EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1185

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1185 z 20. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie (Text s významom pre EHP )

C/2017/2427

OJ L 171, 4.7.2017, p. 113–130 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1185/oj

4.7.2017   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 171/113


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1185

z 20. apríla 2017,

ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii, a ktorým sa menia a zrušujú viaceré nariadenia Komisie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (1), a najmä na jeho článok 67 ods. 3,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (2), a najmä na jeho články 126, 151 a 223 ods. 3,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1307/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (3) a nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 (4). V nariadeniach (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 a aktoch prijatých na základe uvedených nariadení sa stanovuje široká škála povinností týkajúcich sa poskytovania informácií a predkladania dokumentov Komisii. Uvedenými nariadeniami sa Komisia zároveň splnomocňuje prijímať delegované a vykonávacie akty v danej súvislosti. V záujme zabezpečenia bezproblémového poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii sa musia prostredníctvom takýchto aktov prijať určité pravidlá. Uvedenými aktmi by sa mali nahradiť pravidlá stanovené v nariadení Komisie (ES) č. 792/2009 (5), ktoré sa zrušuje delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/1183 (6).

(2)

Mala by sa stanoviť metóda, ktorá sa bude uplatňovať pri poskytovaní informácií a predkladaní dokumentov požadovaných na základe oznamovacích povinností stanovených v nariadeniach (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 doplnených delegovaným nariadením (EÚ) 2017/1183, a mali by sa špecifikovať výnimky z uvedenej metódy oznamovania.

(3)

Ak sa majú dokumenty uznať za dokumenty slúžiace účelom Komisie, malo by byť možné zaručiť autentickosť, integritu a čitateľnosť uvedených dokumentov a súvisiacich metadát počas celého obdobia ich povinného uchovávania.

(4)

S dokumentmi sa musí zaobchádzať v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov. S týmto cieľom by sa mali uplatňovať všeobecné pravidlá stanovené v právnych predpisoch Únie, a to najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (7), nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (8) a (ES) č. 1049/2001 (9) a smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES (10), a zároveň by sa mali stanoviť ďalšie ustanovenia usmerňujúce členské štáty.

(5)

Je dôležité, aby poskytované informácie boli relevantné pre príslušný trh, aby boli presné a úplné, pričom členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia na zaistenie dodržiavania týchto požiadaviek, vrátane dodržiavania príslušných lehôt na poskytovanie požadovaných informácií hospodárskymi subjektmi.

(6)

Prípad, keď členský štát nezašle oznámenie, by mala Komisia v záujme zjednodušenia a zníženia administratívnej záťaže vykladať ako nulové oznámenie členského štátu.

(7)

Členské štáty môžu poskytnúť dodatočné informácie, ktoré sú relevantné pre daný trh a ktoré presahujú rámec toho, čo sa požaduje na základe tohto nariadenia. Komisia prostredníctvom informačného systému zabezpečí dostupnosť potrebného formulára na poskytovanie takýchto informácií.

(8)

Informácie o cenách výrobkov a o výrobe a trhu sa požadujú na účely monitorovania, analýzy a riadenia trhu s poľnohospodárskymi výrobkami a na účely uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V tejto súvislosti je vhodné, aby sa stanovili pravidlá týkajúce sa poskytovania týchto informácií.

(9)

V záujme zjednodušenia a uľahčenia prístupu k pravidlám týkajúcim sa oznamovacích povinností je vhodné zahrnúť do tohto nariadenia ustanovenia o oznámeniach zasielaných členskými štátmi Komisii, ktoré sa týkajú údajov o poľnohospodárskych trhoch, najmä údajov o cenách, výrobe a bilancii, ktoré sa v súčasnosti uvádzajú v nariadeniach Komisie (ES) č. 315/2002 (11), (ES) č. 546/2003 (12), (ES) č. 1709/2003 (13); (ES) č. 2336/2003 (14), (ES) č. 2095/2005 (15), (ES) č. 952/2006 (16), (ES) č. 1557/2006 (17), (ES) č. 589/2008 (18), (ES) č. 826/2008 (19), (ES) č. 1249/2008 (20), (ES) č. 436/2009 (21), (EÚ) č. 1272/2009 (22) a (EÚ) č. 479/2010 (23) a vo vykonávacích nariadeniach Komisie (EÚ) č. 543/2011 (24), (EÚ) č. 1288/2011 (25), (EÚ) č. 1333/2011 (26) a (EÚ) č. 807/2013 (27). Tieto oznamovacie povinnosti by sa mali aktualizovať na základe získaných skúseností a v záujme účinnejšieho riadenia spoločnej poľnohospodárskej politiky.

(10)

S cieľom získať komplexný obraz o oznamovaných údajoch týkajúcich sa cien a sledovať trendy je vhodné požadovať, aby sa vymedzil každý cenový rad.

(11)

Členské štáty, ktoré neprijali euro, oznamujú informácie o cenách vo svojej oficiálnej mene.

(12)

Únia má povinnosť poskytovať určité oznámenia Svetovej obchodnej organizácii (WTO) v súlade s článkom 18 ods. 2 Dohody WTO o poľnohospodárstve (28) ako sa ďalej podrobne uvádza v odseku 4 dokumentu WTO G/AG/2 z 30. júna 1995 a v prílohe k ministerskému rozhodnutiu prijatému vo WTO 19. decembra 2015 o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu [WT/MIN(15)/45-WT/L/980]. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto požiadaviek Únia požaduje od členských štátov určité informácie, a to informácie týkajúce sa domácej podpory a hospodárskej súťaže v oblasti vývozu. Preto by sa mali stanoviť ustanovenia týkajúce sa oznámení, ktoré majú členské štáty poskytovať Komisii na tieto účely.

(13)

Ustanovenia týkajúce sa oznamovania v sektore cukru by sa však mali uplatňovať od 1. októbra 2017 s cieľom zabezpečiť hladký prechod v súvislosti s ukončením uplatňovania systému kvót.

