EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016L0097

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie)Text s významom pre EHP

OJ L 26, 2.2.2016, p. 19–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/06/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj

2.2.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 26/19


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/97

z 20. januára 2016

o distribúcii poistenia (prepracované znenie)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1 a článok 62,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

V smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES sa majú vykonať viaceré zmeny (3). V záujme jasnosti by sa uvedená smernica mala prepracovať.

(2)

Keďže hlavný cieľ a predmet úpravy tohto prepracovaného znenia je harmonizovať vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia a zaistenia a keďže tieto činnosti sa vykonávajú v rámci Únie, táto nová smernica by mala vychádzať z článku 53 ods. 1 a článku 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“). Forma smernice je vhodná preto, aby bolo v prípade potreby možné prispôsobiť vykonávacie ustanovenia v oblastiach pôsobnosti tejto smernice špecifikám konkrétneho trhu a právneho systému v každom členskom štáte. Táto smernica by sa mala zameriavať aj na koordináciu vnútroštátnych pravidiel týkajúcich sa prístupu k činnostiam distribúcie poistenia a zaistenia.

(3)

Táto smernica sa však zameriava na minimálnu harmonizáciu, a preto by nemala brániť členským štátom, aby ponechali alebo zaviedli prísnejšie ustanovenia s cieľom chrániť zákazníkov, za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie vrátane tejto smernice.

(4)

Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia hrajú hlavnú úlohu pri distribúcii produktov poistenia a zaistenia v Únii.

(5)

Rôzne kategórie osôb alebo inštitúcií, ako sú agenti, makléri a distribútori „bankopoistenia“, poisťovne, cestovné agentúry a požičovne automobilov, môžu distribuovať poistné produkty. Rovnosť zaobchádzania medzi distribútormi a ochrana zákazníka si vyžadujú, aby sa na všetky uvedené osoby alebo inštitúcie vzťahovala táto smernica.

(6)

Napriek rozdielom medzi distribučnými kanálmi by sa mala na všetkých spotrebiteľov vzťahovať rovnaká úroveň ochrany. Aby sa zabezpečila rovnaká úroveň ochrany a aby sa na spotrebiteľa vzťahovali porovnateľné normy, najmä v oblasti sprístupňovania informácií, je nevyhnutné zaistiť rovnaké podmienky medzi distribútormi.

(7)

Uplatňovaním smernice 2002/92/ES sa preukázalo, že niekoľko ustanovení si vyžaduje ďalšie spresnenie v záujme uľahčenia vykonávania distribúcie poistenia a že ochrana spotrebiteľov si vyžaduje rozšírenie rozsahu pôsobnosti uvedenej smernice na všetok predaj poistných produktov. Poisťovne, ktoré predávajú poistné produkty priamo, by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti tejto smernice na podobnom základe ako sprostredkovatelia poistenia a makléri.

(8)

S cieľom zaručiť, aby sa rovnaká úroveň ochrany uplatňovala bez ohľadu na kanál, ktorého prostredníctvom si zákazníci kupujú poistný produkt buď priamo od poisťovne, alebo nepriamo od sprostredkovateľa, je potrebné, aby sa rozsah pôsobnosti tejto smernice vzťahoval nielen na poisťovne alebo sprostredkovateľov, ale aj na iných účastníkov trhu, ktorí predávajú poistné produkty v rámci doplnkovej činnosti, napríklad cestovné kancelárie a požičovne áut, pokiaľ nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky.

(9)

Ešte stále existujú podstatné rozdiely medzi vnútroštátnymi ustanoveniami, ktoré vytvárajú prekážky začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v rámci vnútorného trhu. Je potrebné ešte viac posilniť vnútorný trh a podporiť skutočný vnútorný trh s produktmi a službami v oblasti životného a neživotného poistenia.

(10)

Súčasné a nedávne finančné turbulencie zdôraznili význam zabezpečenia účinnej ochrany spotrebiteľa vo všetkých finančných sektoroch. Je preto vhodné posilniť dôveru zákazníkov a viac zjednotiť regulačný režim týkajúci sa distribúcie poistných produktov s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany zákazníka v rámci Únie. Úroveň ochrany spotrebiteľa by sa mala oproti smernici 2002/92/ES zvýšiť, aby sa znížila potreba rozličných vnútroštátnych opatrení. Je dôležité zohľadniť osobitnú povahu poistných zmlúv v porovnaní s investičnými produktmi regulovanými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (4). Distribúcia poistných zmlúv vrátane poistných produktov založených na investovaní by sa preto mala regulovať podľa tejto smernice a mala by sa zosúladiť so smernicou 2014/65/EÚ. Mali by sa zvýšiť minimálne normy z hľadiska pravidiel distribúcie a mali by sa vytvoriť rovnaké podmienky vo vzťahu ku všetkým poistným produktom založeným na investovaní.

(11)

Táto smernica sa má uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní služieb distribúcie poistenia alebo zaistenia tretím stranám.

(12)

Táto smernica by sa mala uplatňovať na osoby, ktorých činnosť spočíva v poskytovaní informácií o jednej alebo viacerých zmluvách o poistení na základe kritérií zvolených zákazníkom, a to prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, alebo v poskytovaní hodnotenia poistných produktov alebo zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď je zákazník schopný na konci procesu priamo či nepriamo uzavrieť zmluvu o poistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na webové sídla spravované verejnými orgánmi alebo združeniami spotrebiteľov, ktoré sa nezameriavajú na uzavretie zmluvy, ale výlučne porovnávajú poistné produkty dostupné na trhu.

(13)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na výlučné činnosti ponuky pozostávajúce z poskytovania údajov a informácií o potenciálnych poistníkoch sprostredkovateľom poistenia alebo sprostredkovateľom zaistenia či poisťovniam alebo zaisťovniam alebo informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia alebo o sprostredkovateľovi poistenia alebo sprostredkovateľovi zaistenia či o poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym poistníkom.

(14)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby s inou odbornou činnosťou, ako sú daňoví experti, účtovníci alebo právnici, ktorí v rámci tejto inej odbornej činnosti poskytujú príležitostné poradenstvo o poistnom krytí, a nemala by sa uplatňovať ani na jednoduché poskytovanie informácií všeobecného charakteru týkajúcich sa poistných produktov za predpokladu, že účelom tejto činnosti nie je pomôcť zákazníkovi pri uzatvorení alebo plnení zmluvy o poistení alebo o zaistení. Táto smernica by sa nemala uplatňovať na profesionálnu správu poistných nárokov na účet poisťovne alebo zaisťovne ani na zisťovanie poistného plnenia a odborné ohodnotenie nárokov.

(15)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na osoby, ktoré sa venujú distribúcii poistenia ako doplnkovej činnosti v prípadoch, keď poistné nepresiahne určitú výšku a kryté riziká sú obmedzené. Takéto poistenie môže byť doplnkom tovaru alebo služby, a to aj vo vzťahu k riziku nevyužitia služby, ktorej využitie sa v určitom momente očakávalo, ako je cesta vlakom, zápis do telocvične alebo celosezónna vstupenka do divadla, ako aj iných rizík spojených s cestovaním, ako je zrušenie cesty alebo strata batožiny. Aby sa však zabezpečilo, že distribúcia poistenia je vždy spojená s primeranou úrovňou ochrany spotrebiteľa, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia vykonávajúci distribúciu prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, oslobodeného od požiadaviek stanovených v tejto smernici, by mal zabezpečiť plnenie určitých základných požiadaviek, ako je oznámenie totožnosti sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ako aj spôsobu podania sťažnosti, a zabezpečiť zohľadňovanie požiadaviek a potrieb zákazníka.

(16)

Táto smernica by mala zabezpečiť uplatňovanie rovnakej úrovne ochrany spotrebiteľa a to, aby všetci spotrebitelia mohli využívať porovnateľné normy. Táto smernica by mala podporovať rovnosť podmienok a hospodársku súťaž sprostredkovateľov za rovnakých podmienok bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú viazaní na poisťovňu. Pre spotrebiteľov je prínosné, ak sa poistné produkty distribuujú cez rôzne kanály a prostredníctvom sprostredkovateľov s rozličnými formami spolupráce s poisťovňami pod podmienkou, že sa od nich vyžaduje uplatňovanie podobných pravidiel v oblasti ochrany spotrebiteľa. Takéto záujmy by mali členské štáty pri vykonávaní tejto smernice zohľadniť.

(17)

Táto smernica by mala zohľadňovať rozdiely v druhoch distribučných kanálov. Mali by sa v nej zohľadňovať napríklad charakteristiky sprostredkovateľov poistenia, ktorí majú zmluvný záväzok vykonávať činnosť distribúcie poistenia výlučne s jedným alebo viacerými poisťovňami (viazaní sprostredkovatelia poistenia), ktoré existujú na trhoch niektorých členských štátov, a mali by sa v nej stanoviť vhodné a primerané podmienky vzťahujúce sa na rôzne druhy distribúcie. Členské štáty by mali mať najmä možnosť stanoviť, že distribútor poistenia alebo zaistenia, ktorý zodpovedá za činnosť sprostredkovania poistenia, zaistenia alebo doplnkového poistenia, má zabezpečiť, že takýto sprostredkovateľ spĺňa podmienky zápisu, a má ho zapísať.

(18)

Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí sú fyzickými osobami, by mali byť zapísaní v príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje bydlisko. V súvislosti s uvedenými osobami, ktoré denne cestujú medzi členským štátom, v ktorom majú svoje súkromné bydlisko, a členským štátom, v ktorom vykonávajú činnosť distribúcie, t. j. ich pracovným sídlom, členským štátom, v ktorom sú tieto osoby zapísané, by mal byť členský štát, v ktorom majú pracovné sídlo. Tí sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí sú právnickými osobami, by mali byť zapísaní v príslušnom orgáne členského štátu, v ktorom majú svoje sídlo alebo svoje ústredie v prípade, že podľa vnútroštátneho práva nemajú sídlo. Členské štáty by mali mať možnosť umožniť iným orgánom pri zápisoch a regulácii sprostredkovateľov poistenia spolupracovať s príslušnými úradmi. Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia by za predpokladu, že spĺňajú prísne odborné požiadavky vo vzťahu k svojim schopnostiam, dobrej povesti, poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania a finančným možnostiam, mali byť zapísaní. Od sprostredkovateľov už zapísaných v členských štátoch by sa nemalo vyžadovať, aby sa zapísali znova podľa tejto smernice.

(19)

Neschopnosť sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie bráni riadnemu fungovaniu vnútorného trhu s poistením. Táto smernica je významným krokom k vyššej úrovni ochrany spotrebiteľa a integrácii trhu.

(20)

Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia by mali mať možnosť využívať slobodu usadiť sa a slobodu poskytovať služby, ktoré sú zakotvené v ZFEÚ. Zodpovedajúcim spôsobom má zápis v členskom štáte sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia a sprostredkovateľom doplnkového poistenia umožniť pôsobiť v iných členských štátoch v súlade so zásadami slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby za predpokladu, že medzi príslušnými orgánmi sa dodržali zodpovedajúce postupy oznámenia.

(21)

S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu služby a účinnú ochranu spotrebiteľa by domovské a hostiteľské členské štáty mali úzko spolupracovať pri presadzovaní záväzkov stanovených v tejto smernici. Ak sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia alebo sprostredkovatelia doplnkového poistenia na základe slobody poskytovať služby vykonávajú činnosť v iných členských štátoch, za súlad výkonu činnosti na vnútornom trhu s požiadavkami stanovenými v tejto smernici by mal byť zodpovedný príslušný orgán domovského členského štátu. Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí akékoľvek porušenie povinností na svojom území, mal by informovať príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností alebo výkonu činnosti. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by navyše mal byť oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(22)

V prípade zriadenia pobočky alebo stáleho zastúpenia v inom členskom štáte je vhodné rozdeliť zodpovednosť za presadzovanie medzi domovský a hostiteľský členský štát. Kým zodpovednosť za plnenie povinností, ktoré majú vplyv na celkovú obchodnú činnosť, ako napríklad pravidlá týkajúce sa odborných požiadaviek, by mala zostať na príslušnom orgáne domovského členského štátu rovnako ako v prípade poskytovania služieb, príslušný orgán hostiteľského štátu by mal prebrať zodpovednosť za presadzovanie pravidiel o požiadavkách na informácie a pravidiel výkonu činnosti v súvislosti so službami poskytovanými na jeho území. Ak však príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí na svojom území akékoľvek porušenie povinností, v súvislosti s ktorými sa v tejto smernici neprenáša zodpovednosť na hostiteľský členský štát, mal by upovedomiť príslušný orgán domovského členského štátu, ktorý by mal byť následne povinný vykonať primerané opatrenia. Ide najmä o prípady týkajúce sa porušení pravidiel o dobrom mene, požiadaviek týkajúcich sa odborných znalostí a schopností. Príslušný orgán hostiteľského členského štátu by mal byť navyše oprávnený zasiahnuť, ak domovský členský štát neprijme primerané opatrenia alebo prijaté opatrenia nie sú dostatočné.

(23)

Príslušné orgány členských štátov by mali mať k dispozícii všetky prostriedky potrebné na zabezpečenie riadneho výkonu činnosti sprostredkovateľmi poistenia a sprostredkovateľmi zaistenia a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia v celej Únii, či už v súlade so slobodou usadiť sa, alebo slobodou poskytovať služby. Všetky opatrenia prijaté príslušnými orgánmi by mali byť v záujme zabezpečenia účinnosti dohľadu primerané povahe, rozsahu a zložitosti rizík prítomných v rámci činnosti konkrétneho distribútora bez ohľadu na dôležitosť príslušného distribútora pre celkovú finančnú stabilitu trhu.

(24)

Členské štáty by mali zriadiť jednotné informačné miesto, ktoré poskytne prístup k ich registrom sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia. Uvedené jednotné informačné miesto by malo uvádzať hypertextový odkaz na každý relevantný príslušný orgán v každom členskom štáte. S cieľom zlepšiť transparentnosť a uľahčiť cezhraničný obchod by Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (ďalej len „EIOPA“), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 (5), mal vytvoriť, uverejniť a aktualizovať jednotný elektronický register obsahujúci záznam o každom sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia a sprostredkovateľovi doplnkového poistenia, ktorý oznámil svoj zámer uplatniť si svoje právo usadiť sa alebo poskytovať služby. Na tento účel by členské štáty mali bezodkladne poskytovať príslušné informácie orgánu EIOPA. Register by mal uvádzať hypertextový odkaz na každý dotknutý príslušný orgán v každom členskom štáte. Každý príslušný orgán každého členského štátu by mal uvádzať na svojom webovom sídle hypertextový odkaz na register.

(25)

S akýmkoľvek stálym zastúpením sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré majú charakter pobočky, by sa malo zaobchádzať rovnakým spôsobom ako s pobočkou, pokiaľ zastúpenie sprostredkovateľa nevznikne zákonným spôsobom v inej právnej forme. To môže podľa okolností nastať aj v prípade, ak zastúpenie formálne nenadobudne podobu pobočky, ale pozostáva výlučne z kancelárie, ktorú riadia vlastní zamestnanci sprostredkovateľa alebo nezávislá osoba, ktorá však má stálu právomoc konať v mene sprostredkovateľa rovnakým spôsobom, ako by malo zastúpenie.

(26)

Mali by sa jasne stanoviť príslušné práva a povinnosti domovských a hostiteľských členských štátov v súvislosti s dohľadom nad sprostredkovateľmi poistenia, sprostredkovateľmi zaistenia a sprostredkovateľmi doplnkového poistenia, ktorí sú zapísaní v ich registri alebo ktorí na ich území vykonávajú distribúciu poistenia alebo zaistenia pri uplatňovaní slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

(27)

S cieľom riešiť situácie, keď sa sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia usadí v členskom štáte s výlučným cieľom vyhnúť sa plneniu pravidiel v inom členskom štáte, v ktorom vykonáva všetku svoju činnosť, alebo v ktorom hlavne vykonáva svoju činnosť, môže byť primeraným riešením možnosť, aby hostiteľský členský štát prijal predbežné opatrenia v prípadoch, keď činnosť tohto sprostredkovateľa vážne ohrozuje správne fungovanie trhu s poistením a zaistením v hostiteľskom členskom štáte, v čom by mu táto smernica nemala brániť. Uvedené opatrenia by však nemali byť prekážkou slobody poskytovať služby a slobody usadiť sa ani prekážkou prístupu pre cezhraničnú činnosť.

(28)

Je dôležité zaručiť vysokú úroveň profesionality a odbornosti sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní, ktorí sú zapojení do činností v rámci prípravy predaja, počas predaja a po predaji zmlúv o poistení a zaistení. Z tohto dôvodu je potrebné, aby odborné znalosti sprostredkovateľov a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní zodpovedali úrovni zložitosti uvedených činností. Sprostredkovatelia doplnkového poistenia by mali byť povinní poznať podmienky poistných zmlúv, ktoré distribuujú, a v relevantných prípadoch aj pravidlá riešenia poistných nárokov a sťažností.

(29)

Mala by sa zabezpečiť priebežná odborná príprava a rozvoj. Takáto odborná príprava a rozvoj by mohli zahŕňať rôzne možnosti štúdia vrátane kurzov, elektronického vzdelávania a tútorstva. Otázky formy, predmetu a požadovaných osvedčení alebo iných primeraných dôkazov, ako napríklad zápis v registri alebo úspešné absolvovanie skúšky, by mali regulovať členské štáty.

