EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D2079

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/2079 z 19. decembra 2018 o schválení funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Text s významom pre EHP)

C/2018/8866

Ú. v. EÚ L 331, 28.12.2018, p. 225–235 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Zrušil 32020D1806

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2079/oj

28.12.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 331/225


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2079

z 19. decembra 2018

o schválení funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1) a najmä na jeho článok 12 ods. 4,

keďže:

(1)

Výrobcovia Audi AG, BMW AG, FCA Italy S.p.A., Ford Motor Company, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, JLR Jaguar Land Rover LTD, Opel Automobile GmbH, PSA Peugeot Citroën, Groupe Renault, Robert Bosch GmbH, Toyota Motor Europe NV/SA, Volvo Cars Corporation a Volkswagen AG (ďalej len „žiadatelia“) predložili 21. marca 2018 spoločnú žiadosť o schválenie funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora ako ekologickej inovácie.

(2)

Žiadosť bola posúdená v súlade s článkom 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 725/2011 (2).

(3)

Žiadosť sa týka funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora, ktorá sa má používať vo vozidlách kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou (nehybridný tepelný motor). Základný princíp danej inovačnej technológie spočíva v odpojení spaľovacieho motora od hnacieho mechanizmu a zabránení spomalenia v dôsledku brzdenia motorom. Táto funkcia by mala byť automaticky aktivovaná v prevládajúcom jazdnom režime, t. j. v automaticky zvolenom režime pri zapnutí vozidla. Dobehom teda možno zvýšiť vzdialenosť, ktorú prejde vozidlo v situáciách, keď nie je potrebný pohon alebo keď treba pomaly znižovať rýchlosť. Pri dobehu vozidla sa jeho kinetická a potenciálna energia využíva priamo na prekonanie jazdného odporu a v dôsledku toho na zníženie spotreby paliva. Na obmedzenie spomalenia sa otvorením spojky motor odpojí od hnacieho mechanizmu. Urobí tak automaticky riadiaca jednotka automatickej prevodovky alebo v prípade manuálnej prevodovky automatická spojka. Počas fáz dobehu motor beží pri voľnobežných otáčkach.

(4)

Vykonávacími rozhodnutiami (EÚ) 2015/1132 (3) Komisia schválila žiadosť spoločnosti Porsche AG týkajúcu sa funkcie dobehu vozidla určenej na používanie výlučne vo vozidlách Porsche triedy S (športové kupé) patriacich do kategórie M1 a vykonávacím rozhodnutím (EÚ) 2017/1402 (4) Komisia schválila žiadosť spoločnosti BMW AG týkajúcu sa funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora určenej na používanie výlučne vo vozidlách BMW patriacich do kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou a automatickou prevodovkou. Funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora, ktorá je predmetom súčasných žiadostí, je určená na používanie v každom vozidle kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou a automatickou alebo manuálnou prevodovkou.

(5)

Žiadatelia poskytli metodiku skúšania zníženia emisií CO2 v dôsledku použitia funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora, a to vrátane upraveného nového európskeho skúšobného jazdného cyklu NEDC, aby vozidlo disponovalo možnosťou dobehu. V záujme stanovenia dosiahnutých úspor emisií CO2 by sa vozidlo vybavené funkciou dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora malo porovnávať so štandardným vozidlom, ktoré takouto funkciou nie je vybavené, v ktorom takáto funkcia nie je dostupná v prevládajúcom jazdnom režime alebo je zablokovaná na účely skúšania. Na dosiahnutie spoľahlivého porovnania by sa skúška štandardného vozidla mala vykonať v štandardnom cykle NEDC za podmienok teplého štartu, pričom upravené podmienky uplatniteľné pre vozidlo vybavené ekologickou inováciou by sa mali zohľadniť použitím prepočítavacieho faktora pri výpočte úspor emisií CO2. Považuje sa za vhodné udržať prepočítavací faktor na úrovni 0,960 v súlade s prepočítavacím faktorom stanoveným vo vykonávacích rozhodnutiach (EÚ) 2015/1132 a (EÚ) 2017/1402.

