EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1382

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1382 z 2. septembra 2019, ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

C/2019/6265

Ú. v. EÚ L 227, 3.9.2019, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1382/oj

3.9.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 227/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1382

z 2. septembra 2019,

ktorým sa menia určité nariadenia, ktorými sa ukladajú antidumpingové alebo antisubvenčné opatrenia na určité výrobky z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/477 z 11. marca 2015 o opatreniach, ktoré Únia môže prijať vo vzťahu k účinnosti antidampingových a vyrovnávacích opatrení kombinovaných s ochrannými opatreniami (1),

po konzultácii s Výborom pre ochranné opatrenia,

keďže:

1.   SÚVISLOSTI A POSTUP

(1)

Komisia nariadením (EÚ) 2019/159 (2) uložila ochranné opatrenia týkajúce sa určitých výrobkov z ocele na obdobie troch rokov. Tieto opatrenia majú formu colných kvót uplatňovaných na vymedzené obdobia, pri ktorých je splatné clo pri prekročení kvóty vo výške 25 %, keď dovoz prekračuje stanovenú prahovú hodnotu zodpovedajúcu priemernej úrovni dovozu v rokoch 2015 až 2017.

(2)

V súčasnosti pre niektoré kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia, platia antidumpingové a/alebo vyrovnávacie opatrenia. V prípade týchto výrobkov by sa preto po prekročení colných kvót stanovených v rámci ochranných opatrení stalo splatné pri tom istom dovoze tak vyššie uvedené clo pri prekročení kvóty, ako aj antidumpingové alebo vyrovnávacie clo. Ako sa zdôrazňuje v nariadení (EÚ) 2019/159 (3), takáto kumulácia antidumpingových a/alebo antisubvenčných opatrení s ochrannými opatreniami uloženými tým istým nariadením môže mať na obchod väčší vplyv, ako je žiaduce, a preto si v primeranom čase vyžaduje preskúmanie.

(3)

Komisia preto 26. apríla 2019 uverejnila oznámenie (4) o možných kombinovaných účinkoch antidumpingových a/alebo antisubvenčných opatrení s ochrannými opatreniami na dotknuté kategórie výrobkov. Na uľahčenie referencie sa uvedené kategórie výrobkov uvádzajú v prílohe 1.A. Komisia vo svojom oznámení z 26. apríla 2019 potvrdila, že existujú dôvody domnievať sa, že kombinácia týchto opatrení by skutočne mohla mať väčší vplyv, ako je plánovaný alebo žiaduci z hľadiska politiky a cieľov Únie v oblasti ochrany obchodu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2015/477, a že môže byť vhodné zmeniť existujúce antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia vzťahujúce sa na tieto kategórie výrobkov, na ktoré sa vzťahujú aj ochranné opatrenia, s cieľom zabezpečiť proporcionalitu príslušných opatrení.

(4)

V tom istom oznámení Komisia vyzvala zainteresované strany, aby písomne vyjadrili svoje stanovisko k uvedeným skutočnostiam.

2.   PRIPOMIENKY ZAINTERESOVANÝCH STRÁN

(5)

Komisia dostala pripomienky od 12 zainteresovaných strán a ich argumenty náležite zohľadnila. Medzi týmito zainteresovanými stranami je päť vyvážajúcich výrobcov, jedna zahraničná vláda, jedno európske združenie výrobcov ocele, štyria používatelia alebo dovozcovia ocele v EÚ, ako aj jedno združenie používateľov ocele.

(6)

Väčšina zainteresovaných strán sa zhodla v tom, že kombinácia antidumpingových alebo vyrovnávacích opatrení s ochrannými opatreniami na rovnaké výrobky by mohla mať väčší účinok, ako bol pôvodne zamýšľaný alebo žiaduci v zmysle ochrannej obchodnej politiky Únie a jej cieľov. Niektoré zainteresované strany poznamenávajú, že takáto kombinácia opatrení by mohla klásť nežiaduco veľké bremeno na určitých vyvážajúcich výrobcov, ktorí sa snažia vyvážať do Únie, čo môže viesť k tomu, že im bude odoprený prístup na trh Únie.

(7)

Jeden dovozca z Litvy súhlasil s tým, že kombinácia antidumpingových/antisubvenčných a ochranných opatrení nie je žiaduca, a preto požiadal o retroaktívnu nápravu kombinovaného vplyvu opatrení tak, že by sa dovozcovi vrátila zvyšná suma zaplateného cla.

(8)

V odpovedi na túto žiadosť Komisia uviedla, že článok 2 nariadenia (EÚ) 2015/477 jasne obmedzuje akékoľvek opatrenie prijaté podľa uvedeného nariadenia tak, že sa musí začať uplatňovať odo dňa, keď nadobudne účinnosť, a že nemôže slúžiť ako základ pre vrátenie ciel vybraných pred týmto dátumom, pokiaľ Komisia neustanoví inak. Vzhľadom na to, že akékoľvek vplyvy vyplývajúce z tohto preskúmania sú obmedzené na budúce uplatnenie predmetných súbežných opatrení, tvrdenie vyvážajúceho výrobcu bolo zamietnuté.

(9)

Jeden vyvážajúci výrobca z Ruska tvrdil, že s cieľom zabezpečiť predvídateľnosť a právnu istotu a s cieľom vyhnúť sa za každú cenu kombinovanému vplyvu antidumpingových a/alebo antisubvenčných opatrení s ochrannými opatreniami by Komisia mala bezodkladne zmeniť existujúce antidumpingové opatrenia bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú vyčerpané colné kvóty pre výrobky, na ktoré sa vzťahuje príslušné ochranné opatrenie.

