Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1031-20190105

Nariadenie Komisie (EÚ) č 1031/2010 z 12. novembra 2010 o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve (Text s významom pre EHP)Text s významom pre EHP

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1031/2019-01-05

02010R1031 — SK — 05.01.2019 — 007.001


Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č 1031/2010

z 12. novembra 2010

o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. ES L 302 18.11.2010, s. 1)

Zmenené a doplnené:

 

 

Úradný vestník

  Č.

Strana

Dátum

►M1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1210/2011 z 23. novembra 2011,

  L 308

2

24.11.2011

►M2

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 784/2012 z 30. augusta 2012,

  L 234

4

31.8.2012

►M3

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1042/2012 zo 7. novembra 2012,

  L 310

19

9.11.2012

►M4

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1143/2013 z 13. novembra 2013,

  L 303

10

14.11.2013

►M5

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 176/2014 z 25. februára 2014,

  L 56

11

26.2.2014

►M6

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1902 z 18. októbra 2017,

  L 269

13

19.10.2017

►M7

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/7 z 30. októbra 2018

  L 2

1

4.1.2019
▼B

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č 1031/2010

z 12. novembra 2010

o harmonograme, správe a iných aspektoch obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov formou aukcie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve

(Text s významom pre EHP)KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá pre harmonogram, správu a iné aspekty obchodovania s kvótami formou aukcie podľa smernice 2003/87/ES.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie sa vzťahuje na prideľovanie kvót prostredníctvom aukcií podľa kapitoly II (letectvo) smernice 2003/87/ES a na prideľovanie kvót prostredníctvom aukcií podľa kapitoly III (stacionárne zariadenia) uvedenej smernice platných na odovzdanie v obchodnom období od roku 2013.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1. „futurity“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006 ( 1 ), s odovzdaním v dohodnutý budúci termín za aukčnú zúčtovaciu cenu stanovenú podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, ktorých variačná marža zohľadňujúca vývoj cien je splatná v hotovosti;

2. „forwardy“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1287/2006, s odovzdaním v dohodnutý budúci termín za aukčnú zúčtovaciu cenu stanovenú podľa článku 7 ods. 2 tohto nariadenia, ktorých variačná marža zohľadňujúca vývoj cien môže byť zabezpečená buď prostredníctvom bezhotovostnej zábezpeky, alebo prostredníctvom dohodnutej vládnej záruky podľa voľby ústrednej protistrany;

3. „dvojdňový spot“ znamená kvóty, ktoré boli vydražené na odovzdanie v dohodnutý termín, najneskôr druhý obchodný deň odo dňa aukcie, podľa článku 38 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (ES) č. 1287/2006;

4. „päťdňové futurity“ znamenajú kvóty vydražené ako finančné nástroje podľa článku 38 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1287/2006, s odovzdaním v dohodnutý termín, najneskôr v piaty obchodný deň odo dňa aukcie;

5. „ponuka“ znamená ponuku v aukcii na získanie určitého množstva kvót za určitú cenu;

6. „ponukové kolo“ znamená časové obdobie, počas ktorého možno predkladať ponuky;

7. „obchodný deň“ znamená ktorýkoľvek deň, počas ktorého sú aukčná platforma a s ňou prepojený zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém otvorené na obchodovanie;

8. „investičná spoločnosť“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 1 smernice 2004/39/ES;

9. „úverová inštitúcia“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES ( 2 );

10. „finančný nástroj“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 17 smernice 2004/39/ES, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

11. „sekundárny trh“ znamená trh, na ktorom osoby nakupujú alebo predávajú kvóty buď pred ich pridelením, alebo po ich pridelení bezodplatne alebo prostredníctvom aukcie;

12. „materský podnik“ znamená to isté ako v článkoch 1 a 2 smernice Rady 83/349/EHS ( 3 );

13. „dcérsky podnik“ znamená to isté v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS;

14. „pridružený podnik“ znamená podnik, ktorý je viazaný na materský alebo dcérsky podnik vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS;

15. „kontrola“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 ( 4 ), tak ako sa uplatňuje v konsolidovanom oznámení Komisie o právomoci ( 5 ). Odôvodnenie 22 uvedeného nariadenia a odseky 52 a 53 uvedeného oznámenia sa uplatňujú pri vymedzovaní pojmu kontroly v prípade štátnych podnikov;

16. „aukčný proces“ znamená proces zahŕňajúci určenie aukčného kalendára, postupov na povolenie predkladať ponuky, postupov na predloženie ponúk, priebeh aukcie, výpočet a ohlásenie výsledkov aukcie, mechanizmy zaplatenia splatnej ceny, odovzdanie kvót a spravovanie zábezpeky potrebnej na pokrytie akýchkoľvek transakčných rizík, ako aj dohľad a monitorovanie riadneho vykonávania aukcie aukčnou platformou;

17. „pranie špinavých peňazí“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 2 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 1 ods. 3 a 5 uvedenej smernice;

18. „financovanie terorizmu“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 4 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 1 ods. 5 uvedenej smernice;

19. „trestná činnosť“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 4 smernice 2005/60/ES;

20. „aukcionár“ znamená akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt vymenovaný členským štátom na predaj kvót formou aukcie v jeho mene;

21. „nominovaný holdingový účet“ znamená jeden alebo viac typov holdingových účtov ustanovených v platnom nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES na účely účasti v aukčnom procese alebo jeho vykonávania vrátane držby kvót v úschove až do ich odovzdania podľa tohto nariadenia;

22. „nominovaný bankový účet“ znamená bankový účet určený aukcionárom alebo uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom na prijatie platieb splatných podľa tohto nariadenia;

23. „opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi“ znamenajú to isté ako v článku 8 ods. 1 smernice 2005/60/ES so zreteľom na článok 8. ods. 2 uvedenej smernice;

24. „konečný vlastník“ znamená to isté ako v článku 3 ods. 6 smernice 2005/60/ES;

25. „riadne overená kópia“ znamená autentickú kópiu pôvodného dokumentu, ktorá je overená ako verná kópia originálu kvalifikovaným právnikom, účtovníkom, verejným notárom alebo podobným odborníkom, ktorý je podľa vnútroštátneho práva príslušného členského štátu uznaný úradne potvrdzovať, či kópia je v skutočnosti vernou kópiou svojho originálu;

26. „politicky exponované osoby“ znamenajú to isté ako v článku 3 ods. 8 smernice 2005/60/ES;

27. „zneužívanie trhu“ znamená buď obchodovanie s využitím dôverných informácií podľa definície v bode 28 tohto článku alebo podľa zákazu v článku 38, alebo manipuláciu s trhom podľa definície v bode 30 tohto článku alebo v článku 37 písm. b), alebo oboje;

28. „obchodovanie s využitím dôverných informácií“ znamená zakázané použitie dôverných informácií podľa článkov 2, 3 a 4 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

29. „dôverná informácia“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 1 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

30. „manipulácia s trhom“ znamená to isté ako v článku 1 ods. 2 smernice 2003/6/ES v súvislosti s finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES uvedeným v článku 9 uvedenej smernice, pokiaľ sa neuvádza inak v tomto nariadení;

31. „zúčtovací systém“ znamená jednu alebo viac infraštruktúr pripojených na aukčnú platformu, ktoré môžu poskytnúť zúčtovanie, dozabezpečenie, vzájomné započítanie, spravovanie zábezpek, vyrovnanie a odovzdanie, ako aj ďalšie služby vykonávané ústrednou protistranou, prístupný priamo alebo nepriamo prostredníctvom členov ústrednej protistrany, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi ich klientmi a ústrednou protistranou;

32. „zúčtovanie“ znamená všetky procesy pred otvorením ponukového kola, počas ponukového kola a po uzavretí ponukového kola až do vyrovnania vrátane riadenia akýchkoľvek rizík vznikajúcich počas tohto intervalu, kam patria okrem iného dozapezpečenie, vzájomné započítanie alebo obnova, alebo iné služby vykonávané pravdepodobne zúčtovacím alebo vyrovnávacím systémom;

33. „dozabezpečenie“ znamená proces, keď zábezpeku má zložiť aukcionár alebo uchádzač alebo sprostredkovateľ, ktorý má konať v ich mene, na pokrytie danej finančnej pozície, ktorá pokrýva celý proces merania, výpočtu a správy zábezpeky poskytnutej na pokrytie takýchto finančných pozícií s úmyslom zaručiť, že všetky platobné záväzky uchádzača a všetky záväzky odovzdania aukcionára alebo sprostredkovateľa konajúceho v ich mene môžu byť splnené vo veľmi krátkom čase;

34. „vyrovnanie“ znamená zaplatenie úspešným uchádzačom alebo jeho právnym nástupcom alebo ústrednou protistranou, alebo vyrovnávacím agentom dlžnej sumy za kvóty, ktoré sa majú odovzdať tomuto uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo ústrednej protistrane, alebo vyrovnávaciemu agentovi, a odovzdanie kvót úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi alebo ústrednej protistrane, alebo vyrovnávaciemu agentovi;

35. „ústredná protistrana“ znamená subjekt, ktorý vstupuje priamo medzi aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, alebo medzi sprostredkovateľov, ktorí ich zastupujú, a ktorý koná voči každému z nich ako výlučná protistrana zaručujúca zaplatenie výťažkov z aukcie aukcionárovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi alebo odovzdanie vydražených kvót uchádzačovi alebo zastupujúcemu sprostredkovateľovi s výhradou článku 48;

36. „vyrovnávací systém“ znamená akúkoľvek infraštruktúru bez ohľadu na to, či je alebo nie je pripojená k aukčnej platforme, ktorá môže poskytnúť vyrovnávacie služby, ktoré môžu zahŕňať zúčtovanie, vzájomné započítavanie, spravovanie zábezpek a akékoľvek ďalšie potrebné služby, ktoré v konečnom dôsledku umožnia pridelenie kvót od aukcionára úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi a platbu splatnej sumy za odovzdané kvóty od úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu aukcionárovi vykonaných prostredníctvom jednej z nasledujúcich možností:

a) bankový systém a register Únie;

b) jeden alebo viacerí vyrovnávací agenti konajúci v mene aukcionára a uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, ktorí sa obrátia na vyrovnávacieho agenta buď priamo, alebo nepriamo prostredníctvom členov vyrovnávacieho agenta, ktorí konajú ako sprostredkovatelia medzi svojimi klientmi a vyrovnávacím agentom;

37. „vyrovnávací agent“ znamená subjekt, ktorý koná ako agent poskytujúci aukčnej platforme účty, prostredníctvom ktorých sa súčasne alebo takmer súčasne zaručeným spôsobom bezpečne vykonávajú účtovné príkazy vydané aukcionárom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom na prevod vydražených kvót a platba aukčnej zúčtovacej ceny úspešným uchádzačom alebo zastupujúcim sprostredkovateľom;

38. „zábezpeka“ znamená druhy záruk uvedených v článku 2 písm. m) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES ( 6 ) vrátane kvót prijatých ako záruka zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

39. „regulovaný trh“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 14 smernice 2004/39/ES;

40. „MSP“ znamenajú prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí sú malými a strednými podnikmi v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES ( 7 );

41. „malé zdroje emisií“ znamenajú prevádzkovateľov alebo prevádzkovateľov lietadiel, ktorí emitovali v priemere 25 000 alebo menej ton ekvivalentu oxidu uhličitého počas troch kalendárnych rokov predchádzajúcich roku, v ktorom sa zúčastňujú na aukcii, podľa výpočtu na základe ich overených emisií;

42. „organizátor trhu“ znamená to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 13 smernice 2004/39/ES;

43. „usadenie“ znamená akúkoľvek z týchto možností:

a) miesto bydliska alebo adresu trvalého bydliska v rámci Únie na účely článku 6 ods. 3 tretieho pododseku;

b) to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES s prihliadnutím na požiadavky článku 5 ods. 4 uvedenej smernice na účely článku 18 ods. 2 tohto nariadenia;

c) to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES s prihliadnutím na požiadavky článku 5 ods. 4 uvedenej smernice na účely článku 18 ods. 3 tohto nariadenia v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia;

d) to isté ako v článku 4 bode 7 smernice 2006/48/ES na účely článku 18 ods. 3 tohto nariadenia v prípade osôb uvedených v článku 18 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia;

e) to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. a) smernice 2004/39/ES na účely článku 19 ods. 2 tohto nariadenia v prípade podnikateľských skupín uvedených v článku 18 ods. 1 písm. d) tohto nariadenia;

▼M1

f) to isté ako v článku 4 ods. 1 bode 20 písm. b) smernice 2004/39/ES na účely článku 28 ods. 4 a 5, článku 35 ods. 4, 5 a 6 a článku 42 ods. 1 tohto nariadenia;

▼M2

44. „stratégia ukončenia angažovanosti“ znamená jeden alebo viacero dokumentov stanovených v súlade so zmluvami na vymenovanie príslušného aukčného kontrolóra alebo príslušnej aukčnej platformy, ktoré obsahujú podrobné opatrenia s cieľom zabezpečiť:

a) aby sa všetky hmotné a nehmotné aktíva nevyhnutné pre neprerušovaný priebeh aukcií a bezproblémové vykonávanie aukčného procesu presunuli na nástupnícku aukčnú platformu;

b) aby sa obstarávateľom alebo aukčnému kontrolórovi alebo obom poskytli všetky informácie súvisiace s aukčným procesom, ktoré sú nevyhnutné na obstaranie, ktorého predmetom je vymenovanie nástupníckej aukčnej platformy;

c) aby sa obstarávateľom alebo aukčnému kontrolórovi alebo nástupníckej aukčnej platforme alebo akejkoľvek ich kombinácii poskytla technická pomoc, ktorá umožňuje obstarávateľom alebo aukčnému kontrolórovi alebo nástupníckej aukčnej platforme alebo akejkoľvek ich kombinácii pochopiť, mať k dispozícii alebo používať relevantné informácie poskytované podľa písmen a) a b).

▼BKAPITOLA II

PRIEBEH AUKCIÍ

Článok 4

Dražené produkty

▼M4

1.  Kvóty sa ponúkajú na predaj na aukčnej platforme prostredníctvom štandardizovaných elektronických zmlúv (ďalej len „dražený produkt“).

▼M1

2.  Každý členský štát draží kvóty v podobe dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít.

▼M1 —————

▼B

Článok 5

Formát aukcie

Aukcie sa vykonávajú prostredníctvom aukčného formátu, pri ktorom uchádzači predkladajú svoje ponuky v priebehu jedného daného ponukového kola bez toho, aby videli ponuky predložené inými uchádzačmi. Každý úspešný uchádzač zaplatí rovnakú aukčnú zúčtovaciu cenu podľa článku 7 za každú kvótu bez ohľadu na cenovú ponuku.

Článok 6

Predkladanie a stiahnutie ponúk

1.  Minimálna množstvová ponuka je jeden blok.

▼M1

Jeden blok vydražený aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 je 500 kvót.

Jeden blok vydražený aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2 alebo článku 30 ods. 2 je 500 alebo 1 000 kvót.

▼B

2.  V každej ponuke sa uvedie:

a) totožnosť uchádzača a či uchádzač prekladá ponuku vo vlastnom mene alebo v mene klienta;

b) totožnosť klienta, keď uchádzač predkladá ponuku v mene klienta;

c) množstvová ponuka ako počet kvót v celých násobkoch blokov po 500 alebo 1 000 emisných kvót;

d) cenová ponuka v eurách za každú kvótu, zaokrúhlená na dve desatinné miesta.

3.  Každá ponuka môže byť predložená, upravená alebo stiahnutá iba v priebehu daného ponukového kola.

Predložené ponuky možno upraviť alebo stiahnuť v stanovenej lehote pred uzavretím ponukového kola. Lehotu určí príslušná aukčná platforma a je uverejnená na webovej stránke tejto aukčnej platformy najmenej päť obchodných dní pred otvorením ponukového kola.

Ponuku môže predložiť, upraviť alebo stiahnuť iba fyzická osoba usadená v Únii, ktorá je vymenovaná v súlade s článkom 19 ods. 2 písm. d) a ktorá je oprávnená zaväzovať uchádzača na všetky účely súvisiace s aukciami vrátane predloženia ponuky (ďalej len „zástupca uchádzača“).

Každá ponuka je po predložení záväzná, ak sa nestiahne alebo neupraví podľa tohto odseku, alebo ak sa nestiahne podľa odseku 4.

4.  Ak je príslušná aukčná platforma presvedčená, že pri predložení ponuky došlo ku skutočnej chybe, môže na žiadosť zástupcu uchádzača zaobchádzať s chybne predloženou ponukou, ako so stiahnutou ponukou po uzavretí ponukového kola, ale pred stanovením aukčnej zúčtovacej ceny.

5.  Prijatie, postúpenie a predloženie ponuky investičnou spoločnosťou alebo úverovou inštitúciou na akejkoľvek aukčnej platforme sa považuje za investičnú službu v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 2 smernice 2004/39/ES, ak je vydražený produkt finančným nástrojom.

Článok 7

Aukčná zúčtovacia cena a rozhodovanie v prípade rovnakých ponúk

1.  Aukčná zúčtovacia cena sa určí po uzavretí ponukového kola.

2.  Aukčná platforma zoradí predložené ponuky podľa cenovej ponuky. V prípade, že viaceré ponuky ponúkajú rovnakú cenu, zoradia sa náhodným výberom podľa algoritmu, ktorý určí aukčná platforma pred aukciou.

Množstvové ponuky sa zrátajú počínajúc ponukou s najvyššou cenou. Cena ponuky, pri ktorej je súčet množstiev v ponukách rovný alebo väčší ako množstvo dražených kvót, je aukčnou zúčtovacou cenou.

3.  Všetky ponuky, ktoré tvoria súčet množstiev z ponúk určených podľa odseku 2, sa prideľujú za aukčnú zúčtovaciu cenu.

4.  V prípade, že celkové množstvo úspešných ponúk určených podľa odseku 2 prevyšuje množstvo dražených kvót, poslednej ponuke, ktorá tvorí súčet množstiev z ponúk podľa odseku 2, sa pridelí zvyšné množstvo dražených kvót.

5.  V prípade, že celkové množstvo ponúk zoradených podľa odseku 2 nedosahuje množstvo dražených kvót, aukčná platforma aukciu zruší.

6.  Ak je aukčná zúčtovacia cena výrazne nižšia ako bežná cena na sekundárnom trhu počas obdobia trvania ponukového kola a bezprostredne pred ním s prihliadnutím na krátkodobú kolísavosť cien kvót počas stanoveného obdobia pred aukciou, aukčná platforma aukciu zruší.

▼M4

7.  Pred začiatkom aukcie stanoví aukčná platforma metódu na uplatňovanie odseku 6, a to po konzultácii s aukčným kontrolórom, ak je vymenovaný, a potom, ako informovala príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 56.

Medzi dvoma ponukovými kolami v rámci tej istej aukčnej platformy môže príslušná aukčná platforma metódu zmeniť. Bezodkladne to oznámi aukčnému kontrolórovi, ak je vymenovaný, a príslušným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 56.

Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko aukčného kontrolóra, ak je poskytnuté.

8.  Ak jedna alebo viac aukcií za sebou sú zrušené podľa odseku 5 alebo 6, celkové množstvo kvót daných aukcií sa rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce aukcie plánované na tej istej aukčnej platforme.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, sa počet aukcií, medzi ktoré sa musí rozdeliť celkové množstvo kvót určené na obchodovanie formou aukcie, rovná štvornásobku počtu zrušených aukcií.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, sa počet aukcií, medzi ktoré sa musí rozdeliť celkové množstvo kvót určené na obchodovanie formou aukcie, rovná dvojnásobku počtu zrušených aukcií.

▼BKAPITOLA III

AUKČNÝ KALENDÁR

Článok 8

Harmonogram a frekvencia

1.  Každá aukčná platforma vykonáva aukcie samostatne v rámci svojich pravidelných ponukových kôl. Ponukové kolo sa otvorí a uzavrie v ten istý obchodný deň. Ponukové kolo je otvorené najmenej dve hodiny. Ponukové kolá akýchkoľvek dvoch alebo viacerých aukčných platforiem sa nesmú prekrývať a medzi dvomi po sebe nasledujúcimi ponukovými kolami musí byť aspoň dvojhodinový odstup.

2.  Aukčná platforma stanoví deň a čas aukcií vzhľadom na štátne sviatky, ktoré majú vplyv na medzinárodné finančné trhy, a ďalšie významné udalosti alebo okolnosti, ktoré by podľa názoru aukčnej platformy mohli ovplyvniť riadny priebeh aukcií a vyžadovať si zmeny. Počas dvoch týždňov každoročných vianočných a novoročných sviatkov sa neorganizujú žiadne aukcie.

▼M4

3.  Za výnimočných okolností môže každá aukčná platforma po konzultácií s aukčným kontrolórom, ak je vymenovaný, zmeniť čas akéhokoľvek ponukového kola pod podmienkou, že to oznámi všetkým osobám, ktorých by sa mohla táto zmena týkať. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko aukčného kontrolóra, ak je poskytnuté.

