrieb obyvateľstva a v rámci stanovených kvót. Štátny monopol na tabak a zápalky.

PL: Povolenie na zriaďovanie spoločností v oblasti veľkoobchodu so spotrebným tovarom z dovozu.

CY, MT: Neviazané

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre veľkoobchod s liečivami.

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

ES, IT, PT: Požiadavka trvalého pobytu.

FI, LV, PL: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

C.

Maloobchodné služby

(Všetky členské štáty okrem AT, CZ, EE, FI, HU, LV, LT, PL, SK, SI a SE: CPC 631, 632, 633, 61112, 6113, 6121 okrem 63211.

AT, CZ, FI, HU, SK: CPC 631, 632, 6111, 6113, 6121.

EE, LV, LT: CPC 631; 632; 633; 6111; 6113; 6121)

PL: Maloobchod v rámci Poľska (CPC 631, 632 okrem 63107, 63108, 63211)

SI: CPC 631, časť 632, 61112, 6113, 6121 okrem 63211

SE: CPC 631, 632, 61112, 6113, 6121.)

1)

Všetky členské štáty okrem AT,CY, EE, FI, HU, LV, MT, PL, SE, SI: Neviazané, s výnimkou objednávok poštou: Žiadne

AT, EE, FI, HU, LT, LV, SE, SI: Žiadne

CY, MT, PL: Neviazané

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, MT, PL, SE, SI, SK: Neviazané, s výnimkou objednávok poštou: Žiadne

AT, CZ, EE, FI, HU, LT, LV, SE, SI: Žiadne

CY, MT,PL, SK: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

2)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

3) (49)

Všetky členské štáty okrem BE, CY, ES, FR, DK, IT, IE, MT, PT, SE: Žiadne

BE: Test ekonomickej potrebnosti pre obchodné domy.

ES, FR, IT: Štátny monopol na tabak.

FR: Test ekonomickej potrebnosti pre veľké obchodné domy.

DK: Test ekonomickej potrebnosti pre nové obchodné domy.

IT: Test ekonomickej potrebnosti na zriadenie každého nového obchodného domu/trhoviska a povolenie sa môže zamietnuť z dôvodu ochrany oblastí osobitného historického a umeleckého záujmu.

IE: Neviazané pre maloobchod s alkoholickými nápojmi

PT: Test ekonomickej potrebnosti pre veľké (t.j. viac ako 2 000 m2) obchodné domy.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

SE: Jednotlivé obce môžu uplatňovať test ekonomickej potrebnosti pri dočasnom obchodovaní s textilom, obuvou a potravinami, ktoré nie sú určené k spotrebe na predajnom mieste (50)

CY, MT: Neviazané

 

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti pre trafikantov (t.j. buraliste).

CY, MT: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, LT, MT, PL: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

FI, LV, LT, PL: Žiadne

CY, MT: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

D.

Franchising

(CPC 8929)

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SE: Žiadne

CY, MT, PL, SE: Neviazané.

1) 2) 3)

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SE: Žiadne

CY, MT, PL, SE: Neviazané.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, MT, PL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT, PL, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, MT, PL, SE: Neviazané

FI, LV: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

5.

SLUŽBYV OBLASTI VZDELÁVANIA

 

 

 

(Všetky členské štáty: Len súkromne financované služby)

 

 

 

Len pre Estónsko: Služby súkromného vzdelávania, ktorých sa študent zúčastňuje maximálne po dobu šiestich mesiacov

Len pre EE:

1) 2) 3)

žiadne

Len pre EE:

1) 2) 3)

žiadne

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

 

A.

Služby v oblasti základného vzdelávania

(Všetky členské štáty okrem EE: CPC 921. EE: Služby v oblasti povinného základného vzdelávania)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FR, FI, MT, PL, SE, SI: Žiadne

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované zo zahraničia.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, IT, MT, SE, SI: Žiadne

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, PL, SE, SI: Žiadne

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované v zahraničí.

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE, SI: Žiadne

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, HU, MT, SE, SI, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

CZ: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie. Podmienka zabezpečenia kvality a úrovne vzdelávania a vhodnosti školských zariadení.

HU: Na založenie školy sa vyžaduje povolenie od miestnych orgánov.

SK: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie, pričom musia spĺňať kvalifikačné a materiálne požiadavky na zriadenie takejto inštitúcie.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, EL, LT, MT, SE, SI, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

CZ: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať českú štátnu príslušnosť.

EL: Väčšina členov dozornej rady musí mať grécku štátnu príslušnosť.

LT: Žiadne s tou výnimkou, že sa vyžaduje povolenie od ministerstva školstva a vedy pre štátom uznávané školské inštitúcie.

SK: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovenské občianstvo.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

 

EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre učiteľov.

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, LV, PL, SE, SI: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, FI, MT, SE, SI: Neviazané

LV, PL: Žiadne

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

B.

Služby v oblasti stredoškolského vzdelávania

(Všetky členské štáty okrem EE: CPC 922.

EE: služby v oblasti povinného a nepovinného stredoškolského vzdelávania. LV: s výnimkou CPC 9224.)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FR, FI, MT, PL, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané.

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované zo zahraničia.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, IT, MT, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané.

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, PL, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované v zahraničí.

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, HU, MT, SE, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

CZ: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie. Podmienka zabezpečenia kvality a úrovne vzdelávania a vhodnosti školských zariadení.

HU: Na založenie školy sa vyžaduje povolenie od miestnych orgánov.

