EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1295

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1295 z 1. augusta 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1469, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036

C/2019/5816

OJ L 204, 2.8.2019, p. 22–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1295/oj

2.8.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 204/22


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1295

z 1. augusta 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2018/1469, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom priebežnom revíznom prešetrovaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2016/1036

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 11 ods. 3,

keďže:

1.   POSTUP

1.1.   Platné opatrenia

(1)

Nariadením (ES) č. 954/2006 (2) Rada po vykonaní prešetrovania (ďalej len „pôvodné prešetrovanie“) uložila konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rusku a na Ukrajine. Opatrenia boli vo forme valorického antidumpingového cla v rozpätí od 12,3 % do 25,7 % uloženého na dovoz od jednotlivo vymenovaných vyvážajúcich výrobcov na Ukrajine s reziduálnou colnou sadzbou vo výške 25,7 % na dovoz od všetkých ostatných spoločností na Ukrajine. Konečné antidumpingové clo uložené na vyvážajúceho výrobcu, na ktorého sa vzťahuje súčasné revízne prešetrovanie, CJSC Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube a OJSC Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant, teraz pod názvom LLC Interpipe Niko Tube a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ďalej len „žiadateľ“ alebo „Interpipe“) predstavovalo 25,1 %.

(2)

Po tom, ako spoločnosť Interpipe podala návrh na zrušenie nariadenia Rady (ES) č. 954/2006, Všeobecný súd Európskej únie zrušil článok 1 uvedeného nariadenia, a to v rozsahu, akým antidumpingové clo stanovené pre spoločnosť Interpipe presahovalo výšku cla, ktoré by sa uplatňovalo v prípade, ak by vývozná cena nebola upravená o províziu, keď sa predaje uskutočnili prostredníctvom sprostredkovateľa prepojeného obchodníka, spoločnosťou Sepco SA (3). Súdny dvor Európskej únie 16. februára 2012 potvrdil rozsudok Všeobecného súdu (4).

(3)

Rada po týchto rozsudkoch zmenila nariadenie Rady (ES) č. 954/2006 vykonávacím nariadením (EÚ) č. 540/2012 (5) s cieľom opraviť antidumpingové clo uložené na spoločnosť Interpipe, a to v rozsahu zodpovedajúcom jeho chybnému stanoveniu. V dôsledku toho sa clo uplatniteľné na spoločnosť Interpipe zmenilo na 17,7 %.

(4)

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti Rada vykonávacím nariadením (EÚ) 585/2012 (6) zachovala opatrenia uložené nariadením Rady (ES) č. 954/2006 na dovoz bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine.

(5)

V nadväznosti na žiadosť spoločnosti Interpipe podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia Rada vykonávacím nariadením (EÚ) č. 795/2012 (7) zmenila konečné opatrenia uložené vykonávacím nariadením (EÚ) č. 585/2012, pokiaľ ide o spoločnosť Interpipe (ďalej len „posledné priebežné revízne prešetrovanie“). V dôsledku toho sa clo uplatniteľné na spoločnosť Interpipe zmenilo na 13,8 %.

(6)

Po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti Komisia vykonávacím nariadením (EÚ) 2018/1469 (8) zachovala opatrenia uložené vykonávacím nariadením (ES) č. 585/2012 naposledy zmeneným vykonávacím nariadením (EÚ) č 795/2012 a vykonávacím nariadením Rady č. 1269/2012 (9) na dovoz bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine (ďalej len „revízne prešetrovanie pred uplynutím platnosti“).

(7)

V súčasnosti platné antidumpingové clá sa pohybujú v rozpätí od 35,8 % do 24,1 % v prípade dovozu s pôvodom v Rusku a od 25,7 % do 12,3 % v prípade dovozu s pôvodom na Ukrajine.

1.2.   Žiadosť o čiastočné priebežné revízne prešetrovanie

(8)

Oznámením uverejneným v Úradnom vestníku Európskej únie Komisia 7. mája 2018 oznámila začatie čiastočného priebežného revízneho prešetrovania (ďalej len „oznámenie o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania“) (10) antidumpingových opatrení uplatniteľných na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom na Ukrajine podľa článku 11 ods. 3 základného nariadenia.