(14)

Nariadenia (ES) č. 315/2002, (ES) č. 952/2006, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 826/2008, (ES) č. 1249/2008, (ES) č. 436/2009, (EÚ) č. 1272/2009, (EÚ) č. 479/2010 a vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 543/2011, (EÚ) č. 1333/2011 a (EÚ) č. 807/2013 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť. Nariadenia (ES) č. 546/2003, (ES) č. 1709/2003, (ES) č. 2336/2003, (ES) č. 2095/2005 a (ES) č. 1557/2006 a vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1288/2011 by sa mali zrušiť.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre priame platby a Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

ZÁSADY A POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

Článok 1

Informačný systém Komisie a metóda oznamovania

1.   Poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov požadovaných na základe oznamovacích povinností stanovených v nariadeniach (EÚ) č. 1307/2013 a (EÚ) č. 1308/2013 a aktov prijatých na základe týchto nariadení sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému, ktorý Komisia sprístupní členským štátom.

Informácie a dokumenty sa zostavujú a oznamujú v súlade s:

a)

postupmi stanovenými v rámci informačného systému;

b)

prístupovými právami, ktoré prideľuje centrálny kontaktný orgán uvedený v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/1183 a

c)

formulármi, ktoré sú pre používateľov dostupné v informačnom systéme.

2.   Odchylne od prvého pododseku odseku 1 môžu členské štáty poskytnúť požadované informácie Komisii poštou, faxom, elektronickou poštou alebo ich môže osobne odovzdať poverená osoba:

a)

ak Komisia v prípade konkrétnej oznamovacej povinnosti nesprístupní nástroj informačnej technológie;

b)

v prípadoch vyššej moci a vo výnimočných situáciách, pre ktoré členský štát nemôže použiť informačný systém uvedený v odseku 1.

Článok 2

Integrita a čitateľnosť dokumentov v priebehu času

Informačný systém, ktorý sprístupní Komisia, sa navrhne tak, aby chránil integritu predkladaných a archivovaných dokumentov. Informačný systém predovšetkým:

a)

umožňuje jednoznačné identifikovanie každého používateľa a zahŕňa účinné opatrenia na kontrolu prístupových práv s cieľom chrániť pred protiprávnym, zlovoľným alebo nepovoleným prístupom, vymazaním, zmenou alebo presunom dokumentov, súborov alebo metadát;

b)

je vybavený systémami fyzickej ochrany pred vniknutiami a environmentálnymi vplyvmi a softvérovou ochranou pred možnými kybernetickými útokmi;

c)

zabraňuje nepovoleným zmenám a zahŕňa mechanizmy integrity, ktorých účelom je overiť, či sa dokument v priebehu času zmenil;

d)

uchováva kontrolný záznam o každej dôležitej fáze postupu;

e)

v súlade s písmenom b) uchováva uložené údaje v prostredí, ktoré je bezpečné tak z fyzického, ako aj softvérového hľadiska;

f)

vykonáva spoľahlivú konverziu formátu a migráciu s cieľom zaručiť, aby boli dokumenty čitateľné a prístupné v priebehu celého požadovaného obdobia uchovávania;

g)

má dostatočne podrobnú a aktuálnu prevádzkovú a technickú dokumentáciu týkajúcu sa fungovania a vlastností systému; táto dokumentácia musí byť organizačným subjektom zodpovedným za prevádzkové a/alebo technické špecifikácie stále dostupná.

Článok 3

Autentickosť dokumentov

Autentickosť predloženého dokumentu alebo dokumentu uloženého prostredníctvom informačného systému v súlade s týmto nariadením sa uznáva, ak osoba, ktorá dokument zaslala, je riadne identifikovaná a ak bol dokument vypracovaný a predložený v súlade s týmto nariadením.

Článok 4

Ochrana osobných údajov

1.   Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú bez toho, aby bola dotknutá smernica 95/46/ES, nariadenie (ES) č. 45/2001, nariadenie (ES) č. 1049/2001 a smernica 2002/58/ES a ustanovenia prijaté v súlade s nimi.

2.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na ochranu dôvernosti údajov získaných od hospodárskych subjektov.

3.   Ak boli informácie oznamované Komisii získané od menej ako 3 prevádzkovateľov alebo ak informácie od jedného prevádzkovateľa predstavujú z hľadiska objemu viac ako 70 % takýchto informácií, príslušný členský štát na to Komisiu upozorní pri poskytovaní týchto informácií.

4.   Komisia neuverejní informácie takým spôsobom, ktorý by umožnil identifikáciu individuálneho prevádzkovateľa. V prípadoch, kde existuje takéto riziko, Komisia uverejní takéto informácie iba v súhrnnej forme.

Článok 5

Štandardné oznámenie

Ak nie je v aktoch uvedených v článku 1 stanovené inak, v prípade, že členský štát neposkytol Komisii požadované informácie alebo nepredložil požadované dokumenty do stanoveného termínu („nulový návrat“), má sa za to, že členský štát Komisii oznámil:

a)

v prípade kvantitatívnych informácií: „nulovú hodnotu“;

b)

v prípade kvalitatívnych informácií: že nemá „žiadne informácie, ktoré by oznámil“.

KAPITOLA II

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ O CENÁCH, VÝROBE A TRHU A INFORMÁCIÍ POŽADOVANÝCH NA ZÁKLADE MEDZINÁRODNÝCH DOHÔD

ODDIEL 1

Poskytovanie informácií o cenách, výrobe a trhu

Článok 6

Poskytovanie informácií o cenách, výrobe a situácii na trhu

Poskytovanie informácií o cenách, ktoré sa požaduje na základe oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1183, sa uskutočňuje v súlade s prílohou I a prílohou II.

Poskytovanie informácií o výrobe a trhoch, ktoré sa požaduje na základe oznamovacej povinnosti stanovenej v článku 2 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/1183, sa uskutočňuje v súlade s prílohou III.

