EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1374

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1374 z 26. augusta 2019, ktorým sa v nadväznosti na rozsudok z 3. júla 2019 vo veci C-644/17, Eurobolt, opätovne začína prešetrovanie, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie

C/2019/6172

Ú. v. EÚ L 223, 27.8.2019, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1374/oj

27.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 223/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1374

z 26. augusta 2019,

ktorým sa v nadväznosti na rozsudok z 3. júla 2019 vo veci C-644/17, Eurobolt, opätovne začína prešetrovanie, pokiaľ ide o vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 266,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, (1) a najmä na jeho článok 14,

keďže:

1.   POSTUP

(1)

Dňa 9. novembra 2007 Komisia začala antidumpingové konanie týkajúce sa dovozu niektorých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2) podľa článku 5 nariadenia Rady (ES) č. 384/96 (3) (ďalej len „základné nariadenie“).

(2)

Rada 31. januára 2009 nariadením (ES) č. 91/2009 (4) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „ČĽR“).

(3)

Po uložení konečného antidumpingového cla Komisia získala dôkazy o tom, že tieto opatrenia sa obchádzali prostredníctvom prekládky v Malajzii.

(4)

Komisia preto 28. novembra 2010 nariadením (EÚ) č. 966/2010 (5) začala prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 91/2009.

(5)

Rada 26. júla 2011 rozšírila antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na určité spojovacie materiály zo železa alebo ocele odosielané z Malajzie, bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie, a to nariadením (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011 (ďalej len „nariadenie proti obchádzaniu opatrení“) (6).

(6)

Dňa 27. februára 2016 Komisia zrušila konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 a rozšírené nariadením (EÚ) 723/2011 (7).

(7)

Najvyšší súd Holandska 17. novembra 2017 podal návrh na začatie prejudiciálneho konania v rámci vnútroštátneho súdneho sporu na základe návrhu holandského dovozcu spojovacích materiálov z Malajzie, Eurobolt BV (ďalej len „spoločnosť Eurobolt“). Spoločnosť Eurobolt spochybnila platnosť opatrení proti obchádzaniu z dôvodu, že Komisia neposkytla výboru všetky relevantné informácie aspoň 10 pracovných dní pred zasadnutím výboru v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (8).

(8)

V tejto súvislosti sa Najvyšší súd Holandska obrátil na Súdny dvor s otázkou, či je nariadenie (EÚ) č. 723/2011 neplatné vzhľadom na článok 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, keďže pripomienky spoločnosti Eurobolt v odpovedi na zistenia Komisie neboli, ako príslušné informácie na účely predmetného ustanovenia, dané k dispozícii poradnému výboru stanovenému v uvedenom ustanovení najneskôr 10 pracovných dní pred jeho zasadnutím (9).

(9)

Vo svojom rozsudku Súdny dvor konštatoval, že pripomienky, o aké ide vo veci samej, predložila spoločnosť Eurobolt v postavení dotknutej strany v rámci prešetrovania začatého Komisiou podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009. Cieľom týchto pripomienok bolo odpovedať na predbežné závery, ku ktorým dospela Komisia (10). Pripomienky preto mali byť považované za príslušné informácie na účely článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (11), čo znamená, že toto ustanovenie bolo porušené v rozsahu, v akom uvedené pripomienky neboli oznámené členským štátom najneskôr 10 pracovných dní pred zasadnutím poradného výboru (12).

(10)

Súdny dvor dospel k názoru, že požiadavka poskytnúť všetky príslušné informácie poradnému výboru najneskôr 10 pracovných dní pred jeho zasadnutím, stanovená v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009, patrí medzi podstatné formálne náležitosti zákonnosti postupu, ktorých porušenie spôsobuje neplatnosť dotknutého aktu (13).

(11)

V súlade s článkom 266 ZFEÚ musia inštitúcie Únie prijať nevyhnutné opatrenia, aby vyhoveli rozsudku Súdneho dvora Európskej únie.

