EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0034

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/34 zo 17. októbra 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol

C/2018/6621

OJ L 9, 11.1.2019, p. 46–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/08/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/34/oj

11.1.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 9/46


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/34

zo 17. októbra 2018,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, zmeny špecifikácií výrobkov, register chránených názvov, zrušenie ochrany a používanie symbolov, ako aj pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o primeraný systém kontrol

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 110 ods. 1 písm. b), c) a e), článok 110 ods. 2, článok 111, článok 115 ods. 1 a článok 123,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a najmä na jeho článok 90 ods. 4,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušuje a nahrádza nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (3). V časti II hlave II kapitole I oddieloch 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa stanovujú pravidlá týkajúce sa označení pôvodu, zemepisných označení, tradičných pojmov a označovania a obchodnej úpravy v sektore vinohradníctva a vinárstva. V uvedených oddieloch 2 a 3 sa takisto splnomocňuje Komisia, aby v tejto súvislosti prijímala delegované a vykonávacie akty. V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania trhu s vínom v novom právnom rámci sa musia prijať určité pravidlá formou takýchto aktov. Delegovanými a vykonávacími aktmi by sa mali nahradiť ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 607/2009 (4), ktoré sa zrušuje delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2019/33 (5).

(2)

Zo skúseností získaných pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 607/2009 vyplýva, že súčasné postupy týkajúce sa registrácie, zmeny a zrušenia označení pôvodu a zemepisných označení môžu byť zložité, zaťažujúce a náročné na čas. V dôsledku prijatia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 vznikli právne medzery, najmä pokiaľ ide o postup, ktorý sa má uplatňovať pri žiadostiach o zmenu špecifikácií výrobkov. Pravidlá postupu pri označení pôvodu a zemepisných označeniach v sektore vinohradníctva a vinárstva nie sú konzistentné s pravidlami uplatniteľnými na systémy kvality v potravinárskom sektore, sektore alkoholických nápojov a sektore aromatizovaných vín v rámci práva Únie. To je príčinou vzniku nezrovnalostí, pokiaľ ide o spôsob vykonávania tejto kategórie práv duševného vlastníctva. Uvedené rozdiely by sa mali odstrániť vzhľadom na právo na ochranu duševného vlastníctva stanovené v článku 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie. Týmto nariadením by sa teda mali zjednodušiť, vyjasniť, doplniť a harmonizovať príslušné postupy. Postupy by mali byť v maximálnej možnej miere navrhnuté podľa vzoru efektívnych a dobre odskúšaných postupov ochrany práv duševného vlastníctva v oblasti poľnohospodárskych výrobkov a potravín, stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 (6), delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 664/2014 (7) a vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) č. 668/2014 (8), a prispôsobené tak, aby sa v nich zohľadnili osobitosti sektora vinohradníctva a vinárstva.

(3)

Označenia pôvodu a zemepisné označenia sú zo svojej podstaty spojené s územím členských štátov. Najlepšie odborné znalosti a poznatky o príslušných faktoch majú vnútroštátne a miestne orgány. To by sa malo premietnuť do príslušných procesných pravidiel so zreteľom na zásadu subsidiarity stanovenú v článku 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii.

(4)

V záujme jasnosti by mali byť podrobne stanovené určité kroky postupu pri žiadosti o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v sektore vinohradníctva a vinárstva.

(5)

Mali by sa stanoviť doplňujúce pravidlá o spoločných žiadostiach, ktoré sa týkajú územia viac ako jedného štátu.

(6)

Na to, aby jednotné dokumenty boli rovnaké a porovnateľné, je potrebné špecifikovať minimálny obsah, ktorý by mal byť v týchto dokumentoch uvedený. Pokiaľ ide o označenia pôvodu, je potrebné osobitne zdôrazniť opis súvislosti medzi kvalitou, vlastnosťami výrobku a konkrétnym zemepisným prostredím. Pokiaľ ide o zemepisné označenia, je potrebné venovať osobitnú pozornosť vymedzeniu súvislosti medzi špecifickou vlastnosťou, povesťou alebo ďalšími charakteristickými vlastnosťami a zemepisným pôvodom výrobku.

(7)

Vymedzená zemepisná oblasť označení pôvodu a zemepisných označení, o ktorých ochranu sa žiada, by mala byť podrobne, presne a jednoznačne opísaná v špecifikácii výrobku tak, aby sa poskytol istý, nevyvrátiteľný a spoľahlivý základ na činnosť výrobcov, príslušných orgánov a kontrolných orgánov.

(8)

V záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania systému je nutné stanoviť jednotné pravidlá, pokiaľ ide o krok zamietnutia v rámci konania, ktoré sa budú vzťahovať na žiadosti o ochranu. Stanovenie jednotných pravidiel je potrebné aj vzhľadom na obsah žiadostí o zmeny na úrovni Únie, štandardné zmeny a dočasné zmeny, ako aj obsah žiadostí o zrušenie ochrany.

(9)

V záujme právnej istoty by sa mali stanoviť lehoty týkajúce sa námietkového konania a kritériá na určenie dátumov začatia uvedených lehôt.

(10)

V záujme zabezpečenia jednotných a efektívnych postupov by sa mali poskytnúť formuláre na podávanie žiadostí, predkladanie námietok, zmien a zrušení.

(11)

V záujme zabezpečenia transparentnosti a jednotnosti vo všetkých členských štátoch je nutné prijať pravidlá týkajúce sa obsahu a formy elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení stanoveného v článku 104 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (ďalej len „register“). Register je elektronická databáza, ktorá je uložená v informačnom systéme a prístupná verejnosti. Do registra by sa k dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia mali zaniesť všetky údaje súvisiace s chránenými označeniami pôvodu a chránenými zemepisnými označeniami, ktoré sa nachádzajú v predchádzajúcom registri, ktorý bol vytvorený v rámci elektronickej databázy E-Bacchus, ako sa uvádza v článku 18 nariadenia (ES) č. 607/2009.

(12)

Mali by sa prevziať platné pravidlá týkajúce sa reprodukovania symbolu Únie pre chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia poľnohospodárskych výrobkov a potravín, stanovené vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 668/2014, s cieľom umožniť spotrebiteľom rozpoznať víno s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

(13)

Pridaná hodnota chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia sa opiera o hodnotové záruky dané spotrebiteľom. Schéma je dôveryhodná len v tom prípade, že je doplnená efektívnym overovaním, kontrolou a auditom, ktoré zahŕňajú systém kontrol vo všetkých fázach výroby, spracovania a distribúcie riadený príslušnými orgánmi určenými členskými štátmi v súlade s článkom 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (9). V tejto súvislosti je nutné prihliadať na pravidlá týkajúce sa kontrol, overovania a auditov stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004 a prispôsobiť ich postupom v oblasti chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení v sektore vinohradníctva a vinárstva.

(14)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa kontrol, ktoré sa majú vykonávať pri vínach s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením súvisiacim so zemepisnou oblasťou v tretej krajine.

(15)

Akreditácia kontrolných orgánov by mala prebiehať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (10) a mala by spĺňať medzinárodné normy vypracované Európskym výborom pre normalizáciu (CEN) a Medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu (ISO). Akreditované kontrolné orgány by mali pri svojej činnosti dodržiavať uvedené normy.

(16)

S cieľom poskytnúť Cypru dostatok času na prispôsobenie kontrolného systému a jeho zosúladenie s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 765/2008 je vhodné udeliť Cypru výnimku, pokiaľ ide o požiadavku na dodržiavanie noriem ISO zo strany certifikačných orgánov, a to na obdobie dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(17)

Členské štáty by mali byť oprávnené vyberať poplatok od hospodárskych subjektov na účely pokrytia nákladov na zriadenie a prevádzku kontrolného systému.

(18)

V záujme zabezpečenia konzistentnosti medzi všetkými členskými štátmi, pokiaľ ide o spôsob ochrany názvov zaznamenaných do registra pred nečestným používaním a spôsob predchádzania praktikám, ktoré by mohli viesť k zavádzaniu spotrebiteľov, by mali byť stanovené jednotné podmienky týkajúce sa opatrení, ktoré treba prijať na úrovni členských štátov v tejto oblasti.

(19)

Členské štáty by mali Komisii oznámiť názvy a adresy príslušných orgánov a kontrolných orgánov. V záujme uľahčenia koordinácie a spolupráce medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o existujúce kontrolné systémy pre chránené zemepisné označenia a chránené označenia pôvodu, by Komisia mala zverejniť predmetné názvy a adresy. Príslušné orgány tretích krajín by Komisii mali poslať informácie o platných kontrolných opatreniach v daných krajinách, pokiaľ ide o názvy využívajúce ochranu Únie, s cieľom overiť jednotnosť kontrolného systému.

