EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2031

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

OJ L 317, 23.11.2016, p. 4–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj

23.11.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 317/4


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/2031

z 26. októbra 2016

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

po porade s Výborom regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernicou Rady 2000/29/ES (3) sa zavádza režim zdravia rastlín.

(2)

Rada 21. novembra 2008 vyzvala Komisiu, aby pristúpila k hodnoteniu tohto režimu zdravia rastlín.

(3)

Na základe výsledku tohto hodnotenia a skúseností získaných pri uplatňovaní smernice 2000/29/ES by sa uvedená smernica mala nahradiť. S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie nových pravidiel by akt, ktorým sa nahrádza táto smernica, mal mať podobu nariadenia.

(4)

Zdravie rastlín je veľmi dôležité pre rastlinnú výrobu, lesy, pôvodné a umelo vysadené plochy, prírodné ekosystémy, ekosystémové služby a biodiverzitu v Únii. Zdravie rastlín ohrozujú druhy škodlivé pre rastliny a rastlinné produkty a v dôsledku globalizácie obchodu a zmeny klímy hrozí väčšie riziko, že budú zavlečené na územie Únie. S cieľom boja proti tomuto ohrozeniu je potrebné prijať opatrenia na určenie rastlinolekárskych rizík, ktoré títo škodcovia predstavujú, a na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň.

(5)

Potreba takýchto opatrení je známa už dlhší čas. Takéto opatrenia sú predmetom medzinárodných dohôd a dohovorov vrátane Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC) zo 6. decembra 1951, ktorý bol uzavretý v rámci Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), a jeho prepracovaného znenia, ktoré schválila organizácia FAO v novembri 1997 na svojej dvadsiatej deviatej konferencii. Únia a všetky jej členské štáty sú zmluvnými stranami IPPC.

(6)

Ukázalo sa, že na určenie rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia je dôležité zohľadniť biogeografické faktory s cieľom zabrániť zavlečeniu škodcov, ktorí sa nevyskytujú na území Európskej únie, a ich rozšíreniu na tomto území. Následne by mali byť Ceuta, Melilla a najvzdialenejšie regióny členských štátov, ktoré sú uvedené v článku 355 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), s výnimkou Madeiry a Azorských ostrovov, vylúčené z územného rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Odkazy na tretie krajiny by sa mali chápať aj ako odkazy na uvedené vylúčené územia.

(7)

V smernici 2000/29/ES sú vymedzené pravidlá týkajúce sa úradných kontrol, ktoré majú príslušné orgány vykonávať, pokiaľ ide o ochranné opatrenia proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva. To si vyžaduje, aby členské štáty vykonávali primerané a účinné kontrolné opatrenia. Takéto primerané a účinné opatrenia v rámci úradných kontrol by mali pokračovať aj v budúcnosti. Toto nariadenie tvorí súčasť balíka nazvaného „Modernejšie predpisy pre bezpečnejšie potraviny“ a ako také by malo stanoviť len obmedzený počet ustanovení o úradných kontrolách, keďže tieto pravidlá by mali byť stanovené v rámci horizontálneho právneho predpisu o úradných kontrolách.

(8)

Mali by sa stanoviť kritériá, aby bolo možné identifikovať škodcov, v prípade ktorých je potrebné prijať opatrenia na zabránenie ich zavlečenia a rozšírenia v rámci celého územia Únie. Takíto škodcovia sa označujú ako „karanténni škodcovia Únie“. Taktiež je potrebné stanoviť kritériá na identifikáciu škodcov, v prípade ktorých je potrebné prijať kontrolné opatrenia, len pokiaľ ide o jednu alebo viaceré časti tohto územia. Takíto škodcovia sa označujú ako „karanténni škodcovia chránenej zóny“. V prípade, že týmito škodcami sú rastliny, malo by sa vykonávanie tohto nariadenia zameriavať najmä na rastliny, ktoré sú parazitické pre iné rastliny, vtedy keď sú najškodlivejšie pre zdravie rastlín.

(9)

S cieľom umožniť sústredenie úsilia o kontrolu karanténnych škodcov Únie na tých škodcov, ktorých potenciálny hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv je najzávažnejší na území Únie, mal by sa stanoviť užší zoznam takýchto škodcov (ďalej len „prioritní škodcovia“).

(10)

Na zabezpečenie účinného a včasného zásahu v prípade výskytu alebo podozrenia na výskyt karanténneho škodcu Únie by sa na členské štáty, profesionálnych prevádzkovateľov a verejnosť mala vzťahovať oznamovacia povinnosť.

(11)

Ak takáto oznamovacia povinnosť vedie k tomu, že osobné údaje fyzických alebo právnických osôb by sa mali zverejniť príslušným orgánom, môže to predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 8 (Ochrana osobných údajov) Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“). Takéto obmedzenie by však bolo nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto nariadením.

(12)

Profesionálny prevádzkovateľ alebo iná osoba, ktorí majú podozrenie na výskyt alebo zistia výskyt karanténneho škodcu Únie na rastline, rastlinnom produkte alebo na inom predmete, ktoré sú alebo boli pod ich kontrolou, by mali mať povinnosť oznámiť toto podozrenie alebo zistenie príslušnému orgánu, prijať všetky primerané opatrenia na zlikvidovanie takéhoto škodcu a stiahnutie dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z trhu alebo ich stiahnutie od používateľa a poskytnúť informácie príslušnému orgánu, ďalším osobám v obchodnom reťazci a verejnosti.

(13)

V prípade, že sa karanténni škodcovia Únie vyskytnú na území členských štátov, mali by členské štáty prijať všetky potrebné rastlinolekárske opatrenia na ich eradikáciu. Je takisto vhodné, aby sa stanovili zásady, ktoré by mal členský štát sledovať pri rozhodovaní o tom, aké opatrenia by sa mali prijať. Súčasťou týchto opatrení by malo byť stanovenie vymedzených oblastí, ktoré by zahŕňali zamorenú zónu a nárazníkovú zónu, a prípadne určenie opatrení, ktoré by profesionálny prevádzkovateľ alebo iná osoba mali prijať s cieľom odstrániť karanténneho škodcu alebo zabrániť jeho šíreniu.

(14)

V určitých prípadoch by členské štáty mali zaviesť opatrenia na eradikáciu karanténnych škodcov na rastlinách v súkromných priestoroch, pretože eradikácia škodcov môže byť úspešná iba vtedy, ak sú odstránené všetky zdroje napadnutia škodcami. Na tento účel by príslušné orgány členských štátov mali mať legálny prístup do takýchto priestorov. To môže predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 7 (Rešpektovanie súkromného a rodinného života) a článku 17 (Vlastnícke právo) Charty. Toto obmedzenie by malo byť nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto nariadením.

(15)

V záujme včasnej a účinnej eradikácie škodcov je nesmierne dôležitá prevencia a skoré odhalenie ich výskytu. Členské štáty by preto mali uskutočňovať prieskumy na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie v oblastiach, kde nebol výskyt týchto škodcov známy. Vzhľadom na počet karanténnych škodcov Únie, ako aj na čas a zdroje potrebné na vykonanie takýchto prieskumov, by členské štáty mali vypracovať viacročné prieskumné programy.

(16)

Komisia by v prípade, že má podozrenie na výskyt špecifických karanténnych škodcov Únie, alebo ak sa ich výskyt potvrdil, mala byť splnomocnená prijímať opatrenia, najmä pokiaľ ide o ich eradikáciu a zamedzenie šírenia, a o stanovenie vymedzených oblastí, prieskumov, pohotovostných plánov a simulačných cvičení, ako aj akčných plánov.

(17)

Ak sa karanténny škodca Únie usídlil vo vymedzenej oblasti a nie je možné ho eradikovať, mala by Komisia prijať opatrenia Únie, pokiaľ ide o zamedzenie šírenia uvedeného škodcu v tejto oblasti.

(18)

S cieľom zabezpečiť rýchlu a účinnú akciu proti škodcom, ktorí nie sú karanténni škodcovia Únie, ale v prípade ktorých sa členské štáty domnievajú, že môžu spĺňať podmienky na zapísanie do zoznamu karanténnych škodcov Únie, by sa malo prijať ustanovenie, ktoré by umožnilo, aby členské štáty prijali opatrenia v prípade, že zistia výskyt takéhoto škodcu. Podobné ustanovenia by sa mali stanoviť aj pre Komisiu.

(19)

Za určitých podmienok by členské štáty mali mať možnosť prijať prísnejšie opatrenia, než tie, ktoré sa vyžadujú podľa právnych predpisov Únie.

(20)

Na prioritných škodcov by sa mali uplatňovať osobitné ustanovenia, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií verejnosti, prieskumy, pohotovostné plány, simulačné cvičenia, akčné plány eradikácie, a o spolufinancovanie opatrení Úniou.

(21)

Karanténni škodcovia, ktorí sa vyskytujú na území Únie, ale nevyskytujú sa v určitých častiach tohto územia označených ako „chránené zóny“ a ktorých výskyt by mal neprijateľný hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv len v rámci týchto chránených zón, by mali byť osobitne označení a uvedení ako „karanténni škodcovia chránenej zóny“. Zavlečenie karanténnych škodcov chránenej zóny do príslušných chránených zón, ich premiestňovanie v nich a ich uvoľnenie do nich by sa malo zakázať.

(22)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa uznávania chránených zón, ich zmeny alebo odobratia uznania týmto zónam, povinností vykonávať prieskum v prípade chránených zón a pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade, že v príslušných chránených zónach sa zistí výskyt karanténnych škodcov chránenej zóny, ako aj stanovenia dočasných chránených zón. Mali by sa uplatňovať prísne pravidlá na zmenu veľkosti týchto chránených zón a odobratie uznania týmto chráneným zónam, ak sa zistí výskyt karanténneho škodcu chránenej zóny v rámci príslušnej chránenej zóny.

(23)

Škodca, ktorý nie je karanténny škodca Únie, by sa mal označovať ako „regulovaný nekaranténny škodca Únie“, ak sa prenáša najmä prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu, jeho výskyt na týchto rastlinách na výsadbu má neprijateľný hospodársky vplyv, pokiaľ ide o plánované použitie týchto rastlín, a v zozname je zapísaný ako regulovaný nekaranténny škodca Únie. S cieľom obmedziť výskyt takýchto škodcov by sa malo zakázať ich zavlečenie na územie Únie alebo ich premiestňovanie v rámci neho na dotknutých rastlinách na výsadbu v prípade, že sa miera výskytu týchto škodcov nachádza nad určitou prahovou hodnotou.

(24)

Určité rastliny, rastlinné produkty a iné predmety predstavujú neprijateľné riziko tým, že môžu byť hostiteľmi karanténneho škodcu Únie. Pre niektoré z nich, nie však pre iné, sú k dispozícii opatrenia na zníženie rizika. V závislosti od dostupnosti prijateľných opatrení na zníženie rizika by sa malo ich uvedenie na územie Únie, alebo ich premiestňovanie v Únii buď zakázať, alebo by malo podliehať osobitným požiadavkám. Mal by sa stanoviť zoznam takýchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(25)

Okrem opatrení prijatých na riadenie neprijateľného rizika, ktoré predstavujú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, by sa v tomto nariadení mali stanoviť opatrenia založené na vyhodnotení rizika a preventívne opatrenia zamerané na ochranu územia Únie pred škodcami, ktorí by sa mohli zavliecť prostredníctvom rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu s pôvodom v tretej krajine, a to na základe predbežného vyhodnotenia tohto vysokého rizika. Toto predbežné vyhodnotenie by podľa potreby malo zohľadňovať osobitné kritériá týkajúce sa dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu. Na tento účel by sa mali zohľadniť vedecké stanoviská alebo štúdie IPPC, Európskej a stredozemnej organizácie pre ochranu rastlín (EPPO), Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo orgánov členských štátov. Na základe uvedeného predbežného vyhodnotenia by sa mal vypracovať zoznam takýchto vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ich uvedenie na územie Únie by sa malo zakázať, pokým sa v súlade s normami IPPC neuskutoční vyhodnotenie rizika. Uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety by nemali zahŕňať tie, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané, alebo sa naň vzťahujú osobitné a rovnocenné požiadavky, na základe analýzy rizika škodcu, alebo podlieha dočasným zákazom stanoveným v tomto nariadení.

(26)

Mali by sa stanoviť výnimky zo zákazov alebo osobitných požiadaviek, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie. Komisia by mala byť splnomocnená uznať určité opatrenia tretích krajín ako rovnocenné s požiadavkami na premiestňovanie dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie.

(27)

Takéto zákazy alebo požiadavky by sa nemali vzťahovať na malé množstvá určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, s výnimkou rastlín na výsadbu a rastlín určených na iné účely ako obchodné či profesionálne, ani v určitých prípadoch na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón alebo na ich premiestňovanie v nich.

(28)

Je vhodné, aby sa stanovili výnimky zo zákazu zavlečenia škodcov na územie Únie a ich premiestňovania v rámci neho, ako aj zo zákazu uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie a ich premiestňovania v rámci neho, a to tých škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré týmto zákazom podliehajú a sú určené na určité účely, ako napr. na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie. Mali by sa zaviesť náležité bezpečnostné opatrenia a poskytovať informácie zainteresovaným stranám.

(29)

Rastliny, ktoré sa premiestňujú do Únie z tretích krajín a ktoré sa premiestňujú prostredníctvom poštových služieb, v mnohých prípadoch nie sú v súlade s rastlinolekárskymi požiadavkami Únie. Na účely zvýšenia povedomia by sa mali stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim a klientom poštových služieb.

(30)

Za určitých osobitných podmienok by sa mala stanoviť výnimka z pravidiel Únie týkajúca sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v režime rastlinolekárskeho tranzitu do Únie a ich premiestňovania v rámci územia Únie.

(31)

Medzinárodný obchod s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, v prípade ktorých existujú len obmedzené rastlinolekárske skúsenosti, môže potenciálne predstavovať neprijateľné riziko usídlenia karanténnych škodcov, ktorí zatiaľ nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a v súvislosti s ktorými sa podľa tohto nariadenia neprijali žiadne opatrenia. S cieľom zabezpečiť rýchlu a účinnú akciu proti týmto novoidentifikovaným alebo predpokladaným rizikám spojeným so škodcami v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky ani zákazy trvalého charakteru, ale ktoré môžu spĺňať podmienky na prijatie takýchto trvalých opatrení, by Komisia mala mať možnosť prijať dočasné opatrenia v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a identifikovať uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety pri zohľadnení objektívnych a uznávaných faktorov.

(32)

V súvislosti s uvedením rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón a s premiestňovaním v rámci nich, a to takých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré by predstavovali riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohli byť hostiteľmi príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny, je nevyhnutné stanoviť zákazy a osobitné požiadavky, ktoré sú podobné zákazom a osobitným požiadavkám stanoveným pre územie Únie.

(33)

Mali by sa prijať všeobecné požiadavky týkajúce sa vozidiel, strojov a obalového materiálu používaných pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, aby sa zabezpečilo, že sú bez výskytu karanténnych škodcov.

(34)

Členské štáty by mali určiť izolačné zariadenia a karanténne stanice. Mali by sa stanoviť požiadavky týkajúce sa určenia týchto izolačných zariadení a karanténnych staníc, ich povolenia, prevádzky a dohľadu nad nimi, ako aj uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z týchto zariadení alebo staníc. Ak je súčasťou takýchto požiadaviek vedenie zoznamov zamestnancov a návštev, ktoré vchádzajú do týchto zariadení a staníc, môže to predstavovať obmedzenie uplatňovania článku 8 (Ochrana osobných údajov) Charty. Toto obmedzenie by však bolo nevyhnutné a primerané na dosiahnutie cieľa verejného záujmu, ktorý sa sleduje týmto nariadením.

(35)

Komisia by mala viesť verejne dostupný a aktualizovaný zoznam všetkých prijatých oznámení o objavujúcich sa škodcoch v tretích krajinách, ktoré môžu predstavovať riziko pre zdravie rastlín na území Únie.

(36)

S cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie tohto nariadenia by určití profesionálni prevádzkovatelia, na ktorých sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto nariadenia, mali byť zapísaní v registroch, ktoré vytvoria členské štáty. Mali by sa stanoviť požiadavky na registráciu, ako aj výnimky z týchto požiadaviek.

(37)

S cieľom uľahčiť zistenie zdroja napadnutia karanténnymi škodcami je vhodné vyžadovať, aby mali profesionálni prevádzkovatelia povinnosť viesť záznamy týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré im dodali profesionálni prevádzkovatelia a ktoré oni dodali iným profesionálnym prevádzkovateľom. Vzhľadom na latentné obdobia niektorých karanténnych škodcov a čas potrebný na zistenie zdroja napadnutia škodcami by sa záznamy mali uchovávať počas obdobia aspoň troch rokov.

(38)

Profesionálni prevádzkovatelia by mali mať zavedené systémy a postupy, ktoré umožnia identifikáciu premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci vlastných priestorov a medzi nimi.

(39)

V prípade uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie a do chránených zón by sa malo vyžadovať rastlinolekárske osvedčenie. V záujme transparentnosti by sa mal stanoviť zoznam týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(40)

Rastlinolekárske osvedčenia by sa mali vyžadovať aj v prípade uvádzania iných rastlín z tretích krajín na územie Únie. Je to dôležité, aby sa zabezpečila náležitá úroveň rastlinolekárskej bezpečnosti, ako aj účinný prehľad o dovoze týchto rastlín do Únie a o rizikách spojených s nimi. Tieto rastliny by však nemali podliehať ustanoveniam o úradných kontrolách na hraničných kontrolných staniciach stanoveným v príslušných právnych predpisoch Únie.

(41)

Tieto rastlinolekárske osvedčenia by mali byť v súlade s požiadavkami dohovoru IPPC a mali by potvrdzovať súlad s požiadavkami a opatreniami zavedenými na základe tohto nariadenia. S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinolekárskych osvedčení by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa podmienok ich platnosti a zrušenia.

(42)

Premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie a do chránených zón a v rámci nich by sa malo povoliť len v prípade, ak je k nim priložený rastlinný pas, ktorý potvrdzuje súlad s požiadavkami a opatreniami zavedenými podľa ustanovení tohto nariadenia. V záujme transparentnosti by sa mal stanoviť zoznam týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

(43)

V prípade rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov dodávaných priamo konečným používateľom vrátane záhradkárov by sa nemali vyžadovať rastlinné pasy. Mali by sa však stanoviť určité výnimky.

(44)

S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinných pasov by sa mali stanoviť pravidlá týkajúce sa ich obsahu a formy.

(45)

Rastlinné pasy by mal vo všeobecnosti vydávať oprávnený profesionálny prevádzkovateľ. Malo by byť možné, aby o vydaní rastlinných pasov mohol rozhodnúť príslušný orgán.

(46)

Mali by sa stanoviť pravidlá, pokiaľ ide o vydávanie rastlinných pasov, požadovanie preskúmania pred ich vydaním, o pripojenie rastlinných pasov, o oprávnenie pre profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí vydávajú rastlinné pasy a o dohľad nad ich činnosťou, o povinnosti oprávnených prevádzkovateľov, ako aj o podmienky odňatia ich oprávnenia.

(47)

S cieľom znížiť zaťaženie profesionálnych prevádzkovateľov by preskúmanie pred vydaním rastlinných pasov malo byť v náležitom prípade spojené s preskúmaním požadovaným podľa smerníc Rady 66/401/EHS (4), 66/402/EHS (5), 68/193/EHS (6), 2002/54/ES (7), 2002/55/ES (8), 2002/56/ES (9), 2002/57/ES (10), 2008/72/ES (11) a 2008/90/ES (12).

(48)

Oprávnení prevádzkovatelia by mali mať potrebné vedomosti o škodcoch.

(49)

Niektorí oprávnení prevádzkovatelia môžu chcieť vypracovať plán riadenia rizika spojeného so škodcami, ktorým zabezpečia a preukážu vysokú úroveň odbornosti a znalostí o rizikách spojených so škodcami, pokiaľ ide o kritické body v ich odborných aktivitách, a ktorým odôvodnia osobitné kontrolné dojednania s príslušnými orgánmi. Na úrovni Únie by sa mali prijať pravidlá týkajúce sa obsahu týchto plánov.

(50)

Je vhodné stanoviť nahradenie rastlinných pasov a rastlinolekárskych osvedčení.

(51)

V prípadoch nedodržiavania pravidiel Únie by sa mali rastlinné pasy odobrať, ich platnosť by sa mala zrušiť a z dôvodov vysledovateľnosti by sa mali uchovávať.

(52)

Podľa medzinárodnej normy pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode (norma ISPM 15) sa vyžaduje, aby na drevenom obalovom materiáli bola osobitná značka, ktorú tam použijú náležite oprávnení profesionálni prevádzkovatelia, nad ktorými je vykonávaný dohľad. Týmto nariadením by sa mali stanoviť požiadavky týkajúce sa ošetrenia, označovania a opravy dreveného obalového materiálu v súlade s uvedenou normou. Toto nariadenie by malo stanoviť pravidlá týkajúce sa oprávnenia pre profesionálnych prevádzkovateľov na území Únie, ktorí túto značku použijú, a dohľadu nad nimi.

(53)

V prípade, ak si to vyžaduje tretia krajina, príslušné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety by sa mali prevážať z územia Únie do uvedenej tretej krajiny s rastlinolekárskym osvedčením pre vývoz alebo opätovný vývoz. Pokiaľ ide o príslušné ustanovenia dohovoru IPPC, tieto osvedčenia by mali vydávať príslušné orgány, pričom by sa mal dodržať obsah vzorových osvedčení pre vývoz a opätovný vývoz, ako sa uvádza v dohovore IPPC. Vzhľadom na uznanú škodlivú povahu karanténnych škodcov Únie by sa mala tretím krajinám poskytnúť ochrana pred nimi, s výnimkou prípadov, keď je výskyt karanténneho škodcu Únie v dotknutej tretej krajine úradne uznaný, a nie je pod úradnou kontrolou alebo keď možno odôvodnene predpokladať, že karanténny škodca Únie nespĺňa kritériá označenia za karanténneho škodcu dotknutej tretej krajiny.

(54)

V prípade, že sa rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet pred vývozom do tretej krajiny presúva cez viac ako jeden členský štát, je dôležité, aby si členský štát, v ktorom boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované, vyrobené alebo spracované, vymieňal informácie s členským štátom, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz. Táto výmena informácií je dôležitá na to, aby sa umožnilo potvrdenie súladu s požiadavkami tretej krajiny. Preto by sa malo stanoviť harmonizované osvedčenie pred vývozom s cieľom zabezpečiť, aby sa výmena týchto informácií vykonávala jednotným spôsobom.

(55)

Komisia by mala zaviesť elektronický oznamovací systém na účely oznamovania, ako je požadované v súlade s týmto nariadením.

(56)

S cieľom zohľadniť najzávažnejší hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv určitých karanténnych škodcov Únie na územie Únie by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zapisovanie prioritných škodcov do zoznamu.

(57)

S cieľom zabezpečiť, aby sa výnimky pre karanténnych škodcov Únie a pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety s pôvodom v tretích krajinách alebo na tretích územiach, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané a ktorí sa používajú na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie, uplatňovali spôsobom, ktorý nepredstavuje žiadne riziko spojené so škodcami pre územie Únie ani pre časti jej územia, by sa v súlade s článkom 290 ZFEÚ mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty týkajúce sa pravidiel výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o uvedenie škodcov a dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie, o ich premiestňovanie a držanie, rozmnožovanie a používanie na ňom, o postup a podmienky udeľovania zodpovedajúceho povolenia a o monitorovanie dodržiavania týchto pravidiel, ako aj o opatrenia, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržiavania.

(58)

S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie výnimiek z povinnosti vykonávať každoročné prieskumy vymedzených oblastí by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o ďalšie spresnenie škodcov, ktorých sa týkajú uvedené výnimky a podmienok uplatňovania uvedených výnimiek.

(59)

S cieľom zabezpečiť, aby sa chránené zóny zriaďovali a fungovali spoľahlivo, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o podrobné pravidlá vykonávania prieskumov na účely uznania chránených zón a podrobné pravidlá týkajúce sa prípravy a obsahu prieskumov na zistenie výskytu karanténnych škodcov chránených zón.

(60)

S cieľom zabezpečiť primerané a obmedzené uplatňovanie výnimiek týkajúcich sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do hraničných zón a v rámci nich by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa maximálnej šírky hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov, maximálnej vzdialenosti premiestnenia dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov a postupov povoľovania uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón členských štátov a ich premiestňovania v rámci nich.

(61)

S cieľom zabezpečiť, aby registrácia profesionálnych prevádzkovateľov bola primeraná cieľu kontroly rizika spojeného so škodcami, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá určujúce ďalšie kategórie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí majú byť oslobodení od povinnosti byť zapísaní v registri, osobitné požiadavky na registráciu určitých kategórií profesionálnych prevádzkovateľov a maximálnu veľkosť malých množstiev, ktoré profesionálni prevádzkovatelia môžu dodávať konečným používateľom, aby boli oslobodení od povinnosti byť zapísaní v registri.

(62)

S cieľom zabezpečiť dôveryhodnosť rastlinolekárskych osvedčení tretích krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami IPPC, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa dopĺňajú podmienky prijímania rastlinolekárskych osvedčení z uvedených tretích krajín.

(63)

S cieľom znížiť riziká spojené so škodcami pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety počas ich premiestňovania v rámci územia Únie na minimum by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá určujúce prípady, keď sa pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uplatňuje výnimka z požiadavky na vydanie rastlinného pasu iba na malé množstvá.

(64)

S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť preskúmaní rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa vykonávajú na účely vydania rastlinných pasov, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá vizuálnych prehliadok, odberov vzoriek a testovania a ich načasovania a frekvencie.

(65)

S cieľom zvýšiť dôveryhodnosť rastlinných pasov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa stanovujú kritériá, ktoré majú splniť profesionálni prevádzkovatelia, aby získali oprávnenie vydávať rastlinné pasy, a postupy na zabezpečenie toho, aby sa uvedené kritériá splnili.

(66)

S cieľom zabezpečiť správne označovanie dreveného obalového materiálu a zohľadniť vývoj medzinárodných noriem, predovšetkým normy ISPM 15, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie požiadaviek na drevený obalový materiál, a to aj na jeho uvádzanie na územie Únie, a o stanovenie požiadaviek na oprávnenie pre registrovaných prevádzkovateľov používať značku na drevenom obalovom materiáli v rámci územia Únie.

(67)

S cieľom zohľadniť vývoj medzinárodných noriem by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa osvedčení zdravotného stavu pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety okrem dreveného obalového materiálu, v prípade ktorých by sa vyžadovalo uplatňovanie osobitného osvedčenia súladu s pravidlami tohto nariadenia.

(68)

S cieľom zabezpečiť užitočnosť a spoľahlivosť úradných osvedčení by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa obsahu úradných osvedčení, oprávnení pre profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí tieto osvedčenia vydávajú a dohľadu nad nimi, ako aj prvkov osvedčenia pre vývoz, osvedčenia pre opätovný vývoz a osvedčenia pred vývozom.

(69)

S cieľom prispôsobiť sa vývoju vedeckých a technických poznatkov a vývoju medzinárodných noriem, najmä noriem IPPC a EPPO, by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pravidlá, ktorými sa menia prílohy k tomuto nariadeniu.

(70)

Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva (13). Predovšetkým, v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov, sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov, a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

(71)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu karanténnych škodcov Únie; stanovenie formátu správ o prieskumoch, ako aj pokynov ako tento formát vyplniť; stanovenie formátu viacročných programov prieskumov a súvisiacich praktických mechanizmov; stanovenie opatrení proti špecifickým karanténnym škodcom Únie a o prijatie opatrení na obmedzené časové obdobie, pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavujú škodcovia nezapísaní do zoznamu karanténnych škodcov Únie.

(72)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránených zón a o zmenu veľkosti alebo odobratie uznania chráneným zónam.

(73)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a dotknutých rastlín na výsadbu a o stanovenie opatrení na predchádzanie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na príslušných rastlinách na výsadbu.

(74)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané, a dotknutých tretích krajín; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám týkajúcim sa ich uvedenia na územie Únie a premiestňovania v rámci neho, ako aj daných osobitných požiadaviek; stanovenie dočasného zoznamu vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie na územie Únie sa má zakázať, a dotknutých tretích krajín; postupy vyhodnotenia rizika v súvislosti s uvedeným stanovením zoznamu; stanovenie požiadaviek pre tretie krajiny, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v rámci územia Únie; stanovenie mechanizmov prezentácie a používania plagátov a príručiek týkajúcich sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie; stanovenie osobitných podmienok alebo opatrení týkajúcich sa uvedenia určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón členských štátov; prijatie dočasných opatrení týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, u ktorých je pravdepodobné, že predstavujú novoidentifikované riziká spojené so škodcami alebo iné predpokladané rastlinolekárske riziká; prijatie rozhodnutí členskými štátmi o dočasných opatreniach v súvislosti s bezprostredným nebezpečenstvom; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktorých uvedenie do určitých chránených zón je zakázané; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú osobitným požiadavkám na ich uvedenie do určitých chránených zón a ich premiestňovanie v nich, ako aj daných osobitných požiadaviek; a o stanovenie pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na karanténne stanice a izolačné zariadenia a uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z týchto staníc a zariadení.

(75)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie kratších alebo dlhších minimálnych období, počas ktorých profesionálni prevádzkovatelia musia uchovávať záznamy týkajúce sa vysledovateľnosti, a o požiadavky na dostupnosť uvedených záznamov.

(76)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa má v súvislosti s ich uvedením na územie Únie vyžadovať rastlinolekárske osvedčenie; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa má v súvislosti s ich uvedením do určitých chránených zón z týchto tretích krajín vyžadovať rastlinolekárske osvedčenie; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, príslušných tretích krajín a maximálneho množstva, na ktoré sa vzťahuje výnimka z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie pri uvádzaní na územie Únie; takisto stanovenie technických podmienok týkajúcich sa zrušenia platnosti elektronických rastlinolekárskych osvedčení.

(77)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa má pri ich premiestňovaní v rámci územia Únie vyžadovať rastlinný pas; stanovenie zoznamu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v prípade ktorých sa má pri ich uvádzaní do určitých chránených zón a premiestňovaní v nich vyžadovať rastlinný pas; ako aj o špecifikovanie škodcov chránených zón, rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa rastlinný pas do chránených zón vyžaduje v prípade ich priameho dodávania konečnému používateľovi.

(78)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o stanovenie špecifikácií formátu rastlinného pasu; určenie typov a druhov rastlín na výsadbu, v prípade ktorých by sa nemala uplatňovať výnimka z uvedenia kódu vysledovateľnosti vo formáte rastlinného pasu; a stanovenie technických podmienok vydávania elektronických rastlinných pasov.

(79)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci týkajúce sa stanovenia osobitných postupov v súvislosti s materiálom, ošetrovaním a označovaním, pokiaľ ide o opravu dreveného obalového materiálu, stanovenia špecifikácií formátu osvedčení iných, ako sú značky na drevený obalový materiál, stanovenia postupov vydávania osvedčenia pred vývozom a stanovenia osobitných pravidiel týkajúcich sa podávania oznámení.

(80)

Vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (14).

(81)

Komisia by mala prijať okamžite uplatniteľné vykonávacie akty, ak sa to vyžaduje z vážnych a naliehavých dôvodov v riadne odôvodnených prípadoch týkajúcich sa opatrení, ktoré sa majú prijať proti špecifickým karanténnym škodcom Únie alebo škodcom nezapísaným v zozname karanténnych škodcov Únie, týkajúcich sa zákazu uvádzania určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie alebo do chránenej zóny alebo zavedenia osobitných požiadaviek na takéto uvádzanie a týkajúcich sa dočasných opatrení v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, u ktorých je pravdepodobné, že predstavujú novoidentifikované riziká spojené so škodcami alebo iné predpokladané rastlinolekárske riziká.

(82)

V smerniciach Rady 74/647/EHS (15) a 2006/91/ES (16) sa stanovujú opatrenia na kontrolu obaľovačov a štítničky nebezpečnej. Po nadobudnutí účinnosti uvedených smerníc sa dotknutí škodcovia rozšírili na celom území Únie, a preto už nie je možné zamedziť ich šíreniu. Uvedené smernice by sa preto mali zrušiť.

(83)

Smernice Rady 69/464/EHS (17), 93/85/EHS (18), 98/57/ES (19) a 2007/33/ES (20) by sa mali zrušiť, keďže v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia by sa mali prijať nové opatrenia týkajúce sa týchto škodcov. Vzhľadom na čas a zdroje potrebné na prijatie týchto nových opatrení by sa uvedené smernice mali zrušiť s účinnosťou od 1. januára 2022.

(84)

V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (21), sa stanovuje, že granty na opatrenia proti škodcom sa majú týkať určitých škodcov uvedených v prílohách k smernici 2000/29/ES a určitých škodcov, ktorí v týchto prílohách nie sú uvedení, ale podliehajú dočasným opatreniam Únie prijatým v súvislosti s nimi. Popri ustanoveniach uvedeného nariadenia sa v tomto nariadení stanovuje kategória prioritných škodcov a je dôležité, aby určité opatrenia, ktoré prijali členské štáty najmä v súvislosti s prioritnými škodcami, boli oprávnené na granty Únie vrátane odškodnenia vyplateného profesionálnym prevádzkovateľom za hodnotu rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré podliehajú zničeniu podľa opatrení na eradikáciu stanovených v tomto nariadení. Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 by sa preto malo zmeniť.

(85)

Technické zmeny by sa mali vykonať aj v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 (22) a (EÚ) č. 1143/2014 (23).

(86)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zabezpečenie harmonizovaného prístupu v súvislosti s ochrannými opatreniami proti škodcom rastlín, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov jeho účinku, komplexnosti a cezhraničnej a medzinárodnej povahy ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(87)

Pre malé a stredné podniky (MSP) nepredstavuje toto nariadenie neprimerané administratívne zaťaženie ani na ne nemá hospodársky vplyv. Na základe konzultácií so zainteresovanými stranami sa v tomto nariadení podľa možnosti berie do úvahy osobitná situácia MSP. Do úvahy sa nevzala možná univerzálna výnimka pre mikropodniky, ktoré tvoria väčšinu spoločností, vzhľadom na cieľ verejnej politiky na ochranu zdravia rastlín.

(88)

V tomto nariadení sú zohľadnené ustanovenia dohovoru IPPC, Dohody o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (dohoda SPS) a usmernenia stanovené v ich rámci.