(30)

Požiadavky týkajúce sa bezúhonnosti prispievajú k zdravému a spoľahlivému sektoru poisťovníctva a k dosahovaniu cieľa primeranej ochrany poistníkov. V uvedených požiadavkách je zahrnutý aj čistý register trestov alebo akýkoľvek iný vnútroštátny ekvivalent v súvislosti s určitými trestnými činmi, ako sú porušenia právnych predpisov týkajúcich sa finančných služieb, trestné činy týkajúce sa nečestného konania, podvody, finančná trestná činnosť a iné porušenia práva obchodných spoločností či konkurzného práva.

(31)

Rovnako dôležité je aj to, aby príslušné osoby v riadiacej štruktúre sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktoré sa podieľajú na distribúcii poistných produktov alebo produktov zaistenia, ako aj všetci príslušní zamestnanci distribútora poistenia alebo zaistenia, ktorí sa priamo podieľajú na procese distribúcie poistenia alebo zaistenia, mali primeranú úroveň znalostí a schopností v súvislosti s distribučnou činnosťou. Primeranosť úrovne znalostí a schopností by sa mala zabezpečovať prostredníctvom uplatňovania osobitných vedomostných a odborných požiadaviek na uvedené osoby.

(32)

Členské štáty by však nemali za príslušné osoby považovať tých manažérov alebo zamestnancov, ktorí nie sú priamo zapojení do distribúcie poistných produktov alebo produktov zaistenia. Pokiaľ ide o sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a poisťovne a zaisťovne, malo by sa očakávať, že všetci zamestnanci, ktorí sa priamo podieľajú na distribučnej činnosti, by mali mať primeranú úroveň znalostí a schopností s určitými výnimkami tých, ktorí sa venujú výlučne administratíve, Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, za príslušných zamestnancov, od ktorých sa očakáva, že majú primeranú úroveň znalostí a schopností, by sa mali považovať prinajmenšom osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia. Ak je distribútorom poistenia a/alebo zaistenia právnická osoba, požiadavky primeranej úrovne znalostí a schopností by mali spĺňať aj osoby v riadiacej štruktúre zodpovedné za vykonávanie politík a postupov súvisiacich s aktivitou distribúcie poistných produktov alebo produktov zaistenia. Na uvedený účel by požiadavky primeranej úrovne znalostí a schopností mala vždy spĺňať aj osoba, ktorá je zodpovedá za distribúciu poistenia alebo zaistenia u sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia.

(33)

V prípade sprostredkovateľov poistenia a poisťovní, ktorí poskytujú poradenstvo k poistným produktom založeným na investovaní alebo tieto produkty predávajú retailovým zákazníkom, by členské štáty mali zabezpečiť, že disponujú znalosťami a schopnosťami na primeranej úrovni vo vzťahu k ponúkaným produktom. Takéto znalosti a schopnosti sú osobitne dôležité vzhľadom na čoraz väčšiu zložitosť poistných produktov založených na investovaní a ustavičné inovácie v ich navrhovaní. Nákup poistného produktu založeného na investovaní so sebou prináša riziko a investori by mali mať možnosť spoľahnúť sa na poskytnuté informácie a kvalitu poskytnutého posúdenia vhodnosti. Okrem toho by zamestnanci mali mať dostatok času a zdrojov na to, aby mohli zákazníkom poskytovať všetky relevantné informácie o produktoch, ktoré poskytujú.

(34)

Koordinácia vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa odborných požiadaviek a registrácie osôb, ktoré začínajú vykonávať a vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia, môže prispieť jednak k dobudovaniu vnútorného trhu s finančnými službami a jednak k zlepšeniu ochrany spotrebiteľov v tejto oblasti.

(35)

S cieľom zlepšiť cezhraničný obchod by sa mali zaviesť zásady upravujúce vzájomné uznávanie znalostí a schopností sprostredkovateľov.

(36)

Napriek existujúcim systémom jedného povolenia pre poisťovateľov a sprostredkovateľov je poistný trh Únie naďalej veľmi roztrieštený. S cieľom uľahčiť cezhraničnú činnosť a zlepšiť transparentnosť pre zákazníkov by členské štáty mali zabezpečiť uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu platných na ich území a mal by byť verejne sprístupnený jednotný elektronický register a informácie o pravidlách všeobecného prospechu vzťahujúcich sa na distribúciu poistenia a zaistenia, a to za všetky členské štáty.

(37)

Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi je nevyhnutná s cieľom ochrany spotrebiteľov a zabezpečenia stability poisťovacej a zaisťovacej činnosti na vnútornom trhu. Mala by sa podporovať výmena informácií počas zápisu aj priebežne, a to najmä v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa dobrého mena a odborných a vedomostných spôsobilostí osôb zodpovedných za vykonávanie aktivít distribútora poistenia alebo zaistenia.

(38)

Existuje potreba primeraných a efektívnych postupov mimo súdneho riešenia sťažností a náhrady škody v členských štátoch na účely urovnania sporov medzi distribútormi poistenia a zákazníkmi, ak je to vhodné, prostredníctvom existujúcich postupov. Uvedené postupy by mali byť dostupné na urovnanie sporov týkajúcich sa práv a povinností podľa tejto smernice. Cieľom takýchto postupov mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody by malo byť dosiahnutie rýchlejšieho a menej nákladného urovnania sporov medzi distribútormi a zákazníkmi.

(39)

Narastajúce spektrum činností, ktoré mnohí sprostredkovatelia poistenia a poisťovne vykonávajú súčasne, zvyšuje potenciál pre možné konflikty záujmov medzi týmito rôznymi činnosťami a záujmami ich zákazníkov. Z tohto dôvodu je potrebné, aby sa stanovili pravidlá, ktoré zabezpečia, aby takéto konflikty záujmov nemali nepriaznivý vplyv na záujmy zákazníka.

(40)

Zákazníkom by sa mali vopred poskytnúť jasné informácie o štatúte osôb, ktoré predávajú poistný produkt, a o druhu odmeny, ktorú dostávajú. Takéto informácie by sa mali poskytnúť zákazníkovi pred uzavretím zmluvy. Ich úlohou je objasniť v relevantných prípadoch vzťah medzi poisťovňou a sprostredkovateľom, ako aj druh odmeny sprostredkovateľov.

(41)

S cieľom poskytnúť zákazníkovi informácie o poskytovaných službách distribúcie poistenia bez ohľadu na to, či zákazník kupuje prostredníctvom sprostredkovateľa alebo priamo od poisťovne, a s cieľom zabrániť narušeniu hospodárskej súťaže podnecovaním poisťovní, aby v snahe vyhnúť sa informačným požiadavkám predávali zákazníkom priamo, a nie prostredníctvom sprostredkovateľov, poisťovne by mali byť tiež povinné poskytnúť zákazníkom informácie o druhu odmeny, ktorú ich zamestnanci dostávajú za predaj poistných produktov.

(42)

Na sprostredkovateľov poistenia a poisťovne sa pri distribúcii poistných produktov založených na investovaní uplatňujú jednotné požiadavky, ktoré sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (6). Okrem informácií, ktoré treba poskytovať v podobe dokumentu s kľúčovými informáciami, by distribútori poistných produktov založených na investovaní mali poskytovať ďalšie podrobné informácie o všetkých nákladoch spojených s distribúciou, ktoré ešte nie sú uvedené medzi nákladmi v dokumente s kľúčovými informáciami, aby tak zákazníkom umožnili pochopiť kumulatívny vplyv, ktorý tieto celkové náklady majú na návratnosť investície. V tejto smernici by sa preto mali stanovovať pravidlá poskytovania informácií o nákladoch spojených s distribúciou predmetných poistných produktov založených na investovaní.

(43)

Keďže cieľom tejto smernice je zlepšiť ochranu spotrebiteľa, niektoré jej ustanovenia sa uplatňujú len na vzťahy medzi podnikateľom a spotrebiteľom. Ide najmä o tie ustanovenia, ktoré upravujú pravidlá výkonu činnosti sprostredkovateľov poistenia alebo iných predajcov poistných produktov.

(44)

S cieľom predchádzať prípadom zavádzajúceho predaja by predaj poistných produktov malo vždy sprevádzať preskúmanie požiadaviek a potrieb na základe informácií získaných od zákazníka. Akýkoľvek poistný produkt, ktorý sa zákazníkovi ponúkne, by mal byť vždy v súlade s požiadavkami a potrebami zákazníka a mal by sa predložiť zrozumiteľným spôsobom, tak aby zákazník mohol prijať informované rozhodnutie.

(45)

Ak predaju poistného produktu predchádza poradenstvo, malo by sa zákazníkovi okrem povinnosti stanoviť jeho požiadavky a potreby poskytnúť aj osobné odporúčanie s vysvetlením, prečo jeho požiadavky a potreby súvisiace s poistením najlepšie naplní konkrétny produkt.

(46)

Členské štáty by mali požadovať, aby spôsoby odmeňovania distribútorov poistenia, a to ich zamestnancom alebo reprezentantom, neznižovali ich schopnosť konať v súlade s najlepším záujmom zákazníkov ani nebránili im dávať vhodné odporúčania alebo predkladať informácie poctivo, jasne, a nie zavádzajúco. Odmeňovanie založené na predajných cieľoch by nemalo motivovať na to, aby sa zákazníkovi odporúčal konkrétny produkt.

(47)

Pre zákazníkov je podstatné vedieť, či konkrétny sprostredkovateľ poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy. S cieľom posúdiť, či je množstvo zmlúv a poskytovateľov, ktorých zvažuje sprostredkovateľ, dostatočne veľké na zabezpečenie objektívnej a osobnej analýzy, by sa mala primeraná pozornosť venovať okrem iného potrebám zákazníka, počtu poskytovateľov na trhu, podielu týchto poskytovateľov na trhu, počtu vhodných poistných produktov od každého poskytovateľa, ako aj vlastnostiam týchto produktov. Táto smernica by členským štátom nemala brániť v tom, aby stanovili požiadavku, že sprostredkovateľ poistenia, ktorý chce na základe objektívnej a osobnej analýzy poskytovať poradenstvo k poistnej zmluve, poskytne takéto poradenstvo k všetkým poistným zmluvám, ktoré takýto sprostredkovateľ poistenia distribuuje.

(48)

Pred uzavretím zmluvy, a to aj v prípade predaja bez poradenstva, by mal zákazník dostať relevantné informácie o poistnom produkte, aby mohol prijať informované rozhodnutie. Informačný dokument k poistnému produktu by mal poskytovať štandardizované informácie o produktoch neživotného poistenia. Mala by ho zostaviť príslušná poisťovňa alebo v príslušných členských štátoch sprostredkovateľ poistenia, ktorý vytvára poistný produkt. Sprostredkovateľ poistenia by mal zákazníkovi vysvetliť, aké sú hlavné charakteristiky poistných produktov, ktoré predáva, a jeho personál by preto mal na tento účel dostať primerané zdroje a časový priestor.

(49)

V prípade skupinových poistení by mal pojem „zákazník“ predstavovať zástupcu skupiny členov, ktorý uzatvára poistnú zmluvu v mene skupiny členov v prípade, keď sa jednotlivý člen skupiny nemôže samostatne rozhodnúť o pripojení sa k skupine, ako napríklad pri povinných zamestnaneckých dôchodkových schémach. Po zápise člena do skupinového poistenia by mu mal zástupca skupiny v prípade potreby urýchlene poskytnúť informačný dokument o poistnom produkte a informácie o výkone činnosti distribútora.

(50)

Mali by sa stanoviť jednotné pravidlá, ktoré by zákazníkovi umožnili voľbu média, prostredníctvom ktorého sa poskytujú informácie a ktoré v prípade potreby umožňuje využiť elektronickú komunikáciu s prihliadnutím na okolnosti transakcie. Zákazník by však mal mať možnosť prijať informácie v papierovej podobe. V záujme zaistenia prístupu zákazníka k informáciám by mali byť všetky informácie poskytované pred uzavretím zmluvy dostupné bezplatne.

(51)

Je menej potrebné vyžadovať, aby sa takéto informácie poskytli, ak má zákazník záujem o zaistenie alebo poistenie obchodných a priemyselných rizík alebo výlučne na účely distribúcie poistných produktov založených na investovaní, ak ide o zákazníka, ktorý je profesionálnym klientom v zmysle smernice 2014/65/EÚ.

(52)

Táto smernica by mala stanoviť minimálne povinnosti distribútorov poistenia pri poskytovaní informácií zákazníkom. Členský štát by mal mať možnosť v oblasti poskytovania informácií zachovať alebo prijať prísnejšie ustanovenia, ktoré môžu byť uložené distribútorom poistenia nezávisle od ustanovení ich domovského členského štátu, kde takíto distribútori vykonávajú činnosti distribúcie poistenia na území uvedeného členského štátu, za predpokladu, že tieto prísnejšie ustanovenia sú v súlade s právom Únie vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES (7). Členský štát, ktorý navrhne a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribútorov poistenia a predaja poistných produktov okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, by mal zabezpečiť, aby administratívna záťaž vyplývajúca z uvedených ustanovení bola primeraná s ohľadom na ochranu spotrebiteľa a nezvyšovala sa.

(53)

Krížový predaj predstavuje bežnú stratégiu distribútorov poistenia v celej Únii. Môže prinášať úžitok zákazníkom, ale môže predstavovať aj postupy, v ktorých nie sú záujmy zákazníkov primerane zohľadnené. Táto smernica by nemala brániť distribúcii poistných zmlúv, ktoré kryjú viaceré riziká.

(54)

Ustanovenia tejto smernice týkajúce sa krížového predaja by nemali mať vplyv na uplatňovanie legislatívnych aktov Únie ustanovujúcich pravidlá uplatniteľné na postupy krížového predaja v súvislosti s určitými kategóriami tovaru a služieb.

(55)

S cieľom zabezpečiť, aby poistné produkty spĺňali potreby cieľového trhu, by poisťovne – a v členských štátoch, kde sprostredkovatelia poistenia vytvárajúci poistné produkty na predaj zákazníkom, sprostredkovatelia poistenia – mali zabezpečovať, vykonávať a preskúmavať postup schvaľovania každého poistného produktu. Ak distribútor poistenia odporúča alebo navrhuje poistné produkty, ktoré sám nevytvára, mal by byť v každom prípade schopný pochopiť vlastnosti a určený cieľový trh týchto produktov. Táto smernica by nemala obmedziť rozmanitosť a flexibilitu prístupov, ktoré podniky používajú na vývoj nových produktov.

(56)

Poistné produkty založené na investovaní sa často sprístupňujú zákazníkom ako možné alternatívy alebo náhrady investičných produktov, ktoré sú predmetom smernice 2014/65/EÚ. Na zabezpečenie jednotnej ochrany investora a s cieľom predísť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby investičné produkty založené na poistení podliehali okrem pravidiel výkonu činnosti stanovených pre všetky poistné produkty aj osobitným pravidlám zameraným na investičný prvok, ktorý je súčasťou týchto produktov. Takéto osobitné normy by mali zahŕňať poskytovanie primeraných informácií, požiadavky na vhodné poradenstvo a obmedzenia týkajúce sa odmeňovania.

(57)

Distribútor poistenia by mal zaviesť vhodné a primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby poplatky alebo provízie, alebo akékoľvek nepeňažné výhody súvisiace s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré boli zaplatené inej strane, ako je zákazník alebo osoba konajúca v mene zákazníka, alebo ich táto iná strana zaplatila, nemali nežiaduci vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníkov. Distribútor poistenia by mal na uvedený účel vypracovať, prijať a pravidelne prehodnocovať systémy a postupy týkajúce sa konfliktov záujmov s cieľom zabrániť akémukoľvek nežiaducemu vplyvu na kvalitu príslušnej služby pre klienta a zabezpečiť, aby zákazník bol primerane informovaný o poplatkoch, províziách alebo nepeňažných výhodách.

(58)

S cieľom zabezpečiť dodržiavanie ustanovení tejto smernice poisťovňami a osobami vykonávajúcimi distribúciu poistenia a s cieľom zabezpečiť, aby podliehali podobnému zaobchádzaniu v rámci Únie, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby stanovili správne sankcie a iné opatrenia, ktoré sú účinné, primerané a odrádzajúce. V záujme podpory konvergencie sankcií a iných opatrení sa uskutočnilo preskúmanie existujúcich právomocí a ich praktického vykonávania v oznámení Komisie z 8. decembra 2010 o posilňovaní sankčných režimov v odvetví finančných služieb. Z tohto dôvodu by správne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi mali spĺňať určité základné požiadavky vo vzťahu k adresátom, kritériám, ktoré sa majú zohľadniť pri uplatňovaní sankcie alebo iného opatrenia, a uverejňovaniu.

(59)

Aj keď sa členským štátom nebráni v tom, aby stanovili pravidlá pre správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, nemalo by sa od nich vyžadovať, aby stanovili pravidlá pre správne sankcie za porušenie tejto smernice, na ktoré sa vzťahuje vnútroštátne trestné právo. Členské štáty nemajú povinnosť ukladať správne a trestné sankcie za rovnaké porušenie, mali by však mať možnosť tak urobiť, ak im to vnútroštátne právo umožňuje. Uplatnenie trestných sankcií namiesto správnych sankcií za porušenie tejto smernice by však nemalo znížiť ani inak ovplyvniť schopnosť príslušných orgánov včas spolupracovať s príslušnými orgánmi v inom členskom štáte, mať prístup k ich informáciám a vymieňať si s nimi informácie na účely tejto smernice, a to aj po akomkoľvek postúpení daného porušenia príslušným justičným orgánom na trestné stíhanie.

