EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0500

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/500 z 21. marca 2017, o uznaní dobrovoľného systému s názvom Bonsucro EU na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2017/1741

OJ L 76, 22.3.2017, p. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/03/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/500/oj

22.3.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 76/40


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/500

z 21. marca 2017,

o uznaní dobrovoľného systému s názvom Bonsucro EU na preukazovanie súladu s kritériami udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

V článkoch 7b a 7c smernice 98/70/ES a prílohe IV k nej a v článkoch 17 a 18 smernice 2009/28/ES a prílohe V k nej sa stanovujú podobné kritériá udržateľnosti biopalív a biokvapalín, ako aj podobné postupy overovania súladu s týmito kritériami.

(2)

V prípade, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, musia členské štáty od hospodárskych subjektov žiadať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné systémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy musia obsahovať presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a/alebo sa v nich musí preukázať, že dodávky biopalív alebo biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené alebo vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľným systémom, ktorý uznala Komisia, v rozsahu rozhodnutia o uznaní, členský štát nesmie od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že dobrovoľný systém „Bonsucro EU“ preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v smernici 98/70/ES a smernici 2009/28/ES, bola prvý raz predložená Komisii 18. októbra 2016. Systém s adresou obchodného miesta 50-52 Wharf Road, London N1 7EU, Spojené kráľovstvo sa vzťahuje na biopalivá vyrobené z cukrovej trstiny vrátane zvyškov. Dokumentácia uznaného systému sa sprístupní v rámci platformy transparentnosti zriadenej podľa smernice 2009/28/ES.

(5)

Z posúdenia dobrovoľného systému „Bonsucro EU“ vyplynulo, že v dostatočnej miere zahŕňa kritériá udržateľnosti podľa smernice 98/70/ES a smernice 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku materiálovej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia dobrovoľného systému „Bonsucro EU“ vyplynulo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislého auditu a dodržiava požiadavky na metodiku v prílohe IV k smernici 98/70/ES a prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Dobrovoľný systém „Bonsucro EU“ (ďalej len „systém“), ktorý bol 18. októbra 2016 predložený Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa noriem výroby biopalív a biokvapalín stanovených v systéme spĺňajú kritériá udržateľnosti podľa článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Systém obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Článok 2

Rozhodnutie platí päť rokov od nadobudnutia účinnosti. Ak sa obsah systému predložený na uznanie Komisii 18. októbra 2016 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém naďalej primerane spĺňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

Článok 3

Komisia môže rozhodnúť o zrušení tohto rozhodnutia okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v systéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie, alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa za systém Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v systéme neimplementujú štandardy nezávislého auditu stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES alebo zdokonalenia iných prvkov systému, ktoré sa považujú za rozhodujúce pre zachovanie uznania systému.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 21. marca 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top