(89)

V súlade so zásadou inteligentnej regulácie by sa malo vykonávanie tohto nariadenia skoordinovať s vykonávaním nariadenia (EÚ) č. 1143/2014, aby sa zabezpečilo, že sa právne predpisy Únie v oblasti zdravia rastlín uplatňujú úplne a v celom rozsahu.

(90)

V tomto nariadení sú rešpektované základné práva a dodržané zásady uznané predovšetkým v Charte, a najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, vlastníckeho práva, ochrany osobných údajov, slobody podnikania a slobody umenia a vedeckého bádania. Členské štáty by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s uvedenými právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa stanovujú pravidlá na určenie rastlinolekárskych rizík, ktoré predstavuje každý druh, kmeň alebo biotyp patogénnych činiteľov, zvierat alebo parazitických rastlín škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty (ďalej len „škodcovia“) a opatrenia na zníženie týchto rizík na prijateľnú úroveň.

2.   Ak existujú dôkazy, že neparazitické rastliny iné ako tie, ktoré sú regulované podľa článku 41 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014, predstavujú rastlinolekárske riziká, ktoré by mali závažný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv na územie Únie, uvedené neparazitické rastliny sa môžu považovať za škodcov na účely tohto nariadenia.

3.   Na účely tohto nariadenia sa odkazy na tretie krajiny považujú za odkazy na tretie krajiny, Ceutu, Melillu a na územia uvedené v článku 355 ods. 1 ZFEÚ s výnimkou Madeiry a Azorských ostrovov.

Na účely tohto nariadenia sa odkazy na územie Únie považujú za odkazy na územie Únie bez Ceuty, Melilly a iných území uvedených v článku 355 ods. 1 ZFEÚ ako Madeira a Azorské ostrovy.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„rastliny“ sú živé rastliny a tieto živé časti rastlín:

a)

semená v botanickom zmysle iné ako tie, ktoré sú určené na výsadbu;

b)

plody v botanickom zmysle;

c)

zelenina;

d)

hľuzy, podcibulia, cibuľky, pakorene, korene, podpníky, stolóny;

e)

výhonky, stonky, poplazy;

f)

rezané kvety;

g)

konáre s olistením alebo bez olistenia;

h)

vyrúbané stromy s olistením;

i)

listy, olistenie;

j)

rastlinné pletivové kultúry vrátane bunkových kultúr, zárodočné plazmy, meristémové pletivá, chimerické klony, materiál pochádzajúci z mikrorozmnožovania rastlín;

k)

živý peľ a spóry;

l)

puky, očká, odrezky, vrúble, štepence;

2.

„rastlinné produkty“ sú nespracovaný materiál rastlinného pôvodu a také spracované produkty, ktoré svojou povahou alebo spôsobom spracovania môžu predstavovať riziko rozširovania karanténnych škodcov.

Ak sa vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článkov 28, 30 a 41 neustanovuje inak, drevo sa považuje za „rastlinný produkt“, ak spĺňa jedno alebo viaceré z týchto kritérií:

a)

zachovalo si celý svoj prirodzený zaoblený povrch alebo jeho časť, bez kôry alebo s kôrou;

b)

nezachovalo si svoj prirodzený zaoblený povrch v dôsledku pílenia, rezania alebo štiepenia;

c)

je vo forme štiepok, triesok, pilín, dreveného odpadu, hoblín alebo drevených zvyškov a nebolo spracované metódou s použitím lepidla, tepla ani tlaku alebo kombináciou týchto metód na výrobu peliet, brikiet, preglejok alebo drevotrieskových dosiek;

d)

je alebo má byť používané ako obalový materiál bez ohľadu na to, či sa práve používa na prepravu tovaru, alebo nie;

3.

„výsadba“ je akýkoľvek úkon umiestenia rastlín do pestovateľského substrátu alebo štepenie či podobné úkony zamerané na zabezpečenie ich následného rastu alebo rozmnožovania;

4.

„rastliny na výsadbu“ sú rastliny, ktoré sú určené na to, aby zostali zasadené, boli zasadené alebo boli presadené;

5.

„iný predmet“ je každý materiál alebo predmet, okrem rastlín alebo rastlinných produktov, na ktorom sa môžu udržiavať alebo prostredníctvom ktorého sa môžu šíriť škodcovia, vrátane pôdy alebo pestovateľského substrátu;

6.

„príslušný orgán“ je ústredný orgán alebo orgány členského štátu prípadne tretej krajiny, ktorý je zodpovedný za organizáciu úradných kontrol a iných úradných činností, alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý bol poverený touto zodpovednosťou, v súlade s právnymi predpismi Únie o úradných kontrolách;

7.

„dávka“ je počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa homogénnosti svojho zloženia, pôvodu a iných príslušných prvkov a tvorí súčasť zásielky;

8.

„obchodná jednotka“ je najmenšia obchodná alebo iná použiteľná jednotka uplatniteľná v príslušnej obchodnej etape, ktorá môže predstavovať podskupinu dávky alebo celú dávku;

9.

„profesionálny prevádzkovateľ“ je každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z týchto činností týkajúcich sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a nesie za ne právnu zodpovednosť:

a)

výsadba;

b)

šľachtenie;

c)

výroba vrátane pestovania, rozmnožovania a udržiavania;

d)

uvedenie na územie Únie a premiestňovanie v rámci a z tohto územia;

e)

sprístupnenie na trhu;

f)

skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie;

10.

„registrovaný prevádzkovateľ“ je profesionálny prevádzkovateľ zaregistrovaný v súlade s článkom 65;

11.

„oprávnený prevádzkovateľ“ je registrovaný prevádzkovateľ, ktorému príslušný orgán udelil oprávnenie vydávať rastlinné pasy v súlade s článkom 89, používať značku v súlade s článkom 98 alebo vydávať osvedčenia v súlade s článkom 99;

12.

„konečný používateľ“ je každá osoba konajúca na účely, ktoré sú mimo rámca obchodnej alebo podnikateľskej činnosti alebo profesie tejto osoby, ktorá získava rastliny alebo rastlinné produkty na osobné použitie;

13.

„test“ je úradné preskúmanie, iné ako vizuálna prehliadka, s cieľom určiť výskyt škodcov alebo ich identifikovať;

14.

„ošetrenie“ je oficiálny alebo neoficiálny postup usmrcovania, inaktivácie alebo odstraňovania škodcov, alebo odstraňovania plodnosti týchto škodcov alebo umŕtvovania rastlín alebo rastlinných produktov;

15.

„miera výskytu“ je podiel alebo počet jednotiek, v ktorých je škodca prítomný vo vzorke, v zásielke, na poli alebo v inak vymedzenej populácii;

16.

„usídlenie“ je pretrvávanie škodcu v predvídateľnej budúcnosti v určitej oblasti po jeho preniknutí do nej;

17.

„eradikácia“ je uplatnenie rastlinolekárskych opatrení na odstránenie škodcu z určitej oblasti;

18.

„zamedzenie šírenia“ je uplatnenie rastlinolekárskych opatrení v zamorenej oblasti a jej okolí na zabránenie rozširovania škodcu;

19.

„karanténna stanica“ je akákoľvek úradná stanica na držanie škodcov, rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v karanténe;

20.

„izolačné zariadenie“ je akékoľvek zariadenie, iné ako karanténna stanica, v ktorom sa škodcovia, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety držia v podmienkach izolácie;

21.

„kód vysledovateľnosti“ je písmenový, numerický alebo alfanumerický kód, ktorý na účely vysledovateľnosti identifikuje zásielku, dávku alebo obchodnú jednotku a obsahuje kódy odkazujúce na dávku, šaržu, sériu, dátum výroby či dokumenty profesionálneho prevádzkovateľa;

22.

„rastlinolekárske opatrenie“ je akékoľvek úradné opatrenie, ktorého cieľom je zabrániť zavlečeniu alebo rozširovaniu karanténnych škodcov alebo obmedziť hospodársky vplyv regulovaných nekaranténnych škodcov.

KAPITOLA II

Karanténni škodcovia

Oddiel 1

Karanténni škodcovia

Článok 3

Vymedzenie pojmu karanténni škodcovia

Škodca je „karanténny škodca“ vzhľadom na vymedzené územie, ak spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

je stanovená jeho identita v zmysle oddielu 1 bodu 1 prílohy I;

b)

nevyskytuje sa na území v zmysle oddielu 1 bodu 2 písm. a) prílohy I, alebo ak sa vyskytuje, v rámci uvedeného územia nie je široko rozšírený v zmysle oddielu 1 bodu 2 písm. b) a c) prílohy I;

c)

dokáže preniknúť na uvedené územie, usídliť sa na ňom a šíriť sa v rámci tohto územia, alebo ak sa vyskytuje na tomto území, ale nie je široko rozšírený, dokáže preniknúť, usídliť sa a šíriť v tých častiach uvedeného územia, kde sa nevyskytuje, v zmysle oddielu 1 bodu 3 prílohy I;

d)

jeho preniknutie, usídlenie a šírenie by v zmysle oddielu 1 bodu 4 prílohy I malo neprijateľný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv na uvedené územie alebo, ak sa tam vyskytuje, ale nie je široko rozšírený, na tie časti územia, kde sa nevyskytuje, a

e)

sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie preniknutia daného škodcu na uvedené územie, jeho usídlenia alebo šírenia v rámci uvedeného územia a na zmiernenie rizík s ním spojených a jeho vplyvu.

Oddiel 2

Karanténni škodcovia Únie

Článok 4

Vymedzenie pojmu karanténni škodcovia Únie

Karanténny škodca je „karanténny škodca Únie“, ak je vymedzené územie, ako sa uvádza v úvodnej časti článku 3, územím Únie a ak je škodca zapísaný v zozname uvedenom v článku 5 ods. 2.

Článok 5

Zákaz zavlečenia, premiestňovania, držania, rozmnožovania alebo uvoľňovania karanténnych škodcov Únie

1.   Karanténneho škodcu Únie nemožno zavliecť na územie Únie, ani ho v rámci neho premiestňovať, držať, rozmnožovať či uvoľňovať.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam škodcov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v článku 3, pokiaľ ide o územie Únie (ďalej len „zoznam karanténnych škodcov Únie“).

Zoznam karanténnych škodcov Únie zahŕňa aj škodcov, ktorí sú uvedení v časti A prílohy I k smernici 2000/29/ES a v časti A oddiele I prílohy II k uvedenej smernici.

Škodcovia, ktorí sa pôvodne vyskytujú v ktorejkoľvek časti územia Únie alebo sa tam usídlili, či už prirodzene alebo v dôsledku ich zavlečenia z územia mimo Únie, sa v zozname karanténnych škodcov Únie označujú ako škodcovia, ktorých výskyt je známy na území Únie.

Škodcovia, ktorí sa pôvodne nevyskytujú v žiadnej časti územia Únie, ani sa tam neusídlili, sa v zozname karanténnych škodcov Únie označujú ako škodcovia, ktorých výskyt nie je známy na území Únie.

3.   Ak z výsledkov vyhodnotenia vyplynie, že škodca, ktorý nie je zahrnutý v zozname karanténnych škodcov Únie, spĺňa podmienky uvedené v článku 3, pokiaľ ide o územie Únie, alebo že škodca, ktorý je zahrnutý v zozname karanténnych škodcov Únie, už nespĺňa jednu alebo viaceré z uvedených podmienok, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmení zodpovedajúcim spôsobom vykonávací akt uvedený v odseku 2 tohto článku a to tým, že daného škodcu doplní do uvedeného zoznamu alebo ho z uvedeného zoznamu vypustí.

Komisia sprístupní uvedené vyhodnotenie členským štátom.

Na účely konsolidačných zmien môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov nahradiť vykonávací akt uvedený v odseku 2 tohto článku.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 6

Prioritní škodcovia

1.   Karanténni škodcovia Únie sú „prioritní škodcovia“, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

pokiaľ ide o územie Únie, spĺňajú jednu alebo viaceré z podmienok stanovených v oddiele 1 bode 2 prílohy I;

b)

ich možný hospodársky, environmentálny alebo sociálny vplyv je najzávažnejší na území Únie, ako sa stanovuje v oddiele 2 prílohy I;

c)

sú zapísaní v zozname v súlade s odsekom 2 tohto článku.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105 s cieľom doplniť toto nariadenie zostavením zoznamu prioritných škodcov (ďalej len „zoznam prioritných škodcov“).

Ak výsledky vyhodnotenia ukazujú, že karanténny škodca Únie spĺňa podmienky uvedené v odseku 1 tohto článku, alebo už nespĺňa jednu alebo viaceré z týchto podmienok, Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zoznam uvedený v prvom pododseku zodpovedajúcim spôsobom zmení tým, že daného škodcu doplní do uvedeného zoznamu alebo ho zo zoznamu vypustí.

Komisia bezodkladne sprístupní uvedené vyhodnotenie členským štátom.

Ak si to v prípade vážneho rizika spojeného so škodcami vyžadujú vážne a naliehavé dôvody, na delegované akty prijaté podľa tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 106.

Článok 7

Zmena oddielu 1 prílohy I

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa mení oddiel 1 prílohy I s cieľom prispôsobiť ho vývoju vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

Článok 8

Karanténni škodcovia Únie používaní na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely alebo na pokusy alebo šľachtenie

1.   Odchylne od článku 5 ods. 1 členské štáty môžu na základe žiadosti dočasne povoliť zavlečenie karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1, na svoje územie a ich premiestňovanie, držanie a rozmnožovanie v rámci svojho územia, a to na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely alebo na pokusy alebo šľachtenie.

Toto povolenie sa pre danú činnosť udelí len v prípade uloženia primeraných obmedzení na zaručenie toho, že zavlečenie, premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie alebo používanie daného škodcu nebude mať za následok jeho usídlenie alebo šírenie v rámci územia Únie, pričom sa vezme do úvahy identita, vývojový cyklus a spôsoby šírenia škodcu, jeho predpokladaná aktivita, vzájomné pôsobenie so životným prostredím a iné relevantné faktory týkajúce sa rizík, ktoré tento škodca predstavuje.

2.   Povolenia udelené podľa odseku 1 musia obsahovať všetky tieto podmienky:

a)

škodca sa bude uchovávať na mieste a za podmienok, ktoré:

i)

sú podľa príslušných orgánov primerané a

ii)

sú uvedené v povolení;

b)

práca so škodcom sa bude vykonávať v karanténnej stanici alebo izolačnom zariadení, ktoré určí príslušný orgán v súlade s článkom 60 a ktoré sú uvedené v povolení;

c)

prácu so škodcom budú vykonávať pracovníci:

i)

ktorých vedecká a technická spôsobilosť sa podľa príslušných orgánov považuje za primeranú a

ii)

ktorí sú uvedení v povolení;

d)

pri zavlečení na územie Únie, pri premiestňovaní v rámci tohto územia, alebo pri jeho držaní alebo rozmnožovaní na ňom škodcu sprevádza uvedené povolenie.

3.   Povolenia udelené podľa odseku 1 sa obmedzujú pokiaľ ide o množstvo škodcu, ktoré môže byť zavlečené, premiestnené, držané, rozmnožované alebo používané a čas, ktorý je primeraný pre danú činnosť. Povolenia nesmú presiahnuť kapacitu určenej karanténnej stanice či izolačného zariadenia.

Povolenia obsahujú limity, ktoré sú potrebné na to, aby sa primerane odstránilo riziko usídlenia a šírenia príslušných karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1.

4.   Príslušný orgán monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 2, ako aj dodržiavanie limitov a obmedzení uvedených v odseku 3, a prijme potrebné opatrenia v prípade, že tieto podmienky, limity a obmedzenia nie sú splnené. V prípade potreby je takýmto opatrením odobratie povolenia uvedeného v odseku 1.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)

výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou, pokiaľ ide o zavlečenie daných škodcov na územie Únie a ich premiestňovanie, držanie, rozmnožovanie a používanie v rámci tohto územia;

b)

postupov a podmienok udelenia povolenia uvedeného v odseku 1 a

c)

monitorovania dodržiavania súladu a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania súladu, ako sa uvádza v odseku 4.

Článok 9

Oznamovanie bezprostredného nebezpečenstva

1.   Ak má členský štát dôkaz, že existuje bezprostredné nebezpečenstvo preniknutia karanténneho škodcu Únie na územie Únie alebo na časť tohto územia, na ktorej sa ešte nevyskytuje, tento členský štát ihneď písomne oznámi uvedený dôkaz Komisii a ostatným členským štátom.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj na škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, ak:

a)

sa naňho vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 alebo

b)

dotknutý členský štát sa domnieva, že uvedený škodca môže splniť podmienky na zapísanie do zoznamu karanténnych škodcov Únie.

3.   Profesionálni prevádzkovatelia ihneď oznamujú príslušným orgánom každý dôkaz, ktorý môžu mať o bezprostrednom nebezpečenstve týkajúcom sa karanténnych škodcov Únie, ako sa uvádza v odseku 1, alebo škodcov uvedených v odseku 2.

Článok 10

Úradné potvrdenie výskytu karanténneho škodcu Únie zo strany príslušných orgánov

Ak má príslušný orgán podozrenie na výskyt alebo mu bol doručený dôkaz o výskyte karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1, v časti územia svojho členského štátu, kde výskyt uvedeného škodcu predtým nebol známy, alebo v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli uvedené na územie Únie, majú sa naň uviesť alebo ktoré sa v rámci neho premiestňujú, ihneď prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby potvrdil výskyt daného škodcu (ďalej len „úradné potvrdenie“).

Toto úradné potvrdenie je založené na diagnostike z úradného laboratória, ktoré je určené príslušným orgánom v súlade s podmienkami a požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách.

Kým sa úradné potvrdenie o výskyte daného škodcu nevydá, dotknutý členský štát v prípade potreby prijme rastlinolekárske opatrenia na odstránenie rizika šírenia tohto škodcu.

Podozrenie alebo dôkaz uvedený v prvom pododseku tohto článku sa môže zakladať na akejkoľvek informácii prijatej podľa článkov 14 a 15 alebo z akéhokoľvek iného zdroja.

Článok 11

Oznamovanie výskytu karanténnych škodcov Únie zo strany členských štátov Komisii a ostatným členským štátom

Členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom, ak jeho príslušný orgán úradne potvrdí jednu z týchto situácií:

a)

výskyt karanténneho škodcu Únie, ktorého výskyt nebol predtým v tomto členskom štáte známy, na svojom území;

b)

výskyt karanténneho škodcu Únie v časti svojho územia, v ktorej sa predtým nevyskytoval;

c)

výskyt karanténneho škodcu Únie na svojom území v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli uvedené na územie Únie, majú sa naň uviesť alebo ktoré sa v rámci neho premiestňujú.

Oznámenie podľa prvého odseku podáva jediný orgán dotknutého členského štátu, ako sa uvádza v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách a prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103.

Článok 12

Informácie o karanténnych škodcoch Únie, ktoré poskytujú príslušné orgány profesionálnym prevádzkovateľom

1.   Ak je úradne potvrdená jedna zo situácií uvedených v článku 11, príslušný orgán zabezpečí, aby profesionálni prevádzkovatelia, ktorých rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety by mohli byť ohrozené, boli bezodkladne informovaní o výskyte karanténneho škodcu Únie.

2.   Komisia vytvorí a pravidelne aktualizuje verejne dostupný zoznam všetkých oznámení, ktoré jej boli doručené o objavujúcich sa škodcoch v tretích krajinách, ktorí by mohli predstavovať riziko pre zdravie rastlín na území Únie.

Tento zoznam môže byť súčasťou elektronického systému uvedeného v článku 103.

Článok 13

Informácie o prioritných škodcoch, ktoré poskytujú príslušné orgány verejnosti

Ak je úradne potvrdená jedna zo situácií uvedených v článku 11 prvom odseku písm. a) alebo b), pokiaľ ide o prioritných škodcov, príslušný orgán informuje verejnosť o opatreniach, ktoré prijal a ktoré plánuje prijať, a o všetkých opatreniach, ktoré majú prijať príslušné kategórie profesionálnych prevádzkovateľov alebo iné osoby.

Článok 14

Opatrenia, ktoré musia ihneď prijať profesionálni prevádzkovatelia

1.   Ak má profesionálny prevádzkovateľ podozrenie na výskyt alebo zistí výskyt karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1 na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré sú pod kontrolou daného prevádzkovateľa, ihneď toto podozrenie alebo zistenie oznámi príslušnému orgánu, aby tento orgán prijal opatrenia v súlade s článkom 10. Profesionálny prevádzkovateľ v prípade potreby takisto ihneď prijme predbežné opatrenia s cieľom zabrániť usídleniu a šíreniu daného škodcu.

2.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že oznámenie uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje, ak je známy výskyt špecifického škodcu v oblasti. Príslušný orgán v takom prípade informuje o uvedenom rozhodnutí dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov.

3.   V prípade, že profesionálny prevádzkovateľ dostane úradné potvrdenie o výskyte karanténneho škodcu Únie na rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré sú pod kontrolou daného prevádzkovateľa, s príslušným orgánom konzultuje opatrenia, ktoré sa majú prijať, a prípadne pristúpi k opatreniam uvedeným v odsekoch 4 až 7.

4.   Profesionálny prevádzkovateľ ihneď prijme opatrenia potrebné na zabránenie šírenia daného škodcu. Ak príslušný orgán vydal pokyny týkajúce sa uvedených opatrení, profesionálny prevádzkovateľ koná v súlade s týmito pokynmi.

5.   Ak profesionálny prevádzkovateľ dostane pokyn od príslušného orgánu, prijme aj potrebné opatrenia na odstránenie tohto škodcu z dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ako aj z priestorov daného prevádzkovateľa, pozemkov, pôdy, vody alebo z iných napadnutých prvkov, ktoré sú pod jeho kontrolou.

6.   Pokiaľ profesionálny prevádzkovateľ nedostane iný pokyn od príslušného orgánu, bezodkladne z trhu stiahne rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sú pod kontrolou daného prevádzkovateľa a na ktorých by sa škodca mohol vyskytovať.

Ak uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety už nie sú pod kontrolou profesionálneho prevádzkovateľa, tento profesionálny prevádzkovateľ, ak nedostane od príslušného orgánu iný pokyn, ihneď:

a)

informuje osoby v obchodnom reťazci, ktorým boli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety dodané, o výskyte škodcu;

b)

poskytne týmto osobám usmernenia o opatreniach, ktoré je potrebné prijať počas prepravy príslušných rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov s cieľom znížiť riziko šírenia alebo úniku daných škodcov, a

c)

stiahne uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

7.   V prípadoch, keď sa uplatňujú odseky 1, 3, 4, 5 alebo 6 tohto článku, profesionálny prevádzkovateľ poskytne príslušnému orgánu na žiadosť všetky informácie, ktoré sú relevantné pre verejnosť. Bez toho, aby bol dotknutý článok 13, ak je potrebné zasiahnuť v súvislosti s rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi, na ktorých sa môže vyskytovať príslušný škodca, príslušný orgán o tom čo najskôr informuje verejnosť.

Článok 15

Opatrenia, ktoré majú prijať osoby iné ako profesionálni prevádzkovatelia

1.   Každá osoba iná ako profesionálny prevádzkovateľ, ktorá zistí výskyt karanténneho škodcu Únie alebo má odôvodnené podozrenie na výskyt takéhoto škodcu, ihneď oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu. Ak sa oznámenie nepodá písomne, príslušný orgán o ňom vyhotoví úradný záznam. Uvedená osoba poskytne príslušnému orgánu informácie o tomto výskyte, ktoré má k dispozícii, ak ju o to príslušný orgán požiada.

2.   Príslušný orgán môže rozhodnúť, že oznámenie uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje v prípade, keď je výskyt špecifického škodcu v oblasti známy.

3.   Osoba, ktorá podala oznámenie uvedené v odseku 1 konzultuje s príslušným orgánom opatrenia, ktoré je potrebné prijať a v súlade s pokynmi tohto príslušného orgánu prijme potrebné opatrenia na zabránenie šírenia daného škodcu a jeho odstránenie z dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a v náležitom prípade z priestorov danej osoby.

Článok 16

Výnimky z oznamovacej povinnosti

Oznamovacie povinnosti uvedené v článkoch 14 a 15 neplatia, ak je:

a)

výskyt karanténnych škodcov Únie zistený v zamorenej zóne vymedzenej oblasti stanovenej na zamedzenie šírenia týchto škodcov, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2;

b)

výskyt karanténnych škodcov Únie zistený v zamorenej zóne vymedzenej oblasti, na ktorú sa vzťahujú opatrenia na eradikáciu, pre ktoré je potrebných osem alebo viac rokov, a to počas prvých ôsmich rokov.

Článok 17

Eradikácia karanténnych škodcov Únie

1.   Ak je úradne potvrdená jedna zo situácií uvedená v článku 11 prvom odseku písm. a) a b) príslušný orgán ihneď prijme všetky potrebné rastlinolekárske opatrenia na eradikáciu príslušného karanténneho škodcu Únie v dotknutej oblasti. Uvedené opatrenia sa prijmú v súlade s prílohou II.

Táto povinnosť na eradikáciu sa neuplatňuje vtedy, ak sa vo vykonávacom akte týkajúcom sa uvedeného škodcu, prijatom podľa článku 28 ods. 2, ustanovuje inak.

2.   Príslušný orgán bezodkladne preskúma zdroj výskytu daného karanténneho škodcu Únie predovšetkým vtedy, keď jeho výskyt môže súvisieť s premiestňovaním rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a so skutočnosťou, že daný škodca sa týmto premiestňovaním mohol rozšíriť na ďalšie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

3.   Ak sa opatrenia uvedené v odseku 1 týkajú uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovania v rámci tohto územia, dotknutý členský štát ihneď oznámi tieto opatrenia Komisii a ostatným členským štátom.

4.   Opatrenia uvedené v odseku 1 a preskúmania uvedené v odseku 2 sa vykonajú bez ohľadu na to, či sa škodca vyskytuje vo verejných alebo súkromných priestoroch.

Článok 18

Stanovenie vymedzených oblastí

1.   Ak je úradne potvrdená jedna zo situácií, ktoré sú uvedené v článku 11 prvom odseku písm. a) a b), príslušný orgán ihneď stanoví jednu alebo viacero oblastí, kde sa majú vykonať opatrenia na účely eradikácie, uvedené v článku 17 ods. 1 (ďalej len „vymedzená oblasť“).

Vymedzená oblasť pozostáva zo zamorenej zóny a nárazníkovej zóny.

2.   V zamorenej zóne sa podľa uplatniteľného prípadu nachádzajú:

a)

všetky rastliny, o ktorých je známe, že boli napadnuté daným škodcom;

b)

všetky rastliny, ktoré preukazujú prejavy alebo symptómy možného napadnutia týmto škodcom;

c)

všetky ostatné rastliny, ktoré pravdepodobne sú alebo by mohli byť kontaminované alebo napadnuté týmto škodcom vrátane rastlín, ktoré by mohli byť napadnuté vzhľadom na ich náchylnosť na tohto škodcu a ich umiestnenie v blízkosti napadnutých rastlín, alebo spoločný zdroj výroby, ak je známy, s napadnutými rastlinami alebo rastlinami, ktoré z nich boli vypestované;

d)

pozemky, pôda, vodné toky alebo iné prvky, ktoré boli napadnuté alebo by mohli byť napadnuté daným škodcom.

3.   Nárazníková zóna je vedľa zamorenej zóny a obklopuje ju.

Jej veľkosť je primeraná vzhľadom na riziko šírenia daného škodcu zo zamorenej zóny prirodzeným spôsobom alebo v dôsledku ľudskej činnosti vykonávanej v zamorenej zóne a jej okolí a určí sa v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II.

Ak sa však riziko šírenia škodcu zo zamorenej zóny odstráni alebo zníži na prijateľnú úroveň prostredníctvom prirodzených alebo umelých prekážok, nevyžaduje sa stanovenie nárazníkovej zóny.

4.   Odchylne od odseku 1 platí, že ak príslušný orgán vzhľadom na povahu dotknutého škodcu, rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu a miesto, kde bol zistený, po prvom posúdení dospeje k záveru, že daný škodca môže byť odstránený ihneď, tento príslušný orgán môže rozhodnúť o tom, že nestanoví vymedzenú oblasť.

V takomto prípade vykoná prieskum s cieľom určiť, či boli napadnuté aj iné rastliny alebo rastlinné produkty. Na základe tohto prieskumu príslušný orgán určí, či existuje potreba stanoviť vymedzenú oblasť.

5.   V prípade, že sa má v súlade s odsekmi 2 a 3 vymedzená oblasť rozšíriť na územie iného členského štátu, členský štát, v ktorom sa zistil výskyt daného škodcu, ihneď kontaktuje členský štát, na ktorého územie sa má vymedzená oblasť rozšíriť s cieľom umožniť tomuto členskému štátu, aby prijal všetky primerané opatrenia, ako sa uvádzajú v odsekoch 1 až 4.

6.   Členské štáty do 30. apríla každého roka oznámia Komisii a ostatným členským štátom počet stanovených vymedzených oblastí a ich umiestnenie, daných škodcov a príslušné opatrenia prijaté v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Tento odsek sa uplatňuje bez toho, aby bola dotknutá akákoľvek povinnosť oznamovania vymedzených oblastí stanovená vykonávacím aktom uvedeným v článku 104.

Článok 19

Prieskumy a úpravy vymedzených oblastí a zrušenie obmedzení

1.   Príslušné orgány vykonávajú aspoň raz ročne, vo vhodnom čase, prieskum každej vymedzenej oblasti, pokiaľ ide o vývoj výskytu daného škodcu.

Tieto prieskumy sa uskutočňujú v súlade s článkom 22 ods. 2.

2.   Ak na základe prieskumu uvedeného v odseku 1 alebo na inom základe príslušný orgán zistí výskyt daného škodcu v nárazníkovej zóne, dotknutý členský štát to ihneď oznámi Komisii a ostatným členským štátom.

3.   Na základe výsledkov prieskumov uvedených v odseku 1 príslušné orgány v náležitých prípadoch upravia hranice zamorených zón, nárazníkových zón a vymedzených oblastí.

4.   Príslušné orgány môžu zrušiť vymedzenú oblasť a ukončiť príslušné opatrenia na eradikáciu, ak sa preveril štatút oblasti bez výskytu škodcu. A to je, ak boli splnené tieto dve podmienky:

a)

prieskum uvedený v odseku 1 preukázal, že daný škodca sa v tejto oblasti nevyskytuje, a

b)

výskyt daného škodcu v tejto vymedzenej oblasti sa nezistil počas dostatočne dlhého obdobia.

5.   Pri rozhodovaní o úpravách uvedených v odseku 3 alebo o zrušení vymedzenej oblasti uvedenom v odseku 4 dotknutý príslušný orgán vezme do úvahy prinajmenšom tieto faktory:

a)

vývojový cyklus daného škodcu a vektora;

b)

výskyt hostiteľských rastlín;

c)

ekologické a klimatické podmienky a

d)

pravdepodobnosť úspešnosti opatrení na eradikáciu.

6.   Odchylne od odseku 1 tohto článku sa každoročné prieskumy nemusia vykonávať v zamorenej zóne vymedzených oblastí stanovených v súvislosti so:

a)

škodcami, na ktorých sa vzťahujú opatrenia na eradikáciu, ktoré si vyžadujú osem alebo viac rokov;

b)

škodcami, na ktorých sa vzťahujú opatrenia na zamedzenie šírenia uvedené v článku 28 ods. 2.

7.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými ďalej spresní škodcov uvedených v písmene a) odseku 6 tohto článku a v článku 16 písm. b), ako aj podmienky uplatňovania uvedených výnimiek.

Článok 20

Podávanie správ o opatreniach prijatých podľa článkov 17, 18 a 19

1.   Ak členský štát uplatňuje opatrenia v oblasti, ktorá susedí s hranicou s iným členským štátom, správa o opatreniach prijatých podľa článkov 17, 18 a 19 sa predloží tomuto druhému členskému štátu.

2.   Členský štát na žiadosť Komisie alebo ktoréhokoľvek iného členského štátu predloží správu o osobitných opatreniach prijatých podľa článkov 17, 18 a 19.

Článok 21

Zmena prílohy II

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa mení príloha II, s cieľom prispôsobiť ju vývoju vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

Článok 22

Prieskumy na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie a škodcov dočasne spĺňajúcich podmienky označenia za karanténnych škodcov Únie

1.   Členské štáty vykonajú v určitých časových obdobiach prieskumy založené na vyhodnotení rizika, v ktorých kontrolujú prinajmenšom:

a)

výskyt karanténneho škodcu Únie a

b)

prejavy alebo symptómy výskytu všetkých škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 29 alebo opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1.

Tieto prieskumy sa vykonávajú vo všetkých oblastiach, v ktorých nie je výskyt daného škodcu známy.

Tieto prieskumy sa nemusia vykonať pre škodcov, u ktorých sa dospelo k jednoznačnému záveru, že sa nemôžu usídliť alebo šíriť v príslušnom členskom štáte z dôvodu ekologických a klimatických podmienok alebo neprítomnosti hostiteľských druhov.

2.   Koncepcia prieskumov uvedených v odseku 1 vychádza z rizika výskytu škodcu v oblasti, na ktorú sa vzťahuje každý prieskum. Prieskumy zahŕňajú prinajmenšom vizuálne prehliadky zo strany príslušného orgánu a v prípade potreby odber vzoriek a testovanie. Uvedené prieskumy sa vykonávajú na všetkých príslušných miestach a podľa náležitého prípadu zahŕňajú priestory, vozidlá, stroje a obalový materiál používané profesionálnymi prevádzkovateľmi a inými osobami. Zakladajú sa na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách a vykonávajú sa v primeranom čase vzhľadom na možnosť odhalenia daného škodcu.

V týchto prieskumoch sa zohľadňujú vedecké a technické dôkazy, ako aj všetky iné primerané informácie, ktoré sa týkajú výskytu daných škodcov.

3.   Do 30. apríla každého roku členské štáty podajú Komisii a ostatným členským štátom správu o výsledkoch prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Uvedené správy obsahujú informácie o tom, kde sa prieskumy vykonali, o ich načasovaní, o škodcoch, rastlinách a rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktorých sa týkali, o počte kontrol a odobratých vzoriek, ako aj zistenia pre každého daného škodcu.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť formát týchto správ, ako aj pokyny, ako ho vyplniť. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 23

Viacročné programy prieskumov a zhromažďovanie informácií

1.   Členské štáty vytvoria viacročné programy prieskumov, v ktorých stanovia obsah prieskumov, ktoré sa majú vykonávať podľa článku 22. Tieto programy zabezpečia zhromažďovanie a zaznamenávanie vedeckých a technických dôkazov a iných informácií, ako sa uvádza v článku 22 ods. 2 druhom pododseku.

