EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0578

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/578 z 11. apríla 2016, ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

C/2016/2057

OJ L 99, 15.4.2016, p. 6–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 04/01/2020; Zrušil 32019D2151

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/578/oj

15.4.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 99/6


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/578

z 11. apríla 2016,

ktorým sa stanovuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovených v Colnom kódexe Únie

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 281,

keďže:

(1)

V článku 280 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (ďalej len „kódex“), sa stanovuje, že Komisia vypracuje pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov (ďalej len „pracovný program“). Prvý pracovný program Komisia prijala vykonávacím rozhodnutím Komisie 2014/255/EÚ (2). Uvedený program je nutné aktualizovať. Vzhľadom na mnohé zmeny, ktoré je v rozhodnutí 2014/255/EÚ potrebné vykonať, a v záujme jasnosti je vhodné uvedené rozhodnutie nahradiť a zrušiť.

(2)

Pracovný program je dôležitý najmä pre stanovenie prechodných opatrení týkajúcich sa elektronických systémov a lehoty na zavedenie systémov, ktoré ešte nebudú funkčné k dátumu uplatňovania kódexu – 1. mája 2016. Je preto potrebný pracovný program, v ktorom sa stanovia prechodné obdobia v súvislosti s elektronickými systémami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2446 (3), delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2016/341 (4) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2447 (5).

(3)

V kódexe sa stanovuje, že každá výmena informácií medzi colnými orgánmi a medzi hospodárskymi subjektmi a colnými orgánmi a uchovávanie takýchto informácií sa má uskutočniť za použitia techník elektronického spracovania údajov a že takéto informačné a komunikačné systémy majú vo všetkých členských štátoch ponúkať hospodárskym subjektom rovnaké možnosti. V pracovnom programe by sa preto mal stanoviť rozsiahly plán pre zavedenie elektronických systémov s cieľom zaistiť riadne uplatňovanie kódexu.

(4)

V súlade s tým by mal pracovný program obsahovať zoznam elektronických systémov, ktoré by mali pripraviť a vyvinúť členské štáty („vnútroštátne systémy“) alebo členské štáty v spolupráci s Komisiou („transeurópske systémy“), aby bolo možné kódex uplatňovať v praxi. Tento zoznam by mal vychádzať z existujúceho dokumentu o plánovaní, ktorý sa týka všetkých IT projektov v colnej oblasti, nazvaného viacročný strategický plán (multi-annual strategic plan, ďalej len „MASP“) a vypracovaného v súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES (6), a najmä jeho článkom 4 a článkom 8 ods. 2 Na elektronické systémy uvedené v pracovnom programe by sa mal vzťahovať rovnaký prístup k riadeniu projektov a mali by byť pripravené a vyvinuté tak, ako sa stanovuje v MASP.

(5)

V pracovnom programe by sa mali určiť elektronické systémy, ako aj súvisiaci právny základ, hlavné míľniky a predpokladané dátumy začiatku fungovania. Dátumy uvádzané ako „dátumy začiatku zavádzania“ by mali byť najskoršie dátumy, ku ktorým členské štáty môžu začať prevádzkovať nový elektronický systém. V pracovnom programe by okrem toho mali byť vymedzené „konečné dátumy zavedenia“, ku ktorým všetky členské štáty a všetky hospodárske subjekty začnú používať nový alebo modernizovaný elektronický systém, ako sa vyžaduje podľa kódexu. Tieto časové rozpätia sú potrebné na implementáciu zavádzania systému na úrovni Únie. Trvanie časových rozpätí by malo zohľadňovať potreby pri zavádzaní každého systému.

(6)

Lehoty na zavedenie transeurópskych systémov by sa mali stanoviť buď ako konkrétne dátumy alebo ako časové rozpätia. Tieto časové rozpätia by sa mali obmedzovať na čas nevyhnutný na migráciu zo súčasného systému, ktorý používajú členské štáty a hospodárske subjekty, na nový systém. Členské štáty by mali mať možnosť rozhodnúť v týchto časových rozpätiach, kedy má migrácia ich vlastných systémov začať a skončiť a kedy majú hospodárske subjekty používať nové systémy a napojiť sa na ne. Konečný dátum stanovený každým členským štátom by mal predstavovať dátum skončenia platnosti obdobia týkajúceho sa prechodných pravidiel pre príslušné elektronické systémy stanovených v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, delegovanom nariadení (EÚ) 2016/341 a vykonávacom nariadení(EÚ) 2015/2447.

