EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019XC0517(05)

Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania ochranných opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele

C/2019/3623

OJ C 169, 17.5.2019, p. 9–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 169/9


Oznámenie o začatí revízneho prešetrovania ochranných opatrení uplatniteľných na dovoz určitých výrobkov z ocele

(2019/C 169/08)

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) uložila 31. januára 2019 konečné ochranné opatrenia na určité výrobky z ocele a oznámila svoj úmysel začať prvé revízne prešetrovanie ex officio najneskôr 1. júla 2019 (1).

1.   Existujúce opatrenia

V súčasnosti platné opatrenia pozostávajú z colnej kvóty otvorenej na dovoz 26 kategórií výrobkov z ocele do Únie. Zostanú v platnosti do 30. júna 2021.

Pre každú z týchto kategórií výrobkov s výnimkou kategórie výrobkov 1 (plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla) sa časť každej colnej kvóty prideľuje konkrétnym krajinám (kvóty pre jednotlivé krajiny) a je voľne k dispozícii až do konca každého z troch ročných období, počas ktorých trvajú opatrenia. V prípade kategórie výrobkov 1 a zvyšnej časti každej colnej kvóty (tzv. zvyškové colné kvóty) sa príslušná ročná kvóta rozdelí na štvrťroky a prideľuje sa podľa zásady „kto prv príde, je prv na rade“ počas každého z týchto štvrťrokov. Nevyužité zostatky zvyškovej kvóty sa na konci každého štvrťroka automaticky prenášajú do ďalšieho štvrťroka. Nevyužitý zostatok na konci posledného štvrťroka ročného obdobia sa do ďalšieho obdobia neprenáša. Ak je pre danú kategóriu výrobkov príslušná kvóta prideľovaná konkrétnym krajinám vyčerpaná, dovoz z tejto krajiny sa môže uskutočniť v rámci zostávajúcej časti zvyškovej colnej kvóty pre rovnakú kategóriu výrobkov, ale len počas posledného štvrťroka každého ročného obdobia uplatňovania opatrení.

Ak je príslušná colná kvóta vyčerpaná alebo ak sa na dovoz kategórií výrobkov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia, príslušná colná kvóta neuplatňuje, je na dovážaný výrobok uložené dodatočné clo vo výške 25 % čistej frankoceny na hranici Únie pred preclením.

2.   Prešetrovaný výrobok

Prešetrovaný výrobok pozostáva z určitých výrobkov z ocele, ktoré sú uvedené v prílohe I k tomuto oznámeniu.

3.   Dôvody a rozsah revízneho prešetrovania

V odôvodnení 161 vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia sa stanovuje, že Komisia môže v záujme Únie upraviť úroveň alebo pridelenie colných kvót, ak by sa v priebehu obdobia uloženia opatrení zmenili okolnosti.

Dospelo sa k záveru, že k tejto zmene okolností by napríklad mohlo dôjsť v prípade celkového zvýšenia alebo zníženia dopytu po niektorých kategóriách výrobkov v Únii, čo by si vyžiadalo opätovné posúdenie úrovne colnej kvóty, uloženia antidumpingových alebo antisubvenčných opatrení, ktoré môžu významne ovplyvniť budúci vývoj dovozu, či dokonca akéhokoľvek vývoja v súvislosti s opatreniami USA podľa článku 232, ktoré môžu mať priamy vplyv na závery tohto prešetrovania, najmä pokiaľ ide o odklonenie obchodu.

Komisia môže prešetriť aj to, či by súčasné fungovanie opatrení mohlo mať škodlivé účinky na dosiahnutie integračných cieľov, ktoré sledujú preferenční obchodní partneri, napríklad výrazne ohroziť ich stabilizáciu alebo hospodársky rozvoj. Komisia sa takisto zaviazala prešetriť potrebu aktualizovať zoznam rozvojových krajín vylúčených z rozsahu pôsobnosti konečných opatrení na základe ich najnovšej úrovne dovozu.

Na tomto základe a vzhľadom na vývoj dovozu výrobkov z ocele, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia a zodpovedajúce využívanie kvót od zavedenia opatrení má Komisia v úmysle tieto záležitosti osobitne prešetriť s cieľom zistiť, či sa zmenili okolnosti, ktoré by odôvodnili úpravu úrovne alebo pridelenie súčasnej colnej kvóty:

A.