(12)

Z judikatúry vyplýva, že ak rozsudok Súdneho dvora zrušil nariadenie, ktorým sa ukladajú antidumpingové clá, alebo vyhlásil takéto nariadenie za neplatné, inštitúcia, ktorá má prijať opatrenia potrebné na vykonanie tohto rozsudku, môže obnoviť konanie, ktoré viedlo k prijatiu uvedeného nariadenia, aj keď táto možnosť nie je výslovne stanovená uplatniteľnou právnou úpravou (14).

(13)

Okrem toho, s výnimkou prípadu, že konštatovaná nezákonnosť sa týkala neplatnosti celého konania, uvedená inštitúcia môže na účely prijatia aktu, ktorý nahradí predchádzajúci akt, ktorý bol zrušený alebo vyhlásený za neplatný, obnoviť konanie až vo fáze, v ktorej došlo k tejto nezákonnosti (15). To predovšetkým znamená, že v situácii, keď je akt, ktorým sa končí administratívny postup, zrušený, nemá toto zrušenie nevyhnutne vplyv na predbežné akty, ako je napríklad začatie prešetrovania obchádzania nariadením (EÚ) 966/2010.

(14)

V tomto prípade Súdny dvor vyhlásil nariadenie (EÚ) 723/2011 za neplatné v rozsahu, v akom bolo prijaté v rozpore s konzultačným postupom uvedeným v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009. Komisia má teda možnosť dosiahnuť nápravu tých aspektov nariadenia (EÚ) 723/2011, ktoré viedli k jeho zrušeniu, zatiaľ čo tie časti, ktoré nie sú rozsudkom Súdneho dvora dotknuté, sa ponechajú nezmenené (16).

(15)

Komisia sa preto rozhodla opätovne otvoriť prešetrovanie obchádzania s cieľom napraviť nezákonnosť, ktorú zistil Súdny dvor.

2.   POSTUP OPÄTOVNÉHO OTVORENIA

2.1.   Opätovné otvorenie

(16)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia opätovne otvára prešetrovanie obchádzania týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie, či už deklarovaných ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie, ktoré viedlo k prijatiu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009.

(17)

Pokiaľ ide o rozsah, toto opätovné otvorenie sa obmedzuje na vykonanie rozsudku Súdneho dvora vo veci C-644/17, Eurobolt. V predmetnom rozsudku sa nezákonnosť, ktorú zistil Súdny dvor, týka povinností vyplývajúcich z postupu poradného výboru uvedeného v článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 v podobe, v akej existoval v tom čase. Uvedený postup bol medzičasom nahradený postupom výboru pre postup preskúmania podľa článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 (17) (18).

(18)

V tejto súvislosti Komisia konštatuje, že akty Európskej únie majú byť v zásade prijaté v súlade s procesnoprávnymi pravidlami, ktoré platia v čase ich prijatia. Práve z dôvodu zrušenia článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 v podobe, v akej existoval v čase predmetného prešetrovania, však možno konanie, akým je súčasné opätovné otvorenie prešetrovania obchádzania začaté podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009, od zrušenia článku 15 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 v podobe, v akej existoval v čase prijatia nariadenia (EÚ) č. 723/2011, dokončiť iba na základe postupu výboru, ktorý je v súčasnosti v platnosti na účely uloženia opatrení proti obchádzaniu (19). V súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009, v znení zmenenom a kodifikovanom nariadením (EÚ) 2016/1036 (20), je postup, ktorý sa má na účely tohto opätovného otvorenia dodržať, uvedený v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

(19)

Keďže, v tomto konkrétnom prípade, pripomienky spoločnosti Eurobolt v postavení dotknutej strany v rámci prešetrovania začatého Komisiou podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 neboli príslušne oznámené poradnému výboru, má Komisia v úmysle analyzovať uvedené pripomienky (ako aj akékoľvek dodatočné informácie poskytnuté zainteresovanými stranami podľa oddielu 2.2) a zohľadniť výsledok takejto analýzy v návrhu, ktorý sa má predložiť výboru.

