EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1087

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/1087 z 19. júna 2019, ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 [oznámené pod číslom C(2019) 4455]

C/2019/4455

OJ L 171, 26.6.2019, p. 117–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1087/oj

26.6.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/117


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/1087

z 19. júna 2019,

ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97

[oznámené pod číslom C(2019) 4455]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1036 z 8. júna 2016 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 4,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 71/97 z 10. januára 1997, ktorým sa rozširuje konečné antidumpingové clo uložené nariadením (EHS) č. 2474/93 na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a ktorým sa ukladá rozšírené clo na takýto dovoz registrovaný podľa nariadenia (ES) č. 703/96 (2), najmä na jeho článok 3,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 502/2013 z 29. mája 2013, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 990/2011, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike po predbežnom preskúmaní podľa článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1225/2009 (3),

so zreteľom na nariadenie Komisie (ES) č. 88/97 z 20. januára 1997 o povolení oslobodenia dovozov niektorých častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike od rozšírenia antidumpingového cla nariadením Rady (ES) č. 71/97, ktoré bolo zavedené nariadením Rady (EHS) č. 2474/93 (4), a najmä na jeho články 4 až 7,

Po informovaní členských štátov,

keďže:

(1)

Antidumpingové clo sa uplatňuje na dovoz základných častí a súčastí bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do Únie („Čína“) („rozšírené clo“) v dôsledku toho, že nariadením (ES) č. 71/97 sa rozšírilo antidumpingové clo uložené na dovoz bicyklov s pôvodom v Číne.

(2)

Na základe článku 3 nariadenia (ES) č. 71/97 je Komisia splnomocnená prijímať potrebné opatrenia s cieľom povoliť oslobodenie dovozu základných častí a súčastí bicyklov, ktorými sa neobchádza antidumpingové clo.

(3)

Uvedené vykonávacie opatrenia sú vyložené v nariadení (ES) č. 88/97, ktorým sa stanovuje konkrétny systém oslobodenia.

(4)

Komisia na základe toho oslobodila od rozšíreného cla viacero podnikov montujúcich bicykle („oslobodené strany“).

(5)

Ako sa stanovuje v článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 88/97, Komisia v Úradnom vestníku Európskej únie následne uverejnila zoznamy oslobodených strán (5).

(6)

Posledné vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/477 (6) o oslobodení od rozšíreného cla podľa nariadenia (ES) č. 88/97 bolo prijaté 15. marca 2018.

(7)

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje vymedzenie pojmov stanovené v článku 1 nariadenia (ES) č. 88/97.

1.   ŽIADOSTI O OSLOBODENIE

(8)

Komisii boli od strán vymenovaných v tabuľkách 1 a 3 medzi 27. aprílom 2015 a 7. januárom 2019 doručené žiadosti o oslobodenie spolu so všetkými informáciami potrebnými na určenie toho, či tieto žiadosti boli prijateľné v súlade s článkom 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 88/97.

(9)

Strany žiadajúce o oslobodenie dostali možnosť vyjadriť sa k záverom Komisie týkajúcim sa prijateľnosti ich žiadostí.

(10)

V súlade s článkom 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 88/97 až do prijatia rozhodnutia o odôvodnenosti žiadostí strán žiadajúcich o oslobodenie boli platby rozšíreného cla zo všetkého dovozu základných častí a súčastí bicyklov navrhnutých do voľného obehu týmito stranami vymenovanými v tabuľke 1 a 3 pozastavené odo dňa, ku ktorému boli Komisii doručené ich jednotlivé žiadosti.

2.   POVOLENIE OSLOBODENIA

(11)

Preskúmanie odôvodnenosti žiadostí strán vymenovaných v tabuľke 1 bolo uzavreté.

Tabuľka 1

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

C049

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Centre,

GB-Preston PR5 8AS, United Kingdom

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

(12)

Komisia počas svojho preskúmania zistila, že hodnota častí a súčastí s pôvodom v Číne predstavovala menej ako 60 % z celkovej hodnoty častí a súčastí všetkých bicyklov montovaných spoločnosťou CycleSport North Ltd a hodnota pridaná k častiam a súčastiam použitým pri montáži spoločnosťou Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o., presiahla 25 % výrobných nákladov.

(13)

V dôsledku toho Komisia dospela k záveru, že príslušné montážne činnosti spoločností CycleSport North Ltd a Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o. nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/1036.