(20)

V záujme jasnosti, transparentnosti a zabezpečenia jednotného uplatňovania práva Únie je nutné stanoviť konkrétne technické ustanovenia týkajúce sa povahy a obsahu kontrol, ktoré sa majú každoročne vykonávať, dodatočne k pravidlám spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti, a to najmä s prihliadnutím k ustanoveniam delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273 (11).

(21)

S cieľom zabezpečiť, aby tradičné pojmy, o ktorých ochranu sa žiada, spĺňali podmienky stanovené v nariadení (EÚ) č. 1308/2013, a zaručiť právnu istotu, je nutné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa postupu žiadostí o ochranu, postupu podania námietky a postupu žiadostí o úpravu alebo zrušenie ochrany tradičných pojmov určitých vinárskych výrobkov. V týchto pravidlách by sa mali špecifikovať podrobnosti vzhľadom na obsah žiadostí, na príslušné doplňujúce informácie a podporné dokumenty, na lehoty, ktoré je potrebné dodržať, a na oznámenia zasielané medzi Komisiou a stranami zapojenými do jednotlivých postupov.

(22)

S cieľom umožniť spotrebiteľom a obchodným subjektom zistiť, ktoré tradičné pojmy sú chránené v Únii, by sa mali stanoviť špecifické pravidlá týkajúce sa registrácie a zápisu tradičných pojmov do registra Únie. Register by mal byť dostupný elektronicky s cieľom zabezpečiť jeho prístupnosť pre všetkých.

(23)

So zreteľom na hospodársky význam tradičných pojmov a s cieľom zabezpečiť, aby nedochádzalo k zavádzaniu spotrebiteľov, by vnútroštátne orgány mali prijať opatrenia proti každému nezákonnému používaniu tradičných pojmov a zakázať predaj takýchto výrobkov na trhu.

(24)

V záujme účinného administratívneho riadenia a zohľadnenia skúseností získaných pri používaní informačných systémov zavedených Komisiou by sa mali zjednodušiť oznámenia zasielané medzi členskými štátmi a Komisiou a informácie by sa mali vymieňať v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (12) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1185 (13).

(25)

Komisia zaviedla informačný systém E-Ambrosia na spravovanie žiadostí o ochranu a zmenu špecifikácie výrobku pri chránených označeniach pôvodu a chránených zemepisných označeniach v sektore vinohradníctva a vinárstva. Členské štáty a Komisia by mali naďalej používať tento systém na účely komunikácie pri postupoch súvisiacich so žiadosťami o ochranu a schvaľovaním zmien. Z dôvodu prísneho systému akreditácie by sa však tento systém nemal používať na komunikáciu s členskými štátmi pri námietkových konaniach a žiadostiach o zrušenie, ani pri komunikácii s tretími krajinami. Namiesto toho by členské štáty, príslušné orgány a zastupiteľské profesijné organizácie tretích krajín, ako aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú oprávnený záujem vyplývajúci z tohto nariadenia, mali s Komisiou pri námietkovom konaní a podávaní žiadostí o zrušenie ochrany komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty.

(26)

Žiadosti o registráciu, úpravu alebo zrušenie tradičných pojmov sa zatiaľ nespravujú pomocou centralizovaného informačného systému. Mali by sa naďalej podávať prostredníctvom elektronickej pošty s použitím formulárov stanovených v prílohách VIII až XI. Všetka ostatná komunikácia alebo výmena informácií týkajúcich sa tradičných pojmov by mala takisto prebiehať prostredníctvom elektronickej pošty.

(27)

Mal by sa určiť spôsob, akým Komisia sprístupňuje verejnosti informácie týkajúce sa chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva.

(28)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 v oblasti chránených označení pôvodu, chránených zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, a to pokiaľ ide o:

a)

žiadosti o ochranu;

b)

námietkové konanie;

c)

zmeny špecifikácií výrobku a úpravy tradičných pojmov;

d)

register;

e)

zrušenie ochrany;

f)

používanie symbolov Únie;

g)

kontroly;

h)

oznámenia.

KAPITOLA II

CHRÁNENÉ OZNAČENIA PÔVODU A CHRÁNENÉ ZEMEPISNÉ OZNAČENIA

ODDIEL 1

Žiadosť o ochranu

Článok 2

Žiadosti o ochranu z členských štátov

Keď členské štáty postupujú Komisii žiadosť o ochranu v súlade s článkom 96 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, musia uviesť elektronický odkaz na uverejnenú špecifikáciu výrobku v zmysle článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a vyhlásenie v zmysle článku 6 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

Článok 3

Žiadosti o ochranu z tretích krajín

Žiadosti o ochranu, ktoré sa týkajú zemepisnej oblasti v tretej krajine, podáva jeden výrobca v zmysle článku 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 alebo skupina výrobcov s oprávneným záujmom, a to buď priamo Komisii, alebo prostredníctvom orgánov danej tretej krajiny. Tieto žiadosti sú v súlade s požiadavkami článku 94 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 4

Spoločné žiadosti

1.   Spoločnú žiadosť v zmysle článku 95 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 podáva Komisii jeden z dotknutých členských štátov alebo žiadateľ v zmysle článku 3 v jednej z dotknutých tretích krajín, a to buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov danej tretej krajiny. Požiadavky stanovené v článku 94 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v článkoch 2 a 3 tohto nariadenia musia byť splnené vo všetkých dotknutých členských štátoch a tretích krajinách.

2.   Členský štát, tretia krajina alebo žiadateľ v zmysle článku 3 usadený v tretej krajine, ktorý podáva Komisii spoločnú žiadosť uvedenú v odseku 1, sa stáva príjemcom každého oznámenia alebo rozhodnutia vydaného Komisiou.

Článok 5

Jednotný dokument

1.   Jednotný dokument uvedený v článku 94 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí zahŕňať tieto hlavné prvky špecifikácie výrobku:

a)

názov, ktorý sa má chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie;

b)

členský štát alebo tretia krajina, do ktorej patrí vymedzená oblasť;

c)

druh zemepisného označenia;

d)

opis vína alebo vín;

e)

kategórie vinárskych výrobkov;

f)

maximálne hektárové výnosy;

g)

označenie muštovej odrody alebo muštových odrôd, z ktorých sa víno alebo vína vyrába/vyrábajú;

h)

stručné vymedzenie vymedzenej zemepisnej oblasti;

i)

opis súvislosti v zmysle článku 93 ods. 1 písm. a) bodu i) alebo článku 93 ods. 1 písm. b) bodu i) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

j)

v prípade potreby osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, ako aj príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín;

k)

v prípade potreby osobitné pravidlá týkajúce sa balenia alebo označovania a všetky ostatné príslušné základné požiadavky.

2.   Opis súvislosti v zmysle odseku 1 bodu i) musí zahŕňať:

a)

v prípade označenia pôvodu opis príčinnej súvislosti medzi kvalitou a vlastnosťami výrobku a zemepisným prostredím s jemu vlastnými prírodnými a ľudskými faktormi, s ktorými podstatne alebo výlučne súvisia, vrátane prípadných prvkov opisu výrobku alebo spôsobu výroby, ktoré zdôvodňujú súvislosť;

b)

v prípade zemepisného označenia opis príčinnej súvislosti medzi zemepisným pôvodom a príslušnou danou vlastnosťou, povesťou alebo inými charakteristickými vlastnosťami výrobku pripísateľnými zemepisnému pôvodu, spolu s vyhlásením, v ktorom je uvedené, na ktorých z uvedených faktorov (daná vlastnosť, povesť alebo iná charakteristická vlastnosť výrobku pripísateľná zemepisnému pôvodu) je založená príčinná súvislosť. Opis sa takisto môže týkať prvkov opisu výrobku alebo spôsobu výroby, ktoré odôvodňujú príčinnú súvislosť.

V prípade žiadosti vzťahujúcej sa na rôzne kategórie vinárskych výrobkov sa údaje, ktoré potvrdzujú súvislosť, preukazujú osobitne za každý príslušný vinársky výrobok.

3.   Jednotný dokument musí byť vypracovaný v súlade s formulárom, ktorý je k dispozícii v informačných systémoch uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a). Tretie krajiny používajú vzor pre jednotné dokumenty, ktorý je stanovený v prílohe I.

Článok 6

Zemepisná oblasť

Vymedzená zemepisná oblasť sa definuje presným spôsobom tak, aby nevznikli žiadne nejasnosti a v najväčšej možnej miere sa zohľadnili fyzické alebo administratívne hranice.

Článok 7

Preskúmanie

1.   Ak prípustná žiadosť o ochranu nespĺňa požiadavky stanovené v časti II hlave II kapitole I oddiele 2 pododdiele 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, Komisia informuje členský štát alebo orgány danej tretej krajiny, prípadne žiadateľa usadeného v príslušnej tretej krajine, o dôvodoch zamietnutia a určí lehotu na stiahnutie alebo úpravu žiadosti alebo na predloženie pripomienok.