Článok 7

Integrita informácií

1.   Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli poskytované informácie relevantné pre príslušný trh a aby boli presné a úplné. Členské štáty zaistia, že oznamované kvantitatívne údaje predstavujú konzistentné štatistické rady. V prípade, že členský štát má dôvod domnievať sa, že oznamované informácie nemusia byť relevantné, presné alebo úplné, upozorní na to Komisiu pri poskytovaní týchto informácií.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii všetky dôležité nové informácie, ktoré by mohli podstatne zmeniť už poskytnuté informácie.

3.   Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že im príslušné hospodárske subjekty poskytnú požadované informácie v stanovených lehotách. Hospodárske subjekty poskytnú členským štátom informácie, ktoré musia byť v súlade s požiadavkami na informácie stanovenými v tomto nariadení.

Článok 8

Doplňujúce informácie

Členské štáty môžu Komisii poskytovať doplňujúce informácie k informáciám požadovaným v prílohách I, II a III prostredníctvom informačného systému uvedeného v článku 1, pokiaľ príslušný členský štát považuje takéto informácie za relevantné. Poskytovanie takýchto informácií sa uskutočňuje prostredníctvom formulára, ktorý Komisia sprístupňuje v rámci systému.

Článok 9

Vymedzenie cien

1.   Pre každé oznámenie cien požadované v tomto oddiele členské štáty oznámia zdroj a metodiku použitú na určenie oznámených cien. Takéto oznámenia zahŕňajú informácie o reprezentatívnych trhoch určených členskými štátmi a súvisiace koeficienty váženia.

2.   Členské štáty oznamujú Komisii akékoľvek zmeny informácií poskytnutých v súlade s odsekom 1.

3.   Členské štáty zaistia, že Komisia má právo zverejniť údaje, ktoré jej poskytujú, s výhradou článku 4.

Článok 10

Oznamovanie cien v oficiálnej mene

Pokiaľ sa v prílohách I, II a III nestanovuje inak, členské štáty oznamujú informácie o cenách vo svojej oficiálnej mene, bez DPH.

Článok 11

Týždenné monitorovanie cien

Pokiaľ sa v prílohe I nestanovuje inak, členské štáty oznamujú Komisii týždenné informácie o cenách za predchádzajúci týždeň, ktoré sa uvádzajú v prílohe I, a to každú stredu do 12.00 hod. (bruselského času).

Článok 12

Iné ako týždenné monitorovanie informácií o cenách a monitorovanie výroby

Členské štáty v stanovených lehotách oznamujú Komisii:

a)

iné ako týždenné informácie o cenách, ktoré sa uvádzajú v prílohe II k tomuto nariadeniu a

b)

informácie o výrobe a trhu, ktoré sa uvádzajú v prílohe III k tomuto nariadeniu.

ODDIEL 2

Oznamovanie požadované na základe medzinárodných dohôd

Článok 13

Údaje WTO o domácej podpore

1.   Členské štáty každoročne do 31. októbra oznamujú Komisii údaje o vnútroštátnych rozpočtových výdavkoch vrátane ušlých príjmov, o domácich podporných opatreniach v prospech poľnohospodárskych výrobcov za predchádzajúci finančný rok Únie. Takéto oznámenie zahŕňa údaje o opatreniach financovaných z rozpočtu Únie a vzťahuje sa na zložky financovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni Únie. Oznámenie sa nevzťahuje na opatrenia v plnej miere financované z rozpočtu Únie.

2.   Údaje požadované podľa odseku 1 sú údaje stanovené v dokumente WTO G/AG/2 týkajúcom sa domácej podpory a poskytujú sa prostredníctvom formulára stanoveného v uvedenom dokumente.

Článok 14

Údaje WTO o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu

1.   Členské štáty každoročne do 28. februára oznamujú Komisii údaje o týchto opatreniach týkajúcich sa hospodárskej súťaže v oblasti vývozu uplatnených v predchádzajúcom kalendárnom roku:

a)

finančná podpora v oblasti vývozu (vývozné úvery, záruky na vývozné úvery alebo poisťovacie programy);

b)

medzinárodná potravinová pomoc;

c)

vyvážajúce poľnohospodárske štátne obchodné podniky.

2.   Údaje požadované podľa odseku 1 sú údaje stanovené v prílohe k ministerskému rozhodnutiu prijatému vo WTO 19. decembra 2015 o hospodárskej súťaži v oblasti vývozu a poskytujú sa prostredníctvom formulára stanoveného v uvedenej prílohe.

KAPITOLA III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15

Zmena viacerých nariadení a prechodné opatrenia

1.   Článok 1 nariadenia (ES) č. 315/2002 sa vypúšťa.

2.   Články 12, 13, 14, 14a, 15a, 20, 21 a 22 nariadenia (ES) č. 952/2006 sa vypúšťajú od 1. októbra 2017. Tieto ustanovenia sa budú aj naďalej uplatňovať v súvislosti so zostávajúcimi oznámeniami týkajúcimi sa systému kvót na cukor.

3.   Článok 31 nariadenia (ES) č. 589/2008 sa vypúšťa.

4.   Bod A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 826/2008 sa vypúšťa.

5.   Článok 16 ods. 8, článok 17, článok 25 ods. 3, článok 27 ods. 1 a 2, článok 34 ods. 2 a článok 36 nariadenia (ES) č. 1249/2008 sa vypúšťajú.

6.   Článok 19 nariadenia (ES) č. 436/2009 sa vypúšťa, okrem odseku 1 písm. b) bodu iii) a odseku 2, ktoré sa budú naďalej uplatňovať do 31. júla 2017.

7.   Článok 56 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1272/2009 sa vypúšťa.

8.   Články 1a, 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 479/2010 sa vypúšťajú.

9.   Článok 98 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sa vypúšťa.

10.   Článok 11 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 1333/2011 sa vypúšťa.

11.   Článok 4 ods. 2 a 3 a článok 7 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 807/2013 sa vypúšťajú.

