Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011L0089

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/89/EÚ zo 16. novembra 2011 , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte Text s významom pre EHP

OJ L 326, 8.12.2011, p. 113–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 007 P. 212 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/89/oj

8.12.2011   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 326/113


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2011/89/EÚ

zo 16. novembra 2011,

ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES, pokiaľ ide o doplnkový dohľad nad finančnými inštitúciami vo finančnom konglomeráte

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (3) poskytuje príslušným orgánom vo finančnom sektore doplňujúce právomoci a nástroje na vykonávanie dohľadu nad skupinami zloženými z mnohých regulovaných subjektov, ktoré pôsobia v rôznych sektoroch finančných trhov. Tieto skupiny (finančné konglomeráty) sú vystavené rizikám (skupinové riziká), ktoré zahŕňajú: riziká šírenia škodlivých vplyvov, ak sa riziká rozširujú z jedného konca skupiny na druhý; koncentráciu rizík, ak sa rovnaký typ rizika zhmotní v rôznych častiach skupiny v rovnakom čase; komplexnosť riadenia mnohých odlišných právnych subjektov; možné konflikty záujmu a problém vyčlenenia regulačného kapitálu pre všetky regulované subjekty, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, čím sa zabráni viacnásobnému použitiu kapitálu. Na finančné konglomeráty by sa mal preto popri dohľade na samostatnom, konsolidovanom alebo skupinovom základe uplatňovať doplnkový dohľad tak, aby nedochádzalo k duplicite alebo ovplyvneniu skupiny a bez ohľadu na jej právnu štruktúru.

(2)

Je potrebné zabezpečiť súlad medzi cieľmi smernice 2002/87/ES na jednej strane a smerníc Rady 73/239/EHS (4) a 92/49/EHS (5) a smerníc Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES (6), 2002/83/ES (7), 2004/39/ES (8), 2005/68/ES (9), 2006/48/ES (10), 2006/49/ES (11), 2009/65/ES (12), 2009/138/ES (13) a 2011/61/EU (14) na druhej strane s cieľom umožniť primeraný doplnkový dohľad nad poisťovňami a bankovými skupinami, a to aj vtedy, keď sú súčasťou zmiešanej finančnej holdingovej štruktúry.

(3)

Je potrebné identifikovať finančné konglomeráty v celej Únii v súlade s mierou, v akej sú vystavené skupinovým rizikám, na základe spoločných usmernení, ktoré má vydať Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (15) (ďalej len „EBA“), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (16) (ďalej len „EIOPA“) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1095/2010 (17) (ďalej len „ESMA“), v súlade s článkom 56 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len „spoločný výbor“). Je takisto dôležité, aby sa požiadavky týkajúce sa výnimky z uplatňovania doplnkového dohľadu uplatňovali spôsobom založeným na informáciách o riziku v súlade s uvedenými usmerneniami. Má to mimoriadny význam v prípade rozsiahlych, medzinárodne pôsobiacich finančných konglomerátov.

(4)

Komplexné a primerané monitorovanie skupinových rizík v rozsiahlych, komplexných a medzinárodne pôsobiacich finančných konglomerátoch, ako aj dohľad nad celoskupinovými kapitálovými politikami týchto skupín sú možné len v prípade, že príslušné orgány zhromažďujú informácie o dohľade a plánujú opatrenia dohľadu, ktoré presahujú vnútroštátnu pôsobnosť ich mandátu. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby príslušné orgány koordinovali doplnkový dohľad nad medzinárodne pôsobiacimi finančnými konglomerátmi medzi príslušnými orgánmi, ktoré sú pre doplnkový dohľad finančného konglomerátu považované za najrelevantnejšie. Kolégium relevantných príslušných orgánov finančných konglomerátov by malo konať v súlade s doplňujúcim charakterom smernice 2002/87/ES a ako také by nemalo duplikovať alebo nahrádzať, ale skôr by malo pridávať hodnotu činnostiam existujúcich kolégií pre podskupiny bánk a poisťovní v týchto finančných konglomerátoch. Kolégium pre finančný konglomerát by sa malo zriadiť iba vtedy, ak neexistuje bankové, ani poisťovacie sektorové kolégium.

(5)

Na zabezpečenie príslušného regulačného dohľadu je potrebné, aby právnu štruktúru a riadiacu a organizačnú štruktúru vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek bánk, poisťovní a finančných konglomerátov s cezhraničnými aktivitami monitorovali podľa potreby EBA, EIOPA, ESMA (ďalej spoločne len „európske orgány dohľadu“) a spoločný výbor a aby sa tieto informácie poskytovali relevantným príslušným orgánom.

(6)

Na zabezpečenie účinného doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte, najmä v prípade, keď sa ústredie jednej z jeho dcérskych spoločností nachádza v tretej krajine, by podniky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, mali zahŕňať všetky podniky, najmä akékoľvek úverové inštitúcie s ústredím v tretej krajine, ktoré by v prípade, keby mali ústredie v Únii, potrebovali povolenie.

(7)

Doplnkový dohľad nad rozsiahlymi, komplexnými a medzinárodne pôsobiacimi finančnými konglomerátmi si vyžaduje koordináciu v celej Únii s cieľom prispieť k stabilite medzinárodného trhu s finančnými službami. Na tento účel musia príslušné orgány schváliť postup dohľadu, ktorý sa má uplatňovať v súvislosti s týmito finančnými konglomerátmi. Európske orgány dohľadu by mali vydať v súlade s článkom 56 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010, prostredníctvom spoločného výboru spoločné usmernenia pre tieto spoločné prístupy, čím sa zabezpečí komplexný prudenciálny rámec dostupných nástrojov dohľadu a právomocí v smerniciach o bankovníctve, poisťovníctve, cenných papieroch a finančných konglomerátoch. Usmernenia uvedené v smernici 2002/87/ES by mali odrážať doplňujúci charakter dohľadu na jej základe a mali by dopĺňať osobitný dohľad spojený s konkrétnymi odvetviami v súlade so smernicami 73/239/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES, 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES, 2009/138/ES a 2011/61/EÚ.

(8)

Je skutočne potrebné monitorovať a kontrolovať potenciálne skupinové riziká pre finančný konglomerát, vyplývajúce z účastí v iných spoločnostiach. Pre tie prípady, pre ktoré nie sú osobitné právomoci dohľadu stanovené v smernici 2002/87/ES dostatočné, by skupina orgánov dohľadu mala vypracovať alternatívne metódy na riešenie a náležité zohľadnenie týchto rizík, pokiaľ možno činnosťou európskych orgánov dohľadu prostredníctvom spoločného výboru. Ak je jediným identifikačným prvkom finančného konglomerátu účasť, orgány dohľadu by mali mať možnosť posúdiť, či je skupina vystavená skupinovým rizikám, a v prípade potreby upustiť od doplnkového dohľadu.

(9)

Pokiaľ ide o niektoré skupinové štruktúry, orgány dohľadu zostali počas súčasnej krízy bez právomocí, keďže režimy stanovené v príslušných smerniciach ich nútili k tomu, aby si zvolili medzi sektorovým dohľadom alebo doplnkovým dohľadom. Hoci v rámci práce skupiny G20 súvisiacej s finančnými konglomerátmi by sa mala uskutočniť kompletná revízia smernice 2002/87/ES, nevyhnutné právomoci dohľadu by sa mali poskytnúť čo najskôr.

(10)

Je potrebné zabezpečiť súlad medzi cieľmi smernice 2002/87/ES a smernice 98/78/ES. Z tohto dôvodu by sa mala smernica 98/78/ES zmeniť a doplniť s cieľom vymedziť a zahrnúť zmiešané finančné holdingové spoločnosti. S cieľom zabezpečiť včasný a koherentný dohľad by sa mala zmeniť a doplniť smernica 98/78/ES bez ohľadu na okamžité uplatňovanie smernice 2009/138/ES, ktorá by sa preto mala zmeniť a doplniť na rovnaký účel.

(11)

Hoci stresové testy podskupín bánk a poisťovní vo finančnom konglomeráte by sa mali uskutočňovať pravidelne, je úlohou koordinátora vymenovaného v súlade so smernicou 2002/87/ES rozhodnúť o vhodnosti, parametroch a načasovaní stresového testu pre konkrétny finančný konglomerát ako celok. Pri celoúniových stresových testoch uskutočňovaných európskymi orgánmi dohľadu v rámci konkrétnych odvetví by malo byť úlohou spoločného výboru zabezpečiť, aby sa takéto stresové testy uskutočňovali konzistentným spôsobom vo všetkých sektoroch. Európske orgány dohľadu by preto mali mať možnosť prostredníctvom spoločného výboru vypracovať pre celoúniové stresové testy doplnkové parametre, v ktorých budú zachytené riziká špecifické pre konkrétnu skupinu, ktoré sa obyčajne vyskytujú vo finančných konglomerátoch, a tam, kde to sektorové právne predpisy umožňujú, by mali mať možnosť uverejniť výsledky týchto testov. Mali by sa zohľadniť skúsenosti z predchádzajúcich celoúniových stresových testov. Stresové testy by mali napríklad zohľadňovať riziká likvidity a solventnosti finančných konglomerátov.

(12)

Komisia by mala ďalej vypracovať koherentný a konkluzívny systém dohľadu nad finančnými konglomerátmi. Nadchádzajúca kompletná revízia smernice 2002/87/ES by sa mala vzťahovať na neregulované subjekty, najmä na účelové subjekty, a mala by vypracovať rizikovo orientované uplatňovanie výnimiek, ktoré majú orgány dohľadu k dispozícii pri zisťovaní finančného konglomerátu pri súčasnom obmedzení používania týchto výnimiek. So zreteľom na sektorové smernice by sa predmetom revízie mali stať aj systémovo relevantné finančné konglomeráty, ktorých veľkosť, vzájomná prepojenosť alebo komplexnosť ich robí obzvlášť zraniteľnými. Takéto konglomeráty by mali byť určené na základe analógie s vyvíjajúcimi sa normami Rady finančnej stability a Bazilejského výboru pre bankový dohľad. Komisia by mala zvážiť navrhnutie regulačného opatrenia v tejto oblasti.

(13)

Je potrebné zabezpečiť súlad medzi cieľmi smernice 2002/87/ES a smernice 2006/48/ES. Smernica 2006/48/ES by sa preto mala zmeniť a doplniť s cieľom vymedziť a zahrnúť zmiešané finančné holdingové spoločnosti.

(14)

Obnovená dostupnosť právomocí na úrovni zmiešaných finančných holdingových spoločností znamená, že niektoré ustanovenia smerníc 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES alebo 2009/138/ES sa na tejto úrovni uplatňujú simultánne. Tieto ustanovenia môžu byť rovnocenné, najmä pokiaľ ide o kvalitatívne prvky procesov preskúmania orgánmi dohľadu. Napríklad rovnaké vhodné a náležité požiadavky na riadenie holdingových spoločností sú stanovené v smerniciach 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES alebo 2009/138/ES. S cieľom zabrániť prekrývaniu týchto ustanovení a zabezpečiť účinnosť dohľadu na najvyššej úrovni by orgány dohľadu mali mať možnosť uplatniť určité ustanovenie len raz, pričom by dodržali súlad s rovnocenným ustanovením vo všetkých uplatniteľných smerniciach. Aj keď ustanovenia nemajú rovnaké znenie, mali by sa považovať za rovnocenné, ak sú si podobné svojou podstatou, a to najmä pokiaľ ide o dohľad zameraný na riziká. Pri posudzovaní rovnocennosti by orgány dohľadu mali v rámci kolégií zohľadniť, či sú ciele a rozsah pôsobnosti obsiahnuté v každej uplatniteľnej smernici dosiahnuté, a to bez zníženia štandardu dohľadu. Posudzovanie rovnocennosti by malo mať možnosť sa vyvíjať v priebehu meniacich sa rámcov a postupov dohľadu. Malo by byť preto súčasťou otvoreného procesu postupného vývinu. Tento proces by mal umožňovať riešenia z prípadu na prípad, aby sa mohli zohľadniť všetky relevantné prvky konkrétnej skupiny. V záujme zabezpečenia konzistentnosti v medziach rámca dohľadu vo vzťahu k jednej konkrétnej skupine a dosiahnutia rovnakých podmienok medzi všetkými finančnými konglomerátmi v Únii je potrebná primeraná spolupráca orgánov dohľadu. Na tento účel by európske orgány dohľadu mali prostredníctvom spoločného výboru vypracovať usmernenia zamerané na zbližovanie posudzovania rovnocennosti a ich činnosť by mala smerovať k vydaniu záväzných technických predpisov.

(15)

S cieľom zlepšiť doplnkový dohľad nad finančnými subjektmi vo finančnom konglomeráte by sa mala Komisii udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) s ohľadom na technické úpravy, ktoré sa majú vykonať k smernici 2002/87/ES, pokiaľ ide o definície, zjednotenie terminológie a metódy výpočtu stanovené v uvedenej smernici. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni. Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(16)

Keďže cieľ tejto smernice, konkrétne zlepšenie doplnkového dohľadu nad finančnými subjektmi vo finančnom konglomeráte, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto smernice ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(17)

Smernice 98/78/ES, 2002/87/ES, 2006/48/ES a 2009/138/ES by sa preto mali zmeniť a doplniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Zmeny a doplnenia smernice 98/78/ES

Smernica 98/78/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Článok 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

písmeno j) sa nahrádza takto:

„j)

‚zmiešaná holdingová poisťovňa‘ znamená iný materský podnik ako poisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine, zaisťovňa, zaisťovňa v nečlenskej krajine, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, z ktorej dcérskych podnikov je aspoň jeden poisťovňou alebo zaisťovňou;“

b)

dopĺňa sa toto písmeno:

„m)

‚zmiešaná finančná holdingová spoločnosť‘ znamená zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ako je uvedené v článku 2 bode 15 smernice 2002/87/ES;“.