(7)

Lehoty na zavedenie a migráciu vnútroštátnych systémov by mali byť stanovené v súlade s vnútroštátnym projektom a plánmi migrácie členských štátov, keďže tieto systémy patria do špecifických vnútroštátnych informačných prostredí a situácií. Konečný dátum stanovený každým členským štátom by mal predstavovať dátum skončenia prechodného obdobia týkajúceho sa príslušných elektronických systémov stanoveného v delegovanom nariadení (EÚ) 2015/2446, delegovanom nariadení (EÚ) 2016/341 a vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/2447. V záujme transparentnosti a podľa článku 56 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341 by členské štáty mali predložiť svoje vnútroštátne plány Komisii a Komisia by tieto plány mala uverejniť na webovom sídle Europa. Členské štáty by okrem toho mali zabezpečiť, aby sa hospodárskym subjektom včas odovzdali technické informácie, ktoré im umožnia v prípade potreby aktualizovať si vlastné systémy a napojiť sa na nové alebo zmodernizované systémy a uplatňovať nové pravidlá a požiadavky na údaje za súčasného uplatňovania odporúčaní, ktoré členské štáty poskytnú vo svojich vnútroštátnych príručkách správnych IT postupov.

(8)

Elektronické systémy, na ktoré sa odkazuje v pracovnom programe, by sa mali vyberať so zreteľom na ich očakávaný vplyv z hľadiska priorít vymedzených v kódexe. Jednou z hlavných priorít v tomto smere je schopnosť ponúknuť hospodárskym subjektom širokú škálu elektronických colných služieb na celom colnom území Únie. Okrem toho by cieľom elektronických systémov malo byť zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zosúladenie colných postupov v celej Únii. Poradie a harmonogram zavádzania systémov zahrnutých v pracovnom programe by mali vychádzať z praktických aspektov a z aspektov riadenia projektov, ako je napríklad rozloženie úsilia a zdrojov, vzájomná previazanosť projektov, osobitné požiadavky jednotlivých systémov a pokročilosť projektu. Vývoj elektronických systémov by mal byť v pracovnom programe zorganizovaný v jednotlivých fázach. Vzhľadom na značné množstvo systémov a rozhraní, ktoré treba vyvinúť, zaviesť a udržiavať, a na vysoké náklady spojené s úplným zavedením pracovného programu do roku 2020 by sa malo zaistiť dôkladné sledovanie a monitorovanie.

(9)

Keďže elektronické systémy uvedené v článku 16 ods. 1 kódexu majú vyvíjať, zavádzať a udržiavať členské štáty v spolupráci s Komisiou, Komisia a členské štáty by mali spolupracovať s cieľom zaistiť, aby sa príprava a zavádzanie elektronických systémov riadili v súlade s pracovným programom a aby sa prijali vhodné opatrenia pre včasné a koordinované plánovanie, koncepciu, vývoj a zavádzanie daných systémov.

(10)

S cieľom zaistiť časové zladenie pracovného programu a MASP by sa mal pracovný program aktualizovať v rovnakom čase ako MASP a mal by sa s MASP zosúladiť. Pri určovaní budúcich aktualizácií pracovného programu bude nutné venovať osobitnú pozornosť každoročne dosahovanému pokroku v plnení dohodnutých cieľov vzhľadom na ambicióznu a náročnú povahu elektronických systémov, ktoré sa majú dokončiť v rokoch 2019 a 2020, ako aj na teraz plánované sústredenie práce na roky 2019 a 2020.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pracovný program

Prijíma sa pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovený v Colnom kódexe Únie (ďalej len „pracovný program“), ako je uvedený v prílohe.

Článok 2

Plnenie

1.   Komisia a členské štáty spolupracujú pri plnení pracovného programu.

2.   Členské štáty vyvinú a zavedú príslušné elektronické systémy do konečných dátumov príslušných časových rozpätí na zavedenie stanovených v pracovnom programe.

3.   Projekty uvedené v pracovnom programe a príprava a zavádzanie súvisiacich elektronických systémov sa riadia v súlade s pracovným programom a viacročným strategickým plánom (ďalej len „MSAP“).

4.   Komisia sa zaväzuje, že sa bude snažiť dosiahnuť s členskými štátmi spoločnú dohodu a súhlas, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti projektu, koncepciu, požiadavky a štruktúru elektronických systémov s cieľom iniciovať projekty v rámci pracovného programu. Ak je to relevantné, Komisia takisto uskutoční konzultácie s hospodárskymi subjektmi a zohľadní ich stanoviská.

