EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0033

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/33 z 28. septembra 2017, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie výpisu poplatkov a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (Text s významom pre EHP )

C/2017/6453

OJ L 6, 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj

11.1.2018   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 6/26


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/33

z 28. septembra 2017,

ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy so zreteľom na štandardizovaný formát prezentácie výpisu poplatkov a jeho spoločný symbol podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (1), a najmä na druhý pododsek jej článku 5 ods. 4,

keďže:

(1)

V smernici 2014/92/EÚ sa od členských štátov vyžaduje, aby zabezpečili, aby poskytovatelia platobných služieb aspoň raz ročne a bezplatne poskytli spotrebiteľovi výpis všetkých poplatkov, ktoré vznikli, a v relevantných prípadoch aj informácie týkajúce sa úrokových sadzieb za služby viazané na platobný účet. Od poskytovateľov platobných služieb sa vyžaduje, aby používali štandardizovanú terminológiu stanovenú v konečnom zozname najtypickejších služieb viazaných na platobný účet. Konečné zoznamy uverejnia členské štáty s použitím štandardizovanej terminológie Únie stanovenej v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/32 (2).

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby výpis poplatkov napĺňal ciele smernice 2014/92/EÚ a zároveň poskytoval spotrebiteľovi všetky relevantné informácie spôsobom, ktorý zvyšuje porovnateľnosť informácií a ich transparentnosť, mali by poskytovatelia platobných služieb používať štandardizovaný vzor výpisu poplatkov.

(3)

Pokiaľ ide o prezentáciu balíkov služieb viazaných na platobný účet, je potrebné zohľadniť existenciu rôznych druhov balíkov, ktoré ponúkajú poskytovatelia platobných služieb. Poskytovanie niektorých balíkov je zahrnuté vo všeobecnom poplatku, napríklad za správu alebo vedenie účtu, zatiaľ čo iné balíky sa účtujú oddelene od takéhoto všeobecného poplatku a niektoré balíky zahŕňajú určité množstvo služieb. Aby spotrebiteľ lepšie porozumel obsahu rôznych typov balíkov a poplatkom za ne, vo výpise poplatkov by sa mali balíky uvádzať samostatne. Najmä ak sa balíky účtujú ako súčasť všeobecného poplatku, takéto balíky by sa mali uvádzať spolu s uvedeným poplatkom.

(4)

Členské štáty majú možnosť vyžadovať, aby sa kľúčové ukazovatele, ako napríklad komplexný ukazovateľ nákladov, poskytovali spolu s výpisom poplatkov. Z toho dôvodu by mal vzor výpisu poplatkov zahŕňať samostatnú tabuľku, ktorú majú používať tí poskytovatelia platobných služieb, na ktorých sa vzťahujú takéto podmienky.

(5)

Okrem toho, keďže poskytovatelia platobných služieb by mali výpis poplatkov bez problémov vyhotoviť, mali by disponovať jasnými pokynmi, ako výpis poplatkov vyplniť.

(6)

Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo – EBA).

(7)

EBA vykonal otvorené verejné konzultácie k návrhu vykonávacích technických predpisov, z ktorých vychádza toto nariadenie, analyzoval možné súvisiace náklady a prínosy a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v bankovníctve zriadenú v súlade s článkom 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (3),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vzor výpisu poplatkov a jeho spoločný symbol

1.   Poskytovatelia platobných služieb použijú vzor stanovený v prílohe a vyplnia ho tak, ako je stanovené v článkoch 2 až 18.

2.   Poskytovatelia platobných služieb pri vypĺňaní nezmenia vzor výpisu poplatkov inak, než spôsobom stanoveným v tomto nariadení. Poskytovatelia platobných služieb najmä dodržia poradie informácií, nadpisov a podnadpisov stanovených vo vzore.