2.

Článok 2 ods. 2 sa nahrádza takto:

„2.   Každá poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorej materským podnikom je holdingová poisťovňa, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, poisťovňa v nečlenskej krajine alebo zaisťovňa v nečlenskej krajine, podlieha doplnkovému dohľadu spôsobom stanoveným v článku 5 ods. 2 a v článkoch 6, 8 a 10.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 2a

Úroveň uplatňovania, pokiaľ ide o zmiešané finančné holdingové spoločnosti

1.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici a v smernici 2002/87/ES, najmä čo sa týka dohľadu zameraného na riziká, môže príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie doplnkového dohľadu po konzultácii s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi uplatniť vo vzťahu k tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len príslušné ustanovenie smernice 2002/87/ES.

2.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici aj v smernici 2006/48/ES, najmä čo sa týka dohľadu zameraného na riziká, môže príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie doplnkového dohľadu na základe dohody s orgánom konsolidovaného dohľadu v sektore bankovníctva a investičných služieb uplatniť len ustanovenie smernice, ktoré sa vzťahuje na najvýznamnejší sektor, v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES.

3.   Príslušný orgán zodpovedný za vykonávanie doplnkového dohľadu informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (18) (ďalej len ‚EBA‘) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (19) (ďalej len ‚EIOPA‘) o rozhodnutiach prijatých podľa odsekov 1 a 2. EBA, EIOPA a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (20) vypracujú prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len ‚spoločný výbor‘) usmernenia zamerané na zbližovanie postupov dohľadu a vypracujú návrh regulačných technických predpisov, ktoré predložia Komisii do troch rokov od prijatia týchto usmernení.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

4.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výkon doplnkového dohľadu v súlade s článkom 2 v žiadnom prípade neznamená, že príslušné orgány majú plniť funkciu dohľadu jednotlivo vo vzťahu k poisťovni v nečlenskej krajine, zaisťovni v nečlenskej krajine, holdingovej poisťovni, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej holdingovej poisťovni.“

5.

V článku 4 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak boli poisťovniam alebo zaisťovniam, ktorých materským podnikom je tá istá holdingová poisťovňa, poisťovňa v nečlenskej krajine, zaisťovňa v nečlenskej krajine, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná holdingová poisťovňa, udelené povolenia v dvoch alebo viacerých členských štátoch, môžu sa príslušné orgány dotknutých členských štátov dohodnúť na tom, ktorý z nich bude zodpovedný za výkon doplnkového dohľadu.“

6.

Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Holdingové poisťovne, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, poisťovne nečlenskej krajiny a zaisťovne nečlenskej krajiny

1.   Pokiaľ ide o článok 2 ods. 2, členské štáty vyžadujú, aby bola metóda doplnkového dohľadu uplatnená v súlade s prílohou II. Výpočet zahŕňa všetky prepojené podniky holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne nečlenskej krajiny alebo zaisťovne nečlenskej krajiny.

2.   Ak na základe výpočtu uvedeného v odseku 1 príslušné orgány dospejú k záveru, že solventnosť dcérskej poisťovne alebo zaisťovne holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne v nečlenskej krajine alebo zaisťovne v nečlenskej krajine je alebo môže byť ohrozená, prijmú primerané opatrenia na úrovni tejto poisťovne alebo zaisťovne.“

7.

Prílohy I a II sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou I k tejto smernici.

Článok 2

Zmeny a doplnenia smernice 2002/87/ES

Smernica 2002/87/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Články 1 a 2 sa nahrádzajú takto:

„Článok 1

Predmet úpravy

Táto smernica ustanovuje pravidlá doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektmi, ktorým bolo udelené oprávnenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS, článkom 4 smernice 2002/83/ES (21), článkom 5 smernice 2004/39/ES (22), článkom 3 smernice 2005/68/ES (23), článkom 6 smernice 2006/48/ES (24), článkom 5 smernice 2009/65/ES (25), článkom 14 smernice 2009/138/ES (26) alebo článkami 6 až 11 smernice 2011/61/EÚ (27) a ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu.

Táto smernica taktiež mení a dopĺňa príslušné sektorové predpisy platné pre subjekty, ktorých činnosť upravujú uvedené smernice.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účel tejto smernice:

1.

‚úverová inštitúcia‘ znamená úverovú inštitúciu v zmysle článku 4 ods. 1 smernice 2006/48/ES;

2.

‚poisťovňa‘ znamená poisťovňu v zmysle článku 13 ods. 1, 2 alebo 3 smernice 2009/138/ES;

3.

‚investičná spoločnosť‘ znamená investičnú spoločnosť v zmysle článku 4 ods. 1 bod 1 smernice 2004/39/ES vrátane podnikov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (28), alebo podnik s ústredím v tretej krajine, ktorý by v prípade, keby mal svoje ústredie v Únii, potreboval podľa smernice 2004/39/ES povolenie;

4.

‚regulovaný subjekt‘ znamená úverovú inštitúciu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť, správcovskú spoločnosť alebo správcu alternatívneho investičného fondu;

5.

‚správcovská spoločnosť‘ znamená správcovskú spoločnosť v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES alebo podnik so sídlom v tretej krajine, ktorý by v prípade, keby mal svoje sídlo v Únii, potreboval podľa uvedenej smernice povolenie;

5a.

‚správca alternatívnych investičných fondov‘ znamená správcu alternatívnych investičných fondov v zmysle článku 4 ods. 1 písm. b), l) a ab) smernice 2011/61/EÚ alebo podnik s ústredím v tretej krajine, ktorý by v prípade, keby mal svoje ústredie v Únii, potreboval podľa uvedenej smernice povolenie;

6.

‚zaisťovňa‘ znamená zaisťovňu v zmysle článku 13 ods. 4, 5 a 6 smernice 2009/138/ES alebo účelovo vytvorený subjekt v zmysle článku 13 ods. 26 smernice 2009/138/ES;

7.

‚sektorové predpisy‘ znamenajú právne predpisy Únie týkajúce sa dohľadu nad obozretným podnikaním regulovaných subjektov, najmä smernice 2004/39/ES, 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2009/138/ES;

8.

‚finančný sektor‘ znamená sektor, ktorý tvorí jeden alebo viaceré nasledujúce subjekty:

a)

úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo podnik poskytujúci doplnkové služby v zmysle článku 4 ods. 1, 5 alebo 21 smernice 2006/48/ES (ďalej spoločne len ‚bankový sektor‘);

b)

poisťovňa, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa v zmysle článku 13 ods. 1, 2,4 alebo 5 alebo článku 212 ods. 1 písm. f) smernice 2009/138/ES (ďalej spoločne len ‚sektor poisťovníctva‘);

c)

investičná spoločnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. b) smernice 2006/49/ES (ďalej spoločne len ‚sektor investičných služieb‘);

9.

‚materský podnik‘ znamená materský podnik v zmysle článku 1 siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach (29) alebo každú spoločnosť, ktorá podľa názoru príslušných orgánov efektívne uplatňuje dominantný vplyv nad inou spoločnosťou;

10.

‚dcérsky podnik‘ znamená dcérsky podnik v zmysle článku 1 smernice 83/349/EHS alebo každú spoločnosť, nad ktorou podľa názoru príslušných orgánov materský podnik efektívne uplatňuje dominantný vplyv alebo všetky dcérske spoločnosti takýchto dcérskych spoločností;

11.

‚účasť‘ znamená účasť v zmysle prvej vety článku 17 štvrtej smernice Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností (30), alebo priame alebo nepriame vlastníctvo 20 % alebo viac hlasovacích práv alebo základného imania podniku;

12.

‚skupina‘ znamená skupinu podnikov, ktorá sa skladá z materského podniku, jeho dcérskych podnikov a subjektov, v ktorých materský podnik alebo jeho dcérske podniky majú účasť, alebo podnikov navzájom prepojených vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a zahŕňa akúkoľvek podskupinu;

12a.

‚kontrola‘ znamená vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom ako sa stanovuje v článku 1 smernice 83/349EHS alebo podobný vzťah medzi fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom;

13.

‚úzke väzby‘ znamenajú situáciu, v ktorej sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby prepojené na základe kontroly alebo účasti, alebo podobný vzťah medzi fyzickou alebo právnickou osobou a podnikom alebo situáciu, v ktorej sú dve alebo viaceré fyzické alebo právnické osoby trvalo spojené s tou istou osobou na základe kontrolného vzťahu;

14.

‚finančný konglomerát‘ znamená skupinu alebo podskupinu, kde je na vrchole regulovaný subjekt alebo kde aspoň jeden z dcérskych podnikov v tejto skupine alebo v podskupine je regulovaným subjektom, a ktorá spĺňa tieto podmienky:

a)

ak je na vrchole skupiny alebo podskupiny regulovaný subjekt:

i)

tento subjekt je materským podnikom subjektu vo finančnom sektore, subjektom, ktorý vlastní účasť v subjekte vo finančnom sektore, alebo subjektom prepojeným so subjektom vo finančnom sektore vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS;

ii)

aspoň jeden zo subjektov v skupine alebo v podskupine sa nachádza v sektore poisťovníctva a aspoň jeden v bankovom sektore alebo v sektore investičných služieb a

iii)

konsolidované alebo agregované činnosti subjektov skupiny v sektore poisťovníctva, ako aj konsolidované alebo agregované činnosti subjektov v skupine alebo v podskupine v bankovom sektore a v sektore investičných služieb, sú významné v zmysle článku 3 ods. 2 alebo 3 tejto smernice alebo

b)

ak na vrchole skupiny alebo podskupiny nie je regulovaný subjekt:

i)

činnosti skupiny alebo podskupiny sa sústreďujú prevažne vo finančnom sektore v zmysle článku 3 ods. 1 tejto smernice;

ii)

aspoň jeden zo subjektov v skupine alebo podskupine sa nachádza v sektore poisťovníctva a aspoň jeden v bankovom sektore alebo v sektore investičných služieb a

iii)

konsolidované alebo agregované činnosti subjektov v skupine alebo v podskupine v sektore poisťovníctva, ako aj konsolidované alebo agregované činnosti subjektov skupiny v bankovom sektore a v sektore investičných služieb, sú významné v zmysle článku 3 ods. 2 alebo 3 tejto smernice;

15.

‚zmiešaná finančná holdingová spoločnosť‘ znamená materský podnik iný ako regulovaný subjekt, ktorý spolu so svojimi dcérskymi podnikmi, z ktorých aspoň jeden je regulovaným subjektom so sídlom v Únii, a s ostatnými subjektmi predstavuje finančný konglomerát;

16.

‚príslušné orgány‘ znamenajú vnútroštátne orgány členských štátov, ktoré majú právomoc na základe zákona alebo nariadenia vykonávať dohľad nad úverovými inštitúciami, poisťovňami, zaisťovňami, investičnými spoločnosťami, správcovskými spoločnosťami alebo správcami alternatívnych investičných fondov buď na individuálnom, alebo celoskupinovom základe;

17.

‚relevantné príslušné orgány‘ znamenajú:

a)

príslušné orgány členských štátov, zodpovedné za celoskupinový dohľad v sektore nad každým z regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte, najmä hlavného materského podniku sektora;

b)

koordinátora vymenovaného podľa článku 10, ak je rozdielny od orgánov, ktoré sa ustanovujú v písmene a);

c)

ak je to vhodné, iné dotknuté príslušné orgány podľa názoru orgánov uvedených v písmenách a) a b);

18.

‚vnútroskupinové transakcie‘ znamenajú všetky transakcie, v ktorých regulované subjekty finančného konglomerátu buď priamo, alebo nepriamo využívajú iné spoločnosti tej istej skupiny alebo fyzickú alebo právnickú osobu prepojenú s podnikmi tejto skupiny úzkou väzbou na splnenie zmluvného alebo nezmluvného záväzku za odplatu alebo bezodplatne;

19.

‚koncentrácia rizík‘ znamená každú angažovanosť subjektov finančného konglomerátu na riziku, ktorá potenciálne môže znamenať stratu a ktorá je dostatočne veľká, aby ohrozila platobnú schopnosť alebo všeobecnú finančnú situáciu regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte; takáto angažovanosť môže byť zapríčinená rizikom protistrany/úverovým rizikom, investičným rizikom, poistným rizikom, trhovým rizikom, inými rizikami alebo kombináciou, alebo interakciou týchto rizík.

Až do nadobudnutia účinnosti akýchkoľvek technických noriem prijatých v súlade článkom 21a ods. 1 písm. b) musí názor uvedený v bode 17 písm. c) brať do úvahy najmä trhový podiel regulovaných subjektov finančného konglomerátu v iných členských štátoch, najmä ak prekračuje 5 %, a skutočnosť, aký má vo finančnom konglomeráte význam ktorýkoľvek z regulovaných subjektov zriadených v inom členskom štáte.