Ak sa po zaslaní daného oznámenia vykonajú podstatné úpravy špecifikácie výrobku, a to pred tým, než sa Komisii odošle nová verzia jednotného dokumentu, vykonané úpravy musia byť náležite uverejnené s cieľom umožniť každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá má oprávnený záujem a je usadená alebo má pobyt na území daného členského štátu, aby vzniesla námietku. Aktualizuje sa elektronický odkaz na uverejnenú špecifikáciu výrobku a tento odkaz vedie ku konsolidovanej verzii navrhovanej špecifikácie výrobku.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine v určenej lehote neodstránia prekážky poskytnutia ochrany, Komisia žiadosť zamietne v súlade s článkom 97 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Komisia prijíma každé rozhodnutie o zamietnutí príslušnej žiadosti na základe dokumentov a informácií, ktoré má k dispozícii. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti Komisia oznámi orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine.

ODDIEL 2

Námietkové konanie

Článok 8

Procesné pravidlá námietok

1.   Odôvodnená námietka v zmysle článku 98 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článku 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 musí obsahovať:

a)

odkaz na názov uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie, séria L, ktorého sa námietka týka;

b)

názov a kontaktné údaje orgánu alebo osoby, ktorá vzniesla námietku;

c)

opis oprávneného záujmu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vzniesla námietku, s výnimkou vnútroštátnych orgánov, ktoré majú právnu subjektivitu vo vnútroštátnom právnom poriadku;

d)

dôvody námietky v súlade s článkom 11 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33;

e)

podrobnosti o faktoch, dôkazoch a pripomienkach na podporu námietky.

V prípade potreby môžu byť k námietke priložené podporné dokumenty.

Ak je námietka založená na povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, musia sa k nej priložiť tieto dokumenty:

a)

dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní skoršej ochrannej známky a

b)

dôkaz o povesti a všeobecnej známosti tejto ochrannej známky.

Informácie a dôkazy, ktoré je potrebné predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, musia obsahovať podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej povesti a všeobecnej známosti.

Odôvodnená námietka musí byť vypracovaná v súlade s formulárom stanoveným v prílohe II.

2.   Obdobie troch mesiacov uvedené v článku 12 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 sa začína dňom doručenia výzvy elektronickým spôsobom zainteresovaným stranám, aby sa zapojili do konzultácií.

3.   Komisii sa musia poskytnúť informácie o výsledkoch konzultácií uvedených v článku 12 ods. 3 a 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 do jedného mesiaca od skončenia konzultácií v súlade s formulárom stanoveným v prílohe III k tomuto nariadeniu.

ODDIEL 3

Zmeny špecifikácie výrobku

Článok 9

Žiadosti o zmeny na úrovni Únie

1.   Žiadosť o zmenu špecifikácie výrobku na úrovni Únie v zmysle článku 105 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a článkov 15 a 16 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 musí obsahovať:

a)

odkaz na chránený názov, ktorého sa zmena týka;

b)

meno/názov žiadateľa a opis oprávneného záujmu žiadateľa;

c)

položku špecifikácie výrobku, ktorej sa zmena týka;

d)

podrobný opis a konkrétne dôvody jednotlivých navrhovaných zmien;

e)

konsolidovaný a riadne vyplnený jednotný dokument v znení úprav;

f)

elektronický odkaz na uverejnenú konsolidovanú a riadne vyplnenú špecifikáciu výrobku v znení úprav.

2.   Žiadosť o zmenu na úrovni Únie musí byť vypracovaná v súlade s formulárom, ktorý je k dispozícii v informačných systémoch uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a). Tretie krajiny používajú formulár stanovený v prílohe IV.

Zmenený jednotný dokument musí byť vypracovaný v súlade s článkom 5. Elektronický odkaz na uverejnenú špecifikáciu výrobku vedie ku konsolidovanej verzii navrhovanej špecifikácie výrobku. Žiadosť tretej strany môže namiesto elektronického odkazu na uverejnenú špecifikáciu výrobku obsahovať kópiu konsolidovanej verzie špecifikácie výrobku.

3.   Informácie, ktoré majú byť uverejnené v súlade s článkom 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, musia obsahovať riadne vyplnenú žiadosť uvedenú v odsekoch 1 a 2 daného článku.

Článok 10

Oznámenie štandardnej zmeny

1.   Oznámenie štandardných zmien špecifikácie výrobku v zmysle článku 17 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 musí obsahovať:

a)

odkaz na chránený názov, ktorého sa týka štandardná zmena;

b)

opis schválených zmien a ich dôvody;

c)

rozhodnutie o schválení štandardnej zmeny v zmysle článku 17 ods. 2 a 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33;

d)

v prípade potreby konsolidovaný jednotný dokument v znení úprav;

e)

elektronický odkaz na uverejnenú konsolidovanú špecifikáciu výrobku v znení úprav.

2.   Oznámenie členského štátu musí zahŕňať vyhlásenie daného členského štátu o tom, že podľa jeho názoru schválená zmena spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

3.   V prípade, že výrobok pochádza z tretích krajín, oznámenie orgánov danej tretej krajiny alebo žiadateľa s oprávneným záujmom v zmysle článku 3 musí obsahovať doklad o tom, že príslušná zmena je uplatniteľná v danej tretej krajine. Namiesto odkazu na uverejnenie môže obsahovať uverejnenú konsolidovanú špecifikáciu výrobku.

4.   Pri oznámeniach uvedených v odsekoch 1 a 2 sa používa formulár, ktorý je k dispozícii v informačných systémoch uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a).

5.   Pri oznámeniach uvedených v odseku 3 sa používa formulár stanovený v prílohe V.

Článok 11

Oznámenie dočasnej zmeny

1.   Oznámenie dočasnej zmeny špecifikácie výrobku v zmysle článku 18 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 musí obsahovať:

a)

odkaz na chránený názov, ktorého sa týka;

b)

opis schválenej dočasnej zmeny spolu s dôvodmi, ktoré dokladajú dočasnú zmenu, uvedenými v článku 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33;

c)

elektronický odkaz na uverejnené vnútroštátne rozhodnutie o schválení dočasnej zmeny.

2.   Oznámenie členského štátu musí zahŕňať vyhlásenie daného členského štátu o tom, že podľa jeho názoru schválená zmena spĺňa požiadavky nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

3.   V prípade, že výrobok pochádza z tretích krajín, oznámenie orgánov danej tretej krajiny alebo žiadateľa s oprávneným záujmom v zmysle článku 3 musí obsahovať doklad o tom, že príslušná zmena je uplatniteľná v danej tretej krajine. Namiesto odkazu na uverejnenie môže obsahovať uverejnenú konsolidovanú špecifikáciu výrobku.

4.   Pri oznámeniach v zmysle odsekov 1 a 2 sa používa formulár, ktorý je k dispozícii v informačných systémoch uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a).

5.   Pri oznámeniach v zmysle odseku 3 sa používa formulár stanovený v prílohe VI.

ODDIEL 4

Register

Článok 12

Register

1.   Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia, ktorým sa poskytuje ochrana názvu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, Komisia zaznamená do elektronického registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zriadeného v súlade s článkom 104 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 tieto údaje:

a)

názov, ktorý sa má chrániť ako označenie pôvodu alebo zemepisné označenie;

b)

číslo spisu;

c)

či je názov chránený ako označenie pôvodu alebo ako zemepisné označenie;

d)

názov krajiny alebo krajín pôvodu;

e)

dátum registrácie;

f)

elektronický odkaz na právny nástroj chrániaci názov;

g)

elektronický odkaz na jednotný dokument;

h)

ak zemepisná oblasť leží na území členských štátov, elektronický odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku.

2.   Ak Komisia schváli zmenu špecifikácie výrobku alebo dostane oznámenie o schválenej zmene špecifikácie výrobku, ktorá zahŕňa zmenu informácií zaznamenaných v registri, zaznamená nové údaje s účinkom od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o schválení zmeny.

3.   Keď zrušenie nadobudne účinnosť, Komisia vymaže názov z registra a uchová záznam o zrušení.

4.   Všetky údaje, ktoré sa nachádzajú v elektronickej databáze E-Bacchus v zmysle článku 18 nariadenia (ES) č. 607/2009 ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa zaznamenajú do elektronického registra uvedeného v odseku 1 tohto článku.

5.   Register je prístupný verejnosti.

ODDIEL 5

Zrušenie

Článok 13

Žiadosti o zrušenie ochrany

1.   Žiadosť o zrušenie ochrany označenia pôvodu alebo zemepisného označenia v zmysle článku 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 musí obsahovať:

a)

odkaz na chránený názov, ktorého sa týka;

b)

názov/meno a kontaktné údaje orgánu alebo fyzickej či právnickej osoby, ktorá žiada o zrušenie ochrany;

c)

opis oprávneného záujmu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá žiada o zrušenie ochrany, s výnimkou vnútroštátnych orgánov, ktoré majú právnu subjektivitu vo vnútroštátnom právnom poriadku;

d)

dôvody zrušenia;

e)

podrobnosti o faktoch, dôkazoch a pripomienkach na podporu žiadosti o zrušenie.