Článok 16

Zrušenie

Zrušujú sa tieto nariadenia:

nariadenie (ES) č. 546/2003,

nariadenie (ES) č. 1709/2003,

nariadenie (ES) č. 2336/2003,

nariadenie (ES) č. 2095/2005,

nariadenie (ES) č. 1557/2006,

vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 1288/2011.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Bod 1 prílohy II a bod 2 prílohy III sa uplatňujú od 1. októbra 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. apríla 2017

Za Komisiu

predseda

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 608.

(2)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.

(3)  Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31.1.2009, s. 16).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(5)  Nariadenie Komisie (ES) č. 792/2009 z 31. augusta 2009, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá poskytovania informácií a predkladania dokumentov členskými štátmi Komisii v rámci spoločnej organizácie trhov, režimu priamych platieb, podpory poľnohospodárskych výrobkov a režimov uplatniteľných na najvzdialenejšie regióny a menšie ostrovy v Egejskom mori (Ú. v. EÚ L 228, 1.9.2009, s. 3).

(6)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1183 z 20. apríla 2017 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 s ohľadom na poskytovanie informácií a predkladanie dokumentov Komisii (pozri stranu 100 tohto úradného vestníka).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).

(10)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

(11)  Nariadenie Komisie (ES) č. 315/2002 z 20. februára 2002 o prehľade cien čerstvých alebo chladených jatočných tiel oviec na reprezentatívnych trhoch Spoločenstva (Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 47).

(12)  Nariadenie Komisie (ES) č. 546/2003 z 27. marca 2003 o určitých oznámeniach týkajúcich sa uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v sektore vajec a hydinového mäsa (Ú. v. EÚ L 81, 28.3.2003, s. 12).

(13)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1709/2003 z 26. septembra 2003 o vyhláseniach o úrode a zásobách ryže (Ú. v. EÚ L 243, 27.9.2003, s. 92).

(14)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2336/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa zavádzajú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 670/2003, ktorým sa ustanovujú určité opatrenia týkajúce sa trhu s etylalkoholom poľnohospodárskeho pôvodu (Ú. v. EÚ L 346, 31.12.2003, s. 19).

(15)  Nariadenie Komisie (ES) č. 2095/2005 z 20. decembra 2005, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 2075/92, pokiaľ ide o oznámenie informácií o tabaku (Ú. v. EÚ L 335, 21.12.2005, s. 6).

(16)  Nariadenie Komisie (ES) č. 952/2006 z 29. júna 2006 o spôsoboch uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 318/2006 v súvislosti s riadením vnútorného trhu s cukrom a s režimom kvót (Ú. v. EÚ L 178, 1.7.2006, s. 39).

(17)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1557/2006 z 18. októbra 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1952/2005, pokiaľ ide o registráciu zmlúv a oznamovanie údajov v sektore chmeľu (Ú. v. EÚ L 288, 19.10.2006, s. 18).

(18)  Nariadenie Komisie (ES) č. 589/2008 z 23. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 o obchodných normách pre vajcia (Ú. v. EÚ L 163, 24.6.2008, s. 6).

(19)  Nariadenie Komisie (ES) č. 826/2008 z 20. augusta 2008, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá poskytovania pomoci Spoločenstva na súkromné skladovanie niektorých poľnohospodárskych produktov (Ú. v. EÚ L 223, 21.8.2008, s. 3).

(20)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1249/2008 z 10. decembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania stupníc Spoločenstva pri klasifikácii jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovaní ich cien (Ú. v. EÚ L 337, 16.12.2008, s. 3).

(21)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).

(22)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1272/2009 z 11. decembra 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov v rámci verejnej intervencie (Ú. v. EÚ L 349, 29.12.2009, s. 1).

(23)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 479/2010 z 1. júna 2010, ktorým sa ustanovujú pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o oznámenia členských štátov Komisii v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 135, 2.6.2010, s. 26).

(24)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia a zeleniny (Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1).

(25)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1288/2011 z 9. decembra 2011 o oznamovaní veľkoobchodných cien banánov v rámci spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov (Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011, s. 42).

(26)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1333/2011 z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje obchodná norma pre banány, pravidlá pre overovania zhody s takýmito obchodnými normami a požiadavky na oznámenia v odvetví banánov (Ú. v. EÚ L 336, 20.12.2011, s. 23).

(27)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 807/2013 z 26. augusta 2013, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o prehľad cien určitých druhov hovädzieho dobytka na reprezentatívnych trhoch Únie (Ú. v. EÚ L 228, 27.8.2013, s. 5).

(28)  Uruguajské kolo mnohostranných obchodných rokovaní (1986 – 1994) – Príloha 1 – Príloha 1A – Dohoda o poľnohospodárstve (WTO-GATT 1994) WTO – „GATT 1994“ (Ú. v. ES L 336, 23.12.1994, s. 22).


PRÍLOHA I

Požiadavky týkajúce sa oznamovania týždenných informácií o cenách podľa článku 11

1.   Obilniny

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny jednotlivých obilnín a akostí obilnín, ktoré sa považujú za relevantné pre trh Únie, vyjadrené za tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny sa vzťahujú najmä na akostné vlastnosti, miesto kótovania a štádium uvedenia na trh pre každý výrobok.

2.   Ryža

Obsah oznámenia: reprezentatívne trhové ceny pre každú z odrôd ryže, ktorá sa považuje za relevantnú pre trh Únie, vyjadrené za tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, v ktorých sa produkuje ryža.

Iné: ceny sa vzťahujú najmä na štádium spracovania, miesto kótovania a štádium uvedenia na trh pre každý výrobok.

3.   Olivový olej

Obsah oznámenia: priemerné ceny zaznamenané na hlavných reprezentatívnych trhoch a celoštátne priemerné ceny pre kategórie olivového oleja uvedené v časti VIII prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, vyjadrené za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktoré produkujú viac ako 20 000 ton olivového oleja v období roka od 1. októbra do 30. septembra.

