EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0288

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/288 z 13. februára 2019, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

PE/3/2019/REV/1

OJ L 53, 22.2.2019, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; Nepriamo zrušil 32021R2115

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/288/oj

22.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 53/14


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/288

z 13. februára 2019,

ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa priamych platieb a podpory rozvoja vidieka na roky 2019 a 2020

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 42 a článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

po porade s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 (2) je súčasným právnym rámcom podpory rozvoja vidieka. Stanovuje sa v ňom podpora pre oblasti s prírodnými obmedzeniami iné ako horské oblasti. Vzhľadom na predĺženie lehoty nového vymedzenia oblastí s prírodnými obmedzeniami iných ako horské oblasti do roku 2019 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 (3) a kratšie obdobie na prispôsobenie sa pre poľnohospodárov, ktorí už nebudú oprávnení na platby, degresívne prechodné platby, ktoré sa začnú až v roku 2019, by sa mali začať maximálne vo výške 80 % priemerných platieb stanovených na programové obdobie 2014 – 2020. Úroveň platby sa určí tak, aby konečná úroveň v roku 2020 bola polovicou začiatočnej úrovne.

(2)

S cieľom poskytnúť pomoc členským štátom a zainteresovaným stranám pri včasnej príprave budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) a zabezpečiť plynulý prechod do ďalšieho programového obdobia by sa malo objasniť, že je možné financovať činnosti spojené s prípravou budúcej SPP prostredníctvom technickej pomoci na podnet Komisie.

(3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 (4) je súčasným právnym rámcom pre priame platby. Zatiaľ čo väčšinu ustanovení uvedeného nariadenia možno uplatňovať počas jeho účinnosti, iné ustanovenia výslovne odkazujú na kalendárne roky 2015 až 2019, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec 2014 – 2020. O uplatniteľnosti niektorých ďalších ustanovení po kalendárnom roku 2019 sa výslovne neuvažovalo. V júni 2018 Komisia predložila návrh nového nariadenia, ktorého cieľom je nahradiť nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ale až od 1. januára 2021. Preto je vhodné prikročiť k niektorým technickým úpravám nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, aby sa dalo plynule uplatňovať v kalendárnom roku 2020.

(4)

Povinnosť stanovená v článku 11 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 znížiť časť sumy priamych platieb, ktoré sa majú poľnohospodárovi poskytnúť pre daný kalendárny rok, prekračujúcej 150 000 EUR sa naďalej uplatňuje, kým je uvedené nariadenie účinné. Uvedený článok však stanovuje členským štátom iba oznamovaciu povinnosť, pokiaľ ide o ich rozhodnutia a odhadovaný výsledok uvedeného zníženia na roky 2015 až 2019. V záujme zabezpečenia pokračovania existujúceho systému by členské štáty mali oznamovať aj svoje rozhodnutia týkajúce sa roku 2020 a odhadovaného výsledku zníženia na uvedený rok.

(5)

Pružnosť medzi piliermi je voliteľný presun finančných prostriedkov medzi priamymi platbami a rozvojom vidieka. Podľa článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 členské štáty môžu využiť túto pružnosť, pokiaľ ide o kalendárne roky 2014 až 2019. S cieľom zabezpečiť, aby si členské štáty mohli zachovať vlastnú stratégiu, pružnosť medzi piliermi by sa mala umožniť aj na kalendárny rok 2020 zodpovedajúci rozpočtovému roku 2021.

(6)

V dôsledku zmeny článku 14 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020, je vhodné upraviť odkazy na uvedený článok v súvislosti s povinnosťou členských štátov lineárne znížiť alebo zvýšiť hodnotu platobných nárokov z dôvodu výkyvov ročného vnútroštátneho stropu vyplývajúcich z ich oznámení o uplatňovaní pružnosti medzi piliermi.