2.

Článok 3 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odseky 1, 2 a 3 sa nahrádzajú takto:

„1.   Skupina sa považuje za skupinu, ktorej činnosti sa sústreďujú prevažne vo finančnom sektore v zmysle článku 2 bodu 14 písm. b) bodu i), ak podiel bilančnej sumy regulovaných a neregulovaných subjektov finančného sektora v skupine k bilančnej sume skupiny ako celku presahuje 40 %.

2.   Činnosti v rôznych finančných sektoroch sa považujú za významné v zmysle článku 2 bodu 14 písm. a) bodu iii) alebo bodu 14 písm. b) bodu iii), ak priemer z podielu bilančnej sumy tohto finančného sektora k bilančnej sume subjektov finančného sektora v skupine a z podielu kapitálových požiadaviek toho istého finančného sektora k celkovým kapitálovým požiadavkám subjektov finančného sektora v skupine je za každý finančný sektor vyšší ako 10 %.

Na účely tejto smernice najmenší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je sektor s najmenším priemerom a najdôležitejší finančný sektor vo finančnom konglomeráte je sektor s najvyšším priemerom. Na účely výpočtu tohto priemeru a na meranie najmenšieho a najdôležitejšieho finančného sektora sa bankový sektor a sektor investičných služieb posudzujú spolu.

Správcovské spoločnosti sa dopĺňajú do sektora, do ktorého patria v rámci skupiny; ak nepatria výlučne do jedného sektora v rámci skupiny, dopĺňajú sa k najmenšiemu finančnému sektoru.

Správcovia alternatívnych investičných fondov sa dopĺňajú do sektora, do ktorého patria v rámci skupiny. Ak nepatria výlučne do jedného sektora v rámci skupiny, dopĺňajú sa k najmenšiemu finančnému sektoru.

3.   Transsektorové činnosti sa považujú za významné v zmysle článku 2 bodu 14 písm. a) bodu iii) alebo bodu 14 písm. b) bodu iii), ak bilančná suma najmenšieho finančného sektora v skupine je vyššia ako 6 miliárd EUR.

Ak skupina nedosiahne prahovú hodnotu uvedenú v odseku 2 tohto článku, príslušné orgány môžu na základe spoločnej dohody rozhodnúť, že skupinu nebudú považovať za finančný konglomerát. Môžu sa takisto rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia článku 7, 8 alebo 9, ak sa domnievajú, že začlenenie skupiny do rozsahu tejto smernice alebo uplatňovanie takýchto ustanovení nie je potrebné, alebo by nebolo vhodné alebo by bolo zavádzajúce vo vzťahu k cieľom doplnkového dohľadu.

Rozhodnutia prijaté podľa tohto odseku sa oznámia ostatným príslušným orgánom a príslušné orgány ich s výnimkou mimoriadnych okolností zverejnia.

3a.   Ak skupina dosiahne prahovú hodnotu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ale najmenší sektor nepresiahne sumu 6 miliárd EUR, relevantné príslušné orgány môžu na základe spoločnej dohody rozhodnúť, že skupinu nebudú považovať za finančný konglomerát. Môžu sa takisto rozhodnúť, že nebudú uplatňovať ustanovenia článku 7, 8 alebo 9, ak sa domnievajú, že začlenenie skupiny do rozsahu tejto smernice alebo uplatňovanie takýchto ustanovení nie je potrebné, alebo by nebolo vhodné alebo by bolo zavádzajúce vo vzťahu k cieľom doplnkového dohľadu.

Rozhodnutia prijaté podľa tohto odseku budú oznámené ostatným príslušným orgánom a príslušné orgány ich s výnimkou mimoriadnych okolností zverejnia.“;

b)

odsek 4 sa mení a dopĺňa takto:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

vylúčiť subjekt z výpočtu podielov v prípadoch uvedených v článku 6 ods. 5, pokiaľ sa tento subjekt nepresunul z členského štátu do tretej krajiny a je dôkaz o tom, že subjekt zmenil svoje miesto s cieľom vyhnúť sa dohľadu;“

ii)

dopĺňa sa toto písmeno:

„c)

vylúčiť jednu alebo viacero účastí v menšom sektore, ak sú tieto účasti rozhodujúce pre identifikáciu finančného konglomerátu a spoločne majú zanedbateľný vplyv vo vzťahu k cieľom doplnkového dohľadu.“;

c)

odsek 5 sa nahrádza takto:

„5.   Relevantné príslušné orgány môžu na účely uplatňovania odsekov 1 a 2 vo výnimočných prípadoch a na základe spoločnej dohody nahradiť kritérium založené na bilančnej sume jedným alebo viacerými nasledujúcimi parametrami alebo pridať jeden alebo viaceré tieto parametre, ak sú toho názoru, že tieto parametre majú osobitný význam na účely doplnkového dohľadu podľa tejto smernice: štruktúra príjmov, mimosúvahové činnosti, celkové spravované aktíva.“;

d)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„8.   Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (31) (ďalej len ‚EBA‘), Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2011 (32) (ďalej len ‚EIOPA‘) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (33) (ďalej len ‚ESMA‘) (ďalej spoločne len ‚európske orgány dohľadu‘) vydajú prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len ‚spoločný výbor‘) spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním odsekov 2, 3, 3a, 4 a 5 tohto článku.

9.   Príslušné orgány každoročne vyhodnocujú výnimky z uplatňovania doplnkového dohľadu a posudzujú kvantitatívne ukazovatele stanovené v tomto článku a hodnotenia zamerané na riziká vzťahujúce sa na finančné skupiny.

3.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Na tento účel:

príslušné orgány, ktoré vydali povolenie regulovaným subjektom v skupine, úzko spolupracujú,

ak je príslušný orgán toho názoru, že regulovaný subjekt oprávnený týmto príslušným orgánom je členom skupiny, ktorá môže byť finančným konglomerátom a ktorá ešte nebola identifikovaná v súlade s touto smernicou, príslušný orgán oznámi svoj názor ostatným dotknutým príslušným orgánom a spoločnému výboru.“;

b)

v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Koordinátor informuje aj príslušné orgány, ktoré schválili regulované subjekty v skupine, a príslušné orgány členského štátu, v ktorom má ústredie zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ako aj spoločný výbor.“;

c)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Spoločný výbor uverejní zoznam finančných konglomerátov vymedzených v súlade s článkom 2 bodom 14 na svojej webovej stránke a priebežne ho aktualizuje. Tieto informácie sú dostupné cez odkaz na webových stránkach každého z európskych orgánov dohľadu.

Názvy všetkých regulovaných subjektov uvedených v článku 1, ktoré sú súčasťou finančného konglomerátu, sa zapíšu do zoznamu, ktorý spoločný výbor uverejní a priebežne aktualizuje na svojej webovej stránke.“

4.

Článok 5 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

každý regulovaný subjekt, ktorého materský podnik je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej sídlo sa nachádza v Únii;“

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Na každý regulovaný subjekt, na ktorý sa nevzťahuje doplnkový dohľad podľa odseku 2, ktorého materský podnik je regulovaným subjektom alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou s ústredím v tretej krajine, sa vzťahuje doplnkový dohľad na úrovni finančného konglomerátu v rozsahu a spôsobom predpísaným v článku 18.“;

c)

v odseku 4 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Aby sa mohol uplatňovať takýto doplnkový dohľad, prinajmenšom jeden zo subjektov musí byť regulovaným subjektom uvedeným v článku 1 a musia byť splnené podmienky uvedené v článku 2 bode 14 písm. a) bode ii) alebo bode 14 písm. b) bode ii) a článku 2 bode 14 písm. a) bode iii) alebo bode 14 písm. b) bode iii). Relevantné príslušné orgány pri prijímaní rozhodnutí zohľadnia ciele doplnkového dohľadu uvedené v tejto smernici.“

5.

V článku 6 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Na účel výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti uvedenej v prvom pododseku odseku 2 sa do predmetu doplnkového dohľadu zahŕňajú spôsobom a v rozsahu definovanom v prílohe I tieto subjekty:

a)

úverová inštitúcia, finančná inštitúcia alebo podnik pomocných služieb;

b)

poisťovňa, zaisťovňa alebo holdingová poisťovňa;

c)

investičná spoločnosť;

d)

zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.

4.   Pri výpočte doplnkových požiadaviek kapitálovej primeranosti vo vzťahu k finančnému konglomerátu s využitím metódy 1 (účtovná konsolidácia), ktorá sa ustanovuje v prílohe I k tejto smernici, sa vlastné zdroje a kapitálové požiadavky subjektov v skupine počítajú s použitím zodpovedajúcich sektorových predpisov o forme a rozsahu konsolidácie, ktoré sa ustanovujú najmä v článkoch 133 a 134 smernice 2006/48/ES a v článku 221 smernice 2009/138/ES.

Pri použití metódy 2 (odpočítavanie a agregácia) uvedenej v prílohe I sa pri výpočte musí brať do úvahy proporcionálny podiel na upísanom základnom imaní vlastnený priamo alebo nepriamo materským podnikom alebo podnikom, ktorý vlastní účasť v inom subjekte skupiny.“

6.

Článok 7 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty môžu až do ďalšej koordinácie právnych predpisov Únie stanoviť kvantitatívne limity, umožniť svojim príslušným orgánom stanoviť kvantitatívne limity alebo môžu prijať iné opatrenia dohľadu, ktoré zabezpečia ciele doplnkového dohľadu, vo vzťahu k akejkoľvek koncentrácii rizík na úrovni finančného konglomerátu.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad koncentráciou rizika, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4 tohto článku. S cieľom zabrániť zdvojeniu sa usmerneniami zabezpečí, že uplatňovanie nástrojov dohľadu, ako sa uvádza v tomto článku, je zosúladené s uplatňovaním článkov 106 až 118 smernice 2006/48/ES a článku 244 smernice 2009/138/ES. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 tohto článku na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2 tejto smernice.“

7.

Článok 8 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušné orgány môžu až do ďalšej koordinácie právnych predpisov Únie stanoviť kvantitatívne limity a kvalitatívne požiadavky, umožniť svojim príslušným orgánom stanoviť kvantitatívne limity alebo kvalitatívne požiadavky, alebo prijať iné opatrenia dohľadu, ktoré zabezpečia ciele doplnkového dohľadu, vo vzťahu k vnútroskupinovým transakciám regulovaných subjektov vo finančnom konglomeráte.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„5.   Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad vnútroskupinovými transakciami, ako sa uvádza v odsekoch 1 až 4 tohto článku. S cieľom zabrániť zdvojeniu sa usmerneniami zabezpečí, že uplatňovanie nástrojov dohľadu, ako sa uvádza v tomto článku, je zosúladené s uplatňovaním článku 245 smernice 2009/138/ES. Vydajú osobitné spoločné usmernenia o uplatňovaní odsekov 1 až 4 tohto článku na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2 tejto smernice.“

8.

Článok 9 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 4 sa nahrádza takto:

„4.   Členské štáty zabezpečia, aby vo všetkých podnikoch, ktoré patria do predmetu doplnkového dohľadu podľa článku 5, boli primerané mechanizmy vnútornej kontroly na predkladanie akýchkoľvek údajov a informácií, ktoré budú relevantné na účely doplnkového dohľadu.

Členské štáty vyžadujú od regulovaných subjektov, aby na úrovni finančného konglomerátu pravidelne poskytovali svojmu príslušnému orgánu informácie o svojej právnej, riadiacej a organizačnej štruktúre, a to vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek.

Členské štáty požadujú od regulovaných subjektov, aby na úrovni finančného konglomerátu uverejňovali každoročne, buď v úplnej podobe alebo vo forme odkazov na rovnaké informácie, popis svojej právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry.“;

b)

dopĺňa sa tento odsek:

„6.   Príslušné orgány zosúladia uplatňovanie doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a postupmi riadenia rizík, ako sa uvádza v tomto článku, a to prostredníctvom postupov monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 248 smernice 2009/138/ES. Na tento účel európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia zamerané na konvergenciu postupov dohľadu v súvislosti s uplatňovaním doplnkového dohľadu nad mechanizmami vnútornej kontroly a procesmi riadenia rizika, ako sa uvádza v tomto článku, ako aj nad súladom s procesom monitorovania orgánmi dohľadu, ako sa uvádza v článku 124 smernice 2006/48/ES a v článku 248 smernice 2009/138/ES. Vydajú osobitné spoločné usmernenia pre uplatňovanie tohto článku na účasti finančného konglomerátu v prípadoch, v ktorých ustanovenia vnútroštátneho práva o obchodných spoločnostiach bránia uplatňovaniu článku 14 ods. 2 tejto smernice.“

9.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9b

Stresové testovanie

1.   Členské štáty môžu požadovať od koordinátora, aby zabezpečoval primerané a pravidelné stresové testovanie finančných konglomerátov. Môžu požiadať relevantné príslušné orgány, aby v plnej miere spolupracovali s koordinátorom.

2.   Na účel celoúniových stresových testov môžu európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru a v spolupráci s Európskym výborom pre systémové riziká zriadeným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (34) vypracovať v súlade s nariadením (EÚ) č. 1093/2010, nariadením (EÚ) č. 1094/2010 a nariadením (EÚ) č. 1095/2010 doplnkové parametre, v ktorých budú zachytené špecifické riziká spojené s finančnými konglomerátmi. Koordinátor oznámi výsledky stresových testov spoločnému výboru.

