EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0806(01)

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

ST/10752/2019/INIT

OJ L 206, 6.8.2019, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 206/3


DOHODA

vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Ukrajinou, ktorou sa menia obchodné preferencie v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa stanovené v dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej

A.   List Európskej únie

Vážený pán,

je mi cťou odvolať sa na rokovania medzi Európskou úniou a Ukrajinou (ďalej len „zmluvné strany“), ktoré sa týkali obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa a ukončili sa 19. marca 2019.

Výsledkom uvedených rokovaní je táto dohoda:

1.

V bode A dodatku k prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“), sa záznam „Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa“ nahrádza takto:

Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*1)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021

+ 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti [pre číselný znak KN 0207 12 (10-90)]

2.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021“ v prípade týchto colných položiek KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa v prípade colnej položky KN 20080207 12 (10-90) text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021 + 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti“.

4.

V prípade zostávajúcej časti kalendárneho roka, v ktorom táto dohoda o výmene listov nadobudne platnosť, sa dodatočné množstvo 50 000 ton, ktoré sa má pridať k existujúcej kvóte na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa stanovenej v dohode o pridružení, vypočíta pomerným dielom.

5.

Clo podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej hmotnosti stanovené pre colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa uplatňuje na dovoz, ktorý prekračuje súhrnnú colnú kvótu pre hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa uvedenú v bode 1.

Táto dohoda vo forme výmeny listov nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia posledného oznámenia zmluvných strán depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení.

Táto dohoda vo forme výmeny listov sa do nadobudnutia jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď boli depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení doručené:

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel a

oznámenie Ukrajiny o ukončení ratifikácie v súlade s jej postupmi a platnými právnymi predpismi,

podľa toho, čo nastane neskôr.

Bol by som Vám vďačný, keby ste mohli potvrdiť súhlas Ukrajiny s vyššie uvedeným znením.

Prijmite prosím, vážený pán, prejav mojej najhlbšej úcty.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

За Европейския съюз

Роr la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За ЄвропейськийСоюз

Image 1

B.   List od Ukrajiny

Vážená pani,

je mi cťou potvrdiť prijatie Vášho listu z dnešného dňa týkajúceho sa obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa s týmto znením:

„je mi cťou odvolať sa na rokovania medzi Európskou úniou a Ukrajinou (ďalej len „zmluvné strany“), ktoré sa týkali obchodných preferencií v prípade hydinového mäsa a prípravkov z hydinového mäsa a ukončili sa 19. marca 2019.

Výsledkom uvedených rokovaní je táto dohoda:

1.

V bode A dodatku k prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Ukrajinou na strane druhej (ďalej len „dohoda o pridružení“), sa záznam „Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa“ nahrádza takto:

Hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa

0207 11 (30-90)

0207 12 (10-90)

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99) (*2)

0207 24 (10-90)

0207 25 (10-90)

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

0207 32 (15-19-51-59-90)

0207 33 (11-19-59-90)

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

0210 99 (39)

1602 31 (11-19-30-90)

1602 32 (11-19-30-90)

1602 39 (21)

50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021

+ 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti [pre číselný znak KN 0207 12 (10-90)]

2.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021“ v prípade týchto colných položiek KN 2008:

 

0207 11 (30-90)

 

0207 13 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 14 (10-20-30-50-60-70-99)

 

0207 24 (10-90)

 

0207 25 (10-90)

 

0207 26 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 27 (10-20-30-50-60-70-80-99)

 

0207 32 (15-19-51-59-90)

 

0207 33 (11-19-59-90)

 

0207 35 (11-15-21-23-25-31-41-51-53-61-63-71-79-99)

 

0207 36 (11-15-21-23-31-41-51-53-61-63-79-90)

 

0210 99 (39)

 

1602 31 (11-19-30-90)

 

1602 32 (11-19-30-90)

 

1602 39 (21)

3.

V Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa v prípade colnej položky KN 20080207 12 (10-90) text v štvrtom stĺpci „Kategória postupného znižovania cla“ nahrádza textom „50 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti + 18 400 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti s pravidelným zvýšením o 800 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti v roku 2020 a v roku 2021 + 20 000 ton/rok vyjadrené v čistej hmotnosti“.

4.

V prípade zostávajúcej časti kalendárneho roka, v ktorom táto dohoda vo forme výmeny listov nadobudne platnosť, sa dodatočné množstvo 50 000 ton, ktoré sa má pridať k existujúcej kvóte na hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa stanovenej v dohode o pridružení, vypočíta pomerným dielom.

5.

Clo podľa doložky najvyšších výhod vo výške 100,8 EUR na 100 kg čistej hmotnosti stanovené pre colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení sa uplatňuje na dovoz, ktorý prekračuje súhrnnú colnú kvótu pre hydinové mäso a prípravky z hydinového mäsa uvedenú v bode 1.

Táto dohoda vo forme výmeny listov nadobúda platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dátume doručenia posledného oznámenia zmluvných strán depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení.

Táto dohoda vo forme výmeny listov sa do nadobudnutia jej platnosti predbežne vykonáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po dátume, keď boli depozitárovi uvedenému v článku 484 dohody o pridružení doručené:

oznámenie Únie o ukončení postupov potrebných na tento účel a

oznámenie Ukrajiny o ukončení ratifikácie v súlade s jej postupmi a platnými právnymi predpismi,

podľa toho, čo nastane neskôr.“.

Je mi cťou potvrdiť, že Ukrajina súhlasí s obsahom tohto listu a že Váš list spolu s týmto listom tvoria dohodu v zmysle Vášho návrhu.

Prijmite prosím, vážená pani, prejav mojej najhlbšej úcty.

Учинено в Києві тридцятого липня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Съставено в Киев на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година.

Hecho en Kiev, el treinta de julio de dos mil diecinueve.

V Kyjevě dne třicátého července dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Kiev, den tredivte juli to tusind og nitten.

Geschehen zu Kiew am dreißigsten Juli zweitausendneunzehn.

Kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juulikuu kolmekümnendal päeval Kiievis.

Έγινε στο Κίεβο την τριακοστή ημέρα του Ιουλίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Kyiv on the thirtieth day of July in the year two thousand and nineteen.

Fait à Kiev, le trente juillet de l'année deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Kijevu tridesetog srpnja dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Kiev, addì trenta luglio duemiladiciannove.

Kijevā, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada trīsdesmitajā jūlijā.

Priimta Kijeve du tūkstančiai devynioliktų metų liepos trisdešimtą dieną.

Kelt Kijevben, a kétezertizenkilencedik év július havának harmincadik napján.

Magħmul f'Kiev fit-tletin jum ta' Lulju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Kiev, dertig juli tweeduizend negentien.

Sporządzono w Kijowie dnia trzydziestego lipca dwa tysiące dziewiętnastego roku.

Feito em Kiev, aos treze dias do mês de julho do ano dois mil e dezanove.

Întocmit la Kiev la treizeci iulie în anul două mii nouăsprezece.

V Kyjeve tridsiateho júla dvetisícdevätnásť.

V Kijevu, dne tridesetega julija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Kiovassa kolmantenakymmenentenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Utfärdat i Kiev den trettionde juli år tjugohundranitton.

За Украϊну

За Украйна

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l'Ukraine

Za Ukrajinu

Per l'Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

Image 2


(*1)  V záujme jasnosti sa na colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 stanovené v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení vzťahuje colná kvóta stanovená v treťom stĺpci „Množstvo“.

(*2)  V záujme jasnosti sa na colné položky 0207 13 70 a 0207 14 70 stanovené v Colnom sadzobníku EÚ v prílohe I-A ku kapitole 1 hlavy IV dohody o pridružení vzťahuje colná kvóta stanovená v treťom stĺpci „Množstvo“.


Top