Iné: ceny zodpovedajú voľne skladovanému olivovému oleju, panenskému olivovému oleju pri výstupe z lisovne a cenám zo závodu, pokiaľ ide o ostatné kategórie. Reprezentatívne trhy musia pokrývať aspoň 70 % vnútroštátnej výroby príslušného výrobku.

4.   Ovocie a zelenina

Obsah oznámenia: jediná vážená priemerná cena druhov alebo odrôd ovocia a zeleniny uvedených v časti A prílohy XV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011, ktoré spĺňajú všeobecnú obchodnú normu stanovenú v časti A prílohy I k uvedenému nariadeniu, alebo cena za triedu I za výrobky, na ktoré sa vzťahuje osobitná obchodná norma, vyjadrená za 100 kg čistej hmotnosti výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty uvedené v prílohe XV k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 543/2011, keď sú údaje k dispozícii.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov pri výstupe z baliarne, triedených a balených výrobkov a prípadne výrobkov na paletách.

5.   Banány

Obsah oznámenia: veľkoobchodné ceny žltých banánov, ktoré spadajú pod číselný znak KN 0803 90 10, vyjadrené za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, ktoré uvedú na trh viac ako 50 000 ton žltých banánov za kalendárny rok.

Iné: ceny sa oznamujú podľa skupiny krajín pôvodu.

6.   Mäso

Obsah oznámenia: ceny hovädzích, bravčových a ovčích jatočných tiel a určitých kusov živého hovädzieho dobytka, určitých živých teliat a prasiatok, pokiaľ ide o klasifikáciu jatočných tiel hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec a nahlasovanie trhových cien v súlade s pravidlami Únie podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ak podľa názoru príslušného orgánu dotknutého členského štátu nie je počet jatočných tiel alebo živých zvierat dostatočný na oznámenie, dotknutý členský štát sa môže rozhodnúť, že v danom období pozastaví zaznamenávanie cien takýchto jatočných tiel alebo živých zvierat, a dôvod takéhoto rozhodnutia oznámi Komisii.

7.   Mlieko a mliečne výrobky

Obsah oznámenia: ceny sušenej srvátky, sušeného odstredeného mlieka, sušeného plnotučného mlieka, masla a komoditných syrov vyjadrené za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktorých vnútroštátna výroba predstavuje najmenej 2 % výroby v Únii; alebo, v prípade komoditných syrov tie členské štáty, v ktorých príslušný typ syra predstavuje najmenej 4 % celkovej vnútroštátnej výroby syrov.

Iné: ceny sa oznamujú v prípade výrobkov kúpených od výrobcu, s vylúčením akýchkoľvek ďalších nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.) na základe zmlúv uzavretých na dodávky počas troch mesiacov.

8.   Vajcia

Obsah oznámenia: veľkoobchodné ceny v prípade vajec triedy A z klietkového chovu (priemer kategórií L a M), vyjadrené za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov v baliarňach. V prípade, že produkcia v klietkach už nie je reprezentatívna, dotknutý členský štát oznámi veľkoobchodnú cenu vajec triedy A znesených nosnicami chovanými v podstielkovom chove vyjadrenú za 100 kg výrobku.

9.   Hydinové mäso

Obsah oznámenia: priemerná veľkoobchodná cena v prípade celých kurčiat triedy A (tzv. „kurčatá 65 %“), vyjadrená za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: ceny zodpovedajú cenám výrobkov v bitúnkoch alebo cenám, ktoré boli zaznamenané na reprezentatívnych trhoch. Dotknutý členský štát môže v prípade, že je z hľadiska štruktúry jeho trhu dôležitá iná obchodná úprava kurčiat alebo iné osobitné kusy kurčiat, oznámiť okrem priemernej veľkoobchodnej ceny v prípade celých kurčiat triedy A (tzv. „kurčatá 65 %“) aj veľkoobchodnú cenu za odlišnú obchodnú úpravu kurčiat alebo odlišné kusy kurčiat kvality triedy A, s uvedením druhu obchodnej úpravy alebo kusov kurčiat, na ktoré sa cena vzťahuje, vyjadrenú za 100 kg.


PRÍLOHA II

Požiadavky týkajúce sa oznamovania iných ako týždenných informácií o cenách podľa článku 12 písm. a)

1.   Cukor

Obsah oznámenia

a)

vážené priemery týchto cien cukru, vyjadrené za tonu cukru, ako aj celkové zodpovedajúce množstvá a vážené štandardné odchýlky:

i)

za predchádzajúci mesiac, predajná cena;

ii)

za bežný mesiac, predajná cena predpokladaná v rámci zmlúv alebo iných transakcií.

b)

Vážená priemerná cena cukrovej repy v predchádzajúcom hospodárskom roku vyjadrená za tonu cukrovej repy, ako aj celkové zodpovedajúce predané množstvá.

Dotknuté členské štáty

a)

v prípade cien cukru, všetky členské štáty, v ktorých sa viac ako 10 000 ton cukru vyrába z cukrovej repy alebo zo surového cukru;

b)

v prípade cien cukrovej repy, všetky členské štáty, v ktorých sa produkuje cukrová repa.

Obdobie oznamovania

a)

v prípade cien cukru, na konci každého mesiaca;

b)

v prípade cien cukrovej repy, každoročne do 30. júna.

Iné

Ceny sa stanovujú v súlade s metodikou, ktorú uverejnila Komisia a musia sa týkať:

a)

cien zo závodu za biely voľne skladovaný cukor štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v bode B II prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, zozbieraný z cukrovarníckych podnikov a rafinérií cukru;

b)

cien cukrovej repy za cukrovú repu štandardnej kvality, ako sa vymedzuje v bode B I prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ktoré cukrovarnícke podniky vyplácajú výrobcom. Cena cukrovej repy sa musí pripísať k tomu istému hospodárskemu roku ako cukor z nej získaný.