▼M1

4.  Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 najneskôr od šiestej aukcie vykonáva aspoň raz za týždeň aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, a najmenej raz za dva mesiace vykonáva aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, s výnimkou roku 2012, počas ktorého uvedené aukčné platformy musia najmenej raz mesačne vykonať aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice.

▼B

Maximálne počas dvoch dní v týždni, počas ktorého vykonáva aukciu aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, nesmie vykonávať aukcie žiadna iná aukčná platforma. V prípade, že aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 vykonáva aukcie počas viac ako dvoch dní v týždni, tak určí a uverejní, počas ktorých dvoch dní sa nesmú konať žiadne iné aukcie. Musí tak urobiť najneskôr do dátumu stanovenia a uverejnenia uvedeného v článku 11 ods. 1.

▼M4

5.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, dražených na aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 sa rovnomerne rozdelí medzi aukcie konané v danom roku s výnimkou prípadov, keď množstvá obchodované formou aukcie v auguste každého roka predstavujú polovicu množstva draženého na aukciách uskutočňovaných v ostatných mesiacoch roka.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, dražených na aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 sa v zásade rovnomerne rozdelí medzi aukcie konané v danom roku s výnimkou prípadov, keď množstvá obchodované v auguste každého roku predstavujú polovicu množstva draženého na aukciách uskutočňovaných v ostatných mesiacoch roka.

▼B

6.  Ďalšie ustanovenia o harmonograme a frekvencii aukcií vykonávaných akoukoľvek aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 a 2 sú uvedené v článku 32.

▼M4

Článok 9

Okolnosti brániace vo vykonaní aukcie

Bez toho, aby tým bolo dotknuté prípadné uplatňovanie pravidiel uvedených v článku 58, aukčná platforma môže aukciu zrušiť v prípadoch, ak dôjde k narušeniu riadneho priebehu tejto aukcie alebo je pravdepodobné, že by mohlo dôjsť k jeho narušeniu. Ak jedna alebo viac aukcií za sebou sú zrušené, celkové množstvo kvót daných aukcií sa rovnomerne rozdelí medzi nasledujúce aukcie plánované na tej istej aukčnej platforme.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, sa počet aukcií, medzi ktoré sa musí rozdeliť celkové množstvo kvót určené na obchodovanie formou aukcie, rovná štvornásobku počtu zrušených aukcií za sebou.

V prípade kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, sa počet aukcií, medzi ktoré sa musí rozdeliť celkové množstvo kvót určené na obchodovanie formou aukcie, rovná dvojnásobku počtu zrušených aukcií za sebou.

▼B

Článok 10

Ročné množstvá dražených kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES

▼M1

1.  V prílohe I k tomuto nariadeniu sa pre každý členský štát ustanovuje množstvo všetkých kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré sú v roku 2012 určené na obchodovanie formou aukcie.

▼M6

2.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v rokoch 2013 a 2014, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice a po odpočítaní polovice celkového množstva akýchkoľvek kvót vydražených v roku 2012.

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok v období rokov 2015 – 2018, je množstvo kvót určené podľa článkov 9 a 9a uvedenej smernice na príslušný kalendárny rok, po odpočítaní bezodplatne pridelených kvót podľa článku 10a ods. 7 a článku 11 ods. 2 uvedenej smernice.

▼M5

Množstvo kvót na obchodovanie formou aukcií v danom roku určené podľa prvého alebo druhého pododseku tohto odseku na roky 2014 – 2016 sa zníži o množstvo kvót za príslušný rok stanovené v druhom stĺpci tabuľky v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

V prípade, že v roku 2014 objem zníženia stanovený v prílohe IV nemožno rozložiť na obdobie dlhšie ako 9 mesiacov, tento objem sa zníži o 100 miliónov kvót, a potom o rovnaké množstvo na každý štvrťrok. V takom prípade sa objemy zníženia na roky 2015 a 2016 náležite upravia o rovnaké počty.

▼M6

Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené počnúc rokom 2019, je množstvo kvót stanovené v súlade s článkom 10 ods. 1 a 1a uvedenej smernice.

▼M5

Pokiaľ ide o členské štáty uplatňujúce článok 10c smernice, a bez ohľadu na prvú vetu článku 10c ods. 2 smernice, celkové množstvo kvót určených na obchodovanie formou aukcií v danom roku nasledujúcom po úprave uvedenej v druhom stĺpci tabuľky v prílohe IV k tomuto nariadeniu nesmie byť nižšie ako množstvo kvót, ktoré sa majú prechodne bezodplatne prideliť zariadeniam na výrobu elektrickej energie v tom istom danom roku.

V prípade potreby členský štát uplatňujúci článok 10c smernice náležite upraví celkové množstvo kvót určených na obchodovanie formou aukcií v danom roku v rámci obdobia rokov 2014 – 2016. Pokiaľ dôjde k zvýšeniu celkového množstva kvót určených na obchodovanie formou aukcií v súlade s predchádzajúcou vetou, dané množstvo sa následne zníži s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržal spôsob rozloženia podľa prvého pododseku tohto odseku. Množstvá kvót určených na obchodovanie formou aukcií, ktoré sú uvedené v druhom a treťom stĺpci tabuľky v prílohe IV k tomuto nariadeniu, sa upravia tak, aby sa v nich odrážalo každé takéto zvýšenie či zníženie.

▼B

Akékoľvek množstvo, ktoré má byť dražené podľa článku 24 smernice 2003/87/ES, sa pripočíta k množstvu kvót, ktoré majú byť vydražené v danom kalendárnom roku, určenému podľa prvého alebo druhého pododseku tohto odseku.

▼M6

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 ( 8 ), množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v poslednom roku každého obchodného obdobia, zohľadňuje akékoľvek zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 uvedenej smernice, akékoľvek prispôsobenie úrovne bezodplatného pridelenia kvót podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice a kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice.

3.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý kalendárny rok od roku 2013, vychádza z prílohy I a z odhadovaného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, určeného a zverejneného Komisiou podľa článku 10 ods. 1 uvedenej smernice, alebo z poslednej zmeny pôvodného odhadu Komisie zverejneného do 31. januára predchádzajúceho roka, pričom sa v relevantných prípadoch zohľadňuje rozhodnutie (EÚ) 2015/1814 a v najväčšej možnej miere sa zohľadňujú všetky prechodné voľné pridelené prostriedky, ktoré boli odpočítané alebo sa majú odpočítať od množstva kvót, ktoré by daný členský štát v inom prípade vydražil podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES, ako je stanovené v článku 10c ods. 2 uvedenej smernice, ako aj akákoľvek úprava podľa článkov 24 a 27 uvedenej smernice.

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie (EÚ) 2015/1814, akákoľvek následná zmena množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v danom kalendárnom roku, je započítaná do množstva kvót, ktoré majú byť vydražené v nasledujúcom kalendárnom roku.

4.  Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 10a ods. 7 smernice 2003/87/ES, podiel kvót každého členského štátu na daný kalendárny rok, ktoré majú byť vydražené a na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice, je podiel stanovený na základe článku 10 ods. 2 uvedenej smernice pri zohľadnení akýchkoľvek bezplatných kvót, ktoré dočasne pridelil členský štát podľa článku 10c smernice 2003/87/ES v danom kalendárnom roku, akýchkoľvek kvót, ktoré majú byť vydražené týmto členským štátom v rovnakom kalendárnom roku podľa článku 24 uvedenej smernice, ako aj kvót, ktoré sa majú umiestňovať do trhovej stabilizačnej rezervy alebo z nej uvoľňovať podľa článku 1 ods. 5 druhého pododseku a článku 1 ods. 8 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.

▼M7

5.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré má byť dražené v roku 2020, zahŕňa aj množstvo 50 miliónov nepridelených kvót z trhovej stabilizačnej rezervy uvedené v článku 10a ods. 8 druhom pododseku uvedenej smernice. Uvedené kvóty sa rovnakým dielom rozdelia medzi členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 tohto nariadenia k 1. januáru 2018 a pripočítajú sa k množstvu kvót, ktoré sa majú dražiť pre každého z nich. Množstvo 50 miliónov kvót sa v zásade rovnomerne rozdelí na jednotlivé aukcie, ktoré sa uskutočnia v roku 2020.

▼B

Článok 11

Kalendár jednotlivých aukcií kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES dražených aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia

▼M6

1.  Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia do 30. júna predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska, ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie, ako aj dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý kalendárny rok. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najväčšej možnej miere stanovisko Komisie.

▼M1

2.  Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vykonajú svoje určenia a zverejnenia podľa odseku 1 tohto článku a v súlade s prílohou I a určením a zverejnením Komisie predpokladaného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, alebo v súlade s najnovšou zmenou a doplnením pôvodného odhadu Komisie vrátane všetkých úprav, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3.

▼B

3.  Príslušná aukčná platforma môže upraviť pre posledný rok každého obchodného obdobia ponukové kolá, jednotlivé množstvá a termíny aukcie, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách, aby zohľadnila akékoľvek zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 uvedenej smernice, akékoľvek úpravy úrovne bezodplatného pridelenia podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice alebo kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice.

▼M4

4.  Kalendár pre jednotlivé aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES, vykonávané aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, je určený a uverejnený podľa článku 32 tohto nariadenia.

Článok 32 sa uplatňuje aj na aukcie, ktoré podľa článku 30 ods. 7 druhého pododseku vykonáva aukčná platforma vymenovaná v súlade s článkom 26 ods. 1 alebo 2.

Článok 12

Ročné množstvá dražených kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES

1.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené každý rok, je 15 % očakávaného množstva kvót, ktoré sú pre daný rok v obehu. Ak je dražené množstvo v danom roku väčšie alebo menšie než 15 % množstva daného skutočne do obehu pre daný rok, rozdiel v množstve, s ktorým sa má obchodovať formou aukcie v nasledujúcom roku, sa upraví. Každá kvóta, ktorá nebola vydražená ani po poslednom roku obchodného obdobia, sa vydraží v prvých štyroch mesiacoch nasledujúceho roka.

V množstve kvót, ktoré sa majú obchodovať formou aukcie v poslednom roku každého obchodného obdobia, sa zohľadnia kvóty zostávajúce v osobitnej rezerve uvedenej v článku 3f smernice 2003/87/ES.

2.  Podiel kvót každého členského štátu na každý kalendárny rok daného obchodného obdobia, ktoré majú byť vydražené a na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, je podiel stanovený pre toto obchodné obdobie na základe článku 3d ods. 3 uvedenej smernice.

▼B

Článok 13

Kalendár jednotlivých aukcií kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES dražených aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia

1.  Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia na rok 2012 ponukové kolá, jednotlivé množstvá a termíny aukcií, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené na jednotlivých aukciách, do 30. septembra 2011 alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

▼M4

2.  Od roku 2013 sa aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia v zásade stanovia a zverejnia do 30. septembra predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, po predchádzajúcej konzultácii s Komisiou a po získaní jej stanoviska, ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie, ako aj dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý kalendárny rok. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

▼B

Daná aukčná platforma môže upraviť pre posledný rok každého obchodného obdobia ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie rovnako ako dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené na jednotlivých aukciách, aby zohľadnila kvóty, ktoré zostali v osobitnej rezerve uvedenej v článku 3f uvedenej smernice.

3.  Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vychádzajú pri svojich stanoveniach a zverejneniach podľa odsekov 1 a 2 tohto článku z rozhodnutia Komisie prijatého podľa článku 3e ods. 3 smernice 2003/87/ES.

4.  Ustanovenia o kalendári pre jednotlivé aukcie kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, vykonávané aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, sú určené a uverejnené podľa článku 32 tohto nariadenia.

▼M4

Článok 32 sa uplatňuje aj na aukcie, ktoré podľa článku 30 ods. 7 druhého pododseku vykonáva aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo 2.

▼B

Článok 14

Úpravy aukčného kalendára

1.  Stanovenie a uverejnenie ročného množstva kvót, ktoré majú byť vydražené, a ponukových kôl, jednotlivých množstiev, termínov aukcií, dražených produktov termínov platieb a odovzdania kvót v súvislosti s jednotlivými aukciami podľa článkov 10 až 13 a článku 32 ods. 4, sa nesmie upravovať s výnimkou úprav, ktoré boli vykonané z týchto dôvodov:

a) zrušenie aukcie podľa článku 7 ods. 5 a 6, článku 9 a článku 32 ods. 5;

b) pozastavenie činnosti aukčnej platformy inej než sú aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovené v nariadení Komisie prijatom podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES;

c) akékoľvek rozhodnutie členského štátu podľa článku 30 ods. 8;

d) akékoľvek neuskutočnenie vyrovnania uvedeného v článku 45 ods. 5;

e) akékoľvek kvóty, ktoré ostali v osobitnej rezerve uvedenej v článku 3f smernice 2003/87/ES;

f) zastavenie prevádzky zariadenia podľa článku 10a ods. 19 smernice 2003/87/ES, akékoľvek úpravy úrovne bezodplatného pridelenia podľa článku 10a ods. 20 uvedenej smernice alebo kvóty, ktoré ostali v rezerve pre nových účastníkov podľa článku 10a ods. 7 uvedenej smernice;

g) akékoľvek jednostranné začlenenie dodatočných činností a plynov podľa článku 24 smernice 2003/87/ES;

h) akékoľvek opatrenia prijaté podľa článku 29a smernice 2003/87/ES;

i) nadobudnutie účinnosti zmien a doplnení tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES;

▼M1

j) akékoľvek stiahnutie kvót z aukcie podľa článku 22 ods. 5 alebo druhého pododseku článku 24 ods. 1;

▼M6

k) potreba, aby sa aukčná platforma vyhla vykonaniu aukcie, ktorá by bola v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou 2003/87/ES;

▼M6

l) úpravy potrebné podľa rozhodnutia (EÚ) 2015/1814, ktoré sa stanovia a uverejnia do 15. júla daného roka alebo čo najskôr po tomto dátume.

▼B

2.  Pokiaľ spôsob, ktorým sa majú úpravy vykonať, nie je ustanovený v tomto nariadení, príslušná aukčná platforma nesmie vykonať úpravu predtým, ako konzultuje s Komisiou a získa od nej stanovisko. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie.KAPITOLA IV

PRÍSTUP K AUKCIÁM

Článok 15

Osoby, ktoré môžu predkladať ponuky na aukcii priamo

Bez toho, aby bol dotknutý článok 28 ods. 3, len osoba, ktorá je oprávnená žiadať o povolenie predložiť ponuku podľa článku 18 a ktorá získala povolenie predložiť ponuku podľa článkov 19 a 20, môže predložiť ponuku na aukcii priamo.

Článok 16

Prostriedky prístupu

1.  Akákoľvek aukčná platforma zabezpečí prostriedky pre nediskriminačný prístup k svojim aukciám.

▼M4

1a.  Prístup k aukciám nie je viazaný na povinnosť stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje aukčná platforma, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje aukčná platforma alebo akákoľvek tretia strana.

▼M1

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 zaručí, že na jej aukcie je možný diaľkový prístup prostredníctvom elektronického rozhrania bezpečne a spoľahlivo, prístupného prostredníctvom internetu.

Okrem toho, akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 poskytne uchádzačom možnosť prístupu na svoje aukcie prostredníctvom vyhradených pripojení k elektronickému rozhraniu.

▼M4

3.  Akákoľvek aukčná platforma môže poskytovať a členské štáty môžu požadovať, aby aukčná platforma ponúkala jeden alebo viac alternatívnych prostriedkov prístupu k svojim aukciám, v prípade, že hlavný prístupový prostriedok by bol z akéhokoľvek dôvodu neprístupný pod podmienkou, že takéto alternatívne prostriedky prístupu sú bezpečné a spoľahlivé a ich používanie nevedie k diskriminácii medzi uchádzačmi.

▼M1

Článok 17

Odborná príprava a linka pomoci

Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 ponúkne praktický internetový školiaci modul aukčného procesu, ktorý vykonáva, vrátane usmernení k vypĺňaniu a predkladaniu akýchkoľvek tlačív a simulácií predkladania ponúk do aukcie. Takisto poskytne linku pomoci, ku ktorej je prístup telefonicky, faxom a elektronickou poštou aspoň počas pracovného času každého obchodného dňa.

▼B

Článok 18

Osoby oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuku

1.  Osoby oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukcii sú:

▼M4

a) prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla s holdingovým účtom prevádzkovateľa alebo s holdingovým účtom prevádzkovateľa lietadla, ktorí predkladajú ponuky vo vlastnom mene vrátane akéhokoľvek materského podniku alebo dcérskeho podniku či pridruženého podniku, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny podnikov ako prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ lietadla;

▼B

b) investičné spoločnosti povolené podľa smernice 2004/39/ES predkladajúce ponuky vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

c) úverové inštitúcie povolené podľa smernice 2006/48/ES predkladajúce ponuky vo vlastnom mene alebo v mene svojich klientov;

d) podnikateľské skupiny osôb uvedených v písmene a) predkladajúce ponuky vo vlastnom mene a konajúce ako agent v mene svojich členov;

e) verejnoprávne subjekty alebo štátne subjekty členských štátov, ktoré kontrolujú ktorúkoľvek z osôb uvedených v písmene a).

2.  Bez toho, aby bola dotknutá výnimka v článku 2 ods. 1 písm. i) smernice 2004/39/ES, sú osoby, na ktoré sa vzťahuje táto výnimka, a osoby oprávnené podľa článku 59 tohto nariadenia oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukciách vo vlastnom mene alebo v mene klientov svojej hlavnej podnikateľskej činnosti za predpokladu, že členský štát, v ktorom sú usadené, prijal právne predpisy umožňujúce dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v tomto členskom štáte oprávniť ich k predkladaniu ponúk vo vlastnom mene alebo v mene klientov ich hlavnej podnikateľskej činnosti.

▼M1

3.  Osoby uvedené v odseku 1 písm. b) alebo c) sú oprávnené žiadať o povolenie predložiť ponuky priamo na aukciách v mene svojich klientov v prípade predkladania ponúk na dražené produkty, ktoré nie sú finančnými nástrojmi, za predpokladu, že členský štát, v ktorom sú usadené, prijal právne predpisy umožňujúce dotknutému príslušnému vnútroštátnemu orgánu v tomto členskom štáte oprávniť ich k predkladaniu ponúk v mene ich klientov.

▼B

4.  V prípade, že osoby uvedené v odseku 1 písm. b) a c) a odseku 2 predkladajú ponuky v mene svojich klientov, zabezpečia, aby boli samotní títo klienti oprávnení žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky podľa odseku 1 alebo 2.

V prípade, že klienti osôb uvedených v prvom pododseku predkladajú ponuky v mene svojich klientov, zabezpečia, aby títo klienti boli tiež oprávnení žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky podľa odseku 1 alebo 2. To isté platí aj pre všetkých ďalších klientov smerom nadol v reťazci nepriamych ponúk na aukciách.

5.  Nasledujúce osoby nie sú oprávnené žiadať o povolenie priamo predkladať ponuky do aukcií ani sa zúčastňovať na aukciách prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktoré dostali povolenie predložiť ponuku podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby, pokiaľ v súvislosti s predmetnými aukciami plnia svoju úlohu:

a) aukcionár;

b) aukčná platforma vrátane akéhokoľvek pripojeného zúčtovacíieho systému alebo vyrovnávacieho systému;

c) osoby, ktorých postavenie umožňuje priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie osôb uvedených v písmenách a) a b);

d) osoby pracujúce pre osoby uvedené v písmenách a) a b).

6.  Aukčný kontrolór sa nemôže na žiadnej aukcii zúčastňovať ani priamo, ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

Osoby, ktorých postavenie umožňuje priamo alebo nepriamo významne ovplyvňovať riadenie aukčného kontrolóra sa nemôžu zúčastňovať na žiadnej aukcii priamo, ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

Osoby pracujúce pre aukčného kontrolóra v súvislosti s aukciami sa nemôžu na žiadnej aukcii zúčastňovať priamo ani nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých osôb, ktorým bolo povolené predložiť ponuky podľa článkov 19 a 20, či už vo vlastnom mene alebo v mene akejkoľvek inej osoby.

7.  Možnosť ustanovená v článkoch 44 až 50, na základe ktorej môže aukčná platforma vrátane akéhokoľvek s ňou prepojeného zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému prijať platbu, uskutočniť odovzdanie alebo prijať zábezpeku od právneho nástupcu úspešného uchádzača, je podmienená tým, že nenarúša uplatňovanie článkov 17 až 20.

Článok 19

Požiadavky na povolenie predkladať ponuku

▼M6

1.  Členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1, ktorí sú oprávnenými osobami podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie priamo predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou bez akýchkoľvek ďalších požiadaviek za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) požiadavky na povolenie členovi alebo účastníkovi obchodovať s kvótami prostredníctvom sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 nie sú menej prísne než požiadavky uvedené v odseku 2 tohto článku;

b) aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 dostáva ďalšie informácie potrebné na overenie splnenia akýchkoľvek požiadaviek uvedených v odseku 2 tohto článku, ktoré neboli predtým overené.