(9)

Revízne prešetrovanie, ktoré sa svojím rozsahom obmedzuje na preskúmanie dumpingu vyvážajúceho výrobcu, spoločnosti Interpipe, sa začalo na základe odôvodnenej žiadosti, ktorú podala uvedená spoločnosť. Spoločnosť Interpipe vo svojej žiadosti poskytla dostatočné dôkazy o tom, že okolnosti, na základe ktorých boli existujúce opatrenia uložené, sa zmenili a že tieto zmeny majú trvalý charakter.

1.3.   Prešetrovanie

(10)

Prešetrovanie úrovne dumpingu sa vzťahovalo na obdobie od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018 (ďalej len „obdobie revízneho prešetrovania“).

(11)

Komisia oficiálne informovala žiadateľa, orgány vyvážajúcej krajiny a výrobné odvetvie Únie o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania. Zainteresované strany dostali príležitosť písomne sa vyjadriť a požiadať o vypočutie v rámci lehoty uvedenej v oznámení o začatí čiastočného priebežného revízneho prešetrovania.

(12)

Komisia s cieľom získať informácie potrebné na svoje prešetrovanie zaslala žiadateľovi dotazník, ten ho v rámci stanovenej lehoty vyplnil a zaslal naspäť.

(13)

Komisia si zadovážila a overila všetky informácie, ktoré považovala za potrebné na stanovenie úrovne dumpingu. Overovania na mieste sa uskutočnili v priestoroch žiadateľa a jeho prepojených obchodných spoločností LLC Interpipe Ukraine, Interpipe Europe SA a Interpipe Central Trade GmbH.

2.   PREŠETROVANÝ VÝROBOK A PODOBNÝ VÝROBOK

2.1.   Prešetrovaný výrobok

(14)

Prešetrovaný výrobok je rovnaký ako výrobok vymedzený vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2018/1469 z 1. októbra 2018, ktorým sa uložili v súčasnosti platné opatrenia, t. j. bezšvové rúry a rúrky zo železa alebo z ocele, ktoré majú kruhový prierez s vonkajším priemerom nepresahujúcim 406,4 mm a ktorých hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) podľa vzorca a chemickej analýzy Medzinárodného inštitútu zvárania (IIW) (11) nepresahuje 0,86, s pôvodom okrem iného na Ukrajine v súčasnosti patriace pod číselné znaky KN ex 7304 11 00, ex 7304 19 10, ex 7304 19 30, ex 7304 22 00, ex 7304 23 00, ex 7304 24 00, ex 7304 29 10, ex 7304 29 30, ex 7304 31 80, ex 7304 39 58, ex 7304 39 92, ex 7304 39 93, ex 7304 51 89, ex 7304 59 92 a ex 7304 59 93 (ďalej len „prešetrovaný výrobok“).

2.2.   Podobný výrobok

(15)

Ako sa zistilo v pôvodnom prešetrovaní a pri následných revíznych prešetrovaniach, aj v tomto prešetrovaní sa potvrdilo, že výrobok vyrábaný na Ukrajine a vyvážaný do EÚ, výrobok vyrábaný a predávaný na domácom trhu Ukrajiny, ako aj výrobok vyrábaný a predávaný v EÚ výrobcami z Únie majú rovnaké základné fyzikálne a technické vlastnosti a konečné použitia. Tieto výrobky sa preto považujú za podobné výrobky v zmysle článku 1 ods. 4 základného nariadenia.

3.   TRVALÝ CHARAKTER ZMENENÝCH OKOLNOSTÍ

(16)

V súlade s článkom 11 ods. 3 základného nariadenia sa preskúmalo, či by sa zmenené okolnosti v súvislosti s dumpingom mohli považovať za okolnosti trvalého charakteru.