10.

Článok 10 ods. 2 písm. b) sa mení a dopĺňa takto:

a)

v bode ii) sa prvý odsek nahrádza takto:

„ii)

ak je materským podnikom aspoň dvoch regulovaných subjektov so sídlom v Únii tá istá zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a jeden z týchto subjektov dostal povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, úlohu koordinátora vykonáva príslušný orgán regulovaného subjektu schváleného v tomto členskom štáte;“

b)

bod iii) sa nahrádza takto:

„iii)

ak je materským podnikom aspoň dvoch regulovaných subjektov so sídlom v Únii tá istá zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a žiaden z týchto subjektov nedostal povolenie v členskom štáte, v ktorom má sídlo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, úlohu koordinátora vykonáva príslušný orgán, ktorý udelil povolenie regulovanému subjektu s najvyššou bilančnou sumou v najdôležitejšom finančnom sektore.“

11.

Článok 11 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Bez toho, aby bola dotknutá možnosť delegovať špecifické právomoci a povinnosti dohľadu, ktorá sa ustanovuje v legislatívnych aktoch Únie, prítomnosť koordinátora povereného špecifickými úlohami týkajúcimi sa doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte nemá vplyv na úlohy a povinnosti príslušných orgánov, ktoré sa ustanovujú v sektorových predpisoch.“;

b)

dopĺňajú sa tieto odseky:

„4.   Spolupráca požadovaná v rámci tohto oddielu, vykonávanie úloh uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 tohto článku a v článku 12, ako aj primeraná koordinácia a spolupráca s relevantnými orgánmi dohľadu tretích krajín – vzhľadom na požiadavky dôvernosti a právne predpisy Únie – sa budú uskutočňovať prostredníctvom kolégií zriadených podľa článku 131a smernice 2006/48/ES alebo článku 248 ods. 2 smernice 2009/138/ES.

Dohody o koordinácii uvedené v odseku 1 druhom pododseku sa odrazia oddelene v existujúcich písomných dohodách o koordinácii podľa článku 131 smernice 2006/48/ES alebo článku 248 smernice 2009/138/ES. Koordinátor ako predseda kolégia zriadeného podľa článku 131a smernice 2006/48/ES alebo článku 248 ods. 2 smernice 2009/138/ES rozhodne, ktoré ostatné príslušné orgány sa zúčastňujú na zasadnutí alebo akejkoľvek inej činnosti tohto kolégia.“

12.

V druhom pododseku článku 12 ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

identifikácia právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry skupiny vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do finančného konglomerátu, držiteľov kvalifikovaných podielov na úrovni hlavného materského podniku, ako aj príslušných orgánov regulovaných subjektov patriacich do skupiny;“.

13.

V článku 12a sa dopĺňa tento odsek:

„3.   Koordinátori poskytujú spoločnému výboru informácie uvedené v článku 9 ods. 4 a článku 12 ods. 1 druhom pododseku písm. a). Spoločný výbor sprístupní príslušným orgánom informácie o právnej, riadiacej a organizačnej štruktúre finančných konglomerátov.“

14.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 12b

Spoločné usmernenia

1.   Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vypracujú spoločné usmernenia, ako majú príslušné orgány vykonávať hodnotenia finančných konglomerátov zamerané na riziká. Tieto usmernenia najmä zabezpečia, aby hodnotenia zamerané na riziká zahŕňali vhodné nástroje s cieľom ohodnotiť skupinové riziká finančných konglomerátov.

2.   Európske orgány dohľadu vydajú prostredníctvom spoločného výboru spoločné usmernenia zamerané na vývoj postupov dohľadu umožňujúcich doplnkový dohľad nad zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, aby sa náležite doplnil skupinový dohľad podľa smerníc 98/78/ES a 2009/138/ES alebo v prípade potreby konsolidovaný dohľad podľa smernice 2006/48/ES. Tieto usmernenia umožnia začleniť do dohľadu všetky príslušné riziká, pričom sa vylúčia prípadné prekrývania v oblasti dohľadu a prudenciálneho dohľadu.“

15.

Článok 18 sa mení a dopĺňa takto:

a)

nadpis sa nahrádza takto:

„Materské podniky v tretej krajine“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušné orgány môžu používať iné metódy, ktoré zabezpečia primeraný doplnkový dohľad nad regulovanými subjektmi vo finančných konglomerátoch. Tieto metódy musí odsúhlasiť koordinátor po konzultácii s ostatnými relevantnými príslušnými orgánmi. Príslušné orgány môžu najmä žiadať vytvorenie zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá má ústredie v Únii, a uplatňovať túto smernicu vo vzťahu k regulovaným subjektom vo finančnom konglomeráte, na čele ktorého stojí táto holdingová spoločnosť. Príslušné orgány zabezpečia, aby tieto metódy dosiahli cieľ doplnkového dohľadu podľa tejto smernice a aby sa oznámili ostatným dotknutým príslušným orgánom a Komisii.“

16.

Článok 19 sa nahrádza takto:

„Článok 19

Spolupráca s príslušnými orgánmi tretích štátov

Článok 39 ods. 1 a 2 smernice 2006/48/ES, článok 10a smernice 98/78/ES a článok 264 smernice 2009/138/ES sa uplatňujú primerane na dojednanie dohôd s jedným alebo viacerými tretími štátmi týkajúcich sa prostriedkov vykonávania doplnkového dohľadu nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte.“

17.

Názov kapitoly III sa nahrádza takto:

18.

Článok 20 sa nahrádza takto:

„Článok 20

Právomoci pridelené Komisii

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 21c prijať delegované akty týkajúce sa technických úprav tejto smernice v týchto oblastiach:

a)

presnejšia formulácia definícií uvedených v článku 2 s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch pri uplatňovaní tejto smernice;

b)

zjednotenie terminológie a formulácie definícií v tejto smernici v súlade s následnými právnymi aktmi Únie o regulovaných subjektoch a súvisiacich záležitostiach;

c)

presnejšia definícia metód výpočtu uvedených v prílohe I s cieľom zohľadniť vývoj na finančných trhoch a metód obozretného podnikania.

Uvedené opatrenia nezahŕňajú predmet právomoci delegovanej na Komisiu a udelenej Komisii v súvislosti s položkami uvedenými v článku 21a.“

19.

V článku 21 sa odseky 2, 3 a 5 vypúšťajú.

20.

Článok 21a sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku odseku 1 sa dopĺňa toto písmeno:

„d)

článok 6 ods. 2 s cieľom zabezpečiť jednotný formát (s pokynmi) a určiť periodicitu a prípadne lehoty podávania správ.“;

b)

vkladá sa tento odsek:

„1a.   S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie článkov 2, 7 a 8 a prílohy II európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vypracujú návrh regulačných technických noriem na zavedenie presnejších formulácií definícií vymedzených v článku 2 a na koordináciu ustanovení prijatých podľa článkov 7 a 8 a prílohy II.

Spoločný výbor predloží tento návrh regulačných technických noriem na schválenie Komisii do 1. januára 2015.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať návrh regulačných technických noriem uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“;

c)

dopĺňa sa tento odsek:

„3.   V priebehu dvoch rokov od prijatia akýchkoľvek vykonávacích technických predpisov podľa odseku 2 písm. a) členské štáty vyžadujú jednotný formát a určia periodicitu a lehoty oznamovania výpočtov uvedených v tomto článku.“

21.

Do kapitoly III sa vkladajú tieto články:

„Článok 21b

Spoločné usmernenia

Európske orgány dohľadu prostredníctvom spoločného výboru vydajú spoločné usmernenia uvedené v článku 3 ods. 8, článku 7 ods. 5, článku 8 ods. 5, článku 9 ods. 6, v článku 11 ods. 1 treťom pododseku, článku 12b a článku 21 ods. 4 v súlade s postupom stanoveným v článku 56 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 21c

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 sa Komisii udeľuje na obdobie štyroch rokov od 9. decembra 2011. Komisia predloží správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tohto štvorročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku do troch mesiacov pred koncom každého obdobia.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť žiadnych delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.“

22.

V článku 30 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„Členské štáty až do ďalšej koordinácie sektorových predpisov zabezpečia zaradenie podnikov pre správu majetku:

a)

do predmetu konsolidovaného dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými podnikmi alebo do predmetu doplnkového dohľadu nad poisťovňami v poisťovníckej skupine;

b)

ak je skupina finančným konglomerátom, do predmetu doplnkového dohľadu v zmysle tejto smernice a

c)

do procesu identifikácie v súlade s článkom 3 ods. 2“.

23.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 30a

Správcovia alternatívnych investičných fondov

1.   Členské štáty až do ďalšej koordinácie sektorových predpisov zabezpečia zahrnutie správcov alternatívnych investičných fondov:

a)

do predmetu konsolidovaného dohľadu nad úverovými inštitúciami a investičnými podnikmi alebo do predmetu doplnkového dohľadu nad poisťovňami v skupine poisťovní;

b)

ak je skupina finančným konglomerátom, do predmetu doplnkového dohľadu v zmysle tejto smernice, ako aj

c)

do procesu identifikácie v súlade s článkom 3 ods. 2.

2.   Členské štáty pri uplatňovaní odseku 1 určia alebo dajú svojim príslušným orgánom právomoc rozhodnúť, podľa ktorých sektorových predpisov (pre bankový sektor, sektor poisťovníctva alebo sektor investičných služieb) treba správcov alternatívnych investičných fondov zahrnúť do konsolidovaného dohľadu alebo doplnkového dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. a). Na účely tohto odseku sa na správcov alternatívnych investičných fondov uplatňujú primerane príslušné sektorové predpisy týkajúce sa formy a rozsahu zahrnutia finančných inštitúcií. Na účely doplnkového dohľadu uvedeného v odseku 1 písm. b) sa správca alternatívnych investičných fondov považuje za súčasť ktoréhokoľvek sektora, do ktorého je zahrnutý podľa odseku 1 písm. a).

Ak je správca alternatívnych investičných fondov súčasťou finančného konglomerátu, odkazy na regulované subjekty a na príslušné orgány a relevantné príslušné orgány sa preto chápu na účely tejto smernice ako zahŕňajúce správcov alternatívnych investičných fondov, resp. príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad správcami alternatívnych investičných fondov. To sa uplatňuje primerane aj vo vzťahu k skupinám uvedeným v odseku 1 písm. a).“

24.

Príloha I sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou II k tejto smernici.

Článok 3

Zmeny a doplnenia smernice 2006/48/ES

Smernica 2006/48/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Článok 39 a články 124 až 143 sa uplatňujú na finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti a holdingové spoločnosti so zmiešanou činnosťou, ktoré majú ústredie v Únii.“

2.

Článok 4 sa mení a dopĺňa takto:

a)

body 14 až 17 sa nahrádzajú takto:

„14.

‚materská úverová inštitúcia v členskom štáte‘ je úverová inštitúcia, ktorej dcérskou spoločnosťou je úverová inštitúcia alebo finančná inštitúcia alebo ktorá vlastní účasť v takejto inštitúcii a ktorá nie je dcérskou spoločnosťou inej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, ani finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;

15.

‚materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte‘ je finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, ani finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;

15a.

‚materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte‘ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, ani finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v tom istom členskom štáte;

16.

‚materská úverová inštitúcia v EÚ‘ je materská úverová inštitúcia v členskom štáte, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou inej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v ktoromkoľvek členskom štáte, ani finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v ktoromkoľvek členskom štáte;

17.

‚materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ‘ je materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v ktoromkoľvek členskom štáte, ani inej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v ktoromkoľvek členskom štáte;

17a.

‚materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ‘ je materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v ktoromkoľvek členskom štáte, ani inej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti založenej v ktoromkoľvek členskom štáte;“

b)

vkladá sa tento bod:

„19a.

‚zmiešaná finančná holdingová spoločnosť‘ je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ako sa vymedzuje v článku 2 bode 15 smernice 2002/87/ES;“

c)

bod 48 sa nahrádza takto:

„48.

‚orgán konsolidovaného dohľadu‘ je príslušný orgán zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými úverovými inštitúciami v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ;“.

3.

Článok 14 sa nahrádza takto:

„Článok 14

EBA je informovaný o každom udelení povolenia. Názov každej úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie, sa uvedie do zoznamu, ktorý EBA uverejní na svojej internetovej stránke a priebežne ho aktualizuje. Príslušný orgán zodpovedný za dohľad na konsolidovanom základe poskytne dotknutým príslušným orgánom a EBA všetky informácie týkajúce sa bankovej skupiny v súlade s článkom 12 ods. 3, článkom 22 ods. 1 a článkom 73 ods. 3, najmä pokiaľ ide o informácie týkajúce sa právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry skupiny.“

4.

Článok 39 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 1 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

úverovými inštitúciami zriadenými v tretích krajinách, ktorých materské spoločnosti, či už úverové inštitúcie, finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, majú ústredie na území Únie.“;

b)

v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

príslušné orgány členských štátov mali možnosť získať informácie potrebné na dohľad na základe konsolidovanej finančnej situácie nad úverovými inštitúciami, finančnými holdingovými spoločnosťami alebo zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami, ktoré sa nachádzajú na území Únie a ktoré majú dcérske spoločnosti, ktoré sú úverovými inštitúciami alebo finančnými inštitúciami zriadenými v tretej krajine, alebo majú v takýchto inštitúciách účasť a“.

