EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1351

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1351 z 19. augusta 2019, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, pokiaľ ide o dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev získaných z ošípaných s pôvodom v Srbskej republike do Únie a ich tranzit cez Úniu po výskyte afrického moru ošípaných v uvedenej krajine, a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/426/EÚ [oznámené pod číslom C(2019) 6174] (Text s významom pre EHP)

C/2019/6174

OJ L 216I , 20.8.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1351/oj

20.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

LI 216/1


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1351

z 19. augusta 2019,

ktorým sa stanovujú osobitné podmienky, pokiaľ ide o dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev získaných z ošípaných s pôvodom v Srbskej republike do Únie a ich tranzit cez Úniu po výskyte afrického moru ošípaných v uvedenej krajine, a ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie 2013/426/EÚ

[oznámené pod číslom C(2019) 6174]

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (1), a najmä na jej článok 22 ods. 1 a 6,

keďže:

(1)

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá a smrteľná infekcia postihujúca domáce ošípané a diviaky, ktorá sa môže rýchlo šíriť, najmä prostredníctvom produktov a výrobkov z infikovaných zvierat a kontaminovaných neživých predmetov. V prípade výskytu ohniska afrického moru ošípaných v tretej krajine existuje riziko, že pôvodca choroby sa môže zavliecť do Únie prostredníctvom dovozu živých ošípaných alebo produktov a výrobkov z nich.

(2)

Srbsko 13. augusta 2019 oznámilo Komisii potvrdenie výskytu ohniska afrického moru ošípaných v lokalitách Rabrovac (obec Sume), Velika Krsna a Kusadak.

(3)

V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 206/2010 (2) Srbsko nemá povolenie vyvážať do Únie živé ošípané a čerstvé bravčové mäso. Podľa rozhodnutia Komisie 2007/777/ES (3) však členské štáty majú povoľovať dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev domácich ošípaných a ošípaných z farmových chovov a svine divej do Únie a ich tranzit cez Úniu. Uvedené výrobky a produkty pochádzajúce z ošípaných sa môžu dovážať zo Srbska do Únie pod podmienkou, že boli podrobené špecifickému opracovaniu „D“ v súlade s článkom 3 a časťou 2 prílohy II k uvedenému rozhodnutiu.

(4)

Účinnosť jednotlivých ošetrení proti africkému moru ošípaných sa stanovuje v prílohe III k smernici Rady 2002/99/ES (4). Tepelné ošetrenie pri minimálnej teplote 70 °C, ktorá sa musí dosiahnuť v celom mäse podľa požiadaviek na špecifické opracovanie „D“ opísané v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pri ktorom sa počas spracovania mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev sa musí dosiahnuť minimálna teplota 70 °C v celom mäse a/alebo mäsových výrobkoch a opracovaných žalúdkoch, mechúroch a črevách, alebo – v prípade surovej šunky – opracovanie spočívajúce v prirodzenej fermentácii a zrení najmenej počas deviatich mesiacov, výsledkom ktorého je Aw hodnota maximálne 0,93 a pH hodnota maximálne 6,0, sa nepovažuje za účinné na vylúčenie rizika súvisiaceho s africkým morom ošípaných v prípade mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev.

(5)

S cieľom zabrániť riziku zavlečenia afrického moru ošípaných prostredníctvom dovozu mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev získaných z ošípaných s pôvodom v Srbsku je potrebné zabezpečiť, aby boli uvedené výrobky a produkty podrobené účinnému ošetreniu na inaktiváciu vírusu, ktorý spôsobuje túto infekciu.

(6)

Preto by sa dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev pozostávajúcich z bravčového mäsa alebo mäsa svine divej s pôvodom v Srbsku alebo obsahujúcich takéto mäso do Únie mal povoliť iba vtedy, ak boli uvedené mäsové výrobky a ošetrené žalúdky, mechúre a črevá podrobené aspoň špecifickému opracovaniu „C“ opísanému v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES, pri ktorom sa počas spracovania daného mäsového výrobku a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev musí v celom mäse a/alebo žalúdkoch, mechúroch a črevách dosiahnuť minimálna teplota 80 °C. Alternatívne by sa mohlo použiť dôkladnejšie špecifické opracovanie „B“ opísané v uvedenej časti 4, pri ktorom sa vyžaduje opracovanie v hermeticky zapečatenom kontajneri na hodnotu F0 tri alebo viac.