V prípade potreby môžu byť k námietke priložené podporné dokumenty.

Žiadosť o zrušenie musí byť vypracovaná v súlade s formulárom stanoveným v prílohe VII.

ODDIEL 6

Používanie symbolu Únie

Článok 14

Symbol Únie

Symbol Únie označujúci chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie v zmysle článku 120 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa reprodukuje tak, ako je stanovené v prílohe X k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 668/2014.

ODDIEL 7

Kontroly

Článok 15

Orgány zodpovedné za overovanie súladu so špecifikáciou výrobku

1.   Zodpovedné príslušné orgány a kontrolné orgány musia pri vykonávaní kontrol uvedených v tomto oddiele spĺňať požiadavky stanovené v nariadení (ES) č. 882/2004.

2.   Pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a chránené zemepisné označenia súvisiace so zemepisnou oblasťou v tretej krajine, vykonáva sa ročné overenie súladu so špecifikáciou výrobku počas výroby a školenia vína alebo po ňom, pričom ho vykonáva:

a)

jeden verejný orgán alebo viac verejných orgánov určených treťou krajinou alebo

b)

jeden certifikačný orgán alebo viac certifikačných orgánov.

3.   Kontrolné orgány uvedené v článku 90 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a jeden alebo viac certifikačných orgánov uvedených v odseku 2 písm. b) tohto článku musia dodržiavať medzinárodnú normu ISO/IEC 17065:2012 a byť v súlade s ňou akreditované.

Odchylne od odseku 1 a v období dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia nie je Cyprus viazaný povinnosťou, aby uvedené orgány dodržiavali normu ISO/IEC 17065:2012 a boli v súlade s ňou akreditované.

4.   Ak orgán uvedený v článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 a jeden alebo viac orgánov uvedených v odseku 2 písm. a) tohto článku overujú súlad so špecifikáciou výrobku, musia poskytovať primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

5.   Každý hospodársky subjekt, ktorý sa chce v plnej miere alebo čiastočne podieľať na výrobe alebo prípadne balení výrobku s chráneným označením pôvodu alebo zemepisným označením, musí o tejto skutočnosti informovať príslušný kontrolný orgán uvedený v článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013.

6.   Členské štáty sú oprávnené uložiť poplatok kontrolovaným subjektom s cieľom pokryť náklady na zriadenie a prevádzku kontrolného systému.

Článok 16

Opatrenia, ktoré majú prijať členské štáty s cieľom predísť nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení

Členské štáty vykonávajú kontroly na základe analýzy rizika s cieľom predísť nezákonnému používaniu chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení na výrobkoch vyrobených alebo uvádzaných na trh na ich územiach.

Členské štáty musia prijať všetky potrebné opatrenia na odstránenie nesúladu vrátane administratívnych a súdnych opatrení.

Členské štáty musia vymenovať orgány zodpovedné za prijatie týchto opatrení v súlade s postupmi určenými jednotlivými členskými štátmi. Určené orgány musia poskytovať primerané záruky objektivity a nestrannosti a mať k dispozícii kvalifikovaný personál a zdroje potrebné na plnenie svojich úloh.

Článok 17

Komunikácia medzi členskými štátmi a Komisiou

Členské štáty musia oznámiť Komisii podrobnosti o príslušnom orgáne uvedenom v článku 90 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 vrátane orgánov uvedených v článku 16 tohto nariadenia a v prípade potreby kontrolných orgánov uvedených v článku 90 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013. Komisia zverejní názvy a adresy príslušného orgánu alebo orgánov, resp. kontrolných orgánov.

Článok 18

Komunikácia medzi tretími krajinami a Komisiou

Ak sa na vína z tretej krajiny vzťahuje ochrana chráneného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, príslušná tretia krajina musí zaslať Komisii na požiadanie:

a)

informácie o určených orgánoch alebo certifikačných orgánoch, ktoré vykonávajú každoročné overovanie súladu so špecifikáciou výrobku počas výroby a školenia vína alebo po ňom;

b)

informácie o hľadiskách, ktorých sa kontroly týkajú;

c)

dôkaz o tom, že príslušné víno spĺňa podmienky príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

Článok 19

Každoročné overovanie

1.   Každoročné overovanie vykonávané príslušným orgánom alebo kontrolnými orgánmi v zmysle článku 90 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1306/2013 musí pozostávať z:

a)

organoleptických a analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje označenie pôvodu;

b)

buď iba z analytických skúšok, alebo z organoleptických aj analytických skúšok výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zemepisné označenie;

c)

kontroly splnenia ostatných podmienok stanovených v špecifikácii výrobku.

Každoročné overovanie sa realizuje v členskom štáte, v ktorom sa uskutočňuje výroba v súlade so špecifikáciou výrobku, a vykonáva sa prostredníctvom jednej alebo viacerých nižšie uvedených metód:

a)

náhodnými kontrolami na základe analýzy rizika;

b)

odoberaním vzoriek;

c)

systematicky.

Ak sa členské štáty rozhodnú vykonávať náhodné kontroly v zmysle druhého pododseku písm. a), vyberú minimálny počet hospodárskych subjektov, ktoré sa podrobia týmto kontrolám.

Ak sa členské štáty rozhodnú pre možnosť odoberania vzoriek v zmysle druhého pododseku písm. b), zabezpečia, aby odoberanie vzoriek svojím počtom, povahou a frekvenciou bolo reprezentatívne pre celú príslušnú vymedzenú zemepisnú oblasť a zodpovedalo objemu vinárskych výrobkov uvedených na trh alebo uskladnených so zámerom ich neskoršieho uvedenia na trh.

2.   Skúšky uvedené v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) sa vykonávajú na anonymných vzorkách a preukazuje sa nimi, že skúšaný výrobok spĺňa vlastnosti a kvality opísané v špecifikácii výrobku pre príslušné označenie pôvodu alebo zemepisné označenie.

Skúšky sa uskutočňujú v ktorejkoľvek fáze výrobného procesu, v prípade potreby aj vo fáze balenia. Každá odobratá vzorka musí byť reprezentatívna pre príslušné vína, ktoré hospodársky subjekt má.

3.   Na účely kontroly súladu so špecifikáciou výrobku v zmysle odseku 1 prvého pododseku písm. c) kontrolný organ musí:

a)

vykonávať kontroly na mieste v priestoroch hospodárskych subjektov s cieľom overiť, či sú hospodárske subjekty skutočne schopné splniť podmienky stanovené v špecifikácii výrobku;

b)

vykonávať kontroly výrobkov v ľubovoľnej fáze výrobného postupu, v prípade potreby aj vo fáze balenia, na základe inšpekčného plánu zahŕňajúceho každú fázu výroby príslušného výrobku, ktorý vopred pripraví kontrolný orgán a o ktorom sú hospodárske subjekty informované.

4.   Každoročným overovaním sa zabezpečuje, aby sa v súvislosti s výrobkom mohlo používať chránené označenie pôvodu alebo zemepisné označenie len, ak:

a)

sa výsledkami skúšok uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. a) a b) a v odseku 2 preukáže, že príslušný výrobok spĺňa podmienky stanovené v špecifikácii výrobku a má všetky primerané vlastnosti príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia;

b)

sa kontrolami vykonanými v súlade s odsekom 3 potvrdí, že sú splnené ostatné podmienky uvedené v špecifikácii výrobku.

5.   V prípade chráneného cezhraničného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia je možné, aby overenie vykonal kontrolný orgán jedného alebo druhého príslušného členského štátu.

6.   Výrobok, ktorý nespĺňa podmienky stanovené v odsekoch 1 až 5, je možné uviesť na trh, ale bez príslušného označenia pôvodu alebo zemepisného označenia, a to za predpokladu, že sú splnené ostatné zákonné požiadavky.

7.   Odchylne od odseku 1 sa každoročné overovanie môže vykonávať vo fáze balenia výrobku, na území iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa uskutočnila výroba, pričom v takom prípade sa uplatňuje článok 43 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2018/273.

Príslušné orgány alebo kontrolné orgány rôznych členských štátov zodpovedné za vykonávanie kontrol v oblasti chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia spolupracujú najmä s cieľom zabezpečiť, aby pri povinnostiach týkajúcich sa balenia hospodárske subjekty usadené v inom členskom štáte, než je členský štát, v ktorom sa uskutočňuje výroba vína s názvom zaregistrovaným ako chránené označenie pôvodu alebo chránené zemepisné označenie, spĺňali kontrolné povinnosti stanovené v špecifikácii príslušného výrobku.