(17)

Počas pôvodného antidumpingového prešetrovania v roku 2006, ako aj v najaktuálnejšom priebežnom revíznom prešetrovaní týkajúcom sa spoločnosti Interpipe v roku 2012, ktoré sa vzťahovalo na obdobie revízneho prešetrovania od 1. októbra 2010 do 30. septembra 2011, si spoločnosť Interpipe obstarávala hlavnú surovinu na výrobu prešetrovaného výrobku, t. j. okrúhle predvalky z ocele, od nezávislých dodávateľov.

(18)

Žiadateľ vo svojej žiadosti o čiastočné priebežné revízne prešetrovanie tvrdil, že vertikálna integrácia spoločnosti LLC Metallurgical Plant „Dneprosteel“ v roku 2013 viedla k internej výrobe kľúčovej suroviny (predvalkov z ocele), čo viedlo k výraznému zníženiu nákladov a k zmene portfólia výrobkov. Žiadateľ takisto tvrdil, že v porovnaní s druhmi výrobku vyrábanými a vyvážanými v období revízneho prešetrovania posledného priebežného revízneho prešetrovania, t. j. „štandardnou“ triedou ocele, teraz do svojho portfólia výrobkov pridal nové a sofistikovanejšie výrobky (trieda „vysoko legovaná oceľ“ a trieda „potrubné rúry a mechanické rúry“), ktoré predstavovali významný podiel na celkovom vývoze do EÚ počas súčasného obdobia revízneho prešetrovania od 1. apríla 2017 do 31. marca 2018.

(19)

Prešetrovaním sa potvrdilo, že žiadateľ kľúčovú surovinu vyrábal interne a že táto zmena mala za následok významnú zmenu nákladov a portfólia výrobkov. Prešetrovaním sa potvrdilo, že druhy výrobkov, ktoré spoločnosť Interpipe vyvážala do EÚ, boli vo veľkej miere odlišné od druhov výrobkov vyvážaných počas obdobia revízneho prešetrovania posledného priebežného revízneho prešetrovania. Na tomto základe a vzhľadom na štrukturálnu povahu týchto zmien sa dospelo k záveru, že zmeny opísané v odôvodnení (17) boli trvalého charakteru a v blízkej budúcnosti sa pravdepodobne nezmenia. Preto sa dospelo k záveru, že uplatňovanie existujúcich opatrení na ich súčasnej úrovni by sa malo prehodnotiť.

(20)

Ďalšia zmena, ktorú žiadateľ požadoval po začatí tohto revízneho prešetrovania, t. j. existencia/zriadenie spoločného podniku medzi spoločnosťou Interpipe a spoločnosťou Vallourec Tubes, nebola zohľadnená, keďže k nej došlo po začatí tohto priebežného revízneho prešetrovania.

4.   DUMPING

4.1.1.   Štruktúra spoločnosti a metodika používaná na výpočet dumpingu

(21)

Počas obdobia revízneho prešetrovania mala spoločnosť Interpipe v úplnom vlastníctve a pod kontrolou dvoch vyvážajúcich výrobcov (ďalej len „výrobné subjekty“): spoločnosť LLC Interpipe Niko Tube (ďalej len „NIKO“) a spoločnosť OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (ďalej len „NTRP“).

(22)

Keďže účtovný systém žiadateľa neumožňoval identifikáciu príslušnej výrobnej spoločnosti z hľadiska predaja, v pôvodnom prešetrovaní sa vypočítalo spoločné dumpingové rozpätie tak, že sa zoskupili všetky údaje týkajúce sa výroby a ziskovosti, ako aj predaja v EÚ uvedených dvoch výrobných subjektov.

(23)

Počnúc posledným priebežným revíznym prešetrovaním po výraznej zmene podnikovej štruktúry skupiny umožňujúcej identifikáciu príslušnej výrobnej spoločnosti, pokiaľ ide o predaj a výrobu, a v súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia Komisia už nezoskupila údaje výrobných spoločností, ale používala štandardnú metodiku. Táto štandardná metodika pozostávala z výpočtu jedného spoločného dumpingového rozpätia pre oboch vyvážajúcich výrobcov tak, že sa najprv vypočítalo dumpingové rozpätie pre každého jednotlivého vyvážajúceho výrobcu a potom sa stanovilo jedno vážené dumpingové rozpätie pre obe spoločnosti.