(60)

Príslušné orgány by sa mali najmä splnomocniť ukladať peňažné sankcie, ktoré sú dostatočne vysoké na to, aby vyvážili skutočný alebo možný zisk a aby boli odrádzajúce aj pre väčšie inštitúcie a ich manažérov.

(61)

S cieľom poskytnúť priebežnú ochranu investora a zabrániť riziku regulačnej arbitráže je dôležité, aby v prípade porušení súvisiacich s distribúciou investičných produktov založených na poistení boli správne sankcie a iné opatrenia stanovené členskými štátmi v súlade s ustanoveniami stanovenými v nariadení (EÚ) č. 1286/2014.

(62)

S cieľom zabezpečiť dôsledné uplatňovanie sankcií v rámci Únie by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky príslušné okolnosti.

(63)

S cieľom zabezpečiť, aby rozhodnutia príslušných orgánov o porušeniach mali odrádzajúci účinok na širokú verejnosť, a s cieľom informovať účastníkov trhu o správaní, ktoré sa považuje za správanie poškodzujúce zákazníkov, by sa tieto rozhodnutia mali uverejňovať pod podmienkou, že lehota na podanie opravného prostriedku uplynula a opravný prostriedok nebol podaný, ak takéto zverejnenie neohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúceho vyšetrovania. Ak vnútroštátne právo ustanovuje uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia, ktoré je predmetom podania opravného prostriedku, takáto informácia, ako aj výsledok opravného prostriedku by sa tiež mali bez zbytočného odkladu uverejniť. V každom prípade, ak by uverejnenie sankcie alebo iného opatrenia spôsobilo neprimerané poškodenie zúčastneným stranám, príslušný orgán by mal mať možnosť rozhodnúť sa neuverejniť sankciu ani iné opatrenie alebo ich uverejniť anonymne.

(64)

S cieľom zistiť možné porušenia by príslušné orgány mali mať potrebné vyšetrovacie právomoci a mali by zriadiť účinné mechanizmy na umožnenie oznamovania možných alebo skutočných porušení.

(65)

Táto smernica by mala odkazovať na správne sankcie a iné opatrenia bez ohľadu na to, či sú vymedzené ako sankcie alebo iné opatrenia podľa vnútroštátneho práva.

(66)

Touto smernicou nie sú dotknuté žiadne ustanovenia právnych predpisov členských štátov týkajúce sa trestných činov.

(67)

S cieľom dosiahnuť ciele stanovené v tejto smernici by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o dohľad nad produktmi a správu požiadaviek na všetky produkty, ako aj v súvislosti s distribúciou investičných produktov založených na poistení, riešením konfliktov záujmov, podmienkami na vyplácanie alebo prijímanie stimulov, ako aj posudzovaním vhodnosti a primeranosti. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(68)

Technické predpisy v oblasti finančných služieb by mali zabezpečiť jednotnú harmonizáciu a primeranú ochranu spotrebiteľov v rámci Únie. Keďže EIOPA je orgán s vysokošpecializovanými odbornými znalosťami, bolo by možné poveriť ho výlučne vypracovaním návrhov regulačných a vykonávacích technických predpisov, ktoré si nevyžadujú politické rozhodnutia, a ich predložením Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

(69)

V súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou a bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie, by Komisia mala zohľadniť lehotu na predkladanie námietok, ako aj postupy Európskemu parlamentu a Rade, pokiaľ ide o dátum postúpenia delegovaného aktu. Navyše v súlade so spoločnou dohodou o delegovaných aktoch a bez toho, aby boli dotknuté jej ďalšie revízie a v relevantných prípadoch nariadenie (EÚ) č. 1094/2010, mala by byť pred prijatím delegovaného aktu zabezpečená riadna transparentnosť a vhodné kontakty s Európskym parlamentom a Radou.

(70)

Spracúvanie osobných údajov vykonávané orgánom EIOPA v rámci tejto smernice a pod dohľadom európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov by sa malo riadiť smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (8) a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (9).

(71)

Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, ako sú zakotvené v zmluvách.

(72)

Táto smernica by nemala pre malých a stredných distribútorov poistenia a zaistenia predstavovať priveľkú záťaž. Jedným z nástrojov na dosiahnutie uvedeného cieľa je riadne uplatňovanie zásady proporcionality. Uvedená zásada by sa mala vzťahovať tak na požiadavky uložené distribútorom poistenia a zaistenia, ako aj na vykonávanie právomocí dohľadu.

(73)

Preskúmanie tejto smernice by sa malo vykonať päť rokov od dátumu nadobudnutia jej účinnosti s cieľom zohľadniť trhový vývoj, ako aj vývoj v ostatných oblastiach práva Únie alebo skúsenosti členských štátov s vykonávaním práva Únie, najmä pokiaľ ide o produkty, na ktoré sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (10).

(74)

Smernica 2002/92/ES by sa mala zrušiť 24 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES by sa však mala vypustiť s účinnosťou od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

(75)

Povinnosť transponovať túto smernicu do vnútroštátneho práva by sa mala obmedziť na tie ustanovenia, ktoré predstavujú zmenu podstaty smernice 2002/92/ES. Povinnosť transponovať ustanovenia, ktoré sa nezmenili, vyplýva z uvedenej smernice.

(76)

Táto smernica by sa mala uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smernice 2002/92/ES do vnútroštátneho práva.

(77)

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov bol konzultovaný v súlade s článkom 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 45/2001 a vydal stanovisko 23. novembra 2012 (11).

(78)

Keďže ciele tejto smernice nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jej rozsahu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(79)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie k vysvetľujúcim dokumentom z 28. septembra 2011 sa členské štáty v odôvodnených prípadoch zaviazali pripojiť k oznámeniu o ich opatreniach na transpozíciu jeden alebo viac dokumentov, v ktorých vysvetľujú vzťah medzi časťami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych nástrojov na transpozíciu. Pokiaľ ide o túto smernicu, zákonodarca považuje postúpenie takýchto dokumentov za opodstatnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A VYMEDZENIE POJMOV

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

1.   Táto smernica stanovuje pravidlá týkajúce sa začatia a vykonávania činností distribúcie poistenia a zaistenia v Únii.

2.   Táto smernica sa uplatňuje na akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je usadená v členskom štáte alebo ktorá sa tam chce usadiť, s cieľom začať a vykonávať distribúciu produktov poistenia a zaistenia.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na sprostredkovateľov doplnkového poistenia, ktorí vykonávajú činnosti distribúcie poistenia, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

poistenie je doplnkom tovaru alebo služby dodanej poskytovateľom, ak takéto poistenie kryje:

i)

riziko poruchy, straty alebo poškodenia tovaru, alebo nevyužitia služby poskytnutej týmto poskytovateľom, alebo

ii)

poškodenie alebo stratu batožiny a iné riziká spojené s cestovaním objednaným u tohto poskytovateľa;

b)

výška poistného zaplateného za poistný produkt nepresahuje 600 EUR vypočítaných pomerne z ročného základu;

c)

odchylne od písmena b), ak poistenie je doplnkové k službe uvedenej v písmene a) a trvanie tejto služby nepresahuje tri mesiace, zaplatené poistné na osobu nepresahuje 200 EUR.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní činnosti distribúcie prostredníctvom sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorý je vyňatý z uplatňovania tejto smernice podľa odseku 3, poisťovňa alebo sprostredkovateľ poistenia zabezpečil, že:

a)

informácie o ich totožnosti a adrese a o postupoch uvedených v článku 14 sa sprístupnia zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy, čo umožňuje zákazníkom aj ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti;

b)

existujú vhodné a primerané opatrenia na dosiahnutie súladu s článkami 17 a 24 a na posúdenie požiadaviek a potrieb zákazníka pred návrhom zmluvy;

c)

informačný dokument poistného produktu uvedený v článku 20 ods. 5 sa poskytuje zákazníkovi pred uzatvorením zmluvy.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány monitorovali trh vrátane trhu pre produkty doplnkového poistenia, ktoré sa uvádzajú na trh, distribuujú alebo predávajú v ich členskom štáte alebo z neho. EIOPA môže sprostredkovať a koordinovať takéto monitorovanie.

6.   Táto smernica sa nevzťahuje na činnosti distribúcie poistenia a zaistenia poskytované vo vzťahu k rizikám a záväzkom vzniknutým mimo Únie.

Touto smernicou nie je dotknuté právo členského štátu týkajúce sa činností distribúcie poistenia a zaistenia vykonávaných poisťovňami a zaisťovňami alebo sprostredkovateľmi poistenia a sprostredkovateľmi zaistenia usadenými v tretej krajine a pôsobiacimi na jeho území na základe zásady slobody poskytovať služby za predpokladu, že je garantované rovnaké zaobchádzanie pre všetky osoby vykonávajúce alebo oprávnené vykonávať činnosti distribúcie poistenia a zaistenia na uvedenom trhu.

Táto smernica neupravuje činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia vykonávané v tretích krajinách.

Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek všeobecných ťažkostiach, s ktorými sa stretnú ich distribútori poistenia alebo zaistenia pri usadzovaní alebo pri vykonávaní činností distribúcie poistenia alebo zaistenia v ktorejkoľvek tretej krajine.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tejto smernice:

1.

„distribúcia poistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o poistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane poskytovania informácií o jednej alebo viacerých poistných zmluvách v súlade s kritériami, ktoré si zákazníci zvolia prostredníctvom webového sídla alebo iných médií, ako aj predloženie rebríčka poistných produktov vrátane ceny a porovnania produktov alebo poskytnutie zľavy z ceny poistnej zmluvy, keď zákazník môže na konci procesu priamo alebo nepriamo uzatvoriť zmluvu o poistení prostredníctvom webového sídla alebo iných médií;

2.

„distribúcia zaistenia“ sú činnosti spočívajúce v poradenstve, navrhovaní alebo vykonávaní iných prípravných prác vedúcich k uzavretiu zmlúv o zaistení, uzatváraní takýchto zmlúv alebo spolupôsobení pri správe a plnení takýchto zmlúv, najmä v prípade poistného nároku vrátane prípadu, keď ich vykonáva zaisťovňa bez zásahu sprostredkovateľa zaistenia;

3.

„sprostredkovateľ poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba s výnimkou poisťovne alebo zaisťovne, alebo ich zamestnancov a s výnimkou sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia;

4.

„sprostredkovateľ doplnkového poistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba, iná ako úverová inštitúcia alebo investičná spoločnosť vymedzená v článku 4 ods. 1 bodoch 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (12), ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie poistenia ako doplnkovú činnosť, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

hlavnou odbornou činnosťou tejto fyzickej alebo právnickej osoby nie je distribúcia poistenia;

b)

fyzická alebo právnická osoba distribuuje len určité poistné produkty, ktoré sú doplnkom tovaru alebo služby;

c)

príslušné poistné produkty nezahŕňajú životné zaistenie ani riziká vyplývajúce z hmotnej zodpovednosti, pokiaľ nepredstavujú doplnok k tovaru alebo službe, ktorú sprostredkovateľ poistenia ponúka v rámci svojej hlavnej odbornej činnosti;

5.

„sprostredkovateľ zaistenia“ je každá fyzická alebo právnická osoba, iná než zaisťovňa alebo jej zamestnanci, ktorá za odmenu začína vykonávať alebo vykonáva činnosť distribúcie zaistenia;

6.

„poisťovňa“ je poisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 bode 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES (13);

7.

„zaisťovňa“ je zaisťovňa, ako je vymedzená v článku 13 bode 4 smernice 2009/138/ES;

8.

„distribútor poistenia“ je akýkoľvek sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ doplnkového poistenia alebo poisťovňa;

9.

„odmena“ je akákoľvek provízia, poplatok alebo iný druh platby vrátane ekonomickej výhody akéhokoľvek druhu alebo akákoľvek iná finančná alebo nefinančná výhoda či stimul, ktoré sa ponúkajú alebo dávajú v súvislosti s činnosťami distribúcie poistenia;

10.

„domovský členský štát“ je:

a)

ak je sprostredkovateľom fyzická osoba, členský štát, v ktorom má bydlisko;

b)

ak je sprostredkovateľom právnická osoba, členský štát, v ktorom má sídlo, alebo ak podľa svojho vnútroštátneho práva nemá žiadne sídlo, členský štát, v ktorom má ústredie;

11.

„hostiteľský členský štát“ je členský štát, v ktorom má sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia stále zastúpenie alebo v ktorom je usadený, alebo v ktorom poskytuje služby, ktorý nie je jeho domovským členským štátom;

12.

„pobočka“ je zastúpenie alebo pobočka sprostredkovateľa, ktorá sa nachádza na území iného členského štátu, ako je domovský členský štát;

13.

„úzke väzby“ sú úzke väzby vymedzené v článku 13 bode 17 smernice 2009/138/ES;

14.

„hlavné miesto výkonu činnosti“ je miesto, z ktorého sa riadi hlavná obchodná činnosť;

15.

„poradenstvo“ je poskytovanie osobných odporúčaní zákazníkovi buď na jeho žiadosť, alebo z iniciatívy distribútora poistenia v súvislosti s jednou alebo viacerými zmluvami o poistení;

16.

„veľké riziká“ sú veľké riziká vymedzené v článku 13 bode 27 smernice 2009/138/ES;

17.

„investičný produkt založený na poistení“ je poistný produkt, ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, pričom táto hodnota splatnosti alebo odkupná hodnota sú úplne alebo čiastočne, priamo alebo nepriamo vystavené fluktuáciám na trhu, a nezahŕňa:

a)

produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES (Odvetvia neživotného poistenia);

b)

zmluvy životného poistenia, ak sú dávky v rámci zmluvy splatné až po smrti alebo z dôvodu nespôsobilosti v dôsledku zranenia, choroby alebo zdravotného postihnutia;

c)

dôchodkové produkty, ktoré sa na základe vnútroštátneho práva chápu ako produkty, ktorých primárnym účelom je poskytnúť investorovi príjem počas dôchodku a ktoré investora oprávňujú na určité výhody;

d)

oficiálne uznané systémy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES alebo smernice 2009/138/ES;

e)

samostatné dôchodkové produkty, pri ktorých sa podľa vnútroštátneho práva požaduje finančný príspevok od zamestnávateľa a pri ktorých si zamestnávateľ alebo zamestnanec nemôže vybrať dôchodkový produkt alebo poskytovateľa;

18.

„trvanlivé médium“ je akýkoľvek nástroj, ktorý:

a)

umožňuje zákazníkovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným na budúce použitie a počas obdobia zodpovedajúceho účelu týchto informácií a

b)

umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií.

2.   Na účely bodov 1 a 2 odseku 1 sa za distribúciu poistenia alebo distribúciu zaistenia nepovažuje:

a)

poskytovanie príležitostných informácií v súvislosti s inou odbornou činnosťou, ak:

i)

poskytovateľ nepodnikne ďalšie kroky, aby pomohol pri uzavretí alebo plnení zmluvy o poistení;

ii)

účelom uvedenej činnosti nie je pomoc zákazníkovi pri uzavretí alebo plnení zmluvy o zaistení;

b)

profesionálna správa poistných nárokov poisťovne alebo zaisťovne, likvidácia poistných nárokov a odborné ohodnotenie nárokov;

c)

výlučné poskytovanie údajov a informácií o potenciálnych poistníkoch sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia, poisťovniam alebo zaisťovniam, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí zmluvy o poistení alebo zaistení;

d)

výlučné poskytovanie informácií o poistných produktoch alebo produktoch zaistenia, o sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia, poisťovni alebo zaisťovni potenciálnym poistníkom, ak poskytovateľ nepodnikne žiadne ďalšie kroky na pomoc pri uzavretí zmluvy o poistení alebo zaistení.

KAPITOLA II

POŽIADAVKY NA ZÁPIS

Článok 3

Zápis

1.   Sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia sa zapíšu príslušným orgánom vo svojom domovskom členskom štáte.

Poisťovne a zaisťovne a ich zamestnanci sa nezapisujú podľa tejto smernice.

Bez toho, aby bol dotknutý prvý pododsek, členské štáty môžu stanoviť, že poisťovne a zaisťovne, sprostredkovatelia a ďalšie orgány môžu spolupracovať s príslušnými orgánmi pri zápise sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia a pri uplatňovaní požiadaviek stanovených v článku 10.

Najmä sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia môžu byť zapísaní poisťovňou alebo zaisťovňou, sprostredkovateľom poistenia či sprostredkovateľom zaistenia alebo združením poisťovní či zaisťovní, alebo združením sprostredkovateľov poistenia či sprostredkovateľov zaistenia pod dohľadom príslušného orgánu.

Sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia, alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže konať na zodpovednosť poisťovne alebo zaisťovne či iného sprostredkovateľa. V takom prípade môžu členské štáty stanoviť, aby poisťovňa alebo zaisťovňa, alebo iný sprostredkovateľ bol zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia či sprostredkovateľ doplnkového poistenia spĺňal podmienky zápisu vrátane podmienok stanovených v odseku 6 prvom pododseku písm. c).

Členské štáty môžu takisto stanoviť, že poisťovňa alebo zaisťovňa či iný sprostredkovateľ, ktorý preberá zodpovednosť za sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia či sprostredkovateľa doplnkového poistenia, zapíše tohto sprostredkovateľa alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra.

Členské štáty nemusia uplatniť požiadavku uvedenú v prvom pododseku na všetky fyzické osoby, ktoré pracujú u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia a ktoré vykonávajú činnosť distribúcie poistenia alebo zaistenia.

Členské štáty zabezpečia, aby sa v registroch uvádzali mená fyzických osôb v rámci manažmentu distribútora poistenia alebo zaistenia, ktoré sú zodpovedné za distribúciu poistenia alebo zaistenia.