3.   Výpis poplatkov:

a)

sa predkladá vo formáte A4 s orientáciou na výšku;

b)

obsahuje názov „Výpis poplatkov“ uvedený v hornej časti prvej strany, pričom názov je zarovnaný na stred a umiestnený v strede medzi logom poskytovateľa platobných služieb v hornej ľavej časti dokumentu a spoločným symbolom v hornej pravej časti dokumentu;

c)

obsahuje spoločný symbol s veľkosťou maximálne 2,5 cm × 2,5 cm, ktorý je zobrazený tak, ako je znázornené vo vzore stanovenom v prílohe;

d)

používa typ písma Arial alebo iný typ písma podobný typu písma Arial a veľkosť písma 11 s výnimkou názvu „Výpis poplatkov“, pri ktorom sa používa veľkosť písma 16 a uvádza sa tučným písmom; nadpisov, pri ktorých sa používa veľkosť písma 14 a uvádzajú sa tučným písmom, a podnadpisov, pri ktorých sa používa veľkosť písma 12 a uvádzajú sa tučným písmom, pokiaľ sa podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo na základe dohody medzi spotrebiteľom a poskytovateľom platobných služieb nevyžaduje väčšia veľkosť písma alebo používanie Braillovho písma pre osoby so zrakovým postihnutím;

e)

sa vyhotovuje v čiernobielom formáte s výnimkou loga poskytovateľa platobných služieb a spoločného symbolu, ktoré môžu byť prezentované farebne, ako je stanovené v článku 2;

f)

obsahuje nadpisy v stredne šedej farbe za použitia farebného vzoru s referenčným číslom 166,166,166 farebného modelu RGB a podnadpisy vo svetlo šedej farbe za použitia farebného vzoru s referenčným číslom 191,191,191 farebného modelu RGB;

g)

má očíslované strany.

Článok 2

Spoločný symbol a logo poskytovateľa platobných služieb

1.   Keď je spoločný symbol zobrazený farebne, riadi sa farebným vzorom s referenčným číslom 0/51/153 (šestnástkovo: 003399) farebného modelu RGB pre pozadie a farebným vzorom 255/204/0 (šestnástkovo: FFCC00) farebného modelu RGB pre symbol.

2.   Logo poskytovateľa platobných služieb má rovnakú veľkosť ako spoločný symbol.

3.   Logo sa môže zobraziť farebne len vtedy, ak je aj spoločný symbol zobrazený farebne. Ak je vytlačený čiernobielo, spoločný symbol musí byť jasne čitateľný.

Článok 3

Meno a kontaktné údaje poskytovateľa účtu

1.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia text v hranatých zátvorkách menom poskytovateľa účtu tučným písmom so zarovnaním vľavo.

2.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia text v hranatých zátvorkách svojimi kontaktnými údajmi, akými sú napríklad geografická adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, faxové číslo, webová adresa a kontaktná osoba/miesto, ktoré môže majiteľ platobného účtu využiť na budúcu korešpondenciu.

Uvedené kontaktné údaje sa uvádzajú so zarovnaním vľavo.

Článok 4

Meno a kontaktné údaje majiteľa platobného účtu

1.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia text v hranatých zátvorkách menom majiteľa platobného účtu.

Uvedené meno sa uvádza tučným písmom so zarovnaním vľavo.

2.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia text v hranatých zátvorkách geografickou adresou majiteľa platobného účtu.

Uvedená geografická adresa sa uvádza so zarovnaním vľavo a s výnimkou prvého písmena každého slova sa uvádza malými písmenami.

Článok 5

Názov a identifikácia účtu

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú názov platobného účtu.

Uvedený názov sa uvádza tučným písmom so zarovnaním vľavo a priamo za príslušné slová.

2.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú údaje identifikujúce platobný účet, napríklad bankový identifikačný kód (BIC), medzinárodné číslo bankového účtu (IBAN), vnútroštátne číslo účtu a vnútroštátny rozlišovací kód.

Uvedené údaje sa uvádzajú so zarovnaním vľavo.

Článok 6

Kalendárne obdobie

Poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Obdobie“ so zarovnaním vľavo kalendárne obdobie, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov.

Článok 7

Dátum

Poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Dátum“ so zarovnaním vľavo kalendárny dátum poskytnutia výpisu poplatkov.