▼M1

2.  Osoby, ktoré nie sú členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu organizovaného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 a ktoré sú oprávnené osoby podľa článku 18 ods. 1 alebo 2, majú povolenie priamo predkladať ponuky na aukciách vykonávaných touto aukčnou platformou za predpokladu, že:

a) sú usadené v Únii a sú prevádzkovateľom alebo prevádzkovateľom lietadiel;

b) majú nominovaný holdingový účet;

c) majú nominovaný bankový účet;

d) vymenujú aspoň jedného zástupcu uchádzača, ako sa vymedzuje v článku 6 ods. 3 treťom pododseku;

e) v súlade s platnými opatrenia povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi spĺňajú požiadavky príslušnej aukčnej platformy týkajúce sa ich identity, identity ich konečných vlastníkov, bezúhonnosti, podnikateľského a obchodného profilu v súvislosti s prostriedkom vytvorenia vzťahu s uchádzačom, typu uchádzača, povahy draženého produktu, veľkosti budúcich ponúk a spôsobu platby a odovzdania;

f) podľa príslušnej aukčnej platformy spĺňajú finančné postavenie, najmä schopnosť plniť svoje finančné záväzky a bežné záväzky podľa ich splatnosti;

g) majú, alebo sú schopní na požiadanie zaviesť vnútorné procesy, postupy a zmluvné dohody potrebné na vykonanie maximálnej veľkosti ponuky vyžadovanej podľa článku 57;

h) spĺňajú požiadavky článku 49 ods. 1.

▼M6 —————

▼B

3.  Osoby patriace do pôsobnosti článku 18 ods. 1 písm. b) a c) alebo článku 18 ods. 2, ktoré predkladajú ponuky v mene svojich klientov, preukážu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a) ich klienti sú oprávnené osoby podľa článku 18 ods. 1 alebo 2;

b) majú alebo sú schopné zaviesť v dostatočnom časovom predstihu pred otvorením ponukového kola primerané vnútorné procesy postupy a zmluvné dohody potrebné na to, že:

i) im umožnia spracovať ponuky od svojich klientov vrátane predloženia ponúk, výberu platby a prevodu kvót;

ii) zabránia sprístupneniu dôverných informácií z tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponuky v mene svojich klientov, tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk vo vlastnom mene;

iii) zabezpečia, že ich klienti, ktorí sami konajú v mene klientov predkladajúcich ponuky na aukciách, uplatňujú požiadavky ustanovené v odseku 2 tohto článku a v tomto odseku a že vyžadujú to isté od svojich klientov a od klientov svojich klientov podľa ustanovení článku 18 ods. 4.

Príslušná aukčná platforma sa môže spoľahnúť na spoľahlivé kontroly uskutočnené osobami uvedenými v prvom pododseku tohto odseku, ich klientmi, alebo klientmi ich klientov, ako je ustanovené v článku 18 ods. 4.

Osoby uvedené v prvom pododseku tohto odseku sú zodpovedné za zabezpečenie toho, že sú schopné preukázať aukčnej platforme, kedykoľvek ich o to požiada aukčná platforma podľa článku 20 ods. 5 písm. d), že sú splnené podmienky stanovené v písmenách a) a b) prvého pododseku tohto odseku.

Článok 20

Predkladanie a spracovanie žiadostí o povolenie predkladať ponuky

▼M1

1.  Pred predložením svojej prvej ponuky priamo prostredníctvom akejkoľvek aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 osoby oprávnené podľa článku 18 ods. 1 alebo 2 požiadajú príslušnú aukčnú platformu o povolenie predkladať ponuky.

▼M6

Členovia alebo účastníci sekundárneho trhu organizovaného príslušnou aukčnou platformou spĺňajúci požiadavky článku 19 ods. 1 získajú povolenie predložiť ponuku bez toho, aby oň museli žiadať podľa prvého pododseku tohto odseku.

▼M4

2.  Žiadosť o povolenie predložiť ponuku podľa odseku 1 sa podáva predložením vyplnenej žiadosti aukčnej platforme. Žiadosť a internetový prístup k nej zabezpečí a udržiava príslušná aukčná platforma.

▼B

3.  Žiadosť o povolenie predkladať ponuky je doložená riadne overenými kópiami všetkých sprievodných dokumentov požadovaných aukčnou platformou na preukázanie toho, že žiadateľ spĺňa požiadavky článku 19 ods. 2 a 3. Žiadosť o povolenie predkladať ponuky musí obsahovať aspoň prvky uvedené v prílohe II.

4.  Žiadosť o povolenie predkladať ponuky vrátane sprievodných dokumentov je na požiadanie sprístupnená na kontrolu aukčnému kontrolórovi, príslušným vnútroštátnym orgánom činným v trestnom konaní členského štátu, ktorý vedie vyšetrovanie uvedené v článku 62 ods. 3 písm. e), a akýmikoľvek príslušnými orgánom Únie zapojeným do cezhraničného vyšetrovania.

▼M1

5.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 môže odmietnuť povolenie prekladať ponuky na aukciách, ak žiadateľ odmietne niektorú z nasledujúcich možností:

a) vyhovieť žiadosti o dodatočné informácie alebo o vysvetlenia alebo o zdôvodnenie poskytnutých informácií;

b) prijať výzvu k účasti na pohovore s akýmkoľvek pracovníkom žiadateľa či vo vlastných obchodných priestoroch alebo inde;

c) umožniť vyšetrovanie alebo overovanie na žiadosť aukčnej platformy vrátane návštev na mieste alebo bleskových kontrol v obchodných priestoroch žiadateľa;

d) vyhovieť žiadosti aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované od žiadateľa, klientov akéhokoľvek žiadateľa alebo od klientov ich klientov, ako je ustanovené v článku 18 ods. 4, potrebných na kontrolu súladu s požiadavkami článku 19 ods. 3;

e) vyhovieť žiadosti aukčnej platformy o akékoľvek informácie požadované na preverenie súladu s požiadavkami uvedenými v článku 19 ods. 2.

6.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 uplatňuje opatrenia ustanovené v článku 13 ods. 4 smernice 2005/60/ES v súvislosti s transakciami alebo obchodným vzťahom s politicky exponovanými osobami, a to bez ohľadu na krajinu ich pobytu.

7.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 vyžaduje od žiadateľa o povolenie predkladať ponuky v jej aukciách, aby zaručil, že klienti žiadateľa vyhovejú akejkoľvek žiadosti podľa odseku 5 a že akýkoľvek klient žiadateľových klientov podľa ustanovenia článku 18 ods. 4 spraví to isté.

▼B

8.  Žiadosť o povolenie sa považuje za stiahnutú, ak žiadateľ nepredloží informácie požadované aukčnou platformou v primeranej lehote uvedenej v žiadosti príslušnej aukčnej platformy o informácie v zmysle odseku 5 písm. a), d) alebo e), ktorá nesmie byť kratšia ako päť obchodných dní odo dňa podania žiadosti o informácie, alebo neodpovie či nepredloží, alebo nespolupracuje v pohovore alebo akýchkoľvek vyšetrovaniach, alebo overovaniach podľa odseku 5 písm. b) alebo c).

▼M1

9.  Žiadateľ nesmie poskytnúť žiadnej aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 nepravdivé alebo zavádzajúce informácie. Žiadateľ oznámi príslušnej aukčnej platforme úplne, úprimne a bezodkladne všetky zmeny svojej situácie, ktoré by mohli ovplyvniť jeho žiadosť o povolenie predkladať ponuky na aukciách uskutočňovaných touto aukčnou platformou alebo akékoľvek už poskytnuté povolenie predkladať ponuky.

10.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 rozhodne o predloženej žiadosti a informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.

Príslušná aukčná platforma môže:

a) poskytnúť bezpodmienečný prístup k aukciám na obdobie nepresahujúce obdobie jej vymenovania vrátane predĺženia alebo obnovenia tohto vymenovania;

b) poskytnúť podmienený prístup k aukciám na obdobie, ktoré nepresahuje obdobie jej vymenovania, pod podmienkou splnenia určených podmienok do stanoveného dátumu, ktoré príslušná aukčná platforma riadne overí;

c) odmietnuť poskytnúť povolenie.

▼B

Článok 21

Zamietnutie, zrušenie alebo pozastavenie povolenia

▼M1

1.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 odmietne poskytnúť povolenie prekladať ponuky na svojich aukciách, zruší alebo pozastaví už poskytnuté povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a) nie je alebo prestala byť oprávnená žiadať o povolenie predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 1 alebo 2;

b) nespĺňa alebo prestala spĺňať požiadavky článkov 18, 19 a 20;

c) úmyselne alebo opakovane porušuje toto nariadenie, podmienky svojho povolenia predkladať ponuky na aukciách vykonávaných príslušnou aukčnou platformou alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny alebo dohody.

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 odmietne poskytnúť povolenie prekladať ponuky na aukciách, zruší alebo pozastaví už poskytnuté povolenie predkladať ponuky, ak má podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu v súvislosti so žiadateľom za predpokladu, že takýmto odmietnutím, zrušením alebo pozastavením sa pravdepodobne nezmarí úsilie príslušných vnútroštátnych orgánov sledovať a zaistiť páchateľov týchto činností.

V takom prípade príslušná aukčná platforma zváži podanie hlásenia finančnej spravodajskej jednotke (FIU – financial intelligence unit) uvedenej v článku 21 smernice 2005/60/ES v súlade s článkom 55 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 môže odmietnuť poskytnúť povolenie prekladať ponuky na svojich aukciách, zrušiť alebo pozastaviť už poskytnuté povolenie predkladať ponuky akejkoľvek osobe, ktorá:

a) z nedbalosti porušuje toto nariadenie, podmienky svojho povolenia predkladať ponuky na aukciách vykonávaných príslušnou aukčnou platformou alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny, alebo dohody;

b) ktorá sa inak správala spôsobom, ktorý škodí riadnemu alebo efektívnemu priebehu aukcie;

c) ktorá je uvedená v článku 18 ods. 1 písm. b) alebo c) alebo článku 18 ods. 2 a nepodala ponuku na žiadnej aukcii počas predchádzajúcich 220 obchodných dní.

▼B

4.  Osoby uvedené v odseku 3 sú informované o zamietnutí poskytnúť povolenie alebo o jeho zrušení či pozastavení a musia dostať primeranú lehotu na písomnú odpoveď uvedenú v rozhodnutí o zamietnutí povolenia, o zrušení alebo pozastavení povolenia.

Po zvážení písomnej odpovede osoby príslušná aukčná platforma, ak je to odôvodnené:

a) poskytne alebo obnoví povolenie s účinnosťou od určitého dátumu;

b) poskytne podmienečné povolenie alebo obnovenie povolenia v závislosti od splnenia určených podmienok do stanoveného dátumu, čo príslušná aukčná platforma riadne overí;

c) potvrdí odmietnutie poskytnúť povolenie, jeho zrušenie alebo pozastavenie s účinnosťou od určitého dátumu.

Aukčná platforma oznámi príslušnej osobe svoje rozhodnutie.

5.  Osoby, ktorých povolenie predkladať ponuky sa zrušilo alebo pozastavilo podľa odseku 1, 2 alebo 3, musia podniknúť primerané kroky, aby zabezpečili, že ich vyradenie z aukcií:

a) je riadne;

b) nedotýka sa záujmov ich klientov alebo nezasahuje do účinného fungovania aukcií;

c) nemá vplyv na ich povinnosti dodržiavať akékoľvek platobné podmienky, podmienky ich povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo akékoľvek iné súvisiace pokyny a dohody;

d) neohrozuje ich povinnosti týkajúce sa ochrany dôverných informácií podľa článku 19 ods. 3 písm. b) bodu ii), ktoré zostávajú v platnosti 20 rokov po ich vyradení z aukcií.

V odmietnutí poskytnúť povolenie a v zrušení alebo pozastavení povolenia uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 sú ustanovené všetky opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s týmto odsekom a aukčná platforma overuje súlad s týmito opatreniami.KAPITOLA V

VYMENOVANIE AUKCIONÁRA A JEHO FUNKCIE

Článok 22

Vymenovanie aukcionára

1.  Každý členský štát vymenuje aukcionára. Žiaden členský štát neobchoduje s kvótami formou aukcie bez vymenovania aukcionára. Viaceré členské štáty môžu vymenovať toho istého aukcionára.

2.  Aukcionára vymenováva príslušný členský štát v dostatočnom predstihu pred začiatkom aukcií, aby mohol uzatvoriť a zaviesť nevyhnutné dohody s aukčnou platformou, ktorá bola alebo má byť vymenovaná týmto členským štátom, vrátane zúčtovacieho systému a vyrovnávacieho systému, ktoré sú s ňou prepojené, pričom aukcionárovi povoľuje obchodovať s kvótami formou aukcie v mene členského štátu vymenovania podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

▼M4

3.  V prípade členských štátov, ktoré sa nezúčastňujú na jednotných akciách podľa článku 26 ods. 1 a 2, aukcionára vymenováva členský štát vymenovania tak, aby umožnilo uzavrieť a implementovať nevyhnutné dohody s aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 a 2, vrátane zúčtovacieho systému a vyrovnávacieho systému, ktoré sú s nimi prepojené, s cieľom umožniť aukcionárovi obchodovať s kvótami formou aukcie v mene členského štátu vymenovania podľa vzájomne dohodnutých podmienok v súlade s článkom 30 ods. 7 druhým pododsekom a článkom 30 ods. 8 prvým pododsekom.

4.  Členské štáty zabránia tomu, aby poskytovali akékoľvek dôverné informácie osobám pracujúcim pre aukcionára, s výnimkou osôb pracujúcich alebo konajúcich v prospech členského štátu, ktoré potrebujú takéto informácie poznať v priebehu bežného výkonu ich zamestnania, povolania alebo plnenia si povinností a príslušný členský štát je presvedčený, že aukcionár prijal náležité opatrenia, popri opatreniach uvedených v článku 42 ods. 1 a 2, aby zabránil obchodovaniu s využitím dôverných informácií, v zmysle článku 3 ods. 28 alebo ako sa zakazuje článkom 38, zo strany akejkoľvek osoby pracujúcej pre aukcionára.

▼M1

5.  Kvóty, ktoré majú byť dražené v mene členských štátov, sa stiahnu z aukcie zakaždým, keď členský štát nemá riadne vymenovaného aukcionára alebo keď nedošlo k uzavretiu alebo nadobudnutiu platnosti dohôd uvedených v odseku 2.

▼B

6.  Odsek 5 sa nedotýka žiadnych právnych dôsledkov, ktoré vyplývajú z právnych predpisov Únie pre členský štát neplniaci si svoje povinnosti podľa odsekov 1 až 4.

7.  Členské štáty oznámia totožnosť aukcionára a jeho kontaktné údaje Komisii.

Totožnosť aukcionára a kontaktné údaje sú zverejnené na webovej stránke Komisie.

▼M7

Článok 23

Funkcie aukcionára

1.  Aukcionár vykonáva tieto funkcie:

a) obchoduje formou aukcie s množstvami kvót, ktoré majú byť dražené každým členský štátom, ktorý ho vymenoval;

b) dostáva výťažky z aukcie prislúchajúce každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval;

c) vypláca výťažky z aukcie prislúchajúce každému členskému štátu, ktorý ho vymenoval.

2.  Aukcionár každého členského štátu, ktorý draží kvóty podľa článku 10 ods. 5, dostane výťažky z aukcie z daných kvót na nominovaný bankový účet aukcionára, ktorý aukcionár určí najneskôr do 1. októbra 2019 na účely prijímania platieb splatných podľa článku 10 ods. 5 Aukcionár zabezpečí, aby sa tieto výťažky z aukcie vyplatili na účet, ktorý mu oznámila Komisia na účely článku 10a ods. 8 smernice 2003/87/ES, a to najneskôr do 15 dní od konca mesiaca, v ktorom výťažok z aukcie vznikol. Aukcionár môže pred vyplatením odpočítať akékoľvek ďalšie poplatky za držbu a vyplácanie výťažkov z aukcie pod podmienkou, že jeho členský štát predtým Komisii a všetkým ostatným členským štátom oznámi výšku a dôvod týchto poplatkov.

▼BKAPITOLA VI

VYMENOVANIE AUKČNÉHO KONTROLÓRA A JEHO FUNKCIE

Článok 24

Aukčný kontrolór

1.  Aukčný kontrolór monitoruje každý aukčný proces.

▼M1

Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, kvóty, ktoré majú byť dražené v mene členských štátov, sa stiahnu z aukcie zakaždým, keď členský štát nemá riadne vymenovaného aukčného kontrolóra alebo keď nedošlo k uzavretiu alebo nadobudnutiu platnosti zmluvných podmienok s aukčným kontrolórom.

▼M4

Pokiaľ dôvody vyššej moci v plnej miere alebo čiastočne bránia aukčnému kontrolórovi v plnení jeho úloh v súvislosti s danou aukciou, príslušná aukčná platforma môže rozhodnúť o uskutočnení uvedenej aukcie za predpokladu, že prijme príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť vhodné monitorovanie samotnej aukcie. Uvedené sa uplatňuje až do okamihu, kedy prvý aukčný kontrolór vymenovaný podľa odseku 2 začne monitorovať príslušné aukcie tak, ako sa presnejšie stanovuje v zmluve o jeho vymenovaní.

▼B

2.  Všetky členské štáty vymenujú aukčného kontrolóra v spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi vykonávanom podľa článku 91 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 125c nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 2342/2002.

3.  Aukčný kontrolór sa vymenuje na obdobie najviac 5 rokov.

Nástupca aukčného kontrolóra sa vymenuje podľa odseku 2 minimálne tri mesiace pred uplynutím menovacieho obdobia alebo ukončením vymenovania aukčného kontrolóra.

4.  Totožnosť a kontaktné údaje aukčného kontrolóra sú zverejnené na webovej stránke Komisie.

▼M1

5.  Každý členský štát, ktorý sa zúčastní jednotnej akcie uvedenej v odseku 2 po nadobudnutí účinnosti dohody o spoločnom obstarávaní medzi členskými štátmi a Komisiou, prijme podmienky dohodnuté členskými štátmi a Komisiou v dohode o spoločnom obstarávaní, ako aj akékoľvek rozhodnutia už prijaté podľa tejto dohody.

Po nadobudnutí účinnosti dohody o spoločnom obstarávaní a kým sa členský štát nepripojí k jednotnej akcii uvedenej v odseku 2, môže dostať štatút pozorovateľa za podmienok, na ktorých sa v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní dohodli členské štáty a Komisia s prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá verejného obstarávania.

▼B

Článok 25

Funkcie aukčného kontrolóra

1.  Aukčný kontrolór monitoruje každú aukciu a podáva o správnom vykonávaní aukcií vykonávaných za predchádzajúci mesiac správu Komisii v mene členských štátov a dotknutým členským štátom, a to v lehote stanovenej v článku 10 ods. 4 štvrtom pododseku smernice 2003/87/ES podľa uvedeného pododseku, zameranú najmä na:

a) spravodlivý a otvorený prístup;

b) transparentnosť;

c) tvorbu cien;

d) technické a prevádzkové aspekty.

2.  Aukčný kontrolór poskytuje členským štátom a Komisii konsolidovanú výročnú správu, ktorá obsahuje:

a) prvky uvedené v odseku 1, a to v súvislosti s jednotlivými aukciami a súhrnne za každú aukčnú platformu;

b) každé nesplnenie podmienok zmluvy o vymenovaní aukčnej platformy;

▼M3

c) každý dôkaz o protisúťažnom správaní, zneužití trhu, praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti;

▼B

d) prípadný vplyv aukcií na trhovú pozíciu aukčných platforiem na sekundárnom trhu;

e) vzťah medzi aukčnými procesmi, na ktoré sa vzťahuje konsolidovaná správa, a medzi týmito procesmi a fungovaním sekundárneho trhu podľa článku 10 ods. 5 smernice 2003/87/ES;

▼M3

f) informácie o počte, povahe a stave všetkých sťažností podaných podľa článku 59 ods. 4 alebo článku 64 ods. 1, ako aj všetkých sťažností podaných voči aukčnej platforme príslušným vnútroštátnym orgánom vykonávajúcim dohľad nad dotknutou aukčnou platformou na súd alebo príslušný správny orgán ustanovený vo vnútroštátnych opatreniach, ktorými sa transponuje článok 52 ods. 2 smernice 2004/39/ES;

▼B

g) informácie o opatreniach prijatých v nadväznosti na správy aukčného kontrolóra podľa odsekov 3, 4 a 5;

h) odporúčania, ktoré sa považujú za vhodné na zlepšenie aukčných procesov alebo pre preskúmanie:

i) tohto nariadenia vrátane preskúmania uvedeného v článku 33;

ii) nariadenia Komisie prijatého podľa článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES;

iii) smernice 2003/87/ES vrátane preskúmania fungovania trhu s uhlíkom ustanoveného v článku 10 ods. 5 a článku 12 ods. 1a uvedenej smernice.