V registroch sa ďalej uvádzajú členské štáty, v ktorých sprostredkovateľ vykonáva činnosť na základe pravidiel týkajúcich sa slobody usadiť sa alebo slobody poskytovať služby.

2.   Členské štáty môžu zriadiť viac ako jeden register pre sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia za predpokladu, že stanovia kritériá, podľa ktorých sa majú sprostredkovatelia zapísať.

Členské štáty vytvoria systém online zápisu. Uvedený systém musí byť ľahko dostupný a umožniť vyplnenie registračného formulára priamo online.

3.   V prípade, že v členskom štáte existuje viac ako jeden register, tento členský štát zriadi jednotné informačné miesto umožňujúce rýchly a jednoduchý prístup k informáciám z týchto registrov, v ktorom sa informácie zhromažďujú v elektronickej podobe a aktualizujú sa. Informačné miesto poskytuje aj identifikačné údaje o príslušných orgánoch domovského členského štátu.

4.   EIOPA vytvorí, uverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje jednotný elektronický register obsahujúci záznamy o sprostredkovateľoch poistenia, sprostredkovateľoch zaistenia a sprostredkovateľoch doplnkového poistenia, ktorí oznámili svoj zámer vykonávať cezhraničnú obchodnú činnosť v súlade s kapitolou III. Na tento účel členské štáty bezodkladne poskytnú orgánu EIOPA príslušné informácie. Register obsahuje odkazy na webové sídla príslušných orgánov každého členského štátu, na ktorých sa uvádza odkaz na register.

EIOPA má právo na prístup k údajom zaznamenaným v registri uvedenom v prvom pododseku. EIOPA a príslušné orgány majú právo upravovať takéto údaje. Subjekty, ktorých osobné údaje sú zaznamenané v registri a vymieňajú sa, majú právo na prístup k takto zaznamenaným údajom a majú právo byť primerane informované.

EIOPA vytvorí webové sídlo s hypertextovými odkazmi na každé jednotné informačné miesto, prípadne na register, vytvorené členskými štátmi v súlade s odsekom 3.

Domovské členské štáty zabezpečia, aby zápis sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia v registri bol podmienený splnením príslušných požiadaviek stanovených v článku 10.

Platnosť zápisu podlieha pravidelnému preskúmaniu príslušným orgánom.

Domovské členské štáty zabezpečia, aby boli sprostredkovatelia poistenia, sprostredkovatelia zaistenia a sprostredkovatelia doplnkového poistenia, ktorí prestanú spĺňať požiadavky stanovené v článku 10, vymazaní z registra. Domovský členský štát v relevantných prípadoch informuje o takomto výmaze hostiteľský členský štát.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa žiadosti sprostredkovateľov o zápis do registra spracovali v lehote troch mesiacov od predloženia úplnej žiadosti a aby žiadateľ bol o rozhodnutí bezodkladne informovaný.

6.   Členské štáty zabezpečia, aby sa ako podmienka zápisu žiadali od sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia a sprostredkovateľov doplnkového poistenia všetky tieto informácie:

a)

totožnosť vlastníkov bez ohľadu na to, či ide o fyzické, alebo právnické osoby, ktoré majú u sprostredkovateľa účasť presahujúcu 10 %, a výška tejto účasti;

b)

totožnosť osôb, ktoré majú úzke väzby so sprostredkovateľom;

c)

informácie o tom, že uvedená účasť ani úzke väzby nebránia účinnému vykonávaniu funkcií dohľadu príslušného orgánu.

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia bez zbytočného odkladu informovali príslušné orgány o akejkoľvek zmene v informáciách poskytnutých podľa tohto odseku.

7.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány odmietli zápis, ak účinný výkon ich dohľadu znemožňujú zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia tretej krajiny, ktorými sa riadi jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb, s ktorými tvorí sprostredkovateľ skupinu s úzkymi väzbami, alebo ťažkosti spojené s presadzovaním týchto zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení.

KAPITOLA III

SLOBODA POSKYTOVAŤ SLUŽBY A SLOBODA USADIŤ SA

Článok 4

Uplatňovanie slobody poskytovať služby

1.   Každý sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý má v úmysle prvýkrát podnikať na území iného členské štátu v rámci slobody poskytovať služby, oznámi príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu tieto informácie:

a)

názov, adresu a v relevantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;

b)

členský štát alebo členské štáty, v ktorom(-ých) sprostredkovateľ zamýšľa pôsobiť;

c)

kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)

v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia.

2.   Príslušný orgán domovského členského štátu odovzdá v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 tieto informácie príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia o prijatí týchto informácií príslušným orgánom hostiteľského členského štátu a o tom, že sprostredkovateľ môže začať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte. Príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch zároveň oznámi sprostredkovateľovi skutočnosť, že informácie týkajúce sa právnych ustanovení uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sú uplatniteľné v hostiteľskom členskom štáte, sú k dispozícii prostredníctvom prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 3 a 4, a aj skutočnosť, že sprostredkovateľ musí spĺňať tieto ustanovenia, aby mohol začať svoju obchodnú činnosť v hostiteľskom členskom štáte.

3.   Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje o uvedenej zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 5

Porušenie povinností pri uplatňovaní slobody poskytovať služby

1.   V prípade, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu má dôvod sa domnievať, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia konajúci na jeho území na základe slobody poskytovať služby porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu.

Po posúdení informácií získaných podľa prvého pododseku príslušný orgán domovského členského štátu v relevantných prípadoch a pri najbližšej príležitosti prijme primerané opatrenia na nápravu. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán domovského členského štátu.

Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme primerané opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších porušení, a ak je to nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby ďalej vykonával činnosť na jeho území.

Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.

2.   Odsek 1 nemá vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia na zabránenie alebo uloženie sankcie za nezákonné konanie na jeho území, ak je potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov. Táto právomoc zahŕňa možnosť zabrániť sprostredkovateľom poistenia, sprostredkovateľom zaistenia a sprostredkovateľom doplnkového poistenia vo výkone činnosti na jeho území.

3.   Každé opatrenie prijaté príslušnými orgánmi hostiteľského členského štátu podľa tohto článku sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia v dostatočne odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.

Článok 6

Uplatňovanie slobody usadiť sa

1.   Členské štáty zabezpečia, aby každý sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia, ktorý zamýšľa uplatniť svoju slobodu usadiť sa zriadením pobočky alebo stáleho zastúpenia na území iného členského štátu, oznámil túto skutočnosť príslušnému orgánu svojho domovského členského štátu a poskytol uvedenému príslušnému orgánu tieto informácie:

a)

názov, adresu a v relevantných prípadoch registračné číslo sprostredkovateľa;

b)

členský štát, na území ktorého plánuje sprostredkovateľ zriadiť pobočku alebo stále zastúpenie;

c)

kategóriu sprostredkovateľa a v relevantných prípadoch názov každej poisťovne alebo zaisťovne, ktorú zastupuje;

d)

v relevantných prípadoch príslušné triedy poistenia;

e)

adresu v hostiteľskom členskom štáte, na ktorej možno získať dokumenty;

f)

meno akejkoľvek osoby zodpovednej za riadenie pobočky alebo stáleho zastúpenia.

S akýmkoľvek stálym zastúpením sprostredkovateľa na území iného členského štátu, ktoré má charakter pobočky, sa zaobchádza rovnakým spôsobom ako s pobočkou, pokiaľ takéto stále zastúpenie zákonným spôsobom nevznikne v inej právnej forme.

2.   Pokiaľ príslušný orgán domovského členského štátu nemá dôvod spochybňovať primeranosť organizačnej štruktúry alebo finančnú situáciu sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia so zreteľom na plánované činnosti distribúcie, v lehote jedného mesiaca od doručenia informácií uvedených v odseku 1 o tom informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu, ktorý musí bezodkladne potvrdiť ich prijatie. Príslušný orgán domovského členského štátu písomne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia o tom, že príslušný orgán hostiteľského členského štátu prijal tieto informácie.

Do jedného mesiaca od prijatia informácií uvedených v prvom pododseku tohto odseku príslušný orgán hostiteľského členského štátu prostriedkami uvedenými v článku 11 ods. 3 a 4 informuje príslušný orgán domovského členského štátu o právnych ustanoveniach uvedených v článku 11 ods. 1, ktoré sa uplatňujú na jeho území. Príslušný orgán domovského členského štátu oznámi uvedené informácie sprostredkovateľovi a informuje ho, že môže začať svoju činnosť v hostiteľskom členskom štáte za predpokladu dodržania uvedených právnych ustanovení.

Ak oznámenie nie je doručené v lehote stanovenej v druhom pododseku, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia môže zriadiť pobočku a začať svoju činnosť.

3.   Ak príslušný orgán domovského členského štátu odmietne oznámiť informácie uvedené v odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu, oznámi dôvody odmietnutia sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia do jedného mesiaca od prijatia všetkých informácií uvedených v odseku 1.

Proti zamietnutiu uvedenému v prvom pododseku alebo akémukoľvek zlyhaniu príslušného orgánu domovského členského štátu oznámiť informácie uvedené v odseku 1 musí byť možné podať opravný prostriedok na súdoch domovského členského štátu.

4.   Zmenu akýchkoľvek údajov oznámených v súlade s odsekom 1 sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia oznámi príslušnému orgánu domovského členského štátu najneskôr jeden mesiac pred vykonaním zmeny. Príslušný orgán domovského členského štátu informuje o uvedenej zmene príslušný orgán hostiteľského členského štátu bez zbytočného odkladu, najneskôr však jeden mesiac od dátumu doručenia informácií príslušnému orgánu domovského členského štátu.

Článok 7

Rozdelenie právomocí medzi domovským a hostiteľským členským štátom

1.   Ak sa hlavné miesto výkonu činnosti sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia nachádza v inom členskom štáte ako domovskom členskom štáte, príslušný orgán tohto iného členského štátu sa môže dohodnúť s príslušným orgánom domovského členského štátu, že bude konať, ako by bol príslušným orgánom domovského členského štátu, pokiaľ ide o ustanovenia kapitoly IV, V, VI a VII. V prípade takejto dohody príslušný orgán domovského členského štátu bezodkladne informuje sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia a EIOPA.

2.   Príslušný orgán hostiteľského členského štátu nesie zodpovednosť za zabezpečenie toho, že služby poskytované stálym obchodným zastúpením na jeho území sú v súlade s povinnosťami stanovenými v kapitolách V a VI a s opatreniami prijatými na ich základe.

Príslušný orgán hostiteľského členského štátu je oprávnený preskúmať opatrenia stáleho obchodného zastúpenia a požadovať také zmeny, ktoré sú potrebné, aby sa príslušnému orgánu umožnilo presadzovať povinnosti podľa kapitol V a VI a opatrenia prijaté na ich základe, pokiaľ ide o služby alebo činnosti vykonávané stálym obchodným zastúpením na území hostiteľského členského štátu.

Článok 8

Porušenie povinností pri uplatňovaní slobody usadiť sa

1.   Ak príslušný orgán hostiteľského členského štátu zistí, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia porušuje právne alebo regulačné ustanovenia prijaté v tomto členskom štáte podľa ustanovení kapitol V a VI, môže tento orgán prijať vhodné opatrenia.

2.   Ak má príslušný orgán hostiteľského členského štátu dôvod domnievať sa, že sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia konajúci na jeho území prostredníctvom pobočky porušuje akúkoľvek povinnosť stanovenú v tejto smernici, pričom tento príslušný orgán nenesie zodpovednosť v súlade s článkom 7 ods. 2, informuje o uvedených zisteniach príslušný orgán domovského členského štátu. Príslušný orgán domovského členského štátu po posúdení získaných informácií prijme, ak je to vhodné a v tom prípade pri najbližšej príležitosti, vhodné opatrenia na nápravu. O všetkých takýchto prijatých opatreniach informuje príslušný orgán hostiteľského členského štátu.

3.   Ak napriek opatreniam prijatým domovským členským štátom alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako neprimerané alebo nedostatočné, sprostredkovateľ poistenia, sprostredkovateľ zaistenia alebo sprostredkovateľ doplnkového poistenia naďalej pokračuje v konaní spôsobom, ktorým sa jasne vo veľkom rozsahu poškodzujú záujmy spotrebiteľov hostiteľského členského štátu alebo riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením, príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu prijme primerané opatrenia, aby zabránil vzniku ďalších porušení, a ak je to nevyhnutné, zabráni tiež sprostredkovateľovi v tom, aby pokračoval v činnosti na jeho území.

Okrem toho môže príslušný orgán domovského členského štátu alebo hostiteľského členského štátu postúpiť vec orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010. V uvedenom prípade EIOPA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli udelené uvedeným článkom.

4.   Odseky 2 a 3 nemajú vplyv na právomoc hostiteľského členského štátu prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na prevenciu alebo uloženie sankcie za nezákonné konanie na jeho území, ak je nevyhnutne potrebné okamžite zasiahnuť v záujme ochrany práv spotrebiteľov hostiteľského členského štátu a ak sú podobné opatrenia v domovskom členskom štáte neprimerané alebo nedostatočné. V takýchto situáciách musí mať hostiteľský členský štát možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia pokračovať v novej činnosti na jeho území.

5.   Každé opatrenie, ktoré prijmú príslušné orgány hostiteľského členského štátu na základe tohto článku, sa oznamuje príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia v dostatočne odôvodnenom dokumente a bez zbytočného odkladu sa o ňom upovedomí príslušný orgán domovského členského štátu, EIOPA a Komisia.

Článok 9

Právomoci vo vzťahu k vnútroštátnym ustanoveniam prijatým v záujme všeobecného prospechu

1.   Touto smernicou nie je dotknutá právomoc hostiteľských členských štátov prijať primerané a nediskriminačné opatrenia na uloženie sankcie za nezákonné konanie na ich území, ktoré je v rozpore s ich právnymi predpismi uvedenými v článku 11 ods. 1, pokiaľ je to bezpodmienečne nevyhnutné. V takýchto situáciách musia mať hostiteľské členské štáty možnosť zabrániť príslušnému sprostredkovateľovi poistenia, sprostredkovateľovi zaistenia alebo sprostredkovateľovi doplnkového poistenia vykonávať činnosť na jeho území.

2.   Okrem toho táto smernica nemá vplyv na právomoc príslušného orgánu hostiteľského členského štátu prijať primerané opatrenia, ktoré zabránia distribútorovi poistenia usadenému v inom členskom štáte vykonávať činnosť na jeho území na základe slobody poskytovať služby, prípadne slobody usadiť sa, ak sa príslušná činnosť úplne alebo primárne zameriava na územie hostiteľského členského štátu výlučne s cieľom vyhnúť sa právnym ustanoveniam, ktoré by sa uplatňovali v prípade, že distribútor poistenia by mal svoje bydlisko alebo sídlo v tomto hostiteľskom členskom štáte, a navyše ak jeho činnosť vážne ohrozuje riadne fungovanie trhov s poistením a zaistením v hostiteľskom členskom štáte, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. V takomto prípade príslušný orgán hostiteľského členského štátu po informovaní príslušného orgánu domovského členského štátu môže v súvislosti s týmto distribútorom poistenia prijať všetky vhodné opatrenia potrebné na ochranu práv spotrebiteľov v hostiteľskom členskom štáte. Príslušné orgány môžu vec postúpiť orgánu EIOPA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 a v takom prípade môže EIOPA konať v súlade s jemu udelenými právomocami podľa uvedeného článku v prípade sporu medzi príslušnými orgánmi hostiteľského a domovského členského štátu.

KAPITOLA IV

ORGANIZAČNÉ POŽIADAVKY

Článok 10

Odborné a organizačné požiadavky

1.   Domovské členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia a zaistenia a zamestnanci poisťovní a zaisťovní vykonávajúci činnosti distribúcie poistenia alebo zaistenia disponovali primeranými znalosťami a schopnosťami, aby mohli plniť svoje úlohy a povinnosti.

2.   Domovské členské štáty zabezpečia, aby si sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia a zamestnanci poisťovní a zaisťovní a zamestnanci sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia priebežne dopĺňali svoje odborné vedomosti a rozvíjali požiadavky zodpovedajúce úlohe, ktorú plnia na príslušnom trhu.

Na uvedený účel domovské členské štáty zavedú a uverejnia mechanizmy zabezpečujúce účinnú kontrolu a posudzovanie znalostí a schopností sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia a zamestnancov poisťovní a zaisťovní a zamestnancov sprostredkovateľov poistenia a sprostredkovateľov zaistenia, základom ktorých je aspoň 15 hodín odbornej prípravy alebo rozvoja ročne, pričom berú do úvahy povahu predávaných produktov, typ distribútora, úlohu, ktorú plnia, a činnosť vykonávanú u distribútora poistenia alebo zaistenia.

Domovské členské štáty môžu požadovať, aby sa úspešné dokončenie odbornej prípravy a rozvojových požiadaviek preukazovalo získaním osvedčenia.

Členské štáty prispôsobia požadované podmienky, pokiaľ ide o znalosti a schopnosti, konkrétnej činnosti distribútorov poistenia alebo zaistenia a distribuovaným produktom, najmä v prípade sprostredkovateľov doplnkového poistenia. Členské štáty môžu požadovať, aby v prípadoch uvedených v článku 3 ods. 1 treťom pododseku a v prípade zamestnancov poisťovní alebo zaisťovní vykonávajúcich distribúciu poistenia alebo zaistenia poisťovňa alebo zaisťovňa či sprostredkovateľ overili, že znalosti a schopnosti sprostredkovateľov sú v súlade s povinnosťami stanovenými v odseku 1 a v prípade potreby poskytli takýmto sprostredkovateľom odbornú prípravu alebo prostriedky na odborný rast, ktoré zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa produktov predávaných sprostredkovateľmi.

Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavky uvedené v odseku 1 a v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni či u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktoré vykonávajú distribúciu poistenia alebo zaistenia, členské štáty však zabezpečia, aby relevantné osoby v rámci riadiacich orgánov takých podnikov zodpovedných za distribúciu vo vzťahu k poistným produktom a produktom zaistenia a všetky ostatné osoby priamo zainteresované na distribúcii poistenia alebo zaistenia preukázali znalosti a schopnosti potrebné na vykonávanie svojich povinností.

Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia preukázať splnenie príslušných požiadaviek na odborné znalosti a schopnosti stanovených v prílohe I.

3.   Fyzické osoby pracujúce pre poisťovňu alebo zaisťovňu či sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, ktoré sa venujú distribúcii poistenia alebo zaistenia, musia mať dobrú povesť. Prinajmenšom majú mať čistý register trestov alebo akýkoľvek rovnocenný vnútroštátny register vo vzťahu k závažným trestným činom spojeným s trestnými činmi proti majetku alebo inými trestnými činmi súvisiacimi s finančnými aktivitami a nikdy na nich nebol vyhlásený konkurz, pokiaľ tieto trestné činy neboli zahladené v súlade s vnútroštátnym právom.

Členské štáty môžu v súlade s článkom 3 ods. 1 tretím pododsekom umožniť distribútorovi poistenia alebo zaistenia overiť si dobrú povesť jeho zamestnancov a jeho prípadných sprostredkovateľov poistenia alebo sprostredkovateľov zaistenia.

Členské štáty nemusia uplatňovať požiadavku uvedenú v prvom pododseku tohto odseku na všetky fyzické osoby pracujúce v poisťovni alebo zaisťovni či u sprostredkovateľa poistenia alebo sprostredkovateľa zaistenia, pokiaľ sa tieto fyzické osoby priamo nepodieľajú na distribúcii poistenia alebo zaistenia. Členské štáty zabezpečia, aby osoby v riadiacej štruktúre zodpovedné za distribúciu poistenia a zaistenia a všetci zamestnanci priamo zúčastnení na distribúcii poistenia alebo zaistenia túto podmienku spĺňali.

Pokiaľ ide o sprostredkovateľov doplnkového poistenia, členské štáty zabezpečia, aby osoby zodpovedné za distribúciu doplnkového poistenia spĺňali požiadavku uvedenú v prvom pododseku.

4.   Sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia musia disponovať poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti platným na celom území Únie alebo nejakou inou porovnateľnou zárukou pre prípad hmotnej zodpovednosti vyplývajúcej zo zanedbania profesionálnych povinností do výšky aspoň 1 250 000 EUR pre každý nárok a úhrnom 1 850 000 EUR ročne pre všetky nároky, pokiaľ takéto poistenie alebo porovnateľnú záruku už neposkytuje poisťovňa, zaisťovňa či iný podnik, v mene ktorého sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia koná alebo pre ktorý je sprostredkovateľ poistenia alebo sprostredkovateľ zaistenia oprávnený konať, alebo takýto podnik prevzal plnú zodpovednosť za konanie sprostredkovateľa.

5.   Členské štáty požadujú, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia boli poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti alebo disponovali porovnateľnými zárukami na úrovni stanovenej členskými štátmi s ohľadom na charakter predávaných produktov a vykonávanej činnosti.

6.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na ochranu zákazníkov proti neschopnosti sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia previesť poistné na poisťovňu alebo previesť poistné plnenie alebo vrátené poistné poistencovi.

Takéto opatrenia majú jednu z týchto foriem:

a)

ustanovenia stanovené právom alebo zmluvou, podľa ktorých peňažné prostriedky vyplatené zákazníkom sprostredkovateľovi sa považujú za prostriedky zaplatené podniku, zatiaľ čo peňažné prostriedky vyplatené podnikom sprostredkovateľovi sa nepovažujú za prostriedky zaplatené zákazníkovi, pokiaľ ich zákazník skutočne nedostane;

b)

požiadavka, že sprostredkovateľ musí mať k dispozícii peňažné prostriedky vo výške, ktorá vždy zodpovedá 4 % súm získaného ročného poistného, najmenej však 18 750 EUR;

c)

požiadavka, že peňažné prostriedky zákazníka sa prevádzajú prostredníctvom striktne oddelených účtov zákazníkov a že tieto účty sa nepoužijú na odškodnenie iných veriteľov v prípade konkurzu;

d)

požiadavka zriadenia garančného fondu.

7.   EIOPA pravidelne prehodnocuje sumy uvedené v odsekoch 4 a 6, aby zohľadňovali zmeny Európskeho indexu spotrebiteľských cien, ktorý uverejňuje Eurostat. Prvé prehodnotenie sa uskutoční do 31. decembra 2017 a následné prehodnotenia sa uskutočňujú následne každých päť rokov.

EIOPA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, na základe ktorých sa upraví základná suma v eurách uvedená v odsekoch 4 a 6 o percentuálnu zmenu indexu uvedeného v prvom pododseku tohto odseku za obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 alebo od dátumu posledného prehodnotenia do dátumu nového prehodnotenia a zaokrúhli sa smerom nahor na násobok 10 EUR.

EIOPA predloží uvedený návrh regulačných technických predpisov Komisii do 30. júna 2018 a následný návrh regulačných technických predpisov následne každých päť rokov.

Komisii sa udeľuje právomoc prijímať regulačné technické predpisy uvedené v druhom a treťom pododseku tohto odseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.

8.   S cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami v odsekoch 1, 2 a 3 poisťovne a zaisťovne schvália, zavedú a pravidelne prehodnocujú svoje vnútorné politiky a príslušné vnútorné postupy.

Poisťovne a zaisťovne ustanovia funkciu na zabezpečenie riadneho vykonávania schválených politík a postupov.

Poisťovne a zaisťovne musia zaviesť, udržiavať a aktualizovať záznamy o všetkých relevantných dokumentoch týkajúcich sa uplatňovania odsekov 1, 2 a 3. Poisťovne a zaisťovne na požiadanie poskytnú príslušnému orgánu domovského členského štátu meno osoby zodpovednej za vykonávanie uvedenej funkcie.

Článok 11

Uverejnenie pravidiel všeobecného prospechu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány náležite uverejnili príslušné vnútroštátne právne ustanovenia na ochranu všeobecného prospechu, a to vrátane informácie o tom, či a ako sa členský štát rozhodol uplatňovať prísnejšie ustanovenia stanovené v článku 29 ods. 3, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie distribúcie poistenia a zaistenia na svojom území.

2.   Členský štát, ktorý navrhne uplatňovanie ustanovení a uplatňuje ustanovenia týkajúce sa distribúcie poistenia okrem tých, ktoré sú stanovené v tejto smernici, zabezpečí, aby administratívna záťaž vyplývajúca z týchto ustanovení bola s ohľadom na ochranu spotrebiteľa primeraná. Členský štát naďalej monitoruje uvedené ustanovenia, aby sa zabezpečilo, že zostanú v súlade s týmto odsekom.

3.   EIOPA uvedie na svojom webovom sídle hypertextové odkazy na webové sídla príslušných orgánov, na ktorých sú uverejnené informácie o pravidlách všeobecného prospechu. Príslušné vnútroštátne orgány takéto informácie pravidelne aktualizujú a EIOPA ich sprístupňuje na svojom webovom sídle, pričom všetky vnútroštátne pravidlá všeobecného prospechu zaradí do príslušných oblastí práva.

4.   Členské štáty zriadia jednotné kontaktné miesto zodpovedné za poskytovanie informácií o pravidlách všeobecného prospechu vo svojom príslušnom členskom štáte. Takýmto kontaktným miestom by mal byť vhodný príslušný orgán.

5.   Pred 23. februárom 2019 EIOPA preskúma v správe pravidlá všeobecného prospechu uverejnené členskými štátmi, ako sa uvádza v tomto článku, v kontexte riadneho fungovania tejto smernice a vnútorného trhu a informuje o tom Komisiu.

Článok 12

Príslušné orgány

1.   Členské štáty určia príslušné orgány poverené zabezpečením implementácie tejto smernice. Informujú o tom Komisiu s uvedením prípadného rozdelenia uvedených povinností.

2.   Orgánmi uvedenými v odseku 1 tohto článku sú buď verejné orgány, alebo orgány uznané vnútroštátnym právom alebo verejnými orgánmi výslovne na tento účel splnomocnenými vnútroštátnymi právom. Nesmú to byť poisťovne ani zaisťovne, ani združenia, ktorých členovia priamo alebo nepriamo zahŕňajú poisťovne alebo zaisťovne, alebo sprostredkovateľov poistenia, alebo sprostredkovateľov zaistenia bez toho, aby bola dotknutá možnosť spolupráce medzi príslušnými orgánmi a inými subjektmi, ak je to výslovne ustanovené v článku 3 ods. 1.

3.   Príslušné orgány majú všetky právomoci potrebné na vykonávanie ich povinností podľa tejto smernice. Ak je na území členského štátu viac ako jeden príslušný orgán, členský štát zabezpečí, aby tieto orgány úzko spolupracovali tak, že môžu účinne plniť svoje príslušné povinnosti.

Článok 13

Spolupráca a výmena informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov

1.   Príslušné orgány rôznych členských štátov navzájom spolupracujú a vymieňajú si všetky relevantné informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia s cieľom zabezpečiť náležité uplatňovanie tejto smernice.

2.   Príslušné orgány si predovšetkým vymieňajú relevantné informácie týkajúce sa dobrého mena, odborných znalostí a schopností distribútorov poistenia a zaistenia, a to najmä počas zápisu a tiež priebežne.

3.   Príslušné orgány si vymieňajú aj informácie o distribútoroch poistenia a zaistenia, ktorým bola uložená sankcia alebo iné opatrenie uvedené v kapitole VII, a takéto informácie pravdepodobne povedú k výmazu z registra akýchkoľvek takýchto distribútorov.

4.   Všetky osoby povinné prijať alebo poskytnúť informácie v súvislosti s touto smernicou sú viazané povinnosťou mlčanlivosti rovnakým spôsobom, ako je stanovené v článku 64 smernice 2009/138/ES.

Článok 14

Sťažnosti

Členské štáty zabezpečia, aby boli vytvorené postupy, ktoré umožnia zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám, najmä združeniam spotrebiteľov, podávať sťažnosti na distribútorov poistenia a zaistenia. Vo všetkých prípadoch sa musí sťažovateľom odpovedať.

Článok 15

Mimosúdne riešenie sporov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby boli v súlade s príslušnými legislatívnymi aktmi Únie a vnútroštátnym právom stanovené primerané a účinné, nestranné a nezávislé postupy mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody pri urovnávaní sporov medzi zákazníkmi a distribútormi poistenia v súvislosti s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z tejto smernice, pričom sa prípadne využijú už existujúce orgány. Členské štáty zabezpečia, aby sa takéto postupy uplatňovali a aby sa právomoc príslušného orgánu rozšírila na distribútorov poistenia, proti ktorým sa majú tieto postupy uplatňovať.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby orgány uvedené v odseku 1 spolupracovali pri riešení cezhraničných sporov týkajúcich sa práv a povinností vyplývajúcich z tejto smernice.

Článok 16

Obmedzenie možnosti využiť služby sprostredkovateľov

Členské štáty zabezpečia, aby poisťovne a zaisťovne a sprostredkovatelia poistenia a sprostredkovatelia zaistenia pri využívaní služieb sprostredkovateľov poistenia, sprostredkovateľov zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia využívali len služby distribúcie poistenia a zaistenia sprostredkovateľov poistenia a zaistenia alebo sprostredkovateľov doplnkového poistenia zapísaných v registri vrátane tých, ktorí sú uvedení v článku 1 ods. 3.

KAPITOLA V

INFORMAČNÉ POVINNOSTI A PRAVIDLÁ VÝKONU ČINNOSTI

Článok 17

Všeobecná zásada

1.   Členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia pri vykonávaní distribúcie poistenia konali vždy čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

2.   Bez toho, aby bola dotknutá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES (14), členské štáty zabezpečia, aby všetky informácie týkajúce sa predmetu tejto smernice vrátane marketingovej komunikácie, ktorú distribútor poistenia adresuje zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom, boli spravodlivé, jasné, prehľadné a nezavádzajúce. Marketingová komunikácia ako taká sa musí dať vždy jasne identifikovať.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby distribútori poistenia neboli odmeňovaní ani neodmeňovali alebo neposudzovali výkonnosť svojich zamestnancov spôsobom, ktorý by bol v rozpore s ich povinnosťou konať v súlade s najlepšími záujmami ich zákazníkov. Distribútor poistenia predovšetkým nezavedie žiadne mechanizmy v podobe odmien, cieľov predaja ani iných, ktoré by mohli byť pre neho samotného alebo jeho zamestnancov stimulom, aby zákazníkovi odporúčali určitý poistný produkt, keď by distribútor poistenia mohol ponúknuť iný poistný produkt, ktorý by lepšie spĺňal potreby zákazníka.

Článok 18

Všeobecné informácie poskytované sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou

Členské štáty zabezpečia, že:

a)

v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia poskytuje zákazníkom:

i)

svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je sprostredkovateľom poistenia;

ii)

informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch;

iii)

postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na sprostredkovateľov poistenia a postupy mimosúdneho riešenia sťažností a náhrady škody uvedené v článku 15;

iv)

register, v ktorom je zapísaný, a spôsob overenia jeho zápisu a

v)

informáciu, či sprostredkovateľ zastupuje zákazníka alebo či koná v prospech poisťovne a v jej mene;

b)

v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy poskytuje poisťovňa zákazníkom:

i)

svoju totožnosť a adresu a informáciu o tom, že je poisťovňou;

ii)

informáciu, či poskytuje poradenstvo o predávaných poistných produktoch;

iii)

postupy uvedené v článku 14 umožňujúce zákazníkom a ďalším zainteresovaným stranám podávať sťažnosti na poisťovne a mimosúdne postupy riešenia sťažností a náhrady škody uvedené v článku 15.

Článok 19

Konflikt záujmov a transparentnosť

1.   Členské štáty zabezpečia, aby v dostatočnom predstihu pred uzavretím poistnej zmluvy sprostredkovateľ poistenia poskytol zákazníkovi aspoň tieto informácie:

a)

či má v danej poisťovni priamu alebo nepriamu účasť predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

b)

či má daná poisťovňa alebo materský podnik danej poisťovne priamu alebo nepriamu účasť u sprostredkovateľa predstavujúcu aspoň 10 % hlasovacích práv alebo základného imania;

c)

v súvislosti s ponúkanými zmluvami alebo ku ktorým bolo poskytnuté poradenstvo, či:

i)

poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy;

ii)

je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy týchto poisťovní, alebo

iii)

nie je zmluvne zaviazaný vykonávať činnosť distribúcie poistenia výhradne s jednou alebo viacerými poisťovňami a neposkytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, pričom v tomto prípade má poskytnúť názvy poisťovní, s ktorými môže vykonávať a vykonáva činnosť;

d)

povahu odmeny prijatej vo vzťahu k poistnej zmluve;

e)

či vo vzťahu k poistnej zmluve pracuje:

i)

na základe poplatku, teda odmeny platenej priamo zákazníkom;

ii)

na základe provízie akéhokoľvek druhu, ktorá je odmenou zahrnutou do poistného;

iii)

na základe akéhokoľvek iného druhu odmeny vrátane hospodárskej výhody akéhokoľvek druhu, ktorá sa ponúka alebo poskytuje v súvislosti s poistnou zmluvou, alebo

iv)

na základe kombinácie akéhokoľvek druhu odmeny stanoveného v bodoch i), ii) a iii).

2.   Ak poplatok platí priamo zákazník, sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka o výške poplatku alebo – ak to nie je možné – o spôsobe výpočtu poplatku.

3.   Ak má zákazník po uzavretí poistnej zmluvy uhradiť akékoľvek iné platby ako bežné platby poistného či pravidelné platby, sprostredkovateľ poistenia zverejní v súlade s týmto článkom aj informácie o každej takejto platbe.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby poisťovňa v dostatočnom predstihu pred uzatvorením poistnej zmluvy oznámila jej zákazníkovi povahu odmeny svojich zamestnancov vo vzťahu k poistnej zmluve.

5.   Ak má zákazník po uzavretí poistnej zmluvy uhradiť akékoľvek iné platby, ako napríklad bežné platby poistného a pravidelné platby, poisťovňa zverejní v súlade s týmto článkom aj informácie o každej takejto platbe.

Článok 20

Poradenstvo a postupy predaja v prípade neposkytnutia poradenstva

1.   Pred uzavretím poistnej zmluvy stanoví distribútor poistenia na základe informácií, ktoré poskytol zákazník, požiadavky a potreby tohto zákazníka a zrozumiteľnou formou poskytne zákazníkovi objektívne informácie o poistnom produkte s cieľom umožniť mu, aby prijal informované rozhodnutie.

Akákoľvek navrhovaná zmluva musí byť v súlade s poistnými požiadavkami a potrebami zákazníka.

Ak sa pred uzavretím konkrétnej zmluvy poskytuje poradenstvo, distribútor poistenia poskytne zákazníkovi individuálne odporúčanie objasňujúce, prečo by konkrétny produkt najlepšie spĺňal požiadavky a potreby zákazníka.