2.   Ľanové vlákno

Obsah oznámenia: priemerné ceny zo závodu za predchádzajúci mesiac zaznamenané na hlavných reprezentatívnych trhoch za dlhé ľanové vlákno, vyjadrené za tonu výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa dlhé ľanové vlákna vyrábajú z ľanu pestovaného na vlákno vysadeného na plochách s rozlohou väčšou ako 1 000 ha.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

3.   Víno

Obsah oznámenia: pokiaľ ide o vína uvedené v bode 1 časti II prílohy VII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

prehľad o cenách za predchádzajúci mesiac vyjadrených za hektoliter vína s odkazom na príslušné objemy alebo

b)

do 31. júla 2017 verejne dostupné zdroje informácií, ktoré sa považujú za dôveryhodné na účely zaznamenávania cien.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, v ktorých produkcia vína prekročila v posledných piatich rokoch v priemere 5 % celkovej produkcie vína v Únii.

Obdobie oznamovania: do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: ceny zodpovedajú cenám za nezabalený výrobok pri výstupe z priestorov výrobcu. Pokiaľ ide o informácie uvedené v písmenách a) a b), dotknuté členské štáty musia vybrať osem najreprezentatívnejších trhov, ktoré sa majú monitorovať a ktoré zahŕňajú najmenej dva trhy s vínom s chráneným označením pôvodu alebo chráneným zemepisným označením.

4.   Mlieko a mliečne výrobky

a)   Mlieko

Obsah oznámenia: cena surového mlieka a odhadovaná cena za dodávky v prebiehajúcom mesiaci, vyjadrená za 100 kg výrobku so skutočným obsahom tuku a bielkovín.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Obdobie oznamovania: do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: cena zodpovedá cene, ktorú vyplácajú prvonákupcovia usadení na území členského štátu.

b)   Mliečne výrobky

Obsah oznámenia: ceny syrov, iných ako sú komoditné syry uvedené v bode 7 prílohy I, vyjadrené za 100 kg výrobku.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty pre tie druhy syrov, ktoré sú relevantné pre ich vnútroštátny trh.

Obdobie oznamovania: do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Iné: ceny zodpovedajú cenám syra kúpeného od výrobcu s vylúčením akýchkoľvek ďalších nákladov (doprava, naloženie, manipulácia, skladovanie, palety, poistenie atď.) na základe zmlúv uzavretých na dodávky počas troch mesiacov.


PRÍLOHA III

Požiadavky týkajúce sa oznámení s informáciami o výrobe a trhu podľa článku 12 písm. b)

1.   Ryža

Obsah oznámenia: pre každý druh ryže uvedený v bodoch 2 a 3 časti I prílohy II k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013:

a)

vysadená plocha, agronomická výnosnosť, produkcia nelúpanej ryže v roku zberu úrody a výnos z bielenia;

b)

zásoby ryže (vyjadrené ako ekvivalent bielenej ryže), ktoré sa nachádzajú u výrobcov a v mlynoch na ryžu k 31. augustu každého roku, rozpísané podľa množstva ryže vyrobenej v Európskej únii a dovezenej ryže.

Obdobie oznamovania: do 15. januára každého roka za predchádzajúci rok.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o produkciu nelúpanej ryže, všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu;

b)

pokiaľ ide o zásoby ryže, všetky členské štáty, ktoré produkujú ryžu a členské štáty, v ktorých sa nachádzajú mlyny na ryžu.

2.   Cukor

A.   Plochy na pestovanie cukrovej repy

Obsah oznámenia: plocha na pestovanie cukrovej repy za bežný hospodársky rok a odhady na nasledujúci hospodársky rok.

Obdobie oznamovania: každý rok do 31. mája.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty s plochami, ktoré sú vysadené cukrovou repou, s rozlohou viac ako 1 000 ha v príslušnom roku.

Iné: tieto údaje sa vyjadrujú v hektároch a sú rozpísané podľa plôch určených na výrobu cukru a plôch určených na výrobu bioetanolu.

B.   Výroba cukru a bioetanolu

Obsah oznámenia: výroba cukru a výroba bioetanolu v každom podniku v predchádzajúcom hospodárskom roku a odhad výroby cukru v každom podniku za bežný hospodársky rok.

Obdobie oznamovania: do 30. novembra každého roka, pokiaľ ide o predchádzajúci hospodársky rok výroby a do 31. marca každého roka (30. júna pre francúzske zámorské departementy Guadeloupe a Martinik), pokiaľ ide o bežný hospodársky rok výroby.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa vyrába viac ako 10 000 ton cukru.

Iné

a)

„výroba cukru“ je celkové množstvo bieleho cukru vyjadrené v tonách takto:

i)

biely cukor, bez zohľadňovania rozdielov v kvalite;

ii)

surový cukor, na základe výnosu stanoveného v súlade s bodom B.III prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013;

iii)

invertný cukor, podľa váhy;

iv)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru, ktoré majú čistotu aspoň 70 % a sú vyrobené z cukrovej repy, na základe obsahu extrahovateľného cukru alebo na základe skutočného výnosu;

v)

sirupy sacharózy alebo invertného cukru, ktoré majú čistotu aspoň 75 % a sú vyrobené z cukrovej trstiny, na základe obsahu cukru;

b)

do výroby cukru sa nezahŕňa výroba bieleho cukru získaného z niektorého z výrobkov uvedených v písmene a) alebo vyrobených v režime aktívneho zušľachťovacieho styku;

c)

cukor získaný z cukrovej repy zasiatej počas daného hospodárskeho roka sa pripisuje k nasledujúcemu hospodárskemu roku. Členské štáty však môžu rozhodnúť, že cukor získaný z cukrovej repy zasiatej na jeseň v danom hospodárskom roku priradia k tomu istému hospodárskemu roku, a takéto rozhodnutie oznámia Komisii najneskôr 1. októbra 2017;

d)

číselné údaje týkajúce sa cukru sa rozpíšu podľa jednotlivých mesiacov a so zreteľom na bežný hospodársky rok zodpovedajú predbežným údajom do februára a odhadom pre zostávajúce mesiacov hospodárskeho roka;

e)

výroba bioetanolu zahŕňa iba bioetanol získaný z niektorého z výrobkov uvedených v písmene a) a vyjadruje sa v hektolitroch.