(7)

Nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(8)

S cieľom okamžite poskytnúť členským štátom potrebnú pružnosť a zabezpečiť kontinuitu politiky rozvoja vidieka v posledných rokoch programového obdobia 2014 – 2020 by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii, Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

(9)

S cieľom okamžite poskytnúť členským štátom potrebnú pružnosť a zabezpečiť kontinuitu politiky rozvoja vidieka v posledných rokoch programového obdobia 2014 – 2020 by sa toto nariadenie malo uplatňovať od 1. marca 2019,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1305/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 sa mení takto:

1.

V článku 31 ods. 5 sa vkladá tento pododsek za prvý pododsek:

„Odchylne od prvého pododseku, ak sa degresívne platby začínajú až v roku 2019, uvedené platby sa začínajú na úrovni maximálne 80 % priemernej platby stanovenej na programové obdobie 2014 – 2020. Úroveň platby sa určí tak, aby konečná úroveň v roku 2020 bola polovicou začiatočnej úrovne.“

2.

V článku 51 ods. 1 sa vkladá tento pododsek za prvý pododsek:

„Z EPFRV sa môžu financovať činnosti na prípravu vykonávania SPP v nasledujúcom programovom období.“.

Článok 2

Zmeny nariadenia (EÚ) č. 1307/2013

Nariadenie (EÚ) č. 1307/2013 sa mení takto:

1.

V článku 7 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Pre každý členský štát a za každý kalendárny rok sa ako podpora Únie financovaná v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) sprístupní odhadovaný výsledok zníženia platieb podľa článku 11 (ktorý predstavuje rozdiel medzi vnútroštátnym stropom stanoveným v prílohe II, ku ktorému sa pripočíta suma, ktorá je k dispozícii v súlade s článkom 58, a čistým stropom stanoveným v prílohe III).“;

2.

V článku 11 ods. 6 sa dopĺňa tento pododsek:

„Pre rok 2020 členské štáty oznámia Komisii rozhodnutia prijaté v súlade s týmto článkom a akýkoľvek odhadovaný výsledok znižovania do 31. decembra 2019.“;

3.

Článok 14 sa mení takto:

a)

v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Do 31. decembra 2019 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že ako dodatočnú podporu financovanú v rámci EPFRV v rozpočtovom roku 2021 sprístupnia až 15 % svojich ročných vnútroštátnych stropov na kalendárny rok 2020 stanovených v prílohe II k tomuto nariadeniu. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na poskytovanie priamych platieb. Uvedené rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2019 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.“;

b)

v odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Do 31. decembra 2019 sa členské štáty môžu rozhodnúť, že ako priame platby sprístupnia až 15 % alebo v prípade Bulharska, Estónska, Španielska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Fínska a Švédska až 25 % sumy vyčlenenej na podporu financovanú v rámci EPFRV v rozpočtovom roku 2021 na základe právnych predpisov Únie prijatých po prijatí príslušného nariadenia Radou podľa článku 312 ods. 2 ZFEÚ. V dôsledku toho zodpovedajúca suma už nebude k dispozícii na podporu financovanú v rámci EPFRV. Uvedené rozhodnutie sa Komisii oznámi do 31. decembra 2019 a stanoví sa v ňom zvolený percentuálny podiel.“;

4.

V článku 22 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   Ak je strop pre členský štát stanovený Komisiou podľa odseku 1 tohto článku iný ako strop z predchádzajúceho roka v dôsledku akéhokoľvek rozhodnutia prijatého uvedeným členským štátom v súlade s odsekom 3 tohto článku, článkom 14 ods. 1 alebo 2, článkom 42 ods. 1, článkom 49 ods. 1 druhým pododsekom, článkom 51 ods. 1 druhým pododsekom alebo článkom 53, uvedený členský štát lineárne zníži alebo zvýši hodnotu všetkých platobných nárokov s cieľom zabezpečiť súlad s odsekom 4 tohto článku.“.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. marca 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 13. februára 2019

Za Európsky parlament

predseda

A. TAJANI

Za Radu

predseda

G. CIAMBA


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 31. januára 2019 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 12. februára 2019.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 487).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2393 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), nariadenie (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a nariadenie (EÚ) č. 652/2014, ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho materiálu (Ú. v. EÚ L 350, 29.12.2017, s. 15).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608).


Top