2.   Podrobnosti uvedené v odseku 1 sa upravia podľa zložitosti navrhovaného poistného produktu a typu zákazníka.

3.   Ak sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka, že poskytuje poradenstvo na základe objektívnej a osobnej analýzy, musí toto poradenstvo poskytnúť na základe analýzy dostatočne veľkého počtu poistných zmlúv dostupných na trhu, ktorá mu umožní urobiť osobné odporúčanie v súlade s odbornými kritériami k tomu, ktorá poistná zmluva bude primeraná potrebám zákazníka.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 183 a 184 smernice 2009/138/ES, pred uzavretím zmluvy musí distribútor poistenia bez ohľadu na to, či sa poskytuje poradenstvo, alebo či je poistný produkt súčasťou balíka podľa článku 24 tejto smernice, poskytnúť zákazníkovi príslušné informácie o poistnom produkte zrozumiteľnou formou s cieľom umožniť zákazníkovi prijať informované rozhodnutie s prihliadnutím na zložitosť poistného produktu a typ zákazníka.

5.   V súvislosti s distribúciou produktov neživotného poistenia uvedených v prílohe I k smernici 2009/138/ES sa informácie uvedené v odseku 4 tohto článku poskytnú prostredníctvom štandardizovaného informačného dokumentu o poistnom produkte v papierovej podobe alebo na inom trvanlivom médiu.

6.   Informačný dokument o poistnom produkte uvedený v odseku 5 vypracuje výrobca produktu neživotného poistenia.

7.   Informačný dokument o poistnom produkte:

a)

je krátkym a samostatným dokumentom;

b)

je upravený a navrhnutý tak, aby bol jasný a ľahko čitateľný a používali sa v ňom znaky čitateľnej veľkosti;

c)

nie je menej zrozumiteľný, ak bol pôvodne vyhotovený vo farbe a je vytlačený alebo odkopírovaný v čiernobielej verzii;

d)

je napísaný v úradných jazykoch alebo v jednom z úradných jazykov, ktoré sa používajú v časti členského štátu, v ktorom sa poistný produkt ponúka, alebo – ak sa tak dohodli spotrebiteľ a distribútor – v inom jazyku;

e)

je presný a nie je zavádzajúci;

f)

na prvej strany hore obsahuje názov „informačný dokument o poistnom produkte“;

g)

obsahuje vyhlásenie, že kompletné informácie pred uzavretím zmluvy a zmluvné informácie o produkte sú uvedené v ďalších dokumentoch.

Členské štáty môžu stanoviť, že informačný dokument o poistnom produkte sa má poskytovať spolu s informáciami požadovanými podľa iných príslušných legislatívnych aktov Únie alebo vnútroštátneho práva pod podmienkou, že sú splnené všetky požiadavky stanovené v prvom pododseku.

8.   V informačnom dokumente o poistnom produkte sa uvádzajú tieto informácie:

a)

informácie o druhu poistenia;

b)

zhrnutie poistného krytia vrátane hlavných poistených rizík, poistná suma a prípadne i geografický rozsah a zhrnutie vylúčených rizík;

c)

spôsob platby poistného a trvanie platieb;

d)

hlavné vylúčenia, v prípade ktorých si nemožno uplatniť nárok;

e)

povinnosti na začiatku platnosti zmluvy;

f)

povinnosti počas trvania zmluvy;

g)

povinnosti v prípade uplatnenia uvedeného nároku;

h)

obdobie platnosti zmluvy vrátane uvedenia dátumov začiatku a konca platnosti zmluvy;

i)

spôsob ukončenia zmluvy.

9.   EIOPA po konzultácii s vnútroštátnymi orgánmi a po spotrebiteľských testoch vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov týkajúcich sa štandardizovaného formátu informačného dokumentu o poistnom produkte s uvedením podrobností k podobe informácií uvedených v odseku 8.

EIOPA predloží uvedený návrh vykonávacích technických predpisov Komisii do 23. februára 2017.

Komisii sa v súlade s článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010 udeľuje právomoc prijímať vykonávacie technické predpisy uvedené v prvom pododseku tohto odseku.

Článok 21

Informácie poskytované sprostredkovateľmi doplnkového poistenia

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia doplnkového poistenia dodržiavali článok 18 písm. a) body i), iii) a iv) a článok 19 ods. 1 písm. d).

Článok 22

Výnimky z informačných povinností a doložka o flexibilite

1.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19 a 20 sa nemusia poskytovať, ak distribútor poistenia vykonáva distribučné činnosti týkajúce sa poistenia veľkých rizík.

Členské štáty môžu ustanoviť, že informácie uvedené v článkoch 29 a 30 tejto smernice sa nemusia poskytovať profesionálnemu klientovi podľa vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 10 smernice 2014/65/EÚ.

2.   Členské štáty si môžu zachovať alebo prijať prísnejšie predpisy týkajúce sa informačných požiadaviek uvedených v tejto kapitole za predpokladu, že takéto ustanovenia sú v súlade s právom Únie. Členské štáty oznámia takéto vnútroštátne ustanovenia orgánu EIOPA a Komisii.

Členské štáty tiež prijmú potrebné kroky s cieľom zabezpečiť, aby ich príslušné orgány primeraným spôsobom zverejnili informácie o tom, či a ako sa členský štát rozhodol podľa tohto odseku uplatňovať prísnejšie ustanovenia.

Členské štáty môžu najmä určiť povinné poskytovanie poradenstva uvedené v článku 20 ods. 1 treťom pododseku v prípade predaja akýchkoľvek poistných produktov alebo poistných produktov len určitého druhu. V takomto prípade distribútori poistenia vrátane tých, ktorí pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, dodržiavajú pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt alebo sú usadení v tomto členskom štáte, takéto prísnejšie vnútroštátne ustanovenia.

3.   Členské štáty môžu obmedziť alebo zakázať akceptovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo iných peňažných či nepeňažných výhod, ktoré distribútorom poistenia uhradila alebo poskytla akákoľvek tretia strana alebo osoba konajúca v mene tretej strany v súvislosti s distribúciou poistných produktov.

4.   S cieľom zaviesť vysokú úroveň transparentnosti všetkými vhodnými prostriedkami EIOPA zabezpečí, aby informácie, ktoré získa, o vnútroštátnych ustanoveniach boli taktiež oznámené zákazníkom a distribútorom poistenia a zaistenia.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že distribútor poistenia je zodpovedný za zabezpečenie povinných zamestnaneckých dôchodkových schém a zamestnanec sa stane členom takéhoto systému bez toho, aby prijal individuálne rozhodnutie vstúpiť do neho, informácie uvedené v tejto kapitole sa zamestnancovi poskytnú bezodkladne po ich vstupe do príslušného systému.

Článok 23

Podmienky týkajúce sa informácií

1.   Všetky informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 18, 19, 20 a 29, sa musia oznámiť zákazníkovi:

a)

na papieri;

b)

jasným a presným spôsobom, zrozumiteľným pre zákazníka;

c)

v úradnom jazyku členského štátu, ktorého sa riziko týka, alebo členského štátu záväzku, alebo v akomkoľvek inom jazyku, na ktorom sa strany dohodnú, a

d)

bezplatne.

2.   Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 sa môžu poskytovať zákazníkovi na jednom z týchto médií:

a)

trvanlivé médium, iné ako papier, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 tohto článku, alebo

b)

webové sídlo, ak sú splnené podmienky stanovené v odseku 5 tohto článku.

3.   Ak sa však informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 poskytujú s použitím iného trvanlivého média než papier alebo prostredníctvom webového sídla, zákazníkovi sa na jeho žiadosť bezplatne poskytne papierová kópia.

4.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť s použitím iného trvanlivého média než papier, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

použitie trvanlivého média je vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom a

b)

zákazník si mohol vybrať medzi informáciami na papieri a na trvanlivom médiu a rozhodol sa pre trvanlivé médium.

5.   Informácie uvedené v článkoch 18, 19, 20 a 29 možno poskytnúť prostredníctvom webového sídla, ak je určené osobitne pre zákazníka alebo ak sú splnené tieto podmienky:

a)

poskytnutie týchto informácií prostredníctvom webového sídla je vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom;

b)

zákazník súhlasil s poskytnutím týchto informácií prostredníctvom webového sídla;

c)

zákazník bol elektronicky informovaný o adrese webového sídla a o mieste na webovom sídle, kde možno získať prístup k týmto informáciám;

d)

je zabezpečené, že tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle primerane dlho na to, aby sa s nimi zákazník mohol oboznámiť.

6.   Na účely odsekov 4 a 5 sa poskytovanie informácií s použitím iného trvanlivého média než papier alebo prostredníctvom webového sídla považuje za vhodné s ohľadom na kontakt medzi distribútorom poistenia a zákazníkom, ak existuje dôkaz, že zákazník má pravidelný prístup na internet. Za takýto dôkaz sa považuje skutočnosť, že zákazník poskytol e- mailovú adresu na účely uvedenej činnosti.

7.   V prípade predaja cez telefón musí distribútor poistenia pred uzavretím zmluvy poskytnúť zákazníkovi vyššie uvedené informácie, a to vrátane informačného dokumentu o poistnom produkte v súlade s pravidlami Únie uplatniteľnými na predaj finančných služieb spotrebiteľovi na diaľku. Ak si zákazník v súlade s odsekom 4 vybral možnosť dostať vyššie uvedené informácie na inom trvanlivom médiu ako na papieri, distribútor poistenia poskytne zákazníkovi informácie v súlade s odsekom 1 alebo odsekom 2 ihneď po uzavretí poistnej zmluvy.

Článok 24

Krížový predaj

1.   Keď sa poistný produkt ponúka spolu s doplnkovým produktom alebo službou, ktoré nie sú poistením, a to ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, distribútor poistenia informuje zákazníka o tom, či jednotlivé zložky možno kúpiť osobitne, a ak áno, poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek dohody alebo balíka, ako aj samostatný dôkaz o nákladoch a poplatkoch každej zložky.

2.   V prípade okolností uvedených v odseku 1, ak sa riziko alebo poistné krytie vyplývajúce z takejto dohody alebo balíka ponúkaného zákazníkovi líši od rizika alebo krytia jednotlivých zložiek odoberaných samostatne, distribútor poistenia poskytne primeraný opis jednotlivých zložiek zmluvy alebo balíka a toho, akým ich vzájomné pôsobenie mení riziká alebo poistné krytie.

3.   Ak je poistný produkt doplnkom k tovaru alebo službe, ktorá nie je poistením, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, distribútor poistenia ponúkne zákazníkovi možnosť kúpiť tovar alebo službu oddelene. Tento odsek sa neuplatňuje, ak je poistný produkt doplnkom investičnej služby alebo činnosti v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 2 smernice 2014/65/EÚ, úverovej dohody v zmysle vymedzenia v článku 4 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ (15) alebo platobného účtu v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ (16).

4.   EIOPA môže vypracovať usmernenia na posudzovanie a dohľad krížového predaja a na dohľad nad ich uplatňovaním a uvedie v nich situácie, v ktorých praktiky krížového predaja nie sú v súlade s povinnosťami stanovenými v článku 17.

5.   Tento článok nebráni distribúcii poistných produktov, ktoré poskytujú krytie pre rôzne druhy rizík (poistné zmluvy proti viacerým rizikám).

6.   V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 3 členské štáty zabezpečia, aby distribútor poistenia špecifikoval požiadavky a potreby zákazníka, pokiaľ ide o poistné produkty, ktoré sú súčasťou celkového balíka alebo jednej zmluvy.

7.   Členské štáty môžu zachovať alebo prijať dodatočné prísnejšie opatrenia alebo zakročiť, ak v konkrétnom prípade treba zakázať predaj poistenia spolu s doplnkovou službou alebo produktom, ktorý nie je poistným produktom, ako súčasť balíka alebo jednej zmluvy, ak môžu preukázať, že takéto praktiky poškodzujú spotrebiteľov.

Článok 25

Požiadavky týkajúce sa dohľadu nad produktmi a ich správy

1.   Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú akýkoľvek poistný produkt určený na predaj zákazníkom, udržiavajú, prevádzkujú a prehodnocujú schvaľovací proces každého poistného produktu alebo podstatných úprav existujúceho poistného produktu pred uvedením na trh alebo distribúciou zákazníkom.

Schvaľovací proces produktu musí byť pre daný poistný produkt vhodný a primeraný jeho povahe.

Schvaľovací proces produktu musí vymedziť cieľový trh pre každý produkt, zabezpečiť posúdenie všetkých relevantných rizík s ohľadom na takýto vymedzený cieľový trh a zabezpečiť, aby plánovaná distribučná stratégia zodpovedala určenému cieľovému trhu a aby sa prijali primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa poistný produkt distribuoval na určený cieľový trh.

Poisťovňa musí rozumieť produktom, ktoré ponúka alebo predáva, a pravidelne ich preverovať, pričom prihliada na akékoľvek udalosti, ktoré by mohli významne ovplyvniť potenciálne riziko pre určený cieľový trh, aby posúdila aspoň to, či produkt naďalej zodpovedá potrebám vymedzeného cieľového trhu a či je plánovaná distribučná stratégia stále vhodná.

Poisťovne aj sprostredkovatelia, ktorí vypracúvajú poistné produkty, poskytnú distribútorom všetky príslušné informácie o poistnom produkte a schvaľovacom procese produktu vrátane určeného cieľového trhu poistného produktu.

Ak distribútor poistenia poskytuje poradenstvo k poistným produktom alebo ponúka poistné produkty, ktoré sám nevytvára, využíva vhodné mechanizmy na to, aby získal informácie uvedené v piatom pododseku a rozumel vlastnostiam a vymedzenému cieľovému trhu každého poistného produktu.

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ďalej spresniť zásady stanovené v tomto článku s náležitým ohľadom na vykonávané činnosti, povahu predávaných poistných produktov a povahu distribútora.

3.   Postupmi, procesmi a mechanizmami uvedenými v tomto článku nie sú dotknuté žiadne ďalšie požiadavky tejto smernice, a to ani tie, ktoré sa týkajú zverejňovania informácií, vhodnosti alebo primeranosti, identifikácie a riadenia konfliktu záujmov, ako aj odmeňovania.

4.   Tento článok sa neuplatňuje na poistné produkty, ktorými sa kryjú veľké riziká.

KAPITOLA VI

DODATOČNÉ POŽIADAVKY NA INVESTIČNÉ PRODUKTY ZALOŽENÉ NA POISTENÍ

Článok 26

Rozsah dodatočných požiadaviek

Touto kapitolou sa stanovujú dodatočné požiadavky k tým, ktoré sa uplatňujú na distribúciu poistenia v súlade s článkami 17, 18, 19 a 20, ak distribúciu poistenia v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení vykonáva:

a)

sprostredkovateľ poistenia alebo

b)

poisťovňa.

Článok 27

Predchádzanie konfliktom záujmov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa, ktorí vykonávajú distribúciu investičných produktov založených na poistení, udržiavajú a prevádzkujú účinné organizačné a administratívne mechanizmy s cieľom uskutočniť všetky primerané opatrenia na zabránenie tomu, aby konflikty záujmov podľa článku 28 nepriaznivo ovplyvnili záujmy ich zákazníkov. Uvedené mechanizmy sú primerané vykonávaným činnostiam, predávaným poistným produktom a typu distribútora.

Článok 28

Konflikt záujmov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia a poisťovne uskutočňovali všetky primerané kroky na identifikáciu konfliktov záujmov medzi sebou navzájom vrátane svojich manažérov a zamestnancov alebo akoukoľvek osobou, ktorá je s nimi priamo alebo nepriamo spojená vzťahom kontroly, a ich zákazníkmi alebo medzi jedným zákazníkom a iným zákazníkom, ktoré vzniknú počas vykonávania ktorejkoľvek činnosti distribúcie poistenia.

2.   Ak organizačné alebo administratívne opatrenia, ktoré prijme sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa v súlade s článkom 27 na spravovanie konfliktov záujmov, nie sú dostatočné na to, aby sa s primeranou istotou mohlo zaručiť, že sa zabráni riziku poškodenia záujmov zákazníka, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa jasne oboznámi zákazníka so všeobecnou povahou a/alebo zdrojmi konfliktu záujmov v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy o poistení.

3.   Odchylne od článku 23 ods. 1 poskytnutie informácií podľa odseku 2 tohto článku:

a)

sa vykoná na trvanlivom médiu a

b)

zahŕňa dostatočné podrobnosti, ktoré zohľadňujú povahu zákazníka, aby sa tomuto zákazníkovi umožnilo prijať informované rozhodnutie s ohľadom na činnosti distribúcie poistenia, v súvislosti s ktorými dochádza ku konfliktu záujmov.

4.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom:

a)

vymedziť opatrenia, o ktorých možno odôvodnene predpokladať, že ich sprostredkovatelia poistenia a poisťovne prijmú s cieľom identifikovať, predchádzať, spravovať a odhaľovať konflikty záujmov pri vykonávaní distribúcie poistenia;

b)

stanoviť vhodné kritériá na určenie druhov konfliktov záujmov, ktorých existencia môže poškodiť záujmy zákazníkov alebo potenciálnych zákazníkov sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne.