(10)

Tento vyvážajúci výrobca uviedol konkrétne antidumpingové clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov valcovaných za tepla a vyrobených zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine, uložených nariadením Komisie (EÚ) 2017/1795 (5).

(11)

Komisia v tejto súvislosti pripomenula, že vplyv ochranných opatrení vzniká až vtedy, keď sa príslušná úroveň colnej kvóty vyčerpá (špecifická alebo erga omnes) a uvalí sa príslušné clo pri prekročení kvóty. Do tohto momentu je Komisia toho názoru, že je naďalej potrebná a opodstatnená úplná úroveň uplatniteľných antidumpingových/antisubvenčných opatrení, aby sa zmiernil vplyv neférovo dumpingového/subvencovaného dovozu. Otázka kombinovaného vplyvu sa preto stáva relevantnou len vtedy, keď sa vyčerpá uplatniteľná kvantitatívna prahová hodnota a uplatnia sa dodatočné ochranné clá.

(12)

Komisia dodala, že z ďalšieho pozorovania vyplynulo, že úroveň dovozu kategórií výrobkov, ktoré ruský vyvážajúci výrobca vyváža, bola dosiaľ pod úrovňou uplatniteľnej colnej kvóty. Toto tvrdenie bolo preto zamietnuté.

(13)

Viaceré zainteresované strany tvrdili, že podliehajú dvojitým nápravným opatreniam, keďže v prípade niektorých výrobkov s pôvodom v Spojených štátoch sa uplatňuje jednak clo pri prekročení kvóty, a jednak takzvané „vyrovnávacie opatrenia“ zavedené podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/886 (6). Tvrdili preto, že Komisia by mala v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia pozastaviť aj uplatňovanie týchto vyrovnávacích opatrení.

(14)

Komisia poznamenala, že „vyrovnávacie opatrenia“ a antidumpingové/antisubvenčné opatrenia zo svojej podstaty sledujú odlišné politické ciele, a preto nepatria do rozsahu preskúmania, ktorého cieľom je posúdiť proporcionalitu kombinovaných antidumpingových/antisubvenčných opatrení spolu s ochrannými opatreniami zavedenými nariadením (EÚ) 2019/159. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že antidumpingové/antisubvenčné opatrenia majú za cieľ riešiť „neférové“ obchodné kroky konkrétnych hospodárskych subjektov alebo krajín. Na rozdiel od toho, cieľom „vyrovnávacích opatrení“ je zaistiť rovnováhu koncesií a záväzkov medzi Úniou a iným členom WTO pozastavením podstatou rovnocenných koncesií alebo iných záväzkov (7) po tom, ako daný člen WTO prijal jednostranné opatrenie narúšajúce uvedenú rovnováhu koncesií a záväzkov. Odráža sa to aj v rôznych právnych základoch týchto opatrení, konkrétne v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 654/2014 (8). Ustanovenia nariadenia (EÚ) 2015/477, ktoré tvorí právny základ pre toto nariadenie, sa však osobitne týkajú výlučne kombinovaného vplyvu antidumpingových a/alebo antisubvenčných opatrení a ochranných opatrení týkajúcich sa rovnakých kategórií výrobkov uvedených v prílohe 1.A. Vzhľadom na odlišnú východiskovú situáciu a účel týchto odlišných opatrení pozastavenie uplatňovania príslušných „vyrovnávacích opatrení“ nepatrí do rozsahu tohto preskúmania. Kombinovaný vplyv ochranných a vyrovnávacích opatrení sa preto nemôže riešiť podľa osobitného právneho rámca nariadenia (EÚ) 2015/477. Tvrdenie bolo preto zamietnuté.

3.   ZÁVERY

(15)

Na základe uvedených skutočností a po náležitom zohľadnení všetkých tvrdení zainteresovaných strán Komisia potvrdzuje, že existujú dostatočné dôvody domnievať sa, že kombinácia antidumpingových a/alebo antisubvenčných opatrení a ochranných opatrení zavedených nariadením (EÚ) 2019/159 pre kategórie výrobkov uvedené v prílohe 1.A by mala skutočne väčší vplyv, ako je plánovaný alebo žiaduci v zmysle politiky a cieľov Únie v oblasti ochrany obchodu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2015/477. Komisia sa preto domnieva, že je vhodné zaviesť opatrenia, ktoré zabránia súbežnému uplatňovaniu antidumpingových a/alebo vyrovnávacích opatrení uvedených v prílohe 2 s clom pri prekročení kvóty pre kategórie výrobkov z ocele uvedené v prílohe 1.A.

(16)

V prípade, že sa sadzba cla pri prekročení kvóty uvedená v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na kategórie výrobkov uvedené v prílohe 1.A a prekročí ekvivalentnú sadzbu antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla, podľa toho, ktorá z nich je vyššia, uplatňovanú na rovnaké kategórie výrobkov, vyberá sa len clo pri prekročení kvóty. Inými slovami, v prípade, že clo pri prekročení kvóty predstavuje 25 % a ekvivalentná sadzba antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla uplatniteľného na tie isté kategórie výrobkov predstavuje 10 %, vyberá sa len clo pri prekročení kvóty. V takejto situácii sa výber uplatniteľného antidumpingového a/alebo antisubvenčného opatrenia pozastaví na obdobie uplatňovania cla pri prekročení kvóty.