(20)

Komisia bude viesť s výborom konzultácie na základe postupu preskúmania stanoveného v článku 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011, ako sa uvádza v článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036, a to najneskôr 14 dní pred zasadnutím uvedeného výboru. To má umožniť vládam členských štátov, aby sa oboznámili s príslušnými informáciami týkajúcimi sa uvedených pripomienok, aby tieto vlády mohli pomocou interných a externých konzultácií definovať pozíciu s cieľom chrániť svoje jednotlivé osobitné záujmy.

2.2.   Písomné podanie

(21)

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby uviedli svoje stanoviská, predložili informácie a poskytli podporné dôkazy v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa opätovného otvorenia prešetrovania do 20 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.3.   Možnosť vypočutia útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie

(22)

Zainteresované strany môžu požiadať o vypočutie útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Každá žiadosť o vypočutie by sa mala podať písomne a mali by sa v nej uvádzať dôvody žiadosti. Žiadosť o vypočutie vo veciach týkajúcich sa opätovného začatia prešetrovania sa musí predložiť do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Neskôr sa žiadosti o vypočutie musia predkladať v rámci osobitných lehôt stanovených Komisiou pri jej komunikácii s danými stranami.

2.4.   Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie korešpondencie

(23)

Na informácie predkladané Komisii na účely prešetrovaní na ochranu obchodu by sa nemalo vzťahovať autorské právo. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa výslovne povoľuje, že: a) Komisia môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje sa môžu poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

(24)

Všetky písomné podania a korešpondencia, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (21).

(25)

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 19 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (22), predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií. Ak zainteresovaná strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepredloží ich súhrn, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, nemusí sa na takéto informácie prihliadať.

(26)

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení a osvedčení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI) (23). Použitím e-mailu alebo platformy TRON.tdi zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf. Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom e-mailu, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: CHAR 04/039

1049 Brussels

BELGICKO

e-mail: TRADE-AD-FASTENERS-MALAYSIA@ec.europa.eu

2.5.   Nespolupráca

(27)

V prípadoch, ak niektorá zainteresovaná strana odmietne sprístupniť potrebné informácie, alebo ich neposkytne v príslušných lehotách, alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, zistenia, či už pozitívne alebo negatívne, možno v súlade s článkom 18 základného nariadenia vypracovať na základe dostupných skutočností.

(28)

Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

(29)

Ak niektorá zainteresovaná strana nespolupracuje alebo spolupracuje len čiastočne a zistenia sa preto v súlade s článkom 18 základného nariadenia zakladajú na dostupných skutočnostiach, výsledok môže byť pre túto stranu menej priaznivý než v prípade, keby bola spolupracovala.

(30)

Neposkytnutie odpovede v elektronickej podobe sa nepovažuje za nespoluprácu, pokiaľ zainteresovaná strana preukáže, že poskytnutie odpovede v požadovanej forme by jej spôsobilo ďalšiu neprimeranú záťaž alebo ďalšie neprimerané výdavky. Zainteresovaná strana by sa mala okamžite obrátiť na Komisiu.

2.6.   Úradník pre vypočutie

(31)

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie v obchodných konaniach. Úradník pre vypočutie je prostredníkom medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a žiadosti tretích strán o vypočutie. Úradník pre vypočutie môže usporiadať vypočutie jednotlivej zainteresovanej strany a pôsobiť ako sprostredkovateľ v snahe zabezpečiť plné uplatnenie práv zainteresovaných strán na obhajobu.

(32)

Žiadosť o vypočutie úradníkom pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Úradník pre vypočutie preskúma dôvody žiadostí. Tieto vypočutia by sa mali uskutočniť len vtedy, ak otázky neboli vyriešené s útvarmi Komisie v čase na to určenom.

(33)

Každá takáto žiadosť musí byť podaná včas a bezodkladne s cieľom neohroziť riadny priebeh konania. Na tento účel by sa mali zainteresované strany obrátiť na úradníka pre vypočutie v najskoršom možnom čase po vzniknutí udalosti odôvodňujúcej takúto intervenciu. Ak sa žiadosti o vypočutie predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie preskúma aj dôvody takéhoto oneskorenia, povahu nastolených otázok a vplyv uvedených otázok na práva na obhajobu, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

(34)

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

2.7.   Spracovanie osobných údajov

(35)

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (24).

(36)

Oznámenie o ochrane údajov, ktoré informuje všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.