Článok 8

Úvodné vyhlásenie

Znenie úvodného vyhlásenia uvedené vo vzore sa prevezme do výpisu poplatkov s použitím riadkovania 1,15 a medzerou 0 bodov pred a 10 bodov za textom.

Článok 9

Súhrnný prehľad poplatkov a úrokov

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú tučným písmom a so zarovnaním vpravo celkovú sumu poplatkov a úrokov, ktoré sa zahrnú do štyroch samostatných tabuliek pod nadpisom „Súhrnný prehľad poplatkov a úrokov“.

2.   Keď sa na konkrétny účet úrok neuplatňuje a keď sa zahrnutie takýchto informácií umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ, poskytovatelia platobných služieb použijú formuláciu „úrok sa neuplatňuje“ malými písmenami so zarovnaním vpravo.

3.   Keď sa na konkrétny účet úrok uplatňuje, ale za konkrétne obdobie sa jeho výška rovná nule, a keď sa zahrnutie takýchto informácií umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ, poskytovatelia platobných služieb uvedú v zodpovedajúcej tabuľke číslicu „0“.

4.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v samostatnej tabuľke komplexný ukazovateľ nákladov sumarizujúci celkové ročné náklady na platobný účet, keď sa to vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ. Ak sa podľa uvedených vnútroštátnych právnych predpisov od poskytovateľov platobných služieb nevyžaduje uvedenie komplexného ukazovateľa nákladov, poskytovatelia platobných služieb príslušnú tabuľku vypustia.

Článok 10

Podrobný výpis poplatkov hradených za účet

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke pod názvom „Podrobný výpis poplatkov hradených za účet“ všetky poplatky, ktoré vznikli v príslušnom období za zodpovedajúce služby.

Poplatky za poskytnutie alebo správu účtu sa uvedú v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“.

2.   Poskytovatelia platobných služieb vložia príslušné služby do podstĺpca „Služba“ so zarovnaním vľavo, a to tučným písmom s použitím jednoduchého riadkovania a medzerou 0 bodov pred a 0 bodov za každou službou.

3.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v podstĺpci „Koľkokrát bola služba využitá“ údaj o tom, koľkokrát bola každá služba počas príslušného obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov, využitá, a to so zarovnaním vpravo s použitím písma stanoveného v článku 1 ods. 3 písm. d).

Poskytovatelia platobných služieb nechajú podstĺpec „Koľkokrát bola služba využitá“ prázdny, keď:

a)

služba bola využitá, ale poskytovateľ platobných služieb neúčtoval poplatok za uvedenú službu, a

b)

zahrnutie takýchto informácií sa umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ.

4.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v podstĺpci „Jednotkový poplatok“ štruktúru jednotkového poplatku a náklady za každú využitú službu so zarovnaním vpravo.

5.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v podstĺpci „Koľkokrát bol poplatok účtovaný“ údaj o tom, koľkokrát bola každá služba účtovaná počas príslušného obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov, a to so zarovnaním vpravo. Poskytovatelia platobných služieb uvedú v zodpovedajúcom podstĺpci formuláciu „poplatok neúčtovaný“, keď:

a)

služba bola využitá, ale nebol účtovaný žiaden poplatok, a

b)

zahrnutie takýchto informácií sa umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ.

6.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v podstĺpci „Spolu“ tučným písmom výslednú celkovú sumu poplatkov uhradených za využívanie uvedenej služby počas príslušného obdobia.

7.   Keď podnadpis neobsahuje žiadnu službu, poskytovatelia platobných služieb uvedený podnadpis vypustia. Poskytovatelia platobných služieb podnadpis vypustia aj vtedy, keď majiteľ platobného účtu počas príslušného obdobia nevyužil žiadne služby nad rámec množstva uvedeného v balíku služieb.

8.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú tučným písmom výslednú celkovú sumu poplatkov, ktoré uhradil majiteľ platobného účtu počas príslušného obdobia, v riadku „Celkové uhradené poplatky“.