Viacročné programy prieskumov obsahujú v súlade s článkom 22 ods. 2 tieto prvky:

a)

osobitný cieľ každého prieskumu;

b)

rozsah každého prieskumu, pokiaľ ide o dotknutú oblasť a časový horizont, cieľových škodcov, rastliny a komodity;

c)

metodika prieskumov a riadenie kvality vrátane opisu postupov vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania, ako aj ich odborné odôvodnenie;

d)

načasovanie, frekvencia a počet plánovaných vizuálnych prehliadok, vzoriek a testov a

e)

metóda zaznamenávania zhromaždených informácií a podávanie správ o nich.

Viacročné programy prieskumov sa vzťahujú na obdobie piatich až siedmich rokov.

2.   Na požiadanie členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom vytvorenie svojich viacročných programov prieskumov.

3.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát viacročných programov prieskumov a praktické mechanizmy uplatňovania prvkov stanovených v odseku 1 na špecifické riziká spojené so škodcami.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 24

Prieskumy na zistenie výskytu prioritných škodcov

1.   Členské štáty vykonávajú raz ročne prieskum v prípade každého prioritného škodcu, ako sa stanovuje v článku 22 ods. 1 a 2. Súčasťou týchto prieskumov je dostatočne vysoký počet vizuálnych prehliadok, odberov vzoriek a testovaní podľa potreby pre každého prioritného škodcu s cieľom zabezpečiť tak rýchlo, ako je to možné vzhľadom na vývojový cyklus každého prioritného škodcu a ekologické a klimatické podmienky s vysokým stupňom istoty včasne odhaliť takého škodcu.

Tieto prieskumy sa nemusia vykonať pre škodcov, u ktorých sa dospelo k jednoznačnému záveru, že sa nemôžu usídliť alebo šíriť v príslušnom členskom štáte z dôvodu jeho ekologických a klimatických podmienok alebo neprítomnosti ich hostiteľských druhov.

2.   Do 30. apríla každého roku členské štáty podajú Komisii a ostatným členským štátom správu o výsledkoch prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 25

Pohotovostné plány pre prioritných škodcov

1.   Každý členský štát vypracuje a bude aktualizovať v prípade každého prioritného škodcu, ktorý dokáže preniknúť na jeho územie a usídliť sa v ňom alebo v jeho časti, samostatný plán s informáciami o rozhodovacích procesoch, postupoch a protokoloch, ktoré sa majú dodržiavať, ako aj o minimálnych zdrojoch, ktoré majú byť k dispozícii, a o postupoch na sprístupnenie ďalších zdrojov v prípade úradne potvrdeného výskytu daného škodcu alebo podozrenia na jeho výskyt (ďalej len „pohotovostný plán“).

Členské štáty v príslušných štádiách konzultujú proces vypracúvania a aktualizácie pohotovostných plánov so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami.

Pohotovostné plány sa nemusia vypracovať pre škodcov, u ktorých sa dospelo k jednoznačnému záveru, že sa nemôžu usídliť alebo šíriť v príslušnom členskom štáte z dôvodu jeho ekologických a klimatických podmienok alebo neprítomnosti hostiteľských druhov.

2.   Súčasťou každého pohotovostného plánu sú:

a)

úlohy a zodpovednosti orgánov zapojených do vykonávania plánu, v prípade úradne potvrdeného výskytu alebo podozrenia na výskyt daného prioritného škodcu hierarchia vydávania pokynov a postupy na koordináciu opatrení prijatých príslušnými orgánmi, inými orgánmi verejnej moci, delegovanými orgánmi alebo zapojenými fyzickými osobami, laboratóriami a profesionálnymi prevádzkovateľmi vrátane koordinácie so susednými členskými štátmi a susednými tretími krajinami v náležitom prípade;

b)

prístup príslušných orgánov do priestorov profesionálnych prevádzkovateľov, iných príslušných prevádzkovateľov a fyzických osôb;

c)

v prípade potreby prístup príslušných orgánov do laboratórií, k zariadeniam, pracovníkom, externým odborným poznatkom a zdrojom nevyhnutným na rýchlu a účinnú eradikáciu alebo prípadne na zamedzenie šírenia daného prioritného škodcu;

d)

opatrenia, ktoré sa majú prijať, pokiaľ ide o informovanie Komisie, ostatných členských štátov, dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov a verejnosti o výskyte daného prioritného škodcu, a opatrenia, ktoré boli proti nemu prijaté v prípade, že je výskyt daného škodcu úradne potvrdený alebo naň existuje podozrenie;

e)

postupy na zaznamenávanie zistení výskytu daného prioritného škodcu;

f)

vyhodnotenia, ktoré sú k dispozícii, ako sa stanovuje v článku 6 ods. 2, a každé vyhodnotenie vypracované členským štátom, pokiaľ ide o riziko, ktoré daný prioritný škodca predstavuje pre jeho územie;

g)

opatrenia na riadenie rizík, ktoré sa majú prijať v súlade s oddielom 1 prílohy II, pokiaľ ide o daného prioritného škodcu, a postupy, ktoré sa majú dodržiavať;

h)

zásady geografického vymedzenia vymedzených oblastí;

i)

protokoly, v ktorých sú opísané metódy vizuálnych prehliadok, odberu vzoriek a laboratórneho testovania a

j)

zásady týkajúce sa odbornej prípravy zamestnancov príslušných orgánov a v náležitom prípade orgánov, orgánov verejnej moci, laboratórií, profesionálnych prevádzkovateľov a iných osôb uvedených v písmene a).

Ak je to vhodné, položky uvedené v písmenách d) až j) prvého pododseku majú formu návodu.

3.   Pohotovostné plány sa môžu kombinovať pre viacerých prioritných škodcov s podobným vývojovým cyklom a rozsahom hostiteľských druhov. Pohotovostný plán v takýchto prípadoch obsahuje všeobecnú časť spoločnú pre všetkých prioritných škodcov, na ktorých sa vzťahuje, a osobitné časti pre každého z daných prioritných škodcov.

4.   Členské štáty do štyroch rokov od stanovenia zoznamu prioritných škodcov vypracujú pohotovostný plán pre prioritných škodcov na tomto zozname.

Členské štáty do jedného roka odo dňa zapísania každého ďalšieho daného škodcu do tohto zoznamu prioritných škodcov vypracujú pohotovostný plán pre daného prioritného škodcu.

Členské štáty pravidelne skúmajú svoje pohotovostné plány a v náležitom prípade ich aktualizujú.

5.   Členské štáty na požiadanie oznámia svoje pohotovostné plány Komisii a ostatným členským štátom a prostredníctvom ich uverejnenia na internete informujú všetkých príslušných profesionálnych prevádzkovateľov.

Článok 26

Simulačné cvičenia týkajúce sa prioritných škodcov

1.   Členské štáty vykonávajú simulačné cvičenia týkajúce sa vykonávania pohotovostných plánov v intervaloch stanovených podľa vývojového cyklu daného prioritného škodcu alebo škodcov a rizika, ktoré tento škodca alebo títo škodcovia predstavujú.

Tieto cvičenia sa uskutočňujú v primeranom časovom období vzhľadom na všetkých daných prioritných škodcov a zapoja sa do nich príslušné zainteresované strany.

Tieto cvičenia sa nemusia uskutočniť v prípade, ak dotknutý členský štát nedávno prijal opatrenia na eradikáciu daného škodcu alebo škodcov.

2.   Simulačné cvičenia pokiaľ ide o prioritných škodcov, ktorých výskyt v jednom členskom štáte by mohol mať vplyv na susedné členské štáty, sa môžu vykonávať spolu s danými členskými štátmi na základe ich príslušných pohotovostných plánov.

V prípade, že je to vhodné, členské štáty môžu vykonávať tieto simulačné cvičenia spolu so susednými tretími krajinami.

3.   Na požiadanie sprístupnia členské štáty Komisii a ostatným členským štátom správu o výsledkoch každého simulačného cvičenia.

Článok 27

Akčné plány pre prioritných škodcov

1.   Ak sa úradne potvrdí výskyt prioritného škodcu na území členského štátu podľa článku 10, príslušný orgán ihneď prijme plán (ďalej len „akčný plán“), v ktorom stanoví opatrenia na eradikáciu daného škodcu, ako sa stanovuje v článkoch 17, 18 a 19, alebo na zamedzenie šírenia daného škodcu, ako sa stanovuje v článku 28 ods. 2, ako aj časový harmonogram na vykonanie týchto opatrení.

Súčasťou akčného plánu je opis koncepcie a organizácie prieskumov, ktoré sa majú vykonať, a stanovenie počtu vizuálnych prehliadok, vzoriek, ktoré sa majú odobrať, a laboratórnych testov, ktoré sa majú vykonať, ako aj metodiky, ktorá sa má uplatniť pri preskúmaniach, odoberaní vzoriek a testovaní.

Akčný plán vychádza z príslušného pohotovostného plánu a príslušný orgán ho ihneď oznámi dotknutému profesionálnemu prevádzkovateľovi.

2.   Na požiadanie oznámi každý členský štát Komisii a ostatným členským štátom akčné plány, ktoré prijal.

Článok 28

Opatrenia Únie proti špecifickým karanténnym škodcom Únie

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zaviesť opatrenia proti špecifickým karanténnym škodcom Únie. Prostredníctvom týchto opatrení sa vykonáva, osobitne pre každého daného škodcu, jedno alebo viaceré z týchto ustanovení:

a)

článok 10 týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať, v prípade podozrenia na výskyt daného karanténneho škodcu Únie a úradného potvrdenia jeho výskytu zo strany príslušných orgánov;

b)

článok 14 týkajúci sa opatrení, ktoré majú ihneď prijať profesionálni prevádzkovatelia;

c)

článok 15 týkajúci sa opatrení, ktoré majú prijať osoby iné ako profesionálni prevádzkovatelia;

d)

článok 17, ktorý sa týka eradikácie karanténnych škodcov Únie;

e)

článok 18, ktorý sa týka stanovenia vymedzených oblastí;

f)

článok 19, ktorý sa týka prieskumov a úprav vymedzených oblastí a zrušenia obmedzení;

g)

článok 22, ktorý sa týka prieskumov na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie a škodcov dočasne spĺňajúcich podmienky označenia za karanténnych škodcov Únie;

h)

článok 24, ktorý sa týka prieskumov na zistenie výskytu prioritných škodcov, pokiaľ ide o počet vizuálnych prehliadok, vzoriek a testov na zistenie daných prioritných škodcov;

i)

článok 25, ktorý sa týka pohotovostných plánov pre prioritných škodcov;

j)

článok 26, ktorý sa týka simulačných cvičení týkajúcich sa prioritných škodcov;

k)

článok 27, ktorý sa týka akčných plánov pre prioritných škodcov.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

2.   Odchylne od článku 17 platí, že ak sa dospeje na základe prieskumov uvedených v článku 19 alebo na základe iných dôkazov k záveru, že eradikácia daného karanténneho škodcu Únie vo vymedzenej oblasti nie je možná, Komisia prijme vykonávacie akty, ako sa uvádza v odseku 1 tohto článku, v ktorých stanoví opatrenia na účel zamedzenia šírenia.

Komisia na účel dosiahnutia tohto záveru bezodkladne prijme po tom, ako jej dotknuté členské štáty alebo akékoľvek iné zdroje predložia príslušné dôkazy, potrebné opatrenia.

3.   Ak Komisia dospeje k záveru, že v záujme ochrany časti územia Únie, kde sa daný karanténny škodca Únie nevyskytuje, sú potrebné preventívne opatrenia v oblastiach mimo vymedzených oblastí, môže prijať vykonávacie akty, ako je uvedené v odseku 1, ktorými stanoví takéto opatrenia.

4.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijímajú v súlade s prílohou II, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavujú daní karanténni škodcovia Únie, špecifické ekologické a klimatické podmienky a riziká, pokiaľ ide o dotknuté členské štáty, ako aj potreba vykonať potrebné opatrenia na zníženie rizika harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie.

5.   Kým Komisia neprijme opatrenie, členský štát môže uplatňovať všetky opatrenia, ktoré prijal.

6.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s prílohou II, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavujú daní karanténni škodcovia Únie, špecifické ekologické a klimatické podmienky a riziká, pokiaľ ide o dotknuté členské štáty, ako aj potreba vykonať potrebné opatrenia na zníženie rizika harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie.

7.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom každý prípad nedodržania opatrení prijatých podľa tohto článku, čím vzniká riziko šírenia karanténnych škodcov Únie.

Článok 29

Opatrenia členských štátov týkajúce sa škodcov nezapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie

1.   Ak sa úradne potvrdí výskyt škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, na území členského štátu a členský štát sa domnieva, že tento škodca môže spĺňať podmienky na zapísanie do zoznamu karanténnych škodcov Únie, ihneď vyhodnotí, či tento škodca spĺňa kritériá uvedené v oddiele 3 pododdiele 1 prílohy I. Ak tento členský štát dospeje k záveru, že tieto kritériá sú splnené, ihneď prijme opatrenia na eradikáciu v súlade s prílohou II. Uplatňujú sa články 17 až 20.

Ak sa na základe prieskumov uvedených v článku 19 alebo iných dôkazov dospeje k záveru, že eradikácia daného škodcu vo vymedzenej oblasti nie je možná, obdobne sa uplatní článok 28 ods. 2.

V prípade úradného potvrdenia výskytu škodcu spĺňajúceho kritériá uvedené v prvom pododseku v zásielke rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré boli uvedené na územie členského štátu alebo sa v rámci neho premiestňujú, dotknutý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabránenie preniknutia daného škodcu na územie Únie, jeho usídlenia a šírenia na ňom.

Ak má členský štát podozrenie na výskyt škodcu, ktorý spĺňa kritériá uvedené v prvom pododseku, na svojom území, obdobne sa uplatní článok 10.

Kým sa úradné potvrdenie o výskyte daného škodcu nevydá, členský štát v náležitom prípade prijme rastlinolekárske opatrenia na zníženie rizika jeho šírenia.

2.   Členský štát na základe opatrení uvedených v odseku 1 vyhodnotí, či daný škodca spĺňa kritériá pre karanténnych škodcov stanovené v oddiele 1 prílohy I.

3.   Dotknutý členský štát oznámi výskyt škodcu uvedeného v odseku 1 Komisii a ostatným členským štátom. Takisto informuje Komisiu a ostatné členské štáty o vyhodnotení uvedenom v uvedenom odseku, o prijatých opatreniach a o dôkazoch odôvodňujúcich tieto opatrenia.

Do dvoch rokov po úradnom potvrdení výskytu tohto škodcu oznámi členský štát Komisii výsledky vyhodnotenia, ktoré je uvedené v odseku 2.

Oznámenia o výskyte tohto škodcu sa predkladajú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému, ktorý je uvedený v článku 103.

Článok 30

Opatrenia Únie týkajúce sa škodcov nezapísaných do zoznamu karanténnych škodcov Únie

1.   Ak Komisia dostane oznámenie uvedené v článku 29 ods. 3 prvom pododseku alebo ak má iný dôkaz o výskyte škodcu, ktorý nie je zapísaný v zozname karanténnych škodcov Únie, alebo o bezprostrednom nebezpečenstve jeho preniknutia na územie Únie alebo šírenia v rámci neho a domnieva sa, že tento škodca môže spĺňať podmienky na zapísanie do tohto zoznamu, ihneď vyhodnotí, či, pokiaľ ide o územie Únie, tento škodca spĺňa kritériá uvedené v oddiele 3 pododdiele 2 prílohy I.

Ak Komisia dospeje k záveru, že tieto kritériá sú splnené, ihneď prijme prostredníctvom vykonávacích aktov opatrenia na určité časové obdobie, pokiaľ ide o riziká, ktoré predstavuje tento škodca. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

V prípade, že je to vhodné, sa prostredníctvom týchto opatrení vykonáva osobitne pre každého z daných škodcov jedno alebo viaceré z ustanovení uvedených v článku 28 ods. 1 prvom pododseku písm. a) až g).

2.   Komisia po prijatí opatrení uvedených v odseku 1 vyhodnotí, či daný škodca spĺňa kritériá pre karanténnych škodcov stanovené v oddiele 1 prílohy I, pokiaľ ide o územie Únie.

3.   Ak sa na základe prieskumov uvedených v článkoch 19 a 22 alebo na základe iných dôkazov dospeje k záveru, že vo vymedzenej oblasti nie je eradikácia daného škodcu možná, môžu sa prostredníctvom vykonávacích aktov, ktoré sú uvedené v druhom pododseku odseku 1 tohto článku, stanoviť opatrenia na účel zamedzenia šírenia.

4.   Ak sa dospeje k záveru, že v záujme ochrany časti územia Únie, kde sa daný škodca nevyskytuje, sú potrebné preventívne opatrenia v oblastiach mimo vymedzených oblastí, takéto opatrenia sa môžu zaviesť prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v odseku 1.

5.   Opatrenia uvedené v odsekoch 1, 3 a 4 sa prijímajú v súlade s prílohou II, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavujú daní škodcovia, ako aj potreba vykonať potrebné opatrenia na zníženie rizika harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie.

6.   Kým Komisia opatrenia neprijme, dotknutý členský štát môže uplatňovať opatrenia, ktoré prijal podľa článku 29.

7.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s prílohou II, pričom sa berú do úvahy špecifické riziká, ktoré predstavujú daní škodcovia, ako aj potreba vykonať potrebné opatrenia na zníženie rizika harmonizovaným spôsobom na úrovni Únie.

8.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom každý prípad nedodržania opatrení prijatých podľa tohto článku, čím vzniká riziko šírenia škodcov uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 31

Prísnejšie opatrenia zo strany členských štátov

1.   Členské štáty môžu v rámci svojho územia uplatňovať prísnejšie opatrenia, než sú opatrenia prijímané v súlade s článkom 28 ods. 1, 2 a 3 a článkom 30 ods. 1, 3 a 4, ak sú odôvodnené cieľom rastlinolekárskej ochrany a sú v súlade so zásadami uvedenými v oddiele 2 prílohy II.

Prostredníctvom uvedených prísnejších opatrení sa neukladajú žiadne zákazy ani obmedzenia týkajúce sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie alebo ich premiestňovania v rámci tohto územia a cez toto územie iné ako tie, ktoré sú uložené na základe článkov 40 až 58 a 71 až 102, a uvedené prísnejšie opatrenia ani nevedú k takýmto zákazom či obmedzeniam.

2.   Členské štáty ihneď oznamujú Komisii a ostatným členským štátom opatrenia, ktoré prijali v súlade s odsekom 1.

Na požiadanie predložia členské štáty Komisii a ostatným členským štátom výročnú správu o opatreniach prijatých v súlade s odsekom 1.

Oddiel 3

Karanténni škodcovia chránenej zóny

Článok 32

Uznávanie chránených zón

1.   Ak sa karanténny škodca vyskytuje na území Únie, ale nevyskytuje sa na území členského štátu alebo jeho časti a nie je karanténnym škodcom Únie, Komisia môže na žiadosť tohto členského štátu podľa odseku 4 uznať takéto územie alebo jeho časť ako chránenú zónu v súlade s odsekom 3 pokiaľ ide o karanténneho škodcu (ďalej len „karanténny škodca chránenej zóny“).

2.   Karanténneho škodcu chránenej zóny nemožno zavliecť do príslušnej chránenej zóny, ani ho v rámci nej premiestňovať, držať, rozmnožovať či uvoľňovať.

Článok 8 sa obdobne uplatňuje na zavlečenie karanténnych škodcov chránených zón do chránenej zóny a na ich premiestňovanie, držanie a rozmnožovanie v rámci nej.

3.   Komisia stanoví prostredníctvom vykonávacieho aktu zoznam chránených zón a príslušných karanténnych škodcov chránených zón. Do tohto zoznamu sa zapíšu aj chránené zóny uznané v súlade s článkom 2 ods. 1 prvým pododsekom písm. h) smernice 2000/29/ES a príslušní škodcovia, ktorí sú uvedení v časti B prílohy I a časti B prílohy II k smernici 2000/29/ES, ako aj kódy osobitne pridelené týmto škodcom.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov zmenou vykonávacieho aktu uvedeného v prvom pododseku uznať ďalšie chránené zóny v prípade, že budú splnené podmienky stanovené v odseku 1 tohto článku.

Na účely konsolidačných zmien môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov nahradiť vykonávací akt uvedený v prvom pododseku tohto odseku.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

4.   Dotknutý členský štát predkladá v rámci žiadosti uvedenej v odseku 1:

a)

opis hraníc navrhovanej chránenej zóny spolu s mapami;

b)

výsledky prieskumov, ktoré preukazujú, že daný karanténny škodca sa na príslušnom území nevyskytoval aspoň počas troch rokov pred podaním žiadosti, a

c)

dôkazy o tom, že príslušný karanténny škodca spĺňa vo vzťahu k navrhovanej chránenej zóne podmienky uvedené v článku 3.

5.   Prieskumy uvedené v odseku 4 písm. b) sa vykonajú vo vhodnom čase a intenzite s ohľadom na možnosť zistiť výskyt daného karanténneho škodcu. Sú založené na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách a zohľadňujú sa v rámci nich príslušné medzinárodné normy.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa uvedených prieskumov. Uvedené akty sa prijmú v súlade s vývojom vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

6.   Komisia môže uznať aj dočasné chránené zóny. Na tento účel sa obdobne uplatňujú podmienky uvedené v odsekoch 1 a 4 a v prvom pododseku odseku 5. Odchylne od požiadavky uvedenej v odseku 4 písm. b) sa aspoň jeden rok pred podaním žiadosti vykoná prieskum.

Uznanie dočasnej chránenej zóny trvá maximálne tri roky po jeho udelení a po troch rokoch automaticky stráca platnosť.

7.   Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom hranice chránených zón na ich území, vrátane máp, a informujú o nich profesionálnych prevádzkovateľov prostredníctvom zverejnenia na oficiálnych webových stránkach príslušného orgánu.

Článok 33

Všeobecné povinnosti týkajúce sa chránených zón

1.   Pokiaľ ide o chránenú zónu, na karanténneho škodcu príslušnej chránenej zóny sa obdobne uplatňujú povinnosti stanovené v článkoch 9 až 19.

2.   Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktoré majú pôvod vo vymedzenej oblasti v chránenej zóne stanovenej pre daného karanténneho škodcu chránenej zóny, sa nesmú premiestňovať z tejto vymedzenej oblasti do zvyšnej časti tejto chránenej zóny ani do žiadnej inej chránenej zóny stanovenej pre tohto karanténneho škodcu chránenej zóny.

Odchylne od prvého pododseku sa táto rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet môžu premiestňovať mimo tejto vymedzenej oblasti v rámci a mimo príslušnej chránenej zóny len vtedy, ak sú zabalené a premiestňujú sa takým spôsobom, že neexistuje žiadne riziko šírenia daného karanténneho škodcu chránenej zóny v tejto chránenej zóne.

3.   Vymedzené oblasti stanovené v rámci chránenej zóny a opatrenia na eradikáciu prijaté v týchto oblastiach v súlade s článkami 17, 18 a 19 sa ihneď oznamujú Komisii a ostatným členským štátom.

Článok 34

Prieskumy na zistenie výskytu karanténnych škodcov chránenej zóny

1.   Príslušný orgán každoročne vykonáva prieskum každej chránenej zóny, pokiaľ ide o výskyt daného karanténneho škodcu chránenej zóny. Článok 22 ods. 2 sa obdobne uplatní na uvedené prieskumy.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá prípravy a obsahu uvedených prieskumov.

2.   Do 30. apríla každého roku členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom výsledky prieskumov uvedených v odseku 1, ktoré boli vykonané v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Článok 35

Zmena veľkosti chránených zón a odobratie uznania chránených zón

1.   Komisia môže zmeniť veľkosť chránenej zóny na základe žiadosti členského štátu, ktorého územia sa to týka.

Ak sa takáto zmena týka rozšírenia chránenej zóny, obdobne sa uplatňuje článok 32.

2.   Na žiadosť členského štátu, ako sa uvádza v odseku 1, Komisia odoberie uznanie chránenej zóne alebo zmenší jej veľkosť.

3.   Komisia odoberie uznanie chránenej zóne v prípade, ak sa prieskumy uvedené v článku 34 nevykonali v súlade s uvedeným článkom.

4.   Komisia odoberie uznanie chránenej zóny v prípade, že sa v tejto zóne zistil výskyt príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny a je splnená jedna z týchto podmienok:

a)

do troch mesiacov po úradnom potvrdení výskytu uvedeného škodcu nebola určená žiadna vymedzená oblasť v súlade s článkom 33 ods. 1;

b)

opatrenia na eradikáciu prijaté vo vymedzenej oblasti podľa článku 33 ods. 1 neboli úspešné do 24 mesiacov po tom, ako bol úradne potvrdený výskyt uvedeného škodcu, alebo, ak je to odôvodnené vývojovým cyklom škodcu, v období dlhšom ako 24 mesiacov, pričom toto obdobie sa stanoví vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 32 ods. 3;

c)

informácie, ktoré má Komisia k dispozícii, preukazujú, že pokiaľ ide o uplatňovanie opatrení podľa článkov 17, 18 a 19, došlo podľa článku 33 ods. 1 k hrubému zanedbaniu povinností v súvislosti s výskytom daného škodcu v príslušnej chránenej zóne.

5.   Komisia odoberie uznanie chránenej zóne alebo zmenší jej veľkosť v súlade s odsekmi 2, 3 alebo 4 tohto článku prostredníctvom vykonávacieho aktu zmenou vykonávacieho aktu uvedeného v článku 32 ods. 3. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

KAPITOLA III

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

Článok 36

Vymedzenie pojmu regulovaní nekaranténni škodcovia Únie

Škodca je „regulovaný nekaranténny škodca Únie“, ak spĺňa všetky tieto podmienky a je zapísaný v zozname uvedenom v článku 37:

a)

je stanovená jeho identita v súlade s oddielom 4 bodom 1 prílohy I;

b)

vyskytuje sa na území Únie;

c)

nejde o karanténneho škodcu Únie alebo o škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

d)

prenáša sa najmä prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu v súlade s oddielom 4 bodom 2 prílohy I;

e)

jeho výskyt na týchto rastlinách na výsadbu má neprijateľný hospodársky vplyv, pokiaľ ide o plánované použitie týchto rastlín na výsadbu, v súlade s oddielom 4 bodom 3 prílohy I;

f)

sú k dispozícii uskutočniteľné a účinné opatrenia na zabránenie jeho výskytu na uvedených rastlinách na výsadbu.

Článok 37

Zákaz zavlečenia regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na rastlinách na výsadbu a zákaz ich premiestňovania

1.   Profesionálni prevádzkovatelia nesmú zavliecť regulovaného nekaranténneho škodcu Únie na územie Únie na rastlinách na výsadbu, prostredníctvom ktorých sa prenáša, vymedzených v zozname uvedenom v odseku 2, ani nesmú premiestňovať uvedeného škodcu na tomto území.

Zákaz uvedený v prvom pododseku sa nevzťahuje na tieto prípady:

a)

premiestňovanie rastlín na výsadbu v rámci priestorov dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov alebo medzi nimi;

b)

premiestňovanie rastlín na výsadbu nevyhnutné na ich dezinfekciu.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam, v ktorom sa stanovia regulovaní nekaranténni škodcovia Únie a špecifické rastliny na výsadbu, ako sa uvádza v článku 36 písm. d), v náležitých prípadoch s kategóriami, na ktoré sa odkazuje v odseku 7 tohto článku, a s prahovými hodnotami, na ktoré sa odkazuje v odseku 8 tohto článku.

3.   V zozname uvedenom v odseku 2 sú zapísaní aj škodcovia a príslušné rastliny na výsadbu, ako sa stanovujú v týchto ustanoveniach:

a)

časť A oddiel II prílohy II k smernici 2000/29/ES;

b)

body 3 a 6 prílohy I a bod 3 prílohy II k smernici 66/402/EHS;

c)

príloha I k smernici 68/193/EHS;

d)

akty prijaté podľa článku 5 ods. 5 smernice Rady 98/56/ES (24);

e)

príloha II k smernici 2002/55/ES;

f)

príloha I a bod B prílohy II k smernici 2002/56/ES a akty prijaté podľa článku 18 písm. c) uvedenej smernice;

g)

bod 4 prílohy I a bod 5 prílohy II k smernici 2002/57/ES;

h)

akty prijaté podľa článku 4 smernice 2008/72/ES a

i)

akty prijaté podľa článku 4 smernice 2008/90/ES.

Škodcovia uvedení v zozname v prílohe I a v časti A oddiele I a v časti B prílohy II k smernici 2000/29/ES a škodcovia zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie podľa článku 5 ods. 2 tohto nariadenia a škodcovia, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 tohto nariadenia, sa v uvedenom zozname neuvádzajú.

4.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu podľa potreby stanoví opatrenia na zabránenie výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na príslušných rastlinách na výsadbu, ako sa uvádza v článku 36 písm. f) tohto nariadenia. Tieto opatrenia sa podľa potreby týkajú uvedenia týchto rastlín do Únie a ich premiestňovania v nej. Prijmú sa v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II tohto nariadenia. Uvedené opatrenia sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté opatrenia prijaté podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 98/56/ES, smernice Rady 1999/105/ES (25) a smerníc 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

5.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmení vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 4 tohto článku, ak z výsledkov vyhodnotenia vyplynie, že:

a)

škodca, ktorý nie je zapísaný v zozname vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 2 tohto článku, spĺňa podmienky uvedené v článku 36;

b)

škodca uvedený vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 2 tohto článku už nespĺňa jednu alebo viaceré z podmienok uvedených v článku 36;

c)

sú potrebné zmeny v uvedenom zozname, pokiaľ ide o kategórie uvedené v odseku 7, tohto článku alebo o prahové hodnoty uvedené v odseku 8 tohto článku, alebo

d)

sú potrebné zmeny v opatreniach prijatých podľa odseku 4 tohto článku.

Komisia bezodkladne sprístupní toto vyhodnotenie členským štátom.

Na účely konsolidačných zmien môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov nahradiť vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2 a 4 tohto článku.

6.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2, 4 a 5 sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

7.   Ak je článok 36 písm. e) splnený len v prípade jednej alebo viacerých z týchto kategórií: predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, osivo alebo sadivo zemiakov, alebo štandardný alebo CAC materiál alebo osivo, ako sa uvádza v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES, v zozname uvedenom v odseku 2 tohto článku sa stanovia dané kategórie s poznámkou, že zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje iba na dané kategórie.

8.   Ak je článok 36 písm. e) splnený iba vtedy, ak sa miera výskytu daného škodcu nachádza nad určitou prahovou hodnotou vyššou ako nula, v zozname uvedenom v odseku 2 tohto článku sa stanoví táto prahová hodnota s poznámkou, že zákaz uvedenia a premiestňovania stanovený v odseku 1 tohto článku sa uplatňuje len pri prekročení tejto prahovej hodnoty.

Takáto prahová hodnota sa stanoví len v prípade, ak sú splnené obe tieto ustanovenia:

a)

je možné, aby profesionálni prevádzkovatelia zabezpečili, že miera výskytu daného regulovaného nekaranténneho škodcu Únie na uvedených rastlinách na výsadbu neprekročí túto prahovú hodnotu;

b)

je možné overiť, či v dávkach uvedených rastlín na výsadbu nie je prekročená táto prahová hodnota.

Uplatnia sa zásady riadenia rizík spojených so škodcami stanovené v oddiele 2 prílohy II.

9.   Článok 31 sa obdobne uplatňuje na opatrenia, ktoré prijmú členské štáty v súvislosti s regulovanými nekaranténnymi škodcami a príslušnými rastlinami na výsadbu.

Článok 38

Zmena oddielu 4 prílohy I

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa mení oddiel 4 prílohy I, s cieľom prispôsobiť tieto kritériá vývoju vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

Článok 39

Regulovaní nekaranténni škodcovia Únie používaní na vedecké alebo vzdelávacie účely alebo na pokusy, šľachtenie alebo výstavy

Zákaz stanovený v článku 37 sa nevzťahuje na regulovaných nekaranténnych škodcov Únie, ktorí sa vyskytujú na rastlinách na výsadbu a používajú sa na vedecké alebo vzdelávacie účely alebo na pokusy, šľachtenie alebo výstavy.

KAPITOLA IV

Opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Oddiel 1

Opatrenia týkajúce sa celého územia Únie

Článok 40

Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie

1.   Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa nesmú uvádzať na územie Únie, ak majú pôvod v ktorejkoľvek tretej krajine alebo na ktoromkoľvek území alebo majú pôvod v určitej tretej krajine alebo na určitom území.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam, v ktorom sa uvedú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v odseku 1, ktorých uvedenie na územie Únie je zakázané spolu s tretími krajinami, skupinami tretích krajín alebo osobitnými oblasťami tretích krajín, na ktoré sa uvedený zákaz vzťahuje.

Prvý z uvedených vykonávacích aktov obsahuje rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj ich krajiny pôvodu uvedené v zozname v časti A prílohy III k smernici 2000/29/ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom podľa klasifikácie v kombinovanej nomenklatúre, ako sa stanovuje v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 (26) (ďalej len „číselný znak KN“), ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

3.   V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý má pôvod v tretej krajine alebo je z nej odosielaný, predstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie, a že toto riziko spojené so škodcami nemožno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení stanovených v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení vykonávací akt uvedený v odseku 2, aby obsahoval túto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ako aj dotknuté tretie krajiny, skupiny tretích krajín alebo osobitných oblastí tretích krajín.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne, alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko je možné znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení stanovených v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení takýto vykonávací akt.

Prijateľnosť úrovne tohto rizika spojeného so škodcami sa vyhodnocuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II prípadne s ohľadom na jednu alebo viac konkrétnych tretích krajín.

Uvedené zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3.

4.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak na územie Únie boli uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety v rozpore s odsekom 1.

Takéto oznámenie sa pošle aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Článok 41

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné a rovnocenné požiadavky

1.   Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa môžu uviesť na územie Únie alebo sa v rámci tohto územia môžu premiestňovať len v prípade, že sú splnené osobitné alebo rovnocenné požiadavky. Uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety môžu mať pôvod v tretích krajinách alebo na území Únie.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam, v ktorom sa uvedú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ako aj zodpovedajúce osobitné požiadavky, ako sa uvádza v odseku 1. Uvedený zoznam prípadne obsahuje dotknuté tretie krajiny, skupiny tretích krajín alebo osobitné oblasti dotknutých tretích krajín.