(17)

Ak sa sadzba cla pri prekročení kvóty uvedená v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na kategórie výrobkov uvedené v prílohe 1.A a je nižšia ako ekvivalentná sadzba antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla uplatniteľného na rovnaké kategórie výrobkov, clo pri prekročení kvóty by malo byť splatné v plnej výške a malo by sa zvýšiť o rozdiel medzi clom pri prekročení kvóty a úrovňou antidumpingového alebo antisubvenčného cla, podľa toho, ktorá z nich je vyššia, ako sa stanovuje v prílohe 2. Inými slovami, ak clo pri prekročení kvóty predstavuje 25 % a vyššia ekvivalentná sadzba antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla uplatniteľná na tie isté kategórie výrobkov predstavuje 35 %, clo pri prekročení kvóty vo výške 25 % by sa malo zvýšiť o rozdiel 10 %, ktorý je medzi clom pri prekročení kvóty a ekvivalentnou sadzbou uplatniteľnej sadzby antidumpingového a/alebo vyrovnávacieho cla. V takejto situácii by sa mal pozastaviť výber časti uplatniteľného antidumpingového a/alebo antisubvenčného opatrenia, ktorá nie je uplatniteľná, aby sa zabezpečilo, že kombinovaný vplyv týchto dvoch opatrení nepresiahne uplatňovanú vyššiu úroveň antidumpingového/antisubvenčného cla.

(18)

Aby sa predišlo pochybnostiam, keď sa ochranné clo pri prekročení kvóty prestane uplatňovať, s okamžitou platnosťou zanikne pozastavenie výberu príslušného antidumpingového/antisubvenčného opatrenia. Od tohto okamihu sa uplatniteľné antidumpingové/antisubvenčné opatrenia vyberajú ako obvykle.

(19)

Ak sa na ten istý výrobok z určitých krajín uplatňujú kombinované antidumpingové a antisubvenčné opatrenia, v príslušných nariadeniach uvedených v prílohe 1.B sa uvádzajú spôsoby ich uplatňovania, aby sa zabránilo dvojitému započítavaniu. V prípadoch, keď je sadzba cla pri prekročení kvóty nižšia ako kombinované antidumpingové a vyrovnávacie clo, prednostne sa uplatňuje kombinované antidumpingové a vyrovnávacie clo alebo jeho časť.

(20)

Ak uplatniteľné antidumpingové a/alebo antisubvenčné opatrenia pozostávajú z pevne stanoveného cla, Komisia previedla toto pevne stanovené clo na valorické clo a porovnala výsledné valorické clo s clom pri prekročení kvóty. V prípade, že výsledné valorické clo bolo vyššie ako clo pri prekročení kvóty, znížené antidumpingové a/alebo antisubvenčné clo podľa odôvodnenia 16 sa previedlo naspäť na pevne stanovené clo.

(21)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre nástroje na ochranu obchodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Keď sa clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na kategórie výrobkov stanovené v prílohe 1 k nariadeniu (EÚ) 2019/159 a prekročí ekvivalentnú valorickú úroveň antidumpingových/antisubvenčných ciel uvedených v prílohe 2, vyberá sa len clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159.

2.   Počas obdobia uplatňovania odseku 1 sa pozastaví výber ciel uložených podľa nariadení uvedených v prílohe 1.B k tomuto nariadeniu.

3.   Keď sa clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 začne uplatňovať na kategórie výrobkov stanovené v prílohe 1 k nariadeniu (EÚ) 2019/159 a je pritom stanovené na nižšej úrovni ako ekvivalentná valorická úroveň antidumpingových/antisubvenčných ciel uvedených v prílohe 2, clo pri prekročení kvóty uvedené v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159 sa vyberá spolu s rozdielom medzi týmto clom a ekvivalentnou valorickou úrovňou antidumpingového alebo antisubvenčného cla uvedeného v prílohe 2, podľa toho, ktorá z nich je vyššia.

4.   Časť sumy antidumpingového/antisubvenčného cla, ktorá sa nevyberá podľa odseku 2, sa pozastavuje.

5.   Pozastavenia uvedené v odsekoch 2 a 4 sú časovo obmedzené na obdobie uplatňovania cla pri prekročení kvóty uvedeného v článku 1 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2019/159.

Článok 2

Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia sa uplatňujú od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a nemajú spätnú účinnosť.

Opatrenia prijaté podľa tohto nariadenia neslúžia ako základ na vrátenie ciel vybraných pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. septembra 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s. 11.

(2)  Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 27.

(3)  Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 53, odôvodnenie 186.

(4)  Ú. v. EÚ C 146, 26.4.2019, s. 5.

(5)  Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 24.

(6)  Ú. v. EÚ L 158, 21.6.2018, s. 5.

(7)  Nariadenia Komisie (EÚ) 2018/724 (Ú. v. EÚ L 122, 17.5.2018, s. 14) a (EÚ) 2018/886.

(8)  Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 50.