C.   Výroba izoglukózy

Obsah oznámenia

a)

množstvá z vlastnej výroby izoglukózy odoslané každým výrobcom počas predchádzajúceho hospodárskeho roka;

b)

množstvá z vlastnej výroby izoglukózy odoslané každým výrobcom počas predchádzajúceho mesiaca.

Obdobie oznamovania: do 30. novembra každého roka za predchádzajúci hospodársky rok a do 25. dňa každého mesiaca za predchádzajúci mesiac.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty, v ktorých sa vyrába izoglukóza.

Iné:„výroba izoglukózy“ je celkové množstvo výrobku získaného z glukózy alebo z jej polymérov s hmotnostným obsahom v suchom stave najmenej 41 % fruktózy, vyjadrené v tonách sušiny, bez ohľadu na skutočný obsah fruktózy nad prahovou hodnotou 41 %. Ročné údaje o výrobe sa rozpíšu podľa jednotlivých mesiacov.

D.   Zásoby cukru a izoglukózy

Obsah oznámenia:

a)

množstvá vyrobeného cukru skladované na konci každého mesiaca cukrovarníckymi podnikmi a rafinériami cukru;

b)

množstvá vyrobenej izoglukózy skladované výrobcami izoglukózy na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka.

Obdobie oznamovania: do konca každého mesiaca za predchádzajúci mesiac, pokiaľ ide o cukor a do 30. novembra, pokiaľ ide o izoglukózu.

Dotknuté členské štáty:

a)

pokiaľ ide o cukor, všetky členské štáty, v ktorých sa nachádzajú cukrovarnícke podniky alebo rafinérie cukru a v ktorých výroba cukru presahuje 10 000 ton ročne.

b)

Pokiaľ ide o izoglukózu, všetky členské štáty, v ktorých sa vyrába izoglukóza.

Iné: údaje sa vzťahujú na výrobky skladované vo voľnom obehu na území Únie a na výrobu cukru a izoglukózy, ako sa vymedzuje v bodoch B a C.

Pokiaľ ide o cukor:

údaje sa vzťahujú na množstvá, ktoré sú vo vlastníctve cukrovarníckeho podniku alebo rafinérie cukru alebo na ktoré sa vzťahuje skladový list;

pri množstvách, ktoré sa nachádzajú v sklade na konci júla, augusta a septembra, sa takisto uvedie množstvo, ktoré pochádza z výroby cukru v rámci ďalšieho hospodárskeho roku;

v prípade uskladnenia výroby v inom členskom štáte ako je oznamujúci členský štát, oznamujúci členský štát informuje príslušný členský štát o množstvách uskladnených na jeho území a miestach uskladnenia do konca mesiaca nasledujúceho po oznámení údajov Komisii.

Pokiaľ ide o izoglukózu, množstvá zodpovedajú množstvám, ktoré sú vo vlastníctve výrobcu.

3.   Priadne plodiny

Obsah oznámenia

a)

plocha na pestovanie ľanu na vlákno za bežný hospodársky rok a odhad na nasledujúci hospodársky rok, vyjadrená v hektároch;

b)

výroba dlhých ľanových vlákien za predchádzajúci hospodársky rok a odhad pre bežný hospodársky rok, vyjadrená v tonách;

c)

plocha vysadená bavlníkom za predchádzajúci rok zberu a odhad pre bežný rok zberu, vyjadrená v hektároch;

d)

produkcia neodzrnenej bavlny za predchádzajúci rok zberu a odhad pre bežný rok zberu, vyjadrená v tonách;

e)

priemerná cena neodzrnenej bavlny vyplácaná výrobcom bavlny za predchádzajúci rok zberu, vyjadrená za tonu výrobku.

Obdobie oznamovania

a)

pokiaľ ide o ľan pestovaný na vlákno, do 31. júla každého roka;

b)

pokiaľ ide o výrobu dlhých ľanových vlákien, do 31. októbra každého roka;

c), d) a e)

pokiaľ ide o bavlnu, do 15. októbra každého roka.

Dotknuté členské štáty

a) a b):

pokiaľ ide o ľan, všetky členské štáty, v ktorých sa produkujú dlhé ľanové vlákna na plochách vysadených ľanom pestovaným na vlákno s rozlohou väčšou ako 1 000 ha;

c), d) a e):

pokiaľ ide o bavlnu, všetky členské štáty, v ktorých má plocha osiata bavlnou rozlohu najmenej 1 000 ha.

4.   Chmeľ

Obsah oznámenia: tieto informácie o výrobe, a to vo forme súhrnných informácií, a pokiaľ ide o informácie uvedené v písmenách b) až d), sú rozpísané podľa odrôd horkého a aromatického chmeľu:

a)

počet poľnohospodárov pestujúcich chmeľ;

b)

plocha vysadená chmeľom, vyjadrená v hektároch;

c)

množstvo v tonách a priemerná výkupná cena, vyjadrená za kilogram chmeľu predávaného v rámci termínovanej zmluvy a bez takejto zmluvy;

d)

výroba alfakyseliny v tonách a priemerný obsah alfakyseliny (v percentách).

Obdobie oznamovania: do 30. apríla roku nasledujúceho po zbere chmeľu.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s plochou vysadenou chmeľom s rozlohou viac ako 200 hektárov v predchádzajúcom roku.

5.   Olivový olej

Obsah oznámenia

a)

údaje o konečnej výrobe, celkovej domácej spotrebe (vrátane spracovateľského priemyslu) a stave koncových zásob v predchádzajúcom období roka od 1. októbra do 30. septembra;

b)

odhad mesačnej výroby a odhady celkovej výroby, domácej spotreby (vrátane spracovateľského priemyslu) a koncových zásob na bežné obdobie roka od 1. októbra do 30. septembra.