(6)

Kľúčovým prvkom stanovenia úspor emisií CO2 je podiel vzdialenosti, ktorú vozidlo prejde s aktivovanou funkciou dobehu vozidla s prihliadnutím na to, že funkciu dobehu vozidla možno deaktivovať v iných jazdných režimoch ako prevládajúci jazdný režim. S cieľom zohľadniť rozmanitosť vozidiel na trhu sa považuje za vhodné stanoviť faktor vyťaženia zodpovedajúci rýchlosti, akou sa daná technológia týkajúca sa širokej škály vozidiel aktivuje v reálnych podmienkach. Z údajov, ktoré poskytli žiadatelia, je zrejmé, že aktivácia technológie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora závisí od určitých hraníc rýchlosti, ktoré sa môžu v jednotlivých vozidlách líšiť. Podľa poskytnutej databázy je vhodné považovať funkciu dobehu vozidla za aktívnu pri rýchlostiach nad 15 km/h.

(7)

Z informácií uvedených v žiadosti vyplýva, že v prípade škály vozidiel kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou, ktoré sú vybavené automatickou alebo manuálnou prevodovkou, došlo k splneniu kritérií uvedených v článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a podmienok uvedených v článkoch 2 a 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011. Žiadosť okrem toho podporili nezávislé a certifikované orgány vo svojich overovacích správach vypracovaných v súlade s článkom 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

(8)

Na základe informácií v aktuálnej spoločnej žiadosti a s prihliadnutím na skúsenosti získané pri posudzovaní žiadosti o schválenie funkcie dobehu vozidla predloženej spoločnosťou Porsche AG v kontexte vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2015/1132, na skúsenosti získané pri posudzovaní žiadosti o schválenie funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora predloženej spoločnosťou BMW AG v kontexte vykonávacieho rozhodnutia (EÚ) 2017/1402, ako aj na skúsenosti z internej štúdie, v ktorej sa hodnotila relatívna vzdialenosť prejdená dobehom, faktory vyťaženia a úspory emisií CO2 vyplývajúce z technológie dobehu (5), sa uspokojivo preukázalo, že funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora spĺňa kritéria stanovené v článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 a že môže zabezpečiť zníženie emisií CO2 o minimálne 1 g CO2/km v súlade s článkom 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 v prípade vozidiel kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou. Orgán typového schválenia má preto overiť, že sa dosiahla prahová hodnota 1 g CO2/km stanovená v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 a certifikovať skutočné úspory emisií CO2 z vozidiel kategórie M1 vybavených funkciou dobehu pri voľnobežných otáčkach motora.

(9)

Na základe uvedených skutočností sa Komisia domnieva, že proti schváleniu uvedenej inovačnej technológie by nemali byť vznesené žiadne námietky.

(10)

Každý výrobca by v záujme certifikácie úspor emisií CO2 dosiahnutých pomocou funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora mal poskytnúť overovaciu správu vypracovanú nezávislým a certifikovaným orgánom, v ktorej tento orgán potvrdí súlad takto vybaveného vozidla s podmienkami uvedenými v tomto rozhodnutí, spolu so žiadosťou o certifikáciu predloženou orgánu typového schválenia.

(11)

Ak orgán typového schválenia zistí, že funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora nespĺňa podmienky na certifikáciu, žiadosť o certifikáciu úspor by sa mala zamietnuť.

(12)

Toto rozhodnutie by sa malo uplatňovať v súvislosti so skúšobným postupom uvedeným v prílohe XII k nariadeniu Komisie (ES) č. 692/2008 (6). S účinnosťou od 1. januára 2021 sa inovačné technológie majú posudzovať s prihliadnutím na skúšobný postup stanovený vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1151 (7). Toto rozhodnutie sa uplatňuje pri výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu až do kalendárneho roka 2020 (vrátane).