(14)

Z uvedeného dôvodu a v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 88/97 strany vymenované v tabuľke 1 spĺňajú podmienky na oslobodenie od rozšíreného cla.

(15)

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 88/97 by oslobodenie malo nadobudnúť účinnosť odo dátumu prijatia žiadostí. Colné dlhy súvisiace s rozšíreným clom od strán žiadajúcich o oslobodenie by sa preto mali považovať za neplatné od toho istého dňa.

(16)

Tieto strany boli informované o záveroch Komisie v súvislosti s odôvodnenosťou ich žiadostí a dostali príležitosť vyjadriť svoje pripomienky.

(17)

Keďže sa toto oslobodenie vzťahuje iba na strany uvedené v tabuľke 1, oslobodené strany by mali bezodkladne informovať Komisiu (7) o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa napríklad ich názvu, právnej formy alebo adresy, ako aj o akýchkoľvek zmenách v nadväznosti na zriadenie nových montážnych subjektov.

(18)

V prípade zmeny údajov by strana mala poskytnúť všetky relevantné informácie, najmä informácie o akejkoľvek zmene jej činností spojených s montážnymi činnosťami. Komisia v prípade potreby aktualizuje údaje tejto strany.

3.   AKTUALIZÁCIA ÚDAJOV STRÁN, NA KTORÉ SA UPLATŇUJE OSLOBODENIE ALEBO POZASTAVENIE

(19)

Strany, na ktoré sa uplatňuje oslobodenie alebo pozastavenie vymenované v tabuľke 2 informovali od 17. mája 2018 do 6. marca 2019 Komisiu o zmenách vo svojich údajoch (názvoch, právnych formách alebo adresách). Komisia po preskúmaní poskytnutých informácií dospela k záveru, že uvedené zmeny nemajú žiadny vplyv na montážne činnosti, pokiaľ ide o podmienky oslobodenia alebo pozastavenia stanovené v nariadení (ES) č. 88/97.

(20)

Zatiaľ čo oslobodenie týchto strán od rozšíreného cla alebo pozastavenie rozšíreného cla v prípade týchto strán, povolené v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 88/97 sa nemení, údaje týchto strán by sa mali aktualizovať.

Tabuľka 2

Doplnkový kód TARIC

Predchádzajúce údaje

Zmena

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

Názov, právna forma a adresa spoločnosti sa zmenili na:

Cicli Elios Srl

Via G. Ferraris 996/1030,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8749

Bikkel Bikes BV

Magnesiumstraat 37,

NL-6031RV Nederweert, The Netherlands

Názov a adresa spoločnosti sa zmenili na:

Bikkel Bikes Group BV

Magnesiumstraat 45,

NL-6031RV Nederweert, The Netherlands

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. s.a.s,

Via Cagliari 39,

IT-09016 Iglesias (CA), Italy

Názov, právna forma a adresa spoločnosti sa zmenili na:

EGC srl

Via Fontana 18,

IT-45021 Milano, Italy

A726

Avantisbike - Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-068 Oiã, Portugal

Názov, právna forma a adresa spoločnosti sa zmenili na:

Unibike OEM Factory S.A.

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-059 Oiã, Portugal

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie, Poland

Adresa spoločnosti sa zmenila na:

Brzezna 420,

PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial,

ES-03320 Elche, Alicante, Spain

Adresa spoločnosti sa zmenila na:

C/Juan de la Cierva 62, Elche Parque Empresarial,

ES-03203 Elche, Alicante, Spain

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Strasse 22a,

DE-87675 Stötten, Germany

Adresa spoločnosti sa zmenila na:

Gewerbestrasse 14,

DE-87675 Stötten, Germany

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,

DE-24976 Handewitt-Weding, Germany

Adresa spoločnosti sa zmenila na:

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germany

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,

SI-3320 Velenje, Slovenia

Adresa spoločnosti sa zmenila na:

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

4.   POZASTAVENIE PLATIEB CLA PRE STRANY PODROBENÉ PRESKÚMANIU

(21)

Preskúmanie odôvodnenosti žiadostí strán vymenovaných v tabuľke 3 stále prebieha. Do prijatia rozhodnutia o odôvodnenosti ich žiadostí sa platba rozšíreného cla týmito stranami pozastavuje.