8.   Odseky 1 až 5 sa vzťahujú na vína, na ktoré sa udelila prechodná vnútroštátna ochrana podľa článku 8 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

Článok 20

Analytické a organoleptické skúšky

Analytické a organoleptické skúšky uvedené v článku 19 ods. 1 prvom pododseku písm. a) a b) musia pozostávať z:

a)

fyzikálnej a chemickej analýzy príslušného vína, pri ktorej sa merajú tieto charakteristické vlastnosti:

i)

celkový a skutočný obsah alkoholu;

ii)

celkový obsah cukrov vyjadrený ako fruktóza a glukóza (vrátane sacharózy v prípade perlivých a šumivých vín);

iii)

celkový obsah kyselín;

iv)

obsah prchavých kyselín;

v)

celkový obsah oxidu siričitého;

b)

doplňujúcej analýzy príslušného vína, pri ktorej sa merajú tieto charakteristické vlastnosti:

i)

oxid uhličitý (perlivé a šumivé vína, pretlak v baroch pri 20 °C);

ii)

všetky ďalšie charakteristické vlastnosti stanovené v právnych predpisoch členských štátov alebo príslušných špecifikáciách výrobkov s chráneným označením pôvodu a zemepisným označením;

c)

organoleptickej skúšky zameranej na vzhľad, vôňu a chuť.

KAPITOLA III

TRADIČNÉ POJMY

ODDIEL 1

Žiadosti o ochranu

Článok 21

Žiadosť o ochranu

1.   Žiadosť o ochranu tradičného pojmu musia Komisii podávať príslušné orgány členských štátov alebo tretích krajín, alebo zastupiteľské profesijné organizácie usadené v tretích krajinách v súlade s článkom 30 ods. 3

2.   V prípade žiadosti podanej zastupiteľskou profesijnou organizáciou usadenou v tretej krajine žiadateľ musí Komisii oznámiť informácie týkajúce sa zastupiteľskej profesijnej organizácie a jej členov v súlade s článkom 30 ods. 3 Komisia tieto informácie uverejní.

ODDIEL 2

Námietkové konanie

Článok 22

Podanie námietky

1.   Členský štát, tretia krajina alebo ktorákoľvek fyzická či právnická osoba s oprávneným záujmom môžu predložiť námietku proti uplatňovaniu ochrany tradičného pojmu, do dvoch mesiacov od dátumu uverejnenia vykonávacieho aktu uvedeného v článku 28 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Námietka sa Komisii musí podať v súlade s článkom 30 ods. 3.

Článok 23

Dokumenty na podporu námietky

1.   Náležite odôvodnená námietka musí obsahovať podrobné údaje o faktoch, dôkazoch a pripomienkach predložených na podporu námietky spolu s príslušnými podpornými dokumentmi.

2.   Ak je námietka založená na povesti a všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky, musia sa k nej priložiť tieto dokumenty:

a)

dôkaz o prihlásení, registrácii alebo používaní skoršej ochrannej známky a

b)

dôkaz o povesti a všeobecnej známosti tejto ochrannej známky.

Informácie a dôkazy, ktoré je potrebné predložiť na potvrdenie používania skoršej ochrannej známky, musia obsahovať podrobné údaje o lokalite, trvaní, rozsahu a povahe používania skoršej ochrannej známky a o jej povesti a všeobecnej známosti.

3.   Ak podrobné údaje o nárokovaných skorších právach, dôvodoch, faktoch, dôkazoch alebo pripomienkach alebo podporné dokumenty uvedené v odsekoch 1 a 2 neboli predložené k dátumu podania námietky alebo ak podrobnosti či dokumenty chýbajú, Komisia o tom informuje orgán alebo osobu, ktorá vzniesla námietku, a požiada o odstránenie zistených nedostatkov v lehote dvoch mesiacov. Ak nedostatky nebudú odstránené do uplynutia lehoty, Komisia námietku zamietne ako neprípustnú. Rozhodnutie o zamietnutí námietky ako neprípustnej sa oznámi orgánu alebo osobe, ktorá námietku vzniesla, a orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo zastupiteľskej profesijnej organizácii usadenej v príslušnej tretej krajine.

Článok 24

Predloženie pripomienok strán

1.   Ak Komisia oznámi žiadateľovi, ktorý podal žiadosť o ochranu, námietku, ktorá nie je zamietnutá v súlade s článkom 23 ods. 3, žiadateľ musí zaslať pripomienky v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takéhoto oznámenia.

2.   Ak o to Komisia v priebehu preskúmania námietky požiada, jednotlivé strany v prípade potreby musia predložiť pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán, a to v lehote dvoch mesiacov od dátumu vydania takejto žiadosti.

ODDIEL 3

Ochrana tradičných pojmov

Článok 25

Registrácia

1.   UPo nadobudnutí účinnosti rozhodnutia, ktorým sa poskytuje ochrana tradičného pojmu, Komisia zaznamená do elektronického registra chránených tradičných pojmov tieto údaje:

a)

názov, ktorý má byť chránený ako tradičný pojem;

b)

druh tradičného pojmu v zmysle článku 112 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

c)

jazyk uvedený v článku 24 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33;

d)

kategóriu alebo kategórie vinárskeho výrobku, na ktoré sa vzťahuje ochrana;

e)

odkaz na vnútroštátne právne predpisy členského štátu alebo tretej krajiny, v ktorej je tradičný pojem vymedzený a právne upravený, alebo odkaz na pravidlá uplatniteľné na výrobcov vína v tretích krajinách vrátane tých, ktoré uplatňujú zastupiteľské obchodné organizácie v prípade chýbajúcich vnútroštátnych právnych predpisov v týchto tretích krajinách;

f)

zhrnutie vymedzenia alebo podmienok používania;

g)

názov krajiny alebo krajín pôvodu;

h)

dátum zápisu do registra.

2.   Elektronický register chránených tradičných pojmov sa musí sprístupniť verejnosti.

Článok 26

Presadzovanie ochrany

Na účely uplatňovania článku 113 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade nezákonného používania chránených tradičných pojmov musia príslušné vnútroštátne orgány z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť jednej zo strán prijať všetky opatrenia, aby zastavili uvádzanie príslušných výrobkov na trh vrátane ich vývozu.

ODDIEL 4

Úprava a zrušenie

Článok 27

Žiadosť o úpravu

1.   Články 21 až 24 sa uplatňujú mutatis mutandis na žiadosť o úpravu chráneného tradičného pojmu.

2.   Keď Komisia schváli úpravu tradičného pojmu, zaznamená nové špecifikácie s účinkom od dátumu nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu, ktorým sa schvaľuje úprava.

Článok 28

Žiadosť o zrušenie ochrany

1.   Žiadosť o zrušenie ochrany tradičného pojmu musí obsahovať:

a)

odkaz na tradičný pojem, ktorého sa žiadosť týka;

b)

názov a kontaktné údaje fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá žiada o zrušenie ochrany;

c)

opis oprávneného záujmu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá podala žiadosť o zrušenie;

d)

dôvody zrušenia v zmysle článku 36 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33;

e)

podrobnosti o faktoch, dôkazoch a pripomienkach na podporu žiadosti o zrušenie.

V prípade potreby môžu byť k námietke priložené podporné dokumenty.

2.   Ak súčasne so žiadosťou o zrušenie neboli predložené podrobné informácie týkajúce sa dôvodov, faktov, dôkazov a pripomienok, ako ani podporné dokumenty uvedené v odseku 1, Komisia o tom informuje autora žiadosti o zrušenie a vyzve ho, aby odstránil uvedené nedostatky v lehote dvoch mesiacov.

Ak žiadateľ neodstráni nedostatky do uplynutia lehoty, Komisia bude považovať žiadosť za neprípustnú a zamietne ju. Rozhodnutie o neprípustnosti žiadosti sa oznámi autorovi žiadosti o zrušenie.

Článok 29

Preskúmanie žiadosti o zrušenie

1.   Ak Komisia nepovažuje žiadosť o zrušenie za neprípustnú v súlade s článkom 28 ods. 2, oznámi túto žiadosť orgánom členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľovi usadenému v príslušnej tretej krajine a vyzve ich, aby do dvoch mesiacov od dátumu vydania danej výzvy predložili pripomienky. Všetky pripomienky, ktoré Komisia dostane v rámci tohto dvojmesačného obdobia, budú postúpené autorovi žiadosti o zrušenie.

Komisia v priebehu preskúmania žiadosti o zrušenie vyzve strany, aby predložili pripomienky k oznámeniam prijatým od ostatných strán v lehote dvoch mesiacov od dátumu podania žiadosti.

2.   Ak orgány členského štátu alebo tretej krajiny alebo žiadateľ usadený v príslušnej tretej krajine, prípadne autor žiadosti o zrušenie, nepredložia v reakcii na toto oznámenie nijaké pripomienky alebo ak nedodržia určené lehoty, Komisia rozhodne o žiadosti.

3.   Komisia prijme rozhodnutie o zrušení ochrany príslušného tradičného pojmu na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii. Posúdi, či sú splnené podmienky uvedené v článku 36 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33.

Rozhodnutie o zrušení ochrany tradičného pojmu bude oznámené autorovi žiadosti o zrušenie a príslušným orgánom členského štátu alebo tretej krajiny.