Článok 3

Aktualizácie

1.   Pracovný program sa pravidelne aktualizuje s cieľom zaistiť, aby zodpovedal najnovšiemu vývoju vo vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 952/2013 a aby s ním bol v súlade, a zohľadniť skutočný pokrok dosiahnutý pri príprave a vývoji elektronických systémov, najmä pokiaľ ide o dostupnosť spoločne dohodnutých špecifikácií a uvádzanie elektronických systémov do prevádzky.

2.   S cieľom zaistiť časové zladenie medzi pracovným programom a MASP sa pracovný program aktualizuje aspoň jedenkrát ročne.

Článok 4

Komunikácia a správa vecí verejných

1.   Komisia a členské štáty si vymieňajú informácie o plánoch a pokroku pri zavádzaní každého z daných systémov.

2.   Najneskôr šesť mesiacov pred plánovaným dátumom zavedenia daného IT systému členské štáty predložia Komisii vnútroštátny projekt a plány migrácie. Uvedené plány zahŕňajú tieto informácie:

dátum uverejnenia technických špecifikácií pre externú komunikáciu elektronického systému,

obdobie testovania zhody s hospodárskymi subjektmi,

dátumy zavádzania elektronického systému vrátane začiatku fungovania a, ak je to vhodné, obdobie, počas ktorého hospodárske subjekty môžu uskutočniť migráciu.

3.   Členské štáty informujú Komisiu o každej aktualizácii vnútroštátneho projektu a plánov migrácie.

4.   Komisia uverejní vnútroštátny projekt a plány migrácie na svojom webovom sídle.

5.   Členské štáty včas sprístupnia hospodárskym subjektom technické špecifikácie týkajúce sa externej komunikácie vnútroštátneho elektronického systému.

Článok 5

Zrušenie

1.   Vykonávacie rozhodnutie 2014/255/EÚ sa zrušuje.

2.   Odkazy na zrušené rozhodnutie sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. apríla 2016

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/255/EÚ z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovuje pracovný program pre Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 134, 7.5.2014, s. 46).

(3)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 z 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 1).

(4)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/341 zo 17. decembra 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, pokiaľ ide o prechodné pravidlá pre určité ustanovenia Colného kódexu Únie, keď príslušné elektronické systémy ešte nie sú funkčné, a ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2015/2446 (Ú. v. EÚ L 69, 15.3.2016, s. 1).

(5)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2447 z 24. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania určitých ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 343, 29.12.2015, s. 558).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 70/2008/ES z 15. januára 2008 o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme (Ú. v. EÚ L 23, 26.1.2008, s. 21).


PRÍLOHA

Pracovný program týkajúci sa vývoja a zavedenia elektronických systémov stanovený v Colnom kódexe Únie

I.   ÚVOD K PRACOVNÉMU PROGRAMU

1.

Pracovný program poskytuje nástroj na podporu uplatňovania kódexu, pokiaľ ide o vývoj a zavedenie elektronických systémov, ktoré sa v ňom stanovujú.

2.

Účelom pracovného programu je aj spresniť obdobia, počas ktorých sú prechodné opatrenia uplatniteľné, kým sa zavedú nové alebo zmodernizované elektronické systémy podľa delegovaného nariadenia (EÚ) 2015/2446, delegovaného nariadenia (EÚ) 2016/341 a vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2015/2447.

3.

„Hlavný míľnik“, pokiaľ ide o cieľový dátum technických špecifikácií, sa má chápať ako dátum, ku ktorému sa sprístupní ustálená verzia technických špecifikácií. Pokiaľ ide o vnútroštátne systémy a zložky, tento dátum sa oznámi ako súčasť uverejnených vnútroštátnych projektových plánov.

4.

V pracovnom programe sa stanovujú tieto „dátumy zavedenia“ transeurópskych a vnútroštátnych systémov:

a)

dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako najskorší dátum začiatku fungovania elektronického systému;

b)

dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov, ktorý treba chápať ako

najneskorší dátum, ku ktorému všetky členské štáty musia systémy prevádzkovať a všetky hospodárske subjekty ich musia používať, ako aj

dátum skončenia platnosti prechodného obdobia.

Na účely písmena b) bude tento dátum ten istý ako dátum začiatku v prípade, ak sa nepredpokladá žiadne skutočné časové rozpätie (na zavedenie alebo migráciu).

5.

