EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1362

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/1362 z 9. augusta 2016 o uznaní systému s názvom Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2016/5162

OJ L 215, 10.8.2016, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1362/oj

10.8.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 215/35


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1362

z 9. augusta 2016

o uznaní systému s názvom Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED na preukazovanie súladu s kritériami trvalej udržateľnosti podľa smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/EHS (1), a najmä na jej článok 7c ods. 4 druhý pododsek,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 4 druhý pododsek,

keďže:

(1)

Články 7b a 7c a príloha IV k smernici 98/70/ES a články 17 a 18 a príloha V k smernici 2009/28/ES stanovujú podobné kritériá trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín, ako aj podobné postupy overovania súladu s týmito kritériami.

(2)

V prípade, keď sa biopalivá a biokvapaliny majú zohľadniť na účely uvedené v článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES, musia členské štáty od hospodárskych subjektov žiadať, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(3)

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy stanovujúce normy pre výrobu produktov z biomasy obsahujú presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a/alebo sa v nich preukazuje, že dodávky biopalív alebo biokvapalín spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v článku 17 ods. 3, 4 a 5 a/alebo že žiadne materiály neboli zámerne pozmenené ani vyradené tak, aby sa na dodávku alebo jej časť mohla vzťahovať príloha IX. Keď hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje získané v súlade s dobrovoľným systémom, ktorý uznala Komisia, v rozsahu rozhodnutia o uznaní, členský štát nesmie od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov o splnení kritérií udržateľnosti.

(4)

Žiadosť o uznanie, že systém Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED so sídlom: 7-9 Chemin de Balexert, 1219 Chatelaine, Švajčiarsko, preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v smernici 98/70/ES a smernici 2009/28/ES, bola predložená Komisii 27. júna 2016. Systém pokrýva širokú škálu surovín vrátane odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský reťazec. Dokumentácia uznaného systému by sa mala sprístupniť v rámci platformy transparentnosti uvedenej v smernici 2009/28/ES.

(5)

Z posúdenia systému Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED vyplynulo, že v dostatočnej miere zahŕňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa smernice 98/70/ES a smernice 2009/28/ES a uplatňuje aj metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 7c ods. 1 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 1 smernice 2009/28/ES.

(6)

Z hodnotenia systému Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED vyplynulo, že spĺňa požadované normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku v prílohe IV k smernici 98/70/ES a prílohe V k smernici 2009/28/ES.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív a biokvapalín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Systém Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED (ďalej len „systém“), ktorý bol 27. júna 2016 predložený Komisii na uznanie, preukazuje, že dodávky biopalív a biokvapalín vyrobených podľa štandardov výroby biopalív a biokvapalín stanovených v systéme spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti podľa článku 7b ods. 3, 4 a 5 smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 3, 4 a 5 smernice 2009/28/ES.

Systém obsahuje aj presné údaje na účely článku 17 ods. 2 smernice 2009/28/ES a článku 7b ods. 2 smernice 98/70/ES.

Článok 2

Rozhodnutie platí päť rokov od nadobudnutia účinnosti. Ak sa obsah systému predložený na uznanie Komisii 27. júna 2016 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či systém naďalej primerane spĺňa kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bol uznaný.

Článok 3

Komisia môže rozhodnúť o zrušení tohto rozhodnutia okrem iného za týchto okolností:

a)

ak sa jasne preukáže, že v systéme neboli implementované prvky považované za rozhodujúce pre toto rozhodnutie alebo ak dôjde k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;

b)

ak sa za systém Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 7c ods. 6 smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 6 smernice 2009/28/ES;

c)

ak sa v rámci systému neimplementujú štandardy nezávislého auditu stanovené vo vykonávacích aktoch uvedených v článku 7c ods. 5 treťom pododseku smernice 98/70/ES a článku 18 ods. 5 treťom pododseku smernice 2009/28/ES alebo zdokonalenia iných prvkov systému, ktoré sa považujú za rozhodujúce na to, aby systém zostal naďalej uznaný.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 9. augusta 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top