4.   Ak je v súvislosti s tradičným pojmom podaných niekoľko žiadostí o zrušenie ochrany a ak je na základe predbežného preskúmania jednej žiadosti alebo niekoľkých žiadostí možné dospieť k záveru, že ďalšia ochrana tradičného pojmu nie je možná, Komisia môže pozastaviť ostatné konania týkajúce sa zrušenia ochrany. Komisia informuje strany, ktoré podali ostatné žiadosti o zrušenie ochrany, o všetkých rozhodnutiach prijatých v priebehu konania, ktoré sa ich týkajú.

Ak sa prijme rozhodnutie o zrušení tradičného pojmu, konania týkajúce sa zrušenia, ktoré boli pozastavené, sa považujú za uzavreté a príslušní autori žiadosti o zrušenie sú o tejto skutočnosti náležite informovaní.

5.   Keď rozhodnutie o zrušení tradičného pojmu nadobudne účinnosť, Komisia vymaže názov z registra a uchová záznam o zrušení.

KAPITOLA IV

OZNÁMENIA, UVEREJNENIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 30

Oznámenia zasielané medzi Komisiou, členskými štátmi, tretími krajinami a ďalšími hospodárskymi subjektmi

1.   Dokumenty a informácie, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania kapitoly II, sa Komisii postupujú takto:

a)

v prípade príslušných orgánov členských štátov prostredníctvom informačných systémov, ktoré sprístupňuje Komisia v súlade s delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183 a vykonávacím nariadením (EÚ) 2017/1185;

b)

v prípade príslušných orgánov a zastupiteľských profesijných organizácií tretích krajín, ako aj fyzických alebo právnických osôb, ktoré majú oprávnený záujem na základe tohto nariadenia, prostredníctvom elektronickej pošty s použitím formulárov stanovených v prílohách I až VII.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) príslušné orgány členských štátov postupujú Komisii odôvodnené vyhlásenia o námietke, oznámenia o výsledkoch konzultácií uskutočnených s cieľom dosiahnuť dohodu v rámci námietkového konania, ako aj žiadosti a zrušenie v zmysle článkov 11, 12 a 21 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33 prostredníctvom elektronickej pošty s použitím formulárov stanovených v prílohách II, III a VII k tomuto nariadeniu.

3.   Dokumenty a informácie požadované na účely vykonávania kapitoly III sa zasielajú Komisii prostredníctvom elektronickej pošty, s použitím formulárov stanovených v prílohách VIII až XI.

4.   Komisia oznamuje a sprístupňuje informácie príslušným orgánom členských štátov prostredníctvom informačných systémov zriadených v súlade s odsekom 1 písm. a). Informácie v rámci postupov uvedených v odseku 1 písm. b) a v odsekoch 2 a 3 oznamuje Komisia členským štátom, príslušným orgánom a zastupiteľským profesijným organizáciám tretích krajín, ako aj fyzickým alebo právnickým osobám s oprávneným záujmom v rámci tohto nariadenia prostredníctvom elektronickej pošty.

Členské štáty, príslušné orgány a zastupiteľské profesijné organizácie tretích krajín, ako aj fyzické a právnické osoby s oprávneným záujmom v rámci tohto nariadenia môžu kontaktovať Komisiu prostredníctvom dvoch e-mailových adries uvedených v prílohe XII s cieľom získať informácie o praktických záležitostiach týkajúcich sa prístupu do informačných systémov, o spôsoboch komunikácie a o spôsoboch sprístupnenia informácií, ktoré sa vyžadujú na účely vykonávania kapitol II a III.

Článok 31

Zasielanie a doručovanie oznámení

1.   Oznámenia a zaslané súbory uvedené v článku 30 sa považujú za predložené k dátumu ich doručenia Komisii.

2.   Komisia príslušným orgánom členských štátov potvrdí doručenie všetkých prijatých oznámení a všetkých súborov zaslaných prostredníctvom informačných systémov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a) prostredníctvom informačných systémov.

Komisia priradí číslo spisu každej novej žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu na úrovni Únie, oznámeniu týkajúcemu sa žiadostí o štandardné zmeny a oznámeniu týkajúcemu sa žiadostí o dočasné zmeny.

Potvrdenie o doručení musí obsahovať aspoň tieto prvky:

a)

číslo spisu;

b)

príslušný názov;

c)

dátum doručenia.

Komisia oznamuje a sprístupňuje informácie a poznámky týkajúce sa týchto oznámení a zaslaných súborov prostredníctvom informačných systémov uvedených v článku 30 ods. 1 písm. a).

3.   V prípade oznámení a súborov zaslaných prostredníctvom elektronickej pošty Komisia potvrdí doručenie prostredníctvom elektronickej pošty.

Komisia priradí číslo spisu každej novej žiadosti o ochranu, žiadosti o zmenu na úrovni Únie, oznámeniam týkajúcim sa žiadostí o štandardné zmeny a oznámeniam týkajúcim sa žiadostí o dočasné zmeny.

Potvrdenie o doručení musí obsahovať aspoň tieto prvky:

a)

číslo spisu;

b)

príslušný názov;

c)

dátum doručenia.

Komisia oznámi a sprístupní informácie a poznámky týkajúce sa takýchto oznámení a zaslaných súborov prostredníctvom elektronickej pošty.

4.   Článok 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1183 a články 1 až 5 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/1185 sa mutatis mutandis uplatňujú na oznámenie a sprístupnenie informácií v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 32

Sprístupňovanie informácií verejnosti

Informácie, ktoré má Komisia uverejniť v súlade s časťou II hlavou II kapitolou I oddielom 2 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, s delegovaným nariadením (EÚ) 2019/33 a týmto nariadením, sa uverejňujú prostredníctvom informačných systémov, ktoré Komisia sprístupní podľa článku 30 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia.

Článok 33

Uverejnenie rozhodnutia

Rozhodnutia týkajúce sa poskytnutia alebo zamietnutia ochrany, rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú alebo zamietajú zmeny na úrovni Únie, uvedené v kapitole II, ako aj rozhodnutia, ktorými sa zamietajú námietky ako neprípustné, uvedené v článku 111 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie, séria L.

Rozhodnutia, ktorými sa poskytuje alebo zamieta ochrana a rozhodnutia, ktorými sa schvaľujú alebo zamietajú úpravy, uvedené v kapitole III, sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie, sérii L.

Článok 34

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. októbra 2018

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(4)  Nariadenie Komisie (ES) č. 607/2009 zo 14. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o chránené označenia pôvodu a zemepisné označenia, tradičné pojmy, označovanie a obchodnú úpravu určitých vinárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 60).

(5)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/33 zo 17. októbra 2018, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o žiadosti o ochranu označení pôvodu, zemepisných označení a tradičných pojmov v sektore vinohradníctva a vinárstva, námietkové konanie, obmedzenie používania, zmeny špecifikácií výrobkov, zrušenie ochrany a označovanie a obchodnú úpravu (Pozri stranu 2 tohto úradného vestníka.).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1).

(7)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 664/2014 z 18. decembra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012, pokiaľ ide o stanovenie symbolov Únie pre chránené označenia pôvodu, chránené zemepisné označenia a zaručené tradičné špeciality a pokiaľ ide o určité pravidlá týkajúce sa určovania pôvodu, určité procesné pravidlá a určité dodatočné prechodné pravidlá (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 17).

(8)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 668/2014 z 13. júna 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 179, 19.6.2014, s. 36).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 z 29. apríla 2004 o úradných kontrolách uskutočňovaných s cieľom zabezpečiť overenie dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá (Ú. v. EÚ L 165, 30.4.2004, s. 1).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30).

(11)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/273 z 11. decembra 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o režim povolení na výsadbu viniča, vinohradnícky register, sprievodné doklady a certifikáciu, vstupnú a výstupnú evidenciu a povinné nahlasovanie, oznámenia a uverejňovanie oznamovaných informácií, a ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o príslušné kontroly a sankcie, a ktorým sa menia nariadenia Komisie (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 a delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/560 (Ú. v. EÚ L 58, 28.2.2018, s. 1).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 100).

(13)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Ú. v. EÚ L 171, 4.7.2017, s. 113).