(24)

V súčasnom prešetrovaní bolo takisto možné určiť príslušnú výrobnú spoločnosť, pokiaľ ide o predaj. V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia a v súlade s ustálenou praxou inštitúcií Únie sa preto uplatnila rovnaká metodika ako v poslednom priebežnom revíznom prešetrovaní.

4.1.2.   Normálna hodnota

(25)

V súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia Komisia najskôr preskúmala, či celkový objem predaja podobného výrobku na domácom trhu vyvážajúcich výrobcov nezávislým zákazníkom bol reprezentatívny v porovnaní s jeho celkovým objemom predaja na vývoz do EÚ, t. j. či celkový objem takého predaja predstavoval aspoň 5 % z celkového objemu predaja prešetrovaného výrobku na vývoz do EÚ. Preskúmaním sa zistilo, že v prípade oboch vyvážajúcich výrobcov bol predaj na domácom trhu reprezentatívny.

(26)

Komisia potom preskúmala, či predaj spoločnosti Interpipe na domácom trhu, pokiaľ ide o druh výrobku, ktorý je rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie, bol reprezentatívny v súlade s článkom 2 ods. 2 základného nariadenia. Predaj určitého druhu výrobku na domácom trhu je reprezentatívny, ak celkový objem predaja tohto druhu výrobku na domácom trhu nezávislým zákazníkom počas obdobia prešetrovania predstavuje aspoň 5 % celkového objemu predaja identického alebo porovnateľného druhu výrobku na vývoz do Únie. Komisia zistila, že predaj druhu výrobku na domácom trhu, ktorý je rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie, bol počas obdobia prešetrovania vo veľkej miere reprezentatívny, keďže sa zistilo, že 60 až 80 % (12) vyvážaných modelov sa na domácom trhu predávalo v reprezentatívnych množstvách.

(27)

V súlade s článkom 2 ods. 4 základného nariadenia sa následne preskúmalo, či by sa predaj každého druhu výrobku na domácom trhu, ktorý sa predával v reprezentatívnych množstvách, mohol považovať za predaj uskutočnený v bežnom obchode. Na tento účel sa stanovil podiel ziskového predaja na domácom trhu nezávislým zákazníkom v prípade každého vyvážaného druhu prešetrovaného výrobku počas obdobia revízneho prešetrovania.

(28)

Pre tie druhy výrobkov, pri ktorých sa viac ako 80 % objemu predaja daného druhu výrobku na domácom trhu realizovalo za cenu vyššiu ako náklady a kde bola vážený priemer predajných cien uvedeného druhu výrobku rovnaká alebo vyššia ako jednotkové výrobné náklady, sa normálna hodnota podľa druhu výrobku vypočítala ako vážený priemer skutočných cien na domácom trhu všetkého predaja daného druhu výrobku bez ohľadu na to, či tento predaj bol alebo nebol ziskový.

(29)

Ak objem ziskového predaja určitého druhu výrobku predstavoval 80 % alebo menej z celkového objemu predaja daného druhu výrobku, alebo ak vážená priemerná cena tohto druhu výrobku bola nižšia ako jednotkové výrobné náklady, normálna hodnota sa stanovila na základe skutočnej ceny na domácom trhu vypočítanej ako vážený priemer cien len ziskového predaja uvedeného druhu výrobku na domácom trhu uskutočneného počas obdobia revízneho prešetrovania.

(30)

Z analýzy predaja na domácom trhu vyplynulo, že ziskových bolo 35 až 55 % (13) celkového predaja druhu výrobku na domácom trhu, ktorý bol rovnaký alebo porovnateľný s druhom výrobku predávaným na vývoz do Únie, a že vážený priemer predajných cien bol vyšší ako výrobné náklady. V súlade s tým bola normálna hodnota vypočítaná ako vážený priemer len ziskového predaja.