3.  Aukčný kontrolór môže na žiadosť Komisie a jedného alebo viacerých členských štátov, alebo v zmysle požiadavky v odseku 5 podať z času na čas správu o konkrétnej otázke, ktorá sa týka aukčných procesov, vždy keď je potrebné venovať sa predmetnej otázke pred podaním správ uvedených v odsekoch 1 alebo 2. V opačnom prípade môže aukčný kontrolór informovať o týchto otázkach v správach uvedených v odsekoch 1 alebo 2.

▼M1

4.  Členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii uvedenej v článku 26 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, ale sa rozhodne vymenovať vlastnú aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1 a 2 tohto nariadenia, môže od aukčného kontrolóra požadovať, aby poskytol členským štátom, Komisii a príslušnej aukčnej platforme technickú správu o schopnosti aukčnej platformy, ktorú navrhuje alebo zamýšľa navrhnúť, vykonávať aukčný proces v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto nariadení a v súlade s cieľmi stanovenými v článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES.

▼B

Aukčný kontrolór v takýchto správach jasne uvedie, v čom aukčný proces spĺňa požiadavky prvého pododseku a v čom nie. Uvedú sa v nej presné odporúčania pre rozvoj alebo zlepšenie aukčného procesu, ak je to potrebné, pričom sa navrhne konkrétny harmonogram na ich realizáciu.

5.  V prípade, že aukčný proces vykonávaný aukčnou platformou akokoľvek porušuje toto nariadenie alebo nedodržiava ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES, alebo na základe žiadosti Komisie v prípade podozrenia z takéhoto porušenia, aukčný kontrolór to ohlási členským štátom, Komisii a príslušnej aukčnej platforme.

V správe sa jasne uvedenie povaha porušenia alebo nedodržiavania súladu. Uvedú sa v nej jasné odporúčania pre riešenie tejto situácie, pričom sa navrhne konkrétny harmonogram realizácie. V prípade potreby v nej možno odporučiť pozastavenie činnosti príslušnej aukčnej platformy. Aukčný kontrolór neustále pravidelne preskúma svoju správu podľa tohto odseku a podáva jej štvrťročné aktualizácie členským štátom, Komisii a príslušným aukčným platformám.

▼M4

6.  Aukčný kontrolór poskytuje stanoviská podľa článku 7 ods. 7, článku 8 ods. 3, článku 27 ods. 3 a článku 31 ods. 1 v zmysle prílohy III. Stanoviská je potrebné odovzdať v primeranej lehote.

▼B

7.  Správy a stanoviská poskytované podľa tohto článku sa vypracúvajú v zrozumiteľnom, štandardizovanom a ľahko dostupnom formáte, ktorý sa stanoví v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra.KAPITOLA VII

VYMENOVANIE AUKČNEJ PLATFORMY ČLENSKÝMI ŠTÁTMI ZÚČASTŇUJÚCIMI SA NA JEDNOTNEJ AKCII S KOMISIOU A ICH FUNKCIE

Článok 26

Vymenovanie aukčnej platformy prostredníctvom jednotnej akcie členských štátov s Komisiou

▼M1

1.  Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 30, po spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na jednotnej akcii podľa tohto článku vymenujú aukčnú platformu na dražbu kvót podľa článku 27.

2.  Členské štáty bez toho, aby bol dotknutý článok 30, po spoločnom obstarávaní Komisie s členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na jednotnej akcii podľa tohto článku vymenujú aukčnú platformu na dražbu kvót podľa článku 28.

Aukčná platforma vymenovaná podľa prvého pododseku tohto odseku vykonáva aukcie kvót podľa článku 28 do začiatku aukcií na aukčnej platforme vymenovanej podľa odseku 1.

▼B

3.  Spoločné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2 sa vykoná podľa článku 91 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 a článku 125c nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.

4.  Akékoľvek obdobie vymenovania aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 nepresahuje päť rokov.

5.  Totožnosť a kontaktné údaje aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 sú uverejnené na webovej stránke Komisie.

▼M1

6.  Každý členský štát, ktorý sa pripojí k jednotnej akcii uvedenej v odsekoch 1 a 2 po nadobudnutí účinnosti dohody o spoločnom obstarávaní medzi Komisiou a členskými štátmi zúčastňujúcimi sa na uvedenej akcii, prijme podmienky dohodnuté Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa pripojili k jednotnej akcii pred nadobudnutím platnosti uvedenej dohody o spoločnom obstarávaní, ako aj akýchkoľvek rozhodnutí už prijatých podľa uvedenej dohody.

Každý členský štát, ktorý sa podľa článku 30 ods. 4 rozhodne nepripojiť k jednotnej akcii uvedenej v odsekoch 1 a 2 a vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu, môže získať štatút pozorovateľa za podmienok, na ktorých sa v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní dohodli členské štáty zúčastňujúce sa na jednotnej akcii podľa odsekov 1 a 2 a Komisia s prihliadnutím na všetky príslušné pravidlá verejného obstarávania.

▼B

Článok 27

Funkcie aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1

1.  Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 poskytuje členským štátom tieto služby, ktoré sú bližšie určené v zmluve o jej vymenovaní:

a) prístup na aukcie podľa článkov 15 až 21 vrátane poskytovania a udržiavania potrebných internetových elektronických rozhraní a webových stránok;

b) vykonanie aukcií v súlade s článkami 4 až 7;

c) spravovanie aukčného kalendára v súlade s článkami 8 až 14;

d) ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie podľa článku 61;

e) poskytovanie alebo zabezpečenie ►M1  ————— ◄ poskytovania požadovaného zúčtovacieho alebo vyrovnávacieho systému potrebného na:

i) spracovanie platieb uskutočnených úspešnými uchádzačmi alebo ich právnymi nástupcami a rozdelenie výťažkov z aukcií aukcionárovi podľa článkov 44 a 45;

ii) odovzdanie podľa článkov 46, 47 a 48 vydražených kvót úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom;

iii) spravovanie zábezpeky podľa článkov 49 a 50 vrátane akéhokoľvek dozabezpečenia, ktoré poskytol aukcionár alebo uchádzači;

f) poskytovanie všetkých informácií podľa článku 53 týkajúcich sa vykonávania aukcií, ktoré sú potrebné na plnenie funkcií aukčného kontrolóra, aukčnému kontrolórovi;

g) vykonávanie ►M1  prieskum ◄ nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opatrení na nápravu alebo sankcií vrátane zabezpečenia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov, podľa ►M1  článkov 54 ◄ až 59 a článku 64 ods. 1.

2.  Aukčná platforma je pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém najmenej 20 obchodných dní pred otvorením prvého ponukového kola vedeného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1.

▼M4

3.  Aukčná platforma do troch mesiacov od jej vymenovania predloží podrobnú stratégiu ukončenia angažovanosti Komisii, ktorá ju konzultuje s aukčným kontrolórom. Aukčná platforma do dvoch mesiacov od dátumu prijatia stanoviska aukčného kontrolóra podľa článku 25 ods. 6 preskúma a prípadne zmení a doplní svoju stratégiu ukončenia angažovanosti a toto stanovisko v čo najväčšej miere zohľadní.

▼B

Článok 28

Funkcie aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 2

1.  Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 2 poskytuje členským štátom tieto služby:

a) poskytovanie prístupu k aukciám v súlade s mechanizmami na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní;

b) vykonanie aukcií v súlade s článkami 4 až 7;

c) spravovanie aukčného kalendára v súlade s článkami 8 až 14;

d) ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie podľa článku 61;

e) poskytovanie, v súlade s mechanizmami na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní ►M1  bez toho, aby boli dotknuté články 44 až 50 ◄ , zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému, ktorý je potrebný na:

i) vybavovanie platieb vykonaných uchádzačmi alebo ich právnymi nástupcami a rozdelenie výťažkov z aukcií aukcionárovi;

ii) odovzdanie vydražených kvót úspešnými uchádzačom alebo ich právnym nástupcom;

iii) spravovanie zábezpeky vrátane akéhokoľvek dozabezpečenia, ktoré poskytol aukcionár alebo uchádzači;

f) poskytovanie všetkých informácií podľa článku 53 týkajúcich sa vykonávania aukcií, ktoré sú potrebné na plnenie funkcií aukčného kontrolóra, aukčnému kontrolórovi;

g) dohľad nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opravných opatrení alebo sankcií vrátane poskytovania mechanizmov mimosúdneho vyrovnávania sporov podľa vytvorených mechanizmov na sekundárnom trhu organizovanom aukčnou platformou podľa úpravy v zmluve o jej vymenovaní.

2.  Príslušná aukčná platforma je pripojená aspoň na jeden zúčtovací systém alebo vyúčtovací systém najmenej 20 obchodných dní pred otvorením prvého ponukového kola vedeného aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2.

▼M1

3.  Bez toho, aby boli dotknuté odseky 4 a 5, článok 16 ods. 2 a 3, články 17 a 19 až 21, články 36 až 43, články 54 až 56, článok 60 ods. 3 a článok 63 ods. 4 a článok 64 sa neuplatňujú v súvislosti s aukciami vykonávanými aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2 alebo článku 30 ods. 2.

4.  Odsekom 3 sa nevylučuje, aby sa článok 36 ods. 1 uplatňoval v súvislosti s aukciami kvót v podobe dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít, ktoré sú finančnými nástrojmi v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, vykonávanými aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2 alebo článku 30 ods. 2, ak členský štát usadenia aukčnej platformy vykonal článok 36 ods. 1 tohto nariadenia alebo ak toto vykonanie nie je potrebné na uplatňovanie článku 36 ods. 1 tohto nariadenia.

5.  Odsekom 3 sa nevylučuje, aby sa článok 36 ods. 2 a články 37 až 43 uplatňovali v súvislosti s aukciami kvót v podobe dvojdňového spotu alebo päťdňových futurít, ktoré sú finančnými nástrojmi v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, vykonávanými aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 2 alebo článku 30 ods. 2, ak členský štát usadenia aukčnej platformy vykonal článok 43 tohto nariadenia alebo ak toto vykonanie nie je potrebné na uplatňovanie článku 43 tohto nariadenia.

▼B

Článok 29

Služby poskytované aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 Komisii

Aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 poskytujú Komisii technické podporné služby v súvislosti s prácou Komisie týkajúce sa:

a) dopracovania prílohy I a akejkoľvek koordinácie aukčného kalendára pre prílohu III;

b) stanoviska poskytnutého Komisiou na základe tohto nariadenia;

c) stanovísk alebo správ, ktoré predložil aukčný kontrolór v súvislosti s fungovaním aukčných platforiem vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 alebo 2;

d) správy alebo akýkoľvek návrhov Komisie podľa článku 10 ods. 5 a článku 12 ods. 1a smernice 2003/87/ES;

▼M1 —————

▼B

f) akejkoľvek revízie tohto nariadenia alebo smernice 2003/87/ES alebo nariadenia Komisie prijatého podľa článku 19 ods. 3 uvedenej smernice, ktorá má dosah na fungovanie trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

g) akejkoľvek inej jednotnej akcie týkajúcej sa fungovania trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií dohodnutých medzi Komisiou a členskými štátmi, ktoré sa zúčastňujú na jednotnej akcii.KAPITOLA VIII

VYMENOVANIE AUKČNÝCH PLATFORIEM ČLENSKÝMI ŠTÁTMI, KTORÉ SA ROZHODLI PRE VLASTNÚ AUKČNÚ PLATFORMU, A ICH FUNKCIE

Článok 30

Vymenovanie aukčných platforiem iných než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

▼M1

1.  Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, môže vymenovať vlastnú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom množstva kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, ktoré majú byť vydražené v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 1 tohto nariadenia.

2.  Ktorýkoľvek členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, môže vymenovať vlastnú aukčnú platformu na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom množstva kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, ktoré majú byť vydražené v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 2 tohto nariadenia.

3.  Členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, môže vymenovať tú istú aukčnú platformu alebo samostatné aukčné platformy na obchodovanie formou aukcie podľa článku 31 ods. 1 a 2.

4.  Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, informuje Komisiu o svojom rozhodnutí, že sa nezúčastní na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, ale vymenuje vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

5.  Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, si zvolí svoju vlastnú aukčnú platformu vymenovanú podľa odsekov 1 a 2 tohto článku na základe výberového konania, ktoré je v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými v oblasti verejného obstarávania, ak sa v právnych predpisoch Únie alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch vyžaduje postup verejného obstarávania. Výberové konanie podlieha všetkým opravným a vykonávacím postupom platným podľa právnych predpisov Únie a vnútroštátnych právnych predpisov.

Akékoľvek obdobie vymenovania aukčnej platformy uvedenej v odseku 1 a 2 nesmie byť dlhšie ako tri roky s možnosťou predĺženia o maximálne ďalšie dva roky. Obdobie vymenovania aukčnej platformy uvedenej v odseku 2 však uplynie buď tri mesiace od zaradenia akčnej platformy uvedenej v odseku 1 do zoznamu podľa odseku 7, štyri mesiace od zamietnutia tohto zaradenia do zoznamu alebo šesť mesiacov od začiatku aukcií na aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 v prípade, ak členský štát neoznámil podľa článku 30 ods. 6 aukčnú platformu uvedenú v článku 30 ods. 1 do dátumu začiatku aukcií na aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 podľa toho, čo nastane najskôr.

Vymenovanie aukčných platforiem uvedených v odsekoch 1 a 2 podlieha zaradeniu príslušnej aukčnej platformy do prílohy III podľa odseku 7. Nesmie sa vykonať skôr, ako zaradenie príslušnej aukčnej platformy do prílohy III podľa odseku 7 nadobudne účinnosť.

6.  Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, ale rozhodne sa vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, poskytne Komisii úplné oznámenie, ktoré obsahuje všetky tieto údaje:

a) totožnosť aukčnej platformy, ktorú navrhuje vymenovať;

▼M6

b) podrobné pravidlá prevádzky, ktorými by sa riadil aukčný proces vykonávaný aukčnými platformami, ktoré navrhuje vymenovať, vrátane zmluvných ustanovení o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy vrátane akýchkoľvek zúčtovacích alebo vyrovnávacích systémov pripojených na navrhovanú aukčnú platformu, v ktorých sú stanovené podmienky týkajúce sa štruktúry a výšky poplatkov, správy zábezpek, platieb a odovzdávania;

▼M4

c) dražený produkt a všetky informácie potrebné pre Komisiu na posúdenie, či navrhovaný aukčný kalendár je v súlade s každým prevažujúcim alebo predpokladaným aukčným kalendárom aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ako aj ostatnými aukčnými kalendármi navrhnutými inými členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na jednotnej akcii ustanovenej v článku 26, ale rozhodli sa vymenovať vlastnú aukčnú platformu;

▼M1

d) podrobné pravidlá a podmienky týkajúce sa prieskumu aukcií a dohľadu nad nimi, ktorým podlieha navrhovaná aukčná platforma podľa článku 35 ods. 4, 5 a 6, ako aj podrobné pravidlá na ochranu proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívaniu trhu vrátane akýchkoľvek opravných opatrení alebo sankcií;

e) podrobné opatrenia zavedené s cieľom dosiahnuť súlad s ustanoveniami článku 22 ods. 4 a článku 34, ktoré sa týkajú vymenovania aukcionára.

▼B

7.  Aukčné platformy iné než vymenované v súlade s článkom 26 ods. 1 alebo 2, členské štáty, ktoré ich vymenovali, ako aj podmienky ich vymenovania a všetky platné podmienky a povinnosti sa uvedú v prílohe III, ak sú splnené požiadavky tohto nariadenia a ciele článku 10 ods. 4 smernice 2003/87/ES. Komisia a výbor ustanovený v článku 23 ods. 1 smernice 2003/87/ES konajú výhradne na základe týchto požiadaviek a cieľov a v plnej miere zohľadňujú akékoľvek správy vypracované aukčným kontrolórom podľa článku 25 ods. 4 tohto nariadenia.

▼M1

Ak chýba zoznam podľa prvého pododseku, členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii ustanovenej v článku 26 ods. 1 a 2, ale rozhodol sa vymenovať vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, využije aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom kvót, s ktorými by sa inak obchodovalo formou aukcie na aukčnej platforme, ktorá sa má vymenovať podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku v období do uplynutia troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti zaradenia na zoznam podľa prvého pododseku.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 8, členský štát nezúčastňujúci sa na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, ktorý sa rozhodol vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, má však možnosť zúčastniť sa na jednotnej akcii výhradne na ten účel, aby mohol využívať aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 a 2, ako sa ustanovuje v druhom pododseku. Takáto účasť musí byť v súlade s ustanoveniami článku 26 ods. 6 druhého pododseku za podmienok stanovených v dohode o spoločnom verejnom obstarávaní.

8.  Každý členský štát, ktorý sa nezúčastňuje na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, ale rozhodne sa vymenovať svoju vlastnú aukčnú platformu podľa odsekov 1 a 2 tohto článku, sa môže pripojiť k jednotnej akcii uvedenej v článku 26 podľa článku 26 ods. 6.

▼B

Množstvo kvót, ktoré bolo naplánované na obchodovanie formou aukcie aukčnou platformou inou než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, musí byť rovnomerne rozdelené na aukcie vykonávané príslušnou aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo 2.

Článok 31

Funkcie aukčných platforiem iných než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

▼M4

1.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1 plní rovnaké funkcie ako aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1, ako je ustanovené v článku 27.

Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1 je však vyňatá z ustanovení článku 27 ods. 1 písm. c) a predkladá stratégiu ukončenia angažovanosti uvedenú v článku 27 ods. 3 členskému štátu vymenovania, ktorý ju musí skonzultovať s aukčným kontrolórom.

▼B

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 2 plní rovnaké funkcie ako aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 2, ako je ustanovené v článku 28 s výnimkou článku 28 ods. 1 písm. c) o aukčnom kalendári, ktorý sa neuplatňuje.

3.  Ustanovenia o aukčnom kalendári uvedené v článku 8 ods. 1, 2 a 3, článkoch 9, 10, 12, 14 a 32 sa vzťahujú na aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2.

Článok 32

Aukčný kalendár akejkoľvek aukčnej platformy inej než aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2

▼M6

1.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré sú dražené na jednotlivých aukciách vykonávaných aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, nesmie byť väčšie ako 20 miliónov kvót a menšie ako 3,5 milióna kvót okrem prípadu, keď celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a ktoré má dražiť členský štát vymenovania, je v danom kalendárnom roku menšie ako 3,5 milióna; v takom prípade sa kvóty vydražia v jedinej aukcii na daný kalendárny rok. Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola III smernice 2003/87/ES a s ktorými sa obchoduje na jednotlivých aukciách vykonávaných týmito aukčnými platformami, však nesmie byť nižšie ako 1,5 milióna kvót v príslušných 12-mesačných obdobiach, keď sa má určitý počet kvót odpočítať od množstva kvót, ktoré sa majú dražiť, podľa článku 1 ods. 5 rozhodnutia (EÚ) 2015/1814.

▼B

2.  Množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré sú dražené na jednotlivých aukciách vykonávaných aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, nesmie byť väčšie ako 5 miliónov kvót a nesmie byť menšie ako 2,5 milióna kvót. V prípadoch, keď celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť vydražené členským štátom vymenovania, je však menšie ako 2,5 milióna kvót v danom kalendárnom roku, kvóty sa vydražia v jedinej aukcii na daný kalendárny rok.

3.  Celkové množstvo kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES a ktoré majú byť dražené všetkými aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia, je rovnomerne rozdelené na celý daný rok s výnimkou každoročných aukcií v auguste, v prípade ktorých musí dražené množstvo predstavovať polovicu množstva draženého v ostatných mesiacoch roka. ►M1  Tieto požiadavky sa považujú za splnené, ak každá aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 spĺňa tieto požiadavky jednotlivo. Pokiaľ ide o kalendárny rok 2012, predchádzajúce ustanovenie sa začne uplatňovať jeden mesiac po začiatku aukcií vykonávaných akoukoľvek z týchto aukčných platforiem. ◄

▼M6

4.  Aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia stanovia a zverejnia ponukové kolá, jednotlivé množstvá, termíny aukcie, ako aj dražený produkt, termíny platieb a odovzdania kvót, ktoré majú byť vydražené v jednotlivých aukciách každý rok, na ktoré sa vzťahuje kapitola II smernice 2003/87/ES, do 31. októbra predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume, a v prípade tých, na ktoré sa vzťahuje kapitola III uvedenej smernice, do 15. júla predchádzajúceho roka alebo čo najskôr po tomto dátume. Príslušné aukčné platformy vykonajú svoje stanovenie a zverejnenie až po tom, ako aukčné platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 tohto nariadenia vykonajú stanovenie a zverejnenie podľa článku 11 ods. 1 a článku 13 ods. 1 tohto nariadenia, s výnimkou prípadu, keď žiadna takáto aukčná platforma ešte nebola vymenovaná. Príslušné aukčné platformy vykonajú svoje stanovenie a zverejnenie až po konzultáciách s Komisiou a po získaní jej stanoviska. Príslušné aukčné platformy zohľadnia v čo najvyššej možnej miere stanovisko Komisie.