(13)

Na účely stanovenia všeobecného kódu ekologickej inovácie, ktorý sa má používať v príslušnej dokumentácii typového schválenia podľa príloh I, VIII a IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (8), by sa mal stanoviť individuálny kód, ktorý sa má používať pri uvedenej inovačnej technológii,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schválenie

Funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora sa schvaľuje ako inovačná technológia v zmysle článku 12 nariadenia (ES) č. 443/2009 za predpokladu splnenia týchto podmienok:

a)

inovačná technológia je nainštalovaná vo vozidlách kategórie M1 s konvenčnou hnacou sústavou vybavených automatickou prevodovkou alebo manuálnou prevodovkou a automatickou spojkou;

b)

funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora sa automaticky aktivuje v jazdnom režime pri naštartovaní vozidla bez ohľadu na prevádzkový režim zvolený pri predchádzajúcom vypnutí vozidla (tzv. prevládajúci jazdný režim);

c)

funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora sa v prevládajúcom jazdnom režime nesmie dať deaktivovať zásahom vodiča ani vonkajším zásahom;

d)

funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora je aktívna do rýchlosti aspoň 15 km/h;

e)

vo vozidlách schopných dobehu pri rýchlostiach nižších ako 15 km/h sa musí funkcia dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora deaktivovať pri rýchlosti 15 km/h na účely skúšky uvedenej v prílohe.

Článok 2

Žiadosť o certifikáciu úspor emisií CO2

Každý výrobca môže v súlade s článkom 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 požiadať schvaľovací orgán o certifikáciu úspor emisií CO2 dosiahnutých pomocou funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora s uvedením odkazu na toto rozhodnutie.

K žiadosti o certifikáciu sa pripojí overovacia správa vypracovaná nezávislým a certifikovaným orgánom, v ktorej tento orgán potvrdí súlad takto vybaveného vozidla s podmienkami uvedenými v článku 1 a dosiahnutie prahovej hodnoty úspor emisií CO2 vo výške 1 g CO2/km uvedenej v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

Článok 3

Certifikácia úspor emisií CO2

Zníženie emisií CO2 v dôsledku použitia funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora podľa článku 1 sa stanovuje metodikou uvedenou v prílohe. Schvaľovací orgán musí dosiahnuté zníženie overiť, okrem iného aj pomocou overovacej správy uvedenej v článku 2, a danú úroveň zníženia certifikuje za predpokladu dosiahnutia prahovej hodnoty uvedenej v článku 9 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011.

Uvedené zníženie sa zohľadňuje pri výpočte priemerných špecifických emisií výrobcu až do kalendárneho roka 2020 (vrátane).

Článok 4

Kód ekologickej inovácie

Pri odkaze na toto rozhodnutie v súlade s článkom 11 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011 sa v dokumentácii typového schválenia uvedie kód ekologickej inovácie č. 25.

Článok 5

Uplatniteľnosť

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. decembra 2020.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. decembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.

(2)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 725/2011 z 25. júla 2011, ktorým sa ustanovuje proces schvaľovania a certifikácie inovačných technológií na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 194, 26.7.2011, s. 19).

(3)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/1132 z 10. júla 2015 o schválení funkcie dobehu vozidla vyvinutej spoločnosťou Porsche AG ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 184, 11.7.2015, s. 22).

(4)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1402 z 28. júla 2017 o schválení funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora vyvinutej spoločnosťou BMW AG ako inovačnej technológie na znižovanie emisií CO2 z osobných automobilov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 (Ú. v. EÚ L 199, 29.7.2017, s. 14).

(5)  „Hodnotenie relatívnej vzdialenosti prejdenej dobehom, faktorov vyťaženia a úspor emisií CO2 vyplývajúcich z technológie dobehu“, štúdia Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre oblasť klímy, https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9673ca61-9abc-11e8-a408-01aa75ed71a1/language-en.

Táto správa sa týka špecifických skúšobných podmienok reálnej jazdy a vozidiel, ktoré nie sú vybavené funkciou dobehu. Uvedené výsledky sú reprezentatívne iba z hľadiska potenciálu technológie dobehu vozidla za špecifických podmienok a môžu sa považovať len za podporný dokument.

(6)  Nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 z 18. júla 2008, ktorým sa vykonáva, mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel (Ú. v. EÚ L 199, 28.7.2008, s. 1).

(7)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6) a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1).