5.

V článku 69 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty môžu využiť možnosť ustanovenú v odseku 1, ak je materská spoločnosť finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou zriadenou v tom istom členskom štáte ako úverová inštitúcia za predpokladu, že sa na ňu vzťahuje rovnaký dohľad, aký sa uplatňuje nad úverovými inštitúciami, a najmä štandardy ustanovené v článku 71 ods. 1.“

6.

V článku 71 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Bez toho, aby boli dotknuté články 68, 69 a 70, dodržiavajú úverové inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte povinnosti stanovené v článkoch 75, 120, 123 a oddiele 5 v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku 133, na základe konsolidovanej finančnej situácie tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.

Ak materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte kontroluje viac ako jednu úverovú inštitúciu, prvý pododsek sa uplatňuje iba na úverovú inštitúciu, na ktorú sa uplatňuje dohľad na konsolidovanom základe v súlade s článkami 125 a 126.“

7.

V článku 72 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Úverové inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ dodržiavajú povinnosti stanovené v kapitole 5 na základe konsolidovanej finančnej situácie tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.

Významné dcérske spoločnosti materských finančných holdingových spoločností v EÚ alebo materských zmiešaných finančných holdingových spoločností v EÚ zverejňujú informácie stanovené v prílohe XII časti 1 bode 5 na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe.“

8.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 72a

1.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici a v smernici 2002/87/ES, najmä pokiaľ ide o dohľad zameraný na riziká, môže orgán konsolidovaného dohľadu po konzultácii s ostatnými príslušnými orgánmi zodpovednými za dohľad nad dcérskymi podnikmi uplatniť vo vzťahu k tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len príslušné ustanovenie smernice 2002/87/ES.

2.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici aj v smernici 2009/138/ES, najmä pokiaľ ide o dohľad zameraný na riziká, môže orgán konsolidovaného dohľadu so súhlasom orgánu dohľadu nad skupinou v sektore poisťovníctva uplatniť vo vzťahu k tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len ustanovenie smernice, ktoré sa vzťahuje na najvýznamnejší finančný sektor určený podľa článku 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES.

3.   Orgán konsolidovaného dohľadu informuje EBA a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (35) (ďalej len ‚EIOPA‘) o rozhodnutiach prijatých podľa odsekov 1 a 2 tohto článku. EBA, EIOPA a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (36) (ďalej len ‚ESMA‘) vypracujú prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len ‚spoločný výbor‘) usmernenia zamerané na zbližovanie postupov dohľadu a vypracujú návrh regulačných technických noriem, ktorý predložia Komisii do troch rokov od schválenia usmernení.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať návrh regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

9.

V článku 73 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Príslušné orgány vyžadujú od úverových inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, aby uplatňovali požiadavky stanovené v článkoch 75, 120 a 123 a v oddiele 5 tejto smernice na subkonsolidovanom základe, ak tieto úverové inštitúcie alebo ich materská spoločnosť, pokiaľ je táto materská spoločnosť finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, majú úverovú inštitúciu, finančnú inštitúciu alebo správcovskú spoločnosť tak, ako je vymedzená v článku 2 ods. 5 smernice 2002/87/ES, ako dcérsku spoločnosť zriadenú v tretej krajine, alebo majú v takomto podniku účasť.“

10.

V článku 80 ods. 7 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

zmluvná strana je inštitúciou alebo finančnou holdingovou spoločnosťou, zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným požiadavkám na obozretné podnikanie;“.

11.

Článok 84 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v odseku 2 sa druhý pododsek nahrádza takto:

„Ak materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ a jej dcérske spoločnosti používajú IRB prístup na jednotnom základe, príslušné orgány môžu povoliť materskej inštitúcii/spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam, aby plnili minimálne požiadavky prílohy VII časti 4 spoločne.“;

b)

odsek 6 sa nahrádza takto:

„6.   Ak sa zamýšľa používanie IRB prístupu materskou úverovou inštitúciou v EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami, alebo materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami, alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami, príslušné orgány rôznych právnických osôb úzko spolupracujú, ako sa ustanovuje v článkoch 129 až 132.“

12.

V článku 89 ods. 1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)

expozície úverovej inštitúcie voči zmluvnej strane, ktorá je jej materskou spoločnosťou, jej dcérskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou jej materskej spoločnosti za predpokladu, že zmluvná strana je inštitúciou alebo finančnou holdingovou spoločnosťou, zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, finančnou inštitúciou, správcovskou spoločnosťou alebo podnikom pomocných služieb podliehajúcim primeraným požiadavkám na obozretné podnikanie, alebo podnikom prepojeným vzťahom v zmysle článku 12 ods. 1 smernice 83/349/EHS, a expozície medzi úverovými inštitúciami spĺňajúcimi požiadavky ustanovené v článku 80 ods. 8;“.

13.

V článku 105 sa odseky 3 a 4 nahrádzajú takto:

„3.   Ak je pokročilý prístup merania určený na to, aby ho používala materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti, alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ, alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ, príslušné orgány rôznych právnických osôb úzko spolupracujú, ako je ustanovené v článkoch 129 až 132. Uplatňovanie zahŕňa prvky uvedené v prílohe X časti 3.

4.   Ak materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ používajú pokročilý prístup merania na jednotnom základe, môžu príslušné orgány materskej inštitúcii/spoločnosti a jej dcérskym spoločnostiam povoliť, aby plnili kvalifikačné kritériá stanovené v prílohe X časti 3 spoločne.“

14.

V článku 122a sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak materská úverová inštitúcia v EÚ, materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ, alebo jedna z ich dcérskych spoločností ako originátor alebo sponzor sekuritizuje expozície viacerých úverových inštitúcií, investičných spoločností alebo iných finančných inštitúcií, ktoré sú zahrnuté do pôsobnosti dohľadu na konsolidovanom základe, požiadavka uvedená v odseku 1 sa môže splniť na základe konsolidovanej situácie prepojenej materskej úverovej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ. Tento odsek sa uplatňuje len vtedy, ak sa úverové inštitúcie, investičné spoločnosti alebo finančné inštitúcie, ktoré vytvorili sekuritizované expozície, zaviazali, že budú dodržiavať požiadavky ustanovené v odseku 6 a originátorovi alebo sponzorovi a materskej úverovej inštitúcii v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ včas poskytnú informácie potrebné na dodržiavanie požiadaviek uvedených v odseku 7.“

15.

V článku 125 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Ak je materská spoločnosť úverovej inštitúcie materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, dohľad na konsolidovanom základe vykonávajú príslušné orgány, ktoré tejto úverovej inštitúcii udelili povolenie podľa článku 6.“

16.

Článok 126 sa nahrádza takto:

„Článok 126

1.   Ak materskou spoločnosťou úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, je tá istá materská finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, tá istá materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v členskom štáte, tá istá materská finančná holdingová spoločnosť v EÚ alebo tá istá materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v EÚ, dohľad na konsolidovanom základe vykonávajú príslušné orgány úverovej inštitúcie, ktorej bolo udelené povolenie v členskom štáte, v ktorom bola finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená.

Ak materské spoločnosti úverových inštitúcií, ktorým bolo udelené povolenie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, pozostávajú z viac ako jednej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti s ústredím v rôznych členských štátoch a v každom z týchto štátov sa nachádza úverová inštitúcia, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán úverovej inštitúcie s najväčšou celkovou bilančnou sumou.

2.   Ak viac ako jedna úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v Únii, má rovnakú materskú finančnú holdingovú spoločnosť alebo rovnakú materskú zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a žiadnej z týchto úverových inštitúcií nebolo udelené povolenie v členskom štáte, v ktorom bola finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená, dohľad na konsolidovanom základe vykonáva príslušný orgán, ktorý udelil povolenie úverovej inštitúcii s najväčšou celkovou bilančnou sumou, ktorá sa bude považovať na účely tejto smernice za úverovú inštitúciu kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ.

3.   V konkrétnych prípadoch môžu príslušné orgány prostredníctvom spoločnej dohody upustiť od kritérií uvedených v odsekoch 1 a 2, ak by bolo ich uplatňovanie neprimerané, pri zohľadnení úverových inštitúcií a významu ich aktivít v rôznych krajinách, a poveriť iný príslušný orgán, aby vykonával dohľad na konsolidovanom základe. Príslušné orgány poskytnú pred prijatím rozhodnutia o tomto upustení materskej úverovej inštitúcii v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ, materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo úverovej inštitúcii s najväčšou celkovou bilančnou sumou, podľa potreby príležitosť vyjadriť k tomuto rozhodnutiu svoje stanovisko.

4.   Príslušné orgány oznámia Komisii a EBA každú dohodu podľa odseku 3.“

17.

Článok 127 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zahrnutie finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností do konsolidovaného dohľadu, ak je to vhodné. Bez toho, aby bol dotknutý článok 135, konsolidácia finančnej situácie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti neznamená, že príslušné orgány sú povinné vykonávať úlohu dohľadu vo vzťahu k finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti na samostatnom základe.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Členské štáty stanovia, že ich príslušné orgány zodpovedné za výkon dohľadu na konsolidovanom základe môžu dcérske spoločnosti úverovej inštitúcie, alebo finančnej holdingovej spoločnosti, alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktoré nepatria do rozsahu dohľadu na konsolidovanom základe, požiadať o informácie uvedené v článku 137. V takom prípade sa uplatňujú postupy pre prenos a overovanie informácií stanovené v uvedenom článku.“

18.

Článok 129 sa mení a dopĺňa takto:

a)

v prvom pododseku odseku 1 sa úvodná časť nahrádza takto:

„1.   Okrem povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto smernice vykonáva príslušný orgán zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad materskými úverovými inštitúciami v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ tieto úlohy:“;

b)

v odseku 2 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„2.   V prípade žiadostí o udelenie povolení uvedených v článku 84 ods. 1, článku 87 ods. 9 a článku 105 a v prílohe III časti 6, predložených materskou úverovou inštitúciou v EÚ a jej dcérskymi spoločnosťami alebo spoločne dcérskymi spoločnosťami materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ, pracujú príslušné orgány spoločne a vedú spolu v plnom rozsahu konzultácie s cieľom rozhodnúť, či udeliť žiadané povolenie alebo nie a určiť prípadné podmienky, ktorým by malo takéto povolenie podliehať.“;

c)

v odseku 3:

i)

prvý pododsek sa nahrádza takto:

„3.   Orgán konsolidovaného dohľadu a príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ vyvinú v rámci svojich právomocí maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uplatnení článkov 123 a 124 na zistenie primeranosti konsolidovanej úrovne vlastných zdrojov držaných skupinou so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a požadovanej úrovne vlastných zdrojov na uplatnenie článku 136 ods. 2 voči každému subjektu v bankovej skupine a na konsolidovanom základe.“;

ii)

piaty pododsek sa nahrádza takto:

„Rozhodnutie o uplatnení článkov 123 a 124 a článku 136 ods. 2 prijmú zodpovedajúce príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ na individuálnom alebo subkonsolidovanom základe po náležitom zvážení názorov a výhrad vyjadrených orgánom konsolidovaného dohľadu. Ak na konci štvormesačného obdobia ktorýkoľvek z dotknutých príslušných orgánov postúpi vec EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, príslušné orgány musia odložiť svoje rozhodnutie a čakať na akékoľvek rozhodnutie, ktoré EBA prijme v súlade s článkom 19 ods. 3 uvedeného nariadenia, a svoje rozhodnutie musia prijať v súlade s rozhodnutím, ktoré prijal EBA. Toto štvormesačné obdobie sa má v zmysle uvedeného nariadenia považovať za zmierovacie obdobie. EBA rozhodne do jedného mesiaca. Vec sa nepostúpi EBA po uplynutí tohto štvormesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.“;

iii)

deviaty pododsek sa nahrádza takto:

„Spoločné rozhodnutie uvedené v prvom pododseku a akékoľvek rozhodnutie prijaté v prípade, ak neexistuje spoločné rozhodnutie v súlade so štvrtým a piatym pododsekom, sa aktualizujú každoročne alebo, vo výnimočných prípadoch, keď príslušný orgán zodpovedný za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ predloží orgánu konsolidovaného dohľadu písomnú a úplne odôvodnenú žiadosť o aktualizáciu rozhodnutia o uplatnení článku 136 ods. 2 V tomto prípade sa môže aktualizácia vyriešiť na dvojstrannom základe medzi orgánom konsolidovaného dohľadu a príslušným orgánom, ktorý predložil žiadosť.“

19.

V článku 131a ods. 2 sa šiesty pododsek nahrádza takto:

„Do kolégií orgánov dohľadu sa môžu zapojiť tieto orgány:

a)

príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej úverovej inštitúcie v EÚ, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ;

b)

príslušné orgány hostiteľskej krajiny, v ktorej sú zriadené dôležité pobočky uvedené v článku 42a;

c)

centrálne banky podľa potreby a

d)

príslušné orgány tretích krajín pod podmienkou, že sú dodržané požiadavky na dôvernosť, ktoré sú podľa názoru všetkých príslušných orgánov rovnocenné požiadavkám v článkoch 44 až 52.“

20.