Článok 11

Prezentácia typov poplatkov

1.   Keď sa v jednom z nasledujúcich prípadov účtujú samostatné poplatky, poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke „Podrobný výpis poplatkov hradených za účet“ v stĺpci „Služba“ za danú službu v samostatnom riadku opis každého prípadu, kanála alebo podmienky, za ktoré sa účtuje poplatok („typy poplatkov“):

a)

za jednotlivé prípady poskytnutia danej služby, za ktoré sa účtuje poplatok, napríklad počiatočný zriaďovací poplatok a následné poplatky za vykonávanie danej služby;

b)

za jednotlivé kanály, cez ktoré sa o danú službu žiada a cez ktoré sa daná služba využíva alebo poskytuje, napríklad telefonicky, na pobočke alebo online;

c)

v závislosti od toho, či je pre danú službu splnená konkrétna podmienka, napríklad dodržanie minimálnej alebo maximálnej prahovej sumy pre úhrady alebo výbery hotovosti.

Opis sa zarovná vľavo. Poplatky sa uvedú v stĺpci „Jednotkový poplatok“ so zarovnaním vpravo.

2.   Keď sa poplatky účtujú v závislosti od kombinácie niekoľkých typov poplatkov, napríklad ak sa výška poplatkov líši v závislosti od použitého kanála a následne od toho, či bola dosiahnutá prahová suma, poskytovatelia platobných služieb okrem uplatňovania článku 10 ods. 5 uvedú opis každého ďalšieho typu poplatku so zarovnaním vpravo.

3.   Keď sa poplatok počas príslušného obdobia zmenil, poskytovatelia platobných služieb uvedú zoznam poplatkov uplatňovaných počas každého obdobia, a to pridaním nových riadkov do stĺpca „Jednotkový poplatok“.

Článok 12

Prezentácia balíkov služieb účtovaných ako súčasť poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“

1.   Keď sa k účtu ponúka balík služieb viazaný na platobný účet a účtuje sa ako súčasť poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“, poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke „Podrobný výpis poplatkov hradených za účet“ v riadku „Balík služieb“ informácie o službách zahrnutých v balíku do stĺpca „Služba“ a do stĺpca „Koľkokrát bola služba využitá“ uvedú údaj o tom, koľkokrát bol balík využitý. V stĺpcoch v rámci podnadpisu „Poplatok“ poskytovatelia platobných služieb uvedú poplatok účtovaný za balík ako celok, ako aj údaj o tom, koľkokrát bol poplatok za balík účtovaný počas príslušného obdobia, a to v uvedenom poradí, ako sa stanovuje v článku 11 ods. 1. Riadok sa vypustí, ak sa balík služieb účtuje oddelene od poplatku za všeobecné služby súvisiace s účtom.

2.   Akýkoľvek poplatok účtovaný za akúkoľvek službu, ktorá presahuje množstvo zahrnuté do balíka, sa uvedie v tabuľke, v ktorej sú uvedené služby a poplatky, ako sa stanovuje v článkoch 1 až 11.

3.   Ak počet služieb v balíku nie je obmedzený alebo keď množstvo služieb zahrnutých do balíka nebolo presiahnuté, poskytovatelia platobných služieb vypustia vyhlásenie „Služby nad rámec tohto množstva boli účtované samostatne“ uvedené v dolnej časti riadku.

Článok 13

Prezentácia balíkov služieb viazaných na platobný účet účtovaných oddelene od poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“

1.   Keď poskytovateľ platobných služieb ponúka k účtu balík služieb viazaných na platobný účet a uvedený balík sa účtuje oddelene od akýchkoľvek poplatkov uvedených v rámci podnadpisu „Všeobecné služby súvisiace s účtom“ za všeobecné služby súvisiace s účtom, ako je uvedené v tabuľke zobrazujúcej služby a poplatky, poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke týkajúcej sa balíka služieb tieto informácie:

a)

v stĺpci „Balík služieb“ v relevantných prípadoch obchodnú značku alebo obsah balíka, pričom vypustia hranaté zátvorky;

b)

v stĺpci „Poplatok“ poplatok účtovaný za balík ako celok za obdobie, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov, so zarovnaním vpravo;

c)

v treťom stĺpci údaj o tom, koľkokrát bol poplatok za balík účtovaný počas príslušného obdobia.