V prípade čisto vnútroštátnych systémov alebo špecifických vnútroštátnych zložiek širšieho projektu Únie členské štáty môžu rozhodnúť o „dátumoch zavedenia“, ako aj o dátume začiatku a o konečnom dátume časového rozpätia na zavedenie v súlade so svojimi vnútroštátnymi projektovými plánmi.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto vnútroštátne systémy alebo špecifické vnútroštátne zložky:

a)

zložka 2 automatizovaného systému vývozu (Automated Export System – AES) podľa CKÚ (modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu) (časť II bod 10);

b)

osobitné colné režimy podľa CKÚ (OR IMP/OR EXP) (časť II bod 12);

c)

oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru, dočasné uskladnenie podľa CKÚ (časť II bod 13);

d)

modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ (časť II bod 14);

e)

riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) – zložka 2 (časť II bod 16).

6.

V prípade transeurópskych systémov so skutočným časovým rozpätím na zavedenie bez jednotného dátumu realizácie môžu členské štáty začať so zavádzaním vo vhodnom dátume v tomto časovom rozpätí a hospodárskym subjektom môžu umožniť migrovať v určitom období v danom časovom rozpätí na zavedenie, ak sa takého časové obdobie považuje za vhodné. Dátumy začiatku aj konečné dátumy sa oznámia Komisii. Bude treba zvážiť pozorné preskúmanie aspektov týkajúcich sa spoločnej domény.

Prvý odsek sa vzťahuje na tieto transeurópske systémy:

a)

dôkaz o statuse Únie podľa CKÚ (PoUS) (časť II bod 8);

b)

zmodernizovanie nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ (časť II bod 9);

c)

AES podľa CKÚ (zložka 1) (časť II bod 10).

7.

Na účely plnenia pracovného programu Komisia a členské štáty budú musieť starostlivo riadiť zložitú situáciu, pokiaľ ide o závislosti, premenné a predpoklady. Zásady uvedené v MASP sa budú uplatňovať na riadenie plánovania.

Projekty sa budú zavádzať v rôznych fázach od rozpracovania po vytvorenie, testovanie a migráciu ku konečnej prevádzke. Úloha Komisie a členských štátov bude v týchto rôznych fázach závisieť od povahy a štruktúry systémov a ich zložiek alebo služieb podrobne opísaných v projektových listoch MASP. Ak to bude vhodné, Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vymedzí spoločné technické špecifikácie a spolu s členskými štátmi ich bude preskúmavať, aby boli k dispozícii 24 mesiacov pred cieľovým dátumom zavedenia daného elektronického systému. Technické špecifikácie vypracované na vnútroštátnej úrovni pre vnútroštátne systémy alebo zložky sa musia včas sprístupniť, aspoň pokiaľ ide o časti týkajúce sa externej komunikácie s hospodárskymi subjektmi, aby hospodárske subjekty mohli primerane naplánovať a upraviť svoje systémy a rozhrania.

Členské štáty a prípadne aj Komisia sa budú zúčastňovať na vývoji a zavádzaní systémov v súlade s vymedzenou systémovou štruktúrou a špecifikáciami. Tieto činnosti sa budú vykonávať s ohľadom na míľniky a dátumy uvedené v pracovnom programe. Komisia a členské štáty budú spolupracovať aj s hospodárskymi subjektmi a inými zainteresovanými subjektmi.

Hospodárske subjekty budú musieť prijať potrebné kroky na to, aby systémy dokázali používať, keď budú zavedené a najneskôr ku konečným dátumom vymedzeným v tomto pracovnom programe alebo, ak je to vhodné, ku konečným dátumom, ktoré členské štáty vymedzili ako súčasť svojho vnútroštátneho plánu.

II.   ZOZNAM PROJEKTOV TÝKAJÚCICH SA VÝVOJA A ZAVEDENIA ELEKTRONICKÝCH SYSTÉMOV

A.   Úplný zoznam

„Projekty podľa CKÚ a súvisiace elektronické systémy“

Zoznam projektov týkajúcich sa vývoja a zavedenia elektronických systémov potrebných na uplatňovanie kódexu

Právny základ

Hlavný míľnik

Dátumy zavádzania elektronických systémov

 

 

 

Dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (1)

Konečný dátum časového rozpätia na zavedenie elektronického systému (2)