Úroveň a pridelenie colnej kvóty pre niektoré osobitné kategórie výrobkov

Komisia denne monitoruje využívanie colnej kvóty. Komisia v prípade využívania colnej kvóty do 4. apríla 2019 zistila, že niektoré colné kvóty prideľované konkrétnym krajinám pre určité kategórie výrobkov, ako aj príslušná zvyšková colná kvóta na posledný štvrťrok sa v porovnaní s tradičnou úrovňou dovozu vyčerpali mimoriadne rýchlym tempom (pred uplynutím dvoch mesiacov päťmesačného obdobia). V prípade colných kvót prideľovaných konkrétnym krajinám vyčerpalo Turecko svoje kvóty pre kategórie 5, 13, 16, 17 a 25; Rusko svoje kvóty vyčerpalo pre kategórie 13 a 16; zatiaľ čo Čína svoju kvótu vyčerpala v kategóriách 4B a 15. V prípade zvyškových colných kvót sa niektoré colné kvóty vyčerpali alebo sa takmer vyčerpali už krátko po otvorení zvyškovej kvóty 1. apríla 2019 (2). Komisia preto prešetrí dôvody vysvetľujúce tento vývoj a určí, či sú výsledkom zmenených okolností, ako napríklad podstatne zvýšený dopyt EÚ po týchto výrobkoch, alebo akýkoľvek iný podstatný dôvod, ktorý by dokázal, že súčasná úroveň kvóty je nedostatočná, alebo či pochádzajú z činností spojených s hromadením zásob alebo z presmerovania obchodu v dôsledku reštriktívnych opatrení prijatých v zahraničí.

B.

Vytláčanie tradičných obchodných tokov

V prípade určitých kategórií výrobkov sa zvyškové colné kvóty rýchlo vyčerpali dovozom z jednej alebo viacerých krajín, ktoré v niektorých prípadoch využívajú colnú kvótu prideľovanú konkrétnym krajinám, a tým dochádza k vytláčaniu tradičných dovozných tokov iného pôvodu, a tým k obmedzovaniu voľby zákazníkov. Tak tomu bolo napríklad u kategórií výrobkov 4B, 13 a 16. Komisia preto prešetrí, či táto skutočnosť nepriaznivo ovplyvnila záujem Únie, najmä pokiaľ ide o potrebu zachovať tradičné obchodné toky, a v prípade potreby rozhodne o možnej náprave tejto situácie.

C.

Potenciálne škodlivé účinky na dosiahnutie integračných cieľov realizovaných preferenčnými obchodnými partnermi

Komisia prešetrí, či fungovanie súčasných ochranných opatrení týkajúcich sa výrobkov z ocele spôsobuje významné riziko pre stabilizáciu alebo hospodársky rozvoj určitých preferenčných obchodných partnerov v rozsahu, ktorý poškodzuje integračné ciele v rámci ich dohôd s EÚ.

D.

Aktualizácia zoznamu rozvojových krajín, ktoré sú členmi WTO, vylúčených z rozsahu pôsobnosti opatrení na základe ich najnovšej úrovne dovozu

Podľa nariadenia EÚ 2015/478 (3) by sa ochranné opatrenia nemali uplatňovať na dovoz s pôvodom v rozvojovej členskej krajine WTO, pokiaľ podiel tejto krajiny na celkovom dovoze výrobku, ktorý podlieha opatreniam, nepresahuje 3 %. V odôvodnení 192 vykonávacieho nariadenia Komisie, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia, sa stanovuje, že Komisia bude pravidelne posudzovať situáciu a aspoň na konci každého roka uloženia opatrení, a preto má v úmysle aktualizovať zoznam rozvojových krajín, ktoré sú členmi WTO a ktoré by mali byť vylúčené z rozsahu opatrení.

E.