Článok 132 ods. 1 sa mení a dopĺňa takto:

a)

piaty pododsek sa nahrádza takto:

„Príslušné orgány zodpovedné za konsolidovaný dohľad nad materskými úverovými inštitúciami v EÚ a úverovými inštitúciami kontrolovanými materskými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ alebo materskými zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami v EÚ predovšetkým poskytnú príslušným orgánom ostatných členských štátov, ktoré vykonávajú dohľad nad dcérskymi spoločnosťami týchto materských spoločností, všetky príslušné informácie. Pri určovaní rozsahu relevantných informácií sa zohľadňuje význam týchto dcérskych spoločností v rámci finančného systému v týchto členských štátoch.“;

b)

v šiestom pododseku sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

identifikácia právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry skupiny vrátane všetkých regulovaných subjektov, neregulovaných subjektov, neregulovaných dcérskych spoločností a významných pobočiek patriacich do skupiny, materských spoločností, v súlade s článkom 12 ods. 3, článkom 22 ods. 1 a článkom 73 ods. 3, ako aj identifikácia príslušných orgánov regulovaných subjektov patriacich do skupiny;“.

21.

Článok 135 sa nahrádza takto:

„Článok 135

Členské štáty vyžadujú, aby osoby, ktoré skutočne riadia činnosť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, mali dostatočne dobrú povesť a dostatočné skúsenosti na vykonávanie týchto povinností.“

22.

V článku 139 ods. 3 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„3.   Členské štáty povolia výmenu informácií uvedených v odseku 2 medzi svojimi príslušnými orgánmi s tým, že pokiaľ ide o finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, finančné inštitúcie alebo podniky pomocných služieb, zo zhromažďovania či držania informácií v žiadnom prípade nevyplýva, že sa od týchto príslušných orgánov vyžaduje, aby plnili funkciu dohľadu jednotlivo vo vzťahu k uvedeným inštitúciám alebo podnikom.“

23.

Článok 140 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak úverová inštitúcia, finančná holdingová spoločnosť, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou kontroluje jednu alebo viac dcérskych spoločností, ktoré sú poisťovňami alebo inými podnikmi poskytujúcimi investičné služby, ktoré podliehajú udeleniu povolenia, príslušné orgány a orgány poverené verejnou úlohou vykonávať dohľad nad poisťovňami alebo uvedenými ostatnými podnikmi poskytujúcimi investičné služby úzko spolupracujú. Tieto orgány si bez toho, aby boli dotknuté ich príslušné povinnosti, navzájom poskytujú všetky informácie, ktoré môžu zjednodušiť plnenie ich úloh a umožnia dohľad nad činnosťou a celkovou finančnou situáciou podnikov, nad ktorými vykonávajú dohľad.“;

b)

odsek 3 sa nahrádza takto:

„3.   Príslušné orgány zodpovedné za dohľad na konsolidovanom základe zostavia zoznamy finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností uvedených v článku 71 ods. 2 Tieto zoznamy sa oznámia príslušným orgánom ostatných členských štátov, EBA a Komisii.“

24.

Články 141 a 142 sa nahrádzajú takto:

„Článok 141

Ak si pri uplatňovaní tejto smernice príslušné orgány jedného členského štátu v konkrétnych prípadoch chcú overiť informácie o úverovej inštitúcii, finančnej holdingovej spoločnosti, finančnej inštitúcii, podniku pomocných služieb, holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, dcérskej spoločnosti uvedenej v článku 137 alebo dcérskej spoločnosti uvedenej v článku 127 ods. 3, ktoré sa nachádzajú na území iného členského štátu, požiadajú príslušné orgány tohto členského štátu, aby toto overenie vykonali. Orgány, ktoré takúto žiadosť dostanú, vyhovejú v rámci svojich právomocí žiadosti buď tak, že overenie vykonajú sami, alebo tak, že orgánom, ktoré žiadosť podali, povolia vykonať overenie, alebo že vykonanie overenia umožnia audítorovi alebo znalcovi. Príslušný orgán, ktorý podal takúto žiadosť, sa môže zúčastniť na overovaní, ak overovanie nevykonáva sám.

Článok 142

Členské štáty bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia ich trestného práva, zabezpečia, aby finančným holdingovým spoločnostiam, zmiešaným finančným holdingovým spoločnostiam, holdingovým spoločnostiam so zmiešanou činnosťou alebo na ich skutočným manažérom, ktorí porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté na transpozíciu článkov 124 až 141 a tohto článku, mohli byť uložené sankcie alebo opatrenia zamerané na ukončenie zistených porušení alebo ich príčin. Príslušné orgány úzko spolupracujú, aby zabezpečili, že tieto sankcie či opatrenia dosiahnu želaný účinok, najmä ak sa ústredné vedenie alebo hlavný podnik finančnej holdingovej spoločnosti, alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, alebo holdingovej spoločnosti so zmiešanou činnosťou nenachádza v rovnakom členskom štáte ako jej sídlo.“

25.

Článok 143 sa mení a dopĺňa takto:

a)

odsek 1 sa nahrádza takto:

„1.   Ak úverová inštitúcia, ktorej materskou spoločnosťou je úverová inštitúcia, alebo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť s ústredím v tretej krajine, nepodlieha konsolidovanému dohľadu podľa článkov 125 a 126, príslušné orgány preveria, či úverová inštitúcia podlieha konsolidovanému dohľadu príslušného orgánu tretej krajiny, ktorý je rovnocenný dohľadu, na ktorý sa vzťahujú zásady stanovené v tejto smernici.

Toto overenie vykoná príslušný orgán, ktorý by bol zodpovedný za konsolidovaný dohľad, ak by sa uplatnil odsek 3, a to buď na žiadosť materskej spoločnosti alebo akýchkoľvek regulovaných subjektov, ktorým bolo v Únii udelené povolenie, alebo z vlastnej iniciatívy. Príslušný orgán konzultuje s ostatnými dotknutými príslušnými orgánmi.“;

b)

v odseku 3 sa tretí pododsek nahrádza takto:

„Príslušné orgány môžu predovšetkým vyžadovať založenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti s ústredím v Únii a môžu uplatňovať ustanovenia o konsolidovanom dohľade na konsolidovanú pozíciu tejto finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.“

26.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 146a

Členské štáty požadujú od úverových inštitúcií, aby na úrovni bankovej skupiny uverejňovali každoročne, buď v úplnej podobe alebo vo forme odkazov na rovnocenné informácie, popis svojej právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry.“

27.

Príloha X sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou III k tejto smernici.

Článok 4

Zmeny a doplnenia smernice 2009/138/ES

Smernica 2009/138/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

V článku 212 ods. 1 sa písmená f) a g) nahrádzajú takto:

„f)

‚holdingová poisťovňa‘ znamená materský podnik, ktorý nie je zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou a ktorého hlavnou podnikateľskou činnosťou je nadobúdať a vlastniť účasti v dcérskych podnikoch, ak sú tieto dcérske podniky výlučne alebo hlavne poisťovňami alebo zaisťovňami, alebo poisťovňami alebo zaisťovňami tretej krajiny, pričom aspoň jeden z takých dcérskych podnikov je poisťovňou alebo zaisťovňou;

g)

‚zmiešaná holdingová poisťovňa‘ znamená materský podnik iný ako poisťovňa, poisťovňa tretej krajiny, zaisťovňa, zaisťovňa tretej krajiny, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorého aspoň jeden z dcérskych podnikov je poisťovňa alebo zaisťovňa;

h)

‚zmiešaná finančná holdingová spoločnosť‘ znamená zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ako je uvedené v článku 2 bode 15 smernice 2002/87/ES.“

2.

V článku 213 sa odseky 2 a 3 nahrádzajú takto:

„2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa dohľad na úrovni skupiny uplatňoval takto:

a)

na poisťovne alebo zaisťovne, ktoré sú podnikmi s účasťou minimálne v jednej poisťovni, zaisťovni, poisťovni tretej krajiny alebo zaisťovni tretej krajiny, v súlade s článkami 218 až 258;

b)

na poisťovne alebo zaisťovne, ktorých materským podnikom je holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má ústredie v Únii, v súlade s článkami 218 až 258;

c)

na poisťovne alebo zaisťovne, ktorých materským podnikom je holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má ústredie v tretej krajine, alebo poisťovňa alebo zaisťovňa tretej krajiny, v súlade s článkami 260 až 263;

d)

na poisťovne alebo zaisťovne, ktorých materským podnikom je zmiešaná holdingová poisťovňa, v súlade s článkom 265.

3.   Ak poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou alebo holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má ústredie v Únii, je buď prepojeným podnikom regulovaného subjektu alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, na ktoré sa vzťahuje doplnkový dohľad v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 2002/87/ES, alebo ona samotná je takýmto regulovaným subjektom alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a b) môže orgán dohľadu nad skupinou po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu rozhodnúť, že na úrovni tejto poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, alebo tejto holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti nebude vykonávať dohľad nad koncentráciou rizík uvedený v článku 244 tejto smernice, dohľad nad vnútroskupinovými transakciami uvedený v článku 245 tejto smernice alebo ani jeden z týchto dohľadov.

4.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici a v smernici 2002/87/ES, najmä pokiaľ ide o dohľad zameraný na riziká, môže orgán dohľadu nad skupinou po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu uplatniť vo vzťahu k tejto zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti len príslušné ustanovenia smernice 2002/87/ES.

5.   Ak sa na zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť vzťahujú rovnaké ustanovenia uvedené v tejto smernici aj v smernici 2006/48/ES, najmä pokiaľ ide o dohľad zameraný na riziká, môže orgán dohľadu nad skupinou na základe dohody s orgánom konsolidovaného dohľadu v sektore bankovníctva a investičných služieb uplatniť len ustanovenia smernice, ktoré sa vzťahuje na najvýznamnejší sektor, v súlade s článkom 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES.

6.   Orgán dohľadu nad skupinou informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 (37) (ďalej len ‚EBA‘) a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (38) (ďalej len ‚EIOPA‘) o rozhodnutiach prijatých podľa odsekov 4 a 5. EBA, EIOPA a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (39) (ďalej len ‚ESMA‘) vypracujú prostredníctvom Spoločného výboru európskych orgánov dohľadu (ďalej len ‚spoločný výbor‘) usmernenia zamerané na zbližovanie postupov dohľadu a do troch rokov od schválenia týchto usmernení vypracujú návrh regulačných technických predpisov.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

3.

V článku 214 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Výkon dohľadu nad skupinou v súlade s článkom 213 neznamená, že sa od orgánov dohľadu vyžaduje, aby plnili úlohu dohľadu jednotlivo vo vzťahu k poisťovni tretej krajiny, zaisťovni tretej krajiny, holdingovej poisťovni, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej holdingovej poisťovni bez toho, aby bol dotknutý článok 257, pokiaľ ide o holdingové poisťovne alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti.“

4.

V článku 215 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak je samotná poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, alebo holdingová poisťovňa, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť uvedená v článku 213 ods. 2 písm. a) a b) dcérskym podnikom inej poisťovne alebo zaisťovne, alebo inej holdingovej poisťovne alebo inej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá má ústredie v Únii, články 218 až 258 sa uplatňujú iba na úrovni najvyššie postavenej materskej poisťovne alebo zaisťovne, holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá má ústredie v Únii.

2.   Ak je najvyššie postavená materská poisťovňa alebo zaisťovňa, alebo holdingová poisťovňa, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má ústredie v Únii, uvedená v odseku 1, dcérskym podnikom podniku, na ktorý sa vzťahuje doplnkový dohľad v súlade s článkom 5 ods. 2 smernice 2002/87/ES, orgán dohľadu nad skupinou môže po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu rozhodnúť, že na úrovni tohto najvyššie postaveného materského podniku alebo spoločnosti nebude vykonávať dohľad nad koncentráciou rizík uvedený v článku 244, dohľad nad vnútroskupinovými transakciami uvedený v článku 245 alebo ani jeden z týchto dohľadov.“

5.

V článku 216 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Ak poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, alebo holdingová poisťovňa, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá má ústredie v Únii, uvedená v článku 213 ods. 2 písm. a) a b), nemá ústredie v rovnakom členskom štáte ako najvyššie postavený materský podnik na úrovni Únie podľa článku 215, členské štáty môžu umožniť svojim orgánom dohľadu, aby po konzultácii s orgánom dohľadu nad skupinou a s týmto najvyššie postaveným materským podnikom na úrovni Únie rozhodli, že dohľad nad skupinou sa bude vzťahovať na najvyššie postavený materský podnik alebo zaisťovňu, holdingovú poisťovňu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť na vnútroštátnej úrovni.“

6.

Článok 219 sa nahrádza takto:

„Článok 219

Periodicita výpočtu

1.   Orgán dohľadu nad skupinou zabezpečí, aby výpočty uvedené v článku 218 ods. 2 a 3 vykonávali aspoň raz za rok poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.

Relevantné údaje pre tento výpočet, ako aj jeho výsledky predloží orgánu dohľadu nad skupinou poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, alebo ak na vrchole skupiny nie je poisťovňa alebo zaisťovňa, tak holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, alebo podnik v skupine, ktorý po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu a so skupinou samotnou určí orgán dohľadu nad skupinou.