PRÍLOHA

METODIKA NA STANOVENIE ÚSPOR EMISIÍ CO2 Z POUŽÍVANIA FUNKCIE DOBEHU VOZIDLA PRI VOĽNOBEŽNÝCH OTÁČKACH MOTORA

1.   ÚVOD

Na stanovenie úspor emisií CO2, ktoré možno pripísať používaniu funkcie dobehu vozidla pri voľnobežných otáčkach motora, je potrebné špecifikovať:

1.

skúšobné vozidlá;

2.

postup predprípravy vozidla;

3.

postup stanovenia cestného zaťaženia pomocou dynamometra;

4.

postup vymedzenia upravených skúšobných podmienok;

5.

postup stanovenia emisií CO2 vozidla s ekologickou inováciou za upravených skúšobných podmienok;

6.

postup stanovenia emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia 1 s teplým štartom;

7.

výpočet úspor emisií CO2;

8.

výpočet neistoty úspor emisií CO2.

2.   SYMBOLY, PARAMETRE A JEDNOTKY

Symboly využívajúce latinku

Formula

úspory emisií CO2 [g CO2/km]

CO2

oxid uhličitý

c

prepočítavací faktor

BMC

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

EMC

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s technológiou ekologickej inovácie za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

Formula

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom [gCO2/km]

BTA

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za skúšobných podmienok typového schválenia (NEDC) [gCO2/km]

ETA

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s technológiou ekologickej inovácie za skúšobných podmienok typového schválenia (NEDC) [gCO2/km]

RCDRW

relatívna vzdialenosť prejdená dobehom za reálnych podmienok [%]

RCDmNEDC

relatívna vzdialenosť prejdená dobehom za upravených skúšobných podmienok [%]

UF

faktor vyťaženia technológie dobehu vozidla

Formula

štatistická chybovosť celkových úspor emisií CO2 [g CO2/km]

Formula

štandardná odchýlka aritmetického priemeru emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom [gCO2/km]

Formula

štandardná odchýlka aritmetického priemeru emisií CO2 vozidla s ekologickou inováciou za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

sUF

štandardná odchýlka aritmetického priemeru faktora vyťaženia

Dolné indexy

RW

reálne podmienky

TA

podmienky typového schválenia (NEDC)

B

štandard

3.   SKÚŠOBNÉ VOZIDLÁ

Skúšobné vozidlá musia spĺňať tieto požiadavky:

a)

štandardné vozidlo: vozidlo s deaktivovanou alebo nenainštalovanou inovačnou technológiou. V prípade daného vozidla sa overí, či počas skúšky NEDC nie je aktivovaná funkcia dobehu vozidla [t. j. výkon skúšky na dosiahnutie

Formula

];

b)

vozidlo s ekologickou inováciou: vozidlo s nainštalovanou inovačnou technológiou aktívnou v základnom alebo prevládajúcom jazdnom režime. Prevládajúci jazdný režim je režim, ktorý sa zvolí vždy pri naštartovaní vozidla bez ohľadu na prevádzkový režim zvolený pri predchádzajúcom vypnutí vozidla. Funkcia dobehu vozidla pri zapnutom motore sa v prevládajúcom jazdnom režime nesmie dať zásahom vodiča deaktivovať.

4.   PREDPRÍPRAVA VOZIDLA

Na dosiahnutie skúšobných podmienok hnacej sústavy s teplým štartom sa musí vykonať jedna alebo viac úplných predprípravných jazdných cyklov NEDC alebo mNEDC.

5.   STANOVENIE CESTNÉHO ZAŤAŽENIA

Pri stanovovaní cestného zaťaženia pomocou vozidlového dynamometra sa postupuje takto:

predprípravou vozidla podľa bodu 4,

stanovením cestného zaťaženia pomocou dynamometra podľa postupov vymedzených v dodatku 7 prílohy 4a k predpisu EHK OSN č. 83.

6.   STANOVENIE UPRAVENÝCH SKÚŠOBNÝCH PODMIENOK

6.1.   Stanovenie krivky dobehu vozidla

Stanovenie krivky dobehu vozidla pri režime dobehu vozidla sa vykonáva pomocou vozidlového dynamometra prostredníctvom týchto povinných krokov:

zahriatím vozidla na prevádzkovú teplotu pomocou postupu predprípravy vozidla,

vykonaním dobehu vozidla v režime dobehu vozidla zo 125 km/h buď po zastavenie alebo po dosiahnutie najnižšej možnej rýchlosti dobehu vozidla.