Akýkoľvek dodatočný poplatok účtovaný za akúkoľvek službu presahujúcu množstvo zahrnuté do poplatku za balík sa uvedie v tabuľke týkajúcej sa služieb a poplatkov, ako sa uvádza v článkoch 10 a 11.

2.   Keď sa balík účtuje v pravidelných intervaloch, tento interval sa uvedie v stĺpci „Poplatok“ so zarovnaním vľavo, pričom celkové ročné náklady sa uvedú v riadku priamo pod týmto intervalom, a to tučným písmom a s použitím formulácie „Celkové ročné náklady“.

3.   Keď sa počas príslušného obdobia účtujú za rôzne balíky rôzne poplatky, informácie uvedené v odseku 1 sa poskytnú za každý balík v samostatnej tabuľke.

4.   Poskytovatelia platobných služieb vypustia celú tabuľku vrátane nadpisu „Údaj o poplatkoch zahrnutých do balíka služieb“, ak sa balík služieb k účtu neposkytuje alebo ak sa balík služieb ponúkaný k účtu účtuje ako súčasť poplatku za akékoľvek všeobecné služby súvisiace s účtom.

5.   Ak počet všetkých služieb v balíku nie je obmedzený alebo keď množstvo služieb zahrnutých do balíka služieb nebolo presiahnuté, poskytovatelia platobných služieb vypustia vyhlásenie „Služby nad rámec tohto množstva boli účtované samostatne“ uvedené v dolnej časti tabuľky.

Článok 14

Podrobné údaje o úrokoch hradených za účet

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v relevantných prípadoch v tabuľke „Podrobné údaje o úrokoch hradených za účet“ výšku úrokov, ktoré majiteľ platobného účtu uhradil počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov.

2.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroková sadzba“ úrokovú sadzbu vyjadrenú ako ročnú percentuálnu sadzbu. Ak sa úroková sadzba počas príslušného obdobia zmenila, poskytovatelia platobných služieb uvedú každú úrokových sadzbu, ktorá sa uplatňovala počas každého obdobia, v samostatnom riadku.

3.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroky“ výšku úrokov, ktoré majiteľ platobného účtu uhradil, a to v mene účtu tučným písmom. Ak sa úroková sadzba počas príslušného obdobia zmenila, poskytovatelia platobných služieb uvedú výšku úrokov, ktoré majiteľ platobného účtu uhradil, za každé z príslušných období v samostatnom riadku.

4.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Celkové uhradené úroky“ tučným písmom výslednú celkovú sumu úrokov, ktoré majiteľ platobného účtu uhradil počas príslušného obdobia.

5.   Keď majiteľ platobného účtu neuhradil žiaden úrok, pretože sa na účet úrok neuplatňuje a keď sa zahrnutie takýchto informácií umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ, poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Celkové uhradené úroky“ tučným písmom formuláciu „úrok sa neuplatňuje“, a to malými písmenami so zarovnaním vľavo.

Článok 15

Podrobné údaje o úrokoch pripísaných na účet

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v relevantných prípadoch v tabuľke „Podrobné údaje o úrokoch pripísaných na účet“ výšku úrokov, ktoré boli majiteľovi platobného účtu pripísané počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov.

2.   Poskytovatelia platobných služieb nahradia formuláciu „Názov účtu“ názvom príslušného účtu tučným písmom.

3.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroková sadzba“ úrokovú sadzbu vyjadrenú ako ročnú percentuálnu sadzbu. Ak sa úroková sadzba počas príslušného obdobia zmenila, poskytovatelia platobných služieb uvedú každú úrokovú sadzbu, ktorá sa uplatňovala počas každého obdobia, v samostatnom riadku.

4.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroky“ výšku úrokov, ktoré boli majiteľovi platobného účtu pripísané, a to v mene účtu tučným písmom. Ak sa úroková sadzba počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov, zmenila, poskytovatelia platobných služieb uvedú výšku úrokov, ktoré boli majiteľovi platobného účtu pripísané, za každé z príslušných období v samostatnom riadku. Ak sa úroková sadzba uplatňuje, ale za konkrétne obdobie sa jej výška rovná nule, poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroky“ číslicu „0“.