Prvý z uvedených vykonávacích aktov obsahuje rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, osobitné požiadavky a prípadne aj tretie krajiny ich pôvodu uvedené v časti A prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

3.   V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet predstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie, a že toto riziko spojené so škodcami možno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zmení vykonávací akt uvedený v odseku 2, aby obsahoval túto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ako aj opatrenia, ktoré sa na ne majú vzťahovať. Takéto opatrenia a požiadavky uvedené v odseku 2 predstavujú „osobitné požiadavky“.

Opatrenia uvedené v prvom pododseku môžu mať podobu osobitných požiadaviek na uvedenie určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie prijatých v súlade s článkom 44 ods. 1, ktoré sú rovnocenné s osobitnými požiadavkami na uvedenie týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie a na ich premiestňovanie v rámci územia Únie (ďalej len „rovnocenné požiadavky“).

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko nemožno znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom osobitných požiadaviek, Komisia príslušným spôsobom zmení takýto vykonávací akt tým, že takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet vypustí zo zoznamu alebo ich zapíše do zoznamu uvedeného v článku 40 ods. 2.

Prijateľnosť úrovne tohto rizika spojeného so škodcami sa vyhodnocuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II a v súlade s týmito zásadami sa prijímajú opatrenia na zníženie tohto rizika na prijateľnú úroveň prípadne s ohľadom na jednu alebo viacero konkrétnych tretích krajín alebo ich častí.

Uvedené zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3.

4.   V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet boli uvedené na územie Únie alebo sa v rámci územia Únie premiestňujú v rozpore s odsekom 1, členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ako sa uvádza v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách, a prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 to oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

V prípade potreby sa takéto oznámenie pošle aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Článok 42

Obmedzenia uvedenia vysoko rizikových rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie na základe predbežného vyhodnotenia

1.   Rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet s pôvodom v tretej krajine, ktorý nie je zapísaný v zozname v súlade s článkom 40 alebo ktorý nie je dostatočne opatrený požiadavkami uvedenými v článku 41 alebo na ktorý sa nevzťahujú dočasné opatrenia článku 49, a ktorý na základe predbežného vyhodnotenia predstavuje pre územie Únie riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne, je „vysoko riziková rastlina“, „vysoko rizikový rastlinný produkt“ alebo „iný vysoko rizikový predmet“ (ďalej len „vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety“).

V tomto predbežnom vyhodnotení sa zohľadnia príslušné kritériá stanovené v prílohe III vzhľadom na dotknutú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

2.   Vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú zapísané v zozname vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 3, sa nesmú uvádzať na územie Únie z tretích krajín, skupín tretích krajín alebo osobitných oblastí tretích krajín pôvodu, ktorých sa tento zoznam týka.

3.   Komisia prijme vykonávací akt, v ktorom na primeranej taxonomickej úrovni dočasne zapíše do zoznamu vysoko rizikové rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v odseku 1 a v náležitých prípadoch dotknuté tretie krajiny, skupiny tretích krajín alebo osobitné oblasti tretích krajín, kým nie sú známe výsledky vyhodnotenia rizika uvedeného v odseku 4.

Prvý z uvedených vykonávacích aktov sa prijme do 14. decembra 2018.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú tieto rastliny, rastlinné produkty a prípadne iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

4.   Ak sa na základe vyhodnotenia rizika dospeje k záveru, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý má pôvod v dotknutej tretej krajine, skupine tretích krajín alebo v osobitnej oblasti tretej krajiny a na ktorý sa odkazuje v odseku 2, na taxonomickej úrovni uvedenej vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 3 alebo na nižšej úrovni nepredstavuje riziko neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet vypustí zo zoznamu dotknutých tretích krajín uvedeného v danom odseku.

Ak sa na základe vyhodnotenia rizika dospeje k záveru, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý má pôvod v dotknutej tretej krajine, skupine tretích krajín alebo v osobitnej oblasti tretej krajiny a na ktorý sa odkazuje v odseku 2, predstavuje neprijateľné riziko tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu Únie, a že toto riziko nemožno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení stanovených v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet a dotknuté tretie krajiny vypustí zo zoznamu uvedeného v odseku 2 a doplní ich do zoznamu uvedeného v článku 40.

Ak sa na základe vyhodnotenia rizika dospeje k záveru, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý má pôvod v dotknutej tretej krajine, skupine tretích krajín alebo v osobitnej oblasti tretej krajiny a na ktorý sa odkazuje v odseku 2, predstavuje neprijateľné riziko, ale že toto riziko možno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení stanovených v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia prijme vykonávací akt, ktorým takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet a dotknutú tretiu krajinu, skupinu tretích krajín alebo osobitnú oblasť tretej krajiny vypustí zo zoznamu uvedeného v odseku 2 a doplní ich do zoznamu uvedeného v článku 41.

5.   V prípade záujmu o dovoz rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 3, vyhodnotenie rizika uvedené v odseku 4 sa vykoná vo vhodnej a primeranej lehote.

Podľa potreby sa takéto vyhodnotenie môže obmedziť iba na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety z konkrétnej tretej krajiny pôvodu alebo odoslania alebo skupiny tretích krajín pôvodu alebo odoslania.

6.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa postupu, ktorý sa má dodržiavať na účely vykonania vyhodnotenia rizika uvedeného v odseku 4.

7.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 3, 4 a 6 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 43

Osobitné dovozné podmienky na uvedenie dreveného obalového materiálu na územie Únie

1.   Drevený obalový materiál, bez ohľadu na to, či sa práve používa na prepravu predmetov všetkých druhov, alebo nie, sa uvádza na územie Únie iba vtedy, ak spĺňa všetky tieto požiadavky:

a)

prešiel jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami a spĺňa uplatniteľné požiadavky, ako sa stanovuje v prílohe 1 k medzinárodnej norme pre rastlinolekárske opatrenia č. 15 Požiadavky na drevený obalový materiál používaný v medzinárodnom obchode (ďalej len „norma ISPM 15“);

b)

je označený značkou uvedenou v prílohe 2 k norme ISPM 15, ktorá potvrdzuje, že materiál bol ošetrený v súlade s písmenom a).

Tento odsek sa neuplatňuje na drevený obalový materiál, na ktorý sa vzťahujú výnimky stanovené v norme ISPM 15.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105 s cieľom zmeniť požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku, aby sa zohľadnil vývoj medzinárodných noriem, a predovšetkým normy ISPM 15.

V uvedených delegovaných aktoch sa môže tiež stanoviť, že drevený obalový materiál, ktorý nepodlieha výnimkám stanoveným pre ISPM15, je oslobodený od požiadaviek odseku 1 tohto článku alebo sa naň vzťahujú menej prísne požiadavky.

Článok 44

Stanovenie rovnocenných požiadaviek

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví na žiadosť konkrétnej tretej krajiny rovnocenné požiadavky za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a)

dotknutá tretia krajina zabezpečí prostredníctvom uplatnenia jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v rámci jej úradných kontrol, úroveň rastlinolekárskej ochrany, ktorá je rovnocenná s osobitnými požiadavkami, pokiaľ ide o premiestňovanie dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na území Únie;

b)

dotknutá tretia krajina preukáže Komisii, že stanovené opatrenia uvedené v písmene a) dosahujú úroveň rastlinolekárskej ochrany, ako je stanovená v uvedenom písmene.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

2.   V prípade potreby Komisia uskutoční v dotknutej tretej krajine vyšetrovania na overenie toho, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b). Uvedené vyšetrovania musia byť v súlade s požiadavkami na vyšetrovania Komisie, ako sa uvádza v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách.

Článok 45

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim a klientom poštových služieb

1.   Členské štáty, prístavy, letiská a prevádzkovatelia medzinárodnej dopravy sprístupnia cestujúcim informácie týkajúce sa zákazov uvedených v článku 40 ods. 2, požiadaviek uvedených v článku 41 ods. 2 a článku 42 ods. 3 a výnimky uvedenej v článku 75 ods. 2, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie.

Poskytnú tieto informácie vo forme plagátov alebo brožúr a prípadne na ich webovej stránke.

Aj poskytovatelia poštových služieb a profesionálni prevádzkovatelia, ktorí sú zapojení do predaja prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku, poskytujú svojim klientom tieto informácie týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v prvom pododseku, a to aspoň prostredníctvom internetu.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť mechanizmy prezentácie a používania takýchto plagátov a brožúr. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

2.   Členské štáty na požiadanie predkladajú Komisii správu, v ktorej sú zhrnuté informácie poskytované na základe tohto článku.

Článok 46

Výnimka zo zákazov a požiadaviek týkajúca sa hraničných zón

1.   Odchylne od článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1 a článku 42 ods. 2 môžu členské štáty povoliť uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie v prípade, že uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

pestujú sa alebo vyrábajú v oblastiach tretích krajín v blízkosti ich pozemnej hranice s členskými štátmi (ďalej len „hraničné zóny tretích krajín“);

b)

uvádzajú sa do oblastí členských štátov, ktoré sa nachádzajú hneď za touto hranicou (ďalej len „hraničné zóny členských štátov“);

c)

majú prejsť spracovaním v hraničných zónach členského štátu spôsobom, ktorým sa odstránia všetky riziká spojené so škodcami;

d)

nepredstavujú riziko šírenia karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, spôsobené premiestňovaním v rámci hraničnej zóny.

Tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety sa premiestňujú len do hraničných zón členských štátov a v rámci nich, a to výhradne pod úradnou kontrolou príslušného orgánu.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanoví:

a)

maximálna šírka hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov príslušným spôsobom pre špecifické rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

b)

maximálna vzdialenosť pri premiestňovaní dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci hraničných zón tretích krajín a hraničných zón členských štátov a

c)

postupy týkajúce sa povolenia uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v odseku 1 tohto článku do hraničných zón členských štátov a ich premiestňovania v rámci týchto zón.

Tieto zóny sú také široké, aby sa zabezpečilo, že uvedenie takýchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie a ich premiestňovanie v ňom nepredstavuje pre toto územie ani jeho časti žiadne riziko spojené so škodcami.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné podmienky alebo opatrenia, pokiaľ ide o uvedenie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do hraničných zón členských štátov, a určiť tretie krajiny, na ktoré sa vzťahuje tento článok.

Uvedené akty sa prijmú v súlade s prílohou II, pričom sa podľa potreby berie do úvahy vývoj technických a vedeckých poznatkov a medzinárodných noriem.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

4.   Členské štáty oznámia prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom prípady, ak sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uviedli do hraničných zón členského štátu alebo tretej krajiny, alebo sa premiestňovali v rámci týchto zón v rozpore s odsekmi 1, 2 a 3 tohto článku.

Takéto oznámenie sa pošle aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené do dotknutej hraničnej zóny.

Článok 47

Požiadavky na rastlinolekársky tranzit

1.   Odchylne od článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1, článku 42 ods. 2, článku 72 ods. 1 a článku 73 sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety môžu uvádzať na územie Únie a prechádzať ním do tretej krajiny formou tranzitu alebo prekládky (ďalej len „rastlinolekársky tranzit“), ak spĺňajú obe tieto podmienky:

a)

sprevádza ich podpísané vyhlásenie profesionálneho prevádzkovateľa, pod ktorého kontrolou sú uvedené rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a vo vyhlásení sa uvádza, že uvedené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú v režime rastlinolekárskeho tranzitu;

b)

sú zabalené a premiestňujú sa spôsobom, ktorý nepredstavuje riziko šírenia karanténnych škodcov Únie počas ich uvedenia na územie Únie a počas ich prechodu cezeň.

2.   Príslušné orgány zakážu rastlinolekársky tranzit, ak dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nespĺňajú ustanovenie odseku 1 alebo existujú primerané dôkazy o tom, že ho nespĺňajú.

Článok 48

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sa používajú na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie

1.   Odchylne od článku 40 ods. 1, článku 41 ods. 1 a článku 42 ods. 2 môžu členské štáty na základe žiadosti dočasne povoliť uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa používajú na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie, na svoje územie alebo ich premiestňovanie na tomto území.

Povolenie sa udelí na danú činnosť iba vtedy, ak sú uložené primerané obmedzenia v záujme zabezpečenia toho, že prítomnosť dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov nepredstavuje neprijateľné riziko šírenia karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, pričom sa vezme do úvahy identita, vývojový cyklus a spôsoby šírenia daného škodcu, jeho predpokladaná aktivita, vzájomné pôsobenie so životným prostredím a iné relevantné faktory týkajúce sa rizík spojených so škodcami, ktoré tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú.

2.   Ak sa povolenie udelí v súlade s odsekom 1, obsahuje všetky tieto podmienky:

a)

dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa budú uchovávať v priestoroch a za podmienok, ktoré sú podľa príslušných orgánov primerané a ktoré sú uvedené v povolení;

b)

práca s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi sa bude vykonávať v karanténnej stanici alebo v izolačnom zariadení, ktoré určí príslušný orgán v súlade s článkom 60 a ktoré sa uvádzajú v povolení;

c)

prácu s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi budú vykonávať pracovníci, ktorých vedecká a technická spôsobilosť je podľa príslušných orgánov primeraná a ktorá je uvedená v povolení;

d)

uvedené povolenie sprevádza tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety pri ich uvádzaní na územie Únie alebo pri ich premiestňovaní na tomto území.

3.   Povolenie uvedené v odseku 1 sa obmedzuje na množstvo a trvanie, ktoré je primerané pre danú činnosť a nepresahuje kapacitu určenej karanténnej stanice či izolačného zariadenia.

Obsahuje limity, ktoré sú potrebné na to, aby sa primerane odstránilo riziko šírenia príslušných karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1.

4.   Príslušný orgán monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 2, ako aj dodržiavanie limitov a obmedzení uvedených v odseku 3 a prijme potrebné opatrenia v prípade, že tieto podmienky, limity alebo obmedzenia nie sú splnené.

V prípade potreby je takýmto opatrením odobratie povolenia uvedeného v odseku 1.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia podrobné pravidlá týkajúce sa:

a)

výmeny informácií medzi členskými štátmi a Komisiou týkajúcej sa uvedenia dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie a ich premiestňovania v rámci tohto územia;

b)

postupov a podmienok udelenia povolenia uvedeného v odseku 1 tohto článku, a

c)

požiadaviek na monitorovanie dodržiavania súladu a opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade nedodržania súladu, ako sa uvádza v odseku 4 tohto článku.

Článok 49

Dočasné opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, u ktorých je pravdepodobné, že predstavujú novoidentifikované riziká spojené so škodcami alebo iné predpokladané rastlinolekárske riziká

1.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov prijať dočasné opatrenia, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z tretích krajín na územie Únie, ako aj o ich premiestňovanie na tomto území, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

je pravdepodobné, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety predstavujú novoidentifikované riziká spojené so škodcami, ktoré nie sú dostatočne opatrené žiadnym z opatrení Únie a nie sú spojené alebo doposiaľ nemohli byť spojené s karanténnymi škodcami Únie, alebo so škodcami, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

b)

nie sú dostatočné rastlinolekárske skúsenosti, napríklad v súvislosti s novými rastlinnými druhmi alebo prienikovými cestami, pokiaľ ide o obchod s dotknutými rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, ktoré majú pôvod v dotknutých tretích krajinách alebo sú z nich odoslané;

c)

nebolo vykonané žiadne vyhodnotenie novoidentifikovaných rizík spojených so škodcami pre územie Únie, pokiaľ ide o tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety z dotknutých tretích krajín.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

2.   Dočasné opatrenia uvedené v odseku 1 sa prijmú s prihliadnutím na oddiel 2 prílohy II a prílohu IV.

V uvedených opatreniach sa podľa potreby v konkrétnom prípade stanoví jeden alebo viacero z týchto krokov:

a)

systematické a intenzívne kontroly a odber vzoriek v čase uvedenia každej dávky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvádzaných na územie Únie a testovanie vzoriek;

b)

karanténne obdobie v karanténnej stanici či v izolačnom zariadení, ako sa uvádza v článku 60, s cieľom overiť neprítomnosť tohto novoidentifikovaného rizika spojeného so škodcami na uvedených rastlinách, rastlinných produktoch alebo na iných predmetoch;

c)

zákaz uvedenia týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b) druhého pododseku sa vo vykonávacom akte uvedenom v odseku 1 môžu stanoviť osobitné opatrenia, ktoré sa majú prijať pred uvedením týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie Únie.

3.   Dočasné opatrenia uvedené v odseku 1 sa uplatňujú počas vhodného a primeraného obdobia, kým sa neuskutoční charakterizácia škodcov, ktorých možno spájať s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi alebo s inými predmetmi z daných tretích krajín, a kým sa plne nevyhodnotia riziká, ktoré títo škodcovia predstavujú, v súlade s oddielom 1 prílohy I.

4.   Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne novoidentifikované riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II.

5.   Odchylne od opatrení prijatých v súlade s odsekom 1 tohto článku sa na uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov používaných na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie uplatňuje článok 48.

6.   Do 30. apríla každého roka členské štáty predložia Komisii a ostatným členským štátom správu o vykonávaní opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a) a b) počas predchádzajúceho kalendárneho roka.

Členské štáty oznámia Komisii a ostatným členským štátom, kde bol po vykonaní opatrení uvedených v odseku 2 druhom pododseku písm. a) a b) zistený výskyt škodcu, ktorý pravdepodobne predstavuje novoidentifikované riziká spojené so škodcami.

Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 prípady, keď bolo uvedenie rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu na územie Únie zamietnuté alebo ich premiestňovanie na území Únie bolo zakázané, pretože sa dotknutý členský štát domnieval, že bol porušený zákaz uvedený v odseku 2 druhom pododseku písm. c). V týchto oznámeniach sa prípadne uvedú opatrenia prijaté daným členským štátom pre dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ako sa uvádza v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách.

Oznámenie sa v príslušných prípadoch zašle aj tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety odoslané na účely uvedenia na územie Únie.

Článok 50

Správa Komisie o presadzovaní a účinnosti opatrení týkajúcich sa dovozu na územie Únie

Do 14. decembra 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o presadzovaní a účinnosti opatrení týkajúcich sa dovozu na územie Únie vrátane analýzy nákladov a prínosov, a prípadne predloží legislatívny návrh.

Článok 51

Zmena príloh III a IV

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa mení príloha III a IV s cieľom prispôsobiť ich vývoju vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

Článok 52

Dočasné opatrenia členských štátov týkajúce sa bezprostredného nebezpečenstva

1.   Ak sa členský štát domnieva, že uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov z určitých tretích krajín alebo z určitých iných členských štátov na jeho územie alebo ich premiestňovanie v rámci jeho územia predstavuje neprijateľnú úroveň rizika spojeného so škodcami, pokiaľ ide o preniknutie karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, ktorý na základe vyhodnotenia spĺňa podmienky na zapísanie do zoznamu karanténnych škodcov Únie, na jeho územie a o jeho usídlenie a šírenie na jeho území, a opatrenia uvedené v článku 17 ods. 1 a 2, článku 18 ods. 1, článku 19 ods. 1, článku 28 ods. 1 a 2, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 1 a 3, článku 40 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 2 a 3, článku 42 ods. 3, článku 49 ods. 1 a v článku 53 toto riziko dostatočne neznižujú, písomne Komisii a ostatným členským štátom oznámi, aké opatrenia Únie by sa podľa neho mali prijať, spolu s ich technickým a vedeckým odôvodnením.

2.   Ak sa členský štát domnieva, že opatrenia Únie uvedené v odseku 1 sa neprijímajú alebo ich nemožno prijať v dostatočnom čase na to, aby sa riziko uvedené v danom odseku znížilo, môže prijať dočasné opatrenia na ochranu svojho územia pred bezprostredným nebezpečenstvom. Tieto dočasné opatrenia a ich technické odôvodnenie sa ihneď oznámia Komisii a ostatným členským štátom.

3.   Keď Komisia dostane oznámenie uvedené v odseku 1, ihneď vyhodnotí, či sa opatreniami uvedenými v článku 17 ods. 1 a 2, článku 18 ods. 1, článku 19 ods. 1, článku 28 ods. 1 a 2, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 1 a 3, článku 40 ods. 2 a 3, článku 41 ods. 2 a 3, článku 42 ods. 3, článku 49 ods. 1 a v článku 53 riziko uvedené v odseku 1 dostatočne znižuje, alebo či by sa mali prijať nové opatrenia podľa týchto článkov.

4.   Keď na základe vyhodnotenia uvedeného v odseku 3 Komisia dospeje k záveru, že dočasné opatrenia, ktoré členský štát prijal podľa odseku 2, riziko uvedené v odseku 1 dostatočne neznižujú, alebo ak sú tieto opatrenia neprimerané alebo ak nie sú dostatočne odôvodnené, môže prostredníctvom vykonávacích aktov rozhodnúť o tom, že sa tieto opatrenia majú zrušiť alebo zmeniť. Kým Komisia neprijme takýto vykonávací akt, členský štát si môže uplatňovať opatrenia, ktoré prijal.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Oddiel 2

Opatrenia týkajúce sa chránených zón

Článok 53

Zákaz uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón

1.   Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré majú pôvod v tretích krajinách alebo na území Únie, sa nesmú uvádzať do určitých chránených zón.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam, v ktorom sa uvedú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené v odseku 1, pre ktoré platí zákaz uvádzania do určitých chránených zón. Prvý z uvedených vykonávacích aktov obsahuje rastliny, rastlinné produkty a iné predmety a ich príslušné chránené zóny prípadne aj krajiny ich pôvodu uvedené v zozname v časti B prílohy III k smernici 2000/29/ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

3.   V prípade, ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý prichádza z oblasti mimo chránenej zóny, predstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny a ak toto riziko nemožno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení vykonávací akt uvedený v odseku 2 s cieľom zahrnúť doň takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet a príslušné chránené zóny.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne, alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko je možné znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zodpovedajúcim spôsobom zmení takýto vykonávací akt.

Uvedené zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Prijateľnosť úrovne uvedeného rizika spojeného so škodcami sa vyhodnocuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3.

4.   Členské štáty oznamujú Komisii a ostatným členským štátom prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 všetky prípady uvedenia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do príslušnej chránenej zóny alebo ich premiestňovania v rámci takejto zóny, ktoré sú v rozpore so zákazmi prijatými podľa tohto článku.

V príslušných prípadoch členské štáty alebo Komisia zašlú oznámenie tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené do príslušnej chránenej zóny.

Článok 54

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktoré sa vzťahujú osobitné požiadavky pre chránené zóny

1.   Určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sa môžu uviesť do určitých chránených zón alebo sa môžu v rámci nich premiestňovať len v prípade, že sú splnené osobitné požiadavky pre uvedené chránené zóny.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov prijme zoznam, v ktorom sa uvedú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ich príslušné chránené zóny a zodpovedajúce osobitné požiadavky pre chránené zóny. Prvý z uvedených vykonávacích aktov obsahuje rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, príslušné chránené zóny aj osobitné požiadavky pre chránené zóny uvedené v časti B prílohy IV k smernici 2000/29/ES.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2 tohto nariadenia.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

3.   V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý prichádza z oblasti mimo príslušnej chránenej zóny, predstavuje pre túto chránenú zónu riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne tým, že by mohol byť hostiteľom karanténneho škodcu chránenej zóny, a toto riziko možno znížiť na prijateľnú úroveň uplatnením jedného alebo viacerých opatrení, ktoré sú stanovené v oddiele 1 bodoch 2 a 3 prílohy II, Komisia zmení vykonávací akt uvedený v odseku 2 s cieľom zahrnúť doň takúto rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ako aj opatrenia, ktoré sa v súvislosti s nimi majú uplatňovať. Takéto opatrenia a požiadavky uvedené v odseku 2 predstavujú „osobitné požiadavky pre chránené zóny“.

V prípade, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je uvedený v takomto vykonávacom akte, nepredstavuje pre príslušnú chránenú zónu riziko spojené so škodcami neprijateľnej úrovne alebo predstavuje takéto riziko, ale toto riziko nie je možné znížiť na prijateľnú úroveň prostredníctvom osobitných požiadaviek pre chránené zóny, Komisia príslušným spôsobom zmení takýto vykonávací akt.

Tieto zmeny sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Prijateľnosť úrovne uvedeného rizika spojeného so škodcami sa vyhodnocuje v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II a v súlade s týmito zásadami sa prijímajú opatrenia na zníženie tohto rizika na prijateľnú úroveň.

Komisia prijme z riadne odôvodnených vážnych a naliehavých dôvodov s cieľom reagovať na vážne riziko spojené so škodcami okamžite uplatniteľné vykonávacie akty v súlade s postupom uvedeným v článku 107 ods. 3.

4.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom také uvedenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov do príslušnej chránenej zóny alebo ich premiestňovanie v rámci takejto zóny, ktoré sú v rozpore s opatreniami prijatými podľa tohto článku.

V príslušných prípadoch členské štáty alebo Komisia zašlú oznámenie tretej krajine, z ktorej boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie.

Článok 55

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť cestujúcim a klientom poštových služieb, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 45 sa obdobne uplatňuje na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do chránených zón alebo na ich premiesťovanie v rámci chránených zón.

Článok 56

Výnimka zo zákazov a požiadaviek týkajúca sa hraničných zón, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 46 sa obdobne uplatňuje, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 53 ods. 2 a 3 a článku 54 ods. 2 a 3, ktoré sa uvádzajú z hraničnej zóny tretej krajiny do príslušnej chránenej zóny hraničiacej s danou hraničnou zónou.

Článok 57

Požiadavky na rastlinolekársky tranzit, pokiaľ ide o chránené zóny

Článok 47 sa obdobne uplatňuje na rastlinolekársky tranzit rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 53 ods. 2 a 3 a článku 54 ods. 2 a 3, cez chránené zóny.

Článok 58

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktoré sa používajú na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie, pokiaľ ide o chránené zóny

Odchylne od zákazov a požiadaviek podľa článku 53 ods. 1 a článku 54 ods. 1 sa článok 48 obdobne uplatňuje na rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 53 ods. 2 a 3 a článku 54 ods. 2 a 3, pokiaľ ide o uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov používaných na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie do chránených zón, ako aj o ich premiestňovanie v rámci nich.

Oddiel 3

Iné opatrenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Článok 59

Všeobecné požiadavky na vozidlá, stroje a obalový materiál

1.   Vozidlá, stroje a obalový materiál, ktoré sa používajú na rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, uvedené vo vykonávacích aktoch prijatých podľa článku 28 ods. 1 a 2, článku 30 ods. 1 a 3, článku 40 ods. 2, článku 41 ods. 2 a 3, článku 42 ods. 3 a článku 49 ods. 1 a ktoré sa premiestňujú na územie Únie, v rámci jej územia alebo cez toto územie podľa článku 47, musia byť bez výskytu karanténnych škodcov Únie a škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje na chránené zóny, aj pokiaľ ide o príslušných karanténnych škodcov chránenej zóny.

Článok 60

Určenie karanténnych staníc a izolačných zariadení

1.   Na účely uvedené v článkoch 8, 48, 49 a 58 členské štáty prijmú jedno alebo viaceré z týchto opatrení, pričom vezmú do úvahy príslušné riziká spojené so škodcami:

a)

určia na svojom území karanténne stanice alebo izolačné zariadenia;

b)

povolia používanie určených karanténnych staníc alebo izolačných zariadení v inom členskom štáte za predpokladu, že ten iný členský štát súhlasil s takýmto povolením;

c)

dočasne určia priestory profesionálnych prevádzkovateľov alebo iných osôb za izolačné zariadenia pre škodcov, rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety a na príslušné použitia, ako sa stanovuje v článkoch 8, 48 a 49.

2.   Členské štáty zašlú Komisii a ostatným členským štátom na požiadanie zoznam určených karanténnych staníc a izolačných zariadení na svojom území.

Článok 61

Požiadavky na karanténne stanice a izolačné zariadenia

1.   Karanténne stanice a izolačné zariadenia uvedené v článku 60 musia spĺňať tieto požiadavky na zabránenie šíreniu karanténnych škodcov Únie:

a)

poskytujú fyzickú izoláciu škodcov, rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sa majú držať v karanténe alebo v izolačnom zariadení a zabezpečujú, aby k nim nebol v týchto staniciach alebo zariadeniach prístup a neboli z nich vynesené bez súhlasu príslušného orgánu;

b)

majú systémy alebo prístup k systémom na sterilizáciu, dekontamináciu alebo zničenie napadnutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, odpadu a vybavenia pred ich vynesením zo stanice alebo zo zariadenia;

c)

majú určenie a opis úloh týchto staníc a zariadení, osôb zodpovedných za vykonávanie týchto úloh, ako aj určenie a opis podmienok, za ktorých majú tieto úlohy vykonávať;

d)

majú dostatočný počet primerane kvalifikovaných, odborne pripravených a skúsených zamestnancov a

e)

majú pohotovostný plán na účely účinného zlikvidovania akéhokoľvek neplánovaného výskytu karanténnych škodcov Únie a škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 a na účely zabránenia ich šíreniu.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá s cieľom zaviesť jednotné podmienky uplatňovania požiadaviek stanovených v odseku 1, pokiaľ ide o typy rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a o existujúce alebo potenciálne riziko vrátane osobitných požiadaviek na používanie na úradné testovanie, na vedecké alebo vzdelávacie účely a na pokusy alebo šľachtenie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 62

Prevádzka karanténnych staníc a izolačných zariadení

1.   Osoba zodpovedná za karanténnu stanicu alebo za izolačné zariadenie monitoruje túto stanicu alebo zariadenie a jej bezprostredné okolie s cieľom zistiť neplánovaný výskyt karanténnych škodcov Únie a škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1.

2.   Keď sa zistí neplánovaný výskyt škodcu uvedeného v odseku 1, alebo v prípade podozrenia na neplánovaný výskyt takéhoto škodcu, osoba zodpovedná za danú karanténnu stanicu alebo izolačné zariadenie prijme potrebné opatrenia založené na pohotovostnom pláne uvedenom v článku 61 ods. 1 písm. e). Povinnosti, ktoré sa profesionálnym prevádzkovateľom stanovujú v článku 14, sa obdobne uplatňujú na osobu zodpovednú za karanténnu stanicu alebo izolačné zariadenie.

3.   Osoba zodpovedná za karanténnu stanicu alebo za izolačné zariadenie vedie záznamy o:

a)

zamestnaných pracovníkoch;

b)

návštevách, ktoré vojdú do stanice alebo do zariadenia;

c)

škodcoch, rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch, ktoré vstupujú do stanice alebo do zariadenia alebo ich opúšťajú;

d)

mieste pôvodu takýchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, a

e)

pozorovaniach, ktoré sa týkajú výskytu škodcov na takýchto rastlinách, rastlinných produktoch a iných predmetoch vo vnútri karanténnej stanice alebo izolačného zariadenia a v ich bezprostrednom okolí.

Tieto záznamy sa uchovávajú počas troch rokov.

Článok 63

Dohľad nad karanténnymi stanicami a izolačnými zariadeniami a odvolanie ich určenia

1.   Príslušný orgán pravidelne podrobuje karanténne stanice a izolačné zariadenia inšpekcii s cieľom preveriť, či spĺňajú požiadavky uvedené v článku 61 a prevádzkové podmienky uvedené v článku 62.

Určí frekvenciu takýchto inšpekcií podľa rizika spojeného so škodcami, ktoré súvisí s prevádzkou karanténnych staníc alebo izolačných zariadení.

2.   Na základe inšpekcie uvedenej v odseku 1 príslušný orgán môže žiadať, aby osoba zodpovedná za karanténnu stanicu alebo izolačné zariadenie vykonala nápravné opatrenia na zabezpečenie dodržiavania článkov 61 a 62, a to ihneď alebo v určenom období.

V prípade, že príslušný orgán dospeje k záveru, že karanténna stanica alebo izolačné zariadenie alebo osoba za to zodpovedná nedodržiava články 61 a 62, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nedodržiavanie uvedených ustanovení nepretrvávalo. Tieto opatrenia môžu zahŕňať odvolanie alebo pozastavenie určenia uvedeného v článku 60 ods. 1.

3.   Keď príslušný orgán prijal podľa odseku 2 tohto článku iné opatrenia než odvolanie určenia uvedeného v článku 60 ods. 1 a nedodržiavanie článkov 61 a 62 pretrváva, tento orgán bezodkladne odvolá uvedené určenie.

Článok 64

Uvoľnenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení

1.   Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety opustia karanténne stanice alebo izolačné zariadenia len na základe povolenia od príslušného orgánu, ak sa potvrdí, že sú bez výskytu karanténnych škodcov Únie a škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, prípadne bez výskytu karanténnych škodcov chránenej zóny.

2.   Príslušný orgán môže povoliť premiestnenie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov napadnutých karanténnym škodcom Únie alebo škodcom, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 z karanténnej stanice alebo z izolačného zariadenia do inej karanténnej stanice alebo do iného izolačného zariadenia, ak je takéto premiestnenie odôvodnené úradným testovaním alebo vedeckými dôvodmi a prebieha za podmienok, ktoré stanovil príslušný orgán.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa uvoľnenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z karanténnych staníc a izolačných zariadení a v náležitom prípade požiadavky na označovanie týkajúce sa uvedeného uvoľnenia alebo premiestňovania uvedeného v odseku 2.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

KAPITOLA V

Registrácia profesionálnych prevádzkovateľov a vysledovateľnosť

Článok 65

Úradný register profesionálnych prevádzkovateľov

1.   Príslušný orgán vedie a aktualizuje register, ktorý obsahuje týchto profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí pôsobia na území dotknutých členských štátov:

a)

profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí do Únie uvádzajú alebo v rámci Únie premiestňujú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie alebo rastlinný pas na základe vykonávacích aktov prijatých podľa článku 72 ods. 1, článku 73, článku 74 ods. 1, článku 79 ods. 1 a článku 80 ods. 1;

b)

profesionálnych prevádzkovateľov s oprávnením vydávať rastlinné pasy podľa článku 89;

c)

profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí žiadajú príslušný orgán o vydanie osvedčení uvedených v článkoch 100, 101 a 102;

d)

profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú oprávnení používať značky uvedené v článku 98, ktorí sú oprávnení vydávať osvedčenia uvedené v článku 99, ktorí poskytujú informácie v súlade s článkom 45 alebo 55, ktorí uvádzajú rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety do hraničných zón v súlade s článkom 46 ods. 1 alebo článkom 56 alebo vykonávajú činnosti týkajúce sa relevantných rastlín vo vymedzených oblastiach, pokiaľ títo prevádzkovatelia nie sú vedení v inom úradnom registri, ktorý je príslušným orgánom k dispozícii, a

e)

profesionálnych prevádzkovateľov okrem tých, ktorí sa uvádzajú v písmenách a) až d) tohto pododseku, ak sa to vyžaduje vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 28 ods. 1 a článku 30 ods. 1, článku 41 ods. 2, článku 49 ods. 1, článku 53 ods. 2 alebo článku 54 ods. 2.