Článok 29

Informácie poskytované zákazníkom

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 18 a článok 19 ods. 1 a 2, zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom sa v dostatočnom predstihu pred uzavretím zmluvy poskytnú primerané informácie, pokiaľ ide o distribúciu investičných produktov založených na poistení a pokiaľ ide o všetky náklady a súvisiace poplatky. Uvedené informácie obsahujú aspoň nasledujúce:

a)

ak sa poskytuje poradenstvo, či už sprostredkovateľ poistenia, alebo poisťovňa bude poskytovať zákazníkovi pravidelné posúdenie vhodnosti jemu odporučených investičných produktov založených na poistení, ako sa uvádza v článku 30;

b)

pokiaľ ide o informácie o investičných produktoch založených na poistení a navrhované investičné stratégie, vhodné usmernenia a upozornenia na riziká spojené s investičnými produktmi založenými na poistení alebo s konkrétnymi navrhovanými investičnými stratégiami;

c)

pokiaľ ide o informácie o všetkých nákladoch a súvisiacich poplatkoch, ktoré sa majú zverejniť, informácie o distribúcii investičného produktu založeného na poistení vrátane prípadných nákladov na poradenstvo, nákladov na investičný produkt založený na poistení, ktorý sa odporúča alebo predáva zákazníkovi, a informácie o tom, ako zaň zákazník môže zaplatiť, vrátane akýchkoľvek platieb tretej strane.

Informácie o všetkých nákladoch a poplatkoch vrátane nákladov a poplatkov súvisiacich s distribúciou investičného produktu založeného na poistení, ktoré nie sú spôsobené trhovým rizikom, musia byť v súhrnnej podobe, aby zákazník porozumel celkovým nákladom, ako aj kumulatívnemu účinku na návratnosť investície, a na žiadosť zákazníka mu musí byť poskytnutý rozpis nákladov a poplatkov. V relevantných prípadoch sa takéto informácie poskytujú zákazníkovi pravidelne v priebehu celého životného cyklu investície, a to najmenej raz ročne.

Informácie uvedené v tomto odseku sa poskytujú zrozumiteľnou formou takým spôsobom, aby zákazníci alebo potenciálni zákazníci primerane dokázali pochopiť charakter a riziká ponúkaného investičného produktu založeného na poistení, a teda mohli prijať informované investičné rozhodnutia. Členské štáty môžu povoliť/umožniť, aby sa uvedené informácie poskytovali v štandardizovanej podobe.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 19 ods. 1 písm. d) a e), článok 19 ods. 3 a článok 22 ods. 3, členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne spĺňali svoje povinnosti podľa článku 17 ods. 1, článku 27 alebo článku 28, ak uhradia alebo je im uhradený akýkoľvek poplatok alebo provízia alebo poskytnú alebo je im poskytnutá akákoľvek nepeňažná výhoda v súvislosti s distribúciou investičného produktu založeného na poistení alebo doplnkovou službou, a to akejkoľvek strane alebo akoukoľvek stranou okrem zákazníka alebo osoby konajúcej v mene zákazníka, iba v prípade, keď platba alebo výhoda:

a)

nemá škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka a

b)

nenaruší plnenie povinnosti sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami svojich zákazníkov.

3.   Členské štáty môžu v súvislosti so záležitosťami, na ktoré sa vzťahuje tento článok, stanoviť prísnejšie požiadavky pre distribútorov. Členské štáty môžu najmä navyše zakázať alebo ešte viac obmedziť ponuku alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo nepeňažných výhod od tretích strán v súvislosti s poskytovaním poistného poradenstva.

Prísnejšie požiadavky môžu zahŕňať požiadavku, aby sa akékoľvek takéto poplatky, provízie alebo nepeňažné výhody vrátili zákazníkovi alebo sa použili ako protiúčet vo vzťahu k poplatkom zaplateným zákazníkom.

Členské štáty môžu ustanoviť povinné poradenstvo podľa článku 30 pri predaji akýchkoľvek investičných produktov založených na poistení alebo určitého druhu týchto produktov.

Členské štáty môžu požadovať, aby v prípade, že sprostredkovateľ poistenia informuje zákazníka o tom, že poskytuje poradenstvo nezávisle, sprostredkovateľ musí posúdiť dostatočne vysoký počet poistných produktov dostupných na trhu, ktoré sú dostatočne rôznorodé z hľadiska ich druhu a poskytovateľov produktov na to, aby sa zabezpečilo primerané dosiahnutie cieľov zákazníka a aby sprostredkovateľ svoju ponuku neobmedzoval iba na poistné produkty vydané alebo poskytované subjektmi, ktoré majú so sprostredkovateľom úzke väzby.

Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktorí pôsobia v rámci slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, musia dodržiavať prísnejšie požiadavky členského štátu uvedeného v tomto odseku pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi, ktorí majú obvyklý pobyt alebo sú usadení v tomto členskom štáte.

4.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku, je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 38 delegované akty s cieľom určiť:

a)

kritériá na posúdenie toho, či odmeny zaplatené alebo prijaté sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou majú škodlivý vplyv na kvalitu príslušnej služby pre zákazníka;

b)

kritériá na posúdenie toho, ako sprostredkovatelia poistenia a poisťovne, ktorí platia alebo prijímajú odmeny, dodržiavajú povinnosť konať čestne, spravodlivo a profesionálne v súlade s najlepšími záujmami zákazníka.

5.   Delegované akty uvedené v odseku 4 zohľadňujú:

a)

povahu ponúkaných alebo poskytovaných služieb zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

b)

povahu ponúkaných alebo zvažovaných produktov vrátane rôznych druhov investičných produktov založených na poistení.

Článok 30

Posúdenie vhodnosti a primeranosti a poskytovanie správ zákazníkom

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, pri poskytovaní poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa získajú aj potrebné informácie týkajúce sa znalostí a skúseností zákazníka alebo potenciálneho zákazníka v oblasti investícií týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, informácie o finančnej situácii tejto osoby vrátane schopnosti tejto osoby znášať straty a informácie o investičných cieľoch tejto osoby vrátane odolnosti tejto osoby voči riziku, tak aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa mohli zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi odporučiť investičné produkty založené na poistení, ktoré sú pre túto osobu vhodné a ktoré predovšetkým zodpovedajú postoju uvedenej osoby k riziku a schopnosti znášať straty.

Členské štáty zabezpečia vhodnosť celkového balíka v prípade, že sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytujú investičné poradenstvo tak, že odporúčajú balík služieb alebo produktov podľa článku 24.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, členské štáty zabezpečujú, aby sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa pri vykonávaní činností distribúcie okrem činností uvedených v odseku 1 tohto článku v súvislosti s predajom, pri ktorom sa neposkytuje poradenstvo, požiadali zákazníka alebo potenciálneho zákazníka, aby poskytol informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach v investičnej oblasti týkajúce sa konkrétneho druhu produktu alebo služby, ktoré sa ponúkajú alebo žiadajú, aby mohol sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa posúdiť primeranosť plánovanej poistnej služby alebo produktu pre zákazníka. Ak sa poskytuje balík služieb alebo produktov podľa článku 24, v posúdení sa zváži, či je celkový balík primeraný.

Ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na základe informácií získaných podľa prvého pododseku zastáva názor, že produkt nie je pre zákazníka alebo potenciálneho zákazníka vhodný, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa na to zákazníka alebo potenciálneho zákazníka upozorní. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

Ak zákazníci alebo potenciálni zákazníci neposkytnú informácie uvedené v prvom pododseku alebo v prípade, že poskytnú nedostatočné informácie o svojich znalostiach a skúsenostiach, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa ich upozorní, že nedokáže určiť, či je plánovaný produkt pre nich vhodný. Toto upozornenie sa môže poskytovať v štandardizovanej podobe.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 20 ods. 1, ak sa neposkytuje poradenstvo v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení, členské štáty sa môžu odchýliť od povinností uvedených v odseku 2 tohto článku, aby sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne mohli vykonávať činnosti distribúcie poistenia v rámci svojich území bez toho, aby museli získať informácie alebo prijať rozhodnutie ustanovené v odseku 2 tohto článku, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

činnosti súvisia s jedným z týchto investičných produktov založených na poistení:

i)

zmluvami, ktoré ustanovujú iba expozíciu investícií voči finančným nástrojom, ktoré sa podľa smernice 2014/65/EÚ považujú za nekomplexné a nemajú štruktúru, ktorá zákazníkovi sťažuje porozumenie súvisiacich rizík, alebo

ii)

inými nekomplexnými investíciami založenými na poistení na účely tohto odseku;

b)

distribúcia poistenia sa uskutočňuje na podnet zákazníka alebo potenciálneho zákazníka;

c)

zákazník alebo potenciálny zákazník bol jasne informovaný o tom, že pri poskytovaní činnosti distribúcie poistenia sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa nemajú povinnosť posúdiť vhodnosť poskytovaného alebo ponúkaného investičného produktu založeného na poistení alebo činnosti distribúcie poistenia a že zákazník alebo potenciálny zákazník nevyužíva výhodu zodpovedajúcej ochrany pravidiel výkonu činnosti. Takéto upozornenie sa môže poskytnúť v štandardizovanej podobe;

d)

sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa plnia svoje povinnosti podľa článkov 27 a 28.

Všetci sprostredkovatelia poistenia alebo poisťovne vrátane tých, ktoré pôsobia na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, pri uzatváraní poistných zmlúv so zákazníkmi s obvyklým pobytom alebo usadením v členskom štáte, ktorý nevyužíva výnimku uvedenú v tomto odseku, musia dodržiavať ustanovenia uplatňované v tomto členskom štáte.

4.   Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa vytvorí záznam, ktorý obsahuje dokument alebo dokumenty dohodnuté medzi sprostredkovateľom poistenia alebo poisťovňou a zákazníkom, v ktorých sa stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán a ďalšie podmienky, za akých sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi služby. Práva a povinnosti zmluvných strán možno ustanoviť formou odkazu na iné dokumenty alebo právne texty.

5.   Sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytnú zákazníkovi primerané správy o poskytovanej službe na trvanlivom médiu. Uvedené správy obsahujú pravidelné oznámenia zákazníkom s prihliadnutím na druh a zložitosť príslušných investičných produktov založených na poistení a povahu služby poskytovanej zákazníkovi a v prípade potreby obsahujú náklady súvisiace s transakciami a službami vykonanými v mene zákazníka.

Pri poskytovaní poradenstva o investičnom produkte založenom na poistení sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytne zákazníkovi pred uzavretím zmluvy vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu s uvedením príslušného odporúčania a informáciou o tom, ako toto odporúčanie spĺňa preferencie, ciele a iné charakteristiky zákazníka. Uplatňujú sa podmienky stanovené v článku 23 ods. 1 až 4.

Ak sa zmluva uzatvára s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku, čo bráni poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti vopred, sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa môže poskytnúť vyhlásenie o vhodnosti na trvanlivom médiu bezprostredne po tom, ako je zákazník viazaný akoukoľvek zmluvou, za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

a)

zákazník súhlasil s prijatím vyhlásenia o vhodnosti bez zbytočného odkladu po uzatvorení zmluvy a

b)

sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa poskytli zákazníkovi možnosť oddialiť uzavretie zmluvy s cieľom prijať vyhlásenie o vhodnosti pred takýmto uzavretím.

Ak sprostredkovateľ poistenia alebo poisťovňa informovali zákazníka, že budú vykonávať pravidelné posúdenie vhodnosti, pravidelná správa obsahuje aktualizované vyhlásenie o tom, ako investičný produkt založený na poistení zodpovedá preferenciám, cieľom a iným charakteristikám zákazníka.

6.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 38 prijímať delegované akty s cieľom ďalej spresniť, ako majú sprostredkovatelia poistenia a poisťovne dodržiavať zásady stanovené v tomto článku pri výkone činností distribúcie poistenia svojim zákazníkom vrátane zohľadnenia informácií, ktoré sa majú získať pri posudzovaní vhodnosti a primeranosti investičných produktov založených na poistení pre svojich zákazníkov, kritérií na posúdenie nekomplexných investičných produktov založených na poistení na účely odseku 3 písm. a) bodu ii) tohto článku a obsahu a formátu záznamov a dohôd o poskytovaní služieb zákazníkom a pravidelných správ zákazníkom o poskytovaných službách. V uvedených delegovaných aktoch sa zohľadní:

a)

povaha služieb ponúkaných alebo poskytovaných zákazníkovi alebo potenciálnemu zákazníkovi pri zohľadnení druhu, predmetu, veľkosti a frekvencie transakcií;

b)

povaha produktov, ktoré sa ponúkajú alebo zvažujú, vrátane rôznych druhov investičných produktov založených na poistení;

c)

či ide o retailového alebo profesionálneho zákazníka alebo potenciálneho zákazníka.

7.   Do 23. augusta 2017 EIOPA vypracuje a následne pravidelne aktualizuje usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré majú štruktúru, ktorá sťažuje zákazníkovi pochopiť súvisiace riziko uvedené v odseku 3 písm. a) bode i).

8.   EIOPA môže vypracovať a následne pravidelne aktualizovať usmernenia na posudzovanie investičných produktov založených na poistení, ktoré sa na účely odseku 3 písm. a) bodu ii) a so zreteľom na delegované akty prijaté podľa odseku 6 klasifikujú ako nekomplexné.

KAPITOLA VII

SANKCIE A INÉ OPATRENIA

Článok 31

Správne sankcie a iné opatrenia

1.   Bez toho, aby boli dotknuté právomoci príslušných orgánov v oblasti dohľadu a právo členských štátov stanoviť a ukladať trestnoprávne sankcie, členské štáty zabezpečia, aby ich príslušné orgány mohli ukladať správne sankcie a iné opatrenia uplatniteľné na akékoľvek porušenie vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa implementuje táto smernica, a prijmú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonávania. Členské štáty zabezpečia, aby boli ich správne sankcie a iné opatrenia účinné, primerané a odrádzajúce.

2.   Členské štáty sa môžu rozhodnúť nestanoviť pravidlá o správnych sankciách podľa tejto smernice za porušenie právnych predpisov, na ktoré sa vzťahujú trestnoprávne sankcie podľa ich vnútroštátneho práva. V takom prípade členské štáty oznámia Komisii príslušné trestnoprávne ustanovenia.

3.   Príslušné orgány vykonávajú v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi rámcami svoje právomoci v oblasti dohľadu vrátane vyšetrovacích právomocí a právomoci ukladať sankcie ustanovené v tejto kapitole akýmkoľvek z týchto spôsobov:

a)

priamo;

b)

v spolupráci s inými orgánmi;

c)

podaním príslušným súdnym orgánom.

4.   Členské štáty zabezpečia, že ak sa povinnosti vzťahujú na distribútorov poistenia alebo zaistenia, možno v prípade porušenia akejkoľvek takejto povinnosti uplatniť správne sankcie a iné opatrenia voči členom ich riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu a voči akýmkoľvek iným fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za takéto porušenie.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby sa na správne sankcie a iné opatrenia prijaté v súlade s týmto článkom vzťahovalo právo na opravný prostriedok.

6.   Príslušné orgány musia mať všetky vyšetrovacie právomoci, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií. Pri výkone svojich právomocí ukladať správne sankcie a iné opatrenia príslušné orgány navzájom úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby tieto sankcie a opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov, pričom zabezpečia, aby boli splnené podmienky zákonného spracúvania údajov v súlade so smernicou 95/46/ES a s nariadením (ES) č. 45/2001.

Ak sa členské štáty rozhodli v súlade s odsekom 2 tohto článku stanoviť trestnoprávne sankcie za porušenie ustanovení uvedených v článku 33, zabezpečia zavedenie vhodných opatrení, aby príslušné orgány mali všetky právomoci potrebné na:

a)

spoluprácu so súdnymi orgánmi v rámci ich územia, aby mohli získať konkrétne informácie týkajúce sa vyšetrovaní trestných činov alebo trestných konaní začatých z dôvodu možného porušenia v zmysle tejto smernice, a

b)

poskytnúť takéto informácie ostatným príslušným orgánom a orgánu EIOPA s cieľom splniť ich povinnosť, pokiaľ ide o vzájomnú spoluprácu a spoluprácu s orgánom EIOPA na účely tejto smernice.

Článok 32

Uverejňovanie sankcií a iných opatrení

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnili akúkoľvek správnu sankciu alebo iné opatrenie, ktoré boli uložené za porušenie vnútroštátnych ustanovení implementujúcich túto smernicu a proti ktorým nebol včas podaný žiadny opravný prostriedok, vrátane informácií o druhu a povahe porušenia a totožnosti osôb zodpovedných za toto porušenie. Ak však uverejnenie totožnosti právnických osôb alebo totožnosti alebo osobných údajov fyzických osôb považuje príslušný orgán na základe samostatného posúdenia uskutočneného v súvislosti s primeranosťou uverejnenia takýchto údajov za neprimerané alebo ak uverejnenie ohrozuje stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie, príslušný orgán môže rozhodnúť odložiť uverejnenie, neuskutočniť ho alebo uverejniť sankcie na anonymnom základe.

2.   Ak vnútroštátne právo ustanovuje, aby sa rozhodnutie o uložení sankcie alebo iné opatrenie, ktoré je predmetom opravného prostriedku podaného na príslušný súdny alebo iný orgán, uverejnilo, príslušné orgány bez zbytočného odkladu uverejnia na svojom oficiálnom webovom sídle takúto informáciu a akékoľvek následné informácie o výsledku takéhoto opravného prostriedku. Okrem toho sa uverejní aj každé rozhodnutie, ktorým sa ruší predchádzajúce rozhodnutie o uložení sankcie alebo iného opatrenia, ktoré bolo uverejnené.

3.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach, ktoré boli uložené, ale neboli uverejnené v súlade s odsekom 1, ako aj o každom s nimi súvisiacom opravnom prostriedku a jeho výsledku.