=

Dátum skončenia prechodného obdobia

1.   Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

Cieľom projektu je sprístupniť aktualizované informácie o registrovaných vývozcoch usadených v krajinách VSP, ktorí vyvážajú tovar do Únie. Tento systém bude transeurópskym systémom a bude zahŕňať aj údaje o hospodárskych subjektoch z EÚ na účely podpory vývozu do krajín VSP. Požadované údaje sa budú vkladať do systému postupne do 31. decembra 2017.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 64 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2015

1.1.2017

1.1.2017

2.   Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru podľa CKÚ (ZINZ)

Cieľom projektu je zabezpečiť modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EZINZ-3 a systému Surveillance 2 s cieľom zaistiť:

a)

zosúladenie systému EZINZ-3 s požiadavkami CKÚ;

b)

rozšírenie údajov vo vyhlásení vyžadovaných v rámci dohľadu;

c)

monitorovanie povinného používania ZINZ;

d)

monitorovanie a riadenie rozšíreného používania ZINZ.

Projekt sa bude realizovať v dvoch fázach.

V prvej fáze sa najskôr zavedie funkcia, ktorá umožní prijímať súbor údajov z vyhlásenia požadovaný podľa CKÚ (t. j. krok 1) od 1. marca 2017 postupne až do realizácie projektov uvedených v bodoch 10 a 14 tohto pracovného programu (a najneskôr do 31. decembra 2020), a ďalej sa splní povinnosť kontroly používania ZINZ na základe novo požadovaného súboru údajov z vyhlásenia a zosúladenia postupov rozhodnutí colných orgánov (t. j. krok 2).

V druhej fáze sa zavedie elektronický formulár žiadostí o rozhodnutia ZINZ a rozhodnutia ZINZ a hospodárskym subjektom sa dá k dispozícii rozhranie pre obchodníkov harmonizované na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorého budú môcť podávať žiadosti o rozhodnutia ZINZ a dostávať rozhodnutia o ZINZ elektronicky.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 33 a 34 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

(fáza 1)

1.3.2017

(fáza 1 – krok 1)

1.3.2017

(fáza 1 – krok 1)

1.10.2017

(fáza 1 – krok 2)

1.10.2017

(fáza 1 – krok 2)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2016

(fáza 2)

1.10.2018

(fáza 2)

1.10.2018

(fáza 2)

3.   Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

Projekt sa zameriava na harmonizáciu postupov týkajúcich sa žiadostí o colné rozhodnutie, vydávania rozhodnutí a riadenia rozhodovania prostredníctvom štandardizácie a elektronickej správy údajov o žiadostiach a rozhodnutiach/povoleniach v celej Únii. Projekt sa týka vnútroštátnych rozhodnutí a rozhodnutí viacerých členských štátov vymedzených v kódexe a bude sa vzťahovať na systémové zložky vyvinuté centrálne na úrovni Únie, ako aj integráciu s vnútroštátnymi zložkami, ak sa členské štáty rozhodnú pre túto možnosť. Tento transeurópsky systém uľahčí konzultácie v priebehu rozhodovania a riadenie procesu udeľovania povolení.

Tento transeurópsky systém pozostáva z portálu pre obchodníkov z EÚ, zo systému riadenia rozhodnutí colných orgánov a systému registrácie zákazníkov.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27 a 28 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2.10.2017

2.10.2017

4.   Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

Cieľom tohto projektu je poskytnúť fungujúce riešenia pre priamy prístup obchodníkov harmonizovaný na úrovni EÚ ako služby pre rozhrania medzi používateľom a systémom, ktorá sa má začleniť do elektronických colných systémov vymedzených v konkrétnych projektoch v rámci CKÚ. Jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis sa začlenia do portálov príslušných systémov a zahŕňajú podporu na správu identity, prístupu a používateľov v súlade s potrebnou bezpečnostnou politikou.

Prvé zavedenie sa plánuje spolu so systémom pre rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ.

Následne sa tento prostriedok na umožnenie autentifikácie a riadenia používateľov sprístupní na použitie v ostatných projektoch CKÚ, ako napríklad ZINZ podľa CKÚ, modernizácia týkajúca sa systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ, systému dôkazu o statuse Únie podľa CKÚ a potenciálne aj informačných hárkov (INF) pre systém osobitných colných režimov podľa CKÚ. Pre dátumy zavedenia pozri jednotlivé projekty.

Článok 6 ods. 1 a článok 16 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 4. štvrťrok 2015

2.10.2017

2.10.2017

5.   Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

Cieľom projektu je zlepšiť pracovné postupy týkajúce sa žiadostí o status AEO a povolení AEO so zreteľom na zmeny právnych ustanovení CKÚ.