(22)

Keďže sa pozastavenia vzťahujú iba na strany uvedené v tabuľke 3, tieto strany by mali bezodkladne informovať Komisiu (8) o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa napríklad ich názvu, právnej formy alebo adresy, ako aj o akýchkoľvek zmenách v nadväznosti na zriadenie nových montážnych subjektov.

(23)

V prípade zmeny údajov by strana mala poskytnúť všetky relevantné informácie, najmä informácie o akejkoľvek zmene jej činností spojených s montážnymi činnosťami. Komisia v prípade potreby aktualizuje údaje tejto strany.

Tabuľka 3

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, The Netherlands

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germany

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

PL-41-800 Zabrze, Poland

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,

ES-14900 Lucena (Cordoba), Spain

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

PT-3750 111 Águeda, Portugal

C489

P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

ul. Aniołowska 14,

PL-42-202 Częstochowa, Poland

C492

MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1o Esq.,

PT-3840-453 Vagos, Portugal

C499

Frog Bikes Manufacturing Ltd

Unit A, Mamhilad Park Estate,

GB-Pontypool NP4 0HZ, United Kingdom

5.   ZRUŠENÉ POZASTAVENIE PLATIEB CLA PRE STRANY PODROBENÉ PRESKÚMANIU

(24)

Pozastavenie platieb cla pre strany podrobené preskúmaniu by sa malo zrušiť pre strany vymenované v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,

DE-27318 Hoya, Germany

C220

Matex International Aquitaine

Avenue Gay Lussac 6,

FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, France

(25)

Obidve predmetné strany medzi 31. májom 2018 a 18. januárom 2019 Komisii doručili žiadosť o stiahnutie žiadosti o oslobodenie v čase, keď prebiehalo preskúmanie odôvodnenosti a bola pozastavená platba rozšíreného cla.

(26)

Komisia akceptovala stiahnutie žiadosti, v dôsledku čoho by sa malo pozastavenie platby rozšíreného cla zrušiť. Rozšírené clo by sa malo vybrať od dátumu doručenia žiadosti o oslobodenie, ktorú predložili tieto strany, čiže od dátumu, keď pozastavenie nadobudlo účinnosť (29. septembra 2016 pre spoločnosť Hermann Hartje KG, Nemecko a 9. júna 2017 pre spoločnosť Matex International Aquitaine, Francúzsko).

(27)

Tieto strany boli o záveroch Komisie informované a dostali príležitosť vyjadriť sa k nim. V stanovenej lehote neboli predložené žiadne pripomienky.

6.   ZRUŠENÉ POVOLENIE OSLOBODENIA

(28)

Oslobodená strana uvedená v tabuľke 5 oznámila 22. februára 2018 Komisii ukončenie svojich činností po bankrote, ako to formálne oznámil príslušný orgán 17. októbra 2017.

(29)

V súlade so zásadou dobrej správy vecí verejných by sa preto povolenie oslobodenia od platby rozšíreného cla malo zrušiť.

Tabuľka 5

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

A246

COBRAN Srl

Via Della Zingarina 6,

IT-47924 Rimini, Italy

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Strany vymenované v tabuľke 1 v tomto článku sa týmto oslobodzujú od rozšírenia konečného antidumpingového cla, ktoré bolo nariadením (EHS) č. 2474/93 (9) uložené na dovoz určitých častí a súčastí bicyklov z Čínskej ľudovej republiky a nariadením Rady (ES) č. 71/97 rozšírené na bicykle s pôvodom v Čínskej ľudovej republike.

V súlade s článkom 7 ods. 2 nariadenia (ES) č. 88/97 oslobodenie nadobúda účinnosť od dátumu prijatia žiadostí strán. Tieto dátumy sú stanovené v stĺpci tabuľky s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Toto oslobodenie sa vzťahuje len na strany, ktorých názvy a adresy sú výslovne uvedené v tabuľke v tomto článku.

Oslobodené strany bezodkladne oznamujú Komisii každú zmenu svojich názvov a adries, pričom poskytnú všetky relevantné informácie, najmä o akejkoľvek zmene svojich činností spojených s montážnymi činnosťami, ktorá má súvislosť s podmienkami oslobodenia.