PRÍLOHA 1.A

Zoznam kategórií výrobkov, na ktoré sa vzťahujú konečné ochranné opatrenia

Číslo výrobku

Kategória výrobku

Číselné znaky KN

1

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , 7212 60 00 , 7225 19 10 , 7225 30 10 , 7225 30 30 , 7225 30 90 , 7225 40 15 , 7225 40 90 , 7226 19 10 , 7226 91 20 , 7226 91 91 , 7226 91 99

2

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

7209 15 00 , 7209 16 90 , 7209 17 90 , 7209 18 91 , 7209 25 00 , 7209 26 90 , 7209 27 90 , 7209 28 90 , 7209 90 20 , 7209 90 80 , 7211 23 20 , 7211 23 30 , 7211 23 80 , 7211 29 00 , 7211 90 20 , 7211 90 80 , 7225 50 20 , 7225 50 80 , 7226 20 00 , 7226 92 00

3

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

7209 16 10 , 7209 17 10 , 7209 18 10 , 7209 26 10 , 7209 27 10 , 7209 28 10 , 7225 19 90 , 7226 19 80

4

Pokovované plechy

7210 20 00 , 7210 30 00 , 7210 41 00 , 7210 49 00 , 7210 61 00 , 7210 69 00 , 7210 90 80 , 7212 20 00 , 7212 30 00 , 7212 50 20 , 7212 50 30 , 7212 50 40 , 7212 50 61 , 7212 50 69 , 7212 50 90 , 7225 91 00 , 7225 92 00 , 7225 99 00 , 7226 99 10 , 7226 99 30 , 7226 99 70

5

Plechy s organickým povlakom

7210 70 80 , 7212 40 80

6

Výrobky z pocínovanej ocele

7209 18 99 , 7210 11 00 , 7210 12 20 , 7210 12 80 , 7210 50 00 , 7210 70 10 , 7210 90 40 , 7212 10 10 , 7212 10 90 , 7212 40 20

7

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7208 51 20 , 7208 51 91 , 7208 51 98 , 7208 52 91 , 7208 90 20 , 7208 90 80 , 7210 90 30 , 7225 40 12 , 7225 40 40 , 7225 40 60

8

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

9

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

10

Dosky kvart z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

7219 21 10 , 7219 21 90

12

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

7214 30 00 , 7214 91 10 , 7214 91 90 , 7214 99 31 , 7214 99 39 , 7214 99 50 , 7214 99 71 , 7214 99 79 , 7214 99 95 , 7215 90 00 , 7216 10 00 , 7216 21 00 , 7216 22 00 , 7216 40 10 , 7216 40 90 , 7216 50 10 , 7216 50 91 , 7216 50 99 , 7216 99 00 , 7228 10 20 , 7228 20 10 , 7228 20 91 , 7228 30 20 , 7228 30 41 , 7228 30 49 , 7228 30 61 , 7228 30 69 , 7228 30 70 , 7228 30 89 , 7228 60 20 , 7228 60 80 , 7228 70 10 , 7228 70 90 , 7228 80 00

13

Roxorové tyče

7214 20 00 , 7214 99 10

14

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

7222 11 11 , 7222 11 19 , 7222 11 81 , 7222 11 89 , 7222 19 10 , 7222 19 90 , 7222 20 11 , 7222 20 19 , 7222 20 21 , 7222 20 29 , 7222 20 31 , 7222 20 39 , 7222 20 81 , 7222 20 89 , 7222 30 51 , 7222 30 91 , 7222 30 97 , 7222 40 10 , 7222 40 50 , 7222 40 90

15

Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej ocele

7221 00 10 , 7221 00 90

16

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

7213 10 00 , 7213 20 00 , 7213 91 10 , 7213 91 20 , 7213 91 41 , 7213 91 49 , 7213 91 70 , 7213 91 90 , 7213 99 10 , 7213 99 90 , 7227 10 00 , 7227 20 00 , 7227 90 10 , 7227 90 50 , 7227 90 95

17

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

7216 31 10 , 7216 31 90 , 7216 32 11 , 7216 32 19 , 7216 32 91 , 7216 32 99 , 7216 33 10 , 7216 33 90

18

Štetovnice

7301 10 00

19

Železničný materiál

7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00

20

Plynové rúrky

7306 30 41 , 7306 30 49 , 7306 30 72 , 7306 30 77

21

Duté profily

7306 61 10 , 7306 61 92 , 7306 61 99

22

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

7304 11 00 , 7304 22 00 , 7304 24 00 , 7304 41 00 , 7304 49 10 , 7304 49 93 , 7304 49 95 , 7304 49 99

24

Ostatné bezšvové rúry

7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 23 00 , 7304 29 10 , 7304 29 30 , 7304 29 90 , 7304 31 20 , 7304 31 80 , 7304 39 10 , 7304 39 52 , 7304 39 58 , 7304 39 92 , 7304 39 93 , 7304 39 98 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 10 , 7304 59 92 , 7304 59 93 , 7304 59 99 , 7304 90 00

25

Veľké zvárané rúry

7305 11 00 , 7305 12 00 , 7305 19 00 , 7305 20 00 , 7305 31 00 , 7305 39 00 , 7305 90 00

26

Ostatné zvárané rúrky

7306 11 10 , 7306 11 90 , 7306 19 10 , 7306 19 90 , 7306 21 00 , 7306 29 00 , 7306 30 11 , 7306 30 19 , 7306 30 80 , 7306 40 20 , 7306 40 80 , 7306 50 20 , 7306 50 80 , 7306 69 10 , 7306 69 90 , 7306 90 00

27

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

7215 10 00 , 7215 50 11 , 7215 50 19 , 7215 50 80 , 7228 10 90 , 7228 20 99 , 7228 50 20 , 7228 50 40 , 7228 50 61 , 7228 50 69 , 7228 50 80

28

Drôt z nelegovanej ocele

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90


PRÍLOHA 1.B

Zoznam nariadení, ktorými sa ukladajú antidumpingové a antisubvenčné opatrenia na výrobky podliehajúce ochrannému opatreniu