(31)

Normálna hodnota pre nereprezentatívne druhy výrobku (t. j. tie, ktorých predaj na domácom trhu predstavoval menej ako 5 % predaja na vývoz do EÚ, alebo tie, ktoré sa vôbec nepredávali na domácom trhu) sa vypočítala na základe výrobných nákladov na jednotlivý druh výrobku a k tomu sa pripočítala suma za predajné, všeobecné a administratívne náklady a za zisky. Ak existoval predaj na domácom trhu, pre dotknuté druhy výrobku sa použil zisk z transakcií v bežnom obchode na domácom trhu pre daný druh výrobku. Ak predaj na domácom trhu neexistoval, použil sa priemerný zisk (14).

(32)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Interpipe namietala proti niektorým prvkom, ktoré Komisia použila pri výpočte normálnej hodnoty. Jej tvrdenia sa týkali týchto otázok: i) výpočet PVA nákladov; ii) údajné vylúčenie ostatných prevádzkových nákladov; iii) použitie finančných nákladov; iv) dvojité započítanie, pokiaľ ide o úpravu PVA nákladov.

(33)

Po preskúmaní prvkov tohto spisu sa Komisia rozhodla, že akceptuje tvrdenia ii) a iv) a zamietne tvrdenia i) a iii). Vzhľadom na dôverný charakter obchodných informácií v tvrdeniach skupiny Interpipe a v rozbore týchto argumentov, ktorý vykonala Komisia, poskytla Komisia skupine Interpipe dodatočné informácie o dátume prijatia tohto nariadenia spolu s podrobnou argumentáciou.

(34)

Keďže Komisia akceptovala tvrdenia ii) a iv), zrevidovala dumpingové rozpätie spoločnosti Interpipe. Spoločnosti boli poskytnuté dodatočné informácie s opisom vplyvu dumpingového rozpätia, ako aj výzva na predloženie pripomienok. Komisia takisto informovala o zmenách dumpingového rozpätia tejto spoločnosti výrobné odvetvie EÚ.

(35)

Po dodatočnom poskytnutí informácií spoločnosť Interpipe trvala na tvrdeniach, ktoré už Komisia zamietla, pričom nepredložila žiadne nové skutočnosti, ktoré by mohli zmeniť závery Komisie, o ktorých bola spoločnosť informovaná.

4.1.3.   Vývozná cena

(36)

Do predaja prešetrovaného výrobku na vývoz do EÚ boli v rámci skupiny Interpipe zapojené rôzne subjekty; t. j. závody, koordinačná spoločnosť so sídlom na Ukrajine (ďalej len „Interpipe Ukrajina“ alebo „IPU“), prepojený dovozca so sídlom v Nemecku (ďalej len „Interpipe Central Trade GmbH“ alebo „IPCT“) a prepojený obchodník so sídlom vo Švajčiarsku (ďalej len „Interpipe Europe SA“ alebo „IPE“).

(37)

Vývozná cena sa stanovila v súlade s článkom 2 ods. 8 základného nariadenia s výnimkou transakcií prostredníctvom prepojenej spoločnosti konajúcej ako dovozca, IPCT. Vývozná cena bola v tomto prípade v súlade s článkom 2 ods. 9 základného nariadenia stanovená na základe ceny, za ktorú bol dovážaný výrobok prvýkrát ďalej predaný nezávislým zákazníkom v EÚ. V tomto prípade sa cena upravila s cieľom zohľadniť všetky náklady, ktoré vznikli medzi dovozom a ďalším predajom, ako aj primeraný zisk. Tieto úpravy sa vypočítali na základe predajných, všeobecných a administratívnych nákladov prepojeného obchodníka a fiktívneho zisku dosiahnutého neprepojeným dovozcom (2,5 % obratu).