Členské štáty môžu rozhodnúť o zaregistrovaní ďalších kategórií pestovateľov alebo iných profesionálnych prevádzkovateľov, ak na to odôvodňuje riziko spojené so škodcami, ktoré predstavujú nimi pestované rastliny alebo niektorá ďalšia z ich činností.

2.   Profesionálny prevádzkovateľ môže byť zapísaný v registri príslušného orgánu len raz. Takáto registrácia sa prípadne vykoná s výslovným uvedením všetkých rozličných priestorov, ako sa uvádzajú v článku 66 ods. 2 písm. d).

3.   Odsek 1 tohto článku sa neuplatňuje na profesionálneho prevádzkovateľa, na ktorého sa vzťahuje jedno alebo viacero z týchto kritérií:

a)

dodáva výlučne a priamo konečným používateľom malé množstvá rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov inými spôsobmi ako predajom prostredníctvom zmlúv uzavretých na diaľku;

b)

dodáva výlučne a priamo konečným používateľom malé množstvá osív iných, ako sú osivá, na ktoré sa vzťahuje článok 72;

c)

jeho profesionálna činnosť týkajúca sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov je obmedzená len na ich prepravu pre iného profesionálneho prevádzkovateľa;

d)

jeho profesionálna činnosť sa týka výhradne prepravy predmetov všetkých druhov s použitím dreveného obalového materiálu.

Členské štáty môžu rozhodnúť, že výnimka uvedená v písmene a) prvého pododseku sa neuplatňuje na všetkých alebo určitých pestovateľov alebo iných profesionálnych prevádzkovateľov, ak na to odôvodňuje riziko spojené so škodcami vyplývajúce z rastlín, ktoré pestujú alebo s ktorými súvisí ktorákoľvek ďalšia z ich činností.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, týkajúce sa jedného alebo viacerých z týchto prvkov:

a)

ktorými sa mení toto nariadenie pridaním ďalších kategórií profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí majú byť oslobodení od uplatňovania odseku 1 tohto článku, ak by pre nich táto registrácia predstavovala neprimerané administratívne zaťaženie v porovnaní s nízkym rizikom spojeným so škodcami, ktoré predstavujú ich profesionálne aktivity;

b)

ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením osobitných požiadaviek na registráciu určitých kategórií profesionálnych prevádzkovateľov pri zohľadnení povahy danej činnosti alebo dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

c)

ktorými sa dopĺňa toto nariadenie stanovením maximálnych veľkostí malých množstiev určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov uvedených v odseku 3 prvom pododseku písm. a). Tieto množstvové údaje sa stanovujú primerane podľa dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a podľa príslušných rizík spojených so škodcami.

Článok 66

Postup registrácie

1.   Profesionálni prevádzkovatelia, ktorí patria do rozsahu pôsobnosti článku 65 ods. 1, predkladajú príslušným orgánom žiadosť o registráciu.

2.   Žiadosť o registráciu obsahuje tieto údaje:

a)

meno/názov, adresu v členskom štáte registrácie a kontaktné údaje profesionálneho prevádzkovateľa;

b)

vyhlásenie o úmysle profesionálneho prevádzkovateľa vykonávať jednu alebo viaceré z činností uvedených v článku 65 ods. 1, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty a iné predmety;

c)

vyhlásenie o úmysle profesionálneho prevádzkovateľa vykonávať jednu prípadne viaceré z týchto činností:

i)

vydávať rastlinné pasy pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety v súlade s článkom 84 ods. 1;

ii)

používať na drevenom obalovom materiáli značku uvedenú v článku 96 ods. 1;

iii)

vydávať akékoľvek iné osvedčenia, ako sa uvádza v článku 99 ods. 1;

d)

adresu priestorov prípadne umiestnenie pozemkov, ktoré používajú profesionálni prevádzkovatelia v dotknutom členskom štáte na výkon činností uvedených v článku 65 ods. 1 na účely registrácie, a

e)

typy komodít, čeľade, rody alebo druhy rastlín a rastlinných produktov, prípadne povahu iných predmetov, ktorých sa týkajú činnosti profesionálneho prevádzkovateľa, ako sa uvádza v článku 65 ods. 1.

3.   Príslušné orgány bezodkladne zaregistrujú profesionálneho prevádzkovateľa, ak žiadosť o registráciu obsahuje údaje uvedené v odseku 2.

4.   Odchylne od odsekov 1 a 2 tohto článku príslušný orgán zaregistruje profesionálneho prevádzkovateľa bez predloženia žiadosti o registráciu, ak je tento prevádzkovateľ zaregistrovaný v súlade s článkom 6 ods. 5 tretím pododsekom, článkom 6 ods. 6 alebo článkom 13c ods. 1 písm. b) smernice 2000/29/ES alebo v súlade s vnútroštátnymi pravidlami v oblasti zdravia rastlín a uvedený príslušný orgán má k dispozícii všetky prvky uvedené v odseku 2 tohto článku. Dotknutý profesionálny prevádzkovateľ prípadne predloží aktualizáciu týchto údajov do 14. marca 2020.

5.   Registrovaní prevádzkovatelia prípadne raz ročne predložia aktualizáciu týkajúcu sa všetkých zmien v údajoch uvedených v odseku 2 písm. d) a e) a vo vyhláseniach uvedených v odseku 2 písm. b) a c). Tieto zmeny, pokiaľ ide o aktualizáciu údajov za predchádzajúci rok, sa predkladajú do 30. apríla každého roku.

Žiadosť o aktualizáciu údajov uvedených v ods. 2 písm. a) sa musí predložiť najneskôr do 30 dní po zmene týchto údajov.

6.   Ak príslušný orgán zistí, že registrovaný prevádzkovateľ už nevykonáva činnosti uvedené v článku 65 ods. 1, alebo údaje obsiahnuté v žiadosti, ktorú registrovaný prevádzkovateľ predložil v súlade s odsekom 2 tohto článku, už nie sú správne, požiada tohto prevádzkovateľa, aby ihneď alebo v rámci stanovenej lehoty opravil uvedené údaje.

V prípade, že registrovaný prevádzkovateľ tieto údaje neopraví v rámci lehoty stanovenej príslušným orgánom, príslušný orgán podľa náležitého prípadu zmení alebo zruší registráciu uvedeného prevádzkovateľa.

Článok 67

Obsah registra

Register obsahuje tie údaje, ktoré sú stanovené v článku 66 ods. 2 písm. a), b), d) a e), ako aj tieto údaje:

a)

úradné registračné číslo, ktoré obsahuje dvojpísmenový kód uvedený v norme ISO 3166-1-alfa-2 (27) pre členský štát, v ktorom je profesionálny prevádzkovateľ zaregistrovaný;

b)

prípadne údaj o tom, na výkon ktorých činností uvedených v článku 66 ods. 2 písm. c) má profesionálny prevádzkovateľ oprávnenie, a prípadne aj dotknuté špecifické rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety.

Článok 68

Dostupnosť informácií v úradných registroch

1.   Na základe odôvodnenej žiadosti členských štátov alebo Komisie členský štát, ktorý vedie register, im na ich vlastné použitie sprístupní informácie, ktoré sa v ňom nachádzajú.

2.   Členský štát, ktorý vedie register, na základe odôvodnenej žiadosti sprístupní informácie uvedené v článku 66 ods. 2 písm. a) a b) a v článku 67 písm. b) týkajúce sa jedného konkrétneho registrovaného prevádzkovateľa ktorémukoľvek profesionálnemu prevádzkovateľovi, ktorý je usadený v Únii, a to na jeho vlastné použitie.

3.   Tento článok sa uplatňuje bez toho, aby ním boli dotknuté vnútroštátne pravidlá a pravidlá Únie týkajúce sa dôvernosti, prístupu k informáciám a ochrany osobných údajov.

Článok 69

Vysledovateľnosť

1.   Profesionálny prevádzkovateľ, ktorému sú dodávané rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú požiadavky alebo podmienky podľa článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. a) až d), článku 28 ods. 2 a 3, článku 30 ods. 1, 3 a 4, článku 37 ods. 2, článku 41 ods. 2 a 3, článku 46 ods. 1 a 3, článku 48 ods. 1 a 2, článku 49 ods. 1, článku 54 ods. 2 a 3, článkov 56, 57, 58 a článku 79 ods. 1, vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodávaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý ju dodal.

2.   Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý dodáva rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú požiadavky alebo podmienky podľa článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. a) až d), článku 28 ods. 2 a 3, článku 30 ods. 1, 3 a 4, článku 37 ods. 2, článku 41 ods. 2 a 3, článku 46 ods. 1 a 3, článku 47 ods. 1, článku 48 ods. 1 a 2, článku 49 ods. 1, článku 54 ods. 2 a 3, článkov 56, 57, 58 a článku 79 ods. 1, vedie záznamy, ktoré mu umožnia identifikovať pre každú obchodnú jednotku dodaných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov profesionálneho prevádzkovateľa, ktorému ju dodal.

3.   V prípade, že oprávnený prevádzkovateľ vydá rastlinný pas podľa článku 84 ods. 1, a v prípade, že príslušný orgán vydá rastlinný pas podľa článku 84 ods. 2 registrovanému prevádzkovateľovi, musí tento prevádzkovateľ na účely zabezpečenia vysledovateľnosti podľa odsekov 1 a 2 tohto článku v súvislosti s týmto rastlinným pasom zaistiť zaznamenávanie týchto údajov:

a)

v príslušnom prípade údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorý dodal danú obchodnú jednotku;

b)

údaje o profesionálnom prevádzkovateľovi, ktorému sa dodala daná obchodná jednotka, a

c)

relevantné údaje z rastlinného pasu.

4.   Profesionálni prevádzkovatelia uchovávajú záznamy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 najmenej tri roky odo dňa, keď im bola dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet dodaný alebo keď ich sami dodali.

5.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť tieto prvky:

a)

kratšie alebo dlhšie minimálne obdobie ako obdobie uvedené v odseku 4, ak to súvisí so špecifickými rastlinami a je to odôvodnené dĺžkou obdobia pestovania týchto rastlín, a

b)

požiadavky, pokiaľ ide o dostupnosť záznamov uvedených v odsekoch 1 a 2, ktoré majú viesť a uchovávať profesionálni prevádzkovatelia.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

6.   Profesionálni prevádzkovatelia uvedení v odseku 4 na požiadanie oznámia informácie uvedené v záznamoch, na ktoré sa odkazuje v odsekoch 1, 2 a 3, príslušnému orgánu.

7.   Tento článok sa neuplatňuje na profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú uvedení v článku 65 ods. 3 prvom pododseku písm. c) a d).

Článok 70

Premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov profesionálneho prevádzkovateľa a medzi týmito priestormi

1.   Profesionálni prevádzkovatelia, ktorým sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v článku 69 ods. 1 a 2 dodávajú alebo ktorí ich dodávajú, majú zavedené systémy alebo postupy vysledovateľnosti, ktoré umožnia identifikáciu premiestňovania takýchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci ich vlastných priestorov a medzi týmito priestormi.

Prvý pododsek sa neuplatňuje na profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí sú uvedení v článku 65 ods. 3 prvom pododseku písm. c) a d).

2.   Informácie zistené prostredníctvom systémov alebo postupov uvedených v odseku 1, týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci týchto priestorov a medzi priestormi profesionálnych prevádzkovateľov uvedených v uvedenom odseku, sa na požiadanie sprístupňujú príslušnému orgánu.

KAPITOLA VI

Certifikácia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

Oddiel 1

Rastlinolekárske osvedčenia potrebné na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie únie

Článok 71

Rastlinolekárske osvedčenie na uvedenie na územie Únie

1.   Rastlinolekárske osvedčenie na uvedenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na územie Únie je dokument vydávaný treťou krajinou, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku 76, jeho obsah je stanovený v časti A prílohy V, prípadne v časti B prílohy V, a osvedčuje, že dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

je bez výskytu karanténneho škodcu Únie a škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

b)

spĺňa ustanovenia článku 37 ods. 1 týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov na rastlinách na výsadbu v Únii;

c)

spĺňa požiadavky uvedené v článku 41 ods. 2 a 3, prípadne v článku 54 ods. 2 a 3;

d)

prípadne spĺňa pravidlá prijaté v súlade s ustanoveniami prijatými podľa článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. d), článku 28 ods. 2 a článku 30 ods. 1.

2.   V rastlinolekárskom osvedčení sa v časti s názvom „Dodatkové vyhlásenie“ uvedie, ktorá osobitná požiadavka je splnená, keď sa podľa príslušného vykonávacieho aktu prijatého podľa článku 28 ods. 1 a 2, článku 30 ods. 1 a 3, článku 37 ods. 2, článku 41 ods. 2 a 3, článku 54 ods. 2 a 3 umožňuje niekoľko rôznych možností pre takéto požiadavky. Uvedie sa aj plné znenie danej požiadavky.

3.   V prípade potreby sa v rastlinolekárskom osvedčení vyhlási, že dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety sú v súlade s rastlinolekárskymi opatreniami, ktoré sú podľa článku 44 uznané ako rovnocenné s požiadavkami stanovenými vo vykonávacom akte prijatom podľa článku 41 ods. 3.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zmenia časti A a B prílohy V s cieľom prispôsobiť ich vývoju príslušných medzinárodných noriem.

Článok 72

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

1.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania, v prípade ktorých sa na uvedenie na územie Únie vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie.

Tento zoznam obsahuje:

a)

všetky rastliny na výsadbu iné než osivá;

b)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti B bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES;

c)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré boli prijaté požiadavky v súlade s článkom 28 ods. 1 prvým pododsekom písm. d) a článkom 30 ods. 1 týkajúce sa ich uvedenia na územie Únie;

d)

osivá, prípadne sadivá zemiakov uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v článku 37 ods. 2 tohto nariadenia a s výhradou uplatnenia rozhodnutí o rovnocennosti prijatých v súlade so smernicami 66/401/EHS, 66/402/EHS, 98/56/ES, 1999/105/ES, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES;

e)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 41 ods. 2 a 3 a

f)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety podliehajúce článku 49 ods. 2 druhému pododseku písm. a) a b).

Písmená a) až e) prvého pododseku sa však neuplatňujú a rastlinolekárske osvedčenie sa nevyžaduje, ak sa podľa vykonávajúceho aktu prijatého na základe článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. d), článku 30 ods. 1 alebo článku 41 ods. 2 a 3 vyžaduje dôkaz o dodržaní súladu vo forme úradnej značky uvedenej v článku 96 ods.1 alebo iného úradného osvedčenia uvedeného v článku 99 ods. 1.

V zozname stanovenom uvedeným vykonávacím aktom sú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac spresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, nespĺňa ustanovenia odseku 1 prvého pododseku písm. c), d) alebo e);

b)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa ustanovenia odseku 1 prvého pododseku písm. c), d) alebo e).

3.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinolekárske osvedčenie nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 46, 47, 48 a článok 75 ods. 1.

Článok 73

Iné rastliny, pre ktoré sa vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví, že na uvedenie iných rastlín ako rastlín zahrnutých v zozname uvedenom v článku 72 ods. 1 na územie Únie sa vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie.

V týchto vykonávacích aktoch sa však stanoví, že rastlinolekárske osvedčenie sa nevyžaduje pre tie rastliny, pri ktorých sa prostredníctvom vyhodnotenia na základe dôkazov o rizikách spojených so škodcami a skúseností s obchodom preukáže, že takéto osvedčenie nie je potrebné. V tomto vyhodnotení sa zohľadňujú kritériá stanovené v prílohe VI. Podľa potreby sa takéto vyhodnotenie môže týkať iba rastlín z konkrétnej tretej krajiny pôvodu alebo odoslania alebo zo skupiny tretích krajín pôvodu alebo odoslania.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú rastliny označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje.

Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac upresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2. Prvý z uvedených vykonávacích aktov sa prijme do 14. decembra 2018.

Článok 74

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktorých uvedenie do chránenej zóny sa vyžadujú rastlinolekárske osvedčenia

1.   Popri prípadoch uvedených v článku 72 ods. 1, 2 a 3 sa rastlinolekárske osvedčenia vyžadujú aj na uvedenie niektorých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z určitých krajín pôvodu alebo odoslania do určitých chránených zón.

Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu stanoví zoznam uvedených rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ako aj príslušných tretích krajín pôvodu alebo odoslania uvedených v prvom pododseku.

Uvedený zoznam obsahuje:

a)

v prvom z uvedených vykonávacích aktov rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti B bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES;

b)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 54 ods. 2 alebo 3 tohto nariadenia.

V zozname stanovenom uvedenými vykonávacími aktmi sú rastliny, rastlinné produkty a iné predmety označené aj príslušným číselným znakom KN, ak takýto číselný znak existuje. Iné kódy stanovené v právnych predpisoch Únie sa uvedú popri ňom v prípade, keď ešte viac spresňujú uplatniteľný číselný znak KN pre určitú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet.

Rastlinolekárske osvedčenie sa nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety na zozname, ak sa podľa vykonávacieho aktu prijatého podľa článku 54 ods. 2 alebo 3 vyžaduje dôkaz o dodržaní súladu vo forme úradnej značky uvedenej v článku 96 ods.1 alebo iného úradného osvedčenia uvedeného v článku 99 ods. 1.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, nespĺňa ustanovenie odseku 1 tretieho pododseku písm. b);

b)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa ustanovenie odseku 1 tretieho pododseku písm. b).

3.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinolekárske osvedčenie nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 56, 57, 58 a článok 75 ods. 1.

Článok 75

Výnimky týkajúce sa batožiny cestujúcich

1.   Malé množstvá určitých rastlín iných ako rastliny na výsadbu a malé množstvá rastlinných produktov a iných predmetov z tretej krajiny môžu byť vyňaté z požiadavky na rastlinolekárske osvedčenie stanovené v súlade s článkom 72 ods. 1, článkom 73 alebo článkom 74 ods. 1, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú uvádzané na územie Únie ako súčasť osobnej batožiny cestujúcich;

b)

nemajú byť používané na profesionálne alebo obchodné účely;

c)

sú uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 2 tohto článku.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v odseku 1, ako aj dotknutých tretích krajín, a stanoví maximálne príslušné množstvá dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktoré sa bude vzťahovať výnimka z uvedeného odseku a v náležitom prípade jedno alebo viaceré opatrenia na riadenie rizík, ktoré sú stanovené v oddiele 1 prílohy II.

O zápise do zoznamu a o stanovení príslušného maximálneho množstva a v náležitom prípade o opatreniach na riadenie rizík sa rozhoduje na základe rizika spojeného so škodcami, ktoré predstavujú malé množstvá týchto rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, v súlade s kritériami stanovenými v oddiele 2 prílohy II.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 76

Podmienky, ktoré musí spĺňať rastlinolekárske osvedčenie

1.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti na základe Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín (IPPC), a pri zohľadnení príslušných medzinárodných noriem príslušný orgán prijme rastlinolekárske osvedčenie, ktoré sprevádza rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané z tretej krajiny, len v prípade, ak obsah takéhoto osvedčenia spĺňa ustanovenia časti A prílohy V. Ak majú byť rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvádzané z tretej krajiny, v ktorej nemajú pôvod, príslušný orgán prijme len rastlinolekárske osvedčenie, ktoré spĺňa ustanovenia uvedené buď v časti A, alebo v časti B prílohy V.

Príslušný orgán neprijme rastlinolekárske osvedčenie, v ktorom chýba dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 2, prípadne v ktorom takéto vyhlásenie nie je správne a v ktorom prípadne chýba vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 3.

Neprijme rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz, ak k nemu nie je pripojené pôvodné rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz alebo overená kópia pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz.

2.   Príslušný orgán prijme rastlinolekárske osvedčenie len v prípade, ak spĺňa tieto požiadavky:

a)

je vydané aspoň v jednom úradnom jazyku Únie;

b)

je adresované vnútroštátnej organizácii na ochranu rastlín členského štátu a

c)

bolo vydané najviac 14 dní pred dátumom, keď rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa osvedčenie vzťahuje, opustili tretiu krajinu, v ktorej bolo osvedčenie vydané.

3.   V prípade tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru IPPC, príslušný orgán prijme len tie rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vydané úradnou vnútroštátnou organizáciou na ochranu rastlín uvedenej tretej krajiny alebo úradníkom štátnej správy, ktorý je podriadený tomuto orgánu a ktorý má odbornú kvalifikáciu a riadne oprávnenie od uvedenej úradnej vnútroštátnej organizácie na ochranu rastlín.

4.   V prípade, že tretia krajina nie je zmluvnou stranou IPPC, príslušný orgán prijme len tie rastlinolekárske osvedčenia, ktoré sú vydané orgánmi, ktoré sú na to príslušné podľa vnútroštátnych pravidiel uvedenej tretej krajiny a ktoré boli oznámené Komisii. Komisia informuje členské štáty a prevádzkovateľov o prijatých oznámeniach prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňajú podmienky prijímania osvedčení uvedené v prvom pododseku tohto odseku s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť uvedených osvedčení.

5.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia sa prijmú len v prípade, ak sú poskytnuté prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií pre úradné kontroly na úrovni Únie alebo sa prostredníctvom tohto systému vymieňajú.

Článok 77

Zrušenie platnosti rastlinolekárskeho osvedčenia

1.   Ak bolo vydané rastlinolekárske osvedčenie v súlade s článkom 71 ods. 1, 2 a 3 a príslušný orgán dospeje k záveru, že nie sú splnené podmienky uvedené v článku 76, zruší platnosť takéhoto rastlinolekárskeho osvedčenia a zabezpečí, aby už nesprevádzal uvedené dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. V takom prípade v súvislosti s dotknutými rastlinami, rastlinnými produktmi alebo inými predmetmi prijme príslušný orgán jedno z opatrení, ktoré sa majú prijať v prípade zásielok, ktoré nespĺňajú pravidlá a vstupujú do Únie z tretích krajín, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách.

Príslušný orgán pri zrušení platnosti umiestni na viditeľné miesto na prednej strane príslušného osvedčenia červenú pečiatku v tvare trojuholníka s textom „osvedčenie zrušené“ spolu so svojím názvom a dátumom, ku ktorému bola zrušená platnosť. Tieto údaje sa uvedú veľkými tlačenými písmenami a minimálne v jednom úradnom jazyku Únie.

2.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom prípady, keď bola zrušená platnosť rastlinolekárskeho osvedčenia podľa odseku 1 tohto článku.

Dotknutý členský štát zašle oznámenie aj tretej krajine, ktorá toto rastlinolekárske osvedčenie vydala.

3.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť technické podmienky zrušenia platnosti elektronických rastlinolekárskych osvedčení uvedených v článku 76 ods. 5. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Oddiel 2

Rastlinné pasy vyžadované na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie

Článok 78

Rastlinné pasy

Rastlinný pas je úradná náveska na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie a prípadne na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, ktorá potvrdzuje súlad so všetkými požiadavkami stanovenými v článku 85 a v prípade premiestňovania rastlín do chránených zón a v rámci nich v článku 86 a má obsah a formát, ktorý sa stanovuje v článku 83.

Článok 79

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, na ktorých premiestňovanie v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas

1.   Na premiestňovanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci územia Únie sa vyžadujú rastlinné pasy. Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zoznam rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktorých premiestňovanie v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas.

Uvedený zoznam obsahuje:

a)

všetky rastliny na výsadbu iné než osivá;

b)

v prvom z uvedených vykonávacích aktov rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti A bode I prílohy V k smernici 2000/29/ES, pokiaľ sa na ne už nevzťahuje písmeno a) tohto pododseku;

c)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pre ktoré boli prijaté požiadavky v súlade s článkom 28 ods. 1, 2 alebo 3 alebo s článkom 30 ods. 1, 3 alebo 4 týkajúce sa ich premiestňovania v rámci územia Únie;

d)

osivá uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v článku 37 ods. 2 a

e)

rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 41 ods. 2 a 3, pokiaľ ide o ich premiestňovanie v rámci Únie, s výnimkou rastlín na výsadbu, rastlinných produktov a iných predmetov, pre ktoré sa vyžaduje iná osobitná náveska alebo osvedčenie iného typu v súlade s uvedeným článkom.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmení vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa ustanovenia odseku 1 druhého pododseku písm. c), d) alebo e), alebo

b)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, nespĺňa ustanovenia odseku 1 druhého pododseku písm. c), d) alebo e).

3.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom karanténneho škodcu Únie, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinný pas nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 46, 47, 48 a 75.

6.   Komisia najneskôr 14. decembra 2021 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej predstaví skúsenosti získané z rozšírenia systému rastlinných pasov na akékoľvek premiestňovanie rastlín na výsadbu v rámci územia Únie, ako aj jasnú analýzu nákladov a prínosov pre prevádzkovateľov a v náležitom prípade k nej pripojí aj legislatívny návrh.

Článok 80

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, pri ktorých sa na ich uvedenie do chránených zón a premiestňovanie v rámci chránených zón vyžaduje rastlinný pas

1.   Na uvádzanie určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov do určitých chránených zón a na ich premiestňovanie v nich sa vyžadujú rastlinné pasy.

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví zoznam uvedených rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, na ktorých uvedenie do určitých chránených zón a ich premiestňovanie v rámci nich sa vyžaduje rastlinný pas.

Uvedený zoznam obsahuje:

a)

v prvom z uvedených vykonávacích aktov rastliny, rastlinné produkty a iné predmety zapísané v zozname v časti A bode II prílohy V k smernici 2000/29/ES;

b)

iné rastliny, rastlinné produkty a iné predmety uvedené vo vykonávacích aktoch stanovených v článku 54 ods. 3 tohto nariadenia.

2.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov môže zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v týchto prípadoch:

a)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, spĺňa ustanovenie odseku 1 tretieho pododseku písm. b), alebo

b)

ak rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, nespĺňa ustanovenia odseku 1 tretieho pododseku písm. b).

3.   Okrem prípadov uvedených v odseku 2 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov zmeniť vykonávací akt uvedený v odseku 1 v súlade so zásadami stanovenými v oddiele 2 prílohy II, ak existuje riziko, že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý nie je zapísaný v zozname v uvedenom akte, je hostiteľom príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny, alebo ak už pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý je zapísaný v zozname v uvedenom akte, takéto riziko neexistuje.

4.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

5.   Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sa rastlinný pas nevyžaduje pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktoré sa vzťahujú články 56, 57 a 58.

Článok 81

Výnimka pre priame dodávanie konečným používateľom

1.   Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov dodávaných priamo konečnému používateľovi vrátane záhradkárov.

Táto výnimka sa nevzťahuje na:

a)

konečných používateľov, ktorí dostávajú tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety prostredníctvom predaja cez zmluvy uzavreté na diaľku, alebo

b)

konečných používateľov rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré sa do chránených zón vyžaduje rastlinný pas podľa článku 80.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť, že požiadavky uvedené v písmene b) druhého pododseku sa vzťahujú len na určitých škodcov chránenej zóny a na určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovia prípady, v ktorých sa pre určité rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety výnimka podľa odseku 1 tohto článku vzťahuje len na malé množstvá. V uvedených delegovaných aktoch sa vymedzia tieto množstvá na určité obdobie primerane podľa dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov a príslušných rizík spojených so škodcami.

Článok 82

Výnimky v prípade premiestňovania v rámci priestorov registrovaného prevádzkovateľa a medzi nimi

Rastlinný pas sa nevyžaduje na premiestňovanie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci priestorov a medzi priestormi jedného registrovaného prevádzkovateľa, ktoré sa nachádzajú navzájom v tesnej blízkosti.

Členské štáty môžu bližšie vymedziť tesnú blízkosť na svojich príslušných územiach, ako aj to, či je potrebné na účely týchto premiestňovaní vydať namiesto rastlinného pasu nejaké iné dokumenty.

Ak sa takéto premiestňovania uskutočňujú medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, musia výnimku z požiadavky na rastlinný pas schváliť príslušné orgány dotknutých členských štátov.

Článok 83

Obsah a formát rastlinného pasu

1.   Rastlinný pas je vo forme výraznej návesky, ktorá je vyrobená na akomkoľvek podklade vhodnom na tlač prvkov uvedených v odseku 2 za predpokladu, že rastlinný pas je zreteľne odlíšiteľný od iných informácií alebo návesiek, ktoré môžu byť tiež uvedené na tomto podklade.

Rastlinný pas musí byť ľahko viditeľný a jasne čitateľný a obsahovať informácie, ktoré sú nemeniteľné a trvácne.

2.   Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky stanovené v časti A prílohy VII.

Odchylne od časti A bodu 1 písm. e) prílohy VII sa kód vysledovateľnosti nemusí vyžadovať, ak rastliny na výsadbu spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

sú pripravované takým spôsobom, že sú prichystané na predaj konečným používateľom bez akejkoľvek ďalšej prípravy, pričom neexistuje riziko týkajúce sa šírenia karanténnych škodcov Únie ani škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

b)

nepatria medzi typy alebo druhy uvedené vo vykonávacom akte stanovenom v odseku 3 tohto článku.

3.   Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov určí typy a druhy rastlín na výsadbu, na ktoré sa výnimka uvedená v odseku 2 nevzťahuje. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

4.   Rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v rámci nej obsahuje prvky stanovené v časti B prílohy VII.

5.   Ak sú rastliny na výsadbu vyrobené alebo sprístupnené na trhu ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál alebo predzákladné, základné alebo certifikované osivo alebo sadivo zemiakov, ako sa uvádza v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES a 2008/90/ES, rastlinný pas sa začlení, a to výrazným spôsobom, do úradnej návesky vyhotovenej v súlade s príslušnými ustanoveniami týchto smerníc.

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie obsahuje prvky stanovené v časti C prílohy VII k tomuto nariadeniu.

Ak sa uplatňuje tento odsek, rastlinný pas na uvedenie do chránenej zóny a premiestňovanie v rámci nej obsahuje prvky stanovené v časti D prílohy VII k tomuto nariadeniu.

6.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zmenia časti A, B, C a D prílohy VII s cieľom prispôsobiť prvky v nich stanovené v prípade potreby vývoju vedeckých a technických poznatkov.

7.   Do 14. decembra 2017 Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu rastlinného pasu na premiestňovanie na území Únie a rastlinného pasu na uvedenie do chránenej zóny a na premiestňovanie v takejto zóne, pokiaľ ide o rastlinné pasy uvedené v prvom a druhom pododseku odseku 2 a v druhom a treťom pododseku odseku 5. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Ak si to vyžaduje povaha určitých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, môžu sa pre takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety stanoviť osobitné špecifikácie veľkosti rastlinného pasu.

8.   Rastlinný pas sa môže vydať aj v elektronickej podobe (ďalej len „elektronický rastlinný pas“) pod podmienkou, že obsahuje všetky prvky uvedené v odseku 2 a že technické podmienky sa stanovili prostredníctvom vykonávacích aktov uvedených v druhom pododseku tohto odseku.

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť technické podmienky vydávania elektronických rastlinných pasov s cieľom zabezpečiť ich súlad s ustanoveniami tohto článku, ako aj zodpovedajúci, dôveryhodný a efektívny režim vydávania takýchto rastlinných pasov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Článok 84

Vydávanie rastlinných pasov oprávnenými profesionálnymi prevádzkovateľmi a príslušnými orgánmi

1.   Rastlinné pasy vydávajú oprávnení prevádzkovatelia pod dohľadom príslušných orgánov.

Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len pre tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, za ktoré sú zodpovední.

2.   Odchylne od odseku 1 príslušné orgány môžu tiež vydávať rastlinné pasy.

3.   Oprávnení prevádzkovatelia vydávajú rastlinné pasy len v priestoroch, spoločných skladoch a expedičných strediskách, ktoré patria pod ich zodpovednosť a ktoré nahlásili podľa článku 66 ods. 2 písm. d), alebo keď sa uplatňuje článok 94 ods. 1, na inom mieste, ak na to udelil oprávnenie príslušný orgán.

Článok 85

Zásadné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie

Rastlinný pas sa vydáva na účely premiestňovania v rámci územia Únie pre rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a)

je bez výskytu karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, na ktorého sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1;

b)

spĺňa ustanovenia článku 37 ods. 1 týkajúce sa výskytu regulovaných nekaranténnych škodcov Únie na rastlinách na výsadbu a ustanovenia článku 37 ods. 4 o opatreniach, ktoré sa majú prijať;

c)

spĺňa požiadavky týkajúce sa jeho premiestňovania v rámci Únie, ako sa uvádzajú v článku 41 ods. 2 a 3;

d)

prípadne spĺňa pravidlá prijaté v súlade s príslušnými opatreniami prijatými podľa článku 17 ods. 3, článku 28 ods. 1 prvého pododseku písm. a) až d), článku 28 ods. 2 a článku 30 ods. 1 a 3 a

e)

prípadne je v súlade s opatreniami prijatými príslušnými orgánmi na eradikáciu karanténnych škodcov Únie podľa článku 17 ods. 1, alebo na eradikáciu škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté v súlade s článkom 30 ods. 1, a na eradikáciu škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky označenia za karanténneho škodcu Únie podľa článku 29 ods. 1.

Článok 86

Zásadné požiadavky na rastlinný pas na premiestňovanie do chránenej zóny a v rámci chránenej zóny

1.   Rastlinný pas sa vydáva na účely uvedenia do chránenej zóny a premiestňovania v chránenej zóne pre rastlinu, rastlinný produkt a iný predmet, ktorý spĺňa všetky požiadavky uvedené v článku 85 a navyše tieto požiadavky:

a)

je bez výskytu príslušného karanténneho škodcu chránenej zóny a

b)

spĺňa požiadavky uvedené v článku 54 ods. 2 a 3.