1.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1795 z 5. októbra 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine a ktorým sa ukončuje prešetrovanie dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Srbsku (Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 24),

2.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/969 z 8. júna 2017, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/649, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 146, 9.6.2017, s. 17),

3.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1328 z 29. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 1),

4.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/186 zo 7. februára 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, s. 16),

5.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 116, 3.5.2019, s. 5),

6.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/688 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 116, 3.5.2019, s. 39),

7.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/336 z 27. februára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 18),

8.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1429 z 26. augusta 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 224, 27.8.2015, s. 10),

9.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1246 z 28. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 70),

10.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1019 zo 16. júna 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých tyčí a prútov na betónové výstuže s pôvodom v Bieloruskej republike (Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2017, s. 6),

11.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1141 z 27. júna 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 165, 28.6.2017, s. 2),

12.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1846 zo 14. októbra 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz valcovaného drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 9),

13.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/110 z 26. januára 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku a ktorým sa ukončujú konania týkajúce sa dovozu určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 6),

14.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/330 z 5. marca 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 15),

15.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1469 z 1. októbra 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 246, 2.10.2018, s. 20),

16.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/804 z 11. mája 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa (iného než zliatina) alebo z ocele (inej než nehrdzavejúcej ocele) s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 121, 12.5.2017, s. 3),

17.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/251 z 12. februára 2019 o konečných antidumpingových clách uložených na dovoz od spoločnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2272, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2019, s. 25), ako aj

18.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/865 zo 4. júna 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2015, s. 12).


PRÍLOHA 2

Sadzby antidumpingových a/alebo vyrovnávacích ciel uplatniteľné, pokiaľ je ochranné clo splatné za ten istý výrobok

PRÍLOHA 2.1

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/1795 z 5. októbra 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Brazílii, Iráne, Rusku a na Ukrajine a ktorým sa ukončuje prešetrovanie dovozu určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Srbsku (Ú. v. EÚ L 258, 6.10.2017, s. 24).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Konečná colná sadzba – v eurách na tonu čistej hmotnosti

Ekvivalent colnej sadzby vyjadrený valorickým clom

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia – EUR na tonu netto

Brazília

ArcelorMittal Brasil S.A

C210

54,5

16,3 %

0,00

Brazília

Aperam Inox América do Sul S.A.

C211

54,5

16,3 %

0,00

Brazília

Companhia Siderúrgica Nacional

C212

53,4

15,70 %

0,00

Brazília

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (USIMINAS)

C213

63

17,50 %

0,00

Brazília

Gerdau Açominas S.A.

C214

55,8

0,00

Brazília

Všetky ostatné brazílske spoločnosti

C999

63

17,50 %

0,00

Irán

Mobarakeh Steel Company

C215

57,5

17,90 %

0,00

Irán

Všetky ostatné iránske spoločnosti

C999

57,5

17,90 %

0,00

Rusko

Novolipeck Steel

C216

53,3

15 %

0,00

Rusko

Public Joint Stock Company Magnitogorsk Iron & Steel Works (PJSC MMK)

C217

96,5

33 %

23,39

Rusko

PAO Severstal

C218

17,6

5,30 %

0,00

Rusko

Všetky ostatné ruské spoločnosti

C999

96,5

33 %

23,39

Ukrajina

Metinvest Group

C219

60,5

19,40 %

0,00

Ukrajina

Všetky ostatné ukrajinské spoločnosti

C999

60,5

19,40 %

0,00

PRÍLOHA 2.2

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/969 z 8. júna 2017, ktorým sa ukladajú konečné vyrovnávacie clá na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/649, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých výrobkov zo železa, z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele valcovaných za tepla s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 146, 9.6.2017, s. 17).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné vyrovnávacie clo

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Vyrovnávacie clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C157

28,10 %

0,00 %

3,10 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.

C158

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch

C159

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch

C160

7,80 %

10,30 %

0,00 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.

C161

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.

C162

4,60 %

31,30 %

4,60 %

6,30 %

Čínska ľudová republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.

C164

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Beijing Shougang Co. Ltd., Qian'an Iron & Steel branch

C208

31,50 %

0,00 %

6,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Angang Steel Company Limited

C150

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd.

C163

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd

C165

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Rizhao Steel Wire Co., Ltd.

C166

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Rizhao Baohua New Material Co.,

C167

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Tangshan Yanshan Iron and Steel Co., Ltd.

C168

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C156

17,10 %

10,80 %

2,90 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

35,90 %

0,00 %

10,90 %

0,00 %

PRÍLOHA 2.3

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2016/1328 z 29. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá dočasné clo uložené na dovoz určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (Ú. v. EÚ L 210, 4.8.2016, s. 1).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Angang Steel Company Limited, Anshan

C097

19,70 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Angang Tiantie Cold Rolled Sheets Co. Ltd., Tianjin

C098

19,70 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Hebei Iron and Steel Co., Ltd., Shijiazhuang

C103

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd., Handan

C104

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd., Shanghai

C105

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd., Nanjing

C106

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

BX Steel POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Benxi

C107

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd, Benxi

C108

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

WISCO International Economic & Trading Co. Ltd., Wuhan

C109

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Maanshan

C110

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Rolling-one Steel Co., Ltd., Tianjin