6.2.   Vytvorenie upraveného rýchlostného profilu NEDC (mNEDC)

Rýchlostný profil mNEDC sa vytvorí podľa týchto pravidiel:

Skúšobná sekvencia pozostáva z mestského cyklu, ktorý tvoria štyri základné mestské cykly, a jedného mimomestského cyklu.

Všetky úseky zrýchlenia zodpovedajú profilu NEDC.

Všetky úseky s konštantou rýchlosťou zodpovedajú profilu NEDC.

Hodnoty spomaľovania pri deaktivovanej funkcii dobehu vozidla sa rovnajú hodnotám v rámci profilu NEDC.

Povolené odchýlky rýchlosti a času musia byť v súlade s bodom 1.4 prílohy 7 k predpisu EHK OSN č. 101.

Je potrebné minimalizovať odchýlku od profilu NEDC, pričom celková vzdialenosť musí zodpovedať povoleným odchýlkam podľa NEDC.

Vzdialenosť na konci každej fázy spomaľovania v rámci profilu mNEDC musí byť rovnaká ako vzdialenosť na konci každej fázy spomaľovania v rámci profilu NEDC.

Pri všetkých fázach zrýchľovania, udržiavania konštantnej rýchlosti a spomaľovania sa uplatňujú štandardné povolené odchýlky podľa NEDC.

Vo fázach dobehu vozidla je spaľovací motor odpojený a nie je povolené aktívne upravovať trajektóriu rýchlosti vozidiel.

Nižšia hranica rýchlosti pre dobeh vozidla vmin: režim dobehu vozidla sa pri nižšej hranici rýchlosti pre dobeh vozidla (15 km/h) musí deaktivovať stlačením brzdy.

Minimálny čas zastavenia: minimálny čas po každom spomalení dobehu vozidla až po zastavenie alebo fázu konštantnej rýchlosti sú 2 sekundy (Formula v grafe 1).

Minimálne trvanie fáz konštantnej rýchlosti: minimálne trvanie fáz konštantnej rýchlosti po zrýchlení alebo spomalení dobehu vozidla sú najmenej 2 sekundy (Formula v grafe 1).

Režim dobehu vozidla sa počas fáz spomaľovania môže aktivovať, ak je rýchlosť nižšia ako vmax, pričom vmax je maximálna rýchlosť skúšobného cyklu.

Režim dobehu vozidla sa v prípade rýchlostí vyšších ako vmin môže deaktivovať.

Graf 1

Znázornenie parametrov použitých pri vytváraní mNEDC

Image

Vytváranie profilu radenia prevodových stupňov v prípade vozidiel s manuálnou prevodovkou

V prípade vozidiel vybavených manuálnou prevodovkou sa tabuľka radenia prevodových stupňov upravuje vzhľadom na tieto predpoklady:

1.

výber radenia prevodových stupňov počas zrýchlenia vozidla zostáva rovnaký, ako je vymedzené v NEDC;

2.

načasovanie podradenia v rámci upraveného NEDC sa od načasovania podradenia v rámci bežného NEDC odlišuje s cieľom predísť tomu, aby dochádzalo k podraďovaniu počas fáz dobehu vozidla (čo sa napr. očakáva pred fázami spomaľovania).

Preddefinované prevodové stupne pre mestskú časť cyklu (ECE) v rámci NEDC sa upravujú podľa tejto tabuľky:

Image

1

PM = prevodovka so zaradeným neutrálnym prevodovým stupňom, spojka stlačená. K1, K2 = zaradený prvý alebo druhý prevodový stupeň, spojka vypnutá.

Image

7.   STANOVENIE EMISIÍ CO2 VOZIDLA S EKOLOGICKOU INOVÁCIOU ZA UPRAVENÝCH SKÚŠOBNÝCH PODMIENOK (EMC)

Emisie CO2 vozidiel s ekologickou inováciou sa merajú v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 101 (Metóda merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva u vozidiel poháňaných výlučne spaľovacím motorom). Upravujú sa tieto prvky:

predpríprava vozidla,

rýchlostný profil,

počet skúšok.

Predpríprava vozidla

Predpríprava sa vykonáva v súlade s oddielom 4 tejto prílohy.