▼B

Zverejnené kalendáre uvedené v prvom pododseku sú v súlade so všetkými príslušnými podmienkami alebo povinnosťami uvedenými v prílohe III.

▼M1

Aukčné platformy vymenované podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 určia a zverejnia informácie požadované podľa prvého pododseku tohto odseku v súlade s množstvom prideleným členskému štátu, ktorý vymenúva príslušnú aukčnú platformu, ako sa stanovuje v prílohe I a na základe najnovšieho odhadovaného množstva kvót určeného na obchodovanie formou aukcie, ktoré určila a zverejnila Komisia, v zmysle článku 10 ods. 1 smernice 2003/87/ES, pričom sa v najväčšej možnej miere musia zohľadniť všetky prechodné voľné pridelené prostriedky, ktoré boli odpočítané, alebo sa majú odpočítať od množstva kvót, ktoré by daný členský štát v inom prípade vydražil, podľa článku 10 ods. 2 smernice 2003/87/ES, ako je stanovené v článku 10c ods. 2 uvedenej smernice.

▼B

5.  Keď je aukcia vykonaná aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 zrušená podľa článku 7 ods. 5 alebo 6 alebo článku 9, dražené množstvo je rovnomerne rozdelené medzi nasledujúce štyri aukcie plánované pre tú istú aukčnú platformu, alebo medzi nasledujúce dve aukcie plánované pre tú istú aukčnú platformu v prípade, že príslušná aukčná platforma vykonáva menej ako štyri aukcie v danom roku.

Článok 33

Preskúmanie tohto nariadenia

▼M4

Keď aukčný kontrolór odovzdá výročnú konsolidovanú správu týkajúcu sa aukcií uskutočnených v roku 2014, Komisia preskúma mechanizmy ustanovené v tomto nariadení vrátene fungovania všetkých aukčných procesov.

▼B

Preskúmanie zhodnotí skúsenosti získané v súvislosti so vzájomným pôsobením medzi aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 a aukčnými platformami vymenovanými podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ako aj so vzájomným pôsobením medzi aukčnými platformami a sekundárnym trhom.

Preskúmanie sa vykoná v konzultácii s členskými štátmi a so zainteresovanými stranami.

So zreteľom na výsledok tohto preskúmania Komisia môže predložiť opatrenia, ktoré považuje za nutné na riešenie prípadného narušenia alebo nesprávneho fungovania vnútorného trhu alebo trhu s uhlíkom, ktoré vyplývajú z mechanizmov prijatých podľa tohto nariadenia a ktoré by mali nadobudnúť účinnosť do 31. decembra 2016.KAPITOLA IX

POŽIADAVKY NA VYMENOVANIE PLATNÉ PRE AUKCIONÁRA, AUKČNÉHO KONTROLÓRA A AKÚKOĽVEK AUKČNÚ PLATFORMU

Článok 34

Požiadavky na vymenovanie platné pre aukcionára a aukčného kontrolóra

1.  Pri vymenovaní akéhokoľvek aukcionára a aukčného kontrolóra zohľadnia členské štáty do akej miery kandidáti:

a) vykazujú najmenšie riziko konfliktu záujmov alebo zneužitia trhu so zreteľom na:

i) akékoľvek činnosti na sekundárnom trhu;

ii) akékoľvek vnútorné procesy a postupy na zníženie rizika konfliktu záujmov alebo zneužívania trhu;

b) sú schopní včas plniť funkcie aukcionára alebo aukčného kontrolóra v súlade s najvyššími odbornými a kvalitatívnymi normami.

2.  Vymenovanie aukcionára podlieha uzavretiu dohôd aukcionára s príslušnou aukčnou platformou podľa článku 22 ods. 2 a 3.

Článok 35

Požiadavky na vymenovanie platné pre akúkoľvek aukčnú platformu

▼M6

1.  Aukcie sa smú vykonávať iba na aukčnej platforme schválenej ako regulovaný trh, ktorého prevádzkovateľ organizuje sekundárny trh s kvótami alebo derivátmi kvót.

▼B

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa tohto nariadenia na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami získa bez ďalších právnych alebo administratívnych požiadaviek členských štátov povolenie prijímať náležité opatrenia na uľahčovanie prístupu a účasti na aukciách pre uchádzačov uvedených v článku 18 ods. 1 a 2.

3.  Pri vymenovaní akejkoľvek aukčnej platformy zohľadnia členské štáty, do akej miery kandidáti preukázali splnenie všetkých týchto požiadaviek:

a) zabezpečenie dodržiavania zásady nediskriminovania de facto, ako aj de jure;

b) úplný, spravodlivý a rovnaký prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé a stredné podniky, na ktoré sa vzťahuje systém Únie, a prístup k predkladaniu ponúk na aukciách pre malé zdroje emisií;

c) zabezpečenie nákladovej efektívnosti a zabránenie neprimeranej administratívnej záťaži;

d) silný dohľad nad aukciami, oznamovanie podozrení z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu, vykonávanie akýchkoľvek požadovaných opravných opatrení alebo sankcií vrátane poskytnutia mechanizmu mimosúdneho riešenia sporov;

e) zabránenie narušenia hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

f) zabezpečenie riadneho fungovania trhu s uhlíkom vrátane vykonávania aukcií;

g) pripojenie k jednému alebo k viacerým zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom;

h) prijatie náležitých opatrení požadujúcich, aby aukčná platforma odovzdala všetky hmotné aj nehmotné aktíva nevyhnutné na vykonávanie aukcií nástupcom aukčnej platformy.

▼M1

4.  Aukčná platforma sa smie vymenovať podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 len vtedy, keď členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, a jeho organizátora trhu zabezpečil, že vnútroštátne opatrenia preberajúce ustanovenia hlavy III smernice 2004/39/ES sa v príslušnom rozsahu uplatňujú na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami.

Aukčná platforma je vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 a článku 30 ods. 1 len vtedy, keď členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, a jeho organizátora trhu zabezpečil, že príslušné vnútroštátne orgány tohto členského štátu sú schopné v príslušnom rozsahu ich schvaľovať a vykonávať nad nimi dohľad v súlade s vnútroštátnymi opatreniami preberajúcimi hlavu IV smernice 2004/39/ES.

▼B

Keď regulovaný trh, ktorý je kandidátom, a jeho organizátor trhu nie sú usadení v tom istom členskom štáte, prvý a druhý pododsek platí pre členský štát usadenia regulovaného trhu, ktorý je kandidátom, ako aj pre členský štát usadenia jeho organizátora trhu.

▼M1

5.  Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu uvedené v odseku 4 druhom pododseku tohto článku určené podľa článku 48 ods. 1 smernice 2004/39/ES prijímajú rozhodnutie o povolení vymenovaného regulovaného trhu alebo regulovaného trhu, ktorý sa má vymenovať podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 tohto nariadenia za predpokladu, že regulovaný trh a jeho organizátor trhu spĺňajú ustanovenia hlavy III smernice 2004/39/ES, tak ako sa preberajú do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu ich usadenia podľa odseku 4 tohto článku. Rozhodnutie o povolení sa prijíma v súlade s hlavou IV smernice 2004/39/ES, tak ako sa preberá do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu usadenia podľa odseku 4 tohto článku.

▼B

6.  Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 5 tohto článku vykonávajú účinný dohľad nad trhom a prijímajú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili dodržiavanie požiadaviek ustanovených v uvedenom odseku. Na tento účel môžu vykonávať právomoci, či už priamo alebo s pomocou iných príslušných vnútroštátnych orgánov určených podľa článku 48 ods. 1 smernice 2004/39/ES, ktoré sú ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 50 uvedenej smernice s ohľadom na regulovaný trh a jeho organizátora trhu podľa odseku 4.

Členský štát každého príslušného vnútroštátneho orgánu uvedeného v odseku 5 zabezpečuje, aby sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 51 a 52 smernice 2004/39/ES uplatňovali v súvislosti s osobami zodpovednými za neplnenie svojich povinností podľa hlavy III smernice 2004/39/ES tak, ako sa preberá do vnútroštátneho právneho poriadku členského štátu ich usadenia podľa odseku 4.

Na účely tohto odseku sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 56 až 62 smernice 2004/39/ES uplatňujú na spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov rôznych členských štátov.KAPITOLA X

REŽIM UPLATŇOVANÝ PRI ZNEUŽÍVANÍ TRHU TÝKAJÚCI SA DRAŽENÝCH PRODUKTOV

Článok 36

Režim uplatňovaný pri zneužívaní trhu týkajúci sa finančných nástrojov v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES

1.  Na účely tohto nariadenia v prípade, ak je dvojdňový spot alebo päťdňová futurita finančný nástroj v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, sa uvedená smernica uplatňuje na obchodovanie formou aukcie s uvedenými draženými produktmi. ►M1  Predchádzajúce ustanovenie sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článkov 38 až 40 tohto nariadenia na použitie dôverných informácií pri stiahnutí ponuky. ◄

2.  Ak dvojdňový spot alebo päťdňová futurita nie je finančným nástrojom v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, uplatňujú sa ustanovenia článkov 37 až 43 tohto nariadenia.

Článok 37

Vymedzenie pojmov v súvislosti s režimom uplatňovaným pri zneužívaní trhu týkajúcim sa dražených produktov iných ako finančné nástroje v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES

Na účely článkov 38 až 43, ktoré sa uplatňujú na dražené produkty iné ako finančné nástroje v zmysle článku 1 ods. 3 smernice 2003/6/ES, sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a) „dôverná informácia“ znamená presnú informáciu, ktorá nebola zverejnená, priamo alebo nepriamo súvisí s jedným alebo viacerými draženými produktmi a ktorá, ak by sa uverejnila, by pravdepodobne mala významný vplyv na ceny, pri ktorých by sa predkladali ponuky.

Pre osoby poverené výkonom ponúk „dôverná informácia“ znamená tiež presnú informáciu, ktorú oznámil klient a ktorá súvisí s jeho nevybavenými ponukami, priamo alebo nepriamo súvisiacu s jedným alebo viacerými draženými produktmi a ktorá, ak by sa zverejnila, by mala pravdepodobne významný vplyv na ceny, pri ktorých by sa predkladali ponuky;

b) „manipulácia s trhom“ znamená:

i) ponuky alebo transakcie alebo príkazy na sekundárnom trhu, ktoré:

 dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály vzhľadom na dopyt po dražených produktoch alebo na ich cenu, alebo

 ktorými osoba alebo osoby konajúce v súčinnosti zabezpečujú aukčnú zúčtovaciu cenu dražených produktov na neprirodzenej alebo umelej úrovni,

pokiaľ osoba, ktorá predložila ponuku alebo vstúpila do transakcie alebo vydala pokyn na sekundárnom trhu, nepreukáže, že jej dôvody na takéto konanie sú legitímne;

ii) ponuky, ktoré využívajú fiktívne nástroje alebo akúkoľvek inú formu podvodu alebo machinácie;

iii) šírenie informácií prostredníctvom médií vrátane internetu alebo akýmikoľvek inými prostriedkami, ktoré dávajú alebo sú spôsobilé dať falošné alebo zavádzajúce signály, pokiaľ ide o dražené produkty, vrátane šírenia nepotvrdených a falošných alebo zavádzajúcich správ, keď osoba, ktorá toto šíri, vedela alebo mala vedieť, že informácie sú falošné alebo zavádzajúce. V prípade novinárov, ktorí konajú v rámci svojej profesie, sa má takéto šírenie informácií posudzovať s prihliadnutím na pravidlá upravujúce ich profesiu, pokiaľ tieto osoby nemajú, priamo či nepriamo, výhodu alebo zisky zo šírenia príslušných informácií.

Z hlavnej definície uvedenej v písmene b) prvého odseku sú odvodené najmä tieto príklady:

 konanie jednej osoby alebo osôb konajúcich v súčinnosti s cieľom zabezpečiť dominantné postavenie nad dopytom po draženom produkte, ktoré má za následok priame alebo nepriame stanovenie aukčných zúčtovacích cien alebo vytvorenie iných nespravodlivých obchodných podmienok,

 nákup alebo predaj kvót alebo súvisiacich derivátov na sekundárnom trhu pred konaním aukcie, ktorý má za následok stanovenie aukčnej zúčtovacej ceny dražených produktov na neprirodzenej alebo umelej úrovni alebo zavádzanie uchádzačov predkladajúcich ponuky na aukciách,

 využitie príležitostného alebo pravidelného prístupu k tradičným alebo elektronickým médiám vyjadrením názoru o draženom produkte, pričom sa už predtým predložila ponuka týkajúca sa daného produktu, a následné využitie dosahu názorov vyjadrených v súvislosti s cenami v rámci inej ponuky na daný produkt bez toho, aby sa zároveň riadne a účinne verejne odhalil tento konflikt záujmov.

Článok 38

Zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií

1.  Žiadna z osôb uvedených v druhom pododseku, ktorá vlastní dôverné informácie, nesmie použiť tieto informácie tým, že predloží, pozmení alebo stiahne ponuku v svojom vlastnom mene alebo v mene tretej strany, či už priamo alebo nepriamo na dražený produkt, ktorého sa dané informácie týkajú.

Prvý pododsek sa uplatňuje na každú osobu, ktorá vlastní dôverné informácie vďaka:

a) svojmu členstvu v administratívnom alebo riadiacom orgáne aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra alebo v ich orgáne dohľadu, alebo

b) svojmu podielu na kapitále aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra, alebo

c) svojmu prístupu k informáciám prostredníctvom výkonu svojho zamestnania, profesie alebo povinností, alebo

d) trestnej činnosti, do ktorej je zapojená.

2.  Ak je osoba uvedená v odseku 1 právnickou osobou, zákaz ustanovený v uvedenom odseku sa uplatňuje aj na fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na rozhodnutí o predložení, pozmenení alebo stiahnutí ponuky v mene predmetnej právnickej osoby.

3.  Tento článok sa neuplatňuje na predloženie, pozmenenie alebo stiahnutie ponuky na dražený produkt pri plnení povinnosti, ktorú treba dodržať v prípade, keď táto povinnosť vyplýva z dohody uzavretej predtým, ako príslušná osoba vlastnila dôverné informácie.

Článok 39

Iné prípady zakázaného použitia dôverných informácií

Žiadna z osôb, ktorá podlieha zákazu ustanovenému v článku 38, nesmie:

a) poskytnúť dôverné informácie nijakej inej osobe, pokiaľ sa takéto zverejnenie neuskutočňuje pri bežnom výkone jej zamestnania, profesie alebo povinností;

b) odporučiť alebo presviedčať inú osobu na základe dôverných informácií, aby predložila, pozmenila alebo stiahla ponuku na dražené produkty, ktorých sa dané informácie týkajú.

Článok 40

Iné osoby, na ktoré sa vzťahuje zákaz obchodovania s využitím dôverných informácií

Články 38 a 39 sa uplatňujú aj na každú osobu inú ako osoby v uvedených článkoch, ktorá vlastní dôverné informácie, zatiaľ čo táto osoba vie alebo by mala vedieť, že ide o dôverné informácie.

Článok 41

Zákaz manipulácie s trhom

Žiadna osoba nesmie byť zapojená do manipulácie s trhom.

Článok 42

Osobitné požiadavky na zníženie rizika zneužívania trhu

1.  Aukčná platforma, aukcionár a aukčný kontrolór zostavujú každý svoj zoznam tých osôb, ktoré pre ne pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo na inom základe a ktoré majú prístup k dôverným informáciám. Aukčná platforma aktualizuje svoj zoznam a postupuje ho príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu, v ktorom je usadená, v každom prípade, keď to dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vyžaduje. Aukcionár a aukčný kontrolór aktualizujú každý svoj zoznam a postupujú ho príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu usadenia aukčnej platformy a členského štátu usadenia aukcionára alebo aukčného kontrolóra tak, ako sa ustanovuje v zmluve(-ách) o ich vymenovaní, a to vždy, keď to dotknutý príslušný vnútroštátny orgán vyžaduje.

2.  Osoby s riadiacou zodpovednosťou v rámci aukčnej platformy, aukcionára alebo aukčného kontrolóra a v prípade potreby osoby s nimi úzko spojené informujú príslušný vnútroštátny orgán uvedený v odseku 1 aspoň o existencii ponúk predložených, pozmenených alebo stiahnutých v ich vlastnom mene v súvislosti s draženými produktmi, alebo derivátmi alebo inými finančnými nástrojmi s nimi spojenými.

3.  Osoby, ktoré vykonávajú výskum v súvislosti s draženými produktmi alebo šíria jeho výsledky, a osoby, ktoré vytvárajú alebo šíria iné informácie odporúčajúce alebo navrhujúce investičnú stratégiu, určené pre distribučné kanály alebo pre verejnosť, vynaložia primeranú starostlivosť, aby sa zabezpečilo, že tieto informácie sa predkladajú spravodlivo a že sa zverejňujú ich záujmy alebo konflikty záujmov týkajúce sa dražených produktov.

4.  Aukčná platforma prijíma štrukturálne opatrenia zamerané na prevenciu a odhaľovanie praktík manipulácie s trhom.

5.  Každá osoba uvedená v článku 59 ods. 1, ktorá má dôvodné podozrenie, že transakcia by mohla predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu trhu, o tom bezodkladne informuje príslušný vnútroštátny orgán členského štátu, v ktorom je usadená.

Článok 43

Dohľad a presadzovanie

1.  Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 11 smernice 2003/6/ES vykonávajú účinný dohľad nad trhom a prijímajú potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili dodržiavanie ustanovení článkov 37 až 42 tohto nariadenia.

2.  Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 1 tohto článku majú právomoci ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 12 smernice 2003/6/ES.

3.  Členské štáty zabezpečujú, aby sa vnútroštátne opatrenia preberajúce články 14 a 15 smernice 2003/6/ES uplatňovali v súvislosti s osobami zodpovednými za nedodržanie súladu s článkami 37 až 42 tohto nariadenia, pokiaľ ide o aukcie vykonané na ich území alebo mimo neho.

4.  Na účely uplatňovania článkov 37 až 42 tohto nariadenia a odsekov 1, 2 a 3 tohto článku sa vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 16 smernice 2003/6/ES uplatňujú na spoluprácu príslušných vnútroštátnych orgánov uvedených v odseku 1 tohto článku.KAPITOLA XI

PLATBA A PREVOD VÝŤAŽKU AUKCIE

Článok 44

Úhrada uskutočnená úspešnými uchádzačmi a prevod výťažkov členským štátom

1.  Každý úspešný uchádzač alebo jeho právny(-i) nástupca(-ovia) vrátane akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v jeho mene, uhradia dlžnú sumu, ktorá im bola oznámená podľa článku 61 ods. 3 písm. c) za kvóty, ktoré získal, ako mu bolo oznámené podľa článku 61 ods. 3 písm. a), prevodom alebo zabezpečením prevodu splatnej sumy prostredníctvom zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému na nominovaný bankový účet aukcionára v zúčtovaných prostriedkoch pred alebo najneskôr po odovzdaní kvót na nominovaný holdingový účet uchádzača alebo na nominovaný holdingový účet jeho právneho nástupcu.

▼M4

2.  Aukčná platforma vrátane zúčtovacieho(-ích) systému(-ov) alebo vyrovnávacieho(-ích) systému(-ov), ktoré sú na ňu pripojené, prevedie platby vykonané uchádzačmi alebo akýmikoľvek právnymi nástupcami, ktoré vznikli pri aukciách kvót, na ktoré sa vzťahujú kapitoly II a III smernice 2003/87/ES, aukcionárom, ktorí dané kvóty vydražili, s výnimkou každého množstva, u ktorého je požiadaná, aby pôsobila ako subjekt poverený výkonom platieb pre aukčného kontrolóra.

▼B

3.  Platby aukcionárom sa vykonávajú v eurách alebo v mene členského štátu vymenovania, pokiaľ tento členský štát nie je členom eurozóny, podľa voľby príslušného členského štátu a bez ohľadu na to, v akej mene vykonali svoje úhrady uchádzači, pod podmienkou, že dotknutý zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú vnútroštátnu menu.

Výmenný kurz je kurz uverejnený uznávanou finančnou informačnou službou uvedenou v zmluve o vymenovaní danej aukčnej platformy bezprostredne po uzavretí ponukového kola.

Článok 45

Dôsledky oneskorených úhrad alebo neplatenia

1.  Úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi sú odovzdané len kvóty, ktoré boli oznámené úspešnému uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a), ak celá splatná suma oznámená podľa článku 61 ods. 3 písm. c) je zaplatená aukcionárovi podľa článku 44 ods. 1.

2.  Úspešný uchádzač alebo jeho právny nástupca, ktorí si neplnia svoje povinnosti podľa odseku 1 tohto článku v plnom rozsahu ku dňu splatnosti, ktorý bol oznámený úspešnému uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. d), je v omeškaní s platbou.