4.1.4.   Porovnanie

(38)

Normálna hodnota a vývozná cena oboch vyvážajúcich výrobcov sa porovnali na základe cien zo závodu. Na účely zabezpečenia spravodlivého porovnania medzi normálnou hodnotou a vývoznou cenou sa formou úprav primerane zohľadnili rozdiely ovplyvňujúce ceny a porovnateľnosť cien v súlade s článkom 2 ods. 10 základného nariadenia. Na tomto základe sa vykonali úpravy týkajúce sa nákladov na dopravu, poistenie, manipuláciu, nakládku a vedľajších nákladov, dovozných poplatkov, ciel, provízií a nákladov na úvery.

(39)

Počas obdobia revízneho prešetrovania spoločnosť Interpipe vyvážala prešetrovaný výrobok do EÚ dvoma rôznymi predajnými kanálmi, t. j. cez rovnakého prepojeného obchodníka nachádzajúceho sa vo Švajčiarsku ako pri poslednom priebežnom revíznom prešetrovaní (IPE) a cez prepojenú dovoznú spoločnosť nachádzajúcu sa v EÚ (IPCT), ktorá bola zriadená v roku 2014. Ten druhý distribučný kanál počas posledného priebežného revízneho prešetrovania neexistoval. Vzhľadom na dôverný charakter obchodných informácií nachádzajúcich sa v rozbore, ktorý vykonala Komisia, poskytla Komisia skupine Interpipe dodatočné informácie o dátume prijatia tohto nariadenia spolu s podrobnou argumentáciou.

(40)

Komisia sa preto domnievala, že úprava podľa článku 2 ods. 10 písm. i) základného nariadenia bola opodstatnená. Táto úprava sa vypočítala odpočítaním predajných, všeobecných a administratívnych nákladov prepojeného obchodníka, ktoré neboli vykázané ako odpočítateľné položky, a fiktívneho zisku dosiahnutého neprepojeným obchodníkom (2,5 % obratu) z predajnej ceny prvému neprepojenému zákazníkovi.

(41)

Po konečnom poskytnutí informácií skupina Interpipe namietala proti záverom Komisie, aby sa IPE nepovažoval za súčasť jedného hospodárskeho subjektu spolu s ostatnými subjektmi NIKO, NTRP a IPU. Po preskúmaní prvkov tohto spisu sa Komisia rozhodla, že toto tvrdenie zamietne. Ako sa uvádza v odôvodnení (34), spoločnosti boli poskytnuté dodatočné informácie s opisom vplyvu dumpingového rozpätia, ako aj výzva na predloženie pripomienok. Spoločnosť Interpipe vo svojej odpovedi trvala na tvrdeniach, ktoré už Komisia zamietla. V tejto súvislosti neboli doručené žiadne ďalšie pripomienky.

(42)

Vzhľadom na dôverný charakter obchodných informácií, ktoré sa nachádzajú v tvrdení skupiny Interpipe a rozbore týchto argumentov, ktorý vykonala Komisia, poskytla Komisia skupine Interpipe dodatočné informácie o dátume prijatia tohto nariadenia spolu s podrobnou argumentáciou.

4.1.5.   Dumpingové rozpätie

(43)

V súlade s článkom 2 ods. 11 a 12 základného nariadenia sa vážený priemer normálnej hodnoty porovnal s váženým priemerom vývoznej ceny podľa druhu výrobku na základe cien zo závodu oddelene pre každého z oboch vyvážajúcich výrobcov. Následne sa pre spoločnosť Interpipe stanovilo jedno spoločné dumpingové rozpätie vypočítaním jedného váženého priemeru miery dumpingu pre oboch vyvážajúcich výrobcov v rámci spoločnosti Interpipe.

(44)

Na tomto základe je dumpingové rozpätie vyjadrené ako percentuálny podiel ceny CIF na hranici Únie, clo nezaplatené, 8,1 %.

(45)

Po dodatočnom poskytnutí informácií Európske združenie výrobcov oceľových rúr tvrdilo, že zníženie antidumpingového rozpätia spoločnosti Interpipe by viedlo k vzniku dodatočnej ujmy pre výrobné odvetvie bezšvíkových oceľových rúr v EÚ. Komisia poznamenáva, že v súlade s článkom 9 ods. 4 základného nariadenia výška antidumpingového cla nemôže presiahnuť dumpingové rozpätie, ktoré je v tomto prípade stanovené na 8,1 %.