2.8.   Inštrukcie pre colné orgány

(37)

Vnútroštátnym colným orgánom sa vydáva pokyn, aby pred rozhodnutím o akýchkoľvek žiadostiach o vrátenie a odpustenie cla, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počkali na uverejnenie výsledku opätovne otvoreného prešetrovania. K takémuto uverejneniu spravidla dochádza do deviatich mesiacov odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.

2.9.   Poskytnutie informácií

(38)

Zainteresované strany budú následne informované o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa má predmetný rozsudok vykonať, a budú mať možnosť predložiť svoje pripomienky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Komisia opätovne otvára prešetrovanie obchádzania týkajúce sa dovozu určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele zasielaných z Malajzie, či už deklarovaných ako výrobky s pôvodom v Malajzii, alebo nie, ktoré viedlo k prijatiu vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009.

Článok 2

Vnútroštátne colné orgány pred rozhodnutím o akýchkoľvek žiadostiach o vrátenie a odpustenie cla, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, počkajú na uverejnenie výsledku opätovne otvoreného prešetrovania.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 26. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Oznámenie o začatí antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu niektorých spojovacích materiálov zo železa a ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ C 267, 9.11.2007, s. 31).

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 384/96 z 22. decembra 1995 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, Ú. v. ES L 56, 6.3.1996, s. 1. Poslednou konsolidovanou verziou základného nariadenia je teraz nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 91/2009 z 26. januára 2009, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2009, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 966/2010 z 27. októbra 2010, ktorým sa začína prešetrovanie týkajúce sa možného obchádzania antidumpingových opatrení uložených nariadením Rady (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike dovozom určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie, ktoré majú alebo nemajú deklarovaný pôvod v Malajzii, a na základe ktorého začína takýto dovoz podliehať registrácii (Ú. v. EÚ L 282, 28.10.2010, s. 29).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 723/2011 z 18. júla 2011, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (ES) č. 91/2009 na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 6).

(7)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/278 z 26. februára 2016, ktorým sa zrušuje konečné antidumpingové clo uložené na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele s pôvodom v Čínskej ľudovej republike, rozšírené na dovoz určitých spojovacích materiálov zo železa alebo z ocele zasielaných z Malajzie bez ohľadu na to, či sú deklarované ako výrobky s pôvodom v Malajzii alebo nie (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2016, s. 24).

(8)  Nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51).

(9)  Rozsudok z 3. júla 2019, vec C-644/17, Eurobolt, ECLI:EU:C:2019:555, bod 33.

(10)  Tamže, bod 40.

(11)  Tamže, bod 42.

(12)  Tamže, bod 43.

(13)  Tamže, bod 51.

(14)  Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2018, vec C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, bod 73; pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2019, vec C-612/16, P&J Clark International, ECLI:EU:C:2019:508, bod 43.

(15)  Tamže, bod 74; pozri aj rozsudok Súdneho dvora z 19. júna 2019, vec C-612/16, P&J Clark International, EU:C:2019:508, bod 43.

(16)  Rozsudok z 3. októbra 2000, vec C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Rada, ECLI:EU:C:2000:531, body 80 až 85.

(17)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(18)  V tejto súvislosti pozri nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 37/2014 z 15. januára 2014, ktorým sa menia určité nariadenia, ktoré sa vzťahujú na spoločnú obchodnú politiku, pokiaľ ide o postupy prijímania určitých opatrení (Ú. v. EÚ L 18, 21.1.2014, s. 1).

(19)  Rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2018, vec C-256/16, Deichmann, ECLI:EU:C:2018:187, body 44 – 55.

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie, (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21).

(21)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 (Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21) a článku 6 Dohody WTO o implementácii článku VI dohody GATT z roku 1994 (antidumpingová dohoda). Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(22)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(23)  Na získanie prístupu k platforme TRON.tdi potrebujú zainteresované strany účet služby EU Login. Úplné pokyny týkajúce sa registrácie a používania platformy TRON.tdi sú k dispozícii na stránke https://webgate.ec.europa.eu/tron/resources/documents/gettingStarted.pdf.

(24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


Top