2.   Poisťovňa, zaisťovňa, holdingová poisťovňa a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť priebežne monitoruje kapitálovú požiadavku na solventnosť skupiny. Ak sa rizikový profil skupiny významne odchyľuje od predpokladov, z ktorých vychádza naposledy oznámená kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny, kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny sa bezodkladne prepočíta a oznámi sa orgánu dohľadu nad skupinou.

Ak existuje opodstatnená domnienka, že sa rizikový profil skupiny významne zmenil od dátumu posledného oznámenia kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny, orgán dohľadu nad skupinou môže požadovať, aby sa opätovne vypočítala kapitálová požiadavka na solventnosť skupiny.“

7.

Článok 226 sa nahrádza takto:

„Článok 226

Prostrednícke holdingové poisťovne

1.   Pri výpočte skupinovej solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, ktorá vlastní účasť v prepojenej poisťovni, prepojenej zaisťovni, poisťovni tretej krajiny alebo zaisťovni tretej krajiny prostredníctvom holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, sa zohľadní situácia tejto holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.

Výlučne na účely tohto výpočtu sa prostrednícka holdingová poisťovňa alebo prostrednícka zmiešaná finančná holdingová spoločnosť posudzuje tak, ako keby bola poisťovňou alebo zaisťovňou, na ktorú sa vzťahujú pravidlá ustanovené v hlave I kapitole VI oddiele 4 pododdieloch 1, 2 a 3 v súvislosti s kapitálovou požiadavkou na solventnosť a ako keby sa na ňu vzťahovali rovnaké podmienky, ako sú podmienky ustanovené v hlave I kapitole VI oddiele 3 pododdieloch 1, 2 a 3 v súvislosti s vlastnými zdrojmi použiteľnými na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť.

2.   V prípadoch, keď prostrednícka holdingová poisťovňa alebo prostrednícka zmiešaná finančná holdingová spoločnosť má podriadené dlhy alebo iné použiteľné vlastné zdroje podliehajúce obmedzeniu v súlade s článkom 98, uznajú sa ako použiteľné vlastné zdroje do výšky vypočítanej za použitia limitov stanovených v článku 98 na celkové použiteľné vlastné zdroje splatné na úrovni skupiny v porovnaní s kapitálovou požiadavkou na solventnosť na úrovni skupiny.

Všetky použiteľné vlastné zdroje prostredníckej holdingovej poisťovne alebo prostredníckej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktoré by si vyžadovali predchádzajúce schválenie orgánom dohľadu v súlade s článkom 90, keby ich mala poisťovňa alebo zaisťovňa, sa môžu zahrnúť do výpočtu skupinovej solventnosti, len ak boli riadne schválené orgánom dohľadu nad skupinou.“

8.

V článku 231 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

„1.   V prípade, že žiadosť o povolenie na výpočet konsolidovanej kapitálovej požiadavky na solventnosť skupiny, ako aj kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne a zaisťovne v skupine na základe vnútorného modelu predloží poisťovňa alebo zaisťovňa a jej prepojené podniky, alebo prepojené podniky holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti spoločne, dotknuté orgány dohľadu spolupracujú pri prijímaní rozhodnutia, či udeliť alebo neudeliť toto povolenie, a prípadne stanovia podmienky, za akých sa povolenie udelí.“

9.

V článku 233 sa odsek 5 nahrádza takto:

„5.   V prípade žiadosti o povolenie na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne alebo zaisťovne v skupine na základe vnútorného modelu, predloženej poisťovňou alebo zaisťovňou a jej prepojenými podnikmi, alebo prepojenými podnikmi holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti spoločne, sa primerane uplatňuje článok 231.“

10.

V hlave III kapitole II oddiele 1 sa názov pododdielu 5 nahrádza takto:

11.

Článok 235 sa nahrádza takto:

„Článok 235

Skupinová solventnosť holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti

1.   Ak sú poisťovne a zaisťovne dcérskymi podnikmi holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, orgán dohľadu nad skupinou zabezpečí, aby sa výpočet skupinovej solventnosti vykonal na úrovni holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa článku 220 ods. 2 až článku 233.

2.   Na účely tohto výpočtu sa materský podnik posudzuje ako poisťovňa alebo zaisťovňa podliehajúca pravidlám stanoveným v hlave I kapitole VI oddiele 4 pododdieloch 1, 2 a 3, pokiaľ ide o kapitálovú požiadavku solventnosti, a podmienkam stanoveným v hlave I kapitole IV oddiele 3 pododdieloch 1, 2 a 3, pokiaľ ide o vlastné zdroje použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky solventnosti.“

12.

Článok 243 sa nahrádza takto:

„Článok 243

Dcérske podniky holdingovej poisťovne a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti

Na poisťovne a zaisťovne, ktoré sú dcérskymi podnikmi holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, sa primerane uplatňujú články 236 až 242.“

13.

V článku 244 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty požadujú od poisťovní a zaisťovní alebo holdingových poisťovní alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností, aby pravidelne a minimálne raz za rok oznamovali orgánu dohľadu nad skupinou každú významnú koncentráciu rizík na úrovni skupiny, ak sa neuplatňuje článok 215 ods. 2.

Potrebné informácie predloží orgánu dohľadu nad skupinou poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je na vrchole skupiny, alebo ak na vrchole skupiny nie je poisťovňa alebo zaisťovňa, tak holdingová poisťovňa, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo poisťovňa či zaisťovňa v skupine, ktorú určí orgán dohľadu nad skupinou po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu a so skupinou.

Koncentrácie rizík uvedené v prvom pododseku podliehajú dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu nad skupinou.“

14.

V článku 245 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Členské štáty požadujú od poisťovní a zaisťovní, holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností, aby pravidelne a minimálne raz za rok oznamovali orgánu dohľadu nad skupinou každú dôležitú vnútroskupinovú transakciu poisťovne a zaisťovne v rámci skupiny, vrátane transakcií, ktoré sa uskutočnili s fyzickými osobami, ktoré majú úzke väzby s ktorýmkoľvek podnikom v skupine, ak sa neuplatňuje článok 215 ods. 2.

Členské štáty okrem toho požadujú, aby sa každá veľmi významná vnútroskupinová transakcia oznámila, hneď ako je to možné.

Potrebné informácie predloží orgánu dohľadu nad skupinou poisťovňa alebo zaisťovňa, ktorá je na vrchole skupiny, alebo ak na vrchole skupiny nie je poisťovňa alebo zaisťovňa, tak holdingová poisťovňa, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo poisťovňa či zaisťovňa v skupine, ktorú určí orgán dohľadu nad skupinou po konzultácii s ostatnými dotknutými orgánmi dohľadu a so skupinou.

Vnútroskupinové transakcie podliehajú dohľadu, ktorý vykonáva orgán dohľadu nad skupinou.“

15.

V článku 246 ods. 4 sa prvý, druhý a tretí pododsek nahrádzajú takto:

„4.   Členské štáty požadujú od poisťovne alebo zaisťovne s účasťou, holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, aby vykonala na úrovni skupiny posúdenie požadované v článku 45. Vlastné posúdenie rizika a solventnosti vykonané na úrovni skupiny podlieha preskúmaniu orgánom dohľadu nad skupinou v súlade s kapitolou III.

Ak sa výpočet solventnosti na úrovni skupiny vykonáva v súlade s metódou 1 uvedenou v článku 230, poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť poskytne orgánu dohľadu nad skupinou riadne vysvetlenie rozdielu medzi sumou kapitálových požiadaviek na solventnosť všetkých prepojených poisťovní a zaisťovní v skupine a konsolidovanou kapitálovou požiadavkou na solventnosť skupiny.

Poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť môže vykonať, ak s tým súhlasí orgán dohľadu nad skupinou, akékoľvek posúdenie požadované podľa článku 45 na úrovni skupiny a súčasne na úrovni ktoréhokoľvek dcérskeho podniku v skupine a môže vyhotoviť jediný dokument obsahujúci všetky tieto posúdenia.“

16.

V článku 247 ods. 2 sa písmeno b) nahrádza takto:

„b)

ak skupina nie je riadená poisťovňou alebo zaisťovňou, tak nasledujúcim orgánom dohľadu:

i)

ak je materský podnik poisťovne alebo zaisťovne holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, tak orgánom dohľadu, ktorý tejto poisťovni alebo zaisťovni udelil povolenie;

ii)

ak je materským podnikom viac ako jednej poisťovne alebo zaisťovne s ústredím v Únii rovnaká holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a jednému z týchto podnikov bolo udelené povolenie v členskom štáte, v ktorom má holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ústredie, tak orgánom dohľadu nad poisťovňou alebo zaisťovňou, ktorej bolo udelené povolenie v tomto členskom štáte;

iii)

ak je na vrchole skupiny viac ako jedna holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť s ústredím v rôznych členských štátoch a v každom z týchto členských štátov sa nachádza poisťovňa alebo zaisťovňa, tak orgánom dohľadu nad poisťovňou alebo zaisťovňou s najväčšou celkovou bilančnou sumou;

iv)

ak je materským podnikom viac ako jednej poisťovne alebo zaisťovne s ústredím v Únii rovnaká holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť a žiadnemu z týchto podnikov nebolo udelené povolenie v členskom štáte, v ktorom má holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ústredie, tak orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni alebo zaisťovni s najväčšou bilančnou sumou alebo

v)

ak je skupina skupinou bez materského podniku alebo vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú uvedené v bodoch i) až iv), tak orgánom dohľadu, ktorý udelil povolenie poisťovni alebo zaisťovni s najväčšou celkovou bilančnou sumou.“

17.

V článku 249 ods. 1 sa dopĺňa tento pododsek:

„Orgán dohľadu nad skupinou poskytne dotknutým orgánom dohľadu a EIOPA všetky informácie týkajúce sa skupiny v súlade s článkom 19, článkom 51 ods. 1 a článkom 254 ods. 2, najmä pokiaľ ide o informácie týkajúce sa právnej, riadiacej a organizačnej štruktúry skupiny.“

18.

V článku 256 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Členské štáty požadujú od poisťovne a zaisťovne s účasťou, holdingovej poisťovne a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, aby každoročne zverejnila správu o solventnosti a finančnej situácii na úrovni skupiny. Primerane sa uplatňujú články 51, 53, 54 a 55.

2.   Poisťovňa alebo zaisťovňa s účasťou, holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť môže so súhlasom orgánu dohľadu nad skupinou predložiť jedinú správu o jej solventnosti a finančnej situácii obsahujúcu:

a)

informácie na úrovni skupiny, ktoré sa musia zverejniť v súlade s odsekom 1;

b)

za každý dcérsky podnik v rámci skupiny, ktorý je jednotlivo identifikovateľný, informácie, ktoré sa musia zverejniť v súlade s článkami 51, 53, 54 a 55.

Orgán dohľadu nad skupinou pred poskytnutím súhlasu v súlade s prvým pododsekom konzultuje a náležite zohľadní názory a námietky členov kolégia orgánov dohľadu.“

19.

Článok 257 sa nahrádza takto:

„Článok 257

Správny orgán, riadiaci orgán alebo dozorný orgán holdingovej poisťovne a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti

Členské štáty vyžadujú, aby všetky osoby, ktoré skutočne riadia holdingovú poisťovňu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, spĺňali požiadavku vhodnosti a odbornosti pri výkone svojich funkcií.

Článok 42 sa uplatňuje primerane.“

20.

V článku 258 sa odseky 1 a 2 nahrádzajú takto:

„1.   Ak poisťovne alebo zaisťovne v skupine nedodržiavajú požiadavky stanovené v článkoch 218 až 246, alebo v prípade, že sú požiadavky splnené, ale môže byť ohrozená solventnosť, alebo ak vnútroskupinové transakcie alebo koncentrácie rizík ohrozujú finančnú situáciu poisťovne alebo zaisťovne, nevyhnutné opatrenia s cieľom čo najskôr vyriešiť túto situáciu prijmú:

a)

orgán dohľadu nad skupinou, ak ide o holdingové poisťovne a zmiešané finančné holdingové spoločnosti;

b)

orgány dohľadu, ak ide o poisťovne a zaisťovne.

Ak v prípade uvedenom v písmene a) prvého pododseku nie je orgán dohľadu nad skupinou jedným z orgánov dohľadu členského štátu, v ktorom má holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť ústredie, orgán dohľadu nad skupinou informuje tieto orgány dohľadu o svojich zisteniach, aby im umožnil prijať nevyhnutné opatrenia.

Ak v prípade uvedenom v písmene b) prvého pododseku orgán dohľadu nad skupinou nie je jedným z orgánov dohľadu členského štátu, v ktorom má poisťovňa alebo zaisťovňa ústredie, orgán dohľadu nad skupinou informuje tieto orgány dohľadu o výsledkoch svojich zistení, aby im umožnil prijať nevyhnutné opatrenia.

Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, členské štáty určia opatrenia, ktoré môžu prijať ich orgány dohľadu v súvislosti s holdingovými poisťovňami a zmiešanými finančnými holdingovými spoločnosťami.

Dotknuté orgány dohľadu vrátane orgánu dohľadu nad skupinou podľa potreby koordinujú svoje opatrenia.