Rýchlostný profil

Rýchlostný profil sa vytvára v súlade s oddielom 6 tejto prílohy.

Počet skúšok

Celý skúšobný postup na skúšobnom zariadení sa musí zopakovať aspoň trikrát. Vypočíta sa aritmetický priemer emisií CO2 z vozidla s ekologickou inováciou (EMC) a zodpovedajúca štandardná odchýlka aritmetického priemeru (Formula).

8.   STANOVENIE EMISIÍ CO2 ŠTANDARDNÉHO VOZIDLA ZA PODMIENOK UPRAVENÉHO TYPOVÉHO SCHVÁLENIA S TEPLÝM ŠTARTOM (

Formula

)

Emisie CO2 štandardných vozidiel sa musia merať v súlade s prílohou 6 k predpisu EHK OSN č. 101 (Metóda merania emisií oxidu uhličitého a spotreby paliva u vozidiel poháňaných výlučne spaľovacím motorom). Upravujú sa tieto prvky:

predpríprava vozidla,

počet skúšok.

Predpríprava vozidla

Predpríprava sa vykonáva v súlade s oddielom 4 tejto prílohy.

Počet skúšok

Celý skúšobný postup za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom na skúšobnom zariadení sa musí zopakovať aspoň trikrát. Vypočítajú sa aritmetické priemery emisií CO2 zo štandardného vozidla (Formula) a zodpovedajúca štandardná odchýlka aritmetického priemeru (Formula).

9.   VÝPOČET ÚSPOR EMISIÍ CO2

Úspory emisií CO2 sa vypočítajú podľa tohto vzorca:

Vzorec 1:

Formula

kde

Formula

:

úspory emisií CO2 [gCO2/km]

BMC

:

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

EMC

:

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s technológiou ekologickej inovácie za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

BTA

:

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za skúšobných podmienok typového schválenia (NEDC) [gCO2/km]

ETA

:

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s technológiou ekologickej inovácie za skúšobných podmienok typového schválenia (NEDC) [gCO2/km]

UFMC

:

faktor vyťaženia technológie dobehu vozidla za upravených podmienok na úrovni 0,52 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a automatickou prevodovkou a 0,48 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a manuálnou prevodovkou s automatickou spojkou

UFTA

:

faktor vyťaženia technológie dobehu vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC)

Keďže inovačná technológia nie je za podmienok typového schválenia (NEDC) aktívna, všeobecná rovnica na výpočet úspor emisií CO2 sa môže zjednodušiť takto:

Vzorec 2:

Formula

Značka UFMC vo vzorci 2 sa bude ďalej zapisovať len ako „UF“, keďže vďaka predchádzajúcemu zjednodušeniu ide o jedinečný faktor vyťaženia.

Na stanovenie BMC by sa mali na vozidlo bez funkcie dobehu vzťahovať rovnaké upravené skúšobné podmienky.

Vychádza sa z predpokladu, že štandardné vozidlo je schopné dosiahnuť krivku dobehu (krivka 2' v grafe 2) bez odpojenia motora od kolies, aj keď s nižšou účinnosťou ako vozidlo vybavené funkciou dobehu (schopné odpojiť motor od kolies). Dobehom sa v tomto prípade myslí hypotetické správanie štandardného vozidla pri dobehu.

Graf 2

Krivka dobehu štandardného vozidla

Image

Spoločnou vlastnosťou štandardného vozidla je, že počas fáz spomaľovania za skúšobných podmienok typového schválenia (NEDC) (3) a upravených skúšobných podmienok (2′ + 3′) sa nepoužíva žiadne palivo (uzatvorenie prívodu paliva).

Vymedzenie krivky dobehu vozidla (1′ + 2′ + 3′) v prípade štandardného vozidla je zložitý proces, pretože naň vplývajú rôzne parametre (napr. počet prevodových stupňov, spotreba elektrickej energie, teplota prevodového systému). Keďže pre vodiča by bolo náročné dodržiavať túto rýchlostnú krivku bez prekročenia povolenej odchýlky rýchlosti a času, navrhuje sa, aby sa pri výpočte emisií CO2 štandardného vozidla za upravených podmienok (BMC) z emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom (Formula) používal prepočítavací parameter (t. j. prepočítavací faktor c).