(46)

Výbor zriadený článkom 15 ods. 1 základného nariadenia nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Záznam týkajúci sa spoločností LLC Interpipe Niko Tube a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP) v tabuľke v článku 1 ods. 2 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 585/2012 sa nahrádza takto:

„LLC Interpipe Niko Tube a OJSC Interpipe Nizhnedneprovsky

Tube Rolling Plant (Interpipe NTRP)

8,1 %

A743“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. augusta 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č 954/2006 z 27. júna 2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajine, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2320/97 a (ES) č. 348/2000, ktorým sa ukončujú predbežné preskúmania a preskúmania uplynutia platnosti antidumpingového cla na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom, okrem iného, v Rusku a Rumunsku, a ktorým sa ukončujú predbežné preskúmania antidumpingového cla na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo nelegovanej ocele s pôvodom, okrem iného, v Rusku a Rumunsku a v Chorvátsku a na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 175, 29.6.2006, s. 4).

(3)  Rozsudok z 10. marca 2009 vo veci T-249/06, Interpipe Niko Tube a Interpipe NTRP/Rada, EU:T:2009:62.

(4)  Rozsudok zo 16. februára 2012 v spojených veciach C-191/09 P a C-200/09 P, Rada a Komisia/Interpipe Niko Tube a Interpipe NTRP, EU:C:2012:78.

(5)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 540/2012 z 21. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 954/2006, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Chorvátsku, Rumunsku, Rusku a na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 165, 26.6.2012, s. 1).

(6)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 585/2012 z 26. júna 2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine na základe preskúmania pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1225/2009 a ktorým sa ukončuje konanie o preskúmaní pred uplynutím platnosti týkajúce sa dovozu určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Chorvátsku (Ú. v. EÚ L 174, 4.7.2012, s. 5).

(7)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 795/2012 z 28. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 585/2012 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz určitých bezšvíkových rúr a rúrok zo železa alebo ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine, a to po čiastočnom predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 238, 4.9.2012, s. 1).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1469 z 1. októbra 2018, ktorým sa po revíznom prešetrovaní pred uplynutím platnosti podľa článku 11 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom v Rusku a na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 246, 2.10.2018, s. 20).

(9)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 1269/2012 z 21. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 585/2012, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých bezšvových rúr a rúrok zo železa alebo z ocele s pôvodom okrem iného v Rusku na základe čiastočného predbežného preskúmania podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (Ú. v. EÚ L 357, 28.12.2012, s. 1).

(10)  Ú. v. EÚ C 159, 7.5.2018, s. 18.

(11)  Hodnota uhlíkového ekvivalentu (CEV) sa stanovuje v súlade s technickou správou, 1967, IIW dok. IX-555-67, ktorú uverejnil Medzinárodný inštitút zvárania (IIW).

(12)  Presné údaje sa neposkytujú, keďže ide o údaje týkajúce sa konkrétnej spoločnosti.

(13)  Presné údaje sa neposkytujú, keďže ide o údaje týkajúce sa konkrétnej spoločnosti.

(14)  Táto zmena v metodike je spôsobená tým, že po pôvodnom prešetrovaní panel WTO vydal správu vo veci Európske spoločenstvá – antidumpingové opatrenia týkajúce sa chovného lososa z Nórska, ktorú následne prijal Orgán na urovnávanie sporov WTO, v ktorej sa stanovuje, že sa musí zohľadniť skutočné ziskové rozpätie stanovené pre transakcie v bežnom obchode s príslušnými druhmi výrobku, pre ktoré sa musí vytvoriť normálna hodnota. Pozri WT/DS337/R zo 16. novembra 2007 – prijatá Orgánom na urovnávanie sporov WTO 15. januára 2008, body 7.289 až 7.319.


Top