Ďalšie zmeny okolností, ktoré si môžu vyžadovať úpravu úrovne prideľovania colnej kvóty

Strany sa takisto vyzývajú, aby upozornili na ďalšie faktory, ktorých účinky môže byť potrebné prešetriť a ktoré môžu odôvodniť úpravu úrovne alebo pridelenia colnej kvóty u osobitných kategórií výrobkov, pokiaľ sa tieto faktory týkajú iných kategórií výrobkov, ako sú tie, ktoré už boli uvedené, a pokiaľ sa týkajú trvalých zmien okolností v porovnaní so situáciou, ktorá prevládala počas pôvodného prešetrovania. Od strán, ktoré chcú uviesť ďalšie záležitosti, sa vyžaduje, aby na podporu svojich tvrdení predložili dostatočné podporné dôkazy.

4.   Postup

Keďže Komisia dospela k záveru, že existujú dostatočné dôkazy na prešetrenie určitých aspektov súčasných ochranných opatrení týkajúcich sa výrobkov z ocele, začína týmto revízne prešetrovanie existujúcich opatrení, obmedzené na rozsah záležitostí uvedených vyššie.

4.1.   Písomné podania

S cieľom získať všetky relevantné informácie, ktoré sa na účely prešetrovania považujú za potrebné, sa zainteresované strany týmto vyzývajú, aby oznámili svoje stanoviská, predložili informácie a Komisii poskytli podporné dôkazy. Tieto informácie a podporné dôkazy musia byť Komisii doručené do 15 dní odo dňa uverejnenia tohto oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Od strán, ktoré predkladajú podanie, sa vyžaduje, aby vo svojej korešpondencii jasne uviedli, ktorej/ktorých z uvedených záležitostí sa ich podanie týka.

4.2.   Možnosť vyjadriť sa k podaniam iných strán

S cieľom zaručiť právo na obhajobu by mali mať zainteresované strany možnosť vyjadriť sa k informáciám, ktoré predložili iné zainteresované strany. Zainteresované strany môžu pri tejto príležitosti reagovať jedine na záležitosti uvedené v podaniach iných zainteresovaných strán a nesmú uvádzať žiadne nové záležitosti.

Tieto pripomienky musia byť Komisii doručené do 7 dní od okamihu, keď sú podania uvedené v oddiele 4.1 k dispozícii zainteresovaným stranám na nahliadnutie.

Prístup k spisu, ktorý je zainteresovaným stranám k dispozícii na nahliadnutie, je zabezpečený prostredníctvom platformy Tron.tdi na tejto adrese: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Na získanie prístupu postupujte podľa pokynov uvedených na danej stránke.

Uvedeným časovým rámcom nie je dotknuté právo Komisie vyžiadať si dodatočné informácie od zainteresovaných strán v riadne odôvodnených prípadoch.

Keďže je prešetrovanie potrebné dokončiť v krátkom časovom rámci – pozri oddiel 6. – a vzhľadom na to, že zainteresovaným stranám sa poskytne možnosť vyjadriť sa k podaniam ostatných strán, čo im zaistí dostatočné príležitosti chrániť ich záujmy, Komisia nebude organizovať vypočutia na účely tohto prešetrovania.

4.3.   Predkladanie informácií a predĺženie lehôt uvedených v tomto oznámení

Pravidlom je, že zainteresované strany môžu predkladať informácie len v časových rámcoch uvedených v tomto oznámení. O akékoľvek predĺženie lehôt stanovených v tomto oznámení možno žiadať len za výnimočných okolností a povolí sa len v riadne odôvodnených prípadoch. Riadne odôvodnené výnimočné predĺženie lehôt na podania je spravidla obmedzené na tri dodatočné dni.

4.4.   Pokyny na predkladanie písomných podaní a zasielanie vyplnených dotazníkov a korešpondencie

Na informácie predkladané Komisii na účely konania na ochranu obchodu sa nesmú vzťahovať autorské práva. Zainteresované strany si musia pred tým, ako Komisii predložia informácie a/alebo údaje, na ktoré sa vzťahujú autorské práva tretej strany, vyžiadať od držiteľa autorských práv osobitné povolenie, v ktorom sa Komisii výslovne povoľuje, že: a) môže používať dané informácie a údaje na účely tohto konania na ochranu obchodu a b) dané informácie a/alebo údaje môže poskytnúť zainteresovaným stranám tohto prešetrovania, a to vo forme, ktorá im umožní uplatniť ich práva na obhajobu.