Vzťah medzi Formula a BMC je vyjadrený ako prepočítavací faktor c znázornený vo vzorci 3.

Vzorec 3:

Formula

Vzorec 2 sa následne zmení na

vzorec 4:

Formula

kde

c

:

prepočítavací faktor na úrovni 0,960

Formula

:

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom [gCO2/km]

EMC

:

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s ekologickou inováciou za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

UF

:

faktor vyťaženia technológie dobehu vozidla za upravených podmienok na úrovni 0,52 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a automatickou prevodovkou a 0,48 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a manuálnou prevodovkou s automatickou spojkou

Stanovenie faktora vyťaženia

Faktor vyťaženia je vyjadrený vzorcom 5.

Vzorec 5:

Formula

kde

RCDRW

:

relatívna vzdialenosť prejdená dobehom za reálnych podmienok [%]

RCDmNEDC

:

relatívna vzdialenosť prejdená dobehom za upravených skúšobných podmienok NEDC [%]

Relatívna vzdialenosť prejdená dobehom (RCD) za reálnych podmienok je vymedzená ako vzdialenosť prejdená s aktívnou funkciou dobehu vydelená celkovou jazdnou vzdialenosťou na danú jazdu.

10.   VÝPOČET NEISTOTY

Neistota v prípade celkových úspor emisií CO2 by nemala prekračovať 0,5 g CO2/km (vzorec 6).

Vzorec 6:

Formula

Formula

:

štatistická chybovosť celkových úspor emisií CO2 [g CO2/km]

Vzorec na výpočet štatistickej chybovosti:

Vzorec 7

Formula

kde

Formula

:

štatistická chybovosť celkových úspor emisií CO2 [g CO2/km]

c

:

prepočítavací faktor na úrovni 0,960

Formula

:

aritmetický priemer emisií CO2 štandardného vozidla za podmienok typového schválenia (NEDC) s teplým štartom [gCO2/km]

Formula

:

štandardná odchýlka aritmetického priemeru emisií CO2 štandardného vozidla za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

EMC

:

aritmetický priemer emisií CO2 vozidla s ekologickou inováciou za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

Formula

:

štandardná odchýlka aritmetického priemeru emisií CO2 vozidla s ekologickou inováciou za upravených skúšobných podmienok [gCO2/km]

UF

:

faktor vyťaženia technológie dobehu vozidla na úrovni 0,52 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a automatickou prevodovkou a 0,48 pre vozidlá vybavené konvenčnou hnacou sústavou a manuálnou prevodovkou s automatickou spojkou

sUF

:

štandardná odchýlka aritmetického priemeru faktora vyťaženia na úrovni 0,027

11.   ZAOKRÚHĽOVANIE

Vypočítaná hodnota úspor CO2 (Formula) a štatistická chybovosť úspor CO2 (Formula) sa musia zaokrúhliť nahor a vyjadriť najviac na dve desatinné miesta.

Všetky hodnoty použité pri výpočte úspor emisií CO2 (t. j. Formula a EMC) sa môžu použiť buď nezaokrúhlené, alebo sa musia zaokrúhliť nahor a vyjadriť na čo najmenší počet desatinných miest, vďaka čomu bude úroveň maximálneho celkového vplyvu (t. j. kombinovaného vplyvu všetkých zaokrúhlených hodnôt) na úspory nižšia ako 0,25 g CO2/km.

12.   PREUKÁZANIE ŠTATISTICKY VÝZNAMNÉHO PREKROČENIA MINIMÁLNEJ PRAHOVEJ HODNOTY

Na preukázanie štatisticky významného prekročenia minimálnej prahovej hodnoty 1,0 g CO2/km sa použije tento vzorec:

Formula

kde

MT

:

minimálna prahová hodnota [gCO2/km]

Formula

:

úspory emisií CO2 [gCO2/km]

Formula

:

štatistická chybovosť celkových úspor emisií CO2 [g CO2/km]

Ak sú úspory emisií CO2 vypočítané pomocou vzorca 4 nižšie ako prahová hodnota uvedená v článku 9 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 725/2011, uplatňuje sa článok 11 ods. 2 druhý pododsek uvedeného nariadenia.


Top