3.  Uchádzačovi v omeškaní s platbou sa môže účtovať jedna alebo obe z nasledovných platieb:

a) úroky vypočítané na dennom základe za každý deň počnúc dňom splatnosti platby podľa článku 61 ods. 3 písm. d) a končiac dňom, keď je platba uskutočnená, s úrokovou sadzbou uvedenou v zmluve o vymenovaní príslušnej aukčnej platformy;

b) pokuta, ktorá pripadá aukcionárovi, znížená o akékoľvek náklady odrátané zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom.

4.  Bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, ak úspešný uchádzač neuhradí platbu, nastane jedna z nasledovných následkov:

a) zasiahne ústredná protistrana, aby uskutočnila odovzdanie kvót a platbu sumy dlžnej aukcionárovi;

b) vyrovnávací agent uplatní zábezpeku od uchádzača na uskutočnenie platby sumy dlžnej aukcionárovi.

5.  V prípade, že nedôjde k vyrovnaniu, kvóty sa vydražia v nasledujúcich dvoch aukciách plánovaných na príslušnej aukčnej platforme.KAPITOLA XII

ODOVZDANIE VYDRAŽENÝCH KVÓT

Článok 46

Prevod vydražených kvót

▼M1

Register Únie prevedie kvóty vydražené ktoroukoľvek aukčnou platformou, ako je ustanovené v príslušnom nariadení Komisie prijatom na základe článku 19 ods. 3 smernice 2003/87/ES, pred otvorením ponukového kola na nominovaný holdingový účet, ktorý bude viazaný zúčtovacím alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár, až do odovzdania kvót podľa výsledkov aukcie úspešným uchádzačom alebo ich právnym nástupcom.

▼B

Článok 47

Odovzdanie dražených kvót

1.  Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prideľuje úspešnému uchádzačovi každú kvótu vydraženú členským štátom, až kým sa celkové pridelené množstvo nezhoduje s množstvom kvót oznámených uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a).

Uchádzačovi možno prideliť kvóty viacerých členských štátov, ktoré obchodujú formou aukcie na tej istej aukcii, ak to je potrebné na dosiahnutie celkového prideleného množstva kvót oznámeného uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a).

2.  Po zaplatení dlžnej sumy podľa článku 44 ods. 1 sú každému úspešnému uchádzačovi alebo jeho právnemu nástupcovi odovzdané kvóty pridelené tomuto uchádzačovi hneď, ako to bude možné, a v každom prípade najneskôr do konca lehoty na ich odovzdanie, prevodom všetkých kvót oznámených uchádzačovi podľa článku 61 ods. 3 písm. a) alebo ich časti z nominovaného viazaného holdingového účtu vedeného zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár na jeden alebo viaceré nominované holdingové účty úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu, alebo na viazaný nominovaný holdingový účet vedený zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár za úspešného uchádzača alebo jeho právneho nástupcu.

Článok 48

Oneskorené odovzdanie dražených kvót

1.  Pokiaľ zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém neodovzdá všetky alebo časť vydražených kvót z dôvodov, ktoré sú mimo jeho kontroly, zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém odovzdá kvóty pri najbližšej možnej príležitosti a úspešní uchádzači alebo ich právni nástupcovia prijmú toto oneskorené odovzdanie.

2.  Opravné prostriedky ustanovené v odseku 1 sú jediné opravné prostriedky, na ktoré má úspešný uchádzač alebo jeho právny nástupca právo v prípade akéhokoľvek neodovzdania vydražených kvót z dôvodov, ktoré sú mimo kontroly dotknutého zúčtovacieho systému alebo vyrovnávacieho systému.KAPITOLA XIII

SPRAVOVANIE ZÁBEZPEKY

Článok 49

Zábezpeka zložená uchádzačom

1.  Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami sa od uchádzačov alebo akýchkoľvek sprostredkovateľov, ktorí konajú v ich mene, vyžaduje zloženie zábezpeky.

2.  Ak sa to vyžaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka zložená neúspešným uchádzačom, spolu s úrokmi nazhromaždenými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní hneď, ako to bude možné po uzavretí ponukového kola.

3.  Ak sa to vyžaduje, akákoľvek nepoužitá zábezpeka zložená úspešným uchádzačom, ktorá nebola použitá na vyrovnanie, spolu s úrokmi nazhromaždenými zo zábezpeky v hotovosti sa uvoľní hneď, ako to bude možné po vyrovnaní.

Článok 50

Zábezpeka zložená aukcionárom

1.  Pred otvorením ponukového kola na obchodovanie formou aukcie s dvojdňovým spotom alebo päťdňovými futuritami sa od aukcionára vyžaduje len poskytnutie kvót ako zábezpeky, ktorá bude viazaná až do ich odovzdania zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár.

▼M1 —————

▼B

3.  V prípade, že sa žiadne kvóty nepoužijú ako zábezpeka podľa ►M1  odsek 1 ◄ , zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém ich môže zadržať až do ich odovzdania v prípade, že sa tak dražiaci členský štát rozhodne, na viazanom nominovanom holdingovom účte vedenom zúčtovacím systémom alebo vyrovnávacím systémom vystupujúcim ako depozitár.KAPITOLA XIV

POPLATKY A NÁKLADY

Článok 51

Štruktúra a výška poplatkov

1.  Štruktúra a výška poplatkov, ako aj všetky súvisiace podmienky uplatňované akoukoľvek aukčnou platformou a zúčtovacím(-i) systémom(-ami) alebo vyrovnávacím(-i) systémom(-ami) nie sú menej výhodné ako porovnateľné poplatky a podmienky uplatňované na sekundárnom trhu.

2.  Akákoľvek aukčná platforma a zúčtovací(-ie) systém(-y) alebo vyrovnávací(-ie) systém(-y) môže(-u) uplatňovať len poplatky, odpočty či podmienky výslovne ustanovené v zmluve o ich vymenovaní.

3.  Všetky poplatky a podmienky uplatňované podľa odsekov 1 a 2 musia byť jasne uvedené, zrozumiteľné a verejne dostupné. Sú rozpísané a uvádzajú každý poplatok za každý druh služby.

Článok 52

Náklady aukčného procesu

▼M1

1.  Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, sa náklady na služby ustanovené v článku 27 ods. 1, článku 28 ods. 1 a článku 31 vyplatia prostredníctvom poplatkov uhradených uchádzačmi s výnimkou, ak dražiaci členský štát znáša náklady na dohody medzi aukcionárom a aukčnou platformou podľa článku 22 ods. 2 a 3, ktoré umožňujú aukcionárovi predávať kvóty formou aukcie v mene členského štátu, ktorý ho vymenoval, ale okrem nákladov na akýkoľvek zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prepojený s príslušnou aukčnou platformou.

Náklady uvedené v prvom pododseku sa odpočítajú od aukčných výťažkov splatných aukcionárovi podľa článku 44 ods. 2 a ods. 3.

2.  Bez toho, aby bol dotknutý tretí pododsek, podmienky dohody o spoločnom obstarávaní uvedené v článku 26 ods. 6 prvom pododseku alebo podmienky zmluvy o vymenovaní aukčnej platformy podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 môžu predstavovať odchýlku od odseku 1 tohto článku tým, že sa v nich od členských štátov, ktoré Komisii predložili oznámenie podľa článku 30 ods. 4 o svojom rozhodnutí nezúčastniť sa na jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2, ale ktoré následne využívajú aukčnú platformu vymenovanú podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, môže vyžadovať, aby príslušnej aukčnej platforme vrátane na ňu prepojeného(-ých) zúčtovacieho(-ých) systému(-ov) alebo vyrovnávacieho(-ých) systému(-ov) zaplatili náklady na služby stanovené v článku 27 ods. 1 a článku 28 ods. 1 v súvislosti s podielom kvót, s ktorými daný členský štát obchoduje formou aukcie od dátumu, keď daný členský štát začne obchodovať formou aukcie prostredníctvom aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, a to až do ukončenia alebo uplynutia obdobia vymenovania danej aukčnej platformy.

Predchádzajúce ustanovenie sa vzťahuje aj na členské štáty, ktoré sa nepripojili k jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 a 2 do šiestich mesiacov od nadobudnutia platnosti dohody o spoločnom obstarávaní uvedenej v článku 26 ods. 6 prvom pododseku.

Prvý pododsek sa neuplatňuje v prípade, keď sa členský štát pripojí k jednotnej akcii podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 po uplynutí obdobia vymenovania podľa článku 30 ods. 5 druhého pododseku alebo keď využíva aukčnú platformu vymenovanú podľa článku 26 ods. 1 alebo 2 na obchodovanie formou aukcie so svojím podielom kvót v prípade, že aukčná platforma oznámená podľa článku 30 ods. 6 nebola uvedená na zozname podľa článku 30 ods. 7.

▼B

Náklady znášané uchádzačmi podľa odseku 1 sa znižujú o výšku nákladov znášaných členským štátom podľa tohto odseku.

▼M1

3.  Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý sa mení podľa počtu aukcií, ako sa uvádza v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra, sa rovnomerne rozdelí medzi jednotlivé aukcie. Všetky ostatné náklady na aukčného kontrolóra, ako sa uvádza v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra, s výnimkou nákladov na akúkoľvek službu obstarávanú Komisiou a nákladov na akúkoľvek správu podľa článku 25 ods. 4 sa rovnomerne rozdelia medzi jednotlivé aukčné platformy, ak sa v zmluve o vymenovaní aukčného kontrolóra neustanovuje inak.

▼B

Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý pripadá aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 30 ods. 1 alebo 2 vrátane nákladov na akúkoľvek správu požadovanú podľa článku 25 ods. 4, znáša členský štát vymenovania.

Podiel nákladov na aukčného kontrolóra, ktorý pripadá aukčnej platforme vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, sa rozdelí medzi členské štáty zapojené do jednotnej akcie podľa ich podielu na celkovom objeme kvót dražených na príslušnej aukčnej platforme.

Náklady na aukčného kontrolóra, ktoré znáša každý členský štát, sa odpočítajú od aukčných výťažkov, ktoré majú aukcionári zaplatiť členským štátom vymenovania, podľa článku 23 písm. c).KAPITOLA XV

DOHĽAD NAD AUKCIAMI, OPRAVNÉ OPATRENIA A SANKCIE

Článok 53

Spolupráca s aukčným kontrolórom

1.  Aukcionári, aukčné platformy a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad nimi poskytnú na požiadanie aukčnému kontrolórovi akékoľvek informácie, ktoré majú v súvislosti s aukciami, ktoré sa primerane žiadajú na vykonávanie funkcií aukčného kontrolóra.

2.  Aukčný kontrolór je oprávnený pozorovať vykonávanie aukcií.

3.  Aukcionári, aukčné platformy a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad nimi pomáhajú aukčnému kontrolórovi pri plnení jeho funkcií aktívnou spoluprácou s aukčným kontrolórom v rámci svojej pôsobnosti.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a príslušné vnútroštátne orgány dohľadu nad osobami oprávnenými predkladať ponuky v mene druhých podľa článku 18 ods. 2 pomáhajú aukčnému kontrolórovi pri plnení jeho funkcií aktívnou spoluprácou s aukčným kontrolórom v rámci svojej právomoci.

5.  Povinnosti uložené príslušným vnútroštátnym orgánom v odsekoch 1, 3 a 4 zohľadňujú povinnosť zachovávať služobné tajomstvo, ktorej podliehajú podľa práva Únie.

▼M1

Článok 54

Monitorovanie vzťahu s uchádzačmi

1.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 monitoruje vzťah s uchádzačmi, ktorí majú povolenie predkladať ponuky na aukciách, počas jeho trvania tým, že:

a) skúma ponuky predložené v celom priebehu trvania tohto vzťahu, aby zabezpečila, že správanie uchádzačov je v súlade s poznatkami aukčnej platformy o klientovi, jeho obchodnom a rizikovom profile vrátane, ak je to potrebné, zdroja finančných prostriedkov;

b) zachováva účinné mechanizmy a postupy na pravidelné monitorovanie dodržiavania svojich pravidiel trhového správania osobami, ktoré majú povolenie predkladať ponuky podľa článku 19 ods. 1, 2 a 3;

c) monitoruje transakcie realizované osobami, ktoré majú povolenie predkladať ponuky podľa článku 19 ods. 1, 2 a 3 a článku 20 ods. 6, s použitím svojich systémov na zistenie porušení pravidiel uvedených v písmene b) tohto pododseku, neusporiadaných aukčných podmienok alebo správania, ktoré môžu vyvolať zneužívanie trhu.

Pri skúmaní ponúk podľa písmena a) v prvom pododseku venuje daná aukčná platforma osobitnú pozornosť každej aktivite, o ktorej si myslí vzhľadom na jej povahu, že je mimoriadne pravdepodobná jej súvislosť s praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu alebo trestnou činnosťou.

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 zabezpečí, že dokumenty, údaje alebo informácie, ktoré vedie o uchádzačovi, sú aktualizované. Na tento účel môže takáto aukčná platforma:

a) žiadať akékoľvek informácie o uchádzačovi podľa článku 19 ods. 2 a 3 a článku 20 ods. 5, 6 a 7 na účely monitorovania vzťahu s týmto uchádzačom po tom, ako mu bolo povolené predkladať ponuky na aukcii, počas trvania tohto vzťahu a počas piatich rokov po jeho ukončení;

b) vyžadovať v pravidelných intervaloch od ktorejkoľvek osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, opätovné predloženie žiadosti o povolenie predkladať ponuky;

c) vyžadovať od akejkoľvek osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, bezodkladné oznamovanie akýchkoľvek zmien údajov predložených danej aukčnej platforme podľa článku 19 ods. 2 a 3 a článku 20 ods. 5, 6 a 7.

3.  Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 vedie záznamy:

a) o žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej žiadateľom podľa článku 19 ods. 2 a 3 vrátane jej akýchkoľvek zmien;

b) o kontrolách vykonávaných v oblasti:

i) spracovania žiadosti o povolenie predkladať ponuky predloženej v súlade s článkami 19, 20 a 21;

ii) skúmania a monitorovania vzťahu podľa odseku 1 písm. a) a c) po tom, ako žiadateľ získal povolenie predkladať ponuky;

c) o všetkých informáciách týkajúcich sa danej ponuky podanej daným uchádzačom na aukcii vrátane akéhokoľvek odstúpenia alebo zmeny týchto ponúk podľa článku 6 ods. 3 druhého pododseku a článku 6 ods. 4;

d) o všetkých informáciách týkajúcich sa vykonania každej aukcie, v ktorej uchádzač predložil ponuku.

4.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 uchováva záznamy uvedené v odseku 3 počas obdobia, v rámci ktorého má uchádzač povolenie predkladať ponuky v jej aukciách a najmenej päť rokov po skončení vzťahu s týmto uchádzačom.

▼B

Článok 55

Oznámenie o praní špinavých peňazí, financovaní terorizmu alebo trestnej činnosti

▼M1

1.  Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 37 ods. 1 smernice 2005/60/ES monitorujú a prijímajú potrebné opatrenia na zabezpečenie súladu aukčnej platformy vymenovanej podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 s požiadavkami povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v článku 19 a článku 20 ods. 6 tohto nariadenia, požiadavkami monitorovania a uchovávania záznamov v článku 54 tohto nariadenia a požiadavkami oznamovacej povinnosti v odsekoch 2 a 3 tohto článku.

Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v prvom pododseku majú právomoci ustanovené vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich článok 37 ods. 2 a 3 smernice 2005/60/ES.

Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 sa môže považovať za zodpovednú za porušenia článku 19, článku 20 ods. 6 a 7, článku 21 ods. 1 a 2 a článku 54 tohto nariadenia a odsekov 2 a 3 tohto článku. V tejto súvislosti sa uplatňujú vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 39 smernice 2005/60/ES.

2.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1, jej riaditelia a zamestnanci spolupracujú v plnej miere s FIU uvedenou v článku 21 smernice 2005/60/ES tak, že bezodkladne:

a) informujú z vlastnej iniciatívy FIU, keď vedia, majú podozrenie alebo majú dôvodné podozrenie, že v aukciách došlo k praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu alebo trestnej činnosti alebo dochádza k pokusu o ne;

b) poskytnú FIU na jej žiadosť všetky potrebné informácie v súlade s postupmi ustanovenými príslušnými právnymi predpismi.

▼B

3.  Informácie uvedené v odseku 2 sa predložia FIU členského štátu, na území ktorého sa príslušná aukčná platforma nachádza.

Vo vnútroštátnych opatreniach preberajúcich ustanovenia týkajúce sa dodržiavania riadiacich a komunikačných politík a postupov uvedených v článku 34 ods. 1 smernice 2005/60/ES sa uvádza osoba alebo osoby zodpovedné za poskytovanie informácií podľa tohto článku.

▼M1

4.  Členský štát, na území ktorého sa nachádza aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1, zabezpečí, že vnútroštátne opatrenia preberajúce články 26 až 29, článok 32, článok 34 ods. 1 a článok 35 smernice 2005/60/ES sa vzťahujú na príslušnú aukčnú platformu.

▼B

Článok 56

Oznámenie o zneužívaní trhu

▼M1

1.  Akákoľvek aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 oznámi príslušným vnútroštátnym orgánom určeným podľa článku 43 ods. 2 smernice 2004/39/ES zodpovedným za dohľad nad aukčnou platformou alebo za vyšetrovanie a stíhanie zneužívania trhu, ku ktorému došlo v systémoch príslušnej aukčnej platformy alebo prostredníctvom nich, podozrenie zo zneužívania trhu akoukoľvek osobou, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách alebo akoukoľvek osobou, v mene ktorej osoba, ktorá má povolenie predkladať ponuky na aukciách, koná.

Uplatňujú sa vnútroštátne opatrenia preberajúce článok 25 ods. 2 smernice 2005/60/ES.

▼B

2.  Príslušná aukčná platforma oznámi aukčnému kontrolórovi a Komisii skutočnosť, že podala oznámenie podľa odseku 1 s uvedením opravných opatrení, ktoré prijala alebo navrhuje prijať na boj proti previneniam uvedeným v odseku 1.

Článok 57

Maximálna veľkosť ponúk a ďalšie opravné opatrenia

1.  Po konzultovaní s Komisiou a získaní jej stanoviska sa môže uložiť maximálna veľkosť ponúk alebo akékoľvek iné opravné opatrenia potrebné na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho zjavného rizika zneužívania trhu, prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti, ako aj nesúťažného správania za predpokladu, že zavedenie maximálnej veľkosti ponuky alebo akýchkoľvek iných opravných opatrení by účinne zmiernilo dané riziko. Komisia môže konzultovať s príslušnými členskými štátmi a aukčným kontrolórom a získať ich stanovisko k návrhu predloženému príslušnou aukčnou platformou. Príslušná aukčná platforma v čo najvyššej možnej miere zohľadní stanovisko Komisie.

2.  Maximálna veľkosť ponuky je vyjadrená ako percento z celkového množstva vydražených kvót v akejkoľvek aukcii alebo percento celkového počtu vydražených kvót v ktoromkoľvek danom roku podľa toho, čo je najvhodnejšie na riešenie rizika zneužívania trhu uvedeného v článku 56 ods. 1.

3.  Maximálna veľkosť ponuky znamená na účely tohto článku maximálne množstvo kvót, na ktoré môžu priamo alebo nepriamo predkladať ponuky skupiny osôb uvedené v článku 18 ods. 1 alebo 2, ktoré patria do akejkoľvek z týchto kategórií:

a) tá istá skupina podnikov vrátane akýchkoľvek materských podnikov, jeho dcérskych podnikov a pridružených podnikov;

b) tá istá podnikateľská skupina;

c) osobitná hospodárska jednotka s nezávislou právomocou rozhodovať, ak ich priamo alebo nepriamo kontrolujú verejnoprávne subjekty alebo štátne subjekty.

▼M1

Článok 58

Pravidlá správania na trhu alebo akékoľvek iné zmluvnémechanizmy

Články 53 až 57 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné opatrenia, ktoré je aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 oprávnená prijať podľa existujúcich pravidiel trhového správania alebo podľa akýchkoľvek iných zmluvných mechanizmov priamo alebo nepriamo s akýmikoľvek uchádzačmi, ktorí majú povolenie predkladať ponuky na aukciách, pod podmienkou, že takéto opatrenia nie sú v rozpore alebo neporušujú ustanovenia článkov 53 až 57.

▼B

Článok 59

Pravidlá správania pre iné osoby oprávnené predkladať ponuky v mene druhých podľa článku 18 ods. 1 písm. b) a c) a článku 18 ods. 2

1.  Tento článok sa uplatňuje na:

a) osoby, ktorým sa povolilo predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 2;

b) investičné spoločnosti a úverové inštitúcie uvedené v článku 18 ods. 1 písm. b) a c), ktorým sa povolilo predkladať ponuky podľa článku 18 ods. 3.

