EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0708

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/708 z 11. mája 2016 o súlade schémy „Austrian Agricultural Certification Scheme“ s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

C/2016/2715

OJ L 122, 12.5.2016, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/708/oj

12.5.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 122/60


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/708

z 11. mája 2016

o súlade schémy „Austrian Agricultural Certification Scheme“ s podmienkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES a 2009/28/ES

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES z 13. októbra 1998 týkajúcu sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (1), a najmä na jej článok 7c ods. 6,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (2), a najmä na jej článok 18 ods. 6,

keďže:

(1)

V smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES sa stanovujú okrem iného kritériá udržateľnosti pri biopalivách a biokvapalinách. Ustanovenia článkov 7b, 7c a prílohy IV k smernici 98/70/ES sú podobné ustanoveniam článkov 17, 18 a prílohy V k smernici 2009/28/ES.

(2)

V prípadoch, keď je na účely uvedené v článku 7a smernice 98/70/ES a článku 17 ods. 1 písm. a), b) a c) smernice 2009/28/ES potrebné zohľadniť biopalivá a biokvapaliny, členské štáty musia vyžadovať od hospodárskych subjektov, aby preukázali, že biopalivá a biokvapaliny spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v článku 7b ods. 2 až 5 smernice 98/70/ES a v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES. Na tento účel môžu hospodárske subjekty predložiť dôkaz alebo údaje získané okrem iného v súlade s dobrovoľnými vnútroštátnymi alebo medzinárodnými schémami alebo s vnútroštátnou schémou.

(3)

Členský štát môže oznámiť svoju vnútroštátnu schému Komisii. Ak Komisia rozhodne, že takáto oznámená vnútroštátna schéma spĺňa podmienky stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES, schémy zriadené v súlade s článkom 7c smernice 98/70/ES a článkom 18 smernice 2009/28/ES nemôžu odmietnuť vzájomné uznanie so schémou daného členského štátu, pokiaľ ide o overovanie dodržiavania kritérií udržateľnosti stanovených v článku 7b ods. 2 až 5 smernice 98/70/ES a v článku 17 ods. 2 až 5 smernice 2009/28/ES.

(4)

Rakúsko 29. septembra 2015 oznámilo Komisii svoju vnútroštátnu schému („Austrian Agricultural Certification Scheme“). Schéma sa vzťahuje na poľnohospodárske suroviny a rastlinné oleje a uplatňuje sa po prvotné spracovanie predmetných surovín. Komisia posúdila, či sú pri rakúskej schéme Austrian Agricultural Certification Scheme dodržané podmienky stanovené v smernici 98/70/ES a smernici 2009/28/ES.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre trvalú udržateľnosť biopalív a biokvapalín zriadeného v súlade s článkom 25 ods. 2 smernice 2009/28/ES,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pri schéme „Austrian Agricultural Certification Scheme“ sú dodržané podmienky stanovené v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES.

Článok 2

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. mája 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58.

(2)  Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16.


Top