EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0827

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/827 z 13. marca 2019 o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií

C/2019/1882

OJ L 137, 23.5.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/827/oj

23.5.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 137/10


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/827

z 13. marca 2019

o kritériách, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky stanovené v článku 89 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031, a o postupoch na zabezpečenie splnenia týchto kritérií

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (1), a najmä na jeho článok 89 ods. 2,

keďže:

(1)

V nariadení (EÚ) 2016/2031 sa stanovuje, že na premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a do chránenej zóny alebo v rámci nej treba vydať rastlinný pas.

(2)

Aby sa zabezpečilo, že informácie obsiahnuté v rastlinnom pase, ako aj požadované preskúmania na vydanie rastlinných pasov sú založené na spoľahlivých vedeckých a technických znalostiach, môžu ich vydávať len oprávnení prevádzkovatelia pod dohľadom príslušných orgánov.

(3)

Mali by sa stanoviť určité kritériá s cieľom zabezpečiť, aby profesionálni prevádzkovatelia mali potrebné znalosti o pravidlách týkajúcich sa škodcov, ktorí by mohli ohroziť určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a o opatreniach na zabránenie výskytu a šíreniu týchto škodcov.

(4)

Bude potrebné zaviesť postup, ktorým sa zabezpečí, že budú splnené všetky kritériá podľa v článku 89 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 s cieľom zaistiť, aby všetci oprávnení prevádzkovatelia mali informácie potrebné na vydávanie rastlinných pasov. Príslušné orgány by preto mali sprístupniť technické usmernenia s informáciami o vývojovom cykle škodcov a ich príslušných vektoroch, o relevantných aspektoch biológie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako sú ich hostitelia, ako aj o vykonávaní preskúmaní, predchádzaní výskytu a šíreniu príslušných škodcov a vytvorení plánu.

(5)

Aby príslušné orgány a profesionálni prevádzkovatelia mali dostatok času na prípravu na vykonávanie uvedených ustanovení, toto nariadenie by sa malo uplatňovať od 14. decembra 2020.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Kritériá, ktoré musia spĺňať profesionálni prevádzkovatelia, aby boli oprávnení vydávať rastlinné pasy

Profesionálni prevádzkovatelia musia spĺňať tieto kritériá, aby mohli získať oprávnenie na vydávanie rastlinných pasov:

a)

preukázať príslušnému orgánu potrebné znalosti o platných pravidlách týkajúcich sa preskúmaní vykonávaných v súlade s článkom 87 nariadenia (EÚ) 2016/2031, pokiaľ ide o karanténnych škodcov Únie, škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie, ktorí by mohli ohroziť dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

b)

preukázať príslušnému orgánu potrebné znalosti o osvedčených postupoch, opatreniach a ďalších činnostiach, ktoré sa vyžadujú na zabránenie výskytu a šíreniu škodcov uvedených v písmene a);

c)

mať k dispozícii účinný plán, podľa ktorého by sa postupovalo v prípade každého podozrenia na výskyt škodcov alebo v prípade zistení výskytu škodcov uvedených v písmene a), ktorí ohrozujú alebo by mohli ohroziť ich rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety;

d)

preukázať príslušnému orgánu potrebné znalosti a odbornú spôsobilosť na vykonanie požadovaných preskúmaní rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu na zistenie príslušných škodcov a schopnosť prijímať opatrenia uvedené v písmene b);

e)

e) preukázať príslušnému orgánu, že majú k dispozícii potrebné vybavenie a zariadenia na vykonanie požadovaných preskúmaní rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu alebo majú k uvedenému vybaveniu a zariadeniam prístup, a že majú takisto schopnosť prijímať opatrenia uvedené v písmene b);

f)

vymenovať kontaktnú osobu zodpovednú za komunikáciu s príslušným orgánom, pokiaľ ide o ustanovenia tohto nariadenia, a oznámiť príslušnému orgánu jej kontaktné údaje.

Článok 2

Postupy na zabezpečenie splnenia kritérií pre profesionálnych prevádzkovateľov

1.   Príslušný orgán zabezpečí, aby profesionálni prevádzkovatelia mali prístup k technickým usmerneniam týkajúcim sa kritérií, ktoré musia byť splnené pri preskúmaniach súvisiacich s vydávaním rastlinných pasov.

Takéto technické usmernenia musia byť prístupné na oficiálnom webovom sídle každého príslušného orgánu a musia obsahovať všetky tieto prvky:

a)

informácie o vývojovom cykle škodcov a ich príslušných vektorov, ako aj informácie o relevantných aspektoch biológie príslušných hostiteľov;

b)

informácie o prejavoch výskytu týchto škodcov a symptómoch napadnutia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov príslušnými škodcami, o spôsoboch vykonávania vizuálnych prehliadok, ako aj o odbere vzoriek a testovaní;

c)

informácie o osvedčených postupoch, opatreniach a ďalších činnostiach, ktoré sa majú prijať na zabránenie výskytu a šíreniu škodcov uvedených v článku 1 písm. a);

d)

informácie o vytvorení a obsahu plánu uvedeného v článku 1 písm. c).

2.   Príslušné orgány prijmú všetky vhodné opatrenia, aby overili, či profesionálni prevádzkovatelia spĺňajú všetky kritériá stanovené v odseku 1.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a dátum uplatňovania

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. decembra 2020.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 13. marca 2019

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4.


Top