Obdobie oznamovania

a)

pokiaľ ide o predchádzajúce obdobie roka, do 31. októbra každého roka.

b)

pokiaľ ide o bežné obdobie roka, do 31. októbra a do 15. dňa každého mesiaca od novembra do júna.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktoré vyrábajú olivový olej.

6.   Banány

Obsah oznámenia

a)

priemerné predajné ceny na miestnych trhoch účtované za zelené banány uvádzané na trh v pestovateľskej oblasti, vyjadrené za 100 kg výrobku a súvisiace predané množstvá;

b)

priemerné predajné ceny zelených banánov uvádzaných na trh mimo pestovateľskej oblasti, vyjadrené za 100 kg výrobku a súvisiace predané množstvá.

Obdobie oznamovania

do 15. júna každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. januára do 30. apríla;

do 15. októbra každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. mája do 31. augusta;

do 15. februára každého roka za predchádzajúce obdobie od 1. septembra do 31. decembra.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s regiónom výroby, konkrétne:

a)

Kanárske ostrovy;

b)

Guadeloupe;

c)

Martinik;

d)

Madeira a Azory;

e)

Kréta a Lakónia;

f)

Cyprus.

Iné: ceny zelených banánov uvádzaných na trh v Únii mimo ich pestovateľskej oblasti zodpovedajú cenám z prvého prístavu vykládky (za nevyložený tovar).

7.   Tabak

Obsah oznámenia: pre každú skupinu odrôd surového tabaku:

i)

počet poľnohospodárov;

ii)

plocha v hektároch;

iii)

doručené množstvo v tonách;

iv)

priemerná cena vyplácaná poľnohospodárom, bez daní a iných poplatkov, vyjadrená za kg výrobku.

Obdobie oznamovania: do 31. júla roku nasledujúceho po roku zberu.

Dotknuté členské štáty: členské štáty s plochou vysadenou tabakom s rozlohou viac ako 3 000 ha, pokiaľ ide o predošlú úrodu.

Iné: skupiny odrôd surového tabaku sú tieto:

skupina I

:

sušený teplým vzduchom: tabak sušený v peciach s riadenou cirkuláciou vzduchu, teplotou a vlhkosťou, najmä Virginia;

skupina II

:

svetlý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou, neponecháva sa na fermentáciu, najmä Burely a Maryland;

skupina III

:

tmavý sušený na vzduchu: tabak sušený na vzduchu pod strechou, predtým ako sa uvedie na trh, necháva sa prirodzene fermentovať, najmä Badischer Geudertheimer, Fermented Burley, Havana, Mocny Skroniowski, Nostrano del Brenta a Pulawski;

skupina IV

:

sušený ohňom: tabak sušený ohňom, najmä Kentucky a Salento;

skupina V

:

sušený na slnku: tabak sušený na slnku, nazývaný aj „Oriental varieties (orientálne odrody)“, najmä Basmas, Katerini a Kaba-Koulak.

8.   Vinárske výrobky

Obsah oznámenia

a)

odhady výroby vinárskych výrobkov (vrátane vinifikovaného a nevinifikovaného hroznového muštu) na území členského štátu počas bežného vinárskeho roka;

b)

konečný výsledok na základe hlásení o výrobe uvedených v článku 9 nariadenia (ES) č. 436/2009, ako aj odhad výroby, na ktorú sa takéto hlásenia nevzťahujú;

c)

súhrn hlásení o zásobách uvedených v článku 11 nariadenia (ES) č. 436/2009, skladovaných k 31. júlu predchádzajúceho vinárskeho roka;

d)

záverečná bilancia za predchádzajúci vinársky rok vrátane úplných informácií o dostupnosti (počiatočné zásoby, výroba, dovoz), použití (ľudská a priemyselná spotreba, transformácia, vývoz a straty) a konečných zásobách.

Obdobie oznamovania

a)

odhady výroby, do 30. septembra každého roka;

b)

konečný výsledok na základe hlásení o výrobe, do 15. marca každého roka;

c)

súhrn hlásení o zásobách, do 31. októbra každého roka;

d)

záverečná bilancia, do 15. januára každého roka.

Dotknuté členské štáty: členské štáty, ktoré vedú aktualizovaný vinohradnícky register v súlade s článkom 145 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

9.   Mlieko a mliečne výrobky

Obsah oznámenia: celkové množstvo surového kravského mlieka, vyjadrené v kilogramoch so skutočným obsahom tuku.

Obdobie oznamovania: do 25. dňa každého mesiaca.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

Iné: množstvá zodpovedajú množstvám mlieka dodaného v predchádzajúcom mesiaci prvonákupcom usadeným na území členského štátu. Členské štáty zabezpečia, aby všetci prvonákupcovia usadení na ich území nahlasovali príslušnému vnútroštátnemu orgánu množstvá surového kravského mlieka, ktoré im boli každý mesiac dodané, včas a primeraným spôsobom tak, aby túto požiadavku splnili.

10.   Vajcia

Obsah oznámenia: počet miest produkcie vajec s rozčlenením podľa spôsobov chovu uvedených v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 589/2008, vrátane maximálnej kapacity zariadenia z hľadiska počtu nosníc prítomných v zariadení v rovnakom čase.

Obdobie oznamovania: každý rok do 1. apríla.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.

11.   Etylalkohol

Obsah oznámenia: pokiaľ ide o alkohol poľnohospodárskeho pôvodu, vyjadrený v hektolitroch čistého alkoholu:

a)

výroba fermentáciou a destiláciou, údaje rozpísané podľa poľnohospodárskych surovín, z ktorých sa alkohol vyrobil;

b)

množstvá presunuté od výrobcov alebo dovozcov alkoholu na spracovanie alebo balenie, rozpísané podľa kategórií použitia (potraviny a nápoje, palivá, priemyselné použitie/iné).

Obdobie oznamovania: do 1. marca každého roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Dotknuté členské štáty: všetky členské štáty.


Top