EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0142

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/142 z 29. januára 2019 o uznaní schémy „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2019/728

Ú. v. EÚ L 26, 30.1.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/142/oj

30.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/10


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2019/142

z 29. januára 2019

o uznaní schémy „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článkoch 7b a 7c smernice 98/70/ES a v prílohe IV k uvedenej smernici a v článkoch 17 a 18 smernice 2009/28/ES a v prílohe V k uvedenej smernici sa stanovujú podobné kritériá udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, ako aj podobné postupy na overovanie toho, že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá spĺňajú.

(2)

Ak sa biopalivá a biokvapaliny zohľadňujú na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, členské štáty musia od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 uvedenej smernice.

(3)

Komisii bola 15. novembra 2018 predložená žiadosť o uznanie toho, že schéma „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ preukazuje, že zásielky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES. Schéma má adresu obchodného miesta 16305 Swingley Ridge Road, Suite 200 Chesterfield, MO 63017, Spojené štáty americké. Schéma sa vzťahuje na sóju pestovanú v Spojených štátoch a na spracovateľský reťazec, počnúc farmami, ktoré pestujú sóju, až po miesta, kam sa sója vyváža.

(4)

Komisia pri posudzovaní schémy „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ zistila, že schéma v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(5)

Z posúdenia schémy „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ vyplynulo, že spĺňa požadované normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu, a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe IV k smernici 98/70/ES a v prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(6)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Schéma „U.S. Soybean Sustainability Assurance Protocol“ (ďalej len „schéma“), ktorá bola 15. novembra 2018 predložená Komisii na uznanie, preukazuje, že zásielky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa noriem výroby biopalív a biokvapalín stanovených v schéme spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Uvedená schéma obsahuje presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES, ktorými sa preukazuje, že pokiaľ ide o množstvo emisií na rok, ktoré vznikajú pri zmenách zásob uhlíka spôsobených zmenami využívania pôdy (e l ), ako sa uvádza v časti C bode 1 prílohy IV k smernici 98/70/ES a v časti C bode 1 prílohy V k smernici 2009/28/ES, rovnajú sa nule.

Článok 2

Ak sa obsah schémy predložený na uznanie Komisii 15. novembra 2018 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takáto zmena sa bezodkladne oznámi Komisii.

Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.

Článok 3

Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za ktorejkoľvek z týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v schéme neimplementujú normy nezávislého auditu, ktoré sú stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES, alebo sa nezdokonalia iné prvky schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre zachovanie uznania schémy.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 30. júna 2021.

V Bruseli 29. januára 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top