PRÍLOHA I

JEDNOTNÝ DOKUMENT

„NÁZOV“

CHOP/CHZO-XX-XXXX

Dátum podania žiadosti: XX-XX-XXXX

1.   Názov (názvy) na zápis do registra:

2.   Tretia krajina, ku ktorej vymedzená oblasť patrí:

3.   Druh zemepisného označenia:

4.   Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov:

5.   Opivína(vín):

5.1.   Organoleptické vlastnosti:

Vizuálny vzhľad

Vôňa

Chuť

5.2.   Analytické vlastnosti:

 

Maximálny celkový obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny skutočný obsah alkoholu (v obj. %)

 

Minimálny celkový obsah kyselín

 

Maximálny obsah prchavých kyselín (v miliekvivalentoch na liter)

 

Maximálny celkový obsah oxidu siričitého (v miligramoch na liter)

 

6.   Vinárske výrobné postupy:

6.1.   Osobitné enologické postupy použité pri výrobe vína alebo vín, príslušné obmedzenia týkajúce sa výroby daného vína alebo vín:

6.2.   Maximálne hektárové výnosy:

7.   Odroda alebo odrody viniča, z ktorých sa víno (vína) vyrába:

8.   Definícia vymedzenej oblasti:

9.   Opis súvislostí:

10.   Ďalšie uplatniteľné požiadavky:

10.1.   Osobitné požiadavky na balenie:

10.2.   Osobitné požiadavky na označovanie:

10.3.   Dodatočné požiadavky:

11.   Kontroly

11.1.   Príslušné orgány alebo certifikačné orgány zodpovedné za kontroly:

11.2.   Osobitné úlohy príslušných orgánov alebo certifikačných orgánov zodpovedných za kontroly:


PRÍLOHA II

ODÔVODNENÁ NÁMIETKA

[Označte príslušný druh označenia symbolom „X“:] ☐ CHOP ☐ CHZO

1.   Názov výrobku

[ako sa uverejnil v Úradnom vestníku]

2.   Úradný odkaz

[ako sa uverejnil v Úradnom vestníku]

Referenčné číslo: …

Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku: …

3.   Meno/názov namietateľa (osoba, subjekt, členský štát alebo tretia krajina)

4.   Kontaktné údaje

Kontaktná osoba: Oslovenie (pán, pani …): … Meno: …

Skupina/organizácia/jednotlivec: …

alebo vnútroštátny orgán:

Oddelenie: …

Adresa: …

Telefón + …

E-mail: …

5.   Oprávnený záujem (nevyžaduje sa v prípade vnútroštátnych orgánov)

[Poskytnite vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem namietateľa. Na vnútroštátne orgány sa táto požiadavka nevzťahuje.].

6.   Dôvod námietky:

☐ Žiadosť o ochranu, zmenu alebo zrušenie ochrany je v rozpore s pravidlami označenia pôvodu a zemepisného označenia, konkrétne s článkami 92 až 95, 105 alebo 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a s ustanoveniami prijatými na ich základe.

☐ Žiadosť o ochranu alebo zmenu ochrany je v rozpore s pravidlami označenia pôvodu a zemepisného označenia, pretože zápis navrhovaného názvu do registra by bol v rozpore s článkom 100 alebo 101 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

☐ Žiadosť o ochranu alebo zmenu ochrany je v rozpore s pravidlami označenia pôvodu a zemepisného označenia, pretože zápisom navrhovaného názvu do registra by sa ohrozilo právo držiteľa obchodnej značky alebo používateľa úplne homonymného názvu alebo zloženého pomenovania, ktorého jeden výraz je rovnaký ako názov, ktorý sa má zapísať, alebo existencia čiastočne homonymných názvov alebo iných názvov podobných názvu, ktorý sa má zapísať, označujúcich vinohradnícke/vinárske výrobky, ktoré boli legálne na trhu minimálne počas piatich rokov pred dátumom uverejnenia stanoveného v článku 97 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

7.   Podrobnosti námietky

[Poskytnite náležite opodstatnené dôvody a odôvodnenie, podrobnosti o skutočnostiach, dôkazy a pripomienky na podporu námietky. Poskytnite potrebné dokumenty, ak je dôvodom námietky existencia skoršej ochrannej známky s povesťou a dobrým menom [článok 8 ods. 1 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34].

8.   Zoznam podporných dokladov

[Poskytnite zoznam dokumentov zaslaných na podporu námietky.].

9.   Dátum a podpis

[Meno/názov]

[Oddelenie/organizácia]

[Adresa]

[Telefón: +]

[E-mail: ]


PRÍLOHA III

OZNÁMENIE O UKONČENÍ KONZULTÁCIÍ V NADVÄZNOSTI NA NÁMIETKOVÉ KONANIE

[Označte príslušný druh označenia symbolom „X“:] ☐ CHOP ☐ CHZO

1.   Názov výrobku

[ako sa uverejnil v Úradnom vestníku]

2.   Úradný odkaz

[ako sa uverejnil v Úradnom vestníku]

Referenčné číslo:

Dátum uverejnenia v Úradnom vestníku:

3.   Meno/názov namietateľa (osoba, subjekt, členský štát alebo tretia krajina)

4.   Výsledok konzultácií

4.1.   Bola dosiahnutá dohoda s týmto namietateľom (namietateľmi):

[priložte kópie listov svedčiacich o dohode a všetkých faktoroch, ktoré viedli k dohode [článok 12 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33]

4.2.   Nebola dosiahnutá dohoda s týmto namietateľom (namietateľmi):

[priložte údaje uvedené v článku 12 ods. 4 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33]

5.   Špecifikácia výrobku a jednotný dokument

5.1.   Špecifikácia výrobku bola zmenená:

… áno* … nie

*

Ak áno, priložte opis zmien a zmenenú špecifikáciu výrobku.

5.2.   Jednotný dokument bol zmenený:

… áno** … nie

**

Ak áno, priložte kópiu aktualizovaného jednotného dokumentu.

6.   Dátum a podpis

[Meno/názov]

[Oddelenie/organizácia]

[Adresa]

[Telefón: +]

[E-mail: ]


PRÍLOHA IV

ŽIADOSŤ O ZMENU ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU NA ÚROVNI ÚNIE

[Názov zapísaný do registra] „…“

EÚ č.: [len na použitie EÚ]

[Označte príslušný druh označenia symbolom „X“:] ☐ CHOP ☐ CHZO

1.   Žiadateľ a oprávnený záujem

[Uveďte meno/názov, adresu, telefón a e-mail: žiadateľa navrhujúceho zmenu. Poskytnite aj vyhlásenie s informáciami o oprávnenom záujme žiadateľa].

2.   Tretia krajina, ku ktorej vymedzená oblasť patrí

3.   Položka v špecifikácii výrobku, ktorej sa zmena týka (zmeny týkajú)

☐ Názov výrobku

☐ Kategória vinohradníckych/vinárskych výrobkov

☐ Súvislosť

☐ Obmedzenia uvádzania na trh

4.   Druh zmeny (zmien)

[Poskytnite vyhlásenie vysvetľujúce, prečo zmeny spadajú do vymedzenia „na úrovni Únie“, ako sa stanovuje v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33].

5.   Zmena (zmeny)

[Uveďte podrobný opis a osobitné dôvody všetkých zmien. Žiadosť o zmenu musí byť úplná a zrozumiteľná. Informácie v tejto časti musia byť vyčerpávajúce, ako sa stanovuje v článku 16 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33].

6.   Prílohy

6.1.   Konsolidovaný a náležite skompletizovaný jednotný dokument v znení zmien.

6.2.   Konsolidované znenie uverejnenej špecifikácie výrobku alebo odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku.


PRÍLOHA V

OZNÁMENIE SCHVÁLENIA BEŽNEJ ZMENY

[Názov zapísaný do registra] „…“

EÚ č.: [len na použitie EÚ]

[Označte príslušný druh označenia symbolom „X“:] ☐ CHOP ☐ CHZO

1.   Odosielateľ

Výrobca alebo skupina výrobcov s oprávneným záujmom alebo orgány tretej krajiny, ku ktorej vymedzená oblasť patrí [pozri článok 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34].

2.   Opis schválenej zmeny (schválených zmien)

[Poskytnite opis bežnej zmeny a jej dôvody, ako aj vyhlásenie vysvetľujúce, prečo zmeny spadajú do vymedzenia „bežná zmena“, ako sa stanovuje v článku 14 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33].

3.   Tretia krajina, ku ktorej vymedzená oblasť patrí

4.   Prílohy

4.1.   Uplatňovanie schválenej bežnej zmeny

4.2.   Rozhodnutie o schválení bežnej zmeny

4.3.   Dôkaz, že zmena je uplatniteľná v tretej krajine

4.4.   V prípade potreby konsolidované znenie jednotného dokumentu v znení zmien

4.5.   Kópia konsolidovaného znenia uverejnenej špecifikácie výrobku alebo odkaz na uverejnenie špecifikácie výrobku


PRÍLOHA VI

OZNÁMENIE SCHVÁLENIA DOČASNEJ ZMENY

[Názov zapísaný do registra] „“

EÚ č.: [len na použitie EÚ]

[Symbolom „X“ označte jednu z možností] ☐ CHOP ☐ CHZO

1.   Odosielateľ

Výrobca alebo skupina výrobcov s oprávneným záujmom alebo orgány tretej krajiny, ku ktorej vymedzená oblasť patrí [pozri článok 3 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2019/34].