Všetky písomné podania, ktoré zainteresované strany poskytujú ako dôverné, sa označia ako Limited (4). Strany, ktoré predkladajú informácie v priebehu tohto prešetrovania, sa vyzývajú, aby odôvodnili svoju žiadosť o dôverné zaobchádzanie.

Od zainteresovaných strán, ktoré poskytujú informácie označené ako Limited, sa požaduje, aby v súlade s článkom 8 nariadenia EÚ 2015/478 (5) a článku 5 nariadenia EÚ 2015/755 (6) predložili súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter a ktorý sa označí ako For inspection by interested parties. Tento súhrn by mal byť dostatočne podrobný, aby umožnil primerane pochopiť podstatu predložených dôverných informácií a Komisii musí byť doručený súčasne s verziou označenou ako Limited.

Ak strana, ktorá poskytuje dôverné informácie, nepreukáže dostatočný dôvod na žiadosť o dôverné zaobchádzanie alebo nepredloží súhrn týchto informácií, ktorý nemá dôverný charakter, v požadovanom formáte a kvalite, Komisia nemusí na takéto informácie prihliadať, pokiaľ jej nemožno pomocou vhodných zdrojov uspokojivo dokázať, že predmetné informácie sú správne.

Zainteresované strany sa vyzývajú, aby všetky podania a žiadosti vrátane naskenovaných splnomocnení predkladali cez platformu TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI). Použitím e-mailu alebo platformy TRON.tdi zainteresované strany vyjadrujú súhlas s pravidlami platnými pre elektronické podania uvedenými v dokumente „KOREŠPONDENCIA S EURÓPSKOU KOMISIOU V PRÍPADOCH TÝKAJÚCICH SA OCHRANY OBCHODU“ uverejnenom na webovom sídle Generálneho riaditeľstva pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152582.pdf.

Zainteresované strany musia uviesť svoje meno (názov), adresu, telefónne číslo a platnú e-mailovú adresu a mali by zabezpečiť, aby bola uvedená e-mailová adresa funkčným oficiálnym pracovným e-mailom, ktorý sa denne kontroluje. Po poskytnutí kontaktných údajov bude Komisia komunikovať so zainteresovanými stranami iba prostredníctvom platformy TRON.tdi alebo e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiadajú o doručenie všetkých dokumentov Komisie inými komunikačnými prostriedkami alebo ak si povaha dokumentov, ktoré sa majú zaslať, nevyžaduje použitie doporučenej zásielky. Ďalšie pravidlá a informácie týkajúce sa korešpondencie s Komisiou vrátane zásad, ktoré sa vzťahujú na podania prostredníctvom platformy TRON.tdi, nájdu zainteresované strany v už spomínaných pokynoch o komunikácii so zainteresovanými stranami.

Adresa Komisie na účely korešpondencie:

European Commission

Directorate-General for Trade

Riaditeľstvo H, oddelenie H5

Office: CHAR 03/66

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi.

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu

5.   Harmonogram revízneho prešetrovania

S cieľom predísť akýmkoľvek nejasnostiam a neprimeranému narušeniu v súčasnosti platného ochranného systému vzťahujúceho sa na výrobky z ocele, ukončí sa súčasné revízne prešetrovanie v čo najkratšom časovom rámci a, pokiaľ možno, do 30. septembra 2019.

6.   Nespolupráca

V prípadoch, keď ktorákoľvek zainteresovaná strana neposkytne potrebné informácie v príslušných lehotách alebo významnou mierou bráni v prešetrovaní, je možné v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) 2015/478 a článkom 3 nariadenia (EÚ) 2015/755 dospieť k zisteniam na základe dostupných informácií. Ak sa zistí, že niektorá zainteresovaná strana poskytla nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, tieto informácie sa nemusia zohľadniť a môžu sa použiť dostupné skutočnosti.

7.   Úradník pre vypočutie

Úradník pre vypočutie je prostredníkom medzi zainteresovanými stranami a útvarmi Komisie vykonávajúcimi prešetrovanie. Úradník pre vypočutie skúma žiadosti o prístup k spisu, spory týkajúce sa dôvernosti dokumentov, žiadosti o predĺženie lehôt a akékoľvek iné žiadosti týkajúce sa práv zainteresovaných strán a tretích strán na obhajobu, ktoré môžu vzniknúť počas konania.