2.   V prípade, že sa uplatňuje článok 33 ods. 2, rastlinný pas uvedený v odseku 1 tohto článku sa nevydá pre tie rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré majú pôvod v dotknutej vymedzenej oblasti a ktoré by mohli byť hostiteľmi daného škodcu chránenej zóny.

Článok 87

Preskúmanie na účely rastlinných pasov

1.   Rastlinný pas sa môže vydať len pre rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, ktorých dôkladné preskúmanie podľa odsekov 2, 3 a 4 preukázalo, že spĺňajú požiadavky uvedené v článku 85 a prípadne požiadavky uvedené v článku 86.

Rastliny, rastlinné produkty a iné predmety môžu byť preskúmané samostatne alebo prostredníctvom reprezentatívnych vzoriek. Preskúmanie sa týka aj obalového materiálu dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

2.   Preskúmanie vykonáva oprávnený prevádzkovateľ. V týchto prípadoch však vykonáva preskúmanie príslušný orgán:

a)

ak sa uplatňuje odsek 3 prvý pododsek písm. c) tohto článku týkajúci sa inšpekcií, odberu vzoriek a testovania;

b)

ak sa uplatňuje článok 84 ods. 2 alebo

c)

ak sa preskúmanie uskutočňuje v bezprostrednom okolí, ako sa uvádza v odseku 3 prvom pododseku písm. b) tohto článku, a oprávnený prevádzkovateľ nemá prístup do tohto bezprostredného okolia.

3.   Preskúmanie musí spĺňať všetky tieto podmienky:

a)

vykonáva sa v primeranom čase, pričom sa berú do úvahy súvisiace riziká;

b)

vykonáva sa v priestoroch uvedených v článku 66 ods. 2 písm. d). Ak sa to vyžaduje vo vykonávacích aktoch prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1, článkom 30 ods. 1, článkom 37 ods. 4, článkom 41 ods. 2 alebo s článkom 54 ods. 2, preskúmanie sa vykoná aj v bezprostrednom okolí miesta výroby dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

c)

vykonáva sa aspoň prostredníctvom vizuálnej prehliadky doplnenej o:

i)

inšpekcie, odbery vzoriek a testovanie zo strany príslušného orgánu v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, alebo v prípade podozrenia na výskyt karanténneho škodcu chránenej zóny v príslušnej chránenej zóne, alebo

ii)

odber vzoriek a testovanie v prípade podozrenia na výskyt regulovaného nekaranténneho škodcu Únie a prípadne na výskyt prekračujúci príslušné prahové hodnoty;

d)

jeho výsledky sa musia zaznamenať a uchovať najmenej počas troch rokov.

Uvedené preskúmanie sa uskutočňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek osobitné požiadavky na preskúmanie alebo opatrenia týkajúce sa preskúmania prijaté v súlade s článkom 28 ods. 1, 2 alebo 3, článkom 30 ods. 1, 3 alebo 4, článkom 37 ods. 4, článkom 41 ods. 2 alebo 3, alebo s článkom 54 ods. 2 alebo 3. Ak sa v rámci takýchto požiadaviek na preskúmanie alebo opatrení týkajúcich sa preskúmania vyžaduje, aby uvedené preskúmanie vykonal príslušný orgán, preskúmanie nesmie vykonať oprávnený prevádzkovateľ uvedený v odseku 2 tohto článku.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovujú podrobné opatrenia týkajúce sa vizuálnej prehliadky, odberu vzoriek a testovania, frekvencie a načasovania preskúmaní, ako sa uvádza v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku, s ohľadom na špecifické rastliny, rastlinné produkty a iné predmety podľa príslušných rizík spojených so škodcami, ktoré by mohli tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety predstavovať. Tieto preskúmania sa prípadne týkajú určitých rastlín na výsadbu, ktoré patria do predzákladného, základného alebo certifikovaného materiálu, osiva alebo sadiva zemiakov, alebo do štandardného alebo CAC materiálu alebo osiva, ako sa uvádza v smerniciach 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES, 2008/72/ES a 2008/90/ES.

Ak Komisia prijme takéto delegované akty v súvislosti so špecifickými rastlinami na výsadbu a na tieto rastliny na výsadbu sa vzťahujú certifikačné schémy podľa smerníc 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES, 2002/57/ES a 2008/90/ES, Komisia stanoví požiadavky, pokiaľ ide o preskúmania na zistenie výskytu karanténnych škodcov Únie alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1 tohto nariadenia, a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie a o preskúmania na zistenie iných vlastností rastlín na výsadbu podľa týchto smerníc v rámci jednej certifikačnej schémy.

Pri prijímaní takýchto delegovaných aktov Komisia vezme do úvahy vývoj vedeckých a technických poznatkov a medzinárodných noriem.

Článok 88

Pripojenie rastlinných pasov

Rastlinné pasy pripájajú dotknutí profesionálni prevádzkovatelia k obchodnej jednotke dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov predtým, než sú tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety premiestňované v rámci územia Únie v súlade s článkom 79, alebo uvádzané do chránenej zóny alebo premiestňované v rámci nej v súlade s článkom 80. Ak sú takéto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety premiestňované v balení, vo zväzku alebo v nádobe, rastlinný pas sa pripája na takéto balenie, zväzok alebo nádobu.

Článok 89

Oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov vydávať rastlinné pasy

1.   Príslušný orgán udelí profesionálnemu prevádzkovateľovi oprávnenie vydávať rastlinné pasy (ďalej len „oprávnenie vydávať rastlinné pasy“) pre konkrétne čeľade, rody alebo druhy a typy komodít rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ak profesionálny prevádzkovateľ spĺňa obe tieto podmienky:

a)

má potrebné vedomosti na vykonanie preskúmaní uvedených v článku 87 týkajúcich sa karanténnych škodcov Únie, karanténnych škodcov alebo škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30 ods. 1, karanténnych škodcov chránenej zóny a regulovaných nekaranténnych škodcov Únie, ktorí by mohli mať vplyv na dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a týkajúcich sa prejavov výskytu týchto škodcov, nimi spôsobovaných symptómov a prostriedkov na zabránenie výskytu a šírenia týchto škodcov;

b)

má zavedené systémy a postupy, ktoré mu umožňujú plniť si povinnosti týkajúce sa vysledovateľnosti podľa článkov 69 a 70.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovujú kritériá, ktoré majú splniť profesionálni prevádzkovatelia, aby dodržali podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) tohto článku, a postupy na zabezpečenie dodržiavania týchto kritérií.

Článok 90

Povinnosti oprávnených prevádzkovateľov

1.   Ak má oprávnený prevádzkovateľ v úmysle vydať rastlinný pas, určí také prvky svojho výrobného procesu, ako aj také prvky týkajúce sa premiestňovania rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú kritické z hľadiska dodržiavania článku 37 ods. 1, článku 41 ods. 1, článkov 85 a 87 a prípadne článku 33 ods. 2, článku 54 ods. 1 a článku 86 a pravidiel prijatých podľa článku 28 ods. 1, 2 a 3, článku 30 ods. 1, 3 a 4, prípadne článku 37 ods. 4, a monitoruje ich.

Najmenej počas troch rokov vedie záznamy o určení a monitorovaní týchto prvkov.

2.   Oprávnený prevádzkovateľ uvedený v odseku 1 zabezpečuje v prípade potreby poskytnutie primeranej odbornej prípravy svojim pracovníkom, ktorí sú zapojení do preskúmaní uvedených v článku 87, s cieľom zabezpečiť, aby títo pracovníci mali potrebné vedomosti na vykonanie uvedených preskúmaní.

Článok 91

Plány riadenia rizík spojených so škodcami

1.   Oprávnení prevádzkovatelia môžu mať zavedené plány riadenia rizík spojených so škodcami. Príslušný orgán schváli takéto plány, ak spĺňajú všetky tieto podmienky:

a)

stanovujú sa v nich opatrenia, ktoré sú primerané pre uvedených prevádzkovateľov v záujme splnenia povinností stanovených v článku 90 ods. 1;

b)

spĺňajú požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku.

Na oprávnených prevádzkovateľov vykonávajúcich schválený plán riadenia rizík spojených so škodcami sa môže vzťahovať zníženie frekvencie inšpekcií.

2.   V plánoch riadenia rizík spojených so škodcami, ktoré majú, ak je to vhodné, formu štandardnej príručky prevádzkových postupov, sa uvedú prinajmenšom:

a)

informácie požadované v súlade s článkom 66 ods. 2 týkajúce sa registrácie oprávneného prevádzkovateľa;

b)

informácie požadované v súlade s článkom 69 ods. 4 a článkom 70 ods. 1 týkajúce sa vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

c)

opis výrobných procesov oprávneného prevádzkovateľa a jeho činností, pokiaľ ide o premiestňovanie a predaj rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

d)

analýza kritických prvkov uvedených v článku 90 ods. 1 a opatrení, ktoré prijal oprávnený prevádzkovateľ na zníženie rizík spojených so škodcami, ktoré sa týkajú týchto kritických prvkov;

e)

zavedené postupy a plánované činnosti v prípade podozrenia na výskyt karanténnych škodcov alebo v prípade zisteného výskytu týchto škodcov, záznamy o takýchto podozreniach alebo zisteniach a záznamy o prijatých opatreniach;

f)

úlohy a zodpovednosti osôb zapojených do oznamovania uvedeného v článku 14, do preskúmaní uvedených v článku 87 ods. 1, do vydávania rastlinných pasov podľa článku 84 ods. 1, článku 93 ods. 1 a 2 a článku 94 a do pripájania rastlinných pasov podľa článku 88, a

g)

odborná príprava poskytnutá osobám uvedeným v písmene f) tohto odseku.

3.   V prípade, že príslušný orgán zistí, že dotknutý profesionálny prevádzkovateľ neuplatňuje opatrenia uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) alebo že plán riadenia rizík spojených so škodcami už nie je aktualizovaný z hľadiska ktorejkoľvek z požiadaviek uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b), tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nedodržiavanie uvedených podmienok nepretrvávalo. Uvedené opatrenia môžu zahŕňať odňatie schválenia uvedeného plánu.

Ak príslušný orgán prijal v súlade s prvým pododsekom iné opatrenia než odňatie schválenia uvedeného plánu, a nedodržiavanie podmienok pretrváva, tento orgán bezodkladne odníme uvedené schválenie.

Článok 92

Kontroly a odňatie oprávnenia

1.   Príslušný orgán vykonáva aspoň raz ročne inšpekcie, ako aj prípadný odber vzoriek a testovanie s cieľom overiť, či oprávnení prevádzkovatelia dodržiavajú článok 83 ods. 1, 2, 4 alebo 5, článok 87, článok 88, článok 89 ods. 1, článok 90 alebo článok 93 ods. 1, 2, 3 alebo 5.

2.   Ak príslušný orgán zistí, že oprávnený prevádzkovateľ nespĺňa ustanovenia uvedené v odseku 1 alebo že rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet, pre ktorý tento profesionálny prevádzkovateľ vydal rastlinný pas, nespĺňa ustanovenia článku 85 prípadne článku 86, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo nedodržiavanie uvedených ustanovení.

Uvedené opatrenia môžu zahŕňať odňatie oprávnenia vydávať rastlinné pasy pre dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety.

3.   Ak príslušný orgán prijal v súlade s odsekom 2 iné opatrenia než odňatie oprávnenia vydávať rastlinné pasy pre dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety, a nedodržiavanie článku 85, prípadne článku 86 pretrváva, tento orgán bezodkladne odníme uvedené oprávnenie.

Článok 93

Nahradenie rastlinného pasu

1.   Oprávnený prevádzkovateľ, ktorý dostal obchodnú jednotku rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré bol vydaný rastlinný pas, alebo príslušný orgán konajúci na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa môže vydať pre túto obchodnú jednotku nový rastlinný pas, ktorý nahradí rastlinný pas pôvodne vydaný pre uvedenú obchodnú jednotku, a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3.

2.   Ak sa obchodná jednotka rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, pre ktoré bol vydaný rastlinný pas, rozdelí na dve alebo viaceré nové obchodné jednotky, oprávnený prevádzkovateľ zodpovedný za tieto nové obchodné jednotky alebo príslušný orgán konajúci na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa vydá rastlinný pas pre každú novú obchodnú jednotku, ktorá vznikne následkom takéhoto rozdelenia, a to za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v odseku 3. Tieto rastlinné pasy nahrádzajú rastlinný pas vydaný pre pôvodnú obchodnú jednotku.

3.   Rastlinný pas stanovený v odsekoch 1 a 2, sa môže vydať len po splnení týchto podmienok:

a)

sú splnené požiadavky na vysledovateľnosť uvedené v článku 69 ods. 3 týkajúce sa dotknutých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov;

b)

dotknuté rastliny prípadne rastlinné produkty alebo iné predmety naďalej spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 85 a 86 a

c)

vlastnosti dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov sa nezmenili.

4.   Ak sa vydáva rastlinný pas podľa odseku 1 alebo 2, nevyžaduje sa preskúmanie uvedené v článku 87 ods. 1.

5.   Po nahradení rastlinného pasu podľa odseku 1 alebo 2, príslušný oprávnený prevádzkovateľ uchováva nahradený rastlinný pas alebo jeho obsah najmenej počas troch rokov.

V prípade, že nahradenie rastlinného pasu podľa odseku 1 alebo 2 vykonáva príslušný orgán, profesionálny prevádzkovateľ, na ktorého žiadosť bol nový rastlinný pas vydaný, uchováva nahradený rastlinný pas alebo jeho obsah najmenej počas troch rokov.

Takéto uchovávanie sa môže uskutočniť formou uloženia informácií obsiahnutých v rastlinnom pase v počítačovej databáze za predpokladu, že sa uložia aj informácie obsiahnuté v akomkoľvek čiarovom kóde pre vysledovateľnosť, holograme, čipe alebo na inom dátovom nosiči, ktorý môže dopĺňať kód vysledovateľnosti, ako je uvedené v prílohe VII.

Článok 94

Rastlinné pasy nahrádzajúce rastlinolekárske osvedčenia

1.   Odchylne od článku 87 platí, že ak sa na územie Únie uvádzajú z tretej krajiny rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, na ktorých premiestňovanie v rámci územia Únie sa vyžaduje rastlinný pas podľa článku 79 ods. 1 a článku 80 ods. 1, takýto pas sa vydá, ak boli uspokojivo ukončené overovania vykonávané prostredníctvom úradných kontrol na hraničných kontrolných staniciach týkajúce sa uvedenia príslušných rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na územie a dospelo sa v nich k záveru, že dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet spĺňa zásadné požiadavky na vydanie rastlinného pasu podľa článku 85 a prípadne podľa článku 86.

Nahradenie rastlinolekárskeho osvedčenia rastlinným pasom sa môže vykonať na mieste určenia dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu namiesto na mieste vstupu, ak sú povolené kontroly na mieste určenia, ako sa uvádza v právnych predpisoch Únie o úradných kontrolách.

2.   Odchylne od prvého pododseku odseku 1 môžu členské štáty rozhodnúť o nahradení rastlinolekárskeho osvedčenia na mieste vstupu dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu na územie Únie overenou kópiou pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia.

Takáto overená kópia pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia musí byť vydaná príslušným orgánom a sprevádza premiestňovanie dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu iba do vydania rastlinného pasu a len na území príslušného členského štátu.

3.   Príslušný orgán uchováva rastlinolekárske osvedčenie najmenej počas troch rokov. Takéto uchovávanie sa môže uskutočniť formou uloženia informácií obsiahnutých v rastlinolekárskom osvedčení v počítačovej databáze.

Ak sa uplatňuje článok 101 ods. 2 písm. a), uvedené rastlinolekárske osvedčenie sa nahradí jeho overenou kópiou.

Článok 95

Zrušenie platnosti a odobratie rastlinného pasu

1.   Profesionálny prevádzkovateľ, ktorý má pod svojou kontrolou obchodnú jednotku rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, zruší platnosť rastlinného pasu a ak je to možné, odoberie ho tejto obchodnej jednotke v prípade, ak zistí, že nie sú splnené niektoré z požiadaviek uvedených v článkoch 83 až 87, 89, 90, 93 alebo 94.

Bez toho, aby bola dotknutá oznamovacia povinnosť uvedená v článku 14, uvedený profesionálny prevádzkovateľ musí informovať príslušný orgán, do ktorého pôsobnosti patrí.

2.   Ak profesionálny prevádzkovateľ nesplní ustanovenie odseku 1, príslušný orgán zruší platnosť rastlinného pasu a ak je to možné, odoberú ho danej obchodnej jednotke.

3.   Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ uchováva rastlinný pas, ktorého platnosť bola zrušená, alebo jeho obsah najmenej počas troch rokov.

Takéto uchovávanie sa môže uskutočniť formou uloženia informácií obsiahnutých v rastlinnom pase v počítačovej databáze za predpokladu, že sa uložia aj informácie obsiahnuté v akomkoľvek čiarovom kóde pre vysledovateľnosť, holograme, čipe alebo na inom dátovom nosiči, ktorý môže dopĺňať kód vysledovateľnosti, ako je uvedené v prílohe VII, ako aj vyhlásenie týkajúce sa uvedeného zrušenia platnosti.

4.   Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, dotknutý profesionálny prevádzkovateľ príslušne informuje oprávneného prevádzkovateľa alebo príslušný orgán, ktorý vydal rastlinný pas, ktorého platnosť bola zrušená.

5.   Členské štáty oznamujú prostredníctvom elektronického oznamovacieho systému uvedeného v článku 103 Komisii a ostatným členským štátom prípady odobratia rastlinného pasu a zrušenia jeho platnosti podľa odseku 2 tohto článku.

Oddiel 3

Iné osvedčenia

Článok 96

Označovanie dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov

1.   Značka použitá na drevenom obalovom materiáli, dreve alebo inom predmete, ktorou sa potvrdzuje, že sa vykonalo ošetrenie v súlade s prílohou 1 normy ISPM 15, musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe 2 normy ISPM 15 vo všetkých týchto prípadoch:

a)

drevený obalový materiál uvádzaný na územie Únie z tretej krajiny, ako sa uvádza v článku 43;

b)

drevený obalový materiál označený na území Únie a premiestňovaný mimo územie Únie;

c)

drevený obalový materiál, drevo alebo iné predmety premiestňované v rámci územia Únie, ak sa to vyžaduje vo vykonávacom akte prijatom v súlade s článkom 28, 30, 41 alebo 54;

d)

akýkoľvek iný drevený obalový materiál, drevo alebo iný predmet označený na území Únie.

Značka sa použije iba vtedy, ak drevený obalový materiál, drevo alebo iné predmety prešli jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v prílohe 1 normy ISPM 15, bez toho, aby boli dotknuté nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 (28), (ES) č. 1107/2009 (29) a (EÚ) č. 528/2012 (30).

V prípade dreveného obalového materiálu, dreva alebo iných predmetov označovaných na území Únie smie značku použiť len registrovaný prevádzkovateľ s oprávnením v súlade s článkom 98.

Písmená a) a b) prvého pododseku sa nevzťahujú na drevený obalový materiál, na ktorý sa vzťahujú výnimky stanovené v norme ISPM 15.

2.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa menia požiadavky stanovené v odseku 1 tohto článku s cieľom prispôsobiť ich vývoju medzinárodných noriem a predovšetkým normy ISPM 15.

Článok 97

Oprava dreveného obalového materiálu na území Únie

1.   Drevený obalový materiál, ktorý je označený značkou uvedenou v článku 96, sa smie opraviť len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

osoba vykonávajúca opravu je registrovaný prevádzkovateľ s oprávnením v súlade s článkom 98;

b)

použitý materiál a ošetrenie sú vhodné na opravu;

c)

značka sa podľa potreby použije nanovo.

2.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť špecifické podmienky, pokiaľ ide o materiál, ošetrovanie a označovanie uvedené v odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2. V uvedených vykonávacích aktoch sa zohľadňujú príslušné medzinárodné normy a najmä norma ISPM 15.

3.   Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú v prípade, ak profesionálny prevádzkovateľ odstraňuje natrvalo akýmkoľvek spôsobom všetky predchádzajúce značky z dreveného obalového materiálu.

Článok 98

Oprávnenie registrovaných prevádzkovateľov, ktorí použijú značku na drevený obalový materiál na území Únie a dohľad nad nimi

1.   Oprávnenie používať značku uvedenú v článku 96 a opraviť drevený obalový materiál v súlade s článkom 97 udeľuje na základe žiadosti príslušný orgán registrovanému prevádzkovateľovi, ak registrovaný prevádzkovateľ spĺňa obe tieto podmienky:

a)

má potrebné vedomosti na vykonanie ošetrenia dreveného obalového materiálu, dreva a iných predmetov, ako sa požaduje podľa aktov uvedených v článkoch 96 a 97;

b)

má v prevádzke primerané priestory a zariadenia na vykonanie takéhoto ošetrenia (ďalej len „zariadenia na ošetrovanie“).

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, ktorými sa stanovujú požiadavky na oprávnenie, ak je to vhodné vzhľadom na vývoj technických a vedeckých poznatkov a medzinárodných noriem.

2.   Oprávnenie používať značku uvedenú v článku 96 a opravovať drevený obalový materiál podľa článku 97 udeľuje na základe žiadosti príslušný orgán registrovanému prevádzkovateľovi používajúcemu drevo ošetrené v zariadení iného prevádzkovateľa za predpokladu, že spĺňa všetky tieto podmienky pre drevený obalový materiál označený uvedenou značkou:

a)

používa sa v ňom výhradne drevo:

i)

ktoré prešlo jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v prílohe 1 normy ISPM 15 a bolo ošetrené v zariadeniach, ktoré prevádzkuje registrovaný prevádzkovateľ oprávnený podľa odseku 1 tohto článku, alebo

ii)

ktoré prešlo jedným alebo viacerými schválenými ošetreniami uvedenými v prílohe 1 normy ISPM 15 v zariadení na ošetrovanie v tretej krajine, ktoré schválila vnútroštátna organizácia na ochranu rastlín tejto tretej krajiny;

b)

zabezpečuje sa v ňom, aby bolo možné vysledovať minulosť dreva používaného na uvedený účel až k dotknutým zariadeniam na ošetrovanie dreva na území Únie alebo k dotknutým zariadeniam na ošetrovanie dreva v tretej krajine;

c)

prípadne v súlade s článkom 28 ods. 1 a 2, článkom 30 ods. 1 a 3, článkom 41 ods. 2 a 3 a s článkom 54 ods. 2 a 3 sa v ňom používa výhradne drevo uvedené v písmene a), ktoré sprevádza rastlinný pas alebo nejaký iný dokument zaručujúci, že požiadavky týkajúce sa ošetrenia uvedené v prílohe 1 normy ISPM 15 boli splnené.

3.   Príslušný orgán vykonáva najmenej raz ročne dohľad nad registrovanými prevádzkovateľmi oprávnenými podľa odsekov 1 a 2 s cieľom kontrolovať ich a zabezpečiť, aby ošetrovali a označovali podľa potreby drevený obalový materiál, drevo a iné predmety v súlade s článkom 96 ods. 1 a článkom 97 a dodržiavali podmienky stanovené v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

4.   Ak príslušný orgán zistí, že profesionálny prevádzkovateľ nedodržiava požiadavky uvedené v odsekoch 1 alebo 2, tento orgán bezodkladne prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby nepretrvávalo nedodržiavanie uvedených ustanovení.

Ak príslušný orgán prijal takéto opatrenia, ktoré sú iné než odňatie oprávnenia uvedeného v odsekoch 1 alebo 2, a nedodržiavanie ustanovení pretrváva, tento orgán bezodkladne odníme oprávnenie uvedené v odseku 1 alebo 2.

Článok 99

Osvedčenia iné ako značka na drevenom obalovom materiáli

1.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa dopĺňa toto nariadenie, v ktorých sa stanovia prvky, ktoré budú obsiahnuté v úradných osvedčeniach určených pre rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety okrem dreveného obalového materiálu, ktoré sa vyžadujú na základe uplatniteľných medzinárodných noriem ako forma dôkazu o vykonaní opatrení prijatých v súlade s článkom 28 ods. 1 alebo 2, článkom 30 ods. 1 alebo 3, článkom 41 ods. 2 alebo 3, článkom 44 alebo s článkom 54 ods. 2 alebo 3.

2.   V delegovaných aktoch uvedených v odseku 1 môžu byť stanovené aj požiadavky týkajúce sa jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a)

oprávnenia profesionálnych prevádzkovateľov, pokiaľ ide o vydávanie úradných osvedčení uvedených v odseku 1;

b)

dohľadu príslušného orgánu nad profesionálnymi prevádzkovateľmi oprávnenými v súlade s písmenom a) tohto odseku;

c)

odňatia oprávnenia uvedeného v písmene a) tohto odseku.

3.   Komisia prijme prostredníctvom vykonávacích aktov špecifikácie formátu osvedčení uvedených v odseku 1 tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

Oddiel 4

Vývoz rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov z územia Únie

Článok 100

Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz z Únie

1.   Ak sa pre vývoz rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu z územia Únie do tretej krajiny podľa rastlinolekárskych dovozných požiadaviek tejto tretej krajiny vyžaduje rastlinolekárske osvedčenie (ďalej len „rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz“), príslušný orgán vydá toto osvedčenie na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

profesionálneho prevádzkovateľa zaregistroval uvedený príslušný orgán v súlade s článkom 65;

b)

profesionálny prevádzkovateľ má pod kontrolou rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý sa má vyvážať;

c)

je zaistené, že takáto rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet je v súlade s rastlinolekárskymi dovoznými požiadavkami dotknutej tretej krajiny.

Príslušný orgán vydá rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz aj na žiadosť iných osôb než profesionálnych prevádzkovateľov za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v prvom pododseku písm. b) a c).

Na účely tohto odseku príslušný orgán nedeleguje vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz na žiadnu inú osobu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti na základe IPPC, a pri zohľadnení príslušných medzinárodných noriem sa rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz vydá pod podmienkou, že dostupné údaje umožňujú príslušnému orgánu potvrdiť súlad dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu s rastlinolekárskymi dovoznými požiadavkami dotknutej tretej krajiny. Tieto informácie môžu vychádzať podľa potreby z jedného alebo viacerých z týchto prvkov:

a)

kontroly dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov alebo z ich miesta výroby a jeho okolia, odber vzoriek z nich a príslušné testovanie;

b)

úradné informácie o štatúte škodcov vo výrobnej prevádzke, na mieste výroby, v oblasti alebo krajine pôvodu dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

c)

rastlinný pas uvedený v článku 78, ktorý sprevádza dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ak tento rastlinný pas potvrdzuje výsledky inšpekcií príslušného orgánu;

d)

značka na drevenom obalovom materiáli uvedená v článku 96 ods. 1 alebo osvedčenia uvedené v článku 99 ods. 1;

e)

informácie obsiahnuté v osvedčení pred vývozom uvedenom v článku 102;

f)

úradné informácie obsiahnuté v rastlinolekárskom osvedčení, ako sa uvádza v článku 71, ak boli dotknuté rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené na územie Únie z tretej krajiny.

3.   Rastlinolekárske osvedčenie pre vývoz musí dodržiavať opis a formát vzoru stanoveného v časti A prílohy VIII.

4.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zmenia prvky uvedené v odseku 2 tohto článku a časť A prílohy VIII s cieľom prispôsobiť ich vývoju príslušných medzinárodných noriem.

5.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz sa poskytujú prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií pre úradné kontroly na úrovni Únie alebo sa prostredníctvom tohto systému vymieňajú.

Článok 101

Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz z Únie

1.   Na účely opätovného vývozu rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu, ktorý má pôvod v tretej krajine a bol z tejto alebo inej tretej krajiny uvedený na územie Únie, sa, ak je to možné, namiesto rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz vydá rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz z Únie (ďalej len: „rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz“).

Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz vydáva príslušný orgán na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedeného profesionálneho prevádzkovateľa zaregistroval daný príslušný orgán v súlade s článkom 65;

b)

profesionálny prevádzkovateľ má pod kontrolou rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet, ktorý sa má opätovne vyvážať;

c)

je zaistené, že takáto rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet je v súlade s rastlinolekárskymi dovoznými požiadavkami dotknutej tretej krajiny.

Príslušný orgán vydá rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz aj na žiadosť iných osôb než profesionálnych prevádzkovateľov za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v druhom pododseku písm. b) a c).

Na účely tohto odseku príslušný orgán nedeleguje vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz na žiadnu inú osobu.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti na základe IPPC, a pri zohľadnení príslušných medzinárodných noriem sa rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz vydá pod podmienkou, že dostupné údaje umožňujú potvrdiť súlad s rastlinolekárskymi dovoznými požiadavkami dotknutej tretej krajiny a že sú dodržané všetky tieto podmienky:

a)

pôvodné rastlinolekárske osvedčenie sprevádzajúce dotknutú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet z tretej krajiny pôvodu, alebo jeho overená kópia sa pripojí k rastlinolekárskemu osvedčeniu pre opätovný vývoz;

b)

dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet nebol vypestovaný, vyrobený ani spracovaný s cieľom zmeniť jeho povahu od jeho uvedenia na územie Únie;

c)

dotknutá rastlina, rastlinný produkt alebo iný predmet nebol počas uskladnenia v členskom štáte, z ktorého má byť vyvezený do tretej krajiny určenia, vystavený žiadnemu riziku napadnutia alebo kontaminácie karanténnymi škodcami alebo regulovanými nekaranténnymi škodcami, ktorí sú zapísaní v zozname takýchto škodcov uvedenej tretej krajiny určenia;

d)

je zachovaná identita dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu.

3.   Článok 100 ods. 2 sa uplatňuje obdobne.

4.   Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz musí dodržiavať opis a formát vzoru stanoveného v časti B prílohy VIII.

5.   Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zmení časť B prílohy VIII s cieľom prispôsobiť ju vývoju príslušných medzinárodných noriem.

6.   Elektronické rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz sa poskytujú prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií pre úradné kontroly na úrovni Únie alebo sa prostredníctvom tohto systému vymieňajú.

Článok 102

Osvedčenia pred vývozom

1.   Príslušné orgány členského štátu, z ktorého sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety uvedené v článku 100 ods. 1 vyvážajú a príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované, vyrobené, skladované alebo spracované, si vymieňajú potrebné rastlinolekárske informácie ako základ na vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz.

2.   Výmena informácií uvedených v odseku 1 sa uskutočňuje formou harmonizovaného dokumentu (ďalej len „osvedčenie pred vývozom“), v ktorom príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli rastliny, rastlinné produkty a iné predmety vypestované, vyrobené, skladované alebo spracované, osvedčujú súlad týchto rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov s osobitnými rastlinolekárskymi požiadavkami týkajúcimi sa jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a)

neprítomnosť určitých škodcov na dotknutých rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch alebo ich výskyt pod stanovenou prahovou hodnotou;

b)

pôvod dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov na špecifickom poli, v špecifickej výrobnej prevádzke, na špecifickom mieste výroby alebo v špecifickej oblasti;

c)

štatút škodcov na danom poli, vo výrobnej prevádzke, na mieste výroby alebo v oblasti alebo krajine pôvodu dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

d)

výsledky kontrol dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, odberu vzoriek z nich a ich testovania;

e)

rastlinolekárske postupy uplatňované pri výrobe alebo spracovaní dotknutých rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov.

3.   Osvedčenie pred vývozom vydávajú na žiadosť profesionálneho prevádzkovateľa príslušné orgány členského štátu, v ktorom boli rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety vypestované, vyrobené, skladované alebo spracované, a to v čase, keď sa tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety nachádzajú v priestoroch uvedeného profesionálneho prevádzkovateľa.

4.   Osvedčenie pred vývozom sprevádza dotknuté rastliny, rastlinné produkty a iné predmety počas ich premiestňovania v rámci územia Únie, a to okrem prípadu, keď si informácie v ňom obsiahnuté vymieňajú dotknuté členské štáty prostredníctvom automatizovaného systému riadenia informácií pre úradné kontroly na úrovni Únie alebo prostredníctvom elektronickej výmeny v tomto systéme.

5.   Bez toho, aby boli dotknuté požiadavky stanovené v odseku 3, sa osvedčenie pred vývozom môže vydať, keď rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety opustili priestory dotknutého profesionálneho prevádzkovateľa za predpokladu, že sa vykonali inšpekcie a podľa potreby odbery vzoriek, ktorými sa potvrdilo, že tieto rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety spĺňajú jednu alebo viaceré osobitné rastlinolekárske požiadavky uvedené v odseku 2.

6.   Osvedčenie pred vývozom obsahuje prvky stanovené v časti C prílohy VIII a má formát stanovený v tejto časti prílohy VIII.

Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 105, ktorými sa zmení časť C prílohy VIII s cieľom prispôsobiť ju vývoju vedeckých a technických poznatkov a príslušných medzinárodných noriem.

7.   Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť postupy vydávania osvedčenia pred vývozom. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

KAPITOLA VII

Podporné opatrenia Komisie

Článok 103

Zavedenie elektronického oznamovacieho systému

Komisia zavedie elektronický systém na podávanie oznámení členskými štátmi.

Tento systém je prepojený s automatizovaným systémom riadenia informácií zavedeným pre úradné kontroly na úrovni Únie a je s ním kompatibilný.

Článok 104

Obsah, formát a lehoty oznámení a oznámenia v prípade podozrenia na výskyt škodcov

Komisia môže prostredníctvom vykonávacích aktov stanoviť osobitné pravidlá týkajúce sa podávania oznámení uvedených v článku 9 ods. 1 a 2, článku 11, článku 17 ods. 3, článku 18 ods. 6, článku 19 ods. 2, článku 28 ods. 7, článku 29 ods. 3 prvom pododseku, článku 30 ods. 8, článku 33 ods. 1, článku 40 ods. 4, článku 41 ods. 4, článku 46 ods. 4, článku 49 ods. 6, článku 53 ods. 4, článku 54 ods. 4, článku 62 ods. 1, článku 77 ods. 2 a v článku 95 ods. 5. Tieto pravidlá sa týkajú jedného alebo viacerých z nasledujúcich prvkov:

a)

informácií, ktoré majú tieto oznámenia obsahovať;

b)

formátu týchto oznámení a pokynov, ako tento formát vyplniť;

c)

lehôt pre podanie určitých informácií uvedených v písmene a);

d)

prípadov, v ktorých sa podozrenie na výskyt škodcu oznamuje vzhľadom na potrebu rýchlej reakcie v súvislosti s ich vývojovým cyklom a možnosťou rýchleho a veľkého rozšírenia;

e)

prípadov nedodržania súladu, ktoré je potrebné oznámiť, ak nedodržiavanie vytvára riziko šírenia karanténneho škodcu Únie alebo škodcu, ktorý dočasne spĺňa podmienky označenia za karanténneho škodcu Únie.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 107 ods. 2.