Oslobodené strany

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

Dátum nadobudnutia účinnosti

C049

CycleSport North Ltd

363 Leach Place, Walton Summit Centre,

GB-Preston PR5 8AS, United Kingdom

27.4.2015

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI-3325 Šoštanj, Slovenia

26.4.2017

Článok 2

Aktualizované údaje strán, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie alebo pozastavenie, vymenovaných v tabuľke 2 sú uvedené v stĺpci s názvom „Nové údaje“. Tieto aktualizácie nadobúdajú účinnosť od dátumov uvedených v stĺpci tabuľky s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Zodpovedajúce doplnkové kódy TARIC, ktoré boli predtým pridelené týmto stranám, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie alebo pozastavenie, uvedené v stĺpci s názvom „Doplnkový kód TARIC“, sa nemenia.

Strany, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie alebo pozastavenie, ktorých údaje sa aktualizujú

Doplnkový kód TARIC

Predchádzajúce údaje

Nové údaje

Dátum nadobudnutia účinnosti

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

Cicli Elios S.r.l.

Via G. Ferraris 996/1030,

IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

19.12.2018

8749

Bikkel Bikes BV

Magnesiumstraat 37,

NL-6031RV Nederweert, The Netherlands

Bikkel Bikes Group BV

Magnesiumstraat 45,

NL-6031RV Nederweert, The Netherlands

27.11.2018

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. s.a.s,

Via Cagliari 39,

IT-09016 Iglesias (CA), Italy

EGC srl

Via Fontana 18,

IT-45021 Milano, Italy

30.1.2019

A726

Avantisbike - Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-068 Oiã, Portugal

Unibike OEM Factory S.A.

Zona Industrial de Oiã - Lote C-21,

PT-3770-059 Oiã, Portugal

3.7.2018

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109,

PL-33-386 Podegrodzie, Poland

Skilledbike Sp. z o.o.

Brzezna 420,

PL-33-386 Podegrodzie, Poland

3.1.2019

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial,

ES-03320 Elche, Alicante, Spain

Blue Factory Team S.L.

C/Juan de la Cierva 62, Elche Parque Empresarial,

ES-03203 Elche, Alicante, Spain

15.5.2017

C021

Kuisle & Kuisle GmbH

Füssener Strasse 22a,

DE-87675 Stötten, Germany

Kuisle & Kuisle GmbH

Gewerbestrasse 14,

DE-87675 Stötten, Germany

14.2.2018

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Heideland 1-7,

DE-24976 Handewitt-Weding, Germany

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germany

1.3.2018

C209

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Partizanska cesta 12,

SI-3320 Velenje, Slovenia

Gor Kolesa, proizvodnja koles, d.o.o.

Primorska cesta 6b,

SI - 3325 Šoštanj, Slovenia

26.9.2018

Článok 3

Strany vymenované v tabuľke 3 v tomto článku sú podrobené preskúmaniu v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 88/97.

Pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 88/97 nadobúda účinnosť od dátumu prijatia jednotlivých žiadostí týchto strán o pozastavenie. Tieto dátumy sú stanovené v stĺpci tabuľky s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Tieto pozastavenia platieb sa vzťahujú len na strany podrobené preskúmaniu, ktorých názvy a adresy sú výslovne uvedené v tabuľke v tomto článku.

Strany podrobené preskúmaniu bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek zmenách svojich montážnych činností súvisiacich s podmienkami pozastavenia a poskytnú Komisii všetky relevantné informácie ako dôkazy. Tieto zmeny zahŕňajú okrem iného všetky zmeny názvov strán, ich činností, právnych foriem, adries.

Strany podrobené preskúmaniu

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

Dátum nadobudnutia účinnosti

C202

Vanmoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, the Netherlands

19.12.2016

C207

Kenstone Metal Company GmbH

Am Maikamp 8-12,

DE-32107 Bad Salzuflen, Germany

20.3.2017

C307

Merida Polska Sp. Z o.o.

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 35,

PL-41-800 Zabrze, Poland

14.6.2017

C311

Juan Luna Cabrera

C/Alhama 64,

ES-14900 Lucena (Cordoba), Spain

4.10.2017

C481

FJ Bikes Europe Unipessoal, Lda

Praça do Município 8, Sala 1D,

PT-3750 111 Águeda, Portugal

8.5.2018

C489

P.P.H. ARTPOL Artur Kopeć

ul. Aniołowska 14,

PL-42-202 Częstochowa, Poland

25.10.2018

C492

MOTOKIT Veiculos e Accesórios S.A.