SK: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie, pričom musia spĺňať kvalifikačné a materiálne požiadavky na zriadenie takejto inštitúcie.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, EL, LT, MT, SE, SI, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

EL: Väčšina členov dozornej rady musí mať grécku štátnu príslušnosť.

CZ: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať českú štátnu príslušnosť.

LT: Žiadne s tou výnimkou, že sa vyžaduje povolenie od ministerstva školstva a vedy pre štátom uznávané školské inštitúcie.

SK: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovenské občianstvo.

SI: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovinskú štátnu príslušnosť.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

 

EL: Podmienka štátnej príslušnosti pre vyučujúcich.

CY, FI, MT, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV, PL: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem EE, LV: Neviazané

EE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV: Žiadne

 

C.

Služby v oblasti vyššieho vzdelávania

(Všetky členské štáty okrem CZ, SK: CPC 923.

CZ, SK: Len CPC 92310.)

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FR, FI, MT, PL, SE: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované zo zahraničia.

1)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FI, IT, MT, SE: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

 

 

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FI, MT, PL, SE: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované v zahraničí.

2)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FI, MT, SE: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, ES, FI, HU, EL, IT, MT, SE, SK: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

CZ: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie. Podmienka zabezpečenia kvality a úrovne vzdelávania a vhodnosti školských zariadení.

ES, IT: Test potrebnosti na otvorenie súkromných univerzít s povolením na vydávanie uznávaných diplomov alebo akademických titulov, postup si vyžaduje informovať parlament.

EL: Neviazané pre vzdelávacie inštitúcie, ktoré udeľujú štátom uznávané diplomy.

HU: Na založenie školy sa vyžaduje povolenie od miestnych orgánov.

SK: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie, pričom musia spĺňať kvalifikačné a materiálne požiadavky na zriadenie takejto inštitúcie.

3)

Všetky členské štáty okrem AT, CY, CZ, FI, MT, SE, SK, SI: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

CZ: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať českú štátnu príslušnosť.

SK: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovenské občianstvo.

SI: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovinskú štátnu príslušnosť

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

 

DK: Podmienka štátnej príslušnosti pre profesorov.

 

FR: Podmienka štátnej príslušnosti. Štátni príslušníci tretích krajín však môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie.

 

IT: Podmienka štátnej príslušnosti pre poskytovateľov služieb, aby mohli vydávať štátom uznávané diplomy.

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem AT, CY, FI, LV, MT, PL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV, PL: Žiadne

AT, CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

 

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty: Neviazané, s výnimkou FR a LU, kde: pokiaľ ide o dočasný vstup profesorov, ako sa uvádza v časti Horizontálne záväzky a s výhradou týchto špecifických obmedzení:

FR: Profesori získali pracovnú zmluvu na univerzite alebo na inej vyššej vzdelávacej inštitúcii.

Pracovné povolenie sa vydáva na obdobie maximálne deviatich mesiacov, s možnosťou predĺženia na dobu trvania zmluvy.

Vyžaduje sa test ekonomickej potrebnosti, pokiaľ profesori nie sú menovaní priamo ministrom zodpovedným za vysoké školstvo.

Zamestnávajúca inštitúcia musí zaplatiť poplatok Medzinárodnému migračnému úradu.

Zmluvní poskytovatelia služieb

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, HU, LT, LV, MT, PL, SI, SK: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, CZ, HU, LT, MT, , PL, SI, SK: Neviazané

LV: Žiadne

 

 

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Osobnosti medzinárodne uznávané, ktoré dostali pozvanie od vysokoškolskej inštitúcie, na dobu trvania pozvania.

Ostatné

Všetky členské štáty okrem HU: Neviazané

HU: Neviazané, s výnimkou opatrení týkajúcich sa kategórie fyzických osôb uvedených v stĺpci Obmedzenia v prístupe na trh.

 

D.

Služby v oblasti vzdelávania dospelých

(CPC 924; pre AT CPC 9240 okrem služieb v oblasti vzdelávania dospelých prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania.

Pre EE: patria sem aj ostatné služby v oblasti vzdelávania dospelých, ktoré neposkytuje štát)

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, PL, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované zo zahraničia.

1)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, PL, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

PL: Verejný vzdelávací a štipendijný systém nezahŕňa vzdelávacie služby poskytované v zahraničí.

2)

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

 

 

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, HU, MT, SE, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

CZ: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie. Podmienka zabezpečenia kvality a úrovne vzdelávania a vhodnosti školských zariadení.

HU: Na založenie školy sa vyžaduje povolenie od miestnych orgánov (v prípade vysokých škôl od ústredných orgánov).

SK: Zahraniční štátni príslušníci môžu získať povolenie od príslušných orgánov na zriadenie a prevádzkovanie vzdelávacej inštitúcie a na vyučovanie, pričom musia spĺňať kvalifikačné a materiálne požiadavky na zriadenie takejto inštitúcie.

3)

Všetky členské štáty okrem CY, CZ, FI, MT, SE, SK: Žiadne

CY, FI, MT, SE: Neviazané

CZ: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať českú štátnu príslušnosť.

SK: Žiadne len: väčšina členov dozornej rady musí mať slovenské občianstvo.

 

 

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, MT, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

CY, FI, MT, SE: Neviazané.

4)   Osoby preložené v rámci spoločnosti a návštevy za účelom obchodovania

Všetky členské štáty okrem CY, FI, LV, MT, PL, SE: Neviazané, s výnimkami uvedenými v časti Horizontálne záväzky.

LV, PL: Žiadne

CY, F