V prvej fáze je cieľom projektu zaviesť najdôležitejšie zlepšenia systému AEO so zreteľom na harmonizáciu s postupom vydávania rozhodnutí colných orgánov.

V druhej fáze projektu sa zavedie elektronický formulár žiadostí o status AEO a rozhodnutí AEO a hospodárskym subjektom sa dá k dispozícii rozhranie harmonizované na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorého budú môcť podávať žiadosti o status AEO a dostávať rozhodnutia AEO elektronicky.

Článok 6 ods. 1, články 16, 22, 23, 26, 27, 28, 38 a 39 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2016

1.3.2018

(fáza 1)

1.3.2018

(fáza 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

1.10.2019

(fáza 2)

1.10.2019

(fáza 2)

6.   Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)

Cieľom tohto projektu je uskutočniť menej významnú modernizáciu existujúceho transeurópskeho systému EORI, ktorý umožňuje registráciu a identifikáciu hospodárskych subjektov Únie, hospodárskych subjektov tretej krajiny a iných osôb ako hospodárskych subjektov, ktoré sú zapojené do colných záležitostí v Únii.

Článok 6 ods. 1 a článok 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2016

1.3.2018

1.3.2018

7.   Surveillance 3 podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na modernizáciu systému Surveillance 2+ s cieľom zabezpečiť jeho zosúladenie s požiadavkami CKÚ, napríklad so štandardizovanou výmenou informácií technikami elektronického spracúvania údajov a stanovenie primeraných funkcií potrebných na spracovanie a analýzu celého súboru údajov z dohľadu získaných od členských štátov.

Bude preto zahŕňať ďalšie možnosti hĺbkovej analýzy údajov a funkcie pre podávanie správ, ktoré sa majú sprístupniť Komisii a členským štátom.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a článok 56 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2016

1.10.2018

1.10.2018

8.   Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

Cieľom projektu je vytvoriť nový transeurópsky systém na uchovávanie, riadenie a vyhľadávanie týchto elektronických dôkazov o statuse Únie: T2L/F a colného zoznamu tovaru (ktoré vydal neschválený vystaviteľ).

Článok 6 ods. 1, články 16 a 153 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2017

1.3.2019

1.10.2019

9.   Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je zosúladiť existujúci transeurópsky systém NCTS s novými požiadavkami podľa CKÚ, ako je registrácia udalostí počas prepravy, zosúladenie výmen informácií s požiadavkami na údaje podľa CKÚ a modernizácia a vývoj rozhraní s ostatnými systémami.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 226 až 236 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

1.10.2019

2.3.2020

10.   Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je zaviesť požiadavky CKÚ týkajúce sa vývozu a výstupu.

 

Zložka 1 – „transeurópsky AES“: Cieľom projektu je ďalej rozvíjať existujúci transeurópsky systém kontroly vývozu s cieľom zaviesť komplexný AES, ktorý by zahŕňal pracovné požiadavky na postupy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ, pričom sem okrem iného patria zjednodušené postupy, rozdelené zásielky pri výstupe a centralizované colné konanie pri vývoze. Takisto sa plánuje zahrnúť sem vývoj harmonizovaných rozhraní s kontrolným systémom pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS) a NCTS. AES ako taký umožní úplnú automatizáciu vývozných postupov a výstupných formalít. AES zahŕňa časti, ktoré sa majú vyvinúť na centrálnej a vnútroštátnej úrovni.

 

Zložka 2 – „modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu“: Okrem toho, keďže samostatné vnútroštátne systémy síce nepatria do rozsahu pôsobnosti AES, ale sú s ním úzko spojené, musia sa zmodernizovať, pokiaľ ide osobitné vnútroštátne prvky súvisiace s vývoznými alebo výstupnými formalitami. Pokiaľ tieto prvky nemajú vplyv na spoločnú doménu pre AES, môžu sa zahrnúť do tejto zložky.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 a články 263 až 276 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 3. štvrťrok 2017

(zložka 1)

1.10.2019

(zložka 1)

2.3.2020

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

1.3.2017

(zložka 2)

2.3.2020

(zložka 2)

11.   Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vyvinúť nový transeurópsky systém na podporu a zefektívnenie postupov správy údajov INF a elektronického spracúvania údajov INF v oblasti osobitných colných režimov.

