EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1854

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1854 z 27. novembra 2018, o uznaní dobrovoľnej schémy „Better Biomass“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2018/7736

OJ L 302, 28.11.2018, p. 73–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1854/oj

28.11.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 302/73


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/1854

z 27. novembra 2018,

o uznaní dobrovoľnej schémy „Better Biomass“ na preukázanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článkoch 7b a 7c smernice 98/70/ES a v prílohe IV k uvedenej smernici a v článkoch 17 a 18 smernice 2009/28/ES a v prílohe V k uvedenej smernici sa stanovujú podobné kritériá udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny, ako aj podobné postupy na overovanie toho, že biopalivá a biokvapaliny tieto kritériá spĺňajú.

(2)

V prípade, že sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, by členské štáty mali od hospodárskych subjektov vyžadovať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 uvedenej smernice.

(3)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy musia obsahovať presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a/alebo sa v nich musí preukázať, že dodávky biopalív alebo biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. V prípade, že hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že dobrovoľná schéma „Better Biomass“ preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES, bola predložená Komisii 20. februára 2018. Schéma s adresou obchodného miesta Vlinderweg 6, NL-2623 AX Delft, Holandsko, pokrýva širokú škálu surovín vrátane odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský reťazec (chain of custody). Dokumentácia uznanej schémy by sa mala sprístupniť v rámci platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES.

(5)

Pri posúdení dobrovoľnej schémy „Better Biomass“ Komisia zistila, že v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia dobrovoľnej schémy „Better Biomass“ vyplynulo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a dodržiava aj požiadavky na metodiku stanovené v prílohe IV k smernici 98/70/ES a prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľná schéma „Better Biomass“ (ďalej len „schéma“), ktorá bola 20. februára 2018 predložená Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa noriem výroby biopalív a biokvapalín stanovených v schéme spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Schéma obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Článok 2

V prípade, že sa obsah schémy predložený na uznanie Komisii 20. februára 2018 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej primerane spĺňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.

Článok 3

Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v schéme neimplementujú normy nezávislého auditu, ktoré sú stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES, alebo zdokonalenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za rozhodujúce pre zachovanie uznania schémy.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa do 18. decembra 2023.

V Bruseli 27. novembra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top