Rua Padre Vicente Maria da Rocha 448, 1o Esq.,

PT-3840-453 Vagos, Portugal

29.11.2018

C499

Frog Bikes Manufacturing Ltd

Unit A, Mamhilad Park Estate,

GB-Pontypool NP4 0HZ, United Kingdom

7.1.2019

Článok 4

Pozastavenie platby rozšíreného antidumpingového cla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 88/97 sa týmto zrušuje v prípade strán vymenovaných v tabuľke v tomto článku.

Rozšírené clo by sa malo vybrať odo dňa, ku ktorému pozastavenie nadobudlo účinnosť. Tento dátum je uvedený v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Strany, pre ktoré je pozastavenie zrušené

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

Dátum nadobudnutia účinnosti

C170

Hermann Hartje KG

Deichstrasse 120-122,

DE-27318 Hoya, Germany

29.9.2016

C220

Matex International Aquitaine

Avenue Gay Lussac 6,

FR-33370 Artigues-près-Bordeaux, France

9.6.2017

Článok 5

Povolenie oslobodenia od platby rozšíreného antidumpingového cla sa týmto zrušuje v prípade strany uvedenej v tabuľke v tomto článku.

Rozšírené clo by sa malo vybrať od dátumu, ku ktorému zrušenie povolenia nadobudlo účinnosť. Tento dátum je uvedený v stĺpci s názvom „Dátum nadobudnutia účinnosti“.

Strana, ktorej oslobodenie sa zrušuje

Doplnkový kód TARIC

Názov

Adresa

Dátum nadobudnutia účinnosti

A246

COBRAN Srl

Via Della Zingarina 6,

IT-47924 Rimini, Italy

17.10.2017

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom a stranám vymenovaným v článkoch 1 až 5 a uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 19. júna 2019

Za Komisiu

Cecilia MALMSTRÖM

členka Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Ú. v. ES L 16, 18.1.1997, s. 55.

(3)  Ú. v. EÚ L 153, 5.6.2013, s. 17.

(4)  Ú. v. ES L 17, 21.1.1997, s. 17.

(5)  Ú. v. ES C 45, 13.2.1997, s. 3, Ú. v. ES C 112, 10.4.1997, s. 9, Ú. v. ES C 220, 19.7.1997, s. 6, Ú. v. ES L 193, 22.7.1997, s. 32, Ú. v. ES L 334, 5.12.1997, s. 37, Ú. v. ES C 378, 13.12.1997, s. 2, Ú. v. ES C 217, 11.7.1998, s. 9, Ú. v. ES C 37, 11.2.1999, s. 3, Ú. v. ES C 186, 2.7.1999, s. 6, Ú. v. ES C 216, 28.7.2000, s. 8, Ú. v. ES C 170, 14.6.2001, s. 5, Ú. v. ES C 103, 30.4.2002, s. 2, Ú. v. EÚ C 35, 14.2.2003, s. 3, Ú. v. EÚ C 43, 22.2.2003, s. 5, Ú. v. EÚ C 54, 2.3.2004, s. 2, Ú. v. EÚ L 343, 19.11.2004, s.23, Ú. v. EÚ C 299, 4.12.2004, s. 4, Ú. v. EÚ L 17, 21.1.2006, s. 16, Ú. v. EÚ L 313, 14.11.2006, s. 5, Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 73, Ú. v. EÚ C 310, 5.12.2008, s. 19, Ú. v. EÚ L 19, 23.1.2009, s. 62, Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009, s. 106, Ú. v. EÚ L 136, 24.5.2011, s. 99, Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 86, Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2014, s. 67, Ú. v. EÚ L 132, 29.5.2015, s. 32, Ú. v. EÚ L 331, 17.12.2015, s. 30, Ú. v. EÚ L 47, 24.2.2017, s. 13, Ú. v. EÚ L 79, 22.3.2018, s. 31.

(6)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/477 z 15. marca 2018, ktoré sa týka oslobodení od rozšíreného antidumpingového cla na určité časti a súčasti bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike podľa nariadenia (ES) č. 88/97 (Ú. v. EÚ L 79, 22.3.2018, s. 31).

(7)  Odporúča sa, aby strany písali na túto e-mailovú adresu: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(8)  Odporúča sa, aby strany písali na túto e-mailovú adresu: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.

(9)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2474/93 z 8. septembra 1993, ktorým sa ukladá konečné antidumpingové clo na dovoz bicyklov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike do spoločenstva a s konečnou platnosťou sa vyberá dočasné antidumpingové clo (Ú. v. ES L 228, 9.9.1993, s. 1).


Top