Článok 33

Porušenia a sankcie a iné opatrenia

1.   Tento článok sa uplatňuje aspoň na:

a)

osoby, ktoré nezapíšu do registra svoje distribučné činnosti v súlade s článkom 3;

b)

poisťovňu alebo zaisťovňu, alebo sprostredkovateľa poistenia alebo zaistenia využívajúceho služby distribúcie poistenia alebo zaistenia osôb uvedených v písmene a);

c)

sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia, ktorý bol zapísaný do registra pomocou nepravdivých vyhlásení alebo akýchkoľvek iných nezákonných prostriedkov v rozpore s článkom 3;

d)

distribútora poistenia, ktorý nesplnil ustanovenia článku 10;

e)

poisťovňu alebo sprostredkovateľa poistenia, ktorí nedodržiavajú požiadavky na výkon činnosti stanovené v kapitolách V a VI vo vzťahu k distribúcii investičných produktov založených na poistení;

f)

distribútora poistenia, ktorý nedodržiava požiadavky na výkon činnosti stanovené v kapitole V vo vzťahu k akémukoľvek inému poistnému produktu, než sú produkty uvedené v písmene e).

2.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali v súlade s vnútroštátnym právom právomoc uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. e) aspoň tieto správne sankcie a iné opatrenia:

a)

verejné vyhlásenie, v ktorom sa uvádza zodpovedná fyzická alebo právnická osoba a povaha porušenia;

b)

príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

c)

v prípade sprostredkovateľa poistenia zrušenie zápisu uvedeného v článku 3;

d)

dočasný zákaz výkonu riadiacich funkcií u sprostredkovateľov poistenia alebo v poisťovniach, uložený akémukoľvek členovi riadiaceho orgánu sprostredkovateľa poistenia alebo poisťovne, ktorá nesie zodpovednosť;

e)

v prípade právnickej osoby tieto maximálne správne peňažné sankcie:

i)

aspoň 5 000 000 EUR alebo až 5 % celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Ak je právnická osoba materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (17), príslušným celkovým obratom je celkový ročný obrat podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom najvyššej materskej spoločnosti, alebo

ii)

až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť;

f)

v prípade fyzickej osoby tieto maximálne správne peňažné sankcie:

i)

aspoň 700 000 EUR alebo v členských štátoch, ktorých menou nie je euro, zodpovedajúca hodnota v národnej mene v deň nadobudnutia účinnosti tejto smernice, alebo

ii)

až dvojnásobok sumy ziskov, ktoré sa dosiahli, alebo strát, ktorým sa zabránilo v dôsledku porušenia, v prípade, že ich možno určiť.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány mali právomoc v súlade s vnútroštátnym právom uložiť v prípadoch akýchkoľvek porušení uvedených v odseku 1 písm. a) až d) a f) aspoň tieto správne sankcie a iné opatrenia:

a)

príkaz, aby zodpovedná fyzická alebo právnická osoba upustila od konania a zdržala sa opakovania tohto konania;

b)

v prípade sprostredkovateľa poistenia, sprostredkovateľa zaistenia alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia zrušenie zápisu uvedeného v článku 3.

4.   Členské štáty môžu splnomocniť príslušné orgány, aby ustanovili ďalšie sankcie alebo iné opatrenia a správne peňažné sankcie, ktoré sú vyššie, než sú sankcie ustanovené v tomto článku.

Článok 34

Účinné uplatňovanie sankcií a iné opatrenia

Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány pri určovaní druhu správnych sankcií alebo iných opatrení a výšky správnych peňažných sankcií vzali do úvahy všetky relevantné okolnosti, v relevantných prípadoch vrátane:

a)

závažnosti a trvania porušenia;

b)

miery zodpovednosti zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby;

c)

finančnej sily zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby podľa ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby alebo celkového obratu zodpovednej právnickej osoby;

d)

významu ziskov, ktoré nadobudla zodpovedná fyzická alebo právnická osoba, alebo strát, ktorým predišla, pokiaľ ich možno stanoviť;

e)

strát pre zákazníkov a tretie strany spôsobených porušením, pokiaľ ich možno stanoviť;

f)

úrovne spolupráce zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby s príslušným orgánom;

g)

opatrení prijatých zodpovednou fyzickou alebo právnickou osobou s cieľom zabrániť opakovanému porušeniu a

h)

akýchkoľvek predchádzajúcich porušení zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Článok 35

Oznamovanie porušení

1.   Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány zaviedli účinné mechanizmy s cieľom umožniť a podporovať, aby sa týmto orgánom oznamovali potenciálne alebo skutočné porušenia vnútroštátnych ustanovení implementujúcich túto smernicu.

2.   Mechanizmy uvedené v odseku 1 zahŕňajú aspoň:

a)

osobitné postupy prijímania správ a následné opatrenia;

b)

primeranú ochranu zamestnancov distribútorov poistenia alebo zaistenia aspoň pred odvetnými opatreniami, diskrimináciou alebo ďalšími druhmi nespravodlivého zaobchádzania, a ak je to možné, ďalších osôb, ktoré oznámia porušenie, ku ktorému došlo v rámci týchto subjektov, a

c)

ochranu totožnosti osoby, ktorá oznámi porušenie, a fyzickej osoby, ktorá je údajne zodpovedná za porušenie, vo všetkých štádiách postupu, pokiaľ takéto zverejnenie nie je povinné podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným správnym alebo súdnym konaním.

Článok 36

Predkladanie informácií týkajúcich sa sankcií a iných opatrení orgánu EIOPA

1.   Príslušné orgány informujú EIOPA o všetkých správnych sankciách a iných opatreniach uložených, ale neuverejnených v súlade s článkom 32 ods. 1.

2.   Príslušné orgány poskytujú orgánu EIOPA každý rok súhrnné informácie týkajúce sa všetkých správnych sankcií a iných opatrení uložených v súlade s článkom 31.

EIOPA uverejňuje tieto informácie vo výročnej správe.

3.   Ak príslušný orgán zverejní správnu sankciu alebo iné opatrenie, podá zároveň o tejto skutočnosti správu orgánu EIOPA.

KAPITOLA VIII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 37

Ochrana údajov

1.   Členské štáty uplatňujú smernicu 95/46/ES na spracúvanie osobných údajov vykonávané v členských štátoch podľa tejto smernice.

2.   Nariadenie (ES) č. 45/2001 sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva EIOPA podľa tejto smernice.

Článok 38

Delegované akty

Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 39 prijímať delegované akty týkajúce sa článkov 25, 28, 29 a 30.

Článok 39

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 25, 28, 29 a 30 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 22. februára 2016.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 25, 28, 29 a 30 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o opravnom prostriedku sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článkov 25, 28, 29 a 30 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o tri mesiace.

Článok 40

Prechodné obdobie

Členské štáty zabezpečia, aby sprostredkovatelia už zapísaní podľa smernice 2002/92/ES dodržiavali príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva, ktorým sa vykonáva článok 10 ods. 1 tejto smernice, do 23. februára 2019.

Článok 41

Preskúmanie a hodnotenie

1.   Do 23. februára 2021 Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní článku 1. Takáto správa obsahuje na základe informácií prijatých od členských štátov a orgánu EIOPA podľa článku 1 ods. 5 posúdenie toho, či je rozsah pôsobnosti tejto smernice vrátane výnimky v článku 1 ods. 3 naďalej vhodný, pokiaľ ide o úroveň ochrany spotrebiteľa, primeranosť zaobchádzania medzi rôznymi distribútormi poistenia, administratívne zaťaženie príslušných orgánov a poistenie distribučných kanálov.

2.   Do 23. februára 2021 Komisia preskúma túto smernicu. Preskúmanie zahŕňa všeobecný prieskum o praktickom uplatňovaní pravidiel podľa tejto smernice s prihliadnutím na vývoj na trhoch s retailovými investičnými produktmi, ako aj na skúsenosti získané pri praktickom uplatňovaní tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 1286/2014 a smernice 2014/65/EÚ. Preskúmanie zahŕňa hodnotenie toho, či osobitné pravidlá výkonu činnosti pre distribúciu investičných produktov založených na poistení, uvedené v kapitole VI tejto smernice, prinášajú náležité a primerané výsledky, berúc do úvahy potrebu zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany spotrebiteľa v súlade s uplatniteľnými normami ochrany investorov podľa smernice 2014/65/EÚ a konkrétne vlastnosti investičných produktov založených na poistení a osobitnú povahu ich distribučných kanálov. Do preskúmania sa premietne aj možné uplatňovanie ustanovení tejto smernice na produkty patriace do rozsahu pôsobnosti smernice 2003/41/ES. Takéto preskúmanie zahŕňa aj osobitnú analýzu vplyvu článku 19 tejto smernice s prihliadnutím na stav hospodárskej súťaže na trhu s distribúciou poistenia v prípade zmlúv s výnimkou zmlúv uvedených v ktorejkoľvek z tried v zmysle prílohy II k smernici 2009/138/ES a vplyvu povinností uvedených v článku 19 tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.

3.   Po konzultácii so Spoločným výborom európskych orgánov dohľadu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu.

4.   Do 23. februára 2020 a následne aspoň každé dva roky EIOPA vypracuje ďalšiu správu o uplatňovaní tejto smernice. EIOPA pred zverejnením svojej správy uskutoční konzultácie s Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy.

5.   V tretej správe, ktorá sa má vypracovať do 23. februára 2018, EIOPA uskutoční hodnotenie štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia.

6.   V správe, ktorú má vypracovať EIOPA do 23. februára 2020, uvedenej v odseku 4, sa preskúma, či príslušné orgány uvedené v článku 12 ods. 1 majú dostatočné právomoci a či majú primerané zdroje na vykonávanie svojich úloh.

7.   V správe uvedenej v odseku 4 sa preskúmajú aspoň tieto otázky:

a)

všetky zmeny štruktúry trhov sprostredkovateľov poistenia;

b)

všetky zmeny modelov cezhraničnej činnosti;

c)

zlepšenie kvality poradenstva a metód predaja a vplyv tejto smernice na sprostredkovateľov poistenia, ktorí sú malými a strednými podnikmi.

8.   Správa uvedená v odseku 4 musí obsahovať aj hodnotenie vplyvu tejto smernice, ktoré vypracuje EIOPA.

Článok 42

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 23. februára 2018. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Takisto uvedú, že odkazy v platných zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach na smernicu zrušenú touto smernicou sa považujú za odkazy na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze a jeho znenie upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 43

Zmena smernice 2002/92/ES

Kapitola IIIA smernice 2002/92/ES sa vypúšťa s účinnosťou od 23. februára 2016.

Článok 44

Zrušenie

Smernica 2002/92/ES zmenená smernicami uvedenými v prílohe II časti A sa týmto zrušuje s účinnosťou od 23. februára 2018 bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov v súvislosti s lehotami na transpozíciu smerníc uvedených v prílohe II časti B do vnútroštátneho práva.

Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe III.

Článok 45

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 46

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 20. januára 2016

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

A.G. KOENDERS


(1)  Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 95.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 24. novembra 2015 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 14. decembra 2015.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES z 9. decembra 2002 o sprostredkovaní poistenia (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) (Ú. v. ES L 178, 17.7.2000, s. 1).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10).

(11)  Ú. v. EÚ C 100, 6.4.2013, s. 12.

(12)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/17/EÚ zo 4. februára 2014 o zmluvách o úvere pre spotrebiteľov týkajúcich sa nehnuteľností určených na bývanie a o zmene smerníc 2008/48/ES a 2013/36/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 (Ú. v. EÚ L 60, 28.2.2014, s. 34).

(16)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/92/EÚ z 23. júla 2014 o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, o presune platobných účtov a o prístupe k platobným účtom so základnými funkciami (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 214).

(17)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).


PRÍLOHA I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ

(podľa článku 10 ods. 2)

I.

Riziká v rámci neživotného poistenia klasifikované v triedach 1 až 18 v časti A prílohy I k smernici 2009/138/ES:

a)

minimálne potrebné znalosti o podmienkach ponúkaných poistných zmlúv vrátane dodatočných rizík, ak sú predmetom týchto zmlúv;

b)

minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa, príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone;

c)

minimálne potrebné znalosti o vybavovaní poistných nárokov;

d)

minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

e)

minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

f)

minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu;

g)

minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a

h)

minimálne potrebná finančná kompetencia.

II.

Investičné produkty založené na poistení:

a)

minimálne potrebné znalosti o investičných produktoch založených na poistení vrátane podmienok a čistých súm poistného a prípadne i zaručených a nezaručených výhod;

b)

minimálne potrebné znalosti o výhodách a nevýhodách rôznych investičných možností poistníkov;

c)

minimálne potrebné znalosti o finančných rizikách, ktorým čelia poistníci;

d)

minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách zahŕňajúcich životné riziká a ďalších sporiacich produktoch;

e)

minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom;

f)

minimálne potrebné znalosti o uplatniteľných zákonoch upravujúcich distribúciu poistných produktov, napríklad o zákone o ochrane spotrebiteľa a príslušnom daňovom zákone;

g)

minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a trhu so sporiacimi produktmi;

h)

minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

i)

minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

j)

riadenie konfliktov záujmov;

k)

minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a

l)

minimálne potrebná finančná kompetencia.

III.

Riziká v rámci životného poistenia klasifikované v prílohe II k smernici 2009/138/ES:

a)

minimálne potrebné znalosti o poistných zmluvách vrátane podmienok, zaručených výhod a prípadných dodatočných rizík;

b)

minimálne potrebné znalosti o organizácii a výhodách zaručených dôchodkovým systémom príslušného členského štátu;

c)

znalosti o uplatniteľnom zákone o poistných zmluvách, zákone o ochrane spotrebiteľa, zákone o ochrane údajov, zákone o boji proti praniu špinavých peňazí a prípadne príslušnom daňovom zákone a príslušnom sociálnom a pracovnom zákone;

d)

minimálne potrebné znalosti o poistnom trhu a ďalších trhoch s príslušnými finančnými službami;

e)

minimálne potrebné znalosti o vybavovaní sťažností;

f)

minimálne potrebné znalosti o posudzovaní potrieb zákazníkov;

g)

riadenie konfliktov záujmov;

h)

minimálne potrebné znalosti o etických normách výkonu činnosti a

i)

minimálne potrebná finančná kompetencia.


PRÍLOHA II

ČASŤ A

Zrušená smernica so zoznamom jej neskorších zmien

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES (Ú. v. ES L 9, 15.1.2003, s. 3).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 (Ú. v. EÚ L 26, 2.2.2016, s. 19).

ČASŤ B

Lehoty na transpozíciu do vnútroštátneho práva podľa článku 44

Smernica

Lehota na transpozíciu pozmeňujúcich smerníc

2014/65/EÚ

(EÚ) 2016/97

3. 7. 2016

22. 2. 2016 (pokiaľ ide o zmenu smernice 2002/92/ES v súlade s článkom 43 tejto smernice)

23. 2. 2018 (pokiaľ ide o transpozíciu tejto smernice v súlade s článkom 42)


PRÍLOHA III

Tabuľka zhody

Smernica 2002/92/ES

Táto smernica

článok 1 ods. 1

článok 1 ods. 1 a 2

článok 1 ods. 2

článok 1 ods. 3 a 4

článok 1 ods. 3

článok 1 ods. 6

článok 2 bod 1

článok 2 ods. 1 bod 6

článok 2 bod 2

článok 2 ods. 1 bod 7

článok 2 bod 3

článok 2 ods. 1 bod 1 a ods. 2

článok 2 bod 4

článok 2 ods. 1 bod 2 a ods. 2

článok 2 bod 5

článok 2 ods. 1 bod 3

článok 2 bod 6

článok 2 ods. 1 bod 5

článok 2 bod 7

článok 2 bod 8

článok 2 ods. 1 bod 16

článok 2 bod 9

článok 2 ods. 1 bod 10

článok 2 bod 10

článok 2 ods. 1 bod 11

článok 2 bod 11

článok 2 bod 12

článok 2 ods. 1 bod 18

článok 2 bod 13

článok 2 ods. 1 bod 17

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 1

článok 3 ods. 2

článok 3 ods. 2 a 3

článok 3 ods. 3

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 4

článok 3 ods. 5

článok 3 ods. 6

článok 16

článok 4 ods. 1

článok 10 ods. 1 a 2

článok 4 ods. 2

článok 10 ods. 3

článok 4 ods. 3

článok 10 ods. 4

článok 4 ods. 4

článok 10 ods. 6

článok 4 ods. 5

článok 4 ods. 6

článok 4 ods. 7

článok 10 ods. 7

článok 5

článok 40

článok 6 ods. 1

články 4 a 6

článok 6 ods. 2

článok 6 ods. 3

článok 11 ods. 1

článok 7

článok 12

článok 8

články 5, 7, 31 až 36

článok 9

článok 13

článok 10

článok 14

článok 11

článok 15

článok 12 ods. 1 písm. a)

článok 18 písm. a) bod i), písm. b) bod i)

článok 12 ods. 1 písm. b)

článok 18 písm. a) bod iv) bod iv)

článok 12 ods. 1 písm. c)

článok 19 ods. 1 písm. a)

článok 12 ods. 1 písm. d)

článok 19 ods. 1 písm. b)

článok 12 ods. 1 písm. e)

článok 18 písm. a) bod iii), písm. b) bod iii) a článok 19 ods. 1 písm. c)

článok 12 ods. 2

článok 20 ods. 3

článok 12 ods. 3

článok 20 ods. 1

článok 12 ods. 4

článok 22 ods. 1

článok 12 ods. 5

článok 22 ods. 2 a 4

článok 13

článok 23

článok 14

článok 15

článok 16

článok 17


Top