Článok 6 ods. 1, články 16, 215, 237 až 242 a 250 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 1. štvrťrok 2018

2.3.2020

2.3.2020

12.   Osobitné colné režimy podľa CKÚ

Tento projekt sa zameriava na urýchlenie, zjednodušenie a harmonizáciu osobitných colných režimov v celej Únii poskytnutím spoločných modelov pracovných postupov. Do vnútroštátnych systémov sa zavedú všetky zmeny podľa CKÚ, ktoré sa požadujú v prípade colného uskladňovania, konečného použitia, dočasného použitia a aktívneho a pasívneho zušľachťovacieho styku.

Tento projekt sa bude realizovať v dvoch častiach.

 

Zložka 1 – „Vnútroštátny OR EXP“: poskytne požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s vývozom.

 

Zložka 2 – „Vnútroštátny OR IMP“: poskytne požadované vnútroštátne elektronické riešenia pre činnosti v rámci osobitných colných režimov spojených s dovozom.

Realizácia týchto projektov prebehne prostredníctvom projektov uvedených v bodoch 10 a 14 tohto pracovného programu.

Článok 6 ods. 1, články 16, 215, 237 až 242 a 250 až 262 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty (pre zložku 1 a 2)

1.3.2017

(zložka 1)

2.3.2020

(zložka 1)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

13.   Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je vymedziť postupy, pokiaľ ide o oznámenie o príchode dopravného prostriedku, predloženie tovaru (oznámenie o predložení tovaru) a vyhlásenie na dočasné uskladnenie, ako sú opísané v CKÚ, a podporiť harmonizáciu v tejto oblasti vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o výmenu údajov medzi obchodnými subjektmi a colnými orgánmi.

Projekt zahŕňa automatizáciu postupov na vnútroštátnej úrovni.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a články 133 až 152 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

14.   Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

Cieľom projektu je zaviesť všetky požiadavky na procesy a údaje, ktoré vyplývajú z CKÚ a týkajú sa oblasti dovozu (a na ktoré sa nevzťahuje iný z projektov vymedzených v pracovnom programe). Týka sa hlavne zmien v prípade colného režimu „Prepustenie do voľného obehu“ (bežný postup + zjednodušenia), ale zahŕňa aj dôsledky plynúce z migrácií iných systémov. Tento projekt sa týka oblasti dovozu na vnútroštátnej úrovni, ktorá zahŕňa systémy spracúvania colných vyhlásení, ako aj ďalšie systémy, ako sú vnútroštátne účtovné systémy a platobné systémy.

Článok 6 ods. 1, článok 16 ods. 1 a články 53, 56, 77 až 80, 83 až 87, 101 až 105, 108 až 109, 158 až 187,194 až 195 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

15.   Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

Cieľom tohto projektu je umožniť umiestňovanie tovaru do colného režimu v centralizovanom colnom konaní, čím sa hospodárskym subjektom umožní, aby sústredili svoju činnosť z hľadiska colného konania. Spracovanie colných vyhlásení a fyzické prepustenie tovaru by sa mali koordinovať medzi príslušnými colnými úradmi. Projekt sa týka transeurópskeho systému obsahujúceho zložky vyvinuté na centrálnej a vnútroštátnej úrovni.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 179 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

1.10.2020

Plán zavádzania sa má určiť v rámci dokumentácie k projektu CCI

16.   Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM)

Cieľom tohto projektu je zaistiť účinné a efektívne riadenie rozličných druhov záruk.

 

Zložka 1 – „GUM“: Transeurópsky systém bude zahŕňať riadenie celkových záruk, ktoré možno použiť vo viac ako jednom členskom štáte, a monitorovanie referenčnej sumy pri každom colnom vyhlásení, dodatočnom colnom vyhlásení alebo náležité oznamovanie údajov potrebných na zápis existujúcich colných dlhov do účtovnej evidencie v prípade všetkých colných režimov stanovených v Colnom kódexe Únie, okrem tranzitu, ktorý sa rieši v rámci projektu NCTS.

 

Zložka 2 – „Riadenie vnútroštátnych záruk“: Okrem toho treba modernizovať elektronické systémy existujúce na vnútroštátnej úrovni s cieľom riadiť záruky platné v jednom členskom štáte.

Článok 6 ods. 1, články 16 a 89 až 100 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

(zložka 1)

1.10.2020

(zložka 1)

1.10.2020

(zložka 1)

Cieľový dátum technických špecifikácií

= určia členské štáty

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

Určia členské štáty ako súčasť vnútroštátneho plánu

(zložka 2)

17.   Modernizácia systému kontroly pri dovoze podľa CKÚ (ICS 2)

Cieľom tohto projektu je posilniť bezpečnosť a ochranu dodávateľského reťazca v prípade všetkých spôsobov dopravy, a najmä v prípade leteckej nákladnej dopravy, zvýšením kvality údajov, zlepšením uchovávania údajov, ich dostupnosti a zdieľania, pokiaľ ide o informácie v predbežnom colnom vyhlásení o vstupe a súvisiace informácie týkajúce sa rizika a kontroly (životný cyklus ENS+).