2.  Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú vo vzťahu k svojim klientom tieto pravidlá správania:

a) prijímajú pokyny od svojich klientov za porovnateľných podmienok;

b) môžu podľa vnútroštátnych právnych predpisov preberajúcich články 24 a 28 smernice 2005/60/ES odmietnuť predkladať ponuky v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu;

c) môžu odmietnuť predkladať ponuku v mene klienta, ak majú dôvodné podozrenie, že klient nie je schopný zaplatiť za kvóty, na ktoré chce predkladať ponuku;

d) uzavrú písomnú dohodu so svojimi klientmi. Uzavreté dohody neukladajú žiadne nespravodlivé podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa daného klienta. Obsahujú všetky podmienky týkajúce sa ponúkaných služieb vrátane predovšetkým platby a odovzdania kvót;

e) môžu požadovať od svojich klientov zloženie depozitu formou zálohovej platby na kvóty;

f) nesmú obmedzovať počet ponúk, ktoré môže klient predložiť;

g) nesmú brániť svojim klientom vo využívaní služieb iných subjektov oprávnených podľa článku 18 ods. 1 písm. b) až e) a článku 18 ods. 2 na predkladanie ponúk v ich mene na aukciách alebo ich v tom obmedzovať;

h) primerane zohľadňujú záujmy svojich klientov, ktorí ich požiadajú o predkladanie ponúk v ich mene na aukciách;

i) zaobchádzajú so svojimi klientmi spravodlivo a nediskriminačne;

j) udržiavajú primerané vnútorné systémy a postupy na spracovanie žiadosti od klientov o ich zastupovanie na aukcii a sú schopní efektívnej účasti na aukcii predovšetkým v súvislosti s predkladaním ponúk v mene svojich klientov, výberom platby a zábezpeky od klientov, pre ktorých konajú, a prevedením kvót na nich;

k) zabránia sprístupneniu dôverných informácií z tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prijímanie, prípravu a predkladanie ponúk v mene svojich klientov, tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za prípravu a predkladanie ponúk v ich vlastnom mene, alebo tej časti svojej činnosti, ktorá zodpovedá za obchodovanie vo vlastnom mene na sekundárnom trhu;

l) vedú záznamy o informáciách získaných alebo vytvorených v ich úlohe sprostredkovateľov vybavujúcich ponuky v mene svojich klientov na aukciách počas obdobia piatich rokov odo dňa získania alebo vzniku príslušnej informácie.

Suma depozitu uvedeného v písmene e) sa vyráta na spravodlivom a primeranom základe.

Spôsob výpočtu depozitu uvedeného v písmene e) musí byť stanovený v dohodách uzavretých podľa písmena d).

Akákoľvek časť depozitu uvedeného v písmene e) nepoužitá na uskutočnenie platby za kvóty sa refunduje príjemcovi platby v primeranej lehote po aukcii uvedenej v dohodách uzavretých podľa písmena d).

3.  Osoby uvedené v odseku 1 uplatňujú pri predkladaní ponuky vo svojom mene alebo v mene svojich klientov tieto pravidlá správania:

a) poskytujú akékoľvek informácie požadované akoukoľvek aukčnou platformou, kde majú povolenie predkladať ponuky, alebo aukčným kontrolórom na plnenie svojich funkcií podľa tohto nariadenia;

b) konajú bezúhonne, s primeranou zručnosťou, starostlivosťou a svedomitosťou.

4.  Príslušné vnútroštátne orgány určené členskými štátmi usadenia osôb uvedených v odseku 1 sú zodpovedné za to, že povoľujú týmto osobám vykonávať činnosti uvedené v odseku 1, ako aj za monitorovanie a presadzovanie súladu s pravidlami správania ustanovenými v odseku 2 a 3 vrátane vybavovania všetkých sťažností predložených z dôvodu nedodržania súladu s týmito pravidlami správania.

5.  Príslušné vnútroštátne orgány uvedené v odseku 4 udeľujú oprávnenie len osobám uvedeným v odseku 1, ak tieto osoby spĺňajú všetky tieto podmienky:

a) majú dostatočne dobrú povesť a sú dostatočne skúsené na to, aby zabezpečili riadne dodržiavanie pravidiel správania uvedených v odsekoch 2 a 3;

b) zaviedli potrebné postupy a kontroly zamerané na riešenie konfliktov záujmov a na to, aby čo najlepšie slúžili záujmom svojich klientov;

c) spĺňajú požiadavky vnútroštátnych právnych predpisov transponujúcich smernicu 2005/60/ES;

d) dodržiavajú všetky ďalšie opatrenia, ktoré sa považujú za potrebné vzhľadom na charakter ponúkaných služieb predkladania ponúk a úroveň zložitosti daných klientov z hľadiska ich investorského alebo obchodného profilu rovnako ako akéhokoľvek hodnotenia vychádzajúceho z rizika pravdepodobnosti prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo trestnej činnosti.

6.  Príslušné vnútroštátne orgány členského štátu, v ktorom sú osoby uvedené v odseku 1 oprávnené, monitoruje a presadzuje podmienky uvedené v odseku 5. Členské štáty zabezpečia, aby:

a) príslušné vnútroštátne orgány mali k dispozícii potrebné vyšetrovacie právomoci a sankcie, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce;

b) bol vytvorený mechanizmus na riešenie sťažností a odobratie oprávnení, ak oprávnené osoby porušujú svoje povinnosti podľa týchto oprávnení;

c) ich príslušné vnútroštátne orgány mohli odobrať oprávnenie udelené podľa odseku 5, ak osoba uvedená v odseku 1 vážne a systematicky porušuje ustanovenia odsekov 2 a 3.

▼M2

7.  Klienti uchádzačov uvedených v odseku 1 môžu adresovať akékoľvek sťažnosti, ktoré by mali vzhľadom na súlad s pravidlami správania uvedenými v odsekoch 2 a 3, na príslušné orgány uvedené v odseku 4 v súlade s procesnými pravidlami ustanovenými pre riešenie takýchto sťažností v členskom štáte, kde sa vykonáva dohľad nad osobami uvedenými v odseku 1.

▼B

8.  Osobám uvedeným v odseku 1, ktorým sa povolilo predkladať ponuky na aukčnej platforme podľa článkov 18, 19 a 20, sa bez potreby plniť ďalšie právne alebo administratívne požiadavky členských štátov umožňuje poskytovať služby predkladania ponúk klientom uvedeným v článku 19 ods. 3 písm. a).KAPITOLA XVI

TRANSPARENTNOSŤ A DÔVERNOSŤ

Článok 60

Uverejnenie

▼M6

1.  Všetky právne predpisy, usmernenia, pokyny, tlačivá, dokumenty, oznámenia vrátane aukčného kalendára, akékoľvek iné nedôverné informácie týkajúce sa aukcií na danej aukčnej platforme vrátane zoznamu osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách, akékoľvek rozhodnutie, vrátane akéhokoľvek rozhodnutia podľa článku 57, na určenie maximálnej veľkosti ponuky alebo iných opravných opatrení potrebných na zmiernenie skutočného alebo potenciálneho rozpoznateľného rizika prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu na tejto aukčnej platforme, sú zverejnené na vyhradenej aktuálnej aukčnej webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou.

▼B

Informácie, ktoré už nie sú podstatné, sa archivujú. Tieto archívy sú prístupné cez tú istú aukčnú webovú stránku.

2.  Verzie správ aukčného kontrolóra, ktoré nemajú dôverný charakter, členským štátom a Komisii podľa článku 25 ods. 1 a 2 sa uverejňujú na webovej stránke Komisie.

Správy, ktoré už nie sú podstatné, sa archivujú. Tieto archívy sú prístupné cez webovú stránku Komisie.

▼M1

3.  Zoznam mien, adries, telefónnych a faxových čísiel, adries elektronickej pošty a webových stránok všetkých osôb, ktoré majú povolenie predkladať ponuky v mene druhých na aukciách vykonávaných akoukoľvek aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1, sú zverejnené na webovej stránke udržiavanej príslušnou aukčnou platformou.

▼B

Článok 61

Ohlásenie a oznámenie výsledkov aukcie

1.  Aukčná platforma ohlási výsledky každej aukcie, ktorú vykonáva hneď, ako to je možné, a nie neskôr ako 15 minút po uzavretí ponukového kola.

▼M7

2.  Podľa odseku 1 aukčná platforma ohlási minimálne tieto výsledky každej aukcie:

a) množstvo dražených kvót;

b) aukčnú zúčtovaciu cenu v eurách;

c) celkové množstvo predložených ponúk;

d) celkový počet uchádzačov a počet úspešných uchádzačov;

e) v prípade zrušenia aukcie, aukcie, do ktorých sa prenesú predmetné množstvá kvót;

f) celkový príjem získaný z aukcie;

g) rozdelenie príjmu medzi členské štáty v prípade aukčných platforiem vymenovaných podľa článku 26 ods. 1 alebo 2.

3.  Súčasne s tým, ako aukčná platforma ohlási výsledky každej aukcie podľa odseku 2 písm. a) a b), je povinná každému úspešnému uchádzačovi predkladajúcemu ponuky prostredníctvom jej systémov oznámiť:

a) celkový počet kvót, ktoré majú byť pridelené danému uchádzačovi;

b) ktoré z jeho viazaných ponúk, ak existujú, boli náhodne vybrané;

c) splatnú sumu v eurách alebo v mene členského štátu, ak nie je členom eurozóny, ktorú si uchádzač zvolí pod podmienkou, že zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém je schopný spracovať danú vnútroštátnu menu;

d) dátum, dokedy sa musí vyplatiť splatná suma vo forme disponibilných prostriedkov na nominovaný bankový účet aukcionára.

▼B

4.  Keď mena zvolená uchádzačom je iná než euro, akákoľvek aukčná platforma oznámi úspešnému uchádzačovi predkladajúcemu ponuky na aukciách, ktoré vykonáva, aký výmenný kurz použila na výpočet splatnej sumy v mene, ktorú si zvolil úspešný uchádzač.

Výmenný kurz je kurz uverejnený uznávanou finančnou informačnou službou uvedenou v zmluve o vymenovaní danej aukčnej platformy bezprostredne po uzavretí ponukového kola.

5.  Aukčná platforma oznámi zúčtovacieho systému a vyrovnávaciemu systému, ktoré sú k nej pripojené, informácie oznámené každému úspešnému uchádzačovi podľa odseku 3.

Článok 62

Ochrana dôverných informácií

1.  Za dôverné informácie sa považuje:

a) obsah ponuky;

b) obsah akýchkoľvek pokynov na predkladanie ponuky, dokonca aj keď nie je podaná žiadna ponuka;

c) informácie, ktoré sprístupnia alebo z ktorých možno vyvodiť totožnosť daného uchádzača a niektorú z týchto informácií:

i) množstvo kvót, ktoré uchádzač chce získať na aukcii;

ii) cena, ktorú je uchádzač ochotný zaplatiť za tieto kvóty;

d) informácie o jednej ponuke alebo o viacerých ponukách alebo pokynoch na predkladanie ponúk alebo informácie z nich odvodené, ktoré by jednotlivo alebo spolu pravdepodobne:

i) naznačili, aký je dopyt po kvótach pred akoukoľvek aukciou;

ii) naznačili, aká je aukčná zúčtovacia cena pred akoukoľvek aukciou;

e) informácie poskytované osobami v rámci vytvárania alebo udržiavania vzťahu alebo v rámci monitorovania tohto vzťahu podľa článkov 19, 20, 21 a 54;

f) správy a stanoviská aukčného kontrolóra vypracované podľa článku 25 ods. 1 až 6 s výnimkou častí uvedených vo verziách správ aukčného kontrolóra, ktoré nemajú dôverný charakter, zverejnených Komisiou podľa článku 60 ods. 2;

g) obchodné tajomstvá poskytované osobami, ktoré sa zúčastňujú na súťažnom výberovom konaní na vymenovanie aukčnej platformy alebo aukčného kontrolóra;

h) informácie o konkrétnych prostriedkoch používaných na náhodný výber rovnakých ponúk uvedených v článku 7 ods. 2;

i) informácie o metodike vymedzenia, čo predstavuje aukčnú zúčtovaciu cenu výrazne pod bežnou cenou na sekundárnom trhu v priebehu a bezprostredne pred aukciou uvedenou v článku 7 ods. 6.

2.  Žiadna osoba, ktorá získala dôverné informácie či už priamo, alebo nepriamo, ich nesprístupní inak ako v súlade s odsekom 3.

3.  Odsek 2 nebráni sprístupneniu dôverných informácií, ktoré:

a) boli už sprístupnené verejnosti v súlade so zákonom;

b) sa uverejňujú s písomným súhlasom uchádzača, osoby, ktorá má povolenie predkladať ponuky, alebo osoby žiadajúcej o povolenie predkladať ponuky;

c) je potrebné zverejniť alebo sprístupniť verejnosti na základe povinnosti podľa práva Únie;

d) uverejňujú sa na základe súdneho príkazu;

e)  ►M1  sprístupňujú sa, alebo uverejňujú ◄ na účely akékoľvek trestného, správneho alebo súdneho vyšetrovania alebo konania vykonávaného v Únii;

f) sú sprístupnené akoukoľvek aukčnou platformou aukčnému kontrolórovi na účel umožnenia alebo pomoci aukčnému kontrolórovi vykonávať svoje funkcie alebo plniť svoje povinnosti v súvislosti s aukciami;

g) sú súhrnné alebo redigované pred sprístupnením, takže je nepravdepodobné, že možno rozoznať informácie týkajúce sa:

i) jednotlivých ponúk a pokynov k predkladaniu ponúk;

ii) jednotlivých aukcií;

iii) jednotlivých uchádzačov, potenciálnych uchádzačov alebo osôb, ktoré žiadajú o povolenie predkladať ponuky;

iv) individuálnych žiadostí o povolenie predkladať ponuky;

v) jednotlivých vzťahov s uchádzačmi;

h) sú uvedené v odseku 1 písm. f) za predpokladu, že sú sprístupnené verejnosti nediskriminačným a riadnym spôsobom príslušnými orgánmi členských štátov v prípade informácií, na ktoré sa vzťahuje článok 25 ods. 2 písm. c), a Komisiou v prípade informácií, na ktoré sa vzťahuje článok 25 ods. 2;

i) sú uvedené v odseku 1 písm. g) za predpokladu, že sú sprístupnené osobám pracujúcim pre členské štáty alebo Komisiu zapojeným do súťažného výberového konania uvedeného v odseku 1 písm. g), ktoré sú viazané povinnosťou zachovávať služobné tajomstvo podľa podmienok ich zamestnaneckého vzťahu;

j) uverejňujú sa po lehote 30 mesiacov od niektorého z týchto termínov, pokiaľ nepodliehajú povinnosti o zachovávaní služobného tajomstva v zmysle právnych predpisov Únie:

i) dátum otvorenia ponukového kola aukcie, v ktorej sú dôverné informácie prvýkrát sprístupnené v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. a) až d);

ii) dátum ukončenia vzťahu s uchádzačom v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. e);

iii) dátum správy alebo stanoviska aukčného kontrolóra v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. f);

iv) dátum predloženia informácií v súťažnom výberovom konaní v súvislosti s dôvernými informáciami v odseku 1 písm. g).

4.  Opatrenia, ktoré sú potrebné, aby sa zaručilo, že dôverné informácie nie sú neoprávnene sprístupnené a že dôsledky takéhoto neoprávneného sprístupňovania akoukoľvek aukčnou platformou alebo aukčným kontrolórom vrátane akýchkoľvek osôb zaviazaných zmluvou pre nich pracovať, sú ustanovené v zmluvách o ich vymenovaní.

5.  Dôverné informácie získané aukčnou platformou alebo aukčným kontrolórom vrátane akýchkoľvek osôb zaviazaných zmluvou pracovať pre ne sa použijú výlučne na účely plnenia ich povinností alebo výkon funkcií v súvislosti s aukciami.

6.  Odseky 1 až 5 nevylučujú výmenu dôverných informácií medzi aukčnou platformou a aukčným kontrolórom ani medzi ktorýmikoľvek z nich a:

a) príslušnými vnútroštátnymi orgánmi dohľadu nad aukčnou platformou;

b) príslušnými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za vyšetrovanie a trestné stíhanie prania špinavých peňazí, financovania terorizmu, trestnej činnosti alebo zneužívania trhu;

c) Komisiou.

Dôverné informácie vymieňané podľa tohto odseku sa nesprístupnia iným osobám než tým, ktoré sú uvedené v písmenách a), b) a c), pokiaľ to je v rozpore s odsekom 2.

7.  Akákoľvek osoba, ktorá pracuje alebo pracovala pre akúkoľvek aukčnú platformu alebo aukčný kontrolór, je viazaná povinnosťou služobného tajomstva a zaručí, že dôverné informácie sú chránené podľa tohto článku.

Článok 63

Jazykový režim

1.  Písomné informácie poskytované akoukoľvek aukčnou platformou podľa článku 60 ods. 1 a ods. 3 alebo aukčným kontrolórom podľa článku 60 ods. 2 alebo podľa zmluvy o ich vymenovaní, ktoré nie sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, sú v jazyku obvyklom v oblasti medzinárodných financií.

2.  Akýkoľvek členský štát môže zabezpečiť na vlastné náklady preklad všetkých informácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1, akejkoľvek aukčnej platformy do úradného(-ých) jazyka(-ov) tohto členského štátu.

Ak členský štát zabezpečí na vlastné náklady preklady všetkých informácií uvedených v odseku 1 poskytovaných aukčnou platformou vymenovanou podľa článku 26 ods. 1, každý členský štát, ktorý vymenoval aukčnú platformu podľa článku 30 ods. 1, zabezpečí na vlastné náklady aj preklad všetkých informácií, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 a ktoré poskytuje aukčná platforma vymenovaná podľa článku 30 ods. 1, do rovnakého(-ých) jazyka(-ov).

3.  Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky a osoby, ktoré majú povolenie predkladať ponuky, môžu predkladať v úradnom jazyku Európskej únie, ktorý si zvolili podľa odseku 4 za podmienky, že členský štát rozhodol zabezpečiť preklad do tohto jazyka podľa odseku 2:

a) svoju žiadosť o povolenie predkladať ponuky vrátane všetkých sprievodných dokumentov;

b) svoje ponuky vrátane akéhokoľvek stiahnutia alebo ich zmien;

c) všetky otázky týkajúce sa písmen a) alebo b).

Aukčná platforma môže žiadať overený preklad do jazyka obvyklého v oblasti medzinárodných financií.

4.  Žiadatelia o povolenie predkladať ponuky, osoby, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzači zúčastňujúci sa na aukcii si zvolia ktorýkoľvek úradný jazyk Únie, v ktorom dostanú všetky oznámenia podľa článku 8 ods. 3, článku 20 ods. 10, článku 21 ods. 4 a článku 61 ods. 3.

Všetky ostatné ústne alebo písomné oznámenia podané aukčnou platformou žiadateľom o povolenie predkladať ponuky osobám, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, a uchádzačom zúčastňujúcim sa na aukcii, sa predložia v jazyku zvolenom podľa prvého pododseku bez toho, aby tým vznikli dodatočné náklady príslušným žiadateľom, osobám a uchádzačom za predpokladu, že členský štát sa rozhodol poskytnúť preklad do tohto jazyka podľa odseku 2.

Aj keď sa však členský štát rozhodne podľa odseku 2 poskytovať preklad do jazyka zvoleného podľa prvého pododseku, žiadateľ o povolenie predkladať ponuky, osoba, ktorá získala povolenie predkladať ponuky, alebo uchádzač zúčastňujúci sa na aukcii môže upustiť od svojho práva podľa druhého pododseku tohto odseku predchádzajúcim písomným súhlasom danej aukčnej platforme s používaním iba jazyka obvyklého v oblasti medzinárodných financií.

5.  Členské štáty sú zodpovedné za správnosť akéhokoľvek prekladu vyhotoveného podľa odseku 2.

Osoby predkladajúce preklad dokumentu uvedeného v odseku 3 a akákoľvek aukčná platforma oznamujúca preložený dokument podľa odseku 4 zodpovedajú za zabezpečenie, že ide o presný preklad originálu.KAPITOLA XVII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

▼M1

Článok 64

Právo na odvolanie

1.  Aukčná platforma vymenovaná podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 zabezpečí, aby mala vytvorený mimosúdny mechanizmus riešenia sťažností od žiadateľov o pripustenie predkladať ponuky od uchádzačov, ktorí získali povolenie predkladať ponuky, alebo od tých, ktorým sa povolenie predkladať ponuky zamietlo, zrušilo alebo pozastavilo.

2.  Členské štáty, v ktorých regulovaný trh vymenovaný za aukčnú platformu podľa článku 26 ods. 1 alebo článku 30 ods. 1 alebo jeho organizátor trhu sú pod dohľadom, zabezpečia, aby akékoľvek rozhodnutia mimosúdneho mechanizmu riešenia sťažností podľa odseku 1 tohto článku boli riadne odôvodnené a podliehali právu obrátiť sa na súdy uvedené v článku 52 ods. 1 smernice 2004/39/ES. Toto právo sa nedotýka akýchkoľvek práv priameho odvolania sa na súdy alebo príslušné správne orgány ustanovených vnútroštátnymi opatreniami preberajúcimi článok 52 ods. 2 smernice 2004/39/ES.

▼B

Článok 65

Oprava chýb

1.  Akékoľvek chyby v akejkoľvek uskutočnenej platbe alebo prevode kvót a v poskytnutej či uvoľnenej zábezpeke alebo v poskytnutom či uvoľnenom depozite podľa tohto nariadenia sa oznámia zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému hneď, ako si ich ktokoľvek všimne.