(7)

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie 2013/426/EÚ (5) sa stanovuje, že všetky vozidlá, ktoré prepravujú živé zvieratá do tretej krajiny príp. časti jej územia alebo v tretej krajine príp. časti jej územia postihnuté africkým morom ošípaných, ktoré sú uvedené v prílohe I k danému vykonávaciemu rozhodnutiu, musia byť po poslednej vykládke náležite vyčistené a vydezinfikované a že takéto čistenie a dezinfekcia sa majú pri vstupe do Únie riadne zdokumentovať.

(8)

Z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných v Srbsku je potrebné doplniť uvedenú krajinu do zoznamu tretích krajín alebo ich regiónov do prílohy I k vykonávaciemu rozhodnutiu 2013/426/EÚ.

(9)

Vykonávacie rozhodnutie 2013/426/EÚ sa uplatňuje do 31. decembra 2019. Z dôvodu nepriaznivej situácie, pokiaľ ide o africký mor ošípaných v krajinách uvedených v danom rozhodnutí, a s ohľadom na epidemiológiu afrického moru ošípaných a opatrenia uplatniteľné v Únii v súvislosti s uvedenou chorobou je potrebné predĺžiť obdobie jeho uplatňovania do 31. decembra 2021. Vykonávacie rozhodnutie 2013/426/EÚ by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty povolia dovoz mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev domácich ošípaných a párnokopytníkov z farmových chovov (ošípané) alebo svine divej s pôvodom v Srbskej republike do Únie alebo ich tranzit cez Úniu pod podmienkou, že

a)

takéto výrobky a produkty boli podrobené špecifickému opracovaniu „C“ alebo „B“ vymedzeným v časti 4 prílohy II k rozhodnutiu 2007/777/ES a

b)

členské štáty zabezpečia, aby len zásielky takých výrobkov a produktov, ktoré zodpovedajú požiadavkám podľa vzoru certifikátu verejného zdravia a zdravia zvierat

i)

stanoveným v prílohe III k rozhodnutiu 2007/777 boli dovážané do Únie;

ii)

stanoveným v prílohe IV k uvedenému rozhodnutiu vstupovali do Únie, ak sú určené pre tretiu krajinu buď po priamom tranzite, alebo po skladovaní v súlade s článkom 12 ods. 4 alebo článkom 13 smernice Rady 97/78/ES (6) a nie sú určené na dovoz do Únie

c)

a takéto zásielky sprevádza príslušný certifikát potvrdzujúci splnenie požadovaného špecifického opracovania uvedeného v písmene a), ktorý je riadne vyplnený a podpísaný úradným veterinárnym lekárom tretej krajiny odoslania.

Článok 2

Vykonávacie rozhodnutie 2013/426/EÚ sa mení takto:

1.

Článok 4a sa nahrádza takto:

„Článok 4a

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2021.“

2.

V prílohe I sa za slovo „Rusko“ vkladá slovo „Srbsko“.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2021.

Článok 4

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. augusta 2019

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9.

(2)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 206/2010 z 12. marca 2010, ktorým sa ustanovujú zoznamy tretích krajín, území alebo ich častí, z ktorých sa povoľuje vstup určitých zvierat a čerstvého mäsa do Európskej únie, a požiadavky na vydávanie veterinárnych osvedčení (Ú. v. EÚ L 73, 20.3.2010, s. 1).

(3)  Rozhodnutie Komisie 2007/777/ES z 29. novembra 2007, ktorým sa ustanovujú veterinárne a zdravotné podmienky a vzorové osvedčenia na dovoz určitých mäsových výrobkov a opracovaných žalúdkov, mechúrov a čriev z tretích krajín určených na ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2005/432/ES (Ú. v. EÚ L 312, 30.11.2007, s. 49).

(4)  Smernica Rady 2002/99/ES zo 16. decembra 2002 ustanovujúca pravidlá pre zdravie zvierat, ktorými sa riadi produkcia, spracovanie, distribúcia a uvádzanie produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu na trh (Ú. v. ES L 18, 23.1.2003, s. 11).

(5)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/426/EÚ z 5. augusta 2013 o opatreniach na zabránenie zavlečenia vírusu afrického moru ošípaných z určitých tretích krajín alebo častí územia tretích krajín, v ktorých je potvrdený výskyt tejto nákazy, do Únie, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2011/78/EÚ (Ú. v. EÚ L 211, 7.8.2013, s. 5).

(6)  Smernica Rady 97/78/ES z 18. decembra 1997, ktorou sa stanovujú zásady organizácie veterinárnych kontrol výrobkov, ktoré vstupujú do Spoločenstva z tretích krajín (Ú. v. ES L 24, 30.1.1998, s. 9).


Top