C111

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd., Zhangjiagang

C112

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd., Baotou City

C113

20,50 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

22,10 %

0,00 %

Rusko

Magnitogorsk Iron & Steel Works OJSC, Magnitogorsk

C099

18,70 %

0,00 %

Rusko

PAO Severstal, Cherepovets

C100

34 %

9,00 %

Rusko

Všetky ostatné spoločnosti

C999

36,10 %

11,10 %

PRÍLOHA 2.4

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/186 zo 7. februára 2018, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých druhov ocele odolnej proti korózii s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 34, 8.2.2018, s. 16).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Hesteel Co., Ltd Handan Branch

C227

27,8 %

2,80 %

Čínska ľudová republika

Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd

C158

27,8 %

2,80 %

Čínska ľudová republika

Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch

C159

27,8 %

2,80 %

Čínska ľudová republika

Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd

C228

27,8 %

2,80 %

Čínska ľudová republika

Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd

C229

17,2 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd

C164

17,2 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd

C230

27,9 %

2,90 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd

C112

27,9 %

2,90 %

Čínska ľudová republika

Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.

C312

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Angang Steel Company Limited

C313

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

TKAS Auto Steel Company Ltd.

C314

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.

C315

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Bengang Steel Plates Co., Ltd.

C316

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.

C317

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.

C318

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.

C319

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.

C320

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.

C321

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.

C322

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.

C323

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.

C324

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.

C325

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Yieh Phui (China) Technomaterial Co.

C326

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.

C327

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd.

C328

26,1 %

1,10 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

27,9 %

2,90 %

PRÍLOHA 2.5

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/687 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 116, 3.5.2019, s. 5-38)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/688 z 2. mája 2019, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých výrobkov z ocele s organickým povlakom s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 116, 3.5.2019, s. 39).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné vyrovnávacie clo

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Vyrovnávacie clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Union Steel China

B311

13,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Panhua Steel Strip Co., Ltd, Chongqing Wanda Steel Strip Co., Ltd, and Zhangjiagang Free Trade Zone Jiaxinda International Trade Co., Ltd

B312

29,7 %

26,1 %

29,7 %

1,1 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Huadong Light Steel Building Material Co. Ltd and Hangzhou P.R.P.T. Metal Material Company Ltd

B313

23,8 %

5,9 %

4,7 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Angang Steel Company Limited

B314

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Anyang Iron Steel Co. Ltd

B315

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Baoshan Iron & Steel Co. Ltd

B316

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Baoutou City Jialong Metal Works Co. Ltd.

B317

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Changshu Everbright Material Technology Co.Ltd.

B318

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Changzhou Changsong Metal Composite Material Co.Ltd.

B319

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Cibao Modern Steel Sheet Jiangsu Co Ltd.

B320

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co.Ltd.

B321

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Ninesky Technology Co.Ltd.

B322

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Zhongjiang Prepainted Steel Mfg Co.Ltd.

B323

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jigang Group Co., Ltd.

B324

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Maanshan Iron&Steel Company Limited

B325

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Qingdao Hangang Color Coated Sheet Co. Ltd.

B326

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Shandong Guanzhou Co. Ltd.

B327

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Shenzen Sino Master Steel Sheet Co.Ltd.

B328

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tangshan Iron And Steel Group Co.Ltd.

B329

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Xinyu Color Plate Co.Ltd.

B330

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Wuhan Iron And Steel Company Limited

B331

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Wuxi Zhongcai New Materials Co.Ltd.

B332

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Xinyu Iron And Steel Co.Ltd.

B333

26,8 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Tiannu Color Steel Co. Ltd.

B334

26,8 %

16,2 %

18,0 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

B999

44,7 %

13,6 %

33,3 %

0,0 %

PRÍLOHA 2.6

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/336 z 27. februára 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých ťažkých dosiek z nelegovanej ocele alebo ostatnej legovanej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 50, 28.2.2017, s. 18).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

C143

73,1 %

48,10 %

Čínska ľudová republika

Minmetals Yingkou Medium Plate Co., Ltd

C144

65,1 %

40,10 %

Čínska ľudová republika

Wuyang Iron and Steel Co., Ltd and Wuyang New Heavy & Wide Steel Plate Co., Ltd

C145

73,7 %

48,70 %

Čínska ľudová republika

Angang Steel Company Limited

C150

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.

C151

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Shajing Heavy Plate Co., Ltd.

C146

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Tiangong Tools Company Limited

C155

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co., Ltd.

C147

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.

C154

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Nanyang Hanye Special Steel Co., Ltd.

C152

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Qinhuangdao Shouqin Metal Materials Co., Ltd.

C153

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Shandong Iron & Steel Co., Ltd., Jinan Company

C149

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.

C156

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Xinyu Iron & Steel Co., Ltd.

C148

70,6 %

45,60 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

73,7 %

48,70 %

PRÍLOHA 2.7

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1429 z 26. augusta 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých výrobkov z nehrdzavejúcej ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a na Taiwane (Ú. v. EÚ L 224, 27.8.2015, s. 10).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Taiyuan City

C024

24,4 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd., Tianjin City

C025

24,4 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

24,6 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd., Ningbo

C027

24,6 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

24,6 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd., Zhangjiagang City

C029

24,6 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

25,3 %

0,3 %

Taiwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipei City

C030

0,0 %

0,0 %

Taiwan

Všetky ostatné spoločnosti

C999

6,8 %

0,0 %

PRÍLOHA 2.8

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2016/1246 z 28. júla 2016, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz vysokoodolných oceľových výstužných tyčí do betónu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 204, 29.7.2016, s. 70).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Jiangyin Xicheng Steel Co., Ltd., Jiangyin

C060

18,4 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Ruihe Metal Products Co., Ltd.,Jiangyin

C061

18,4 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Yonggang Group Co., Ltd., Zhangjiagang

C062

22,5 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Lianfeng Industrial Co., Ltd., Zhangjiagang

C063

22,5 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Hongchang High Wires Co., Ltd., Zhangjiagang

C064

22,5 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Shatai Steel Co., Ltd., Zhangjiagang

C065

22,5 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

C999

22,5 %

0,0 %

PRÍLOHA 2.9

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1019 zo 16. júna 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na dovoz určitých tyčí a prútov na betónové výstuže s pôvodom v Bieloruskej republike (Ú. v. EÚ L 155, 17.6.2017, s. 6).