2.   Opis schválenej zmeny (schválených zmien)

[Poskytnite opis a konkrétne dôvody dočasnej zmeny (zmien) vrátane odkazu na formálne uznanie prírodnej katastrofy alebo nepriaznivých poveternostných podmienok zo strany príslušných orgánov alebo uloženie povinných sanitárnych a fytosanitárnych opatrení. [Poskytnite aj vyhlásenie vysvetľujúce, prečo zmeny spadajú do vymedzenia „dočasná zmena“, ako sa stanovuje v článku 14 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33].

3.   Tretia krajina, ku ktorej vymedzená oblasť patrí

4.   Prílohy

4.1.   Uplatňovanie schválenej dočasnej zmeny

4.2.   Rozhodnutie o schválení dočasnej zmeny

4.3.   Dôkaz, že zmena je uplatniteľná v tretej krajine


PRÍLOHA VII

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE

[Názov zapísaný do registra] „…“

EÚ č.: [len na použitie EÚ]

[Označte príslušný druh označenia symbolom „X“:] ☐ CHZO ☐ CHOP

1.   Názov, ktorého zrušenie sa navrhuje

2.   Členský štát alebo tretia krajina, ku ktorej vymedzená oblasť patrí

3.   Osoba, subjekt, členský štát alebo tretia krajina predkladajúce žiadosť o zrušenie

[Uveďte meno/názov, adresu, telefón a e-mail: fyzickej alebo právnickej osoby alebo výrobcov, ktorí žiadajú o zrušenie (v prípade žiadostí vzťahujúcich sa na názvy z tretích krajín uveďte aj názov a adresu orgánov alebo certifikačných orgánov overujúcich súlad s ustanoveniami špecifikácie výrobku). Poskytnite aj vyhlásenie vysvetľujúce oprávnený záujem fyzickej alebo právnickej osoby žiadajúcej o zrušenie (nevyžaduje sa v prípade vnútroštátnych orgánov s právnou subjektivitou)].

4.   Dôvody zrušenia

☐ Už nie je zaručený súlad so zodpovedajúcou špecifikáciou výrobku [článok 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013].

☐ Už nie je zaručený súlad so zodpovedajúcou špecifikáciou výrobku, a to z konkrétneho dôvodu, že počas siedmich uplynulých po sebe nasledujúcich rokov nebol na trh uvedený žiaden výrobok s daným chráneným názvom [článok 106 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v spojení s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33].

5.   Podrobnosti žiadosti o zrušenie

[Poskytnite náležite opodstatnené dôvody a odôvodnenie žiadosti o zrušenie, podrobnosti o skutočnostiach, dôkazy a pripomienky na podporu zrušenia. V prípade potreby poskytnite podpornú dokumentáciu.]

6.   Zoznam podpornej dokumentácie

[Poskytnite zoznam dokumentov zaslaných na podporu žiadosti o zrušenie].

7.   Dátum a podpis

[Meno/názov]

[Oddelenie/organizácia]

[Adresa]

[Telefón: +]

[E-mail: ]


PRÍLOHA VIII

ŽIADOSŤ O OCHRANU TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk žiadosti …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Žiadateľ

Príslušný orgán členského štátu (*)

Príslušný orgán tretej krajiny (*)

Zastupiteľská profesijná organizácia (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Adresa (názov ulice a číslo, mesto a PSČ, krajina)

Právny subjekt (treba vyplniť v prípade zastupiteľskej profesijnej organizácie)

Štátna príslušnosť …

Telefón, fax, e-mail: …

Tradičný pojem, o ochranu ktorého sa žiada

Tradičný pojem podľa článku 112 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (*)

Tradičný pojem podľa článku 112 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Jazyk

Zoznam príslušných chránených označení pôvodu alebo zemepisných označení

Kategórie vinohradníckych/vinárskych výrobkov

Vymedzenie

Kópia pravidiel

[pripojte k žiadosti]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA IX

NÁMIETKA PROTI ŽIADOSTI O OCHRANU TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk námietky …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Tradičný pojem, voči ktorému sa vznáša námietka

Namietateľ

Meno/názov namietateľa (členský štát alebo tretia krajina alebo právnická alebo fyzická osoba s oprávneným záujmom)

Úplná adresa (ulica a číslo, mesto a PSČ, krajina)

Štátna príslušnosť …

Telefón, fax, e-mail: …

Sprostredkovateľ

Členský štát (členské štáty) (*)

Orgán tretej krajiny (nepovinné) (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Meno/názov sprostredkovateľa (Mená/názvy sprostredkovateľov) …

Úplná adresa (úplné adresy) (ulica a číslo, mesto a poštové smerovacie číslo, krajina)

Skoršie práva

Chránené označenie pôvodu (*)

Chránené zemepisné označenie (*)

Vnútroštátne zemepisné označenie (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Názov …

Registračné číslo …

Dátum registrácie (DD/MM/RRRR) …

Ochranná známka

Značka …

Zoznam výrobkov a služieb …

Registračné číslo …

Dátum registrácie …

Krajina pôvodu …

Povesť/dobré meno (*) …

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Odôvodnenie námietky

článok 27 delegovaného nariadenia (*)

článok 32 ods. 2 delegovaného nariadenia (*)

článok 33 ods. 1 delegovaného nariadenia (*)

článok 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Vysvetlenie dôvodu (dôvodov) …

[Poskytnite náležite opodstatnené dôvody a odôvodnenie, podrobnosti o skutočnostiach, dôkazy a pripomienky na podporu námietky. Poskytnite potrebné dokumenty, ak je dôvodom námietky existencia skoršej ochrannej známky s povesťou a dobrým menom.]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA X

ŽIADOSŤ O ÚPRAVU TÝKAJÚCA SA TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk žiadosti o úpravu …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Tradičný pojem, pri ktorom sa žiada o úpravu …

Meno fyzickej alebo názov právnickej osoby žiadajúcej o úpravu …

Úplná adresa (ulica a číslo, mesto a PSČ, krajina)

Štátna príslušnosť …

Telefón, fax, e-mail: …

Opis úpravy …

Objasnenie dôvodov úpravy

[Poskytnite náležite opodstatnené dôvody a odôvodnenie, podrobnosti o skutočnostiach, dôkazy a pripomienky na podporu námietky.]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA XI

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE TÝKAJÚCA SA TRADIČNÉHO POJMU

Dátum prijatia (DD/MM/RRRR) …

[vyplní Komisia]

Počet strán (vrátane tejto strany) …

Jazyk žiadosti o zrušenie …

Číslo spisu …

[vyplní Komisia]

Tradičný pojem, pri ktorom sa žiada o zrušenie …

Autor žiadosti o zrušenie

Meno fyzickej alebo názov právnickej osoby žiadajúcej o zrušenie …

Úplná adresa (ulica a číslo, mesto a PSČ, krajina)

Štátna príslušnosť …

Tel., fax, e-mail: …

Oprávnený záujem autora žiadosti o zrušenie

Dôvody zrušenia

článok 27 delegovaného nariadenia (*)

článok 32 ods. 2 delegovaného nariadenia (*)

článok 33 ods. 1 delegovaného nariadenia (*)

článok 33 ods. 2 delegovaného nariadenia (*)

článok 36 písm. b) delegovaného nariadenia (*)

[(*) nehodiace sa škrtnite]

Objasnenie dôvodov zrušenia …

[Poskytnite náležite opodstatnené dôvody a odôvodnenie, podrobnosti o skutočnostiach, dôkazy a pripomienky na podporu zrušenia. Poskytnite potrebné dokumenty, ak je dôvodom zrušenia existencia skoršej ochrannej známky s povesťou a dobrým menom.]

Meno podpisujúceho …

Podpis …


PRÍLOHA XII

ČASŤ A

PRAKTICKÉ OTÁZKY KOMUNIKOVANIA A UVEREJŇOVANIA V SÚVISLOSTI S VYKONÁVANÍM KAPITOLY II, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 30 ODS. 4 DRUHOM PODODSEKU

Orgány a osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, môžu s cieľom získať informácie o praktických otázkach prístupu k informačným systémom, metódach komunikovania a spôsobe poskytovania informácií požadovaných na vykonávanie kapitoly II, ako sa uvádza v článku 30 ods. 4 druhom pododseku, kontaktovať Komisiu na tejto adrese:

Funkčná e-mailová schránka: AGRI-CONTACT-E-Ambrosia@ec.europa.eu

ČASŤ B

PRAKTICKÉ OTÁZKY KOMUNIKOVANIA A UVEREJŇOVANIA V SÚVISLOSTI A VYKONÁVANÍM KAPITOLY III, AKO SA UVÁDZA V ČLÁNKU 30 ODS. 4 DRUHOM PODODSEKU

Orgány a osoby, na ktoré sa toto nariadenie vzťahuje, môžu s cieľom získať informácie o praktických otázkach prístupu k informačným systémom, metódach komunikovania a spôsobe poskytovania informácií požadovaných na vykonávanie kapitoly III, ako sa uvádza v článku 30 ods. 4 druhom pododseku, kontaktovať Komisiu na tejto adrese:

Funkčná e-mailová schránka: AGRI-CONTACT-EBACCHUS@ec.europa.eu


Top