Zainteresované strany sa môžu obrátiť na úradníka pre vypočutie. Tieto zásahy sa v zásade obmedzujú na otázky, ktoré sa vyskytli počas súčasného revízneho prešetrovania.

Žiadosť o intervenciu úradníka pre vypočutie by sa mala predložiť písomne a mali by sa v nej uviesť dôvody žiadosti. Časové rámce stanovené v oddiele 5.1 až 5.3 tohto oznámenia na podania Komisii sa v zásade primerane uplatňujú aj na žiadosti o intervenciu úradníka pre vypočutie. Ak sa takéto žiadosti predložia mimo príslušných časových rámcov, úradník pre vypočutie môže preskúmať aj dôvody takéhoto oneskorenia, a to s náležitým ohľadom na záujmy dobrej správy vecí verejných a včasné ukončenie prešetrovania.

Ďalšie informácie a kontaktné údaje môžu zainteresované strany nájsť na webových stránkach úradníka pre vypočutie na webovom sídle GR pre obchod: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   Spracovanie osobných údajov

So všetkými osobnými údajmi získanými počas tohto prešetrovania sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 (7).

Oznámenie o ochrane údajov, ktorým sa informujú všetky fyzické osoby o spracúvaní osobných údajov v rámci činností Komisie v oblasti ochrany obchodu, je dostupné na webovom sídle GR pre obchod: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/159 z 31. januára 2019, ktorým sa ukladajú konečné ochranné opatrenia týkajúce sa dovozu určitých výrobkov z ocele (Ú. v. EÚ L 31, 1.2.2019, s. 27).

(2)  Na rozdiel od kategórií 4B a 16, ktoré boli v období od februára do marca 2019 plne vyčerpané, pre kategóriu 13 v uvedenom období ešte stále existoval príslušný objem nevyužitej zvyškovej colnej kvóty. Využitie kvót na začiatku apríla 2019 preto plne neodrážalo skutočné dostupné colné kvóty. Ako sa uvádza v článku 1 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/159, nevyužité objemy v jednom štvrťroku sa skutočne prenášajú do ďalšieho štvrťroka s oneskorením 20 pracovných dní (začiatkom mája 2019). To znamená, že začiatkom mája 2019 colná kvóta pre túto kategóriu výrobkov by opäť bola k dispozícii.

(3)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, s.16.

(4)  Dokument označený ako Limited je dokument, ktorý sa považuje za dôverný v zmysle článku 8 nariadenia (EÚ) 2015/478, článku 5 nariadenia (EÚ) 2015/755 a článku 3 ods. 2 Dohody WTO ochranných opatreniach. Tento dokument je chránený aj podľa článku 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5)  Ú. v. EÚ L 83, 27.3.2015, p.16.

(6)  Ú. v. EÚ L 123, 19.5.2015, s. 33.

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).


PRÍLOHA

Zoznam kategórií výrobkov, na ktoré sa vzťahujú konečné ochranné opatrenia

Číslo výrobku

Kategória výrobku

1

Plechy a pásy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za tepla

2

Plechy z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele valcované za studena

3.A

Elektrotechnické plechy (iné ako GOES)

3.B

4.A

Pokovované plechy

4.B

5

Plechy s organickým povlakom

6

Výrobky z pocínovanej ocele

7

Dosky kvart z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

8

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

9

Plechy a pásy z nehrdzavejúcej ocele valcované za studena

10

Dosky kvart z nehrdzavejúcej ocele valcované za tepla

12

Nelegovaná a ostatná legovaná tyčová oceľ a ľahké profily

13

Roxorové tyče

14

Tyče a ľahké profily z nehrdzavejúcej ocele

15

Valcovaný drôt z nehrdzavejúcej ocele

16

Valcovaný drôt z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele

17

Uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo z nelegovanej ocele

18

Štetovnice

19

Železničný materiál

20

Plynové rúrky

21

Duté profily

22

Bezšvové rúry a rúrky z nehrdzavejúcej ocele

24

Ostatné bezšvové rúry

25

Veľké zvárané rúry

27

Tyče z nelegovanej a ostatnej legovanej ocele dokončené za studena

28

Drôt z nelegovanej ocele


Top