EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0666

2014/666/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo  17. septembra 2014 o uznaní systému „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

OJ L 276, 18.9.2014, p. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/666/oj

18.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 276/49


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. septembra 2014

o uznaní systému „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

(2014/666/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 6,

po porade s Výborom pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa stanovujú kritériá udržateľnosti pre biopalivá. Články 7b a 7c smernice 98/70/ES a príloha IV k nej sú podobné článkom 17 a 18 smernice 2009/28/ES a prílohe V k nej.

(2)

V prípade, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, by členské štáty mali od hospodárskych subjektov žiadať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľným systémom, ktorý uznala Komisia, v rozsahu rozhodnutia o uznaní by členský štát nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že systém „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v smernici 98/70/ES a smernici 2009/28/ES, bola prvý raz predložená Komisii 16. mája 2011. Aktualizovaná verzia systému bola predložená 7. februára 2014. Systém na svojom území zaviedlo Spojené kráľovstvo a môže sa vzťahovať na plodiny, ktorých zber sa vykonáva pomocou kombajnu, napríklad obilniny, olejniny a cukrovú repu. Tento systém sa vzťahuje na fázy obchodovania, prepravy a skladovania poľnohospodárskych surovín od výrobcu po prvého spracovateľa a, pokiaľ ide o ďalšie fázy, opiera sa o iné dobrovoľné systémy, ktoré uznala Komisia. Preto musí systém „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ zaručiť, že uznanie vydané Komisiou pre systémy, s ktorými spolupracuje, zostane platné v priebehu celej spolupráce. Uznaný systém by sa mal sprístupniť v rámci platformy transparentnosti uvedenej v smernici 2009/28/ES.

(5)

Z posúdenia systému „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ vyplynulo, že v dostatočnej miere zahŕňa všetky kritériá udržateľnosti podľa smernice 98/70/ES a smernice 2009/28/ES, s výnimkou článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES. Poskytuje však presné údaje o prvkoch, ktoré požadujú následné hospodárske subjekty v spracovateľskom reťazci, aby mohli preukázať súlad s článkom 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článkom 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES, a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia systému „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ vyplynulo, že spĺňa požadované normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu.

(7)

Systém „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ sa posúdil na základe právnych predpisov platných v čase prijatia tohto rozhodnutia. Komisia by v prípade relevantných zmien v právnom základe mala posúdiť systém s cieľom stanoviť, či naďalej v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

(8)

V prípade zmien v systéme by ho Komisia mala posúdiť s cieľom stanoviť, či naďalej v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Systém „Trade Assurance Scheme for Combinable Crops“ (ďalej len „systém“), ktorý bol 7. februára 2014 predložený Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti podľa článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Systém používa presné údaje na účely článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES v rozsahu, ktorým zabezpečí, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.

Systém možno použiť na preukázanie súladu s článkom 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článkom 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES až po prvého spracovateľa surovín.

Článok 2

Ak systém po prijatí tohto rozhodnutia prejde takými obsahovými zmenami, ktoré by mohli ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém naďalej v primeranej miere spĺňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

Ak sa jasne preukáže, že v systéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, a ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov, Komisia môže toto rozhodnutie zrušiť.

Článok 3

Toto rozhodnutie je platné na obdobie piatich rokov.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 17. septembra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top