Projekt takisto uľahčí spoluprácu medzi členskými štátmi pri analýze rizík. Povedie k úplne novej štruktúre existujúceho transeurópskeho systému kontroly pri dovoze.

Článok 6 ods. 1, článok 16 a 46 a články 127 až 132 nariadenia (EÚ) č. 952/2013

Cieľový dátum technických špecifikácií

= 2. štvrťrok 2018

1.10.2020

Plán zavádzania sa má určiť v rámci dokumentácie k projektu ICS2

B.   Prehľad zoznamu

Projekty CKÚ týkajúce sa elektronických systémov

Dátumy zavádzania/Časové rozpätia na zavedenie

1. polrok 2016

2. polrok 2016

1. polrok 2017

2. polrok 2017

1. polrok 2018

2. polrok 2018

1. polrok 2019

2. polrok 2019

1. polrok 2020

2. polrok 2020

1.

Systém registrovaných vývozcov (REX) podľa CKÚ

1.1.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Systém záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru (ZINZ) podľa CKÚ

1.3.2017 (fáza 1 – krok 1)

1.10.2017 (fáza 1 – krok 2)

1.10.2018 (fáza 2)

 

 

Fáza 1 (krok 1)

Fáza 1 (krok 2)

 

Fáza 2

 

 

 

 

3.

Rozhodnutia colných orgánov podľa CKÚ

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Priamy prístup obchodníkov k európskym informačným systémom (jednotné riadenie používateľov a digitálny podpis)

2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Modernizácia systému schválených hospodárskych subjektov (AEO) podľa CKÚ

1.3.2018 (fáza 1)

1.10.2019 (fáza 2)

 

 

 

 

Fáza 1

 

 

Fáza 2

 

 

6.

Modernizácia systému registrácie a identifikácie hospodárskych subjektov podľa CKÚ (EORI 2)

1.3.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Surveillance 3 podľa CKÚ

1.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Dôkaz o statuse Únie (PoUS) podľa CKÚ

1.3.2019 – 1.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Modernizácia nového počítačového tranzitného systému (NCTS) podľa CKÚ

1.10.2019 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 1: transeurópsky AES

1.10.2019 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Automatizovaný systém vývozu (AES) podľa CKÚ –

Zložka 2: modernizácia vnútroštátnych systémov vývozu

1.3.2017 – 2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

Informačné hárky (INF) pre osobitné colné režimy podľa CKÚ

2.3.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 1: vnútroštátny OR EXP

vnútroštátne plány

1.3.2017 – 2.3.2020 – pozri aj projekt 10

 

 

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

OR EXP

 

12.

Osobitné colné režimy podľa CKÚ –

Zložka 2: vnútroštátny OR IMP

vnútroštátne plány pre OR IMP – pozri aj projekt 14

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

OR IMP

13.

Oznámenie o príchode, oznámenie o predložení tovaru a dočasné uskladnenie podľa CKÚ

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

Modernizácia vnútroštátnych systémov dovozu podľa CKÚ

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Centralizované colné konanie pri dovoze (CCI) podľa CKÚ

1.10.2020 – plán zavádzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Riadenie záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 1: transeurópske GUM

1.10.2020 – 1.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Systém riadenia záruk podľa CKÚ (GUM) –

Zložka 2: riadenie vnútroštátnych záruk

vnútroštátne plány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Modernizácia systému kontroly pri dovoze podľa CKÚ (ICS 2)

1.10.2020 – plán zavádzania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Tento dátum začiatku časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov sa zhoduje s najskorším dátumom, ku ktorému členské štáty môžu začať s prevádzkou.

(2)  Tento dátum skončenia časového rozpätia na zavedenie elektronických systémov sa zhoduje s najneskorším dátumom, ku ktorému by mal byť systém úplne zavedený, a najneskorším dátumom, ku ktorému by mali všetky hospodárske subjekty dokončiť migráciu; ak je to vhodné, dátum stanovia členské štáty a zhoduje sa s dátumom skončenia platnosti prechodného obdobia. Tento dátum musí byť najneskôr 31. decembra 2020.


Top