KAPITOLA VIII

Záverečné ustanovenia

Článok 105

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7, článku 8 ods. 5, článku 19 ods. 7, článku 21, článku 32 ods. 5, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 43 ods. 2, článku 46 ods. 2, článku 48 ods. 5, článku 51, článku 65 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76 ods. 4, článku 81 ods. 2, článku 83 ods. 6, článku 87 ods. 4, článku 89 ods. 2, článku 96 ods. 2, článku 98 ods. 1, článku 99 ods. 1, článku 100 ods. 4, článku 101 ods. 5 a v článku 102 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od 13. decembra 2016. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto päťročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 6 ods. 2, článku 7, článku 8 ods. 5, článku 19 ods. 7, článku 21, článku 32 ods. 5, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 43 ods. 2, článku 46 ods. 2, článku 48 ods. 5, článku 51, článku 65 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76 ods. 4, článku 81 ods. 2, článku 83 ods. 6, článku 87 ods. 4, článku 89 ods. 2, článku 96 ods. 2, článku 98 ods. 1, článku 99 ods. 1, článku 100 ods. 4, článku 101 ods. 5 a v článku 102 ods. 6 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia pred prijatím delegovaného aktu konzultuje s odborníkmi určenými jednotlivými členskými štátmi v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po jeho prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 6 ods. 2, článku 7, článku 8 ods. 5, článku 19 ods. 7, článku 21, článku 32 ods. 5, článku 34 ods. 1, článku 38, článku 43 ods. 2, článku 46 ods. 2, článku 48 ods. 5, článku 51, článku 65 ods. 4, článku 71 ods. 4, článku 76 ods. 4, článku 81 ods. 2, článku 83 ods. 6, článku 87 ods. 4, článku 89 ods. 2, článku 96 ods. 2, článku 98 ods. 1, článku 99 ods. 1, článku 100 ods. 4, článku 101 ods. 5 a v článku 102 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 106

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa, pokiaľ voči nim nie je v súlade s odsekom 2 vznesená námietka. V oznámení delegovaného aktu Európskemu parlamentu a Rade sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 105 ods. 6. V takom prípade Komisia okamžite po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 107

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá zriadený článkom 58 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 (31). Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak sa má stanovisko výboru získať písomným postupom, tento postup sa ukončí bez výsledku, ak tak v rámci lehoty na vydanie stanoviska rozhodne predseda výboru alebo ak o to požiada jednoduchá väčšina členov výboru.

3.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 8 nariadenia (EÚ) č. 182/2011 v spojení s jeho článkom 5.

Článok 108

Sankcie

Členské štáty stanovia pravidlá ukladania sankcií uplatniteľných v prípade porušenia tohto nariadenia a prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie ich vykonávania. Stanovené sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

Členské štáty oznámia tieto ustanovenia Komisii do 14. decembra 2019 a bezodkladne jej oznámia akékoľvek následné zmeny, ktoré sa týkajú týchto ustanovení.

Článok 109

Zrušenia

1.   Smernica 2000/29/ES sa zrušuje s výnimkou týchto ustanovení:

a)

článok 1 ods. 4;

b)

úvodná časť a článok 2 ods. 1 písm. g), i), j), k), l), m), n), p), q) a r);

c)

článok 11 ods. 3;

d)

článok 12;

e)

článok 13;

f)

článok 13a;

g)

článok 13b;

h)

článok 13c;

i)

článok 13d;

j)

článok 21 ods. 1 až 5;

k)

článok 27a;

l)

príloha VIIIa.

2.   Zrušujú sa tieto smernice:

a)

smernica 69/464/EHS;

b)

smernica 74/647/EHS;

c)

smernica 93/85/EHS;

d)

smernica 98/57/ES;

e)

smernica 2006/91/ES;

f)

smernica 2007/33/ES.

3.   Odkazy na akty zrušené v súlade s odsekmi 1 a 2 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe IX.

Článok 110

Zmena nariadenia (EÚ) č. 228/2013

V článku 24 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 228/2013 sa dopĺňa tento pododsek:

„Financovanie programov na kontrolu škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie zo strany Únie sa vykonáva v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 (*).

Článok 111

Zmena nariadenia (EÚ) č. 652/2014

Nariadenie (EÚ) č. 652/2014 sa mení takto:

1.

V článku 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín;“.

2.

V článku 5 ods. 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„c)

na programy na kontrolu škodcov v najvzdialenejších regiónoch Únie uvedené v článku 25;“.

3.

V článku 16 ods. 1 sa písmená a), b) a c) nahrádzajú takto:

„a)

opatrenia na eradikáciu škodcu zo zamorenej oblasti prijaté príslušnými orgánmi podľa článku 17 ods. 1, článku 28 ods. 1, článku 29 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (**);

b)

opatrenia na zamedzenie šírenia prioritného škodcu zapísaného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie na zamedzenie šírenia podľa článku 28 ods. 2 uvedeného nariadenia, zo zamorenej oblasti, v ktorej nie je možná eradikácia tohto prioritného škodcu, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu. Tieto opatrenia sa týkajú eradikácie tohto škodcu z nárazníkovej zóny, ktorá obklopuje uvedenú zamorenú oblasť, v prípade, ak je v tejto nárazníkovej zóne zistený jeho výskyt, a

c)

preventívne opatrenia prijaté proti šíreniu prioritného škodcu zapísaného v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031, proti ktorému boli prijaté opatrenia Únie podľa článku 28 ods. 3 uvedeného nariadenia, ak sú tieto opatrenia nevyhnutné na ochranu územia Únie pred ďalším šírením tohto prioritného škodcu.

(**)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 z 26. októbra 2016 o ochranných opatreniach proti škodcom rastlín, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013, (EÚ) č. 652/2014 a (EÚ) č. 1143/2014 a zrušujú smernice Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (Ú. v. EÚ L 317, 23.11.2016, s. 4)“."

4.

Článok 17 sa nahrádza takto:

„Článok 17

Podmienky

Opatrenia uvedené v článku 16 môžu byť oprávnené na udelenie grantov za podmienky, že boli uplatnené okamžite, boli dodržané uplatniteľné ustanovenia stanovené v príslušnom práve Únie a bola splnená jedna alebo viacero týchto podmienok:

a)

týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorých výskyt nie je na území Únie známy a ktorí sú zapísaní v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

b)

týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté príslušným orgánom členského štátu v súlade s článkom 29 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

c)

týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031;

d)

týkajú sa prioritných škodcov zapísaných v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031.

Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene b) prvého odseku, grant nepokrýva náklady, ktoré vznikli neskôr ako dva roky po nadobudnutí účinnosti opatrenia prijatého príslušným orgánom dotknutého členského štátu podľa článku 29 nariadenia (EÚ) 2016/2031, alebo ktoré vznikli po skončení účinnosti uvedeného opatrenia. Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v písmene c) prvého odseku, grant nepokrýva náklady vzniknuté po skončení účinnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.“

5.

V článku 18 ods. 1 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

náklady na odškodnenie dotknutých majiteľov za hodnotu zničených rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia uvedené v článku 16, v medziach trhovej hodnoty, ktorú by tieto rastliny, rastlinné produkty a iné predmety mali, pokiaľ by neboli dotknuté uvedenými opatreniami; prípadná zostatková hodnota sa od odškodnenia odpočítava, a“.

6.

Článok 19 sa mení takto:

a)

prvý odsek sa nahrádza takto:

„Granty sa môžu poskytnúť členským štátom na ročné a viacročné programy prieskumov, ktoré vykonávajú na zistenie výskytu škodcov (ďalej len „programy prieskumov“), za podmienky, že uvedené programy prieskumov spĺňajú aspoň jednu z týchto troch podmienok:

a)

týkajú sa karanténnych škodcov Únie, ktorí sú zapísaní v zozname podľa článku 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a ktorých výskyt nie je na území Únie známy;

b)

týkajú sa prioritných škodcov zapísaných v zozname podľa článku 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/2031 a

c)

týkajú sa škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname karanténnych škodcov Únie a na ktorých sa vzťahuje opatrenie prijaté Komisiou v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.“;

b)

tretí odsek sa nahrádza takto:

„Pre opatrenia, ktoré spĺňajú podmienku stanovenú v prvom odseku písmene c), grant nepokrýva náklady vzniknuté po skončení účinnosti opatrenia, ktoré Komisia prijala v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/2031.“

7.

V článku 20 sa pred písmeno a) vkladá toto písmeno:

„-a)

náklady na vizuálne prehliadky;“.

8.

V článku 47 sa bod 2 nahrádza takto:

„2.

Vkladá sa tento článok:

‚Článok 15a

Členské štáty stanovia, aby každá osoba, ktorá zistí výskyt škodcu uvedeného na zozname v prílohách I alebo II alebo škodcu, na ktorého sa vzťahuje opatrenie podľa článku 16 ods. 2 alebo 3, alebo ktorá má odôvodnené podozrenie na výskyt takéhoto škodcu, ihneď oznámila túto skutočnosť príslušnému orgánu a v prípade, že ju o to príslušný orgán požiada, mu poskytla informácie o tomto výskyte, ktoré má k dispozícii. Keď sa oznámenie nepodalo písomne, príslušný orgán o ňom vyhotoví úradný záznam.‘“

Článok 112

Zmena nariadenia (EÚ) č. 1143/2014

V článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1143/2014 sa písmeno d) nahrádza takto:

„d)

škodcov rastlín uvedených v zozname podľa článku 5 ods. 2 alebo článku 32 ods. 3 ani na škodcov rastlín, na ktorých sa vzťahujú opatrenia podľa článku 30 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2031 (***);

Článok 113

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 14. decembra 2019. Avšak:

a)

článok 111 bod 8 sa uplatňuje od 1. januára 2017;

b)

článok 100 ods. 3 a článok 101 ods. 4 sa uplatňujú od 1. januára 2021.

2.   Akty uvedené v článku 109 ods. 2 písm. a), c), d) a f) sa zrušujú s účinnosťou od 1. januára 2022. V prípade rozporu medzi ustanoveniami uvedených aktov a ustanoveniami tohto nariadenia majú prednosť ustanovenia tohto nariadenia.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 26. októbra 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

I. LESAY


(1)  Ú. v. EÚ C 170, 5.6.2014, s. 104.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a pozícia Rady v prvom čítaní z 18. júla 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z 26. októbra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(3)  Smernica Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva (Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1).

(4)  Smernica Rady 66/401/EHS zo 14. júna 1966 o uvádzaní osiva krmovín na trh (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2298/66).

(5)  Smernica Rady 66/402/EHS zo 14. júna 1966 týkajúca sa obchodovania s osivom obilnín (Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309/66).

(6)  Smernica Rady 68/193/EHS z 9. apríla 1968 o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča (Ú. v. ES L 93, 17.4.1968, s. 15).

(7)  Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 12).

(8)  Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 33).

(9)  Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60).

(10)  Smernica Rady 2002/57/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom olejnín a priadnych rastlín (Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74).

(11)  Smernica Rady 2008/72/ES z 15. júla 2008 o uvádzaní množiteľského a sadivového zeleninového materiálu iného ako osivo na trh (Ú. v. EÚ L 205, 1.8.2008, s. 28).

(12)  Smernica Rady 2008/90/ES z 29. septembra 2008 o uvádzaní množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia do obehu (Ú. v. EÚ L 267, 8.10.2008, s. 8).

(13)  Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(15)  Smernica Rady 74/647/EHS z 9. decembra 1974 o kontrole obaľovačov (Ú. v. ES L 352, 28.12.1974, s. 41).

(16)  Smernica Rady 2006/91/ES zo 7. novembra 2006 o kontrole štítničky nebezpečnej (Ú. v. EÚ L 312, 11.11.2006, s. 42).

(17)  Smernica Rady 69/464/EHS z 8. decembra 1969 o kontrole rakoviny zemiaka (Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 1).

(18)  Smernica Rady 93/85/EHS zo 4. októbra 1993 na kontrolu baktériovej krúžkovitosti zemiaka (Ú. v. ES L 259, 18.10.1993, s. 1).

(19)  Smernica Rady 98/57/ES z 20. júla 1998 o potláčaní choroby Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.(Ú. v. ES L 235, 21.8.1998, s. 1).

(20)  Smernica Rady 2007/33/ES z 11. júna 2007 o ochrane proti háďatku zemiakovému a o zrušení smernice 69/465/EHS (Ú. v. ES L 156, 16.6.2007, s. 12).

(21)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES (Ú. v. EÚ L 189, 27.6.2014, s. 1).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 228/2013 z 13. marca 2013 o osobitných opatreniach v oblasti poľnohospodárstva v prospech najvzdialenejších regiónov Únie a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 247/2006 (Ú. v. EÚ L 78, 20.3.2013, s. 23).

(23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 z 22. októbra 2014 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov (Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014, s. 35).

(24)  Smernica Rady 98/56/ES z 20. júla 1998 o obchodovaní s množiteľským materiálom okrasných rastlín (Ú. v. ES L 226, 13.8.1998, s. 16).

(25)  Smernica Rady 1999/105/ES z 22. decembra 1999 o uvádzaní množiteľského materiálu lesných kultúr na trh (Ú. v. ES L 11, 15.1.2000, s. 17).

(26)  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).

(27)  ISO 3166-1:2006, Kódy názvov krajín a ich častí – časť 1: Kódy krajín. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu, Ženeva.

(28)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 zo 16. septembra 2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Ú. v. EÚ L 286, 31.10.2009, s. 1).

(29)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (Ú. v. EÚ L 309, 24.11.2009, s. 1).

(30)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1).

(31)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Ú. v. ES L 31, 1.2.2002, s. 1).


PRÍLOHA I

KRITÉRIÁ NA KATEGORIZÁCIU ŠKODCOV PODĽA RIZIKA, KTORÉ PREDSTAVUJÚ PRE ÚZEMIE ÚNIE

ODDIEL 1

Kritériá na identifikovanie škodcov spĺňajúcich podmienky označenia za karanténneho škodcu, ako sa uvádza v článku 3, článku 6 ods. 1, článku 7, článku 29 ods. 2, článku 30 ods. 2 a článku 49 ods. 3

1.   Identita škodcu

Taxonomická identita škodcu je jasne vymedzená alebo škodca preukázateľne preukazoval pretrvávajúce symptómy a je prenosný.

Taxonomická identita škodcu je vymedzená na úrovni druhu alebo prípadne na vyššej či nižšej taxonomickej úrovni, ak je táto taxonomická úroveň z vedeckého hľadiska vhodná na základe jej virulencie, škály hostiteľov alebo vzťahov medzi vektormi.

2.   Výskyt škodcu na predmetnom území

Uplatňuje sa jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a)

nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území;

b)

nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území okrem jeho obmedzenej časti;

c)

nie je známy výskyt škodcu na predmetnom území okrem prípadov zriedkavého, nepravidelného, izolovaného a občasného výskytu na tomto území.

Ak sa uplatňujú písmená b) alebo c), škodca sa považuje za nie široko rozšíreného.

3.   Schopnosť preniknutia, usídlenia a šírenia škodcu na predmetnom území

a)   Schopnosť preniknutia

Škodca sa považuje za schopného preniknúť na predmetné územie alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, ale nie je široko rozšírený, na časť tohto územia, kde sa nevyskytuje (ďalej len: „príslušná časť ohrozenej oblasti“) buď prirodzeným šírením, alebo ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

je spájaný, pokiaľ ide o rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, ktoré sú premiestňované na predmetné územie, s týmito rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi na území, kde majú pôvod, alebo na území, z ktorého sú premiestňované na predmetné územie;

ii)

prežije počas prepravy alebo uskladnenia;

iii)

môže byť prenesený na vhodnú hostiteľskú rastlinu, rastlinný produkt alebo iný predmet na predmetnom území.

b)   Schopnosť usídlenia

Škodca sa považuje za schopného „usídlenia“ na predmetnom území alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, ale nie je široko rozšírený, na časti predmetného územia, kde sa nevyskytuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

sú prítomní hostitelia tohto škodcu a v náležitom prípade vektory spôsobujúce jeho prenos;

ii)

rozhodujúce faktory životného prostredia sú pre daného škodcu prípadne pre jeho vektor priaznivé, a to mu umožňuje prežiť obdobie klimatického stresu a dokončiť svoj životný cyklus;

iii)

pestovateľské postupy a kontrolné opatrenia uplatňované na uvedenom území sú priaznivé;

iv)

metódy prežitia, rozmnožovacia stratégia, genetická adaptabilita škodcu a veľkosť jeho najmenšej životaschopnej populácie podporujú jeho usídlenie.

c)   Schopnosť šírenia

Škodca sa považuje za schopného šíriť sa na predmetnom území alebo, ak sa na ňom už vyskytuje, ale nie je široko rozšírený, na časti tohto územia, kde sa nevyskytuje, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

i)

životné prostredie je vhodné na prirodzené šírenie tohto škodcu;

ii)

nie sú dostatočné prekážky, ktoré by bránili prirodzenému šíreniu tohto škodcu;

iii)

komodity alebo dopravné prostriedky umožňujú premiestňovanie tohto škodcu;

iv)

sú prítomní hostitelia a v náležitom prípade vektory tohto škodcu;

v)

pestovateľské postupy a kontrolné opatrenia uplatňované na uvedenom území sú priaznivé;

vi)

prirodzení nepriatelia a antagonisti škodcu nie sú prítomní alebo nie sú v dostatočnej miere schopní potlačiť škodcu.

4.   Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv

Preniknutie, usídlenie a šírenie škodcu na predmetnom území alebo, ak sa škodca na tomto území už vyskytuje, ale nie je široko rozšírený, na časti tohto územia, kde sa nevyskytuje, má na toto územie alebo časť tohto územia, kde nie je široko rozšírený, neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv, pokiaľ ide o jeden alebo viaceré z týchto aspektov:

a)

straty na úrode z hľadiska výnosu a kvality;

b)

náklady na kontrolné opatrenia;

c)

náklady na opätovnú výsadbu a/alebo straty z dôvodu potreby vypestovať náhradné rastliny;

d)

účinky na existujúce postupy výroby;

e)

účinky na stromy na uliciach, na parky a pôvodné a umelo vysadené plochy;

f)

účinky na pôvodné rastliny, biodiverzitu a ekosystémové služby;

g)

účinky na usídlenie, šírenie a vplyv iných škodcov, napr. z dôvodu schopnosti daného škodcu pôsobiť ako vektor iných škodcov;

h)

zmeny v nákladoch výrobcu alebo vo vstupných požiadavkách vrátane nákladov na kontroly a nákladov na eradikáciu a zamedzenie šírenia škodcov;

i)

účinky na zisky výrobcu, ktoré sú výsledkom zmien v kvalite, nákladoch na výrobu, vo výnosoch alebo výškach cien;

j)

zmeny v domácom alebo zahraničnom spotrebiteľskom dopyte po produkte, ktoré sú výsledkom zmien v kvalite;

k)

účinky na domáce a vývozné trhy a zaplatené ceny vrátane účinkov na prístup na vývozný trh a pravdepodobnosti rastlinolekárskych obmedzení uložených obchodnými partnermi;

l)

zdroje potrebné na ďalší výskum a poradenstvo;

m)

environmentálne a ďalšie nežiaduce účinky kontrolných opatrení;

n)

účinky na sústavu Natura 2000 alebo ďalšie chránené územia;

o)

zmeny v ekologických procesoch a štruktúre, stabilite alebo procesoch ekosystému vrátane ďalších účinkov na rastlinné druhy, eróziu, zmeny hladiny podzemnej vody, nebezpečenstvo vzniku požiaru a kolobeh živín;

p)

náklady na obnovu životného prostredia a preventívne opatrenia;

q)

účinky na potravinovú bezpečnosť a bezpečnosť potravín;

r)

účinky na zamestnanosť;

s)

účinky na kvalitu vody, rekreáciu, turizmus, krajinné dedičstvo, pasenie zvierat, lov, rybolov.

ODDIEL 2

Kritériá na identifikovanie karanténnych škodcov Únie spĺňajúcich podmienky označenia za prioritného škodcu, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 a 2

Karanténni škodcovia Únie sa považujú za škodcov, ktorí majú najzávažnejší hospodársky, sociálny alebo environmentálny vplyv na územie Únie, ak ich preniknutie, usídlenie a šírenie spĺňa jedno alebo viaceré z týchto písmen:

a)

Hospodársky vplyv: škodca má potenciál spôsobiť obrovské straty, pokiaľ ide o priame a nepriame účinky uvedené v oddiele 1 bode 4 v prípade rastlín s významnou hospodárskou hodnotou na území Únie.

Rastliny uvedené v prvom pododseku môžu byť dreviny, ktoré nie sú hospodársky využívané.

b)

Sociálny vplyv: škodca má potenciál spôsobiť jeden alebo viaceré z týchto účinkov:

i)

výrazný pokles zamestnanosti v dotknutom odvetví poľnohospodárstva, záhradníctva alebo lesného hospodárstva alebo v priemyselných odvetviach súvisiacich s uvedenými odvetviami vrátane cestovného ruchu a rekreácie;

ii)

výrazné riziká pre potravinovú bezpečnosť alebo bezpečnosť potravín;

iii)

vymiznutie alebo dlhodobé rozsiahle škody na dôležitých druhoch drevín rastúcich alebo pestovaných na území Únie alebo na druhoch drevín, ktoré majú pre Úniu veľký význam, pokiaľ ide o krajinu, ako aj o kultúrne alebo historické dedičstvo.

c)

Environmentálny vplyv: škodca má potenciál spôsobiť jeden alebo viaceré z týchto účinkov:

i)

závažné účinky na biodiverzitu a ekosystémové služby vrátane účinkov na druhy a biotopy uvedené v zozname podľa smernice Rady 92/43/EHS (1) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES (2);

ii)

výrazný a dlhodobý nárast používania prípravkov na ochranu rastlín na dotknutých rastlinách;

iii)

vymiznutie hlavných dôležitých druhov drevín rastúcich alebo pestovaných na území Únie alebo druhov drevín, ktoré majú pre Úniu veľký význam, pokiaľ ide o krajinu, ako aj o kultúrne alebo historické dedičstvo, alebo dlhodobé rozsiahle škody na nich.

ODDIEL 3

Kritériá na predbežné vyhodnotenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky označenia za karanténneho škodcu Únie a vyžadujú si dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1 a v článku 30 ods. 1

Pododdiel 1

Kritériá na predbežné vyhodnotenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky označenia za karanténneho škodcu Únie a vyžadujú si dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 29 ods. 1

1.   Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

2.   Výskyt škodcu na území členského štátu

Nie je známy predchádzajúci výskyt škodcu na území členského štátu. Na základe informácií, ktoré má tento členský štát k dispozícii, nie je známy predchádzajúci výskyt škodcu ani na území Únie alebo, pokiaľ ide o územie Únie, považuje sa za škodcu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v oddiele 1 bode 2 písm. b) alebo c).

3.   Pravdepodobnosť usídlenia a šírenia škodcu na území Únie alebo v osobitnej časti (častiach) tohto územia, kde sa nevyskytuje

Na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii, škodca spĺňa kritériá vymedzené v oddiele 1 bode 3 písm. b) a c), pokiaľ ide o územie tohto členského štátu a, do tej miery, do akej je v možnostiach členského štátu vyhodnotiť to, aj pokiaľ ide o územie Únie.

4.   Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Na základe informácií, ktoré má členský štát k dispozícii, by škodca mal neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv na územie tohto členského štátu a do tej miery, do akej je v možnostiach členského štátu vyhodnotiť to, aj na územie Únie, ak by sa na tomto území usídlil a šíril.

Uvedený vplyv zahŕňa minimálne jeden alebo viac priamych účinkov uvedených v oddiele 1 bode 4 písm. a) až g).

Pododdiel 2

Kritériá na predbežné vyhodnotenie s cieľom identifikovať škodcov, ktorí dočasne spĺňajú podmienky označenia za karanténneho škodcu Únie a vyžadujú si dočasné opatrenia, ako sa uvádza v článku 30 ods. 1

1.   Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

2.   Výskyt škodcu na území Únie

Predchádzajúci výskyt škodcu na území Únie nie je známy alebo, pokiaľ ide o územie Únie, považuje sa za škodcu, ktorý spĺňa podmienky stanovené v oddiele 1 bode 2 písm. b) alebo c).

3.   Pravdepodobnosť usídlenia a šírenia škodcu na území Únie alebo v osobitnej časti (osobitných častiach) tohto územia, kde sa nevyskytuje

Na základe informácií, ktoré má Únia k dispozícii, pokiaľ ide o územie Únie, škodca spĺňa kritériá vymedzené v oddiele 1 bode 3 písm. b) a c).

4.   Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Na základe informácií, ktoré má Únia k dispozícii, by škodca mal neprijateľný hospodársky, sociálny a/alebo environmentálny vplyv na územie Únie, ak by sa na tomto území usídlil a šíril.

Uvedený vplyv zahŕňa aspoň jeden alebo viac priamych účinkov uvedených v oddiele 1 bode 4 písm. a) až g).

ODDIEL 4

Kritériá na identifikovanie škodcov spĺňajúcich podmienky označenia za regulovaného nekaranténneho škodcu Únie, ako sa uvádza v článkoch 36 a 38

1.   Identita škodcu

Škodca spĺňa kritérium vymedzené v oddiele 1 bode 1.

2.   Pravdepodobnosť šírenia škodcu na území Únie

Z vyhodnotenia spôsobu prenosu škodcu vyplýva, že tento prenos prebieha skôr a predovšetkým prostredníctvom špecifických rastlín na výsadbu ako prostredníctvom prirodzeného šírením alebo premiestňovaním rastlinných produktov alebo iných predmetov.

Súčasťou takéhoto posúdenia sú podľa potreby tieto hľadiská:

a)

počet životných cyklov škodcu na príslušných hostiteľoch;

b)

vývojový cyklus, epidemiologické vlastnosti a prežitie škodcu;

c)

možné prirodzené prienikové cesty, prienikové cesty vytvorené človekom alebo iné prienikové cesty prenosu škodcu na príslušného hostiteľa, ako aj efektívnosť prienikových ciest vrátane mechanizmov a tempa rozšírenia;

d)

následné napadnutie a prenos škodcu z príslušného hostiteľa na iné rastliny a naopak;

e)

klimatologické faktory;

f)

kultúrne zvyklosti pred zberom a po ňom;

g)

typy pôd;

h)

náchylnosť príslušného hostiteľa a relevantné štádiá hostiteľských rastlín;

i)

prítomnosť vektorov škodcu;

j)

prítomnosť prirodzených nepriateľov a antagonistov škodcu;

k)

prítomnosť iných hostiteľov, ktorí sú náchylní na tohto škodcu;

l)

prevalencia škodcu na území Únie;

m)

plánované použitie rastlín.

3.   Možný hospodársky, sociálny a environmentálny vplyv škodcu

Napadnutie rastlín na výsadbu uvedených v bode 2 škodcom má neprijateľný hospodársky vplyv na plánované použitie týchto rastlín, pokiaľ ide o jeden alebo viaceré z týchto aspektov:

a)

straty na úrode z hľadiska výnosu a kvality;

b)

dodatočné náklady na kontrolné opatrenia;

c)

dodatočné náklady na zber a triedenie;

d)

náklady na opätovnú výsadbu;

e)

straty z dôvodu potreby vypestovať náhradné rastliny;

f)

vplyv na existujúce postupy výroby;

g)

vplyv na iné hostiteľské rastliny na mieste výroby;

h)

vplyv na usídlenie, šírenie a vplyv iných škodcov z dôvodu schopnosti daného škodcu pôsobiť ako vektor takýchto iných škodcov;

i)

vplyv na náklady výrobcu alebo vstupné požiadavky vrátane nákladov na kontroly a nákladov na eradikáciu a zamedzenie šírenia škodcov;

j)

vplyv na zisky výrobcu, ktoré sú výsledkom zmien v nákladoch na výrobu, vo výnosoch a výškach cien;

k)

zmeny v domácom alebo zahraničnom spotrebiteľskom dopyte po produkte, ktoré sú výsledkom zmien v kvalite;

l)

vplyv na domáce a vývozné trhy a zaplatené ceny;

m)

vplyv na zamestnanosť.


(1)  Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).


PRÍLOHA II

OPATRENIA A ZÁSADY TÝKAJÚCE SA RIADENIA RIZÍK SPOJENÝCH SO ŠKODCAMI

ODDIEL 1

Opatrenia na riadenie rizík spojených s karanténnymi škodcami, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1, článku 21, článku 25 ods. 2, článku 28 ods. 4 a 6, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 5 a 7, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3, článku 42 ods. 4, článku 46 ods. 3, článku 53 ods. 3, článku 54 ods. 3 a v článku 75 ods. 2

Súčasťou riadenia rizík spojených s karanténnymi škodcami je podľa potreby jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

1.

Opatrenia zamerané na prevenciu a zlikvidovanie napadnutia pestovaných a voľne rastúcich rastlín

a)

Obmedzenia týkajúce sa identity, povahy, pôvodu, pôvodu množiteľského materiálu, proveniencie a histórie produkcie pestovaných rastlín.

b)

Obmedzenia pri pestovaní, zbere a využití rastlín.

c)

Obmedzenia pri používaní rastlinných produktov, priestorov, pozemkov, vody, pôdy, pestovateľských substrátov, zariadení, strojov, vybavenia a iných predmetov.

d)

Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi, priestormi, pozemkami, vodou, pôdou, pestovateľskými substrátmi, zariadeniami, strojmi, vybavením a inými predmetmi, ako aj ich vizuálne prehliadky, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie na zistenie výskytu karanténnych škodcov.

e)

Dohľad zameraný na rozpad alebo zmenu účinnosti odolného rastlinného druhu alebo odrody rastlín, ktorá súvisí so zmenou zloženia karanténneho škodcu alebo jeho biotypu, patotypu, rasy alebo virulentnej skupiny.

f)

Fyzikálne, chemické a biologické ošetrenie rastlín, rastlinných produktov, priestorov, pozemkov, vody, pôdy, pestovateľských substrátov, zariadení, strojov, vybavenia a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami.

g)

Zničenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami alebo z dôvodu prevencie.

h)

Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

i)

Registrácia dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov.

Na účely písmena b) môžu uvedené opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o testovanie druhov a odrôd rastlín na zistenie odolnosti voči danému karanténnemu škodcovi a pokiaľ ide o zapísanie druhov a odrôd rastlín, pri ktorých sa zistilo, že sú odolné voči danému karanténnemu škodcovi, do zoznamu.

Na účely písmena f) môžu uvedené opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o:

i)

registráciu a oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí uplatňujú príslušné ošetrenie, a úradný dohľad nad týmito prevádzkovateľmi;

ii)

vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia, rastlinného pasu, návesky alebo iného úradného osvedčenia pre ošetrené rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety a používanie značky uvedenej v článku 96 ods. 1 po vykonaní príslušného ošetrenia.

2.

Opatrenia zamerané na zásielky rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov

a)

Obmedzenia týkajúce sa identity, povahy, pôvodu, proveniencie, pôvodu množiteľského materiálu, metódy produkcie, histórie produkcie a vysledovateľnosti rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov.

b)

Obmedzenia týkajúce sa uvedenia rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov na určité územie, ich premiestňovania, používania, spracovania, obalov, uskladňovania, distribúcie a miesta určenia, ako aj manipulácie s nimi.

c)

Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, ich vizuálne prehliadky, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie na zistenie výskytu karanténnych škodcov, ako aj ich podrobenie karanténe a inšpekciám pred vývozom v tretích krajinách.

d)

Fyzikálne, chemické a biologické ošetrenie rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú napadnuté alebo potenciálne napadnuté karanténnymi škodcami, a v náležitom prípade ich zničenie.

e)

Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

f)

Registrácia dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov.

Na účely písmen a) až d) môžu uvedené opatrenia zahŕňať požiadavky, pokiaľ ide o:

i)

vydávanie rastlinolekárskeho osvedčenia, rastlinného pasu, návesky alebo iného úradného osvedčenia, ako aj používanie značky uvedenej v článku 96 ods. 1, v záujme potvrdenia súladu s písmenami a) až d);

ii)

registráciu a oprávnenie profesionálnych prevádzkovateľov, ktorí uplatňujú ošetrenie uvedené v písmene d), a úradný dohľad nad týmito prevádzkovateľmi.

3.

Opatrenia zamerané na prienikové cesty karanténnych škodcov iné, ako sú zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov:

a)

Obmedzenia týkajúce sa uvedenia a premiestňovania karanténnych škodcov ako komodít.

b)

Dohľad nad karanténnymi škodcami ako komoditami, ako aj ich vizuálne prehliadky, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie, a v náležitom prípade ich zničenie.

c)

Obmedzenia týkajúce sa rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov, ktoré sú prevážané cestujúcimi.

d)

Dohľad nad rastlinami, rastlinnými produktmi a inými predmetmi, ktoré sú prevážané cestujúcimi, ako aj ich vizuálne prehliadky, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie a v náležitom prípade ich ošetrenie alebo zničenie.

e)

Obmedzenia týkajúce sa vozidiel, obalov a iných predmetov používaných pri doprave komodít.

f)

Dohľad nad vozidlami, obalmi a inými predmetmi používanými pri doprave komodít, ako aj ich vizuálne prehliadky, odber vzoriek z nich a laboratórne testovanie a v náležitom prípade ich ošetrenie alebo zničenie.

g)

Informácie, zaznamenávanie údajov, povinnosti týkajúce sa podávania oznámení a správ.

h)

Registrácia dotknutých profesionálnych prevádzkovateľov.

ODDIEL 2

Zásady riadenia rizík spojených so škodcami, ako sa uvádza v článku 17 ods. 1, článku 18 ods. 3, článku 21, článku 28 ods. 4 a 6, článku 29 ods. 1, článku 30 ods. 5 a 7, článku 31 ods. 1, článku 37 ods. 4 a 8, článku 40 ods. 3, článku 41 ods. 3, článku 46 ods. 3, článku 49 ods. 2 a 4, článku 53 ods. 3, článku 54 ods. 3, článku 72 ods. 3, článku 74 ods. 3, článku 75 ods. 2, článku 79 ods. 3 a článku 80 ods. 3

Pri riadení rizík spojených s karanténnymi škodcami Únie, karanténnymi škodcami chránenej zóny a regulovanými nekaranténnymi škodcami Únie sa dodržiavajú tieto zásady:

1.