Krajina

Spoločnosť

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Bielorusko

Všetky spoločnosti

10,60 %

0,0 %

PRÍLOHA 2.10

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/1141 z 27. júna 2017, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1037 ukladá konečné vyrovnávacie clo na dovoz určitých tyčí a prútov z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Indii (Ú. v. EÚ L 165, 28.6.2017, s. 2).

Krajina

Spoločnosť

Mesto

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné vyrovnávacie clo

Vyrovnávacie clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

India

Chandan Steel Ltd., Bombaj

 

B002

3,4 %

0,0 %

India

Venus Wire Industries Pvt. Ltd, Bombaj; Precision Metals, Bombaj; Hindustan Inox Ltd., Bombaj; Sieves Manufacturer India Pvt. Ltd., Bombaj

 

B003

3,3 %

0,0 %

India

Viraj Profiles Limited, Pálghar, Maháraštra a Bombaj, Maháraštra

 

B004

0,0 %

0,0 %

India

Ambica Steel Ltd.

Naí Dillí

B005

4,0 %

0,0 %

India

Bhansali Bright Bars Pvt. Ltd.

Navi-Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Chase Bright Steel Ltd.

Navi-Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

D.H. Exports Pvt. Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Facor Steels Ltd.

Nagpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Global Smelters Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Indian Steel Works Ltd.

Navi-Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Jyoti Steel Industries Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Laxcon Steels Ltd.

Ahmedabád

B005

4,0 %

0,0 %

India

Meltroll Engineering Pvt. Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Mukand Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Nevatia Steel & Alloys Pvt. Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Panchmahal Steel Ltd.

Kalol

B005

4,0 %

0,0 %

India

Raajratna Metal Industries Ltd.

Ahmedabád

B005

4,0 %

0,0 %

India

Rimjhim Ispat Ltd.

Kanpur

B005

4,0 %

0,0 %

India

Sindia Steels Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

SKM Steels Ltd.

Bombaj

B005

4,0 %

0,0 %

India

Parekh Bright Bars Pvt. Ltd.

Thane

B005

4,0 %

0,0 %

India

Shah Alloys Ltd.

Gandhinagar

B005

4,0 %

0,0 %

India

Všetky ostatné spoločnosti

 

B999

4,0 %

0,0 %

PRÍLOHA 2.11

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/1846 zo 14. októbra 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz valcovaného drôtu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 268, 15.10.2015, s. 9).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Valin Group

A930

7,9 %

0 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

A999

24,0 %

0 %

PRÍLOHA 2.12

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/110 z 26. januára 2015, ktorým sa na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom v Bielorusku, Čínskej ľudovej republike a Rusku a ktorým sa ukončujú konania týkajúce sa dovozu určitých zváraných rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 20, 27.1.2015, s. 6.)

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Všetky spoločnosti

90,60 %

65,6 %

Rusko

TMK Group (verejná akciová spoločnosť Seversky Pipe Plant a akciová spoločnosť Taganrog Metallurgical Works)

A892

16,80 %

0,0 %

Rusko

OMK Group (verejná akciová spoločnosť Vyksa Steel Works a akciová spoločnosť Almetjevsk Pipe Plant)

A893

10,10 %

0,0 %

Rusko

Všetky ostatné spoločnosti

A999

20,50 %

0,0 %

Bielorusko

Všetky spoločnosti

38,10 %

13,1 %

PRÍLOHA 2.13

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/330 z 5. marca 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok z nehrdzavejúcej ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2018, s. 15).

Krajina

Spoločnosť/spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Changshu Walsin Specialty Steel, Co. Ltd, Haiyu

B120

71,9 %

46,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Jinchang Stainless Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd, Situan

B118

48,3 %

23,3 %

Čínska ľudová republika

Wenzhou Jiangnan Steel Pipe Manufacuring, Co. Ltd, Yongzhong

B119

48,6 %

23,6 %

Čínska ľudová republika

Baofeng Steel Group, Co. Ltd., Lishui

B 236

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Changzhou City Lianyi Special Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Changzhou

B 237

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Huadi Steel Group, Co. Ltd., Wenzhou

B 238

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Huzhou Fengtai Stainless Steel Pipes, Co. Ltd., Huzhou

B 239

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Huzhou Gaolin Stainless Steel Tube Manufacture, Co. Ltd., Huzhou

B 240

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Huzhou Zhongli Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Huzhou

B 241

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group, Co. Ltd., Beijing

B 242

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Huachang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Jiangyin

B 243

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Lixue Group, Co. Ltd., Ruian,

B 244

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Crystal Palace Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B 245

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Baoluo Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 246

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Shangshang Stainless Steel Pipe, Co. Ltd., Shanghai

B 247

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Tianbao Stainless Steel, Co. Ltd., Shanghai

B 248

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Shanghai Tianyang Steel Tube, Co. Ltd., Shanghai

