EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1099

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1099 z 27. júna 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

C/2019/4565

OJ L 175, 28.6.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1099/oj

28.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/14


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/1099

z 27. júna 2019,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1),

so zreteľom na vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013 z 13. mája 2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (2), a najmä na jeho článok 3,

keďže:

A.   PREDCHÁDZAJÚCI POSTUP

(1)

Rada 13. mája 2013 uložila vykonávacím nariadením (EÚ) č. 412/2013 konečné antidumpingové clo na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu (ďalej len „riad“) s pôvodom v Čínskej ľudovej republike(ďalej len „ČĽR“) do Únie.

(2)

Komisia vzhľadom na veľký počet čínskych vyvážajúcich výrobcov vybrala vzorku, ktorá sa má prešetriť v súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

(3)

Rada uložila na dovoz riadu individuálne colné sadzby v rozmedzí od 13,1 % do 23,4 % pre spoločnosti zaradené do vzorky a váženú priemernú colnú sadzbu vo výške 17,9 % pre ostatné spolupracujúce spoločnosti nezaradené do vzorky. Okrem toho bola na dovoz riadu od všetkých ostatných čínskych spoločností uložená sadzba cla vo výške 36,1 %.

(4)

Zoznam spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 412/2013 bol zmenený vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 803/2014 (3) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/2207 (4).

(5)

Podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013 možno článok 1 ods. 2 uvedeného nariadenia zmeniť tak, že sa novému vyvážajúcemu výrobcovi prizná colná sadzba, ktorá sa uplatňuje v prípade spolupracujúcich spoločností, ktoré nie sú zaradené do vzorky, teda vážená priemerná colná sadzba vo výške 17,9 %, keď prípadný nový vyvážajúci vývozca riadu v ČĽR poskytne Komisii dostatočné dôkazy.

B.   ŽIADOSŤ O UDELENIE ŠTATÚTU NOVÉHO VYVÁŽAJÚCEHO VÝROBCU

(6)

V máji 2018 spoločnosť Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd (ďalej len „žiadateľ“) predložila žiadosť o udelenie štatútu nového vyvážajúceho výrobcu (ďalej len „štatút nového vyvážajúceho výrobcu“), pričom vyhlásila, že spĺňa všetky tri kritériá stanovené v článku 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013.

(7)

Na podloženie svojej žiadosti žiadateľ odovzdal Komisii vyplnený dotazník. Komisia vyplnený dotazník zanalyzovala a následne požiadala o ďalšie informácie a podporné dôkazy, ktoré žiadateľ poskytol.

C.   ANALÝZA ŽIADOSTI

(8)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013, konkrétne, že žiadateľ nevyvážal počas obdobia prešetrovania do Únie dotknutý výrobok, žiadateľ poskytol svoju účtovnú knihu predaja na mesačnej báze za obdobie rokov 2011 až 2017. Z účtovnej knihy vyplynulo, že dotknutý výrobok začal uvádzať na trh až po období prešetrovania, a to v marci 2012. Tento dôkaz podoprela aj účtovná kniha medzinárodného predaja, podľa ktorej žiadateľ začal vyvážať dotknutý výrobok v marci 2012 do USA a v júli 2012 do Únie (do Francúzska).

(9)

Po overení faktúr a ďalšej dokumentácie o predaji sa nenašiel žiadny dôkaz nasvedčujúci tomu, že dotknutý výrobok sa vyvážal do Únie pred týmito dátumami či počas obdobia prešetrovania. Komisia preto na základe dostupných informácií a dokumentácie dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa kritérium článku 3 písm. a) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013.

(10)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013, Komisia zistila, že vlastník žiadateľa mal do roku 2013 podiely v dvoch ďalších spoločnostiach. Vyžiadala si dokumentáciu týkajúcu sa založenia a podnikateľskej činnosti týchto dvoch prepojených spoločností vrátane ich účtovnej závierky a účtovných kníh nákupu a predaja a preskúmala ju. Vyžiadala si dokumentáciu týkajúcu sa usadenia sa a podnikateľskej činnosti týchto dvoch prepojených spoločností vrátane nákupu a predaja dotknutého výrobku a preskúmala ju. Z poskytnutej dokumentácie sa nezistili žiadne ďalšie obchodné ani prevádzkové väzby s vývozcami alebo výrobcami z ČĽR, na ktorých sa vzťahujú antidumpingové opatrenia. Naopak jednej z prepojených spoločností bol v roku 2017 udelený štatút nového vyvážajúceho výrobcu (5). Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 písm. b) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013.

(11)

Pokiaľ ide o podmienku stanovenú v článku 3 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013, Komisia na základe poskytnutých listinných dôkazov skonštatovala, že žiadateľ skutočne vyvážal dotknutý výrobok do Únie po období prešetrovania. Žiadateľ poskytol kúpne zmluvy podpísané so zákazníkom v Nemecku spolu s ďalšou dokumentáciou o predaji pre transakciu uskutočnenú v októbri 2017. Komisia preto dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa podmienku stanovenú v článku 3 písm. c) vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 412/2013.

(12)

Výrobné odvetvie Únie neposkytlo žiadne dôkazy či informácie, podľa ktorých by žiadateľ nespĺňal niektoré z týchto troch kritérií.

D.   ZÁVER

(13)

Komisia dospela k záveru, že žiadateľ spĺňa všetky tri požadované kritériá, aby sa mohol považovať za nového vyvážajúceho výrobcu. Rozhodla preto, že žiadateľovi by sa mal udeliť štatút nového vyvážajúceho výrobcu a jeho názov by sa mal teda doplniť do zoznamu spolupracujúcich spoločností nezaradených do vzorky uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 412/2013.

E.   POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ

(14)

Žiadateľ a výrobné odvetvie Únie boli informovaní o základných skutočnostiach a úvahách, na základe ktorých sa považovalo za vhodné priznať spoločnosti Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd sadzbu antidumpingového cla uplatniteľnú na čínskych spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky.

(15)

Strany dostali možnosť predložiť pripomienky. Neboli doručené žiadne pripomienky.

(16)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného článkom 15 ods. 1 základného nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Do zoznamu čínskych spolupracujúcich vyvážajúcich výrobcov nezaradených do vzorky uvedeného v prílohe I k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 412/2013 sa dopĺňa táto spoločnosť:

Spoločnosť

Doplnkový kód TARIC

Fujian Dehua Sanfeng Ceramics Co. Ltd

C485

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27. júna 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. EÚ L 131, 15.5.2013, s. 1.

(3)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 803/2014 z 24. júla 2014, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 219, 25.7.2014, s. 33).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2207 z 29. novembra 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 412/2013, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné clo uložené na dovoz keramického stolového a kuchynského riadu s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2017, s. 31).

(5)  Ú. v. EÚ L 314, 30.11.2017, s. 31.


Top