Nevyhnutnosť

Opatrenia na riadenie rizika spojeného so škodcom sa uplatnia len v prípade, ak sú potrebné na zabránenie preniknutia, usídlenia a šírenia tohto škodcu.

2.

Proporcionalita

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom sú primerané riziku, ktoré tento škodca predstavuje, ako aj požadovanej úrovni ochrany.

3.

Minimálny vplyv

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom predstavujú najmenej reštriktívne opatrenia, aké sú k dispozícii, a ich dôsledkom sú minimálne prekážky medzinárodnému pohybu osôb, komodít a dopravných prostriedkov.

4.

Nediskriminácia

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom sa neuplatňujú takým spôsobom, aby slúžili buď ako prostriedok svojvoľnej alebo neoprávnenej diskriminácie, alebo ako skryté obmedzovanie najmä medzinárodného obchodu. Vo vzťahu k tretím krajinám nesmú byť prísnejšie ako opatrenia uplatnené v prípade rovnakého škodcu vyskytujúceho sa na území Únie, ak tretie krajiny preukážu, že majú rovnaký rastlinolekársky štatút a uplatňujú rovnaké alebo rovnocenné rastlinolekárske opatrenia.

5.

Odborné zdôvodnenie

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom sa zdôvodnia z odborného hľadiska na základe záverov dosiahnutých prostredníctvom použitia vhodnej analýzy rizík, prípadne iného porovnateľného preskúmania a zhodnotenia dostupných vedeckých informácií. Tieto opatrenia by mali odzrkadľovať novú alebo aktualizovanú analýzu rizika alebo relevantné vedecké informácie a v náležitom prípade by mali byť upravené alebo zrušené.

6.

Uskutočniteľnosť

Opatrenia prijaté na riadenie rizika spojeného so škodcom by mali byť takého charakteru, aby umožňovali pravdepodobnosť dosiahnutia cieľa týchto opatrení.


PRÍLOHA III

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE VYSOKO RIZIKOVÝCH RASTLÍN, RASTLINNÝCH PRODUKTOV ALEBO INÝCH PREDMETOV, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 42

Pri vyhodnotení uvedenom v článku 42 je potrebné zohľadniť tieto kritériá:

1.

Pokiaľ ide o rastliny na výsadbu iné než osivá:

a)

zvyčajne sú do Únie uvádzané v podobe kríkov alebo stromov alebo sú v takejto podobe prítomné na území Únie alebo sú takýmto rastlinám či drevinám taxonomicky príbuzné;

b)

sú nazbierané vo voľnej prírode alebo sa pestujú z rastlín nazbieraných vo voľnej prírode;

c)

v dotknutých tretích krajinách, skupinách tretích krajín alebo osobitných oblastiach tretích krajín sa pestujú vonku alebo sa pestujú z rastlín pestovaných vonku;

d)

je o nich známe, že sú bežnými hostiteľmi škodcov, o ktorých je známe, že majú veľký vplyv na rastlinné druhy, ktoré majú pre územie Únie zásadný hospodársky, sociálny alebo environmentálny význam;

e)

je o nich známe, že na nich bežne prežívajú škodcovia bez prejavov a symptómov týchto škodcov alebo s latentným obdobím vzniku uvedených prejavov alebo symptómov, z čoho vyplýva, že výskyt škodcov sa počas inšpekcií pri uvedení na územie Únie pravdepodobne nezistí;

f)

ide o trvalky, s ktorými sa bežne obchoduje ako so starými rastlinami.

2.

Pokiaľ ide o ostatné rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety:

a)

je o nich známe, že sú bežnými hostiteľmi a predstavujú významnú prienikovú cestu pre škodcov, o ktorých je známe, že majú veľký vplyv na rastlinné druhy, ktoré majú pre územie Únie zásadný hospodársky, sociálny alebo environmentálny význam;

b)

je o nich známe, že na nich bežne prežívajú škodcovia bez prejavov a symptómov týchto škodcov alebo s latentným obdobím vzniku uvedených prejavov alebo symptómov, z čoho vyplýva, že výskyt škodcov sa počas inšpekcií pri uvedení na územie Únie pravdepodobne nezistí, a tiež je o nich známe, že pre týchto škodcov predstavujú významnú prienikovú cestu.


PRÍLOHA IV

PRVKY NA IDENTIFIKÁCIU RASTLÍN ALEBO RASTLINNÝCH PRODUKTOV, U KTORÝCH JE PRAVDEPODOBNÉ, ŽE PREDSTAVUJÚ NOVOIDENTIFIKOVANÉ RIZIKÁ SPOJENÉ SO ŠKODCAMI ALEBO INÉ PREDPOKLADANÉ RASTLINOLEKÁRSKE RIZIKÁ PRE ÚZEMIE ÚNIE, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 49

Rastliny alebo rastlinné produkty z tretích krajín sa považujú za rastliny alebo rastlinné produkty, u ktorých je pravdepodobné, že predstavujú pre územie Únie riziká spojené so škodcami, ako je uvedené v článku 49 ods. 1, ak tieto rastliny alebo rastlinné produkty spĺňajú aspoň tri z týchto podmienok vrátane aspoň jednej z podmienok stanovených v bode 1 písm. a), b) a c):

1.

Vlastnosti rastlín alebo rastlinných produktov

a)

Patria do rodu alebo čeľade rastlín alebo sa vyrábajú z rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že sú bežnými hostiteľmi škodcov regulovaných na území Únie alebo v tretích krajinách ako karanténni škodcovia.

b)

Patria do rodu alebo čeľade rastlín alebo sa vyrábajú z rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že sú bežnými hostiteľmi škodcov, o ktorých je známe, že majú veľký vplyv na rastlinné druhy pestované na území Únie, ktoré majú pre územie Únie zásadný hospodársky, sociálny alebo environmentálny význam.

c)

Patria do rodu alebo čeľade rastlín alebo sa vyrábajú z rodu alebo čeľade rastlín, o ktorých je známe, že na nich bežne prežívajú škodcovia bez prejavov a symptómov týchto škodcov alebo s latentným obdobím vzniku uvedených prejavov alebo symptómov aspoň tri mesiace, z čoho vyplýva, že výskyt škodcov na týchto rastlinách alebo rastlinných produktoch sa počas úradných kontrol pri uvedení na územie Únie pravdepodobne nezistí, ak sa neurobí odber vzoriek a testovanie alebo ak rastliny nebudú podrobené karanténe.

d)

V tretích krajinách pôvodu sa pestujú vonku alebo sa pestujú z rastlín pestovaných vonku.

e)

Nie sú zasielané v uzatvorených kontajneroch ani obaloch alebo, ak sú takýmto spôsobom zasielané, zásielky kvôli ich veľkosti nemožno otvoriť v uzavretom priestore s cieľom vykonať úradnú kontrolu pri uvedení na územie Únie.

2.

Pôvod rastlín alebo rastlinných produktov

a)

Majú pôvod v tretej krajine alebo sú premiestňované z tretej krajiny, z ktorej prichádzajú opakované oznámenia o zachytení karanténnych škodcov, ktorí nie sú zapísaní v zozname v súlade s článkom 5 ods. 2.

b)

Majú pôvod v tretej krajine alebo sú premiestňované z tretej krajiny, ktorá nie je zmluvnou stranou dohovoru IPPC.


PRÍLOHA V

OBSAH RASTLINOLEKÁRSKYCH OSVEDČENÍ PRE UVEDENIE NA ÚZEMIE ÚNIE

ČASŤ A

Rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz, ako sa uvádza v článku 76 ods. 1

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČASŤ B

Rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz, ako sa uvádza v článku 76 ods. 1

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA VI

KRITÉRIÁ NA IDENTIFIKOVANIE RASTLÍN UVEDENÝCH V ČLÁNKU 73, V PRÍPADE KTORÝCH SA NEVYŽADUJE RASTLINOLEKÁRSKE OSVEDČENIE

Vo vyhodnotení uvedenom v článku 73 sa zohľadňujú tieto kritériá:

1.

Rastliny nie sú hostiteľmi karanténnych škodcov Únie ani škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30, ani nie sú bežnými hostiteľmi škodcov, ktorí môžu mať vplyv na rastlinné druhy pestované v Únii.

2.

Rastliny dlhodobo spĺňajú požiadavky na uvedenie na územie Únie relevantné pre tretiu krajinu alebo krajiny pôvodu.

3.

S uvedením dotknutých rastlín z jednej alebo viacerých tretích krajín nie je spojený žiaden údaj o prieniku(-och) a tieto rastliny neboli predmetom opakovaného zachytenia karanténnych škodcov Únie ani škodcov, na ktorých sa vzťahujú opatrenia prijaté podľa článku 30, počas ich uvádzania na územie Únie.


PRÍLOHA VII

RASTLINNÉ PASY

ČASŤ A

Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2 prvom pododseku

1.

V rastlinnom pase na premiestňovanie v rámci územia Únie sú uvedené tieto prvky:

a)

slovné spojenie „Rastlinný pas“ v pravom hornom rohu v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b)

vlajka Únie v ľavom hornom rohu vytlačená farebne alebo čierno-bielo;

c)

písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;

d)

písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód uvedený v článku 67 písm. a) pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas alebo pre ktorého rastlinný pas vydáva príslušný orgán;

e)

písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

f)

písmeno „D.“, po ktorom prípadne nasleduje:

i)

názov tretej krajiny pôvodu alebo

ii)

dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a).

2.

Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. e) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód pre vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke.

ČASŤ B

Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón, ako sa uvádza v článku 83 ods. 2 druhom pododseku

1.

V rastlinnom pase na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich sú uvedené tieto prvky:

a)

slovné spojenie „Rastlinný pas – Chránená zóna“ v pravom hornom rohu v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b)

bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) alebo kód (kódy) príslušného škodcu(-ov) chránenej zóny, ako sa uvádza v článku 32 ods. 3;

c)

vlajka Únie v ľavom hornom rohu vytlačená farebne alebo čierno-bielo;

d)

písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;

e)

písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód uvedený v článku 67 písm. a) pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas alebo pre ktorého rastlinný pas vydáva príslušný orgán;

f)

písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu alebo iného predmetu;

g)

písmeno „D.“, po ktorom prípadne nasleduje:

i)

názov tretej krajiny pôvodu alebo

ii)

dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a), a v prípade nahradenia rastlinného pasu registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydal pôvodný rastlinný pas alebo pre ktorého vydal pôvodný rastlinný pas príslušný orgán, ako sa uvádza v článku 93 ods. 1 a 2.

2.

Kód vysledovateľnosti uvedený v bode 1 písm. f) možno doplniť aj odkazom na jedinečný čiarový kód pre vysledovateľnosť, hologramom, čipom alebo iným dátovým nosičom, ktorý je na obchodnej jednotke.

ČASŤ C

Rastlinné pasy na premiestňovanie v rámci územia Únie spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 83 ods. 5 druhom pododseku

1.

Rastlinný pas na premiestňovanie v rámci územia Únie uvedený v spoločnej náveske spolu s úradnou náveskou pre osivá alebo iný množiteľský materiál príslušne uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 66/401/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 66/402/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 68/193/EHS, článku 12 smernice 2002/54/ES, článku 28 ods. 1 smernice 2002/55/ES, článku 13 ods. 1 smernice 2002/56/ES a v článku 12 ods. 1 smernice 2002/57/ES a s náveskou pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2008/90/ES, obsahujú tieto prvky:

a)

slovné spojenie „Rastlinný pas“ v pravom hornom rohu spoločnej návesky v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b)

vlajka Únie v ľavom hornom rohu spoločnej návesky vytlačená farebne alebo čierno-bielo.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou a má rovnakú šírku ako úradná náveska.

2.

Časť A bod 2 sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.

ČASŤ D

Rastlinné pasy na premiestňovanie do chránených zón a v rámci chránených zón spolu s certifikačnou náveskou, ako sa uvádza v článku 83 ods. 5 treťom pododseku

1.

Rastlinný pas na premiestňovanie do chránených zón a v rámci nich, uvedený v spoločnej náveske spolu s úradnou náveskou pre osivá alebo iný množiteľský materiál, príslušne uvedené v článku 10 ods. 1 smernice 66/401/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 66/402/EHS, článku 10 ods. 1 smernice 68/193/EHS, článku 12 smernice 2002/54/ES, článku 28 ods. 1 smernice 2002/55/ES, článku 13 ods. 1 smernice 2002/56/ES a v článku 12 ods. 1 smernice 2002/57/ES a s náveskou pre predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál, ako sa uvádza v článku 9 ods. 1 písm. b) smernice 2008/90/ES, obsahujú tieto prvky:

a)

slovné spojenie „Rastlinný pas – Chránená zóna“ v pravom hornom rohu spoločnej návesky v jednom z úradných jazykov Únie a v anglickom jazyku, ak sú rôzne, oddelené lomkou;

b)

bezprostredne pod týmito slovami vedecký názov (názvy) alebo kód (kódy) príslušného karanténneho škodcu(-ov) chránenej zóny;

c)

vlajka Únie v ľavom hornom rohu spoločnej návesky vytlačená farebne alebo čierno-bielo.

Rastlinný pas je umiestnený na spoločnej náveske bezprostredne nad úradnou náveskou nad listom o pôvode a má rovnakú šírku ako úradná náveska, prípadne list o pôvode.

2.

Časť B bod 2 sa uplatňuje zodpovedajúcim spôsobom.


PRÍLOHA VIII

OBSAH RASTLINOLEKÁRSKYCH OSVEDČENÍ PRE VÝVOZ A OPÄTOVNÝ VÝVOZ A OSVEDČENÍ PRED VÝVOZOM, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 100 ODS. 3, ČLÁNKU 101 ODS. 4 A V ČLÁNKU 102 ODS. 6

ČASŤ A

Rastlinolekárske osvedčenia pre vývoz, ako sa uvádza v článku 100 ods. 3

1.

Súčasťou rastlinolekárskeho osvedčenia na premiestňovanie z územia Únie na účely vývozu do tretej krajiny sú tieto prvky:

a)

slová „Rastlinolekárske osvedčenie“, po ktorých postupne nasledujú:

i)

písmená „EÚ“;

ii)

dvojpísmenový kód, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a) pre členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ žiadajúci vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz;

iii)

lomka;

iv)

jedinečný identifikačný kód osvedčenia, ktorý pozostáva z čísel alebo kombinácie písmen a čísel, písmená zastupujúce podľa potreby kraj a okres členského štátu, v ktorom sa osvedčenie vydáva;

b)

slová „Meno a adresa vývozcu“, po ktorých nasleduje meno a adresa profesionálneho prevádzkovateľa alebo súkromnej osoby žiadajúcich vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre vývoz;

c)

slová „Deklarované meno a adresa príjemcu“, po ktorých nasleduje deklarované meno a adresa príjemcu;

d)

slová „Organizácia na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov členského štátu, ktorého organizácia na ochranu rastlín vydáva osvedčenie, a ďalej slová „PRE: Organizácia(-ie) na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov alebo názvy krajiny alebo krajín určenia;

e)

slová „Miesto pôvodu“, po ktorých nasleduje miesto alebo miesta pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, pre ktorú je vydávané osvedčenie. Vo všetkých prípadoch by sa mal uviesť názov krajiny alebo krajín pôvodu;

f)

neočíslovaná kolónka, vyhradená pre logo EÚ. Nepovinne je možné doplniť ďalšie úradné logá;

g)

slová „Deklarované dopravné prostriedky“, po ktorých nasledujú deklarované dopravné prostriedky pre uvedenú zásielku;

h)

slová „Deklarované miesto vstupu“, po ktorých nasleduje deklarované miesto vstupu tejto zásielky do krajiny určenia;

i)

slová „Rozlišovacie znaky: počet a opis balení; názov produktu; botanický názov rastlín“, po ktorých nasleduje opis zásielky vrátane botanického názvu rastliny alebo názvu produktu, rozlišovacích znakov a počtu a typu balení v zásielke;

j)

slová „Deklarované množstvo“, po ktorých nasleduje množstvo rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, vyjadrené ako ich počet alebo hmotnosť;

k)

slová „Týmto sa potvrdzuje, že rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované druhy tovaru opísané vyššie boli podrobené inšpekcii a/alebo boli testované podľa príslušných úradných postupov a považujú sa za nenapadnuté karanténnymi škodcami vymedzenými dovážajúcou zmluvnou stranou a za také, ktoré sú v súlade so súčasnými rastlinolekárskymi požiadavkami dovážajúcej zmluvnej strany vrátane požiadaviek na regulovaných nekaranténnych škodcov“. Nepovinne sa môže doplniť táto veta: „Považujú sa za také, ktoré sú prakticky bez výskytu iných škodcov.“;

l)

slová „Dodatkové vyhlásenie“, po ktorých nasleduje dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 2 a vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 3 a nepovinne môžu byť uvedené ďalšie rastlinolekárske informácie, ktoré sú pre danú zásielku relevantné. Ak pre celé dodatkové vyhlásenie nie je dostatok miesta, môže sa doplniť príloha. Informácie v prílohe by mali zahŕňať iba to, čo sa vyžaduje v rastlinolekárskom osvedčení. Na všetkých stranách prílohy by malo byť uvedené číslo rastlinolekárskeho osvedčenia, a tiež dátum, podpis a pečiatka rovnakým spôsobom, ako sa vyžaduje v prípade rastlinolekárskeho osvedčenia. V rastlinolekárskom osvedčení by sa v príslušnom oddiele malo odkazovať na príslušnú prílohu;

m)

slová „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

n)

slovo „Ošetrenie“, po ktorom nasleduje ošetrenie uplatnené v prípade tejto zásielky;

o)

slová „Chemická látka (účinná látka)“, po ktorých nasleduje účinná látka chemickej látky použitej na ošetrenie, ako sa uvádza v písmene n);

p)

slová „Trvanie a teplota“, po ktorých nasleduje trvanie tohto ošetrenia a prípadne teplota tohto ošetrenia;

q)

slovo „Koncentrácia“, po ktorom nasleduje koncentrácia uvedenej chemickej látky, ktorá bola dosiahnutá počas tohto ošetrenia;

r)

slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum, keď bolo uvedené ošetrenie vykonané;

s)

slová „Doplňujúce informácie“, po ktorých nasledujú akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré príslušný orgán chce uviesť na osvedčenie;

t)

slová „Miesto vydania“, po ktorých nasleduje miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

u)

slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

v)

slová „Meno a podpis povereného pracovníka“, po ktorých nasleduje meno a podpis pracovníka, ktorý vydáva a podpisuje rastlinolekárske osvedčenie;

w)

slová „Pečiatka organizácie“, po ktorých nasleduje úradná pečiatka príslušného orgánu, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie;

x)

nepovinne sa na osvedčenie môže pod rámček doplniť veta „V súvislosti s týmto osvedčením sa nesmú uplatňovať žiadne finančné nároky na (názov organizácie na ochranu rastlín) ani na žiadnu z jej oprávnených osôb alebo zástupcov“.

2.

V prípade, že sa rastlinolekárske osvedčenie nevydáva elektronicky, musí použitý papier obsahovať vodoznak, odtlačok reliéfnej pečiatky alebo reliéfne logo určené príslušným orgánom, ktorý podpisuje osvedčenie. Farba predtlačeného textu je zelená s výnimkou čísla pôvodného osvedčenia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) bode iv), ktoré môže byť inej farby.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČASŤ B

Rastlinolekárske osvedčenia pre opätovný vývoz, ako sa uvádza v článku 101 ods. 4

1.

Súčasťou rastlinolekárskeho osvedčenia na premiestňovanie z územia Únie na účely opätovného vývozu do tretej krajiny sú tieto prvky:

a)

slová „Rastlinolekárske osvedčenie pre opätovný vývoz“, po ktorých postupne nasledujú:

i)

písmená „EÚ“;

ii)

dvojpísmenový kód, ktorý je uvedený v článku 67 písm. a) pre členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ žiadajúci vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz;

iii)

lomka a

iv)

jedinečný identifikačný kód osvedčenia, ktorý pozostáva z čísel alebo kombinácie písmen a čísel, písmená zastupujúce podľa potreby kraj a okres členského štátu, v ktorom sa osvedčenie vydáva;

b)

slová „Meno a adresa vývozcu“, po ktorých nasleduje meno a adresa profesionálneho prevádzkovateľa žiadajúceho vydanie rastlinolekárskeho osvedčenia pre opätovný vývoz;

c)

slová „Deklarované meno a adresa príjemcu“, po ktorých nasleduje deklarované meno a adresa príjemcu;

d)

slová „Organizácia na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov členského štátu, ktorého organizácia na ochranu rastlín vydáva osvedčenie, a ďalej slová „PRE: Organizácia (-ie) na ochranu rastlín z“, po ktorých nasleduje názov alebo názvy krajiny alebo krajín určenia;

e)

slová „Miesto pôvodu“, po ktorých nasleduje miesto alebo miesta pôvodu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, pre ktorú je vydávané osvedčenie. Vo všetkých prípadoch by sa mal uviesť názov krajiny alebo krajín pôvodu;

f)

neočíslovaná kolónka, vyhradená pre logo EÚ. Nepovinne je možné doplniť ďalšie úradné logá;

g)

slová „Deklarované dopravné prostriedky“, po ktorých nasledujú deklarované dopravné prostriedky pre uvedenú zásielku;

h)

slová „Deklarované miesto vstupu“, po ktorých nasleduje deklarované miesto vstupu tejto zásielky do krajiny určenia;

i)

slová „Rozlišovacie znaky: počet a opis balení; názov produktu; botanický názov rastlín“, po ktorých nasleduje opis zásielky vrátane botanického názvu rastliny alebo názvu produktu, rozlišovacích znakov a počtu a typu balení v zásielke;

j)

slová „Deklarované množstvo“, po ktorých nasleduje množstvo rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré sú súčasťou zásielky, vyjadrené ako ich počet alebo hmotnosť;

k)

tento text:

„Týmto sa potvrdzuje,

že rastliny, rastlinné produkty alebo iné regulované druhy tovaru opísané vyššie boli dovezené do …(krajina/zmluvná strana opätovného vývozu) z …(krajina/zmluvná strana pôvodu) a boli sprevádzané rastlinolekárskym osvedčením č. …

☐ ktorého originál ☐ ktorého overená pravá kópia je pripojený (-á) k tomuto osvedčeniu,

že sú

☐ zabalené ☐ prebalené

v

☐ pôvodnom obale ☐ nových obaloch,

že na základe

☐ pôvodného rastlinolekárskeho osvedčenia a

☐ doplňujúcej inšpekcie

sa považujú za také, ktoré sú v súlade so súčasnými rastlinolekárskymi požiadavkami dovážajúcej krajiny/zmluvnej strany, a

že počas uskladnenia v …(zmluvná strana opätovného vývozu) zásielka nebola vystavená riziku zamorenia alebo infekcie.“

do ktorého sa doplnia požadované informácie a zaškrtnú sa v ňom príslušné rámčeky;

l)

slová „Dodatkové vyhlásenie“, po ktorých nasleduje dodatkové vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 2 a vyhlásenie uvedené v článku 71 ods. 3 a nepovinne môžu byť uvedené ďalšie rastlinolekárske informácie, ktoré sú pre danú zásielku relevantné. Ak pre celé dodatkové vyhlásenie nie je dostatok miesta, môže sa doplniť príloha. Informácie v prílohe by mali zahŕňať iba to, čo sa vyžaduje v rastlinolekárskom osvedčení. Na všetkých stranách prílohy by malo byť uvedené číslo rastlinolekárskeho osvedčenia, a tiež dátum, podpis a pečiatka rovnakým spôsobom, ako sa vyžaduje v prípade rastlinolekárskeho osvedčenia. V rastlinolekárskom osvedčení by sa v príslušnom oddiele malo odkazovať na príslušnú prílohu;

m)

slová „Odmorovacie a/alebo dezinfekčné ošetrenie“;

n)

slovo „Ošetrenie“, po ktorom nasleduje ošetrenie uplatnené v prípade tejto zásielky;

o)

slová „Chemická látka (účinná látka)“, po ktorých nasleduje účinná látka chemickej látky použitej na ošetrenie, ako sa uvádza v písmene n);

p)

slová „Trvanie a teplota“, po ktorých nasleduje trvanie tohto ošetrenia a prípadne teplota tohto ošetrenia;

q)

slovo „Koncentrácia“, po ktorom nasleduje koncentrácia uvedenej chemickej látky, ktorá bola dosiahnutá počas tohto ošetrenia;

r)

slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum, keď bolo uvedené ošetrenie vykonané;

s)

slová „Doplňujúce informácie“, po ktorých nasledujú akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré príslušný orgán chce uviesť na osvedčenie;

t)

slová „Miesto vydania“, po ktorých nasleduje miesto vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

u)

slovo „Dátum“, po ktorom nasleduje dátum vydania rastlinolekárskeho osvedčenia;

v)

slová „Meno a podpis povereného pracovníka“, po ktorých nasleduje meno a podpis pracovníka, ktorý vydáva a podpisuje rastlinolekárske osvedčenie;

w)

slová „Pečiatka organizácie“, po ktorých nasleduje úradná pečiatka príslušného orgánu, ktorý vydáva rastlinolekárske osvedčenie, a

x)

nepovinne sa na osvedčenie môže pod rámček doplniť veta „V súvislosti s týmto osvedčením sa nesmú uplatňovať žiadne finančné nároky na (názov organizácie na ochranu rastlín) ani na žiadnu z jej oprávnených osôb alebo zástupcov“.

2.

V prípade, že sa rastlinolekárske osvedčenie nevydáva elektronicky, musí použitý papier obsahovať vodoznak, odtlačok reliéfnej pečiatky alebo reliéfne logo určené príslušným orgánom, ktorý podpisuje osvedčenie. Farba predtlačeného textu je zelená s výnimkou čísla pôvodného osvedčenia, ako sa uvádza v odseku 1 písm. a) bode iv), ktoré môže byť inej farby.

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

ČASŤ C

Osvedčenia pred vývozom uvedené v článku 102 ods. 6

Image

Text obrazu

Image

Text obrazu

PRÍLOHA IX

Tabuľka zhody

Smernica Rady 69/464/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 28 ods. 1

článok 2

článok 28 ods. 1 písm. e)

články 3, 4 a 5

článok 28 ods. 1 písm. d)

článok 6

článok 28 ods. 1 písm. f)

článok 7

článok 8

článok 8

článok 9

článok 31 ods. 1

články 10 a 11

článok 28 ods. 1 písm. d)

články 12 a 13


Smernica Rady 93/85/EHS

Toto nariadenie

článok 1

článok 28 ods. 1

článok 2

článok 28 ods. 1 písm. g)

článok 3

článok 14 ods. 1 a článok 15 ods. 1

články 4 až 8

článok 28 ods. 1 písm. a) až d)

článok 9

článok 10

článok 8

článok 11

článok 31

článok 12

článok 28 ods. 1

články 13 až 15

prílohy I až V

článok 28 ods. 1


Smernica Rady 98/57/ES

Toto nariadenie

článok 1

článok 28 ods. 1

článok 2

článok 28 ods. 1 písm. g)

článok 3

článok 14 ods. 1 a článok 15 ods. 1

články 4 až 7

článok 28 ods. 1 písm. a) až c)

článok 8

článok 9

článok 8

článok 10

článok 31

článok 11

článok 28 ods. 1

články 12 až 14

prílohy I až VII

článok 28 ods. 1


Smernica Rady 2007/33/ES

Toto nariadenie

článok 1

článok 28 ods. 1

články 2 a 3

článok 28 ods. 1 a 2

články 4 až 8

článok 28 ods. 1 písm. g)

články 9 až 13

článok 28 ods. 1 a 2

článok 14

článok 8

článok 15

článok 31

článok 16

článok 28 ods. 1

článok 17

článok 107

články 18 až 20

prílohy I až IV

článok 28 ods. 1


Smernica Rady 2000/29/ES

Toto nariadenie

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 4

 (*)

článok 1 ods. 5 a 6

článok 2 ods. 1 písm. a)

článok 2 bod 1

článok 2 ods. 1 písm. b)

článok 2 bod 2 prvý pododsek

článok 2 ods. 1 písm. c)

článok 2 bod 3

článok 2 ods. 1 písm. d)

článok 2 bod 4

článok 2 ods. 1 písm. e)

článok 1 ods. 1 a 2

článok 2 ods. 1 písm. f)

článok 78

článok 2 ods. 1 písm. g)

 (*)

článok 2 ods. 1 písm. h)

články 32 až 35

článok 2 ods. 1 písm. i) prvý pododsek

článok 76 (*)

článok 2 ods. 1 písm. i) druhý a tretí pododsek

 (*)

článok 2 ods. 1 písm. j) až n)

 (*)

článok 2 ods. 1 písm. o)

článok 2 bod 7

článok 2 ods. 1 písm. p), q) a r)

 (*)

článok 2 ods. 2

článok 2 bod 2 druhý pododsek

článok 3 ods. 1

článok 5 ods. 1

článok 3 ods. 2 a 3

článok 5 ods. 1, článok 37 ods. 1 a článok 41 ods. 1

článok 3 ods. 4

článok 5 ods. 1 a článok 37 ods. 1

článok 3 ods. 5

článok 32 ods. 2 a článok 54 ods. 1

článok 3 ods. 6

článok 5 ods. 2 a článok 32 ods. 3

článok 3 ods. 7

článok 5 ods. 2 a 3, článok 28 ods. 1 a článok 37 ods. 2

článok 3 ods. 8 a 9

články 8, 39, 48 a 58

článok 4 ods. 1

článok 40 ods. 1

článok 4 ods. 2

článok 53 ods. 1

článok 4 ods. 3

článok 4 ods. 4

článok 4 ods. 5

články 8, 48 a 58

článok 4 ods. 6

článok 46

článok 5 ods. 1

článok 40 ods. 1 a článok 41 ods. 1

článok 5 ods. 2

článok 53 ods. 1

článok 5 ods. 3

článok 40 ods. 3 a článok 53 ods. 3

článok 5 ods. 4

článok 41 ods. 1 a článok 75

článok 5 ods. 5

články 8, 48 a 58

článok 5 ods. 6

článok 46

článok 6 ods. 1 až 4

článok 87 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 5 prvý a druhý pododsek

článok 87 ods. 1, 2 a 3

článok 6 ods. 5 tretí pododsek

články 65 a 68

článok 6 ods. 5 štvrtý pododsek

článok 9 ods. 3

článok 6 ods. 5 piaty pododsek

článok 81

článok 6 ods. 6

články 65 a 69

článok 6 ods. 7

článok 81

článok 6 ods. 8 prvá zarážka

článok 6 ods. 8 druhá zarážka

článok 57

článok 6 ods. 8 tretia zarážka

článok 87 ods. 4

článok 6 ods. 8 štvrtá zarážka

články 66, 69 a 90

článok 6 ods. 8 piata zarážka

článok 6 ods. 8 šiesta zarážka

článok 81

článok 6 ods. 9

článok 66

článok 10 ods. 1

článok 78, článok 83 ods. 5, články 85, 86 a 87

článok 10 ods. 2

články 79, 80 a 81

článok 10 ods. 3

článok 93

článok 10 ods. 4 prvá zarážka

článok 83 ods. 7 a 8

článok 10 ods. 4 druhá, tretia a štvrtá zarážka

článok 11 ods. 1

článok 87 ods. 1

článok 11 ods. 2

článok 11 ods. 3

 (*)

článok 11 ods. 4

článok 92 ods. 2 a 3

článok 11 ods. 5

článok 92 ods. 2 a 3

článok 12 ods. 1

 (*)

článok 12 ods. 2

článok 69 ods. 4, článok 93 ods. 5 a článok 95 ods. 3 (*)

článok 12 ods. 3

 (*)

článok 12 ods. 4

článok 41 ods. 4 a článok 95 ods. 5 (*)

článok 13 ods. 1 a 2

článok 76 ods. 5 (*)

článok 13 ods. 3 a 4

 (*)

článok 13a ods. 1 a 2

 (*)

článok 13a ods. 3

článok 76 (*)

článok 13a ods. 4

článok 76 (*)

článok 13a ods. 5

 (*)

článok 13b

 (*)

článok 13c ods. 1 písm. a)

 (*)

článok 13c ods. 1 písm. b)

článok 65 (*)

článok 13c ods. 1 písm. c)

 (*)

článok 13c ods. 2 až 4

 (*)

článok 13c ods. 6

článok 94 (*)

článok 13c ods. 7

článok 77 (*)

článok 13c ods. 8

článok 40 ods. 4, článok 41 ods. 4, článok 53 ods. 4, článok 54 ods. 4 a článok 103 (*)

článok 13d

 (*)

článok 13e

články 100 a 101

článok 14

článok 5 ods. 3 a 4, článok 32 ods. 3, článok 37 ods. 2 a 3, článok 40 ods. 2, článok 41 ods. 2, článok 53 ods. 3, článok 54 ods. 3, článok 72 ods. 2 a 3, článok 74 ods. 2 a 3, článok 79 ods. 2 a 3 a článok 80 ods. 2 a 3

článok 15 ods. 1

článok 41 ods. 3 prvý pododsek

článok 15 ods. 2

článok 41 ods. 3 druhý pododsek

článok 15 ods. 3

článok 71 ods. 3

článok 15 ods. 4

článok 16 ods. 1

článok 9 ods. 1 a 2 a článok 17

článok 16 ods. 2 prvý pododsek

článok 29

článok 16 ods. 2 druhý a tretí pododsek

článok 13

článok 16 ods. 2 štvrtý pododsek

článok 16 ods. 3

článok 30

článok 16 ods. 4

článok 28 ods. 1, článok 30 ods. 1 a článok 49 ods. 1

článok 16 ods. 5

článok 28 ods. 6, článok 30 ods. 7 a článok 49 ods. 4

článok 18

článok 107

článok 20

článok 21 ods. 1 až 5

 (*)

článok 21 ods. 6

článok 103

článok 21 ods. 7 a 8

článok 27

článok 27a

 (*)

článok 28 a 29

príloha I časť A

článok 5 ods. 2

príloha I časť B

článok 32 ods. 3

príloha II časť A oddiel I

článok 5 ods. 2

príloha II časť A oddiel II

článok 37 ods. 2

príloha II časť B

článok 32 ods. 3

príloha III časť A

článok 40 ods. 2

príloha III časť B

článok 53 ods. 2

príloha IV časť A

článok 41 ods. 2

príloha IV časť B

článok 54 ods. 2

príloha V časť A bod I

článok 79 ods. 1

príloha V časť A bod II

článok 80 ods. 1

príloha V časť B bod I

článok 72

príloha V časť B bod II

článok 74

príloha VI