2.  Zúčtovací systém alebo vyrovnávací systém prijme všetky potrebné opatrenia na nápravu akýchkoľvek chýb v akejkoľvek uskutočnenej platbe alebo prevode kvóty a v poskytnutej či uvoľnenej zábezpeke alebo v poskytnutom či uvoľnenom depozite podľa tohto nariadenia hneď, ako si ich ktokoľvek akokoľvek všimne.

3.  Akákoľvek osoba, ktorá ťaží z chyby podľa odseku 1, ktorú nemožno napraviť podľa odseku 2 vzhľadom na intervenčné práva tretej osoby, ktorá vedela alebo mala vedieť o chybe a neoznámila ju zúčtovaciemu systému alebo vyrovnávaciemu systému, je zodpovedná za nápravu spôsobenej škody.

Článok 66

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼M1
PRÍLOHA IKvóty dražené v roku 2012 podľa článku 10 ods. 1

Členský štát

Množstvo

Belgicko

2 979 000

Bulharsko

3 277 000

Česká republika

5 503 000

Dánsko

1 472 000

Nemecko

23 531 000

Estónsko

1 068 000

Írsko

1 100 000

Grécko

4 077 000

Španielsko

10 145 000

Francúzsko

6 434 000

Taliansko

11 324 000

Cyprus

307 000

Lotyšsko

315 000

Litva

637 000

Luxembursko

141 000

Maďarsko

1 761 000

Malta

120 000

Holandsko

3 938 000

Rakúsko

1 636 000

Poľsko

14 698 000

Portugalsko

2 065 000

Rumunsko

5 878 000

Slovinsko

520 000

Slovensko

1 805 000

Fínsko

1 965 000

Švédsko

1 046 000

Spojené kráľovstvo

12 258 000

Spolu

120 000 000

▼B
PRÍLOHA II

Zoznam prvkov uvedených v článku 20 ods. 3

1.

Dôkaz o oprávnenosti podľa článku 18 ods. 1 alebo 2.

2.

Meno žiadateľa, jeho adresa a telefónne a faxové číslo.

3.

Bankový identifikátor nominovaného holdingového účtu žiadateľa.

4.

Podrobné údaje o nominovanom bankovom účte žiadateľa.

5.

Meno, adresa a telefónne a faxové číslo, ako aj elektronická adresa jedného alebo viacerých zástupcov uchádzača v zmysle článku 6 ods. 3 tretieho pododseku.

6.

V prípade právnických osôb:

a) zakladacia zmluva, v ktorej je uvedená právna forma žiadateľa; právo, ktorým sa riadi; a to, či je žiadateľ verejne kótovanou spoločnosťou na jednej alebo viacerých oficiálnych burzách;

b) v prípade potreby registračné číslo žiadateľa v príslušnom registri, v ktorom je žiadateľ zaregistrovaný, alebo ak takéto číslo nemá, tak poskytne memorandum, stanovy alebo iné dokumenty dokazujúce jeho založenie.

7.

V prípade právnických osôb a/alebo právnych zoskupení, informácie, ktoré sú nutné na identifikáciu konečného vlastníka a na pochopenie štruktúry vlastníckych vzťahov a kontrolných štruktúr takýchto právnických osôb a/alebo právnych zoskupení.

8.

V prípade fyzických osôb dôkaz o totožnosti príslušného žiadateľa prostredníctvom preukazu totožnosti, vodičského preukazu, pasu alebo podobného dokumentu vydaného štátom a obsahujúceho celé meno, fotografiu, dátum narodenia, adresu stáleho pobytu v Únii, ktoré môžu byť v prípade potreby doložené ďalšími náležitými podpornými dokumentmi.

9.

V prípade prevádzkovateľov povolenie uvedené v článku 4 smernice 2003/87/ES.

10.

V prípade leteckých prevádzkovateľov dôkaz o tom, že sú uvedení na zozname podľa článku 18a ods. 3 smernice 2003/87/ES, alebo monitorovací plán predložený a schválený podľa článku 3g uvedenej smernice.

11.

Informácie potrebné na vykonanie opatrení povinnej starostlivosti voči klientovi uvedené v článku 19 ods. 2 písm. e).

12.

Najnovšia výročná správa a výkazy žiadateľa overené audítorom vrátane výkazu ziskov a strát a účtovnej závierky, ak existuje. V opačnom prípade vyhlásenie o DPH alebo iné informácie, ktoré potvrdzujú solventnosť a úverovú spoľahlivosť žiadateľa.

13.

Prípadne registračné číslo DPH a pokiaľ žiadateľ nie je zaregistrovaný na účely DPH, iné spôsoby identifikácie žiadateľa daňovými orgánmi členského štátu usadenia alebo daňovej rezidencie, alebo informácie, ktoré potvrdzujú fiškálny štatút žiadateľa v rámci Únie.

14.

Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia spĺňa požiadavky článku 19 ods. 2 písm. f).

15.

Dôkaz o splnení požiadaviek článku 19 ods. 2 písm. g).

16.

Dôkaz, že žiadateľ spĺňa požiadavky článku 19 ods. 3.

17.

Vyhlásenie, že žiadateľ je právne spôsobilý predkladať ponuky do aukcie vo vlastnom mene alebo v mene iných.

18.

Vyhlásenie žiadateľa, že podľa jeho najlepšieho vedomia neexistujú právne, regulačné alebo zmluvné či iné prekážky, ktoré by mu bránili v plnení povinností podľa tohto nariadenia.

19.

Vyhlásenie spresňujúce, či žiadateľ navrhuje platbu v eurách alebo v mene členského štátu, ktorý nie je členom eurozóny, s uvedením zvolenej meny.
PRÍLOHA III

Aukčné platformy iné ako platformy vymenované podľa článku 26 ods. 1 alebo 2, ich členské štáty vymenovania a platné podmienky alebo povinnosti podľa článku 30 ods. 7

▼M2Aukčné platformy, ktoré vymenovalo Nemecko

1

Aukčná platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 1. septembra 2012 najmenej do 31. marca 2013 a najneskôr do 31. decembra 2013, bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Podmienky

Prístup k aukciám nie je podmienený povinnosťou stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje EEX, či iného obchodného miesta, ktoré organizuje EEX alebo tretia strana.

 

Povinnosti

Do dvoch mesiacov od 1. septembra 2012 predloží EEX Nemecku svoju stratégiu ukončenia angažovanosti na účely konzultácie aukčného kontrolóra.

Do dvoch mesiacov od získania stanoviska aukčného kontrolóra EEX preskúma svoju stratégiu ukončenia angažovanosti s maximálnym prihliadnutím na dané stanovisko.

Nemecko oznámi Komisii každú zásadnú zmenu relevantných zmluvných vzťahov s EEX.

▼M4

 

Právny základ

Článok 30 ods. 2

▼M3

Aukčné platformy, ktoré vymenovalo Spojené kráľovstvo

2

Aukčná platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 10. novembra 2012, najneskôr do 9. novembra 2017 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Vymedzenie pojmov

Na účely podmienok a povinností platných pre ICE sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)  „burzové pravidlá ICE“ sú predpisy ICE vrátane najmä zmluvných pravidiel a postupov týkajúcich sa ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  „člen burzy“ je člen podľa vymedzenia v oddiele A.1 burzových pravidiel ICE;

c)  „klient“ je klient člena burzy, ako aj klienti jeho klientov v reťazci smerom nadol, ktorý uľahčuje prístup osôb k predkladaniu ponúk a koná v mene uchádzačov.

 

Podmienky

Prístup k aukciám nie je viazaný na povinnosť stať sa členom burzy alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje ICE, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje ICE alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.  ICE vyžaduje, aby členovia burzy ICE alebo ich klienti oznámili ICE všetky rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s udelením povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo zrušenia alebo pozastavenia platnosti povolenia predkladať ponuky, a to týmto spôsobom:

a)  v prípade rozhodnutí o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky a rozhodnutia o zrušení alebo pozastavení prístupu na aukcie jednotlivo a bezodkladne;

b)  v prípade ostatných rozhodnutí na požiadanie.

ICE zabezpečí, aby každé takéto rozhodnutie mohla preskúmať s ohľadom na jeho súlad s povinnosťami, ktoré sa aukčnej platforme ukladajú podľa tohto nariadenia, a aby sa členovia burzy ICE alebo ich klienti podriadili výsledkom všetkých takýchto preskúmaní vykonaných ICE. Takéto preskúmanie môže zahŕňať, avšak sa nemusí obmedzovať na ktorékoľvek platné burzové pravidlo ICE vrátane disciplinárnych postupov alebo všetkých ďalších vhodných činností, ktorými sa uľahčuje prístup k predkladaniu ponúk na aukciách.

2.  ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach úplný a aktualizovaný zoznam členov burzy alebo ich klientov, ktorí sú oprávnení uľahčiť MSP a malým producentom emisií prístup na aukcie na ICE v Spojenom kráľovstve, spolu so zrozumiteľnými praktickými usmerneniami pre MSP a malých producentov emisií s informáciami o krokoch, ktoré musia podniknúť, aby získali prístup na aukcie prostredníctvom týchto členov burzy alebo ich klientov.

3.  Do šiestich mesiacov od spustenia aukcií alebo do dvoch mesiacov od vymenovania aukčného kontrolóra, podľa toho, čo nastane neskôr, predloží ICE aukčnému kontrolórovi správu o pokrytí dosiahnutom v rámci modelu spolupráce s jej členmi burzy a ich klientmi vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia a v tejto súvislosti v čo najvyššej možnej miere zohľadní odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b) tohto nariadenia.

4.  Všetky poplatky a podmienky, ktoré ICE a jej systém zúčtovania uplatňujú v prípade osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo v prípade uchádzačov, musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne dostupné na webovej stránke ICE, ktorá sa pravidelne aktualizuje.

ICE ustanoví, že v prípade ďalších poplatkov a podmienok uplatňovaných členmi burzy alebo ich klientmi v súvislosti s povolením predkladať ponuky sa takéto poplatky a podmienky takisto uvedú jasne a zrozumiteľne a sprístupnia sa verejnosti na webových stránkach subjektov, ktoré tieto služby ponúkajú, s priamymi odkazmi na tieto webové stránky na webovej stránke ICE.

5.  Bez toho, aby boli dotknuté iné opravné prostriedky, ICE ustanoví dostupnosť postupov riešenia sťažností v ICE (ICE Complaints Resolution Procedures) s cieľom rozhodovať o sťažnostiach, ktoré sa môžu v súvislosti s rozhodnutiami o udelení povolenia predkladať ponuky na aukciách, o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky na aukciách, o zrušení alebo pozastavení platnosti vydaných povolení predkladať ponuky na aukciách vyskytnúť, ako sa konkrétnejšie uvádza v bode 1, ktoré prijali členovia burzy ICE alebo ich klienti.

6.  ICE zmení a doplní svoje burzové pravidlá, aby zabezpečila úplný súlad s podmienkami a povinnosťami súvisiacimi s jej uvedením v zozname, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe. V zmenených a doplnených burzových pravidlách ICE sa uvedú povinnosti stanovené v bodoch 1, 2, 4 a 5.

7.  Do dvoch mesiacov od 10. novembra 2012 ICE predloží Spojenému kráľovstvu svoju podrobnú stratégiu ukončenia angažovanosti na účely konzultácie s aukčným kontrolórom. Do dvoch mesiacov od získania stanoviska aukčného kontrolóra ICE preskúma svoju stratégiu ukončenia angažovanosti s maximálnym prihliadnutím na dané stanovisko.

8.  Spojené kráľovstvo oznámi Komisii všetky podstatné zmeny zmluvných dohôd s ICE oznámených Komisii 30. apríla, 4. mája a 14. júna 2012 a predložených Výboru pre zmenu klímy 15. mája a 3. júla 2012.

▼M4

 

Právny základ

Článok 30 ods. 1

Aukčné platformy vymenované Nemeckom

3.

Aukčná platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Právny základ

Článok 30 ods. 1

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 15. novembra 2013 do 14. novembra 2018, bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Podmienky

Prístup na aukcie nie je závislý od povinnosti stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje EEX, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje EEX alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.  Do dvoch mesiacov od 15. novembra 2013, EEX predloží Nemecku svoju stratégiu ukončenia angažovanosti na účel jej skonzultovania s aukčným kontrolórom. Stratégiou ukončenia angažovanosti nie sú dotknuté povinnosti EEX podľa zmluvy s Komisiou a členskými štátmi uzatvorenou v súlade s článkom 26 a práva Komisie a týchto členských štátov na základe zmluvy.

2.  EEX vypracúva a vedie na svojich webových stránkach úplný a aktualizovaný zoznam členov, ktorí môžu predkladať ponuky a sú oprávnení predkladať ponuky v mene MSP a malých producentov emisií, spolu so zrozumiteľnými praktickými usmerneniami pre MSP a malých producentov emisií s informáciami o krokoch, ktoré musia podniknúť, aby získali prístup na aukcie prostredníctvom týchto členov.

3.  Do šiestich mesiacov od spustenia aukcií alebo do dvoch mesiacov od vymenovania aukčného kontrolóra, podľa toho, čo nastane neskôr, predloží EEX aukčnému kontrolórovi správu o dosiahnutom pokrytí vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia a v tejto súvislosti v čo najvyššej možnej miere zohľadní odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b).

4.  Nemecko upovedomí Komisiu o všetkých podstatných zmenách v príslušných zmluvných vzťahoch s EEX oznámených Komisii 15. marca 2013 a Výboru pre zmenu klímy 20. marca 2013.

▼M6

Aukčné platformy, ktoré vymenovalo Spojené kráľovstvo

4.

Aukčná platforma

ICE Futures Europe (ICE)

 

Právny základ

článok 30 ods. 1

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 10. novembra 2017, najneskôr do 9. novembra 2022 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Vymedzenie pojmov

Na účely podmienok a povinností platných pre ICE sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)  „burzové pravidlá ICE“ sú predpisy ICE vrátane najmä zmluvných pravidiel a postupov týkajúcich sa ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT a ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT;

b)  „člen burzy“ je člen podľa vymedzenia v oddiele A.1 burzových pravidiel ICE;

c)  „klient“ je klient člena burzy, ako aj klienti jeho klientov v reťazci smerom nadol, ktorý uľahčuje prístup osôb k predkladaniu ponúk a koná v mene uchádzačov.

 

Podmienky

Prístup k aukciám nie je viazaný na povinnosť stať sa členom burzy alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje ICE, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje ICE alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.  ICE vyžaduje, aby členovia burzy ICE alebo ich klienti oznámili ICE všetky rozhodnutia, ktoré prijali v súvislosti s udelením povolenia predkladať ponuky na aukciách alebo zrušenia alebo pozastavenia platnosti povolenia predkladať ponuky, bez ohľadu na to, či takéto rozhodnutie bolo prijaté iba vo vzťahu k povoleniu predkladať ponuky na aukcii alebo k povoleniu predkladať ponuky na aukciách a zároveň sa stať členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, a to týmto spôsobom:

a)  v prípade rozhodnutí o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky a rozhodnutí o zrušení alebo pozastavení prístupu na aukcie jednotlivo a bezodkladne;

b)  v prípade ostatných rozhodnutí na požiadanie.

ICE zabezpečí, aby každé takéto rozhodnutie mohla preskúmať s ohľadom na jeho súlad s povinnosťami, ktoré sa aukčnej platforme ukladajú podľa nariadenia (EÚ) č. 1031/2010, a aby sa členovia burzy ICE alebo ich klienti podriadili výsledkom všetkých takýchto preskúmaní vykonaných ICE. Takéto preskúmanie môže zahŕňať okrem iného ktorékoľvek platné burzové pravidlo ICE vrátane disciplinárnych postupov alebo všetkých ďalších vhodných činností, ktorými sa uľahčuje prístup k predkladaniu ponúk na aukciách.

2.  ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach úplný a aktualizovaný zoznam členov burzy alebo ich klientov, ktorí sú oprávnení sprostredkovať povolenie na predkladanie ponúk na aukciách Spojeného kráľovstva na burze ICE, pričom tento zoznam musí zahŕňať poskytovateľov prístupu iba na aukcie v zmysle burzových pravidiel ICE, ako aj členov burzy alebo ich klientov, ktorí poskytujú povolenie na predkladanie ponúk v aukciách osobám, ktoré môžu byť zároveň členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu.

Okrem toho ICE vypracúva a vedie na svojich webových stránkach ľahko zrozumiteľné praktické usmernenia pre MSP a malých producentov emisií s informáciami o krokoch, ktoré musia podniknúť, aby získali prístup na aukcie prostredníctvom týchto členov burzy alebo ich klientov.

3.  Všetky poplatky a podmienky, ktoré ICE a jej systém zúčtovania uplatňujú v prípade osôb, ktoré získali povolenie predkladať ponuky, alebo v prípade uchádzačov, musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne dostupné na webovej stránke ICE, ktorá sa pravidelne aktualizuje.

ICE ustanoví, že v prípade ďalších poplatkov a podmienok uplatňovaných členmi burzy alebo ich klientmi v súvislosti s povolením predkladať ponuky sa takéto poplatky a podmienky takisto uvedú jasne a zrozumiteľne a sprístupnia sa verejnosti na webových stránkach subjektov, ktoré tieto služby ponúkajú, s priamymi odkazmi na tieto webové stránky na webovej stránke ICE, pričom sa musí rozlišovať medzi poplatkami a podmienkami platnými pre osoby, ktoré získali iba povolenie predkladať ponuky na aukciách, (ak sú k dispozícii) a poplatkami a podmienkami platnými pre osoby, ktoré získali povolenie predkladať ponuky na aukciách a zároveň sú členmi alebo účastníkmi sekundárneho trhu.

4.  Bez toho, aby boli dotknuté iné opravné prostriedky, ICE ustanoví dostupnosť postupov riešenia sťažností v ICE (ICE Complaints Resolution Procedures) pre sťažnosti, ktoré sa môžu vyskytnúť v súvislosti s rozhodnutiami o udelení povolenia predkladať ponuky na aukciách, o zamietnutí udeliť povolenie predkladať ponuky na aukciách, o zrušení alebo pozastavení platnosti vydaných povolení predkladať ponuky na aukciách, ako sa konkrétnejšie uvádza v bode 1, ktoré prijali členovia burzy ICE alebo ich klienti, pričom všetky takéto sťažnosti sa na účely postupov riešenia sťažností v ICE považujú za oprávnené sťažnosti.

5.  Do šiestich mesiacov od začiatku aukcií predloží ICE aukčnému kontrolórovi správu o pokrytí dosiahnutom v rámci modelu spolupráce s členmi burzy a ich klientmi vrátane úrovne dosiahnutého geografického pokrytia. ICE pritom v maximálnej miere zohľadní prípadné odporúčania aukčného kontrolóra, aby tak zabezpečila splnenie svojich povinností podľa článku 35 ods. 3 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) č. 1031/2010.

6.  ICE zabezpečí úplný súlad s podmienkami a povinnosťami súvisiacimi s jej uvedením v zozname, ktoré sa uvádzajú v tejto prílohe.

7.  Spojené kráľovstvo oznámi Komisii každú zásadnú zmenu relevantných zmluvných vzťahov s ICE oznámených Komisii.

▼M7

Aukčné platformy vymenované Nemeckom

5.

Aukčná platforma

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Právny základ

Článok 30 ods. 1

 

Obdobie vymenovania

Najskôr od 5. januára 2019 na obdobie najviac piatich rokov do 4. januára 2024 bez toho, aby bol dotknutý článok 30 ods. 5 druhý pododsek.

 

Podmienky

Prístup na aukcie nie je závislý od povinnosti stať sa členom alebo účastníkom sekundárneho trhu, ktorý organizuje EEX, či iného obchodného miesta, ktoré prevádzkuje EEX alebo akákoľvek tretia strana.

 

Povinnosti

1.  Do dvoch mesiacov od 5. januára 2019 predloží EEX Nemecku svoju stratégiu ukončenia angažovanosti. Stratégiou ukončenia angažovanosti nie sú dotknuté povinnosti EEX stanovené v zmluve s Komisiou a členskými štátmi uzatvorenou v súlade s článkom 26 a práva Komisie a predmetných členských štátov na základe danej zmluvy.

2.  Nemecko upovedomí Komisiu o každej zásadnej zmene príslušných zmluvných vzťahov s EEX oznámených Komisii 12. apríla 2018.

▼M6
PRÍLOHA IV

Úpravy množstiev kvót (v miliónoch) na obchodovanie formou aukcií v rokoch 2013 – 2020 podľa článku 10 ods. 2Rok

Množstvo, o ktoré sa kvóty znížia

2013

 

2014

400

2015

300

2016

200

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 ( 1 ) Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1.

( 2 ) Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1.

( 3 ) Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

( 4 ) Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1.

( 5 ) Ú. v. EÚ C 95, 16.4.2008, s. 1.

( 6 ) Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45.

( 7 ) Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36.

( 8 ) Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1).

Top