2.   Členské štáty bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia ich trestného práva, ukladajú sankcie alebo prijímajú opatrenia týkajúce sa holdingových poisťovní a zmiešaných finančných holdingových spoločností, ktoré porušujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia prijaté na účely transpozície tejto hlavy, alebo týkajúce sa osôb, ktoré skutočne riadia tieto podniky. Orgány dohľadu úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby takéto sankcie alebo opatrenia boli účinné, najmä ak sa ústredné vedenie alebo hlavný subjekt holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti nenachádza v tom istom členskom štáte, v ktorom má svoje ústredie.“

21.

Článok 262 sa nahrádza takto:

„Článok 262

Materské podniky so sídlom v tretej krajine: chýbajúca rovnocennosť

1.   Ak preverenie vykonané v súlade s článkom 260 poukazuje na to, že neexistuje rovnocenný dohľad, členské štáty uplatnia na poisťovne a zaisťovne primerane buď články 218 až 258, a to a s výnimkou článkov 236 až 243, alebo jednu z metód uvedených v odseku 2 tohto článku.

Všeobecné zásady a metódy ustanovené v článkoch 218 až 258 sa uplatňujú na úrovni holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne tretej krajiny alebo zaisťovne tretej krajiny.

Výlučne na účely výpočtu skupinovej solventnosti sa materský podnik posudzuje tak, ako keby bol poisťovňou alebo zaisťovňou, na ktorú sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako sú podmienky stanovené v hlave I kapitole VI oddiele 3 pododdieloch 1, 2 a 3, pokiaľ ide o vlastné zdroje použiteľné na krytie kapitálovej požiadavky na solventnosť, a jedna z týchto požiadaviek:

a)

kapitálová požiadavka na solventnosť stanovená v súlade so zásadami uvedenými v článku 226, ak ide o holdingovú poisťovňu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť;

b)

kapitálová požiadavka na solventnosť stanovená v súlade so zásadami uvedenými v článku 227, ak ide o poisťovňu tretej krajiny alebo zaisťovňu tretej krajiny.

2.   Členské štáty umožnia svojim orgánom dohľadu, aby uplatnili iné metódy, ktorými sa zabezpečí primeraný dohľad nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine. Uvedené metódy schváli orgán dohľadu nad skupinou po porade s ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu.

Orgány dohľadu môžu najmä požadovať založenie holdingovej poisťovne s ústredím v Únii alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti s ústredím v Únii a uplatňovať túto hlavu na poisťovne a zaisťovne v skupine riadenej touto holdingovou poisťovňou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou.

Zvolené metódy umožnia, aby sa dosiahli ciele dohľadu nad skupinou vymedzené v tejto hlave, a oznámia sa ostatným príslušným orgánom dohľadu a Komisii.“

22.

V článku 263 sa prvý a druhý odsek nahrádzajú takto:

„Ak je samotný materský podnik uvedený v článku 260 dcérskym podnikom holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, ktorá má ústredie v tretej krajine, alebo dcérskym podnikom poisťovne alebo zaisťovne tretej krajiny, členské štáty uplatnia overenie podľa článku 260 iba na úrovni najvyššie postaveného materského podniku, ktorý je holdingovou poisťovňou tretej krajiny, zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou tretej krajiny, poisťovňou tretej krajiny alebo zaisťovňou tretej krajiny.

Orgány dohľadu však v prípade, že neexistuje rovnocenný dohľad podľa článku 260, môžu vykonať nové overenie na nižšej úrovni, pokiaľ existuje materský podnik poisťovne alebo zaisťovne, či už na úrovni holdingovej poisťovne tretej krajiny, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti tretej krajiny, poisťovni tretej krajiny alebo zaisťovni tretej krajiny.“

Článok 5

Preskúmanie

Komisia vykoná úplnú revíziu smernice 2002/87/ES vrátane delegovaných a vykonávacích aktov prijatých na jej základe. Po vykonaní tejto revízie pošle Komisia do 31. decembra 2012 správu Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa zameria najmä na rozsah pôsobnosti uvedenej smernice vrátane otázky, či je potrebné rozšíriť rozsah pôsobnosti zmenou článku 3, a uplatňovanie uvedenej smernice na neregulované subjekty, najmä účelovo vytvorené subjekty. Predmetom správy sú aj identifikačné kritériá finančných konglomerátov vo vlastníctve nefinančných skupín v širšom zmysle, ktorých celkové aktivity v bankovom sektore, sektore poisťovníctva a sektore investičných služieb sú vecne relevantné v rámci medzinárodného trhu s finančnými službami.

Komisia taktiež zváži, či európske orgány dohľadu majú prostredníctvom spoločného výboru vydať usmernenia na posúdenie tejto vecnej relevantnosti.

V tomto zmysle sú predmetom správy aj systémovo príslušné finančné konglomeráty, ktorých veľkosť, vzájomná prepojenosť alebo komplexnosť ich robí obzvlášť zraniteľnými, a ktoré sa určia na základe analógie s vyvíjajúcimi sa normami Rady finančnej stability a Bazilejského výboru pre bankový dohľad. Okrem toho sa v správe vyhodnotí možnosť zavedenia povinných stresových testov. V prípade potreby sa následne po správe predložia náležité legislatívne návrhy.

Článok 6

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 1, 2 a 3 tejto smernice do 10. júna 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

2.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 4 tejto smernice od 10. júna 2013. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

3.   Odchylne od odseku 1 členské štáty do 22. júla 2013 uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 2 bodom 23 tejto smernice, ako aj s článkom 2 bodom 1 a bodom 2 písm. a) tejto smernice v rozsahu, v akom tieto ustanovenia menia a dopĺňajú článok 1, článok 2 ods. 4, 5a a 16 a článok 3 ods. 2 smernice 2002/87/ES s ohľadom na správcov alternatívnych investičných fondov. Komisii bezodkladne oznámia znenie uvedených opatrení a tabuľku zhody medzi uvedenými opatreniami a touto smernicou.

4.   Členské štáty uvedú priamo pri prijatí opatrení uvedených v tomto odseku alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

5.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 8

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 16. novembra 2011

Za Európsky parlament

predseda

J. BUZEK

Za Radu

predseda

W. SZCZUKA


(1)  Ú. v. EÚ C 62, 26.2.2011, s. 1.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 5. júla 2011 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. novembra 2011.

(3)  Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1.

(4)  Prvá smernica Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3).

(5)  Smernica Rady 92/49/EHS z 18. júna 1992 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (tretia smernica o neživotnom poistení) (Ú. v. ES L 228, 11.8.1992, s. 1).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES z 27. októbra 1998 o doplnkovom dohľade nad poisťovňami a zaisťovňami v skupine poisťovní alebo zaisťovní (Ú. v. ES L 330, 5.12.1998, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES z 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(15)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(16)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(17)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.

(18)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(19)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(20)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“

(21)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/83/ES z 5. novembra 2002 o životnom poistení (Ú. v. ES L 345, 19.12.2002, s. 1).

(22)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení (Ú. v. EÚ L 323, 9.12.2005, s. 1).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 1).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(28)  Ú. v. EÚ L 177, 30.6.2006, s. 201.

(29)  Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

(30)  Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.“

(31)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(32)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(33)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“

(34)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 1.“

(35)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(36)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“

(37)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.

(38)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48.

(39)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.“


PRÍLOHA I

Prílohy I a II k smernici 98/78/ES sa menia a dopĺňajú takto:

A.

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1.

V oddiele 2.1:

a)

druhá zarážka štvrtého odseku sa nahrádza takto:

„—

ak je poisťovňa alebo zaisťovňa prepojená s holdingovou poisťovňou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá má sídlo v tom istom členskom štáte ako poisťovňa alebo zaisťovňa, a rovnako holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ako aj prepojená poisťovňa alebo prepojená zaisťovňa sú zohľadnené pri výpočte.“;

b)

piaty odsek sa nahrádza takto:

„Členské štáty môžu tiež upustiť od výpočtu upravenej solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, ak ide o poisťovňu alebo zaisťovňu prepojenú s inou poisťovňou, zaisťovňou alebo holdingovou poisťovňou či zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorá má sídlo v inom členskom štáte, a ak sa príslušné orgány týchto členských štátov rozhodli zveriť výkon doplnkového dohľadu príslušným orgánom tohto druhého členského štátu.“

2.

Oddiel 2.2 sa nahrádza takto:

„2.2.   Prostrednícke holdingové poisťovne a prostrednícke zmiešané finančné holdingové spoločnosti

Pri výpočte upravenej solventnosti poisťovne alebo zaisťovne, ktorá má účasť v prepojenej poisťovni, prepojenej zaisťovni, poisťovni v nečlenskej krajine alebo zaisťovni v nečlenskej krajine prostredníctvom holdingovej poisťovne alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, sa zohľadňuje situácia prostredníckej holdingovej poisťovne alebo sprostredkujúcej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti. Výlučne na účely tohto výpočtu, ktorý sa vykoná v súlade so všeobecnými zásadami a metódami opísanými v tejto prílohe, sa považuje táto holdingová poisťovňa alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť za poisťovňu alebo zaisťovňu, ktorá podlieha nulovej požiadavke solventnosti, a podľa rovnakých podmienok, ako sú stanovené v článku 16 smernice 73/239/EHS, článku 27 smernice 2002/83/ES alebo článku 36 smernice 2005/68/ES vo vzťahu k prvkom započítateľným do miery solventnosti.“

B.

Príloha II sa mení a dopĺňa takto:

1.

Názov sa nahrádza takto:

2.

V bode 1 sa prvý odsek nahrádza takto:

„1.

V prípade dvoch alebo viacerých poisťovní alebo zaisťovní uvedených v článku 2 ods. 2, ktoré sú dcérskymi podnikmi holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne v nečlenskej krajine alebo zaisťovne v nečlenskej krajine a ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch, príslušné orgány zabezpečia, aby sa metóda opísaná v tejto prílohe uplatňovala jednotne.“

3.

V bode 2 sa druhá a tretia zarážka a pododsek nasledujúci po tretej zarážke nahrádzajú takto:

„—

ak táto poisťovňa alebo zaisťovňa a jedna alebo viac iných poisťovní alebo zaisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v tom istom členskom štáte, majú ako materský podnik tú istú holdingovú poisťovňu, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, poisťovňu v nečlenskej krajine alebo zaisťovňu v nečlenskej krajine a poisťovňa alebo zaisťovňa sa zohľadní pri výpočte uvedenom v tejto prílohe, ktorý sa uskutoční pre jeden z týchto iných podnikov,

ak táto poisťovňa alebo zaisťovňa a jedna alebo viac poisťovní alebo zaisťovní, ktorým bolo udelené povolenie v iných členských štátoch, majú ako materský podnik tú istú holdingovú poisťovňu, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, poisťovňu v nečlenskej krajine alebo zaisťovňu v nečlenskej krajine, a v súlade s článkom 4 ods. 2 bola uzavretá dohoda o zverení výkonu doplnkového dohľadu podľa tejto prílohy orgánu dohľadu druhého členského štátu.

V prípade holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne nečlenskej krajiny alebo zaisťovne nečlenskej krajiny, v ktorej účasť vlastní holdingová poisťovňa, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, alebo poisťovňa nečlenskej krajiny či zaisťovňa nečlenskej krajiny, môžu členské štáty uplatniť výpočet stanovený v tejto prílohe len na úrovni najvyššie stojaceho materského podniku poisťovne alebo zaisťovne, ktorý je holdingovou poisťovňou, zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, poisťovňou nečlenskej krajiny alebo zaisťovňou nečlenskej krajiny.“

4.

Bod 3 sa nahrádza takto:

„3.

Príslušné orgány zabezpečia, aby sa na úrovni holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne nečlenskej krajiny alebo zaisťovne nečlenskej krajiny uskutočnili výpočty podobné tým, ktoré sú uvedené v prílohe I.

Podobnosť spočíva v uplatnení všeobecných zásad a metód uvedených v prílohe I na úrovni holdingovej poisťovne, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, poisťovne v nečlenskej krajine alebo zaisťovne v nečlenskej krajine.

Výlučne na účel tohto výpočtu sa materský podnik považuje za poisťovňu alebo zaisťovňu, na ktorú sa vzťahuje:

nulová požiadavka solventnosti, ak ide o holdingovú poisťovňu alebo zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť,

požiadavka na solventnosť určená v súlade so zásadami oddielu 2.3 prílohy I, ak ide o poisťovňu v nečlenskej krajine alebo zaisťovňu v nečlenskej krajine,

ak sa na ňu vzťahujú rovnaké podmienky, ako sú stanovené v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS, alebo v článku 18 smernice 79/267/EHS vo vzťahu k prvkom započítateľným do miery solventnosti.“


PRÍLOHA II

V prílohe I k smernici 2002/87/ES v bode II. Technické metódy výpočtu sa metóda 3 a metóda 4 nahrádzajú takto:

„Metóda 3: ‚Kombinovaná metóda‘

Príslušné orgány môžu povoliť kombináciu metódy 1 a metódy 2.“


PRÍLOHA III

V prílohe X k smernici 2006/48/ES sa bod 30 časti 3 oddielu 3 nahrádza takto:

„30.

V prípade, že materská úverová inštitúcia v EÚ a jej dcérske spoločnosti alebo dcérske spoločnosti materskej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v EÚ zamýšľajú použiť pokročilý prístup merania, žiadosť zahŕňa opis metodiky použitej na alokáciu kapitálu na operačné riziko medzi jednotlivé subjekty skupiny.“


Top