5.   Keď na konkrétnom účte neboli pripísanú žiadne úroky, pretože sa na účet neuplatňuje žiaden úrok, poskytovatelia platobných služieb uvedú v stĺpci „Úroky“ formuláciu „úrok sa neuplatňuje“, a to malými písmenami so zarovnaním vľavo.

6.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Celkové pripísané úroky“ tučným písmom výslednú celkovú sumu úrokov, ktoré boli majiteľovi platobného účtu pripísané počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov.

7.   Keď na konkrétnom účte neboli pripísané žiadne úroky, pretože sa na účet neuplatňuje žiaden úrok, a keď sa zahrnutie takýchto informácií umožňuje alebo vyžaduje podľa vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponuje smernica 2014/92/EÚ, poskytovatelia platobných služieb uvedú v riadku „Celkové pripísané úroky“ tučným písmom formuláciu „úrok sa neuplatňuje“, a to malými písmenami so zarovnaním vľavo.

Článok 16

Dodatočné informácie

1.   Poskytovatelia platobných služieb uvedú v tabuľke „Dodatočné informácie“ akékoľvek dodatočné informácie, ktoré sú nad rámec informácií, na ktoré sa vzťahujú články 2 až 15 a ktoré priamo súvisia so službami či uhradenými poplatkami alebo účtovanými či pripísanými úrokmi alebo uplatnenými úrokovými sadzbami, ako sa uvádza v článku 5 ods. 2 smernice 2014/92/EÚ, počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje výpis poplatkov. Dodatočné informácie uvedené v tejto tabuľke zahŕňajú informácie, ktoré sa požadujú podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

2.   Pri vypĺňaní tejto tabuľky poskytovatelia platobných služieb v relevantných prípadoch dodržia formát prezentácie stanovený v tomto nariadení.

3.   Poskytovatelia platobných služieb túto tabuľku vypustia, ak neposkytujú žiadne informácie uvedené v odseku 1.

Článok 17

Obchodné značky

Keď sa použije obchodná značka, je uvedená priamo za názvom služby, a to štandardným typom písma podľa článku 1 ods. 3 písm. d) a v hranatých zátvorkách.

Článok 18

Používanie elektronických prostriedkov

1.   Keď sa výpis poplatkov poskytuje elektronickými prostriedkami, poskytovatelia platobných služieb môžu, za predpokladu, že spotrebiteľovi zároveň poskytnú kópiu výpisu poplatkov v súlade so vzorom stanoveným v prílohe a vyplneného tak, ako sa stanovuje v článkoch 2 až 17, zmeniť vzor len týmito spôsobmi:

a)

odchylne od článku 1 ods. 3 písm. d) môžu zväčšiť veľkosť písma za predpokladu, že sa zachová pomer veľkostí, ako sa stanovuje v článku 1 ods. 3;

b)

ak by použitie viacerých tabuliek a stĺpcov viedlo v dôsledku veľkosti elektronických nástrojov k ťažkostiam pri čítaní výpisu poplatkov, môžu použiť jediný stĺpec alebo jedinú tabuľku, ak sa zachová poradie informácií, nadpisov a podnadpisov;

c)

môžu použiť elektronické nástroje, napríklad vrstvenie (layering) a automaticky otvárané okná, za predpokladu, že názov výpisu poplatkov, spoločný symbol, nadpisy a podnadpisy sa zobrazia výrazne a zachová sa poradie informácií.

2.   Použitie elektronických nástrojov uvedených v odseku 1 písm. c) nesmie pôsobiť rušivo, pretože by to mohlo odviesť pozornosť spotrebiteľa od informácií uvedených vo výpise poplatkov. Informácie poskytnuté prostredníctvom vrstvenia a automaticky otváraných okien sú obmedzené na informácie uvedené v tomto nariadení.

Článok 19

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 28. septembra 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214.

(2)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/32 z 28. septembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štandardizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet (pozri stranu 3 tohto úradného vestníka).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12).


PRÍLOHA

Vzor výpisu poplatkov

Image Text obrazu Image Text obrazu Image Text obrazu

Top