B 249

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Wenzhou Xindeda Stainless Steel Material, Co. Ltd., Wenzhou

B 250

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Wenzhou Baorui Steel, Co. Ltd., Wenzhou

B 251

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Conform Stainless Steel Tube, Co. Ltd., Jixing

B 252

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Easter Steel Pipe, Co. Ltd., Jiaxing

B 253

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Five – Star Steel Tube Manufacturing, Co. Ltd., Wenzhou

B 254

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Guobang Steel, Co. Ltd., Lishui

B 255

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Hengyuan Steel, Co. Ltd., Lishui

B 256

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Jiashang Stainless Steel, Co. Ltd., Jiaxing City

B 257

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Jinxin Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 258

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals, Co. Ltd., Huzhou

B 259

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Kanglong Steel, Co. Ltd., Lishui

B 260

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Qiangli Stainless Steel Manufacture, Co. Ltd., Xiping Town

B 261

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Tianbao Industrial, Co. Ltd., Wenzhou

B 262

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Tsingshan Steel Pipe, Co. Ltd., Lishui

B 263

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Yida Special Steel, Co. Ltd., Xiping Town

B 264

56,9 %

31,9 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

B999

71,9 %

46,9 %

PRÍLOHA 2.14

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2018/1469 z 1. októbra 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 246, 2.10.2018, s. 20).

Krajina

Spoločnosť/spoločnosti

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Rusko

Akciová spoločnosť Chelyabinsk Tube Rolling Plant a akciová spoločnosť Pervouralsky Novotrubny Works

A741

24,1 %

0,0 %

Rusko

OAO Volzhsky Pipe Plant, OAO Taganrog Metallurgical Works,

OAO Sinarsky Pipe

Plant a OAO Seversky Tube Works

A859

28,7 %

3,7 %

Rusko

Všetky ostatné spoločnosti

A999

35,8 %

10,8 %

Ukrajina

OJSC Dnepropetrovsk Tube Works

A742

12,3 %

0,0 %

Ukrajina

LLC Interpipe Niko Tube a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

A743

13,8 %

0,0 %

Ukrajina

CJSC Nikopol Steel Pipe Plant Yutist

A744

25,7 %

0,7 %

Ukrajina

Všetky ostatné spoločnosti

A999

25,7 %

0,7 %

PRÍLOHA 2.15

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2017/804 z 11. mája 2017, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa (iného než zliatina) alebo z ocele (inej než nehrdzavejúcej ocele) s kruhovým prierezom a vonkajším priemerom presahujúcim 406,4 mm s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 121, 12.5.2017, s. 3).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Yangzhou Chengde Steel Pipe Co., Ltd.

C171

29,2 %

4,2 %

Čínska ľudová republika

Hubei Xinyegang Special Tube Co., Ltd.

C172

54,9 %

29,9 %

Čínska ľudová republika

Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.

C173

39,9 %

14,9 %

Čínska ľudová republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

C174

48,2 %

23,2 %

Čínska ľudová republika

Zhejiang Gross Seamless Steel Tube Co., Ltd.

C204

41,4 %

16,4 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Wuxi SP. Steel Tube Manufacturing Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Tubes China Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

TianJin TianGang Special Petroleum Pipe Manufacture Co., Ltd

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Shandong Zhongzheng Steel Pipe Manufacturing Co., Ltd.

C998

45,6 %

20,6 %

Čínska ľudová republika

Všetci ostatní výrobcovia

C999

54,9 %

29,9 %

PRÍLOHA 2.16

Vykonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2019/251 z 12. februára 2019 o konečných antidumpingových clách uložených na dovoz od spoločnosti Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2272, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 42, 13.2.2019, s. 25).

Krajina

Spoločnosť

Mesto

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Shandong Luxing Steel Pipe Co., Ltd, Qingzhou City, ČĽR

 

A949

17,7 %

0,0 %

Čínska ľudová republika

Hebei Hongling Seamless Steel Pipes Manufacturing Co., Ltd

Handan

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Hengyang Valin MPM Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd

Hengyang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Jiangsu Huacheng Industry Group Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin City Seamless Steel Tube Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Jiangyin Metal Tube Making Factory

Jiangyin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd

Chengdu

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Shenyang Xinda Co., Ltd

Shenyang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Suzhou Seamless Steel Tube Works

Suzhou

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Tianjin Pipe (Group) Corporation (TPCO)

Tianjin

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Wuxi Dexin Steel Tube Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Wuxi Dongwu Pipe Industry Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Wuxi Seamless Oil Pipe Co., Ltd

Wuxi

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang City Yiyang Pipe Producing Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Zhangjiagang Yichen Steel Tube Co., Ltd

Zhangjiagang

A950

27,2 %

2,2 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

 

A999

39,2 %

14,2 %

PRÍLOHA 2.17

Vkonávacie nariadenie komisie (EÚ) 2015/865 zo 4. júna 2015, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých predpínacích a dodatočne napínacích drôtov a splietaných laniek z nelegovanej ocele (PSC drôty a splietané lanká) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po preskúmaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Rady (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 139, 5.6.2015, s. 12).

Krajina

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Pôvodné konečné antidumpingové clo

Antidumpingové clo od začiatku splatnosti ochranného opatrenia

Čínska ľudová republika

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

A899

0,00 %

0,00 %

Čínska ľudová republika

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan, and Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

A952

31,10 %

6,10 %

Čínska ľudová republika

Všetky ostatné spoločnosti

A999

46,20 %

21,20 %


Top